Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

faktura zaliczkowa

 • 07.07.2020Prawo do odliczenia VAT z faktury zaliczkowej
  W praktyce gospodarczej sprzedawca niekiedy moe od nabywcy wymaga wpaty okrelonej kwoty pieninej na poczet przyszego dostarczenia towarów lub wykonania usug. Zaliczka nie stanowi zabezpieczenia poniewa w przypadku odstpienia od umowy przez którkolwiek ze stron podlega ona zwrotowi. Zaliczka jest czci ceny finalnej, któr nabywca obowizany jest uici. Czsto mylony jest z ni zadatek, nie stanowicy z zaoenia czci ceny lecz zabezpieczenie wywizania si z umowy.
  • 06.07.2020Prawo do odliczenia VAT z faktury zaliczkowej
   W praktyce gospodarczej sprzedawca niekiedy moe od nabywcy wymaga wpaty okrelonej kwoty pieninej na poczet przyszego dostarczenia towarów lub wykonania usug. Zaliczka nie stanowi zabezpieczenia poniewa w przypadku odstpienia od umowy przez którkolwiek ze stron podlega ona zwrotowi. Zaliczka jest czci ceny finalnej, któr nabywca obowizany jest uici. Czsto mylony jest z ni zadatek, nie stanowicy z zaoenia czci ceny lecz zabezpieczenie wywizania si z umowy.
   • 28.05.2020Zaliczka w walucie obcej w split payment. Jaki kurs NBP?
    W celu realizacji zamówienia klienta spóka otrzymuje zaliczki w walucie obcej. Spóka wystawia wtedy dokument pro-forma. Czasami kupujcy dokonuje zapaty zaliczki w metodzie split payment. Zdarza si, i patno netto w walucie obcej i patno VAT nie wpywa na rachunki spóki w tym samym dniu. Z jakiego dnia spóka powinna zastosowa kurs redniego danej waluty obcej ogoszonego przez N Bank Polski dla przeliczenia kwoty caoci otrzymanej zaliczki (kwota netto plus VAT)?
    • 27.04.2020VAT w przypadku odwoania szkolenia z powodu pandemii
     Zawarcie umowy o wiadczenie takiej czy innej usugi polega na przyjciu na siebie przez usugodawc zobowizania, e speni przyrzeczone wiadczenie. Taki jest sens zawarcia kadej umowy. Pewno.
     • 15.04.2020Zasady wystawiania faktur zaliczkowych i kocowych
      W myl art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT), podatnik jest obowizany wystawi faktur dokumentujc otrzymanie przez niego caoci lub czci zapaty przed dokonaniem dostawy towarów i wiadczenia usug. Taki obowizek nie powstaje jedynie w sytuacji, gdy zaliczka zostaa wpacona na poczet: wewntrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynnoci, dla których obowizek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT (czyli m.in. wiadczenia usug najmu czy staej obsugi prawnej i biurowej).
      • 14.04.2020Zasady wystawiania faktur zaliczkowych i kocowych
       W myl art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT), podatnik jest obowizany wystawi faktur dokumentujc otrzymanie przez niego caoci lub czci zapaty przed dokonaniem dostawy towarów i wiadczenia usug. Taki obowizek nie powstaje jedynie w sytuacji, gdy zaliczka zostaa wpacona na poczet: wewntrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynnoci, dla których obowizek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT (czyli m.in. wiadczenia usug najmu czy staej obsugi prawnej i biurowej).
       • 06.04.2020E-kurs: Podatkowe problemy biur rachunkowych - ujcie praktyczne
        Zmiany, wprowadzone na przeomie 2019/2020, kontynuowane nieustannie midzy innymi w zwizku z sytuacj epidemiologiczn i koniecznoci korekt niektórych rozwiza, dotkliwe s szczególnie dla osób prowadzcych biura rachunkowe i zajmujcych si w nich rachunkowoci i rozliczeniami. Do licznych obowizków doszy te, zwizane z koniecznoci kontroli prawidowoci przeprowadzenia transakcji pod ktem jej fakturowania i rodzaju patnoci. Konieczno kontroli nalenoci i zobowiza, zwizana z now odmian ulgi na ze dugi w PIT i CIT, to kolejne nowe obcienie. Aby uatwi biege poruszanie si w tej materii pracownikom i wacicielom biur rachunkowych zapraszamy na praktyczny e-kurs. 
        • 13.03.2020W jakim terminie wystawi faktur?
         Przy wystawianiu faktur szczególn uwag naley zwróci na terminy. Faktura wystawiana powinna by, co do zasady, nie póniej ni 15. dnia miesica nastpujcego po miesicu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usug. Natomiast, gdy przed tymi czynnociami otrzymano cao lub cz zapaty, faktur dokumentujc otrzymanie takiej zapaty wystawia si nie póniej ni 15. dnia miesica nastpujcego po miesicu, w którym otrzymano cao lub cz zapaty od nabywcy. Jednak w przypadku niektórych transakcji termin ten moe ulec zmianie. Dotyczy to np. dokumentowania dostaw energii elektrycznej, wiadczenia usug najmu, czy staej obsugi prawnej i biurowej.
         • 12.03.2020W jakim terminie wystawi faktur?
          Przy wystawianiu faktur szczególn uwag naley zwróci na terminy. Faktura wystawiana powinna by, co do zasady, nie póniej ni 15. dnia miesica nastpujcego po miesicu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usug. Natomiast, gdy przed tymi czynnociami otrzymano cao lub cz zapaty, faktur dokumentujc otrzymanie takiej zapaty wystawia si nie póniej ni 15. dnia miesica nastpujcego po miesicu, w którym otrzymano cao lub cz zapaty od nabywcy. Jednak w przypadku niektórych transakcji termin ten moe ulec zmianie. Dotyczy to np. dokumentowania dostaw energii elektrycznej, wiadczenia usug najmu, czy staej obsugi prawnej i biurowej.
          • 25.02.2020Faktury zaliczkowe – ewidencja u dostawcy i odbiorcy
           Faktura zaliczkowa wystawiana jest z myl o rozliczeniu otrzymanych zaliczek do okrelonej dostawy kocowej, która nastpi w przyszoci. Zazwyczaj faktury zaliczkowe uywane s przy transakcjach o duej wartoci, w celu pozyskania czci rodków, które pomog sfinalizowa ostateczn transakcj. Zaliczka w obrocie krajowym w wietle ustawy o VAT powoduje powstanie obowizku podatkowego. Wpacona na rachunek bankowy jednostki zaliczka traktowana jest jako kwota brutto, która zawiera stawk VAT odpowiedni dla danego towaru czy usugi.
           • 24.02.2020Faktury zaliczkowe – ewidencja u dostawcy i odbiorcy
            Faktura zaliczkowa wystawiana jest z myl o rozliczeniu otrzymanych zaliczek do okrelonej dostawy kocowej, która nastpi w przyszoci. Zazwyczaj faktury zaliczkowe uywane s przy transakcjach o duej wartoci, w celu pozyskania czci rodków, które pomog sfinalizowa ostateczn transakcj. Zaliczka w obrocie krajowym w wietle ustawy o VAT powoduje powstanie obowizku podatkowego. Wpacona na rachunek bankowy jednostki zaliczka traktowana jest jako kwota brutto, która zawiera stawk VAT odpowiedni dla danego towaru czy usugi.
            • 12.02.2020Prawo do odliczenia VAT z faktury zaliczkowej
             W praktyce gospodarczej sprzedawca niekiedy moe od nabywcy wymaga wpaty okrelonej kwoty pieninej na poczet przyszego dostarczenia towarów lub wykonania usug. Zaliczka nie stanowi zabezpieczenia poniewa w przypadku odstpienia od umowy przez którkolwiek ze stron podlega ona zwrotowi. Zaliczka jest czci ceny finalnej, któr nabywca obowizany jest uici. Czsto mylony jest z ni zadatek, nie stanowicy z zaoenia czci ceny lecz zabezpieczenie wywizania si z umowy.
             • 03.02.2020Odliczenie VAT z faktury zaliczkowej wystawionej przed rozpoczciem dziaalnoci
              Adwokat 1 listopada 2019 r. zarejestrowa si jako przedsibiorca. Od tego te dnia jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT. Wczeniej, 1 sierpnia 2019 r. zapaci przelewem zaliczk za zamówione meble do kancelarii, a 8 sierpnia otrzyma faktur zaliczkow. Z uwagi na upado producent nie dostarczy zamówionych mebli. Adwokat nie otrzyma równie zwrotu pienidzy. Czy odliczenie VAT z ww. faktury zaliczkowej jest moliwe?
              • 28.11.2019Faktury zaliczkowe – ewidencja u dostawcy i odbiorcy
               Faktura zaliczkowa wystawiana jest z myl o rozliczeniu otrzymanych zaliczek do okrelonej dostawy kocowej, która nastpi w przyszoci. Zazwyczaj faktury zaliczkowe uywane s przy transakcjach o duej wartoci, w celu pozyskania czci rodków, które pomog sfinalizowa ostateczn transakcj. Zaliczka w obrocie krajowym w wietle ustawy o VAT powoduje powstanie obowizku podatkowego. Wpacona na rachunek bankowy jednostki zaliczka traktowana jest jako kwota brutto, która zawiera stawk VAT odpowiedni dla danego towaru czy usugi.
               • 18.11.2019Naprawa firmowego samochodu w kosztach dziaalnoci
                Pytanie: Czy koszty naprawy powypadkowej samochodu osobowego bdcego rodkiem trwaym wykorzystywanego w dziaalnoci gospodarczej (dziaalno mieszana) stanowi koszty uywania samochodu osobowego, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegaj ograniczeniu w zakresie prawa ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów?
                • 10.10.2019Podatnik wystawi faktur na niewaciwego kontrahenta
                 Przypadki wystawienia faktury na kontrahenta innego ni faktyczny nabywca nie s odosobnione. Najczciej przyczyn s ludzkie bdy, ale mog si te zdarzy niedomagania systemów komputerowych. Bywa te i nabywca zorientuje si, e zakup mia by fakturowany na siostrzan firm lecz nie poda sprzedawcy precyzyjnych danych skutkiem czego stao si wystawienie dokumentu sprzedaowego na niewaciwy podmiot.
                 • 09.10.2019Podatnik wystawi faktur na niewaciwego kontrahenta
                  Przypadki wystawienia faktury na kontrahenta innego ni faktyczny nabywca nie s odosobnione. Najczciej przyczyn s ludzkie bdy, ale mog si te zdarzy niedomagania systemów komputerowych. Bywa te i nabywca zorientuje si, e zakup mia by fakturowany na siostrzan firm lecz nie poda sprzedawcy precyzyjnych danych skutkiem czego stao si wystawienie dokumentu sprzedaowego na niewaciwy podmiot.
                  • 22.08.2019E-szkoa VAT
                   VAT jest w swojej konstrukcji najbardziej skomplikowanym i konfliktogennym podatkiem. To podatek stanowicy gówne ródo dochodów pastwa - dlatego fiskus patrzy na podatników VAT szczególnie uwanie i bez wyrozumiaoci. Dla osób rozliczajcych VAT nieustannie zmieniajce si przepisy i interpretacje s ródem stresów i obaw. Nasz nowatorski e-kurs: E-szkoa VAT pozwala pozna, zgbi i rozwiza rozmaite problemy dotyczce tego podatku. 
                   • 13.08.2019Zasady wystawiania faktur zaliczkowych i kocowych
                    W myl art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT), podatnik jest obowizany wystawi faktur dokumentujc otrzymanie przez niego caoci lub czci zapaty przed dokonaniem dostawy towarów i wiadczenia usug. Taki obowizek nie powstaje jedynie w sytuacji, gdy zaliczka zostaa wpacona na poczet: wewntrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynnoci, dla których obowizek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT (czyli m.in. wiadczenia usug najmu czy staej obsugi prawnej i biurowej).
                    • 16.05.2019Faktura pro forma w mechanizmie podzielonej patnoci
                     Warunkiem zastosowania mechanizmu split payment jest posiadanie przez nabywc wystawionej przez sprzedawc faktury. Jednak to modelowe zaoenie odbiega od praktyki gospodarczej, w której nabywca nierzadko dokonuje przedpaty na poczet przyszej dostawy. W takiej sytuacji nie moe by mowy o posiadaniu przez nabywc faktury VAT. Podstaw dokonania wpaty za przysz dostaw towaru/wiadczenie usugi stanowi wówczas faktura pro forma.
                     • 15.05.2019Faktura pro forma w mechanizmie podzielonej patnoci
                      Warunkiem zastosowania mechanizmu split payment jest posiadanie przez nabywc wystawionej przez sprzedawc faktury. Jednak to modelowe zaoenie odbiega od praktyki gospodarczej, w której nabywca nierzadko dokonuje przedpaty na poczet przyszej dostawy. W takiej sytuacji nie moe by mowy o posiadaniu przez nabywc faktury VAT. Podstaw dokonania wpaty za przysz dostaw towaru/wiadczenie usugi stanowi wówczas faktura pro forma.
                      • 17.12.2018E-szkoa VAT - jeszcze dzisiaj przyjmujemy zapisy na biec edycj
                       VAT jest w swojej konstrukcji najbardziej skomplikowanym i konfliktogennym podatkiem. Stanowi gówne ródo dochodów pastwa - dlatego fiskus patrzy na podatników VAT szczególnie uwanie i bez wyrozumiaoci. Dla osób rozliczajcych VAT nieustannie zmieniajce si przepisy i interpretacje s ródem stresów i obaw. Nasz nowatorski e-kurs: E-szkoa VAT pozwala pozna, zgbi i rozwiza rozmaite problemy dotyczce tego podatku. Ukad materiau, jego szczegóowo i liczba przykadów umoliwi kademu, kto zechce powici na to nieco uwagi i czasu, opanowanie tej trudnej i skomplikowanej materii. E-kurs podzielony jest na dwie czci: Podatek VAT w obrocie krajowym i Podatek VAT w obrocie midzynarodowym. E-szko uzupenia dodatek, zawierajcy odpowiedzi na najczciej pojawiajce si pytania uczestników. Materiay w razie pojawiajcych si zmian w przepisach s na bieco aktualizowane i uzupeniane.
                       • 06.11.2018Podatnik wystawi faktur na niewaciwego kontrahenta
                        Przypadki wystawienia faktury na kontrahenta innego ni faktyczny nabywca nie s odosobnione. Najczciej przyczyn s ludzkie bdy, ale mog si te zdarzy niedomagania systemów komputerowych. Bywa te i nabywca zorientuje si, e zakup mia by fakturowany na siostrzan firm lecz nie poda sprzedawcy precyzyjnych danych skutkiem czego stao si wystawienie dokumentu sprzedaowego na niewaciwy podmiot.
                        • 30.10.2018Prawo do odliczenia VAT z faktury zaliczkowej
                         W praktyce gospodarczej sprzedawca niekiedy moe od nabywcy wymaga wpaty okrelonej kwoty pieninej na poczet przyszego dostarczenia towarów lub wykonania usug. Zaliczka nie stanowi zabezpieczenia poniewa w przypadku odstpienia od umowy przez którkolwiek ze stron podlega ona zwrotowi. Zaliczka jest czci ceny finalnej, któr nabywca obowizany jest uici. Czsto mylony jest z ni zadatek, nie stanowicy z zaoenia czci ceny lecz zabezpieczenie wywizania si z umowy.
                         • 01.10.2018Faktury zaliczkowe i czciowe w kosztach podatkowych
                          Pytanie: Wnioskodawca ma zamiar rozlicza dostaw na rzecz odbiorców w ten sposób, e bd wystawiane faktury VAT czciowe za poszczególne etapy dostawy. Kada faktura czciowa bdzie dokumentowa dany etap dostawy. Faktury VAT czciowe bd wystawiane w dacie sprzeday poszczególnych etapów dostawy. Nalenoci wynikajce z faktur czciowych bd mie charakter definitywny. Czy Wnioskodawca powinien rozpozna koszty z tytuu zakupu proporcjonalnie do przychodu ze sprzeday w zwizku z wystawieniem faktur czciowych, czy te w momencie wystawienia ostatniej faktury dokumentujcej ostatni etap?
                          • 12.09.2018Zasady wystawiania faktur zaliczkowych i kocowych
                           W myl art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT), podatnik jest obowizany wystawi faktur dokumentujc otrzymanie przez niego caoci lub czci zapaty przed dokonaniem dostawy towarów i wiadczenia usug. Taki obowizek nie powstaje jedynie w sytuacji, gdy zaliczka zostaa wpacona na poczet: wewntrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynnoci, dla których obowizek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT (czyli m.in. wiadczenia usug najmu czy staej obsugi prawnej i biurowej).
                           • 09.08.2018Faktury zaliczkowe – ewidencja u dostawcy i odbiorcy
                            Faktura zaliczkowa wystawiana jest z myl o rozliczeniu otrzymanych zaliczek do okrelonej dostawy kocowej, która nastpi w przyszoci. Zazwyczaj faktury zaliczkowe uywane s przy transakcjach o duej wartoci, w celu pozyskania czci rodków, które pomog sfinalizowa ostateczn transakcj. Zaliczka w obrocie krajowym w wietle ustawy o VAT powoduje powstanie obowizku podatkowego. Wpacona na rachunek bankowy jednostki zaliczka traktowana jest jako kwota brutto, która zawiera stawk VAT odpowiedni dla danego towaru czy usugi.
                            • 27.12.2017Podatki 2018. MF o JPK dla mikroprzedsibiorców - pytania i odpowiedzi
                             Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest zestawem informacji o operacjach gospodarczych przedsibiorcy za dany okres. Przesya si go wycznie w wersji elektronicznej. Dane s pobierane bezporednio z systemów finansowo-ksigowych przedsibiorstwa. JPK posiada okrelony ukad i format (schemat xml), który uatwia jego przetwarzanie. Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyaj JPK_VAT, czyli ewidencj zakupu i sprzeday VAT, z kolei od 1 lipca 2018 r. – wszyscy podatnicy VAT, którzy prowadz ksigowo w formie elektronicznej, przekazuj inne struktury JPK na danie organów podatkowych.
                             • 24.07.2017Nieskonkretyzowana zaliczka na kasie fiskalnej
                              Pytanie: Czy z chwil otrzymania zaliczek na poczet przyszych dostaw, których nie mona cile i jednoznacznie okreli powstaje obowizek podatkowy w podatku VAT, a co za tym idzie obowizek wystawiania faktury zaliczkowej i ujcia takiej operacji na kasie fiskalnej? Czy dopuszczalne jest aby paragon fiskalny zawiera wycznie tre „zaliczka w stawce 23” lub tre „zaliczka w stawce 8”?
                              • 10.07.2017Faktury zaliczkowe – ewidencja u nabywcy i odbiorcy
                               Faktura zaliczkowa wystawiana jest z myl o rozliczeniu otrzymanych zaliczek do okrelonej dostawy kocowej, która nastpi w przyszoci. Zazwyczaj faktury zaliczkowe uywane s przy transakcjach o duej wartoci, w celu pozyskania czci rodków, które pomog sfinalizowa ostateczn transakcj. Zaliczka w obrocie krajowym w wietle ustawy o VAT powoduje powstanie obowizku podatkowego. Wpacona na rachunek bankowy jednostki zaliczka traktowana jest jako kwota brutto, która zawiera stawk VAT odpowiedni dla danego towaru czy usugi.
                               • 30.09.2016VAT. Dokumentowanie usugi najmu lokalu stanowicego wspwasno maesk
                                Pytanie podatnika: Czy kady z maonkw jest odrbnym podatnikiem podatku VAT z tytuu wynajmu nieruchomoci oraz czy faktury VAT z tytuu najmu nieruchomoci powinny by wystawiane przez oboje wacicieli (50% wartoci kada)? Czy maonkowie s uprawnieni do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego stanowic rwnowarto 50% kwoty podatku wynikajcej z faktur (zaliczkowych) i ostatecznych, ktre s wystawione cznie na Wnioskodawczyni i jej maonka - w zakresie, w jakim lokale s wykorzystywane do wykonywania czynnoci opodatkowanych? W ktrym okresie rozliczeniowym przysuguje im prawo do odliczenia podatku naliczonego?
                                • 19.09.2016VAT. Nazwa usugi na fakturze i na paragonie fiskalnym
                                 Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca wystawiajc faktur osobie fizycznej, nie prowadzcej dziaalnoci gospodarczej, za wykonanie usugi polegajcej na montau w budynku mieszkalnym paneli podogowych lub podóg z materiau znajdujcego si w ofercie Wnioskodawcy lub wystawiajc faktur osobie fizycznej, nie prowadzcej dziaalnoci gospodarczej, za wykonanie usugi polegajcej na montau w budynku mieszkalnym drzwi zewntrznych lub wewntrznych z materiau znajdujcego si w ofercie Wnioskodawcy, prawidowo uywa okrelenia nazwy towaru/usugi: "Monta podogi" lub odpowiednio "Monta drzwi"? 
                                 • 02.09.2016VAT. Sprzeda firmowego garau
                                  Pytanie podatnika: Przedmiotem dostawy jest gara. Jest to osobny budynek przylegajcy do ciany domu. Moe by przedmiotem samodzielnej dostawy. Razem z budynkiem magazynowym posiada oddzieln ksig wieczyst. Gara zosta wprowadzony do ksigi rodkw trwaych protokoem ujawnienia i nie podlega odliczeniu VAT. Magazyn natomiast zosta dobudowany do ciany garau - odliczony zosta VAT. Budynek gara i budynek magazyn s ze sob poczone i stanowi jedn nieruchomo (wsplna ksiga wieczysta). Jak naley okreli stawk podatku z tytuu dostawy ww. budynkw?
                                  • 02.03.2016VAT. Opodatkowanie otrzymanych zaliczek
                                   Kwestie dotyczce obowizku podatkowego z tytuu otrzymanej zaliczki s uregulowane w art. 19a ust. 8 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z pn. zm., dalej: ustawa o VAT), ktry stanowi, e jeeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usugi otrzymano cao bd cz zapaty, w szczeglnoci: przedpat, zaliczk, zadatek, rat, wkad budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, co do zasady obowizek podatkowy powstaje z chwil otrzymania ww. zapaty w odniesieniu do otrzymanej kwoty.
                                   • 01.03.2016VAT. Opodatkowanie otrzymanych zaliczek
                                    Kwestie dotyczce obowizku podatkowego z tytuu otrzymanej zaliczki s uregulowane w art. 19a ust. 8 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z pn. zm., dalej: ustawa o VAT), ktry stanowi, e jeeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usugi otrzymano cao bd cz zapaty, w szczeglnoci: przedpat, zaliczk, zadatek, rat, wkad budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, co do zasady obowizek podatkowy powstaje z chwil otrzymania ww. zapaty w odniesieniu do otrzymanej kwoty.
                                    • 02.09.2015Czy zawsze otrzymanie zaliczki powinno by opodatkowane VAT?
                                     Podatnik prowadzi dziaalno, ktra wie si z dokonywaniem na rzecz kontrahentw dostaw towarw na ich zamwienie, take ywnociowych, a dostarczane towary opodatkowane s rnymi stawkami VAT. Kontrahenci, z ktrymi podatnik wsppracuje ju dugo i ktrzy zamawiaj w bliej nieokrelonych momentach znaczne iloci towarw, wpacaj czasami na konto podatnika jakie kwoty pienidzy, z informacj, e dotyczy to przyszych dostaw. Powstaje w takiej sytuacji wtpliwo, czy podatnik powinien potraktowa wpacone kwoty jako zaliczki, co skutkowaoby tym, e otrzymana kwota powinna zosta opodatkowana VAT.
                                     • 01.09.2015Czy zawsze otrzymanie zaliczki powinno by opodatkowane VAT?
                                      Podatnik prowadzi dziaalno, ktra wie si z dokonywaniem na rzecz kontrahentw dostaw towarw na ich zamwienie, take ywnociowych, a dostarczane towary opodatkowane s rnymi stawkami VAT. Kontrahenci, z ktrymi podatnik wsppracuje ju dugo i ktrzy zamawiaj w bliej nieokrelonych momentach znaczne iloci towarw, wpacaj czasami na konto podatnika jakie kwoty pienidzy, z informacj, e dotyczy to przyszych dostaw. Powstaje w takiej sytuacji wtpliwo, czy podatnik powinien potraktowa wpacone kwoty jako zaliczki, co skutkowaoby tym, e otrzymana kwota powinna zosta opodatkowana VAT.
                                      • 10.06.2015Zaliczka i dostawa w tym samym miesicu a obowizek wystawienia faktury zaliczkowej
                                       Pytanie podatnika: Czy w sytuacji gdy zaliczka oraz dostawa, na poczet ktrej wpacono t zaliczk, maj miejsce w tym samym miesicu i transakcja zostanie udokumentowana wystawion w ustawowym terminie faktur „rozliczeniow” zawierajc informacje o otrzymanej zaliczce - w zakresie otrzymanej kwoty zapaty, kwoty podatku, daty i kwoty otrzymanej zaliczki - Wnioskodawca nie bdzie zobowizany do wystawienia faktury zaliczkowej?
                                       • 06.05.2015Zwrot VAT za materiay budowlane z faktury zaliczkowej
                                        Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca moe skorzysta z moliwoci odliczenia czci podatku VAT od zakupionych materiaw budowlanych z faktury zaliczkowej wystawionej w 2013 r. jeeli zaliczk zapacona w 2013 r. a faktur kocow wystawiono w 2014 r.?
                                        • 31.10.2014Obowizek wystawienia faktury zaliczkowej
                                         Pytanie podatnika: Czy w sytuacji, gdy zaliczka oraz dostawa, na poczet ktrej wpacono t zaliczk dokonane s w tym samym miesicu i do transakcji zostanie w ustawowym terminie wystawiona faktura rozliczeniowa, Spka nie bdzie zobowizana do wystawienia faktury zaliczkowej, jeeli faktura rozliczeniowa bdzie zawiera rwnie informacje o otrzymanej zaliczce (w zakresie otrzymanej kwoty zapaty, kwoty podatku, daty i kwoty otrzymanej zaliczki)?
                                         • 22.10.2014Zasady wystawiania faktur zaliczkowych i kocowych
                                          W myl art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarw i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z pn. zm., dalej: ustawa o VAT), podatnik jest obowizany wystawi faktur dokumentujc otrzymanie przez niego caoci lub czci zapaty przed dokonaniem dostawy towarw i wiadczenia usug. Taki obowizek nie powstaje jedynie w sytuacji, gdy zaliczka zostaa wpacona na poczet:   wewntrzwsplnotowej dostawy towarw lub czynnoci, dla ktrych obowizek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT (czyli m.in. wiadczenia usug najmu czy staej obsugi prawnej i biurowej).
                                          • 28.02.2014Anulowanie wystawionych faktur i zwrotu nienalenie zapaconego VAT
                                           Pytanie podatnika: Czy w oparciu o wyrok sdowy jest moliwe anulowanie wystawionych faktur i zwrot nienalenie zapaconego podatku od towarw i usug?
                                           • 14.01.2014Podatki 2014: VAT. Nowe terminy wystawiania faktur
                                            Od 1 stycznia 2014 r. zasady wystawiania faktur reguluj nowo dodane art. 106a-106q ustawy o podatku od towarw i usug. Przypomnijmy, e do tej pory zasady te zawarte byy w rozporzdzeniu Ministra Finansw. Zmiany te wynikaj z ustawy nowelizujcej z 7 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 35, z pn. zm.) i nie ograniczaj si wycznie do przeniesienia regulacji zwizanych z fakturowaniem do ustawy o VAT. I tak, od pocztku tego roku zmieniy si m.in. zasady dotyczce terminu wystawienia faktury.
                                            • 26.11.2013VAT: Rozliczenie z niedoszym nabywc przy cesji praw i obowizkw z umowy sprzeday
                                             Z uzasadnienia: W wyniku zawartej umowy cesji nabywca 2 wstpi w miejsce nabywcy 1 we wszystkie jego zobowizania wynikajce z umowy przedwstpnej sprzeday. Tym samym nabywca 1 nie jest ju stron umowy przedwstpnej. Wpacona kwota zaliczki traci ten charakter w odniesieniu do nabywcy 1. Zatem korekta i nota skierowane zostay do niewaciwego nabywcy. Nabywca 1 nie moe by adresatem faktury korygujcej, poniewa przesta by stron ww. umowy.
                                             • 05.11.2013Prawo do odliczenia VAT z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany
                                              Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca mia prawo do odliczenia podatku VAT z ww. faktur od kontrahenta ktry wystawi faktury VAT za faktycznie wiadczone usugi, wydruk katalogw, oraz za otrzyman zaliczk jeli podatnik ten zachowa si jak podatnik VAT czynny, prowadzi dziaalno gospodarcz, numer faktury by poprzedzony zapisem - Faktura VAT, pomimo, i nie dokona rejestracji do celw podatku VAT?
                                              • 04.11.2013Zwrot zaliczki a korekta rozlicze VAT
                                               Pytanie podatnika: Kiedy naley dokona zwrotu odliczonego podatku VAT, jeeli kontrahent zwrci pobran zaliczk, a nie wystawia pomimo obowizku faktury VAT-korekty?
                                               • 03.01.2013Podatki 2013: Zmiany w VAT: Termin wystawiania faktur
                                                Dua cz zmian, ktre weszy w ycie 1 stycznia 2013 r., w podatku od towarw i usug dotyczy fakturowania. Oprcz zmian w zakresie treci faktury dokonano rwnie wyduenia terminu jej wystawienia w odniesieniu do niektrych czynnoci opodatkowanych. Wprowadzono take moliwo dokumentowania jedn faktur sprzeday dokonanej w trakcie miesica.
                                                • 21.12.2012Warto pocztkowa rodka trwaego zakupionego na raty w walucie obcej
                                                 Pytanie podatnika: Wnioskodawca zoy zamwienie do spki Y GmbH na talerz obrotowy do wtryskarki. Na podstawie zoonego zamwienia zostaa podpisana umowa kupna-sprzeday, z ktrej wynika, e: cena zakupionego talerza wyniosa 73 tys. EUR, warunki patnoci zostay ustalone w nastpujcy sposb: 10% zaliczki, pozostaa kwota to 24 miesiczne raty w kwocie 2 971,43 EUR, po zapaceniu ostatniej raty lub wpacie pozostaej kwoty talerz przechodzi na wasno kupujcego, raty s patne kadorazowo na koniec danego miesica, termin zapaty 10 dni. Jak ustali warto pocztkow ww. rodka trwaego?
                                                 • 11.10.2012Odliczenie VAT z faktury wystawionej przed wykonaniem usugi
                                                  Pytanie podatnika: Dystrybutorzy produktw Wnioskodawcy dokonuj zakupu billboardw (reklama wielkoformatowa) na wasny rachunek i umieszczaj je na swoim obiekcie. Czas trwania usugi wiadczonej przez dystrybutora jest ustalany indywidualnie, w zalenoci od dystrybutora/lokalizacji bilbordu. Dystrybutor wystawia faktur VAT za powysz usug jednorazowo przed finalnym wykonaniem usugi. Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia VAT naliczonego w miesicu otrzymania i opacenia faktury?
                                                  • 18.09.2012Kurs waluty przy wystawianiu walutowych faktur zaliczkowych
                                                   Podatnik po otrzymaniu zaliczki na poczet przyszej dostawy czy te wiadczenia usug, co do zasady, zobowizany jest do wystawienia faktury zaliczkowej. Jednoczenie, w przypadku, gdy kwota dokonanych przedpat nie stanowi 100 procent nalenoci, po wydaniu towaru bd wykonaniu usugi winien wystawi tzw. faktur kocow (rozliczeniow).

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] nastpna strona »