Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

faktura zaliczkowa

 • 18.09.2012Kurs waluty przy wystawianiu walutowych faktur zaliczkowych
  Podatnik po otrzymaniu zaliczki na poczet przyszej dostawy czy te wiadczenia usug, co do zasady, zobowizany jest do wystawienia faktury zaliczkowej. Jednoczenie, w przypadku, gdy kwota dokonanych przedpat nie stanowi 100 procent nalenoci, po wydaniu towaru bd wykonaniu usugi winien wystawi tzw. faktur kocow (rozliczeniow).
  • 10.09.2012Obowizek podatkowy w VAT od zaliczek w eksporcie
   Okrelone w art. 19 ust. 12 w zw. z ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug uzalenienie moliwoci stosowania stawki 0 % z tytuu otrzymanej przedpaty zaliczki na poczet dostawy eksportowej od warunku, aby wywz towarw nastpi w cigu 6 miesicy, liczc od dnia otrzymania tej nalenoci, nie stanowi wadliwej implementacji przepisw dyrektywy 2006/112/WE, a w szczeglnoci jej art. 66 - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
   • 04.09.2012Eksport a VAT – obowizek podatkowy, fakturowanie, zaliczki
    Pytanie podatnika: Czy Spka dokona eksportu towarw na rzecz podmiotu z Finlandii (Nabywca) do Odbiorcy w Korei Poudniowej? Czy powstanie obowizek podatkowy z tytuu otrzymanych kolejnych zaliczek? Kiedy wystawi faktur? Czy mona wystawi faktur zbiorcz?
    • 10.02.2012Zasady wystawiania faktur zaliczkowych
     Pytanie podatnika: Czy Spka musi wykaza VAT w fakturze dokumentujcej otrzymanie zaliczki w wartoci brutto wraz z podatkiem stosunkowo: w czci wartoci opodatkowanej i w pozostaej czci zwolnionej, bez wyszczeglnienia podatku jako czynnoci zwolnionej, czy te zastosowa od caoci transakcji zwolnienie podatkowe wynikajce z faktu, e zaliczka dotyczy w przewaajcej kwocie przyszej transakcji czynnoci zwolnionej?
     • 12.01.2012Obowizek wystawienia faktury korygujcej do faktury zaliczkowej
      Pytanie podatnika: W ramach prowadzonej dziaalnoci spka podpisaa umow ramow o kompleksowej wsppracy, w ktrej kupujcy zobowizuje si do zakupu fabrycznie nowych samochodw. Zgodnie z postanowieniami umowy spka otrzymaa od kontrahenta zaliczki na poczet zamwionych przez niego samochodw, ktre udokumentowaa fakturami zaliczkowymi. W zwizku z niewywizaniem si przez kupujcego z warunkw umowy doszo do jej zerwania. Zaliczki zostay zaliczone jako rekompensata za utracone korzyci. Czy spka ma prawo do dokonania korekty VAT nalenego naliczonego od otrzymanych zaliczek, poprzez zoenie deklaracji korygujcej za ten okres rozliczeniowy, w ktrym uprzednio zosta wykazany VAT naleny czy te naley wystawi faktury korygujce do faktur zaliczkowych?
      • 20.10.2010NSA: Nie wszystkie zaliczki s opodatkowane w chwili ich otrzymania
       Obowizek podatkowy na podstawie art. 19 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug powstaje jedynie wwczas, gdy zapata dokonana przed wykonaniem dostawy lub wiadczeniem usug, nastpuje w sytuacji, gdy wszelkie okolicznoci majce znaczenie dla zaistnienia zdarzenia podatkowego, tzn. przyszej dostawy lub wiadczenia usug, s jednoznacznie i niezmiennie okrelone pod wzgldem podmiotowym i przedmiotowym, a nie ma ona jedynie charakteru zabezpieczajcego wykonanie nie do koca jeszcze sprecyzowanej czynnoci opodatkowanej.
       • 30.09.2010Rozliczanie zaliczek za pomoc faktury korygujcej
        Pytanie podatnika: Czy byoby moliwe rozliczanie wpaty zaliczek w taki sposb, e w momencie wystawiania faktury kocowej (jednej z kilku do danego kontraktu) Spka wystawiaby: - faktur kocow na wydawane pozycje w penej kwocie tzn. zgodnie z cen sprzeday danego towaru, - korekt na odpowiednio wyliczon do wydawanych pozycji cz zaliczki z wpisaniem w tytule korekty treci „rozliczenie zaliczki” z dat wystawienia faktury kocowej?
        • 16.08.2010Odliczenie VAT z faktury zaliczkowej przysuguje za miesic zapaty
         W wietle art. 86 ust. 10 pkt 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug odliczenie podatku naliczonego z faktury wystawionej na poczet przyszej zaliczki nie moe nastpi za okres rozliczeniowy wczeniejszy od tego, w ktrym na podstawie art. 19 ust. 11 u.p.t.u. powstaje obowizek podatkowy z tytuu otrzymania zaliczki.
         • 19.07.2010Zmiana zamwienia a konieczno korekty sprzeday zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej
          Pytanie podatnika: Czy mona nie anulowa wystawionych paragonw fiskalnych, lecz gdy warto zaliczki nie ulega zmianie zmieni specyfikacj zamawianych towarw na wewntrznym dokumencie zamwienia, bez korekty obrotu fiskalnego?
          • 18.06.2010Dokumentowanie sprzeday usug abonamentowych
           Pytanie podatnika: Czy sprzedajc usugi abonamentowe, poprawne jest umieszczenie jako kolejnych pozycji na fakturze tych usug z przynalenymi im stawkami podatku VAT, w ramach sprzeday pakietu zawierajcego kilka karnetw opodatkowanych z osobna rnymi stawkami VAT?
           • 11.12.2009Odliczenie VAT z faktur dokumentujcych wpat zaliczki
            Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o VAT moliwe jest odliczenie podatku z faktur potwierdzajcych dokonanie przedpaty, jeeli wizay si one z powstaniem obowizku podatkowego. Zatem w razie uiszczenia tej przedpaty moliwe byo skorzystanie przez podatnika z prawa do odliczenia podatku, ale byo to skorelowane z powstaniem po stronie sprzedajcego obowizku podatkowego w momencie otrzymania przez niego wanie tej czci nalenoci, w szczeglnoci: przedpaty, zaliczki, zadatku, raty - zgodnie z brzmieniem art. 19 ust. 11 ustawy o VAT. Faktury zaliczkowe winny by wystawiane po otrzymaniu zaliczki, gdy maj na celu udokumentowanie jej otrzymania - orzek Wojewdzki Sdu Administracyjnego w Warszawie.
            • 20.10.2009Faktury „szczeglnego” rodzaju – wybrane zagadnienia
             Obok „zwykych” faktur, ktre wystawiane s w przypadku typowych transakcji sprzeday (opodatkowanych na zasadach oglnych), w polskim systemie podatkowym funkcjonuj te faktury, ktre prawodawca uregulowa w sposb szczeglny.
             • 29.12.2008Faktury zaliczkowe i faktura kocowa
              Pytania podatnika: 1. Jak powinna wyglda faktura kocowa? 2. Czy taka faktura musi zawiera ca warto towaru lub usugi? 2. Czy czynnoci, o ktrych mowa w § 14 ust. 4 rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 25 maja 2005 r. (Dz.U. nr 95, poz. 798), czyli pomniejszenie caej wartoci towaru lub usugi o wartoci zawarte w fakturach na zadatek, naley dokona na fakturze kocowej (wykaza jako wartoci ujemne)?
              • 11.09.2008Usuga serwisowa a prawo do odliczenia podatku VAT
               Uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego wynikajcego z faktur dokumentujcych zakup usugi serwisowej i wystawionych z gry za cay rok kalendarzowy – nie jest takie oczywiste i budzi szereg wtpliwoci.
               • 30.06.2008Faktura zaliczkowa
                Obrotem podatnika – dla celw VAT – jest kwota pobranych zaliczek, zadatkw, przedpat lub rat, pomniejszona o przypadajc od nich kwot podatku. Jeeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usugi otrzymano cz nalenoci, w szczeglnoci: przedpat, zaliczk, zadatek, rat, obowizek podatkowy powstaje z chwil jej otrzymania w tej czci. Oznacza to, e podatnik winien wykaza podatek VAT naleny od kadej otrzymanej w tej formie kwoty.
                • 08.10.2007Rozliczanie otrzymanych zaliczek
                 Pytanie podatnika: 1. Stawka podatku zastosowana do zaliczki na poczet czynszu na dzieraw. 2. Kwestia sporzdzania faktur "rozliczeniowych" do otrzymanej zaliczki za kady miesic dzierawy. 3. Kwestia dokumentowania niewykorzystanej czci zaliczki wniesionej na poczet czynszu za dzieraw.
                 • 13.04.2007Opodatkowanie zaliczek
                  W obrocie gospodarczym, w ramach zawieranych transakcji, bardzo czsto na poczet dostaw towarw bd usug otrzymuje si cz zapaty (zaliczk, przedpat, rat, zadatek). Kade takie zdarzenie ma okrelone konsekwencje w sferze podatkowej. Poniej przybliymy zasady opodatkowania zaliczek na gruncie ustaw o podatku dochodowym i ustawy o podatku od towarw i usug.
                  • 22.03.2007ABC faktoringu (1)
                   Wielu dostawcw towarw lub usug nie otrzymuje terminowo nalenoci od swoich odbiorcw. Ze wzgldu na dobre kontakty z odbiorcami sami udzielaj im kredytu kupieckiego lub te odbiorcy bezumownie nie pac nalenoci w terminie. Jeeli stan permanentnego kredytowania odbiorcw przez dostawcw utrzymuje si przez duszy czas, dostawcy trac pynno finansow i szukaj zewntrznych rde finansowania, takich jak kredyty, leasing czy fundusze strukturalne. Korzystajc z nich, zacigaj wasne zobowizania czyli pogbiaj zaduenie, zamiast dochodzi nalenoci od odbiorcw. Midzy innymi przywrceniu pynnoci finansowej takiego dostawcy suy faktoring. Faktorant szybko zdobywa gotwk, a faktor zadba czsto rwnie o biec windykacj nalenoci od odbiorcw.
                   • 01.06.2006Faktura zaliczkowa podstaw dokonania wpisw w podatkowej ksidze przychodw i rozchodw
                    Pytanie podatnika: Jak form powinien przybra dokument, ktry stanowiby udokumentowanie i potwierdzenie uzyskania przychodu dla potrzeb prawidowego prowadzenia ewidencji przychodw w podatkowej ksidze przychodw i rozchodw za rok podatkowy 2006 w przypadku gdy uzyskane nalenoci w zamian za wykonanie usugi stanowi przychd w momencie faktycznego wykonania usugi, w sytuacji gdy wczeniej wystawiono faktur zaliczkow na wykonanie przedmiotowych usug?

                   « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ]