Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

50% koszty przychodu

 • 31.05.2007Wydatki na usługi gastronomiczne mogą być kosztem
  Pytanie podatnika: Czy usługi gastronomiczne takie jak zakup żywności i napojów dla uczestników organizowanych na zlecenie szkoleń czy imprez można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
  • 28.05.2007Opodatkowanie środków z unijnych dotacji
   Interpelacja nr 6793 do ministra finansów w sprawie opodatkowania dotacji unijnych otrzymanych przez firmy na realizację projektów
   • 25.05.2007Przychody z najmu lub dzierżawy – zasady wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
    Umowy najmu i dzierżawy uregulowane są w art. 659-709 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Natomiast przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Obie te umowy różnią się zasadniczo. W umowie najmu najemca może używać rzeczy, ale nie może z niej pobierać pożytków, natomiast w umowie dzierżawy dzierżawca może używać rzeczy i pobierać z niej pożytki. Mogą to być zarówno pożytki naturalne (płody rolne), jak również pożytki prawa (czynsz podnajmu).
    • 24.05.2007Zakończenie umowy leasingu – skutki podatkowe
     Po zakończeniu podstawowego okresu leasingu - w zależności od woli stron - finansujący może przenieść własność przedmiotu leasingu na korzystającego (wartość wykupu jest określana przez strony w umowie leasingowej) lub też na osobę trzecią. Strony mogą również postanowić o oddaniu korzystającemu przedmiotu leasingu do dalszego używania. Każde z tych zdarzeń powoduje inne skutki podatkowe.
     • 24.05.2007Odpłatne zbycie nieruchomości nabytych w drodze spadku i darowizny
      Interpelacja nr 6788 do ministra finansów w sprawie zmian w opodatkowaniu sprzedaży nieruchomości
      • 23.05.2007Koszty uzyskania i diety kierowców prowadzących działalność
       Diety za podróże służbowe może zaliczyć do kosztów również kierowca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych. Podróżą służbową jest każda podróż osoby prowadzącej działalność gospodarczą, która pozostaje w związku z tą działalnością i ma na celu osiągnięcie przychodu – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
       • 22.05.2007ABC faktoringu – Ewidencja księgowa i podatkowa
        W poprzednich odcinkach cyklu ABC faktoringu omawialiśmy pojęcia związane z faktoringiem, omawialiśmy rodzaje faktoringu oraz aspekty podatkowe i prawne, których analiza może być przydatna z punktu widzenia faktoranta i faktora. Dzisiaj kilka zdań o ewidencji księgowej u faktoranta.
        • 22.05.2007Emisja akcji a odliczenie VAT
         Pytanie podatnika: Czy Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na emisję akcji?
         • 21.05.2007Kolizja drogowa samochodu firmowego
          Kolizja drogowa samochodu firmowego niesie za sobą określone skutki podatkowe. W związku z kolizją, niezależnie od tego, czy nastąpiła ona z naszej winy (bądź z winy naszego pracownika), czy też z winy osób trzecich i to my jesteśmy poszkodowani, będziemy zmuszeni dokonać naprawy samochodu i ponieść związane z tym koszty. Ponadto albo otrzymamy, albo będziemy musieli wypłacić odszkodowanie, przy czym w większości przypadków odszkodowanie z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) wypłaci ubezpieczyciel. Poniżej zostaną omówione zagadnienia podatkowe związane z kolizją samochodu firmowego, z zastrzeżeniem, że stanowi on środek trwały.
          • 18.05.2007Podróż służbowa przedsiębiorcy
           Pytanie podatnika: Czy Podatnik ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu wyjazdu służbowego zagranicznego za cały okres pobytu w podróży, łącznie z sobotami i niedzielami?
           • 17.05.2007Ustalenie wartości początkowej samochodu (2)
            Dzisiaj odpowiadamy na pytanie, w jaki sposób ustalić wartość początkową samochodu wytworzonego we własnym zakresie lub nabytego w drodze spadku, darowizny albo w inny nieodpłatny sposób
            • 17.05.2007Potrącanie składek z różnych źródeł przychodów pracownika
             Pytanie podatnika: Czy przy naliczeniu zaliczki na podatek oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne od umowy zlecenia należy potrącić od podatku składkę na ubezpieczenie zdrowotne niepotrąconą od wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę wypłaconą temu pracownikowi na początku tego samego miesiąca?
             • 17.05.2007Dlaczego wynagrodzenie współmałżonka nie jest KUP
              Interpelacja nr 6757 do ministra finansów w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia współmałżonków
              • 16.05.2007Ustalenie wartości początkowej samochodu (1)
               Ustalenie wartości początkowej samochodu będącego środkiem trwałym ma z punktu widzenia podatku dochodowego zasadnicze znaczenie. Zgodnie z art. 22h ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwaną dalej ustawą o PIT) odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
               • 14.05.2007Kiedy samochód można uznać za środek trwały?
                Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają bezpośredniej definicji środków trwałych. Niemniej termin ten można zdefiniować na podstawie art. 22a ust. 1, 2 oraz art. 22c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej ustawą o PIT). Niniejsze opracowanie dotyczy definicji środków trwałych wynikającej z art. 22a ust. 1, czyli stanowiących własność lub współwłasność podatnika, nabytych lub wytworzonych we własnym zakresie, kompletnych i zdatnych do użytku w dniu przyjęcia do używania.
                • 10.05.2007Impreza integracyjna finansowana ze środków obrotowych
                 Pytanie podatnika: Czy wartość wynikających z udziału w imprezie świadczeń dla pracowników jest zwolniona z opodatkowania?
                 • 09.05.2007Koszty uzyskania przychodu pracownika
                  Na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.; dalej: PIT) możemy mówić o następujących rodzajach kosztów uzyskania przychodu przez osobę uzyskującą dochód z tytułu stosunku pracy lub stosunków pokrewnych:
                  • 09.05.2007Zagraniczna podróż służbowa
                   Pytanie podatnika: dotyczy prawa uwzględniania w kosztach uzyskania przychodu wartości diet zagranicznych za czas podróży, w ramach określonego limitu.
                   • 09.05.2007Dieta dla przedsiębiorcy
                    Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15.09.2005 r., sygn. FSK 2175/04
                    • 08.05.2007Koszty utrzymania użyczonego lokalu użytkowego
                     Pytanie podatnika: 1. Czy wydatki związane z bieżącym utrzymaniem użyczonego lokalu użytkowego, takie jak: czynsz i zainstalowanie miernika ciepła, stanowią koszty uzyskania przychodów? 2. Czy nakłady poniesione na wymianę okien, drzwi i grzejników centralnego ogrzewania w tym lokalu należy uznać za wydatki poniesione tytułem remontu i czy wówczas stanowią one koszty uzyskania przychodów?
                     • 08.05.2007Różnice kursowe przy ustalaniu przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej
                      Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych uznaje za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, obok kwot należnych z tytułu wykonywania tej działalności, także różnice kursowe, które mogą być wynikiem otrzymywania przychodu w walucie obcej. Powstają one, gdy wartość waluty jest inna w dniu zaistnienia zdarzenia gospodarczego oraz w dniu faktycznego otrzymania zapłaty. 1 stycznia 2007 r. weszła w życie nowelizacja tej ustawy (oraz analogiczna nowelizacja ustawy o p.d.o.p.), wprowadzająca wiele zmian do sposobu ustalania różnic kursowych, z których najważniejszą jest możliwość wyboru jednej z dwóch alternatywnych metod ich rozliczania.
                      • 07.05.2007Koszty procesowe ponoszone przez poszkodowanego
                       Pytanie podatnika: dotyczy momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wystąpieniem do sądu o zasądzenie odszkodowania od kontrahenta.
                       • 02.05.2007Pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania
                        Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione w związku z obsługą poszczególnych procesów pozyskiwania źródeł finansowania (prowizje bankowe, zapłacone odsetki) będą uznane za koszt uzyskania przychodów?
                        • 27.04.2007Podatek VAT a koszt podatkowy
                         Zasada neutralności VAT Konstrukcja podatku o towarów i usług oparta jest na założeniu, iż powinien on obciążać jedynie konsumentów towarów i usług – stąd dla przedsiębiorców podatek ten winien być neutralny. Wyrazem zasady neutralności tego podatku w polskim systemie prawa jest art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług1), który stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Skorzystanie przez podatnika z uprawnienia, o którym mowa powyżej powoduje, iż podatnik, co do zasady, nie odczuwa ciężaru tego podatku.
                         • 27.04.2007Opłata za wieczyste użytkowanie jako koszt uzyskania przychodu
                          Pytanie podatnika: Czy koszty poniesione w związku ze zwrotem na rzecz Zbywcy nieruchomości wydatków poniesionych przez niego na opłatę za użytkowanie wieczyste za okres wskazany w umowie stanowią dla „E” koszt uzyskania przychodu?
                          • 26.04.2007ABC faktoringu (5) — Opodatkowanie faktoringu
                           Obowiązek podatkowy u faktora z tytułu faktoringu powstaje z chwilą spłaty wierzytelności faktoringowych przez dłużnika faktoringowego. Natomiast przychodem faktora jest różnica między przychodem uzyskanym od dłużników faktoringowych (na który składają się wartość nominalna wierzytelności nabytych oraz ewentualnie rzeczywiście otrzymane odsetki karne, naliczone dłużnikom za zwłokę w spłacie należności) a kwotą wypłaconą faktorantowi za wierzytelności. Do przychodów faktor nie zalicza naliczonych, ale nieotrzymanych odsetek od należności faktoringowych, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 2 updop (odpowiednio art. 14 ust. 3 pkt 2 updof).
                           • 26.04.2007Wypłata odprawy pośmiertnej niemającej umocowania prawnego
                            Pytanie podatnika: Czy odprawa pośmiertna wypłacona członkom rodziny zmarłego pracownika na podstawie decyzji pracodawcy stanowi koszt uzyskania przychodu dla dokonującego wypłaty pracodawcy?
                            • 25.04.2007Utylizacja towarów handlowych
                             Pytanie podatnika: Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość utylizowanych towarów oraz koszt utylizacji?
                             • 23.04.2007Przeliczanie kwot wyrażonych w walutach obcych
                              Interpelacja nr 6255 do ministra finansów w sprawie zmiany przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
                              • 12.04.2007Zakup samochodu na kredyt
                               Wśród wielu możliwości finansowania zakupu samochodu do celów prowadzenia działalności gospodarczej jest też opcja zakupu samochodu finansowana kredytem bankowym. Zakup samochodu do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej w wyniku zaciągniętego na ten cel kredytu to przede wszystkim możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych bądź zwiększenie wartości początkowej samochodu o naliczone i zapłacone odsetki, prowizje oraz dodatkowe opłaty bankowe za uruchomienie linii kredytowej. W zależności od daty przekazania samochodu do używania i wprowadzenia go do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych koszty obsługi kredytu, a także same odsetki, będą różnorodnie traktowane.
                               • 12.04.2007Kara umowna z tytułu niewykonania umowy
                                Pytanie podatnika: dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów uiszczonej przez Spółkę cywilną kary umownej z tytułu niewykonania umowy.
                                • 11.04.2007Gdy kredyt spłaca dłużnik solidarny
                                 Pytanie podatnika: dotyczy kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconych odsetek od kredytu, do spłaty którego Spółka przystąpiła jako dłużnik solidarny.
                                 • 10.04.2007Wydatki na nabycie gadżetów opatrzonych w logo jako KUP
                                  Pytanie podatnika: Czy wydatki na nabycie gadżetów opatrzonych w logo np. czapki, kurtki, ręczniki, długopisy itp. stanowią koszt uzyskania przychodów jako wydatki związane z reklamą?
                                  • 10.04.2007ABC faktoringu (3) - Podstawowe cechy, porównanie z innymi sposobami zabezpieczania płynności
                                   Nie ma jednego, najlepszego rozwiązania dla wszystkich przedsiębiorstw. Najbardziej bezpieczny jest faktoring pełny, jednak wiąże się on z wyższymi kosztami. Przyjęte rozwiązanie powinno zależeć od specyfiki firmy oraz charakterystyki jej partnerów handlowych  
                                   • 05.04.2007Poseł troszczy się o budżet, ale nie czyta przepisów
                                    Interpelacja nr 5553 do ministra finansów w sprawie pilnej potrzeby zmiany przepisów dotyczących opodatkowania sprzedaży nieruchomości
                                    • 30.03.2007Rozliczenie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą za 2006 rok - broszura informacyjna MF
                                     Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich także w Polsce. Należy o tym pamiętać szczególnie obecnie, gdy wiele osób mających miejsce zamieszkania w Polsce podejmuje taką pracę za granicą.
                                     • 30.03.2007Wydatki z tytułu remontu zakupionego lokalu użytkowego jako KUP
                                      Pytanie podatnika: dotyczy uznania za koszt uzyskania przychodu wydatków związanych z robotami budowlanymi w lokalu użytkowym.
                                      • 29.03.2007Podział majątku likwidowanej spółki
                                       Pytanie podatnika: Czy w związku z likwidacją osoby prawnej prawidłowe jest opodatkowanie 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym otrzymanych przez akcjonariuszy kwot powyżej wartości akcji?
                                       • 23.03.2007Opodatkowanie odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
                                        Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176) opodatkowaniu podlegają dochody z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy odsetki od tych przychodów uznawane są za rodzaj dochodów (przychodów) z kapitałów pieniężnych.
                                        • 22.03.2007Diety z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą
                                         Pytanie podatnika: Czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych, ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, wartość diet z tytułu podróży służbowych?
                                         • 21.03.2007Wydruk z komputera nie stanowi dowodu księgowego
                                          Pytanie podatnika: Czy istnieje możliwość zaliczenia poniesionego wydatku na zakup towaru w ciężar kosztów uzyskania przychodów na podstawie wydruków z Internetu?
                                          • 20.03.2007Prezenty dla kontrahentów w postaci alkoholu
                                           Pytanie podatnika: Czy przekazywanie napojów alkoholowych kontrahentom, przedstawicielom handlowym i innym osobom współpracującym ze spółką będzie stanowiło koszt uzyskania przychodów?
                                           • 16.03.2007Wydatek na zakup roweru w koszty
                                            Pytanie: Czy wydatek poniesiony na zakup roweru, którym będę dojeżdżał na szkolenia (w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) stanowi koszt uzyskania przychodu? Dodam, że koszt brutto zakupionego roweru wynosi ok. 2 000 zł.
                                            • 14.03.2007Odszkodowanie za wcześniejsze rozwiązanie umowy dzierżawy
                                             Pytanie podatnika: Czy odszkodowanie za niedotrzymanie warunków umowy dzierżawy stanowi koszt uzyskania przychodu?
                                             • 12.03.2007Najem i dzierżawa nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach – część IV
                                              Pytanie: Czy przychody z najmu mogą być rozliczane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej?  
                                              • 09.03.2007Wydatki na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) i członków organów osoby prawnej kosztem uzyskania przychodu
                                               Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Z analizy tych dwóch przepisów jasno wynika, że wydatek może być powiązany z przychodem w sposób nie tylko bezpośredni, ale i pośredni. Nie wszystkie wydatki poniesione przez osobę prawną mogą być zaliczone przez ten podmiot do kosztów uzyskania przychodów. W szczególności nie wszystkie wydatki poniesione przez osobę prawną na rzecz swoich udziałowców (akcjonariuszy) oraz na rzecz członków swoich organów mogą być zaliczone przez osobę prawną do kosztów uzyskania przychodów.
                                               • 08.03.2007Przedstawiciele Rady Przedsiębiorczości nt. obniżenia pozapłacowych kosztów pracy
                                                7 marca odbyła się wspólna konferencja prasowa 11 organizacji gospodarczych zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorczości. Ważne dla polskiej gospodarki było opublikowanie wspólnego stanowiska nt. obniżenia pozapłacowych kosztów pracy. Przedstawiciele Rady Przedsiębiorczości podają konkretne propozycje rozwiązań w tej sprawie.
                                                • 08.03.2007Nieprawidłowo wystawiony PIT 11/8B
                                                 Otrzymałem PIT z informacją o moich dochodach z tytułu umów zlecenia i o dzieło. Moim zdaniem została źle wystawiona – źle uwzględniono koszty uzyskania przychodów. Sądzę, że mogę uwzględnić 50% koszty uzyskania. Czy jestem związany tym, że zamawiający odprowadził zaliczkę od większego dochodu, czy też mogę przyjąć koszty w odpowiedniej według mnie wysokości?
                                                 • 05.03.2007Spółka prawa handlowego jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych
                                                  Spółki prawa handlowego na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych pojawiają się w zasadzie tylko jako płatnicy, natomiast nie są podatnikami tego podatku. Spółki osobowe traktowane są na gruncie podatku dochodowego jako podmioty transparentne, czyli zgodnie z art. 8 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) opodatkowanie dokonuje się na poziomie wspólników, a nie spółki.
                                                  • 01.03.2007System podatku dochodowego hamuje rozwój innowacyjności
                                                   O napływie środków finansowych z UE rozpisują się już wszyscy. Społeczeństwo z wielką radością przyjmuje kolejne informacje o programach pomocowych oraz funduszach UE napływających do naszego kraju. Stają się one dla wielu Polskich przedsiębiorstw niewyczerpanym źródłem finansowania projektów, dając ogromne możliwości rozwojowe dla firm. Jednak ostateczną odpowiedź na pytanie, czy rzeczywiście potrafimy korzystać z Unijnego Sezamu, który otworzył dla Polski swoje podwoje, otrzymamy w ciągu najbliższych trzech lat. Wtedy to Unia Europejska rozliczy nas z efektywności wydatkowanych pieniędzy.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 84 ] . [ 85 ] . [ 86 ] . [ 87 ] . [ 88 ] . [ 89 ] . [ 90 ] . [ 91 ] . [ 92 ] . [ 93 ] ... [ 93 ] następna strona »