Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

50% koszty przychodu

 • 20.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. II
  Witamy w drugiej czci praktycznego poradnika powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych od strony czysto teoretycznej, oraz - z zastosowaniem programu do rozliczania delegacji naszego autorstwa - od strony praktycznej. Dzisiaj zajmiemy si podróami krajowymi i wtpliwociami, jakie mog pojawi si w trakcie ich rozliczania. Przedstawimy równie przypadki, w których u pracowników pojawi si przychód ze stosunku pracy w zwizku z wypacaniem nalenoci z tytuu podróy subowych. Omówimy zasady stosowane przy rozliczeniach wyjazdów wacicieli i wspólników spóek osobowych i przyjrzymy si dokumentom sucym do rozliczenia wyjazdów krajowych, generowanym przez program Delegacje krajowe i zagraniczne. Diety, ryczaty, zwroty kosztów, czyli jakie kwoty powinien otrzyma delegowany w delegacji krajowej
  • 20.07.2018Zbycie nieruchomoci - warunki ustalenia wysokoci podatku s cile okrelone
   Ustalenie kosztów uzyskania przychodów i kosztów zbycia nieruchomoci ma zasadnicze znaczenie dla wysokoci podatku, który trzeba bdzie zapaci, jeli nieruchomo sprzedajemy za cen wysz od ceny zakupu. Ale warunki zaliczania wydatków do poszczególnych kategorii zostay w ustawie cile okrelone - i trzeba to bra pod uwag planujc transakcj. Publikujemy intepretacj indywidualn, w której KIS do dokadnie wykada, jakie to s warunki.
   • 19.07.2018Podatki 2019: Warunki korekty cen transferowych do zmiany?
    W ustawach podatkowych pojawi si jednoznaczna regua mówica, e korekta cen transferowych stanowi odpowiednio przychodów lub koszt uzyskania przychodów i jest ujmowana w roku, którego dotyczy – wynika z projektu nowelizacji, który przygotowa resort finansów. Koniecznoci w takiej sytuacji ma by spenianie warunków wskazanych w przepisach.
    • 19.07.2018Dokumentacja podatkowa: Transakcje przedsibiorcy jednoosobowego ze spók powizan
     Art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to przepis szczególny, dotyczcy podmiotów powizanych osobowo lub kapitaowo. Pozostawanie w zwizku kapitaowym lub osobowym nie jest w jakikolwiek sposób sankcjonowane, jednak znaczenie podatkowe ma wykorzystywanie powiza i zwizków do zmiany poziomu opodatkowania wbrew obowizkowi ustawowemu.
     • 18.07.2018Podatki 2018: 50% koszty przy umowie o prac po zmianach
      W ramach stosunku pracy wykonuj dziaalno twórcz w zakresie programów komputerowych w wyniku której powstaj utwory w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i pokrewnych. Do mojego obowizku naley równie prowadzenie ewidencji czasu pracy przeznaczonego na prac twórcz, która potwierdza czasowe zaangaowanie pracownika w tak dziaalno. Ewidencja taka nie wlicza urlopów, zwolnie lekarskich, szkole, wyjazdów subowych itp. Czy w zwizku ze zmianami przepisów mam moliwo stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów?
      • 18.07.2018Skuter w kosztach podatkowych firmy
       Pytanie: Klienci Wnioskodawcy pochodz gównie z obszarów wiejskich i maych miejscowoci. Dostanie si do takiego klienta samochodem osobowym jest czsto uciliwe, a czasami nawet niemoliwe. Zakup skutera Honda o poj. silnika ok. 125 cm3 umoliwia dotarcie w niedostpne tereny, drogami nieutwardzonymi. Czy prawidowe jest ujcie w kosztach uzyskania przychodów, wydatków zwizanych z zakupem oraz biec eksploatacj skutera?
       • 17.07.2018Stosowanie mechanizmu podzielonej patnoci (MPP) - objanienia podatkowe MF
        Czego dotycz objanienia  Objanienia dotycz stosowania pomidzy podatnikami VAT wprowadzanego z dniem 1 lipca 2018 r. mechanizmu podzielonej patnoci.
        • 17.07.2018Podatki 2018: 50% koszty przy umowie o prac po zmianach
         W ramach stosunku pracy wykonuj dziaalno twórcz w zakresie programów komputerowych w wyniku której powstaj utwory w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i pokrewnych. Do mojego obowizku naley równie prowadzenie ewidencji czasu pracy przeznaczonego na prac twórcz, która potwierdza czasowe zaangaowanie pracownika w tak dziaalno. Ewidencja taka nie wlicza urlopów, zwolnie lekarskich, szkole, wyjazdów subowych itp. Czy w zwizku ze zmianami przepisów mam moliwo stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów?
         • 16.07.2018Stosowanie mechanizmu podzielonej patnoci (MPP) - objanienia podatkowe MF
          Czego dotycz objanienia  Objanienia dotycz stosowania pomidzy podatnikami VAT wprowadzanego z dniem 1 lipca 2018 r. mechanizmu podzielonej patnoci.
          • 16.07.2018PKPiR: Materiay i towary handlowe w spisie z natury
           Pytanie: Wnioskodawca prowadzi jednoosobow dziaalno gospodarcz w zakresie usug geodezyjnych i wycen nieruchomoci. W której kolumnie podatkowej ksigi przychodów i rozchodów powinny by ujmowane opaty za materiay geodezyjne, tj. mapy, wypisy, itp.? Czy jest zobowizany sporzdza na koniec roku podatkowego spis z natury niezakoczonych robót geodezyjnych? Czy poprawnie wycenia spis z natury wg. kosztów materiaów bezporednich?
           • 13.07.2018Samochód subowy: Bardzo wany i korzystny dla pracodawców wyrok NSA
            Art. 12 ust. 2a ustawy o PIT (w brzmieniu obowizujcym od 1 stycznia 2015 roku) ustali warto pienin nieodpatnego wiadczenia przysugujcego pracownikowi z tytuu wykorzystywania samochodu subowego do celów prywatnych w wysokoci 250 z miesicznie - dla samochodów o pojemnoci silnika do 1600 cm3 oraz 400 z miesicznie - dla samochodów o pojemnoci silnika powyej 1600 cm3.
            • 11.07.2018NSA. Umowa przedwstpna nie moe by sposobem na niszy podatek
             Fakt zawarcia przez strony sprzeday rzeczy umowy przedwstpnej na podstawie art. 389 i 390 Kodeksu cywilnego, okrelajcej cen sprzeday nieruchomoci, która bdzie obowizywaa strony tej umowy w umowie sprzeday, jako umowie przyrzeczonej, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) w zwizku z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o PCC nie ma wpywu na zakres i wysoko podstawy opodatkowania podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych tej umowy sprzeday nieruchomoci na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
             • 10.07.2018Prowadzenie dziaalnoci gospodarczej przez VAT-owca w mieszkaniu
              Nierzadko podatnicy ze wzgldu na specyfik swojej dziaalnoci, np. brak koniecznoci spotka z klientami, niewielkie jej rozmiary bd w pocztkowym okresie z uwagi na nisze koszty decyduj si na realizacj zada gospodarczych we wasnym mieszkaniu lub domu.  Podatnik VAT ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakupionych towarach i usugach w takim zakresie, w jakim zwizane s one z wykonywanymi czynnociami opodatkowanymi. Wydatki podatnika VAT zwizane z dziaalnoci wykonywan w mieszkaniu lub domu maj poredni z ni zwizek, gdy nie przyczyniaj si bezporednio do uzyskania przychodu, np. poprzez odsprzeda zakupionych towarów, lecz maj wpyw na ogólne funkcjonowanie podmiotu gospodarczego jako caoci.
              • 10.07.2018Podatki 2018: Wicej twórców z prawem do wyszych kosztów
               19 ipca br. wejdzie w ycie nowela, która rozszerzy katalog dziaalnoci uprawniajcych do korzystania z 50 proc. kosztów uzyskania przychodów. Zmodyfikowana lista bdzie mie zastosowanie do przychodów osignitych od pocztku 2018 r. i bdzie obejmowa dodatkowo m.in. dziaalno twórcz w zakresie inynierii budowlanej, wzornictwa przemysowego, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reyserii, a take dziaalno konserwatorsk czy naukow.
               • 09.07.2018Podatki 2018: Wicej twórców z prawem do wyszych kosztów
                19 ipca br. wejdzie w ycie nowela, która rozszerzy katalog dziaalnoci uprawniajcych do korzystania z 50 proc. kosztów uzyskania przychodów. Zmodyfikowana lista bdzie mie zastosowanie do przychodów osignitych od pocztku 2018 r. i bdzie obejmowa dodatkowo m.in. dziaalno twórcz w zakresie inynierii budowlanej, wzornictwa przemysowego, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reyserii, a take dziaalno konserwatorsk czy naukow.
                • 09.07.2018Czy polisa na czas podróy subowej jest przychodem dla pracownika?
                 „Ustawowe pojcie nieodpatnych wiadcze musi by zawsze interpretowane w konkretnych okolicznociach, a nie w oderwaniu od nich, z pominiciem istoty realizacji pewnych uprawnie, zjawisk gospodarczych i zdarze prawnych”. Nie w kadym bowiem przypadku wiadczenie spenione przez pracodawc na rzecz pracownika, bez ustalonej za nie zapaty (np. wykup polisy ubezpieczeniowej), jest wiadczeniem podlegajcym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                 • 09.07.2018Limit patnoci gotówkowych dotyczy tylko przedsibiorców
                  Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz w zakresie handlu samochodami. Zamierza dokona zakupu samochodu, którego warto przekracza 15 000 z, od osoby fizycznej nieprowadzcej dziaalnoci gospodarczej, nieposiadajcej konta bankowego. Patnoci chce dokona gotówk. Czy w tej sytuacji Wnioskodawca moe wydatek zaliczy w koszty uzyskania przychodów?
                  • 06.07.2018Skadki na ubezpieczenie OC komunikacyjne w PKPiR
                   W podatkowej ksidze przychodów i rozchodów ujciu podlegaj koszty uzyskania przychodu poniesione w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz. W firmach, w których na potrzeby dziaalnoci uytkowane s pojazdy samochodowe, jednym z takich kosztów jest obowizkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.  W zalenoci od tego, czy uytkowany pojazd jest rodkiem trwaym, czy te koszty jego eksploatacji ewidencjonowane s na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu – wydatek bdzie ksigowany wedug rónych zasad.
                   • 05.07.2018NSA: Dopata do rodka trwaego po rozpoczciu jego amortyzacji - moment korekty KUP
                    Skutki ekonomiczne dopaty wystpuj nie od momentu rozpoczcia amortyzacji nabytego rodka trwaego, ale wycznie od chwili jej otrzymania. Ju tylko z tych powodów brak jest podstaw do wstecznego odnoszenia skutków podatkowych otrzymanej dopaty na rodek trway, w kontekcie wysokoci dokonywanych odpisów amortyzacyjnych. Nie jest równie moliwy do zaakceptowania, z punktu widzenia zasad praworzdnoci, pogld organu, e korekta winna dotyczy tych okresów, w których dokonywano uprzednio odpisów amortyzacyjnych, co powoduje, i konieczna byaby korekta wczeniejszego rozliczenia podatkowego ze wszelkimi konsekwencjami podatkowymi w postaci powstania zalegoci i obowizkiem zapaty odsetek.
                    • 02.07.2018Samochód wielozadaniowy typu van a jednorazowa amortyzacja
                     Pytanie: Wnioskodawca naby w grudniu 2017 r. samochód Volkswagen Crafter. Z posiadanych przez Niego dokumentów (tj. faktury VAT oraz dowodu rejestracyjnego) wynika, i jest to samochód ciarowy. Czy w przypadku ww. samochodu mona zastosowa przepis art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dokona jednorazowej amortyzacji?
                     • 29.06.2018Indywidualna stawka amortyzacji: Nie mona ulepszy niekompletnego rodka trwaego
                      Z uzasadnienia: Skoro przedmiotowy lokal w chwili jego modernizacji nie stanowi jeszcze kompletnego i zdatnego do uytku rodka trwaego to nie móg on podlega ulepszeniom, a w konsekwencji nie móg te znale zastosowania art. 22g ust. 17 ustawy o PIT. 
                      • 28.06.2018Podatkowe skutki powypadkowej naprawy firmowego samochodu
                       W razie wypadku lub kolizji z udziaem samochodu stanowicego rodek trway w prowadzonej dziaalnoci gospodarczej moe pojawi si konieczno poniesienia kosztów likwidacji szkody. Niekiedy wydatki te mog by pokryte z odszkodowania otrzymanego z tytuu umowy ubezpieczenia pojazdu. Prawidowe rozliczenie zaistniaych zdarze gospodarczych w wietle przepisów prawa podatkowego zawsze zaley za od okolicznoci danej sprawy.
                       • 27.06.2018Podatkowe skutki powypadkowej naprawy firmowego samochodu
                        W razie wypadku lub kolizji z udziaem samochodu stanowicego rodek trway w prowadzonej dziaalnoci gospodarczej moe pojawi si konieczno poniesienia kosztów likwidacji szkody. Niekiedy wydatki te mog by pokryte z odszkodowania otrzymanego z tytuu umowy ubezpieczenia pojazdu. Prawidowe rozliczenie zaistniaych zdarze gospodarczych w wietle przepisów prawa podatkowego zawsze zaley za od okolicznoci danej sprawy.
                        • 26.06.2018PIT: Koszty przy sprzeday nieruchomoci nabytej w spadku
                         W 2015 r. nabyam spadek po swojej mamie. W zwizku z brakiem zainteresowania ze strony reszty spadkobierców zoyam kolejny wniosek o podzia spadku. W 2016 r. zostaam wacicielk nieruchomoci ze spat dla reszty spadkobierców. Czy mog odliczy od podstawy naliczenia podatku dochodowego: spat spadkobierców, koszt agencji nieruchomoci poredniczcej w sprzeday, rónic midzy kwot sprzeday a kwot wyznaczon przez rzeczoznawc, od której naliczone s spaty, koszty pochówku i pomnika mamy, poniesienie kosztów podatku od spadku?
                         • 25.06.2018Czonkowie zarzdu z powoania - skadki ZUS i podatek dochodowy
                          Czonkowie zarzdów spóek z o.o. mog wykonywa swoje zadania na podstawie rónych stosunków prawnych. Mog np. by pracownikami spóki, mie ze spók zawarty kontrakt menederski albo zosta powoani uchwa zgromadzenia wspólników. Kady z tych sposobów nawizania stosunku prawnego pomidzy spók a czonkiem zarzdu rodzi odmienne skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych i skutki zwizane z obowizkami opacania skadek na ubezpieczenie spoeczne.
                          • 25.06.2018WSA. Zwrot kosztw dojazdu do pracy nie jest przychodem pracownika
                           Z uzasadnienia: wiadczenia w postaci pokrycia przez pracodawc kosztów dojazdów pracownika z miejsca pracy do miejsca wykonywania obowizków subowych nie s wiadczeniami spenionymi w interesie pracownika, ale w interesie pracodawcy oraz nie przynosz one pracownikowi korzyci w postaci powikszenia aktywów lub uniknicia wydatków, które musiaby on samodzielnie ponie. W efekcie wydatki poniesione przez pracodawc na zwrot kosztów dojazdu nie stanowi przychodu dla pracownika.
                           • 22.06.2018NSA: Opodatkowanie odszkodowania otrzymanego od gminy
                            Z uzasadnienia: Odszkodowanie przyznane na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów nie korzysta ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w u.p.d.o.f., bowiem jego wysoko lub zasady ustalania nie wynikaj wprost z odrbnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.
                            • 21.06.2018Wyjanienia KAS: Ograniczenie wysokoci kosztów nabycia niektórych rodzajów usug i praw
                             Ustawa z dnia 27 padziernika 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczatowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne (dalej: ustawa nowelizujca) od 1 stycznia 2018 r. wprowadzia do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) nowy przepis art. 15e, którego istota polega na ograniczeniu wysokoci kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez podatnika na nabycie okrelonych usug niematerialnych i praw.
                             • 20.06.2018Upominki dla kontrahentów w kosztach firmy
                              Spóka w ramach dziaalnoci przekazuje swoim kontrahentom, partnerom biznesowym, doradcom upominki w postaci akcesoriów z kolekcji produktów marek samochodów, które sprzedaje, a take w postaci kwiatów, wina, sodyczy itp. Upominki s rozdawane masowo podczas organizowanych otwartych akcji promocyjno-marketingowych, a take na imprezach organizowanych dla zaproszonych goci oraz klientom i osobom towarzyszcym w przypadku przekazywania im zakupionego samochodu. Czy wydatki na zakup upominków mona zaliczy do kosztów uzyskania przychodu?
                              • 20.06.2018Podatki 2019: Leasing aut stanie si nieopacalny?
                               Zapowiedziane przez resort finansów zmiany dotyczce kosztów uzyskania przychodów mog w praktyce doprowadzi do tego, e leasing aut stanie si cakowicie nieopacalny – ostrzegaj eksperci Zwizku Przedsibiorców i Pracodawców. Organizacja apeluje do rzdu o wycofanie si z przedstawionych propozycji.
                               • 19.06.2018Kilka patnoci a limit transakcji gotówkowych i koszty
                                Przedsibiorca dokonuje w krótkich odstpach czasu zakupu zomu za gotówk od jednego dostawcy, przy czym kadorazowo patno jest realizowana gotówk nie przekraczajc jednak kwoty 15 000 z z tytuu jednego zakupu. W trakcie miesica warto zakupów od danego dostawcy moe przekroczy kwot 15 000 z. Czy przedsibiorca jest uprawiony do kadorazowego zaliczenia wydatków z tytuu ww. transakcji do kosztów w sytuacji, gdy dokonana patno nie przekracza kwoty 15 000 z?
                                • 19.06.2018Podatki 2019: Leasing aut stanie si nieopacalny?
                                 Zapowiedziane przez resort finansów zmiany dotyczce kosztów uzyskania przychodów mog w praktyce doprowadzi do tego, e leasing aut stanie si cakowicie nieopacalny – ostrzegaj eksperci Zwizku Przedsibiorców i Pracodawców. Organizacja apeluje do rzdu o wycofanie si z przedstawionych propozycji.
                                 • 19.06.2018Upominki dla kontrahentów w kosztach firmy
                                  Spóka w ramach dziaalnoci przekazuje swoim kontrahentom, partnerom biznesowym, doradcom upominki w postaci akcesoriów z kolekcji produktów marek samochodów, które sprzedaje, a take w postaci kwiatów, wina, sodyczy itp. Upominki s rozdawane masowo podczas organizowanych otwartych akcji promocyjno-marketingowych, a take na imprezach organizowanych dla zaproszonych goci oraz klientom i osobom towarzyszcym w przypadku przekazywania im zakupionego samochodu. Czy wydatki na zakup upominków mona zaliczy do kosztów uzyskania przychodu?
                                  • 18.06.2018Kilka patnoci a limit transakcji gotówkowych i koszty
                                   Przedsibiorca dokonuje w krótkich odstpach czasu zakupu zomu za gotówk od jednego dostawcy, przy czym kadorazowo patno jest realizowana gotówk nie przekraczajc jednak kwoty 15 000 z z tytuu jednego zakupu. W trakcie miesica warto zakupów od danego dostawcy moe przekroczy kwot 15 000 z. Czy przedsibiorca jest uprawiony do kadorazowego zaliczenia wydatków z tytuu ww. transakcji do kosztów w sytuacji, gdy dokonana patno nie przekracza kwoty 15 000 z?
                                   • 18.06.2018Podatki 2018: Instalacja gazowa w firmowym samochodzie w kosztach podatkowych
                                    Pytanie: Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczy poniesiony wydatek na nabycie instalacji gazowej nabytej po 31 grudnia 2017 r. w wysokoci powyej 3500 z a poniej 10 000 z jednorazowo w ciar podatkowych kosztów uzyskania przychodu i nie traktowa wydatku na nabycie instalacji jako ulepszenia zwikszajcego warto pocztkow samochodu osobowego?
                                    • 15.06.2018Czonkowie zarzdu z powoania - skadki ZUS i podatek dochodowy
                                     Czonkowie zarzdów spóek z o.o. mog wykonywa swoje zadania na podstawie rónych stosunków prawnych. Mog np. by pracownikami spóki, mie ze spók zawarty kontrakt menederski albo zosta powoani uchwa zgromadzenia wspólników. Kady z tych sposobów nawizania stosunku prawnego pomidzy spók a czonkiem zarzdu rodzi odmienne skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych i skutki zwizane z obowizkami opacania skadek na ubezpieczenie spoeczne.
                                     • 13.06.2018PIT: Jazdy prywatne firmowym samochodem czasem z ewidencj
                                      Pytanie: Czy z tytuu uywania subowych samochodów osobowych przez pracowników Wnioskodawcy jako pracodawca i patnik zobowizana bdzie ustali pracownikom przychód do opodatkowania w sytuacji, gdy opacaj oni koszty tego uywania wyliczone przez pracodawc na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów i wskanika amortyzacji? Czy ustalenie przez Wnioskodawc jako pracodawc i patnika tego przychodu pracownikom do opodatkowania bdzie uzalenione od kwoty, jak zostaje miesicznie obciony pracownik?
                                      • 12.06.2018Ksigowy dowód zastpczy
                                       Przedsibiorca handluje samochodami. Kupuje m.in. samochody uszkodzone. Do naprawy samochodów wykorzystuje czci samochodowe zakupione przez Internet od osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci. Czasami sprzedajcy nie chc poda swoich danych osobowych. W takim przypadku dokumentuje zakup czci za pomoc wasnego dowodu ksigowego o nazwie „dowód zakupu czci samochodowych”, a w miejscu sprzedajcego umieszcza zapis „klient detaliczny”. Czy wydatek udokumentowany na podstawie takiego dowodu jest prawidowy i mona zaliczy go do koszów?
                                       • 11.06.2018NSA. Kto moe odebra pismo za podatnika?
                                        Dla uznania okrelonej osoby za domownika jest wystarczajce, aby osoba odbierajca pismo zamieszkiwaa z adresatem, prowadzc z nim wspólne gospodarstwo domowe lub te, bdc krewnym lub powinowatym, przebywaa ona w mieszkaniu adresata za jego zgod okresowo, przy czym bez znaczenia jest, jakiego okresu to dotyczy oraz czy osoba ta prowadzi z adresatem wspólne gospodarstwo domowe. Za uznaniem danej osoby za domownika nie jest konieczne, aby osoba ta bya zameldowana w mieszkaniu, w którym nastpuje dorczenie zastpcze - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                        • 11.06.201850% koszty: Twórcy na celowniku fiskusa?
                                         Przez wiele lat powszechnie stosowan praktyk byo rozliczanie pracowników, np. informatyków, inynierów czy dziennikarzy, tak jak twórców, z zachowaniem odpowiednich procedur i prawa. Przyjmowano jednolicie, e pracownikom przysuguj 50-proc. koszty od tworzonych dzie, co ma potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych. W ramach prowadzonej przez obecny rzd opresyjnej wzgldem przedsibiorców polityki fiskalnej, po zmianie interpretacji, kontrole w wikszoci przypadków kocz si nakazem dopaty podatku, nawet do 5 lat wstecz.
                                         • 07.06.2018Rata leasingowa jako koszt podatkowy w okresie zawieszenia dziaalnoci
                                          Czy w okresie zawieszenia dziaalnoci gospodarczej koszty poniesionych rat leasingowych w ich wysokoci netto (pomniejszonych o podatek VAT), udokumentowane na podstawie wystawianych przez finansujcego faktur z tytuu zawartej wczeniej umowy leasingu, bd mogy by nadal zaliczane jako koszt uzyskania przychodu, pomimo zawieszenia prowadzenia dziaalnoci?
                                          • 07.06.2018Opinia zabezpieczajca: Pierwszy wyrok WSA
                                           W dniu 30 maja 2018 roku WSA w Warszawie oddali skarg podatnika na odmow wydania opinii zabezpieczajcej (sygn. akt III SA/Wa 2226/17). Potwierdzi tym samym decyzj Ministra Finansów (obecnie: Szefa KAS), co do uznania modelu dziaania, który mia na celu uzyskanie korzyci podatkowej w postaci wygenerowania straty w wysokoci okoo 430 mln z na transakcji sprzeday akcji, za sprzeczny z klauzul przeciwko unikaniu opodatkowania.
                                           • 06.06.2018WSA. Twórca utworu ma prawo do podwyszonych kosztów, ale...
                                            W przypadku wykonywania na podstawie jednej umowy o prac zarówno czynnoci chronionych prawem autorskim, jak i czynnoci niebdcych przedmiotem prawa autorskiego, pozbawionych cech twórczych, z umowy tej powinno wynika wyrónienie, jaka cz wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenie z tytuu korzystania z prawa autorskiego, a jaka cz dotyczy czynnoci nie chronionych prawem autorskim. Tylko bowiem takie rozrónienie poczone z dokumentowaniem prac - utworów chronionych prawem autorskim oraz wypaconych wynagrodze z tego tytuu daje podstaw do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów – orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Poznaniu.
                                            • 06.06.2018Umorzenie poyczki a amortyzacja rodków trwaych
                                             Pytanie: Czy odpisy amortyzacyjne od rodka trwaego, którego budowa sfinansowana zostaa ze rodków pochodzcych z umorzonej poyczki, bd mogy zosta w caoci zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
                                             • 05.06.2018Okulary/soczewki korekcyjne dla przedsibiorcy w kosztach podatkowych
                                              Czy osoba wykonujca pozarolnicz dziaalno gospodarcz i wykonujca w jej ramach czynnoci, przy których naraona jest na czynniki szkodliwe w rodowisku swojej pracy, moe zaliczy do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup rodków ochrony osobistej przewidzianych w przepisach BHP, w szczególnoci wydatki na zakup zaleconych przez lekarza-okulist okularów ochronnych?
                                              • 05.06.2018Podatek PIT od spadku z dugiem
                                               W obecnym stanie prawnym nie ma moliwoci odliczania od podstawy opodatkowania ustalonej z tytuu odpatnego zbycia rzeczy lub praw, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT, nabytych w drodze spadku, wartoci spaconych zobowiza spadkowych, albo wykonanych obowizków z zapisów lub polece - wyjanio Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                                               • 04.06.2018NSA. Przeniesienie rodka trwaego do magazynu nie stanowi jego likwidacji
                                                Z uzasadnienia: Wnioskodawca przewidujc sprzeda zlikwidowanych urzdze nie moe jednoczenie oczekiwa, i strata powstaa z likwidacji nie w peni umorzonych rodków trwaych stanowi bdzie koszty uzyskania przychodu na podstawie art 16 ust 1 pkt 6 ustawy o CIT, a nastpnie z tytuu sprzeday uprzednio zlikwidowanego rodka trwaego.
                                                • 04.06.2018Program komputerowy w kosztach podatkowych
                                                 Pytanie: Wnioskodawca zawar umow do uytkowania programu komputerowego. Program ten przekazywany jest Wnioskodawcy do jego wycznego uytku i dzierawa lub najem programu, dokumentacji bd ich kopii osobom trzecim s niedozwolone. Wnioskodawca korzysta z programu na urzdzeniach okrelonych i dozwolonych w zakupionej wersji. Ponadto umowa zabrania m.in. jego modyfikacji. Czy ww. program podlega amortyzacji jako warto niematerialna i prawna? Czy aktualizacja takiego programu stanowi jego ulepszenie?
                                                 • 01.06.2018Ceny transferowe: Identyfikacja transakcji podlegajcych obowizkowi dokumentacyjnemu
                                                  Nowelizacja przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Ustawa o CIT) w zakresie cen transferowych dokonana w 2017 r. nadal generuje wród podatników szereg praktycznych wtpliwoci, tym bardziej, i obowizek dokumentacyjny dla roku 2017 upywa ju niedugo, gdy z kocem wrzenia 2018 r. Jednym z nader czsto wystpujcych problemów zwizanych z sporzdzaniem dokumentacji podatkowej jest prawidowa identyfikacja transakcji podlegajcych obowizkowi dokumentacyjnemu.
                                                  • 01.06.2018NSA: Odmowa wydania interpretacji indywidualnej podlega zaskareniu
                                                   Postanowienie o odmowie wydania interpretacji indywidualnej w zwizku z uzasadnionym przypuszczeniem zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania koczy postpowanie administracyjne o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w zwizku z czym przysuguje na nie skarga do sdu administracyjnego.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ] . [ 17 ] ... [ 89 ] nastpna strona »