Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

50% koszty przychodu

 • 12.09.2018Szybka amortyzacja nowych rodków trwaych do 100 tys. Z
  Pytanie: Wnioskodawca naby w kwietniu br. fabrycznie nowe rodki trwae (zacieraczki do polerowania posadzek betonowych), po 71 600 z kada. Czy Wnioskodawca mia prawo naliczy od tych rodków trwaych odpisy amortyzacyjne w cznej kwocie 100 000 z oraz czy mia prawo zaliczy kwot naliczonych odpisów amortyzacyjnych w kwocie cznej 100 000 z w miesicu kwietniu 2018 r. do kosztów uzyskania przychodu?
  • 11.09.2018WSA. Sprzeda nieruchomoci przez spók komandytow a ródo przychodu w PIT
   Z uzasadnienia: Przychód uzyskany ze sprzeday przez spók komandytow nieruchomoci mieszkalnej nie moe by zakwalifikowany do przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Przepis art. 5b ust. 2 ustawy przesdza bowiem o tym e wszelkiego rodzaju przychody pozyskane przez wspólnika spóki niebdcej osob prawn s przychodami z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej. Bez znaczenia przy tym dla takiej kwalifikacji przychodu pozostaje rodzaj prowadzonej przez spók dziaalnoci oraz róde, z których spóka ta uzyskuje przychody.
   • 04.09.2018Podatki 2019: Bd nowe regulacje ws. pakietów wierzytelnoci
    Ministerstwo Finansów zapowiedziao wprowadzenie szczególnych rozwiza dotyczcych nabywania przez podmioty gospodarcze pakietów wierzytelnoci. W projekcie zmian w ustawach podatkowych zaproponowano m.in. nowe przepisy pozwalajce na rozpoznanie penej bazy kosztowej nabycia wierzytelnoci i jednoczesne utrzymanie braku moliwoci rozpoznania strat. Nowela wejdzie w ycie w 2019 r.
    • 04.09.2018Wynagrodzenie prezesa zarzdu w kosztach uzyskania przychodów
     Wynagrodzenie prezesa zarzdu w czci zarówno staej jak i zmiennej, która jest zalena od efektów ekonomicznych (wyników spóki), nie jest objte zakresem art. 15e ust.1 ustawy o CIT i w spóce moe podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu - wyjanio Ministerstwo Finansów w odpowiedzi za zapytanie poselskie.
     • 03.09.2018Wydatki na nauk nie zawsze mog by kosztem dziaalnoci
      Pytanie: Wnioskodawca planuje od 1 wrzenia 2018 r. prowadzi jednoosobow dziaalno gospodarcz, której przedmiotem bdzie wiadczenie usug z zakresu pozaszkolnych form edukacji. W latach od 2014 do 2018 Wnioskodawca odbywa kurs treningowy. Czy koszty poniesionej nauki mona zaliczy do kosztów uzyskania przychodu w planowanej dziaalnoci gospodarczej? Jeli tak, to przez jaki okres czasu koszty podlegaj odliczeniu?
      • 03.09.2018Podatki 2019: Bd nowe regulacje ws. pakietów wierzytelnoci
       Ministerstwo Finansów zapowiedziao wprowadzenie szczególnych rozwiza dotyczcych nabywania przez podmioty gospodarcze pakietów wierzytelnoci. W projekcie zmian w ustawach podatkowych zaproponowano m.in. nowe przepisy pozwalajce na rozpoznanie penej bazy kosztowej nabycia wierzytelnoci i jednoczesne utrzymanie braku moliwoci rozpoznania strat. Nowela wejdzie w ycie w 2019 r.
       • 31.08.2018Aport znaku towarowego do spóki osobowej
        Wniesienie przez wspólnika aportu w postaci majtkowych praw autorskich do znaku towarowego do spóki jawnej nie powoduje powstania przychodu po jego stronie. Jako wspólnik Spóki osobowej (spóki jawnej) bdzie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartoci pocztkowej wartoci niematerialnej i prawnej w postaci autorskiego prawa majtkowego do znaku towarowego, nabytego w drodze wkadu niepieninego przez Spók jawn oraz zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów, stosownie do posiadanego udziau w zyskach tej Spóki, od momentu rozpoczcia amortyzacji.
        • 30.08.2018Sposób zaliczenia do kosztów uzyskania opat licencyjnych naliczanych od obrotu
         Z uzasadnienia: ... Z uwagi na fakt, e wysoko ponoszonych przez spók jawn opat licencyjnych uzaleniona bdzie od wysokoci przychodów z licencji (bd ustalone w oparciu o wielko przychodów uzyskiwanych z tytuu korzystania ze Znaków w ramach licencji), opaty te nie bd wpyway na warto pocztkow licencji, lecz bd stanowiy koszt uzyskania przychodu. 
         • 27.08.2018Amortyzacja budynku oddanego czciowo do uytku
          Pytanie: Czy po otrzymaniu pisma od Pastwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dnia 16 grudnia 2015 r. niezgaszajcego sprzeciwu do przystpienia do uytkowania Spóka moga przyj budynek mieszkalny jednorodzinny z czci gospodarczo-magazynow do uytkowania w prowadzonej dziaalnoci gospodarczej, wprowadzi go do ewidencji rodków trwaych i rozpocz jego amortyzacj poczynajc od 1 stycznia 2016 r.?
          • 24.08.2018wiadczenia: Korzystanie z otwartego bufetu nie generuje przychodu
           Aby nieodpatne wiadczenie stanowio przychód podatkowy, powinna by to korzy przypisana konkretnej osobie (indywidualnemu pracownikowi), w ustalonej dla niego indywidualnie wysokoci. Tym samym, nie mona mówi o przychodzie podatkowym, w sytuacji gdy przypisana warto wiadczenia byaby jedynie wartoci statystyczn (ustalon np. przez podzielenie kosztów usugi cateringowej przez liczb uczestników wydarzenia), a nie odzwierciedlayby rzeczywistej korzyci odniesionej przez dan osob.
           • 23.08.2018PIT: Odstpienie od umowy doywocia za odszkodowaniem rodzi skutki podatkowe
            Otrzymane rodki pienine z tytuu jednorazowej zapaty za rezygnacj z dalszego wykonywania doywocia nie s darowizn, poniewa wiadczenie jest ekwiwalentne. Stanowi przychód z innych róde, podlegajcy opodatkowaniu wedug skali podatkowej.
            • 23.08.2018NSA: Ustalajc dochód dziecka dla celów ulgi prorodzinnej mona uwzgldni strat ze róda przychodów
             Z uzasadnienia: Aby osoba samotnie wychowujca dziecko moga skorzysta z preferencyjnego opodatkowania spenione musz by zwizane z dzieckiem przesanki pozytywne (wiek dziecka, wykonywanie w stosunku do niego wadzy rodzicielskiej, pobieranie nauki) oraz nie moe by speniona przesanka negatywna w postaci osignicia dochodu przekraczajcego ustalony w ustawie limit.
             • 22.08.2018PIT: Ryczat obejmuje te tankowanie? Fiskus nie daje si przekona
              Pytanie: Czy warto pienina nieodpatnego wiadczenia przysugujcego pracownikowi z tytuu wykorzystywania samochodu subowego do celów prywatnych, o której mowa w art. 12 ust. 2a ustawy o PIT, obejmuje wszelkie wiadczenia wynikajce z tego tytuu, w tym take warto zuytego na te cele paliwa nabytego za porednictwem kart paliwowych Spóki? W konsekwencji, czy Spóka, oprócz okrelonego w ustawie o PIT ryczatu za korzystanie z samochodów subowych do jazd prywatnych, powinna odrbnie dolicza do przychodów ze stosunku pracy ww. pracownika warto zuytego w tym celu paliwa?
              • 21.08.2018Nieistotne koszty porednie w kosztach podatkowych
               Spóka zamierza korzysta w ramach przyjtej polityki rachunkowoci z moliwoci stosowania uproszcze zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowoci i jednorazowo ujmowa w ksigach danego okresu nieistotne koszty jeli z uwagi na ich wysoko brak jest uzasadnienia do rozliczania ich w czasie. Czy jest moliwe jednorazowe ujcie w koszty podatkowe kosztów porednich nieistotnych, które dotycz okresu przekraczajcego rok podatkowy, bez koniecznoci rozliczania ich w czasie?
               • 20.08.2018Dojazd do pracy subowym samochodem a przychód pracownika
                Pytanie: Czy przejazdy pracownika samochodem subowym pomidzy miejscem parkowania lub garaowania samochodu subowego znajdujcym si w miejscu zamieszkania lub pobytu tego pracownika, a miejscem pracy lub siedzib spóki stanowi realizacj obowizków subowych tego pracownika i nie prowadz do powstania po stronie tego pracownika jakiegokolwiek przychodu podatkowego, a tym samym nie prowadz po stronie patnika do powstanie obowizku odprowadzenia zaliczek z tyt. podatku dochodowego?
                • 17.08.2018CIT: Koszty uzyskania przychodu
                 Pytanie: W jaki sposób naley ustali na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych koszty przypadajce na poszczególne róda przychodów, jeli ródo z którego dochód nie jest opodatkowany zostao utworzone w trakcie roku podatkowego?
                 • 14.08.2018NSA. Kiedy szkolenie bdzie nieodpatnym wiadczeniem?
                  Z uzasadnienia: Wprawdzie skadek, pochodzcych od konkretnych osób, nie da si ju wyodrbni, przyporzdkowa i powiza z konkretnym, zorganizowanym i sfinansowanym ze rodków przedsiwziciem podejmowanym na rzecz przynalecych do niej czonków, w tym przypadku zorganizowaniem szkolenia, nie zmienia to jednak zasadniczej dla sprawy kwestii, e w istocie rzeczy to uczestnicy szkolenia faktycznie je dla siebie samych sfinansowali. Tym samym, w takiej sytuacji nie mamy do czynienia z podlegajcym opodatkowaniu przychodem w postaci nieodpatnego wiadczenia.
                  • 13.08.2018Podatkowe aspekty rozliczania umów do 200 z
                   Przychody z dziaalnoci wykonywanej osobicie, o której mowa w art. 13 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 200, dalej: ustawa o PIT), co do zasady s opodatkowane wedug skali podatkowej. Ustawodawca postanowi jednak, e w przypadku niektórych z tych przychodów, speniajcych okrelone warunki, zastosowanie znajdzie opodatkowanie ryczatowe.
                   • 13.08.2018MF: Bd zmiany w leasingu aut osobowych
                    W celu ujednolicenia zasad podatkowego rozliczania przez podatników wykorzystywania w prowadzonej dziaalnoci samochodów osobowych, niezalenie od rodzaju umowy na jakiej podatnik korzysta z takiego samochodu, przewiduje si ograniczenie w zaliczaniu opat z tytuu umów leasingu, najmu i dzierawy do kosztów podatkowych. Rozwaane jest ustalenie takiego ograniczenia proporcj wartoci leasingowanego (najmowanego) samochodu do kwoty 150.000 z. Przewiduje si równie zmian zasad rozliczania kosztów uywania samochodów osobowych wykorzystywanych zarówno dla celów dziaalnoci gospodarczej, jak i dla innych celów (niezwizanych z prowadzon dziaalnoci) - poinformowao Ministerstwo Finansów.
                    • 13.08.2018Limit jednorazowej amortyzacji w 2018 r.
                     Pytanie: Czy w przypadku jednorazowych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od 1 stycznia 2018 r. przysugujcy Spóce limit 100.000 z okrelony w art. 16k ust. 14 Ustawy nie ulega zmniejszeniu w przypadku dokonywania przez Wnioskodawc jednorazowych odpisów amortyzacyjnych na podstawie art. 16f ust. 3 Ustawy, w stosunku do tych rodków trwaych, które jednoczenie speniaj warunki do objcia zakresem zastosowania 16f ust. 3 zdanie drugie Ustawy i art. 16k ust. 14-15 Ustawy?
                     • 10.08.2018Wtpliwoci dotyczce podwyszonych kosztów w odniesieniu do pracowników naukowych
                      Przepis dotyczcy podwyszonych do 50% kosztów uzyskania przychodu nie bdzie mia zastosowania, jeeli z ustalonego w sprawie stanu faktycznego nie mona ustali, jaka cz wynagrodzenia, uzyskiwanego przez pracownika ze stosunku pracy, dotyczy wynagrodzenia za wykonywanie prac o charakterze twórczym lub za rozporzdzenie przez twórc majtkowymi prawami autorskimi.
                      • 09.08.2018Faktury zaliczkowe – ewidencja u dostawcy i odbiorcy
                       Faktura zaliczkowa wystawiana jest z myl o rozliczeniu otrzymanych zaliczek do okrelonej dostawy kocowej, która nastpi w przyszoci. Zazwyczaj faktury zaliczkowe uywane s przy transakcjach o duej wartoci, w celu pozyskania czci rodków, które pomog sfinalizowa ostateczn transakcj. Zaliczka w obrocie krajowym w wietle ustawy o VAT powoduje powstanie obowizku podatkowego. Wpacona na rachunek bankowy jednostki zaliczka traktowana jest jako kwota brutto, która zawiera stawk VAT odpowiedni dla danego towaru czy usugi.
                       • 09.08.2018Podwyszona stawka amortyzacyjna dla zakupionego budynku uywanego
                        W odniesieniu do budynków i budowli, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji rodków trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych, w okrelonych warunkach mog by stosowane wysze - od zwykych - indywidualne stawki amortyzacyjne.
                        • 08.08.2018NSA. Ubezpieczenie w zagranicznej delegacji nie zawsze bez PIT
                         Z uzasadnienia: W sytuacji, gdy koszty ewentualnej choroby czy wypadku za granic zobowizany jest ponie pracodawca, nie ley w interesie pracownika wykupienie takiego ubezpieczenia we wasnym zakresie. Byby to dla niego wycznie zbdny, dodatkowy koszt. Nie mona natomiast zgodzi si ze spók, e te same kryteria pozwalay na pominicie jako przychodu z nieodpatnych wiadcze wykupienie polisy w tej czci, która nie dotyczya ryzyk obciajcych pracodawc. Dodatkowe ubezpieczenie pracownika przez pracodawc oznacza zaoszczdzenie wydatku i w konsekwencji stanowi przysporzenie objte podatkiem dochodowym.
                         • 08.08.2018Koszty pracownika w rocznym PIT: Albo ryczatowe, albo rzeczywiste
                          Podatnik ma prawo do odliczenia od przychodu ze stosunku pracy podlegajcego opodatkowaniu podatkiem dochodowym zryczatowanych kosztów uzyskania przychodów. Jeeli jednak roczne koszty s nisze od wydatków na dojazd do zakadu pracy rodkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te moe przyj w wysokoci wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych imiennymi biletami okresowymi. Niedopuszczalne jest jednak czenie ryczatowych kosztów za cz miesicy, a za pozostae ustalanie ich w kwocie faktycznie poniesionej na te bilety.
                          • 07.08.2018NSA. PIT od zwrotu dopat wniesionych do spóki z o.o.
                           Dopata oraz prawo do jej zwrotu s cile zwizane z udziaem w spóce z ograniczon odpowiedzialnoci i przysuguj zawsze uprawnionemu z udziau wspólnikowi, tote prawa do zwrotu dopaty nie mona zby odrbnie od udziau. Niemoliwe jest wic uzyskanie odrbnego przychodu z kapitaów pieninych w zwizku ze zbyciem udziaów w spóce (na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a u.p.d.o.f.) oraz odrbnego przychodu z praw majtkowych w zwizku ze zbyciem zwizanej ze zbytym udziaem wierzytelnoci o zwrot dopat (na podstawie art. 18 u.p.d.o.f.) - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                           • 07.08.2018Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w kosztach firmy
                            Pytanie: Czy warto wiadcze ponoszonych przez pracodawc na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i pogbianie wiedzy merytorycznej pracowników w zwizku z wykonywanymi przez nich obowizkami i czynnociami subowymi, w tym wynagrodze wypacanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnie z caoci lub czci dnia pracy, przysugujcych pracownikom podejmujcym nauk lub podnoszcym kwalifikacje zawodowe, stanowi koszt uzyskania przychodów dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych? 
                            • 06.08.2018WSA. Zapata zalegych skadek ZUS przez patnika a przychód pracownika
                             Z uzasadnienia: Patnik, dziaajc w zwoce, uiszczajc zalege skadki w ramach swoich publicznoprawnych obowizków, nie dokonuje adnego przysporzenia majtkowego z tego tytuu pracownikom i byym pracownikom. Przyjcie za prawidowe stanowiska Dyrektora prowadzioby do zakócenia podstawowych zasad opodatkowania, równie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, a mianowicie zakazu podwójnego opodatkowywania.
                             • 02.08.2018NSA: Podró osoby nie bdcej pracownikiem nie musi by subowa
                              Z uzasadnienia: ...Pojcia "podróy" nie naley utosamia z "podró subow" – pojciem zdefiniowanym w Kodeksie pracy. Zatem przy braku ustawowej definicji "podróy" naley przyj, i chodzi tu zarówno o podró odbyt w zwizku z zaatwianiem cudzych spraw, jak równie o dojazd na miejsce wykonywania okrelonych czynnoci. W przypadku pracowników zwolnieniem objte s wycznie diety i inne nalenoci za czas ich podróy subowej, natomiast u osób niebdcych pracownikami mowa jest o wiadczeniach otrzymanych w zwizku z szeroko rozumian podró...  
                              • 01.08.2018Co dalej z kilometrówk?
                               Aktualnie nie s prowadzone prace zmierzajce do likwidacji „kilometrówki” dla pracowników wykorzystujcych samochód prywatny do celów subowych. Natomiast w projektowanych zmianach ustaw o podatku dochodowym przewiduje si kompleksowe zmiany w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków zwizanych z samochodami osobowymi wykorzystywanymi do prowadzenia dziaalnoci, co de facto oznacza likwidacj „kilometrówki” w obecnym rozumieniu dla osób prowadzcych dziaalno gospodarcz. Projektowane zmiany dotycz równie samochodów osobowych wykorzystywanych w dziaalnoci gospodarczej na podstawie umów leasingu - poinformowao Ministerstwo Finansów.
                               • 01.08.2018PIT od umowy zlecenia ze stawk godzinow
                                Pytanie: Wnioskodawca zawar umow zlecenia z osob niebdc jego etatowym pracownikiem. Przyjmujcy zlecenie zobowiza si wykona zlecenie w terminie od 23 marca 2018 r. do 23 marca 2018 r. Za wykonanie przedmiotu umowy Wnioskodawca zobowiza si zapaci wynagrodzenie (brutto) bdce iloczynem godzin i stawki za godzin, tj. 2 godziny x 100 z = 200 z. Czy od wynagrodzenia zleceniobiorcy naley pobra zryczatowany podatek dochodowy, czy te pobra zaliczk na zasadach ogólnych?
                                • 31.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VII
                                 Przed nami ostatni - 7 odcinek praktycznego poradnika Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych w teorii i praktyce. Omówilimy w nim podstawy prawne rozliczania delegacji, na przykadach pokazalimy najczciej wystpujce problemy i ich rozwizania, pokazujc jednoczenie, jak nawet skomplikowane rozliczenie delegacji staje si proste w programie naszego autorstwa - Delegacje podatki.biz. Dzisiaj zajmiemy si rozwizaniem kilku problemów szczególnych oraz odpowiemy na pytania, które dotary do nas w trakcie publikowania poradnika.
                                 • 31.07.2018Co dalej z kilometrówk?
                                  Aktualnie nie s prowadzone prace zmierzajce do likwidacji „kilometrówki” dla pracowników wykorzystujcych samochód prywatny do celów subowych. Natomiast w projektowanych zmianach ustaw o podatku dochodowym przewiduje si kompleksowe zmiany w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków zwizanych z samochodami osobowymi wykorzystywanymi do prowadzenia dziaalnoci, co de facto oznacza likwidacj „kilometrówki” w obecnym rozumieniu dla osób prowadzcych dziaalno gospodarcz. Projektowane zmiany dotycz równie samochodów osobowych wykorzystywanych w dziaalnoci gospodarczej na podstawie umów leasingu - poinformowao Ministerstwo Finansów.
                                  • 31.07.2018VAT od usug noclegowych w kosztach podatkowych
                                   Pytanie: Czy Wnioskodawca ma prawo zalicza do kosztów uzyskania przychodu podatek naliczony nieodliczony od podatku nalenego z faktur dokumentujcych nabycie przez Niego usug noclegowych i wynajmem mieszka dla celów przeznaczonych na zakwaterowanie pracowników podczas wykonywania usug budowlanych na terenie kraju?
                                   • 30.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VI
                                    W kolejnym odcinku poradnika omawiajcego zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych w ujciu teoretycznym i praktycznym kontynuujemy rozwaania powicone rozliczeniu delegacji zagranicznych. Zajmujemy si w nim m.in. zasadami postpowania z dokumentami ksigowymi sporzdzonymi w jzyku obcym, ustaleniem wartoci zotowej kosztu poniesionego w walucie obcej czy rozliczaniem zaliczek.
                                    • 30.07.2018Koszty przy sprzeday mieszkania przeksztaconego w odrbn wasno
                                     Pytanie: Czy Wnioskodawczyni przysuguje prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszystkich wydatków zwizanych z kosztami nabycia spódzielczego prawa do lokalu mieszkalnego wraz z przeksztaceniem na prawo wasnociowe – art. 22 ustawy o podatku dochodowym do osób fizycznych?
                                     • 27.07.2018Koszty uzyskania przychodu: Kara umowna za nieterminowe wykonanie zobowiza
                                      Przedsibiorcy, chcc zabezpieczy swoje interesy, ustanawiaj kary umowne na wypadek przekroczenia przyjtych terminów realizacji wiadcze. Czy naliczona kara umowna moe stanowi koszt podatkowy?
                                      • 27.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VII
                                       Przed nami ostatni - 7 odcinek praktycznego poradnika Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych w teorii i praktyce. Omówilimy w nim podstawy prawne rozliczania delegacji, na przykadach pokazalimy najczciej wystpujce problemy i ich rozwizania, pokazujc jednoczenie, jak nawet skomplikowane rozliczenie delegacji staje si proste w programie naszego autorstwa - Delegacje podatki.biz. Dzisiaj zajmiemy si rozwizaniem kilku problemów szczególnych oraz odpowiemy na pytania, które dotary do nas w trakcie publikowania poradnika.
                                       • 26.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. IV
                                        Czwarta cz poradnika praktycznego powiconego delegacjom w ujciu teoretycznym i praktycznym koncentruje si na podobiestwach i rónicach pomidzy uregulowaniami dotyczcymi delegacji krajowych i delegacji zagranicznych. Przedstawimy równie rónice pomidzy oddelegowaniem a delegacj.
                                        • 26.07.2018Wydatki na rzecz kontrahentów w kosztach uzyskania przychodów
                                         Nawizywanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych moe wiza si z ponoszeniem wydatków nie tylko na organizacj spotka, ale niekiedy take bezporednio na rzecz kontrahentów. W tym ostatnim wypadku mog to by rónego rodzaju nieodpatne wiadczenia, poczwszy od zwrotu okrelonych kosztów, a skoczywszy na tradycyjnych prezentach. Analizujc podatkowe aspekty takich wydatków, pod uwag naley bra nie tylko kwestie ujcia ich w kosztach uzyskania przychodów, co jest przedmiotem niniejszego artykuu, ale niekiedy take rozpoznania z tego tytuu przychodu powstajcego po stronie kontrahenta.
                                         • 26.07.2018Koszty uzyskania przychodu: Kara umowna za nieterminowe wykonanie zobowiza
                                          Przedsibiorcy, chcc zabezpieczy swoje interesy, ustanawiaj kary umowne na wypadek przekroczenia przyjtych terminów realizacji wiadcze. Czy naliczona kara umowna moe stanowi koszt podatkowy?
                                          • 26.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VI
                                           W kolejnym odcinku poradnika omawiajcego zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych w ujciu teoretycznym i praktycznym kontynuujemy rozwaania powicone rozliczeniu delegacji zagranicznych. Zajmujemy si w nim m.in. zasadami postpowania z dokumentami ksigowymi sporzdzonymi w jzyku obcym, ustaleniem wartoci zotowej kosztu poniesionego w walucie obcej czy rozliczaniem zaliczek.
                                           • 26.07.2018CIT: Koszty bezporednio zwizane z wytworzeniem lub nabyciem
                                            Z uzasadnienia: Koszt o którym mowa w art. 15 e ust. o CIT to koszt usug lub prawa w jakimkolwiek stopniu „inkorporowanych” w produkcie, towarze lub usudze. Jest to zatem koszt, który wpywa na finaln cen danego towaru lub usugi, jako (zazwyczaj) jeden z wielu wydatków niezbdnych do poniesienia w procesie produkcji, dystrybucji danego dobra lub wiadczenia okrelonej usugi. Koszt ten powinien przy tym by moliwy do zidentyfikowania, jako czynnik obiektywnie ksztatujcy cen danego dobra lub usugi.
                                            • 25.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. III
                                             Zapraszamy do trzeciej czci praktycznego poradnika powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych zarówno od strony czysto teoretycznej jak i - z zastosowaniem programu do rozliczania delegacji naszego autorstwa - od strony praktycznej. Dzisiaj rozwaa bdziemy skutki podatkowe powstajce przy rozliczaniu krajowych podróy subowych, zajmiemy si równie kwestiami podatkowymi zwizanymi z podróami osób wiadczcych usugi na podstawie umów cywilnoprawnych.
                                             • 25.07.2018Wydatki na rzecz kontrahentów w kosztach uzyskania przychodów
                                              Nawizywanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych moe wiza si z ponoszeniem wydatków nie tylko na organizacj spotka, ale niekiedy take bezporednio na rzecz kontrahentów. W tym ostatnim wypadku mog to by rónego rodzaju nieodpatne wiadczenia, poczwszy od zwrotu okrelonych kosztów, a skoczywszy na tradycyjnych prezentach. Analizujc podatkowe aspekty takich wydatków, pod uwag naley bra nie tylko kwestie ujcia ich w kosztach uzyskania przychodów, co jest przedmiotem niniejszego artykuu, ale niekiedy take rozpoznania z tego tytuu przychodu powstajcego po stronie kontrahenta.
                                              • 25.07.2018NSA. Zakup kilku lokali a prawo do ulgi mieszkaniowej w PIT
                                               Z uzasadnienia: Nie stoi na przeszkodzie skorzystania z ulgi okoliczno, e podatnik nabywa kilka lokali mieszkalnych, jak i to, e aktualnie posiada inny lokal mieszkalny, w którym zamieszkuje (…) Ponadto, czasowe, uzasadnione obiektywnymi okolicznociami wynajcie zakupionych lokali mieszkalnych samo w sobie nie moe przesdza o tym, e podatnik nie bdzie w nich realizowa w tych mieszkaniach wasnych celów mieszkaniowych.
                                               • 25.07.2018Nieodpatne prace jako skadnik wartoci pocztkowej lokalu
                                                Pytanie: Czy na warto pocztkow lokalu skaday si bd take elementy prac remontowych/ulepszeniowych wykonanych samodzielnie przez Wnioskodawc - tj. np., gdy sam pooy glazur, zainstaluje armatur, pomaluje ciany, itd.? Czy jako warto wykonanej przez Wnioskodawc pracy moe On przyj warto odpowiadajcej jej usugi wycenionej przez sklep, w którym zaopatrywa si bdzie w potrzebne do remontu materiay?
                                                • 24.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. II
                                                 Witamy w drugiej czci praktycznego poradnika powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych od strony czysto teoretycznej, oraz - z zastosowaniem programu do rozliczania delegacji naszego autorstwa - od strony praktycznej. Dzisiaj zajmiemy si podróami krajowymi i wtpliwociami, jakie mog pojawi si w trakcie ich rozliczania. Przedstawimy równie przypadki, w których u pracowników pojawi si przychód ze stosunku pracy w zwizku z wypacaniem nalenoci z tytuu podróy subowych. Omówimy zasady stosowane przy rozliczeniach wyjazdów wacicieli i wspólników spóek osobowych i przyjrzymy si dokumentom sucym do rozliczenia wyjazdów krajowych, generowanym przez program Delegacje krajowe i zagraniczne. Diety, ryczaty, zwroty kosztów, czyli jakie kwoty powinien otrzyma delegowany w delegacji krajowej
                                                 • 24.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. IV
                                                  Czwarta cz poradnika praktycznego powiconego delegacjom w ujciu teoretycznym i praktycznym koncentruje si na podobiestwach i rónicach pomidzy uregulowaniami dotyczcymi delegacji krajowych i delegacji zagranicznych. Przedstawimy równie rónice pomidzy oddelegowaniem a delegacj.
                                                  • 23.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. III
                                                   Zapraszamy do trzeciej czci praktycznego poradnika powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych zarówno od strony czysto teoretycznej jak i - z zastosowaniem programu do rozliczania delegacji naszego autorstwa - od strony praktycznej. Dzisiaj rozwaa bdziemy skutki podatkowe powstajce przy rozliczaniu krajowych podróy subowych, zajmiemy si równie kwestiami podatkowymi zwizanymi z podróami osób wiadczcych usugi na podstawie umów cywilnoprawnych.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ] ... [ 89 ] nastpna strona »