Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

50% koszty przychodu

 • 06.08.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
  Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
  • 06.08.2020[Szkolenie on-line] Delegowanie pracowników za granic - jak przygotowa si do rewolucyjnych zmian
   Ju od 31 lipca 2020 r. zaczynaj obowizywa nowe zasady delegowania pracowników do pastw Unii Europejskiej. Dla polskich pracodawców delegujcych pracowników za granic to najwiksze zmiany od czasu wstpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Zmiany w wikszoci s niekorzystne dla firm - na przykad skrócone zostaj maksymalne okresy delegowania, naoone zostaj równie nowe obowizki w zakresie koordynacji ubezpiecze. Unia Europejska przyja zmian dyrektywy dotyczcej delegowania pracowników, która od 31.07.2020 r. ogranicza swobod delegowania pracowników i podwysza koszty z tym zwizane. Niekorzystne zmiany przynosi te nowelizacja przepisów o koordynacji ubezpiecze spoecznych. 
   • 05.08.2020Koszty sprzeday nieruchomoci przy umowie doywocia
    Kosztem uzyskania przychodu nie bdzie warto rynkowa nieruchomoci okrelona w umowie o doywocie, lecz faktycznie poniesione i udokumentowane wydatki, jakie poniesiono na rzecz doywotnika. Zatem, do kosztów mona zaliczy udokumentowane wydatki poniesione na zawarcie umowy notarialnej doywocia, koszty sdowe, zapacony podatek od czynnoci cywilnoprawnych oraz koszty pogrzebu pomniejszone o zasiek pogrzebowy - stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
    • 03.08.2020Ulga dla modych w PIT: Koszty uzyskania przychodów przy umowie zlecenia
     Podatnik w 2019 r. wykonywa zlecenie na podstawie umowy zlecenia. Czy moe zastosowa zryczatowane (20%) koszty uzyskania przychodu równie za okres od sierpnia do grudnia 2019 r. kiedy korzysta ze zwolnienia w zwizku z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
     • 30.07.2020Faktury zaliczkowe – ewidencja u dostawcy i odbiorcy
      Faktura zaliczkowa wystawiana jest z myl o rozliczeniu otrzymanych zaliczek do okrelonej dostawy kocowej, która nastpi w przyszoci. Zazwyczaj faktury zaliczkowe uywane s przy transakcjach o duej wartoci, w celu pozyskania czci rodków, które pomog sfinalizowa ostateczn transakcj. Zaliczka w obrocie krajowym w wietle ustawy o VAT powoduje powstanie obowizku podatkowego. Wpacona na rachunek bankowy jednostki zaliczka traktowana jest jako kwota brutto, która zawiera stawk VAT odpowiedni dla danego towaru czy usugi.
      • 30.07.2020Przychody maonków z najmu w PIT-28 po rozwodzie
       Podatniczka we wrzeniu 2010 r. wspólnie z mem zawarli umow najmu czci mieszkania, stanowicego ich wspówasno majtkow. Mieszkanie byo wynajmowane w celu prowadzenia dziaalnoci najemcy. Zeznania podatkowe PIT-28 skadane byy przez oboje maonków. Od 11 lutego 2019 r. podatniczka jest rozwódk na podstawie prawomocnego wyroku sdu. Wraz z rozwodem nie zosta przeprowadzony podzia majtku dorobkowego maonków. Czy podatniczka bya zobowizana do zoenia zeznania PIT-28 za 2019 r.?
       • 29.07.2020Faktury zaliczkowe – ewidencja u dostawcy i odbiorcy
        Faktura zaliczkowa wystawiana jest z myl o rozliczeniu otrzymanych zaliczek do okrelonej dostawy kocowej, która nastpi w przyszoci. Zazwyczaj faktury zaliczkowe uywane s przy transakcjach o duej wartoci, w celu pozyskania czci rodków, które pomog sfinalizowa ostateczn transakcj. Zaliczka w obrocie krajowym w wietle ustawy o VAT powoduje powstanie obowizku podatkowego. Wpacona na rachunek bankowy jednostki zaliczka traktowana jest jako kwota brutto, która zawiera stawk VAT odpowiedni dla danego towaru czy usugi.
        • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
         Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
         • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. II) - objanienia MF
          Drugi fragment objanie podatkowych MF ws. podatków dochodowych, który dzisiaj publikujemy, zawiera zagadnienia dot. pojcia i momentu powstania przychodu w wietle przepisów Tarczy antykryzysowej, amortyzacji rodków trwaych nabytych w celu produkcji towarów zwizanych z przeciwdziaaniem pandemii COVID-19, nowych preferencji dla podatników korzystajcych z ulgi B+R , terminu zapaty podatku od przychodów z budynków, ulgi na ze dugi, rozliczania strat podatkowych, uproszczonych zaliczek, a take przychodu z tyt. obnienia czynszu najmu.
          • 27.07.2020VAT przy nieodpatnym przekazaniu samochodu osobowego na cele prywatne
           Podatnik od 2015 r. prowadzi jednoosobow dziaalno gospodarcz. W latach 2015-2017 nie by czynnym podatnikiem VAT. W 2016 r. zakupi nowy samochód osobowy i otrzyma faktur VAT. Samochód wczy do ewidencji rodków trwaych i jest on wykorzystywany do celów mieszanych. Przy nabyciu samochodu nie odliczy VAT. Czy wycofujc samochód z dziaalnoci bd darujc go osobie z najbliszej rodziny przedsibiorca musi odprowadzi 23% VAT od wartoci rynkowej?
           • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
            Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
            • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. II) - objanienia MF
             Drugi fragment objanie podatkowych MF ws. podatków dochodowych, który dzisiaj publikujemy, zawiera zagadnienia dot. pojcia i momentu powstania przychodu w wietle przepisów Tarczy antykryzysowej, amortyzacji rodków trwaych nabytych w celu produkcji towarów zwizanych z przeciwdziaaniem pandemii COVID-19, nowych preferencji dla podatników korzystajcych z ulgi B+R , terminu zapaty podatku od przychodów z budynków, ulgi na ze dugi, rozliczania strat podatkowych, uproszczonych zaliczek, a take przychodu z tyt. obnienia czynszu najmu.
             • 23.07.2020WSA. Wydatki na "kopanie" kryptowaluty mog by kosztem
              Do technicznych warunków nabycia waluty wirtualnej metod Proof of Work naley posiadanie odpowiednio wydajnego sprztu podczonego do sieci i poniesienie wydatków na zwikszone zuycie energii elektrycznej w celu zasilania tego sprztu. Tym samym jest jasne, e wykopanie waluty wirtualnej t metod nie jest moliwe bez uycia przeznaczonego do tego celu sprztu i zuycia w tym wanie celu energii elektrycznej. Innymi sowy - bez wydatków na ten cel nie dojdzie do nabycia wirtualnej waluty, poniesienie ich natomiast gwarantuje jej wykopanie - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w odzi.
              • 23.07.2020VAT przy nieodpatnym przekazaniu samochodu osobowego na cele prywatne
               Podatnik od 2015 r. prowadzi jednoosobow dziaalno gospodarcz. W latach 2015-2017 nie by czynnym podatnikiem VAT. W 2016 r. zakupi nowy samochód osobowy i otrzyma faktur VAT. Samochód wczy do ewidencji rodków trwaych i jest on wykorzystywany do celów mieszanych. Przy nabyciu samochodu nie odliczy VAT. Czy wycofujc samochód z dziaalnoci bd darujc go osobie z najbliszej rodziny przedsibiorca musi odprowadzi 23% VAT od wartoci rynkowej?
               • 22.07.2020Hipotetyczne odsetki w kosztach podatkowych - MF wyjania
                Jak czytamy w odpowiedzi na zapytanie poselskie, zaliczenie hipotetycznych odsetek nastpuje w caoci ju w trakcie roku podatkowego, a tym samym wpywa ono na wysoko zaliczek na ten podatek. Hipotetyczne odsetki mona uwzgldni w kosztach, pod warunkiem e zwrot dopat lub podzia i wypata zysku nastpi nie wczeniej ni po upywie 3 lat, liczc od koca roku podatkowego, w którym dopata zostaa wniesiona do spóki albo zostaa podjta uchwaa o zatrzymaniu zysku w spóce.
                • 21.07.2020Wspólnik wynajmuje prywatny samochód spóce. Czy moliwy jest ryczat?
                 Przychody uzyskane z tytuu najmu samochodu osobowego stanowicego majtek prywatny wspólnika, w czci jaka przypada proporcjonalnie od pozostaych wspólników spóki mog zosta opodatkowane w formie ryczatu od przychodów ewidencjonowanych, wedug stawki 8,5%. Tak uzna Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej.
                 • 20.07.2020Tarcza antykryzysowa: Nie ma skadek, nie ma kosztu
                  Na gruncie przepisów o podatku dochodowym, warto skadek od opacenia których przedsibiorca (patnik) zosta zwolniony na podstawie art. 31zo ustawy o COVID-19, nie moe by rozliczona w podatku dochodowym. Wynika to z faktu, e przedsibiorca nie poniós tego kosztu. W podatku dochodowym natomiast kosztem podatkowych mog by wycznie koszty, które przedsibiorca poniós. Jeeli zatem przedsibiorca zosta zwolniony z opacania nalenych skadek, tj. skadki te zapacio za niego pastwo, to wartoci tych skadek nie moe uwzgldni przy rozliczaniu podatku dochodowego - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                  • 17.07.2020Diety pracowników w kosztach firmy
                   Wydatki z tytuu diet, których wysoko bdzie indywidualnie ustalana z pracownikiem w oparciu o zawart umow o prac bd w caoci stanowi koszt uzyskania przychodu. Tak uzna Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej.
                   • 17.07.2020Tarcza antykryzysowa: Nie ma skadek, nie ma kosztu
                    Na gruncie przepisów o podatku dochodowym, warto skadek od opacenia których przedsibiorca (patnik) zosta zwolniony na podstawie art. 31zo ustawy o COVID-19, nie moe by rozliczona w podatku dochodowym. Wynika to z faktu, e przedsibiorca nie poniós tego kosztu. W podatku dochodowym natomiast kosztem podatkowych mog by wycznie koszty, które przedsibiorca poniós. Jeeli zatem przedsibiorca zosta zwolniony z opacania nalenych skadek, tj. skadki te zapacio za niego pastwo, to wartoci tych skadek nie moe uwzgldni przy rozliczaniu podatku dochodowego - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                    • 16.07.2020Diety pracowników w kosztach firmy
                     Wydatki z tytuu diet, których wysoko bdzie indywidualnie ustalana z pracownikiem w oparciu o zawart umow o prac bd w caoci stanowi koszt uzyskania przychodu. Tak uzna Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej.
                     • 14.07.2020WSA. Koszty uzyskania przychodów: Faktura to tylko dokument
                      W podatku dochodowym od osób fizycznych faktura ma jedynie walor dokumentacyjno-dowodowy, Tym samym, legitymowanie si ni nie jest materialnoprawn przesank odliczenia kosztu od przychodu. Istotne jest bowiem rzeczywiste poniesienie kosztu w celu uzyskania przychodu - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Gliwicach.
                      • 13.07.2020Rozliczenie wydatków na zakup roweru
                       To, jakie wydatki nie s uznane przez ustawodawc za koszt uzyskania przychodu, jest enumeratywnie wymienione w art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz w art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). W katalogu tym nie ma wydatków poniesionych na zakup roweru.
                       • 13.07.2020NSA. Koszty podatkowe: Niewana nazwa a sens ekonomiczny
                        Z perspektywy treci art. 22 ust. 1 ustawy o PIT nie jest istotne jak wiadczenie zostanie okrelone: wynagrodzenie, odszkodowanie, kara umowna itp. Wane jest natomiast to, by z obiektywnego porównania jego wartoci z wysokoci potencjalnych ciarów moliwych do poniesienia przez podatnika, wynika gospodarczy, finansowy sens takiej operacji. W istocie chodzi bowiem o przeprowadzenie analizy, dokonania swoistego „waenia”, co w konkretnym przypadku jest dla podatnika - przedsibiorcy korzystniejsze ze wzgldów ekonomicznych: kontynuowanie dotychczasowego stosunku prawnego (np. umowy najmu) czy te odstpienie od umowy, powizane z obowizkiem wypaty drugiej stronie okrelonego wiadczenia.
                        • 10.07.2020Rozliczenie wydatków na zakup roweru
                         To, jakie wydatki nie s uznane przez ustawodawc za koszt uzyskania przychodu, jest enumeratywnie wymienione w art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz w art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). W katalogu tym nie ma wydatków poniesionych na zakup roweru.
                         • 10.07.2020Nauka moe by kosztem dziaalnoci
                          Przedsibiorca prowadzcy dziaalno w zakresie opieki zdrowotnej postanowi poszerzy ofert wykonywanych przez siebie usug medycznych. Uczszczajc na zaoczne zajcia na kierunku technika dentystycznego w szkole medycznej zdobywa niezbdn wiedz i umiejtnoci, które pozwol mu na wykonywanie pracy we wasnej pracowni, i które w przyszoci bd podstawowym ródem pozyskiwania przychodu z dziaalnoci. Czy przedsibiorca ma moliwo zakwalifikowania comiesicznego czesnego za nauk jako kosztów uzyskania przychodu?
                          • 10.07.2020WSA. Ciar dowodu przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów
                           Zadaniem organów podatkowych jest takie ustalenie stanu faktycznego, aby odpowiada on rzeczywistoci. Prawidowe rozstrzygnicie sprawy podatkowej, wice si z waciwym zastosowaniem odpowiednich norm materialnoprawnych, uzalenione jest od uprzedniego dokadnego wyjanienia stanu faktycznego, zebrania materiau dowodowego oraz jego rozpatrzenia i swobodnej oceny - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Gdasku.
                           • 09.07.2020Amortyzacja samochodu wykorzystywanego do celów mieszanych
                            Przedsibiorca kupi samochód osobowy, który jest wykorzystywany przede wszystkim w dziaalnoci gospodarczej, a sporadycznie do celów prywatnych. Czy samochód ten mona wprowadzi do ewidencji rodków trwaych, a w konsekwencji dokonywa odpisów amortyzacyjnych od jego wartoci pocztkowej?
                            • 08.07.2020Amortyzacja samochodu wykorzystywanego do celów mieszanych
                             Przedsibiorca kupi samochód osobowy, który jest wykorzystywany przede wszystkim w dziaalnoci gospodarczej, a sporadycznie do celów prywatnych. Czy samochód ten mona wprowadzi do ewidencji rodków trwaych, a w konsekwencji dokonywa odpisów amortyzacyjnych od jego wartoci pocztkowej?
                             • 06.07.2020Usugi wspólnika na rzecz spóki to nie praca wasna
                              Czy wynagrodzenie wypacone przez spók partnersk wspólnikowi z tytuu wiadczonych przez niego usug bdzie stanowio dla niego koszty uzyskania przychodu dziaalnoci gospodarczej prowadzonej w spóce partnerskiej w czci, w jakiej odpowiednio do zapisów umowy spóki partnerskiej wspólnik uczestniczy w zyskach spóki partnerskiej?
                              • 02.07.2020PIT. Ubezpieczenie zdrowotne dla pracownika w podróy zagranicznej
                               Jedynie skadki ubezpieczenia obejmujcego niezbdne koszty leczenia pracownika za granic, do których zwrotu byby zobligowany pracodawca stosownie do § 19 ww. rozporzdzenia ws. podróy subowych, nie stanowi dla pracownika przychodu. Natomiast równowarto skadek z tytuu wykupu dla pracownika ubezpieczenia w pozostaym zakresie stanowi przychód z tytuu nieodpatnych wiadcze podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                               • 30.06.2020Odroczone skadki ZUS w kosztach podatkowych
                                Koszt podatkowy z tytuu skadek na ubezpieczenie spoeczne od nalenoci ze stosunku pracy, w czci finansowanej przez patnika skadek powstanie w sposób niewtpliwy dopiero w miesicu ich uiszczenia (tj. po ich zapaceniu), co nastpi po upywie okresu odroczenia ich patnoci przez ZUS - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                                • 29.06.2020Odroczone skadki ZUS w kosztach podatkowych
                                 Koszt podatkowy z tytuu skadek na ubezpieczenie spoeczne od nalenoci ze stosunku pracy, w czci finansowanej przez patnika skadek powstanie w sposób niewtpliwy dopiero w miesicu ich uiszczenia (tj. po ich zapaceniu), co nastpi po upywie okresu odroczenia ich patnoci przez ZUS - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                                 • 29.06.2020Wymiana elewacji budynku: Bezporedni koszt czy podwyszenie warto rodka trwaego?
                                  Przedsibiorca wraz z maonk s wacicielami budynku, który jest uytkowany wycznie w prowadzonej dziaalnoci gospodarczej i jest rodkiem trwaym wprowadzonym do ewidencji rodków trwaych. W budynku tym przedsibiorca chce wymieni star elewacj na now. Jak zakwalifikowa wydatki poniesione na wymian elewacji ww. budynku - bezporednio do kosztów uzyskania przychodu, czy jako podwyszenie wartoci rodka trwaego?
                                  • 26.06.2020Zwolnione z zapaty skadki za pracownika jako koszt firmy - wyjanienia prawne MF
                                   Czy w wietle art. 31zx w zwizku z art. 31zo ust. 1 ustawy Covid-19 w brzmieniu obowizujcym od 18 kwietnia 2020 roku, kosztem uzyskania przychodu przedsibiorcy, za miesice marzec - maj 2020 r., s pobrane z wynagrodzenia pracowników skadki na ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne, które nie zostan zapacone do ZUS w zwizku ze zwolnieniem z obowizku ich opacenia? - Rzecznik Maych i rednich Przedsibiorców pyta, Ministerstwo Finansów wyjania.
                                   • 25.06.2020Zwolnione z zapaty skadki za pracownika jako koszt firmy - wyjanienia prawne MF
                                    Czy w wietle art. 31zx w zwizku z art. 31zo ust. 1 ustawy Covid-19 w brzmieniu obowizujcym od 18 kwietnia 2020 roku, kosztem uzyskania przychodu przedsibiorcy, za miesice marzec - maj 2020 r., s pobrane z wynagrodzenia pracowników skadki na ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne, które nie zostan zapacone do ZUS w zwizku ze zwolnieniem z obowizku ich opacenia? - Rzecznik Maych i rednich Przedsibiorców pyta, Ministerstwo Finansów wyjania.
                                    • 22.06.2020Od 2021 r. zacznie obowizywa tzw. estoski CIT
                                     Estoski CIT to:  brak podatku tak dugo, jak zysk pozostaje w firmie,  brak podatku, a co za tym idzie brak rachunkowoci podatkowej, deklaracji i minimum obowizków administracyjnych,  prostota - podatnik nie musi ustala co jest podatkowym kosztem uzyskania przychodu, oblicza odpisów amortyzacyjnych, stosowa podatku minimalnego, czy powica czasu i rodków na optymalizacje podatkowe.
                                     • 22.06.2020Bloger rozliczy wydatki na ubrania i kosmetyki - fiskus musia zmieni zdanie
                                      Podatniczka, jako osoba fizyczna, planuje rozpocz prowadzenie dziaalnoci na zasadzie wpisu do CEiDG, poprzez zaoenie internetowego bloga o szeroko rozumianej tematyce kosmetycznej i modowej, który docelowo bdzie ródem przychodów. Czy Wnioskodawczyni bdzie uprawniona do zaliczenia wydatków zwizanych z prowadzeniem bloga i tworzeniem artykuów w nim publikowanych na zakup odziey, butów, biuterii, kosmetyków, perfum oraz wykonanie fotografii, filmów i innych treci multimedialnych do kosztów uzyskania przychodów?
                                      • 19.06.2020Od 2021 r. zacznie obowizywa tzw. estoski CIT
                                       Estoski CIT to:  brak podatku tak dugo, jak zysk pozostaje w firmie,  brak podatku, a co za tym idzie brak rachunkowoci podatkowej, deklaracji i minimum obowizków administracyjnych,  prostota - podatnik nie musi ustala co jest podatkowym kosztem uzyskania przychodu, oblicza odpisów amortyzacyjnych, stosowa podatku minimalnego, czy powica czasu i rodków na optymalizacje podatkowe.
                                       • 19.06.2020Termin wypaty delegacji pracownikowi wpywa na koszty firmy?
                                        Spóka prowadzi dziaalno gospodarcz zwizan z usugami transportu oraz zatrudnia pracowników, którzy odbywaj podróe subowe, za które pracodawca wypaca diety pracownikom. Wyjazdy subowe rozliczane s zgodnie z regulaminem wypaty wynagrodzenia w spóce. Czy delegacja wypacona do 15-stego dnia kolejnego miesica kalendarzowego po zakoczeniu podróy subowej jest uznana za koszt podatkowy uzyskania przychodu miesica, za który jest rozliczana czy miesica, w którym zostaa wypacona?
                                        • 18.06.2020Amortyzacja mieszkania wykorzystywanego w dziaalnoci
                                         W celu zmniejszenia kosztu noclegów oraz w celu zapewnienia sobie staych noclegów i alternatywnego miejsca do wykonywania usug przedsibiorca postanowi zakupi mieszkanie, blisko siedziby kontrahenta. Czy wydatki z tytuu zakupu mieszkania bd stanowiy koszty uzyskania przychodu, o które przedsibiorca  bdzie móg pomniejsza przychody uzyskane w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz w postaci odpisów amortyzacyjnych wedug stawki amortyzacji 1,5%?
                                         • 15.06.2020Okulary/soczewki korekcyjne dla przedsibiorcy w kosztach podatkowych
                                          Czy osoba wykonujca pozarolnicz dziaalno gospodarcz i wykonujca w jej ramach czynnoci, przy których naraona jest na czynniki szkodliwe w rodowisku swojej pracy, moe zaliczy do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup rodków ochrony osobistej przewidzianych w przepisach BHP, w szczególnoci wydatki na zakup zaleconych przez lekarza-okulist okularów ochronnych?
                                          • 15.06.2020WSA. Kara za nieterminowe wykonanie umowy moe by kosztem
                                           Skoro, posugujc si terminami prawa cywilnego, racjonalny ustawodawca wymienia wród kar umownych wyczonych z kosztów uzyskania przychodów jedynie te z tytuu zwoki w dostarczaniu towaru wolnego od wad lub zwoki w usuniciu wad towarów albo wykonanych robót i usug, to naley przyj, e kary umowne za opónienie w wykonaniu usug mog by zaliczone do kosztów uzyskania przychodów - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Kielcach.
                                           • 12.06.2020Okulary/soczewki korekcyjne dla przedsibiorcy w kosztach podatkowych
                                            Czy osoba wykonujca pozarolnicz dziaalno gospodarcz i wykonujca w jej ramach czynnoci, przy których naraona jest na czynniki szkodliwe w rodowisku swojej pracy, moe zaliczy do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup rodków ochrony osobistej przewidzianych w przepisach BHP, w szczególnoci wydatki na zakup zaleconych przez lekarza-okulist okularów ochronnych?
                                            • 12.06.2020Firmowy samochód dla celów prywatnych. Co z kosztami?
                                             Wykorzystywanie samochodu osobowego równie do celów niezwizanych z prowadzon dziaalnoci gospodarcz powoduje, e z kosztów podatkowych naley wyczy 25% wydatków z tytuu uywania takiego samochodu. Okoliczno prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie ma w tym zakresie prawnopodatkowego znaczenia. Przypadki oddziaywania ewidencji na - moliw do uwzgldniania w kosztach podatkowych - wysoko ponoszonych wydatków rozpatrywa mona tylko w sytuacji, gdy samochód osobowy wykorzystywany jest wycznie dla celów prowadzonej dziaalnoci gospodarczej.
                                             • 10.06.2020Najem i amortyzacja: Meble i sprzt AGD nie zwiksz wartoci pocztkowej budynku
                                              Czy przy oddaniu do uytkowania budynku mieszkalnego wartoci:  mebli wolno stojcych i sprztu AGD,  opraw owietleniowych,   zlewozmywaków, natrysków, umywalek, sedesów, baterii,  wymienników ciepa, kolektorów, regulatorów, grzejników,  przewodów ciepocigowych,  sterowników naciennych do regulacji ogrzewania podogowego,  instalacji RTV i Internet (wiatowody) niewbudowanych w konstrukcj budynku,  naley wliczy do wartoci pocztkowej budynku czy te (zalenie od wartoci jednostkowej lub wartoci zestawu) wliczy do kosztów uzyskania przychodu bd amortyzowa jako odrbny rodek trway?
                                              • 05.06.2020Skadki na ubezpieczenie OC komunikacyjne w PKPiR
                                               W podatkowej ksidze przychodów i rozchodów ujciu podlegaj koszty uzyskania przychodu poniesione w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz. W firmach, w których na potrzeby dziaalnoci uytkowane s samochody, jednym z takich kosztów jest obowizkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Kwoty wynikajce z polisy ubezpieczeniowej powinny by zaksigowane w PKPiR w kolumnie 13 Pozostae wydatki. W kolumnie tej ujmuje si tzw. pozostae koszty, czyli wydatki inne ni zakup towarów i materiaów, koszty uboczne zakupu czy koszty wynagrodze.
                                               • 05.06.2020PIT. Firmowy samochód do celów prywatnych pracownika
                                                Przedsibiorca przewidzia dla wybranych pracowników prawo do korzystania z samochodu subowego do celów prywatnych. Czy po stronie pracownika powstanie przychód ju przez sam fakt zawarcia umowy dot. korzystania z pojazdu? Czy powstanie nieodpatnego przychodu naley wiza dopiero z rzeczywistym faktem skorzystania z samochodu subowego? Czy brak danych niezbdnych do rozliczenia eliminuje obowizek pracodawcy naliczenia i pobrania zaliczki na podatek? Czy pracodawca (patnik) ma obowizek ustalenia przychodu i pobrania zaliczki na PIT od wartoci paliwa? Czy koszty rat leasingu stanowi element kwot ryczatu?
                                                • 03.06.2020Skadki na ubezpieczenie OC komunikacyjne w PKPiR
                                                 W podatkowej ksidze przychodów i rozchodów ujciu podlegaj koszty uzyskania przychodu poniesione w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz. W firmach, w których na potrzeby dziaalnoci uytkowane s samochody, jednym z takich kosztów jest obowizkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Kwoty wynikajce z polisy ubezpieczeniowej powinny by zaksigowane w PKPiR w kolumnie 13 Pozostae wydatki. W kolumnie tej ujmuje si tzw. pozostae koszty, czyli wydatki inne ni zakup towarów i materiaów, koszty uboczne zakupu czy koszty wynagrodze.
                                                 • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
                                                  [Ostatnia aktualizacja - 29.05.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
                                                  • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
                                                   [Ostatnia aktualizacja - 03.06.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 89 ] nastpna strona »