Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aktualny wykaz

 • 09.02.2007Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
  Interpelacja nr 5659 do ministra finansów w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
 • 05.02.2007Formy zapłaty podatku
  Podstawową formą wygaśnięcia zobowiązania podatkowego w całości lub w części jest zapłata podatku. Może ona być dokonana gotówką lub bezgotówkowo, przy czym zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów musi nastąpić w formie polecenia przelewu. Wyjątek stanowi zapłata przez nich opłaty skarbowej, która może nastąpić w gotówce.
 • 30.01.2007Wpłata 1% podatku na rzecz OPP – porównanie 2006, 2007, 2008 r.
  Już od momentu wprowadzenia do ustaw o podatkach dochodowych od osób fizycznych możliwości decydowania o przeznaczeniu 1% swojego podatku dochodowego pojawiły się głosy, że wpłatami powinien zajmować się fiskus – a instytucję obdarowaną podatnik mógłby wskazać w zeznaniu rocznym. Ten postulat został spełniony. Analiza przepisów wskazuje jednak, że nie wszyscy będą usatysfakcjonowani. Zanim jednak spróbujemy ocenić zmiany, porównajmy przepisy. Jest to tym bardziej wskazane, że do końca kwietnia 2007 r. wpłat dokonywać będziemy na zasadach zapisanych w przepisach, których w aktualnych tekstach ustaw o pdof i zpdof już nie znajdziemy.
 • 03.01.2007Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Prawo pomocy jest związane z realizacją jednej z podstawowych zasad państwa prawa – prawa do sądu. Zapewnia ono, nawet osobom znajdującym się w ciężkich warunkach finansowych możliwość obrony swoich praw przed sądem administracyjnym. Przyznanie i zasady funkcjonowania prawa pomocy przed sądem administracyjnym reguluje rozdział 3 działu V ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.).
 • 13.11.2006Przy przerwaniu działalności podatków dochodowych się nie płaci - twierdzi MF
  Interpelacja nr 4378 do ministra finansów w sprawie obciążeń podatkowych osób, które z różnych przyczyn losowych zawieszają lub przekształcają działalność gospodarczą
 • 09.10.2006Interpelacja nr 3659 do ministra finansów w sprawie przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego
  Szanowna Pani Minister! Art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350 z późniejszymi zmianami) przewiduje, iż podatnik tego podatku może przekazać na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego 1% swojego podatku poprzez dokonanie darowizny, którą następnie może odliczyć od należnego za dany rok podatkowy podatku dochodowego. Sposób obliczania i wpłacania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego jest skomplikowany i stanowi barierę dla osób, które chętnie wspomogłyby te organizacje, jednak ze względu na przyjęte rozwiązanie rezygnują z wpłacania 1% swojego należnego podatku dochodowego i wsparcia organizacji pozarządowych.
 • 07.09.2006Interpelacja nr 3063 do ministra finansów w sprawie planowanych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
  Karta podatkowa i ryczałt ewidencjonowany są jedną z fakultatywnych form opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne i spółki cywilne. Model dochodowych podatków zryczałtowanych przewiduje podział wpływów podatkowych pomiędzy gminy a państwo. Zgodnie z art. 2 ust. 3-4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym wpływy z podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych stanowią dochód budżetu państwa. Wpływy z karty podatkowej stanowią wyłączny dochód gmin.
 • 05.09.2006Sankcje w podatku od towarów i usług
  Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) przewiduje kary administracyjne za naruszenie przepisów ustawy. Kary te zasadniczo nakłada się za: - naruszenie obowiązków ewidencyjnych, - nierzetelność deklarowanej kwoty zobowiązania podatkowego albo nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, - niezłożenie deklaracji podatkowej oraz niewpłacenie kwoty zobowiązania podatkowego.
 • 04.09.2006Interpelacja nr 3075 do ministra finansów w sprawie proponowanych zmian polegających na likwidacji uproszczonych form opodatkowania w postaci karty podatkowej i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
  Wielce Szanowna Pani Premier! Otrzymujemy niepokojące sygnały od przedstawicieli rzemiosła z terenu Lubelszczyzny (między innymi od Cechu Rzemiosł Różnych z Zamościa, Janowa Lubelskiego), w których informują nas o problemie, jaki może stać się udziałem drobnych przedsiębiorców w całym kraju. Chodzi o prezentowany przez Panią Premier w mediach, przygotowywany projekt ustawy dotyczący likwidacji uproszczonych form opodatkowania w postaci karty podatkowej i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 • 09.08.2006Pełna księgowość (2) – Aktywa i pasywa, sprawozdanie finansowe – co to takiego?
  Ukoronowaniem żmudnej pracy księgowych jest prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe, na które składają się: - bilans - rachunek zysków i strat - informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
 • 04.07.2006Interpelacja nr 2429 do ministra finansów w sprawie planowanych przez Ministerstwo Finansów zmian dotyczących likwidacji karty podatkowej i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz ich ewentualnych skutków dla małych i średnich przedsiębiorstw
  Planowane przez Ministerstwo Finansów zmiany w sposobie opodatkowania małych i średnich przedsiębiorców budzą opór i protesty właścicieli zakładów rzemieślniczych. Do tej pory cieszyli się oni przywilejem stosowania najprostszych form opłacania podatku dochodowego. Proponowane głębokie zmiany polegają na likwidacji tzw. karty podatkowej i ryczałtów od przychodów ewidencjonowanych. Zdaniem drobnych przedsiębiorców niemożliwe stanie się samodzielne prowadzenie rachunkowości, co z kolei może pociągnąć za sobą konieczność zatrudnienia osoby prowadzącej księgowość lub zlecenie prowadzenia takowej wyspecjalizowanym firmom. Sytuacja finansowa wielu firm jest bardzo trudna; widmo wzrostu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na pewno nie ułatwi im funkcjonowania. Być może skutkiem wprowadzenia zmian będzie decyzja o zamknięciu wielu z nich.
 • 26.06.2006Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług dostawy towarów używanych
  W każdym przedsiębiorstwie, w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, pojawia się konieczność dokonania dostawy towarów używanych. Czasami są nimi towary użytkowane w ramach prowadzonej działalności takie jak zapasy czy maszyny, a czasem są to towary nabyte od osób trzecich. W tym momencie u każdego przedsiębiorcy będącego podatnikiem podatku od towarów i usług pojawia się pytanie – jak opodatkować te czynności.
 • 04.05.2006Karne i dodatkowe cła na import z USA
  Ministerstwo Gospodarki informuje, że Komisja Europejska wydała zawiadomienie w sprawie przywrócenia stosowania, zawieszonych obecnie, karnych ceł na import wybranych towarów pochodzących z USA.
 • 02.04.2006Proponowane zmiany w systemie podatkowym (5)
  Niestety - zmian nie postanowiono finansować oszczędnościami. Zmiany korzystne dla podatników sfinansują sami podatnicy - niestety, obciążenia nie zostały zaplanowane równomiernie. Czas na zaprezentowanie propozycji bardzo dla podatników niekorzystnych.
 • 13.03.2006Interpelacja nr 63 do ministra finansów w sprawie restrykcji ze strony urzędów skarbowych w stosunku do księgowych
  Szanowna Pani Minister! Gdy w zeznaniach podatkowych pojawi się jakaś nieprawidłowość, urzędy skarbowe i sądy traktują księgowych jak kryminalistów. Nagminnie łamią przy tym prawo, nie dowodząc często rzeczywistej winy. Codziennością stają się niesprawiedliwe praktyki karania księgowych za niezawinione błędy. Niestety, często trudno im się bronić. Niewielu radców prawnych i adwokatów zna się na przepisach o księgowości oraz karnych skarbowych. Tymczasem władze skarbowe i sądy zachowują się jak bezwzględni inkwizytorzy, mający za nic dowodzenie, kto ponosi winę za nieprawidłowości w buchalterii. Kłopoty ze skarbowo-sądową inkwizycją mają nie tylko księgowi, ale też dyrektorzy finansowi firm. Scenariusz działania urzędów bywa jednak podobny: przedstawiają ˝propozycję nie do odrzucenia˝ - dobrowolne poddania się karze z art. 17 kodeksu karnego skarbowego.
 • 01.02.2006Połączenie się podatników i problem sukcesji podatkowej
  Łączenie się podatników jest częstym sposobem na rozwijanie działalności. Dzięki wprowadzeniu do Kodeksu spółek handlowych (w odniesieniu do praw i obowiązków o charakterze cywilnoprawnym) oraz do Ordynacji podatkowej zasady sukcesji uniwersalnej stał się on dogodny z punktu widzenia organizacyjnego a także korzystny ekonomicznie. W artykule poniższym, po ogólnym zaprezentowaniu zasad łączenia się spółek oraz wyjaśnieniu pojęcia sukcesji uniwersalnej, przedstawione zostaną konsekwencje podatkowe połączeń.
 • 23.01.200631 stycznia 2006 r. – termin przesłania do ZUS informacji ZUS IWA za 2005 r.
  Płatnicy składek mają obowiązek przesłać do ZUS informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe w terminie do 31 stycznia danego roku za poprzedni rok kalendarzowy, a mianowicie za 2005 r. do 31 stycznia 2006 r. Poniżej prezentujemy krótki poradnik jak wypełnić formularz ZUS IWA opracowany na podstawie materiałów ZUS.
 • 17.01.2006Interpretacja P-1-443/41/05 z 18.05.2005 r. - Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie
  Pytanie podatnika: Na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa zwracam się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w swojej sprawie. Stan faktyczny sprawy: Spółka X zajmuje się głównie sprzedażą samochodów, zarówno nowych jak i używanych. Sprzedając samochody używane często korzystamy z art. 120 ust. 4 ustawy o podatku VAT, tj. wystawiamy fakturę "VAT marża". Dla samochodów używanych będących własnością spółki cena sprzedaży zawiera:
 • 03.01.2006Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
  Na wstępie należy zaznaczyć, iż dostawa towarów za granicę może nastąpić na trzy sposoby:
 • 01.12.2005Niekaralność trzeba czasami udowodnić
  W niektórych zawodach mogą pracować wyłącznie osoby dotychczas nie karane - całowicie lub za przestępstwa określonej kategorii. Dotyczy to również osób, które chciałby wykonywać zawód regulowany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przy załatwianiu formalności może więc okazać się konieczne posiadanie odpowiedniego zaświadczenia.
 • 07.11.2005Kto może zostać doradcą podatkowym
  Czynności doradztwa podatkowego obejmują udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych, prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie, a także sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.
 • 26.09.2005Interpretacja PUS.I/423/121/2004 z dnia 03.01.2005 r. - Podkarpacki Urząd Skarbowy
  Pytanie podatnika: W 2001 r. został zwolniony z pracy jeden z pracowników spółki, na rzecz którego sąd, wyrokiem 2004 r., zasądził należną kwotę zaległego wynagrodzenia wraz z ustawowymi odsetkami. Spółka uzgodniła z pracownikiem, że należność zostanie wypłacona w ratach. Czy zasądzona kwota i odsetki od tej należności mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

« poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ]