Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kup 50%

 • 09.12.2019Podatki 2020: Koniec magazynów konsygnacyjnych
  Transakcja wewntrzwspólnotowa moe by przeprowadzona przy zastosowaniu magazynu konsygnacyjnego jedynie wówczas, gdy podatnik zidentyfikowany dla celów takich transakcji w Polsce wyodrbni u siebie konkretny magazyn, w którym skadowane bd towary nalece do podatnika podatku od wartoci dodanej (podatnik z innego pastwa unijnego) i pobierane bd przez prowadzcego magazyn. Prowadzi go za moe – w myl art. 2 pkt 27d ustawy o VAT – wycznie nabywca towarów w miejscu do tego wyznaczonym.
  • 06.12.2019Mechanizm podzielonej patnoci - kiedy dobrowolny, kiedy obowizkowy?
   W mechanizmie podzielonej patnoci (MPP), patno za nabyty towar lub usug odbywa si tak, e warto sprzeday netto nabywca wpaca na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub rozlicza w inny sposób. Natomiast pozosta zapat, która odpowiada kwocie VAT z faktury, wpaca na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT. Mechanizm ten stosuje si wycznie do transakcji dokonywanych przelewem w zotych polskich na rzecz innych podatników VAT.
   • 05.12.2019Amortyzacja lokali uywanych
    Czst praktyk jest obecnie zakup lokali w celach inwestycyjnych. Kupujc nieruchomoci liczymy na wzrost ich wartoci, a jednoczenie mamy zamiar wykorzystywa je albo dla naszych wasnych potrzeb zwizanych z dziaalnoci gospodarcz, albo traktujc je jako ródo przychodów z najmu. W obu tych przypadkach pojawia si potrzeba ustalenia wartoci pocztkowej i wyboru metody amortyzacji – jeeli chcemy prawidowo obniy pacony podatek dochodowy od osób fizycznych.
    • 05.12.2019Mechanizm podzielonej patnoci - kiedy dobrowolny, kiedy obowizkowy?
     W mechanizmie podzielonej patnoci (MPP), patno za nabyty towar lub usug odbywa si tak, e warto sprzeday netto nabywca wpaca na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub rozlicza w inny sposób. Natomiast pozosta zapat, która odpowiada kwocie VAT z faktury, wpaca na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT. Mechanizm ten stosuje si wycznie do transakcji dokonywanych przelewem w zotych polskich na rzecz innych podatników VAT.
     • 04.12.2019Obowizek zapaty nalenoci na rachunki bankowe z biaej listy
      Zgodnie z art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usug, zakresem ujawnienia w biaej ksidze objte s m.in. rachunki rozliczeniowe, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. Tak wic biaa lista obejmuje nastpujcy, zamknity zbiór rachunków:  rachunki rozliczeniowe (biece i pomocnicze) suce do rozlicze VAT,  imienne rachunki w SKOK, której dany podmiot jest czonkiem otwarte w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz.
      • 04.12.2019NSA. Sprzeda wielu nieruchomoci: Dziaalno czy prywatna sprzeda?
       Z uzasadnienia: O zaliczeniu okrelonych form aktywnoci podatnika do pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej zadecyduje nie tyle dopenienie przez niego wymogów formalnych, zwizanych z podjciem i prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, ile okolicznoci faktyczne wiadczce o tym, e jego dziaania miay charakter zorganizowany i cigy oraz, e byy prowadzone w celu zarobkowym we wasnym imieniu, a uzyskane w ten sposób przychody nie s zaliczane do innych przychodów ze róde wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 u.p.d.o.f.
       • 03.12.2019Obowizek zapaty nalenoci na rachunki bankowe z biaej listy
        Zgodnie z art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usug, zakresem ujawnienia w biaej ksidze objte s m.in. rachunki rozliczeniowe, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. Tak wic biaa lista obejmuje nastpujcy, zamknity zbiór rachunków:  rachunki rozliczeniowe (biece i pomocnicze) suce do rozlicze VAT,  imienne rachunki w SKOK, której dany podmiot jest czonkiem otwarte w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz.
        • 02.12.2019Podwyszone koszty dla przedstawiciela handlowego
         Przedsibiorca zatrudnia m.in. przedstawicieli handlowych, których zadaniem jest bezporedni kontakt z klientami na obszarze wyznaczonego województwa lub kilku województw, przypisanego(-ych) w umowie o prac. Miejsce staego lub czasowego zamieszkania przedstawicieli jest pooone poza miejscowoci, w której znajduje si zakad pracy. Tym niemniej w umowach o prac przedstawiciele maj wyznaczony obszar, w obrbie którego maj wiadczy prac. Czy przedsibiorca jest uprawniony do stosowania podwyszonych kosztów uzyskania przychodów?
         • 29.11.2019Jak rozpozna Wewntrzwspólnotowe Nabycie Towarów (WNT)
          Jeli mielibymy odpowiedzie sobie na pytanie, jakiego rodzaju transakcje opodatkowane s VAT, bez wtpienia jako pierwsza przyszaby nam na myl sprzeda towarów lub usug. Jednak przewiduje si te opodatkowanie nabycia (zakupów). Ma to miejsce np. w razie nabywania towarów bd usug od kontrahentów zagranicznych. Wewntrzwspólnotowe nabycie towarów naley wanie do takiego rodzaju naby, tj. naby, które musz zosta opodatkowane przez kupujcego. Ale uwaga: opodatkowanie to, poza wyjtkowymi sytuacjami, nie zrodzi po stronie kupujcego odczuwalnych skutków finansowych.
          • 28.11.2019Jak rozpozna Wewntrzwspólnotowe Nabycie Towarów (WNT)
           Jeli mielibymy odpowiedzie sobie na pytanie, jakiego rodzaju transakcje opodatkowane s VAT, bez wtpienia jako pierwsza przyszaby nam na myl sprzeda towarów lub usug. Jednak przewiduje si te opodatkowanie nabycia (zakupów). Ma to miejsce np. w razie nabywania towarów bd usug od kontrahentów zagranicznych. Wewntrzwspólnotowe nabycie towarów naley wanie do takiego rodzaju naby, tj. naby, które musz zosta opodatkowane przez kupujcego. Ale uwaga: opodatkowanie to, poza wyjtkowymi sytuacjami, nie zrodzi po stronie kupujcego odczuwalnych skutków finansowych.
           • 27.11.2019NSA. Zwolnienie z PIT nagrody nie dla pracownika klienta
            Z uzasadnienia: cisa wykadnia art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nakazuje przyj, e ustanowione tym przepisem zwolnienie od podatku obejmuje wycznie warto nagród przyznanych kupujcemu, w sytuacji gdy nagroda jest zwizana ze sprzeda premiow. Gdyby wol ustawodawcy byo zwolnienie od podatku osób majcych wpyw na decyzje o zakupie towarów, czyli doradców kupujcego, to zwaywszy na jego racjonalizm, zawarby odpowiedni zapis w ustawie.
            • 26.11.2019Dostawa lokalu, który sta si towarem handlowym
             W praktyce gospodarczej nie nale do odosobnionych przypadki, gdy vatowcy kupuj mieszkania od osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej. Nastpnie inwestuj w nie dokonujc remontu, adaptacji, modernizacji i odsprzedaj tak nieruchomo.
             • 26.11.2019NSA. VAT od zaliczek po przejciu dugu
              Jeeli w nastpstwie umowy przejcia praw i obowizków wynikajcych z umowy dostawy, podmiot przejmujcy zobowizuje si do realizacji tej dostawy, zaliczajc - za zgod nabywcy - na poczet jej ceny zaliczk uprzednio zapacon zbywcy ww. praw i obowizków przez nabywc, z chwil zawarcia umowy przeniesienia praw i obowizków, u podatnika przejmujcego - na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug - powstaje obowizek podatkowy z tytuu otrzymania zapaty (w caoci lub czci) na poczet dostawy, do realizacji której si zobowiza - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
              • 25.11.2019Dostawa lokalu, który sta si towarem handlowym
               W praktyce gospodarczej nie nale do odosobnionych przypadki, gdy vatowcy kupuj mieszkania od osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej. Nastpnie inwestuj w nie dokonujc remontu, adaptacji, modernizacji i odsprzedaj tak nieruchomo.
               • 22.11.2019Przedsibiorcy s przecieni zmianami w systemie podatkowym
                Firmy maj coraz wiksze problemy z nadaniem za zmianami w systemie podatkowym – twierdz eksperci Konfederacji Lewiatan. Zrzeszajca pracodawców organizacja wskazuje, e przedsibiorcy potrzebuj wicej czasu na odpowiednie wdroenie ju uchwalonych regulacji podatkowych.
                • 21.11.2019Przedsibiorcy s przecieni zmianami w systemie podatkowym
                 Firmy maj coraz wiksze problemy z nadaniem za zmianami w systemie podatkowym – twierdz eksperci Konfederacji Lewiatan. Zrzeszajca pracodawców organizacja wskazuje, e przedsibiorcy potrzebuj wicej czasu na odpowiednie wdroenie ju uchwalonych regulacji podatkowych.
                 • 21.11.2019Jedna faktura do kilku paragonów
                  Wystawienie paragonu nie odbiera nabywcy uprawnienia do otrzymania faktury. Zgodnie bowiem z art. 106b ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug podatnik ma obowizek na danie nabywcy wystawi faktur dokumentujc dostaw towarów i wiadczenie usug. Z daniem wystawienia faktury do paragonu nabywca ma moliwo wystpi w terminie trzech miesicy liczc od koca miesica, w którym miaa miejsce transakcja. Po upywie tego okresu sprzedawca moe faktur wystawi lecz nie ma takiego obowizku. Zaley to wycznie od jego dobrej woli.
                  • 20.11.2019Jedna faktura do kilku paragonów
                   Wystawienie paragonu nie odbiera nabywcy uprawnienia do otrzymania faktury. Zgodnie bowiem z art. 106b ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug podatnik ma obowizek na danie nabywcy wystawi faktur dokumentujc dostaw towarów i wiadczenie usug. Z daniem wystawienia faktury do paragonu nabywca ma moliwo wystpi w terminie trzech miesicy liczc od koca miesica, w którym miaa miejsce transakcja. Po upywie tego okresu sprzedawca moe faktur wystawi lecz nie ma takiego obowizku. Zaley to wycznie od jego dobrej woli.
                   • 19.11.2019Import towarów: Klasyfikowanie usug przez fiskusa
                    Naczelnik urzdu celno-skarbowego okreli przedsibiorcy kwot nalenego podatku z tytuu importu towarów, zwikszajc podstaw opodatkowania o nabyte przy tym imporcie usugi porednictwa. W wyniku wniesionej przez przedsibiorc skargi Wojewódzki Sd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. uchyli t decyzj organu, bo jak stwierdzi, organ, dokonujc tylko czciowej klasyfikacji nabytych przez importera usug na te zwikszajce podstaw opodatkowania i te niemajce na ni wpywu, wszystkie pozostae zaklasyfikowa bez wyjanienia na niekorzy podatnika (wyrok z 9 padziernika 2019 r., sygn. akt I SA/Go 324/19).
                    • 18.11.2019Naprawa firmowego samochodu w kosztach dziaalnoci
                     Pytanie: Czy koszty naprawy powypadkowej samochodu osobowego bdcego rodkiem trwaym wykorzystywanego w dziaalnoci gospodarczej (dziaalno mieszana) stanowi koszty uywania samochodu osobowego, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegaj ograniczeniu w zakresie prawa ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów?
                     • 14.11.2019VAT. Czy sprzeda zuytego sprztu naley opodatkowa jak sprzeda towaru?
                      Wyeksploatowany sprzt wszelkiego rodzaju to dla podatników go posiadajcych duy problem. Szczególnych za kopotów nastrcza wysuony sprzt elektryczny i elektroniczny. Nie mona pozby si go ot tak, jak zwykych mieci. Na przeszkodzie stoj bowiem regulacje ustawy z 11 wrzenia 2015 r. o zuytym sprzcie elektrycznym i elektronicznym.
                      • 14.11.2019Kodeks cywilny 2020: Przedsibiorca prawie jak konsument
                       Od 1 czerwca 2020 r. jednoosobowy przedsibiorca w sporze z innym przedsibiorc bdzie móg korzysta z ochrony analogicznej do przywilejów konsumenta. Osoba fizyczna, która bdzie zawieraa z innym przedsibiorc umow zwizan bezporednio z prowadzon przez ni dziaalnoci gospodarcz lub zawodow, lecz nieposiadajc dla niej charakteru zawodowego bdzie objta bowiem przepisami o ochronie konsumentów, tj. w zakresie stosowania klauzul abuzywnych (niedozwolonych postanowie umownych), rkojmi za wady czy w zakresie prawa odstpienia od umowy zawartej na odlego lub poza lokalem przedsibiorstwa w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny.
                       • 13.11.2019Kodeks cywilny 2020: Przedsibiorca prawie jak konsument
                        Od 1 czerwca 2020 r. jednoosobowy przedsibiorca w sporze z innym przedsibiorc bdzie móg korzysta z ochrony analogicznej do przywilejów konsumenta. Osoba fizyczna, która bdzie zawieraa z innym przedsibiorc umow zwizan bezporednio z prowadzon przez ni dziaalnoci gospodarcz lub zawodow, lecz nieposiadajc dla niej charakteru zawodowego bdzie objta bowiem przepisami o ochronie konsumentów, tj. w zakresie stosowania klauzul abuzywnych (niedozwolonych postanowie umownych), rkojmi za wady czy w zakresie prawa odstpienia od umowy zawartej na odlego lub poza lokalem przedsibiorstwa w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny.
                        • 13.11.2019VAT. Czy sprzeda zuytego sprztu naley opodatkowa jak sprzeda towaru?
                         Wyeksploatowany sprzt wszelkiego rodzaju to dla podatników go posiadajcych duy problem. Szczególnych za kopotów nastrcza wysuony sprzt elektryczny i elektroniczny. Nie mona pozby si go ot tak, jak zwykych mieci. Na przeszkodzie stoj bowiem regulacje ustawy z 11 wrzenia 2015 r. o zuytym sprzcie elektrycznym i elektronicznym.
                         • 08.11.2019Kto jest, a kto nie jest zobowizany do wystawienia faktury
                          Ustawa o VAT wskazuje rodzaje transakcji, których dokonanie bdzie oznaczao dla podatnika obowizek wystawienia faktury. Mowa tutaj o:
                          • 07.11.2019Kto jest, a kto nie jest zobowizany do wystawienia faktury
                           Ustawa o VAT wskazuje rodzaje transakcji, których dokonanie bdzie oznaczao dla podatnika obowizek wystawienia faktury. Mowa tutaj o:
                           • 05.11.2019Obowizkowy split payment ju obowizuje
                            Mechanizm podzielonej patnoci (MPP), czyli split payment, polega na tym, e patno za towar lub usug zrealizowana przez nabywc specjalnym przelewem – tzw. komunikatem przelewu, nie trafia w caoci na rachunek odbiorcy, ale zostaje rozdzielona na kwot netto i podatek VAT. Kwota netto trafia na rachunek sprzedawcy, a kwota podatku VAT - na jego rachunek VAT. Od 1 listopada 2019 r. mechanizm podzielonej patnoci jest obowizkowy, gdy transakcja: wynosi powyej 15 tys. z brutto,  sprzedawca i odbiorca s podatnikami VAT,  dotyczy tzw. towarów i usug wraliwych (okrelonych w zaczniku nr 15 do ustawy o VAT).
                            • 05.11.2019Dziaalno w mieszkaniu. Jakie wydatki mog by kosztem?
                             Pytanie: Czy Wnioskodawcy bdzie przysugiwa prawo do pomniejszenia przychodu o koszty uzyskania przychodu w postaci: odpisów amortyzacyjnych od wartoci pocztkowej mieszkania (uwzgldniajcej wydatki na wykoczenie), odsetek od rat kredytu hipotecznego faktycznie zapaconych, wydatków z tytuu czynszu i energii elektrycznej - w takiej proporcji, w jakiej powierzchnia pomieszczenia wykorzystywanego do dziaalnoci gospodarczej pozostaje do powierzchni caego mieszkania?
                             • 04.11.2019Obowizkowy split payment ju obowizuje
                              Mechanizm podzielonej patnoci (MPP), czyli split payment, polega na tym, e patno za towar lub usug zrealizowana przez nabywc specjalnym przelewem – tzw. komunikatem przelewu, nie trafia w caoci na rachunek odbiorcy, ale zostaje rozdzielona na kwot netto i podatek VAT. Kwota netto trafia na rachunek sprzedawcy, a kwota podatku VAT - na jego rachunek VAT. Od 1 listopada 2019 r. mechanizm podzielonej patnoci jest obowizkowy, gdy transakcja: wynosi powyej 15 tys. z brutto,  sprzedawca i odbiorca s podatnikami VAT,  dotyczy tzw. towarów i usug wraliwych (okrelonych w zaczniku nr 15 do ustawy o VAT).
                              • 04.11.2019MF: Mechanizm podzielonej patnoci (split payment) - pytania i odpowiedzi
                               1. Na czym polega mechanizm podzielonej patnoci (MPP)?  W MPP patno za nabyty towar lub usug odbywa si w taki sposób, e zapata caoci lub czci kwoty odpowiadajcej wartoci sprzeday netto, która wynika z faktury, jest pacona przez nabywc na rachunek rozliczeniowy/rachunek w SKOK dostawcy lub jest rozliczana w inny sposób. Natomiast pozostaa zapata odpowiadajca kwocie VAT (w caoci lub w czci) jest pacona na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT.
                               • 28.10.2019Sprzeda mieszkania na kredyt: Termin przelewu zaley od banku
                                Wprowadzenie obligatoryjnego uruchomienia kredytu bankowego na zakup mieszkania ju w momencie podpisania aktu notarialnego wymagaoby wprowadzenia obowizku wywizania si przez kupujcego ze wszystkich czynnoci zwizanych z umow kredytow i jej zabezpieczeniem przez bank (np. ubezpieczenie) jeszcze przed przejciem na niego prawa wasnoci lokalu, co byoby niewtpliwie skomplikowane pod ktem prawnym. W praktyce mogoby to znacznie zwiksza koszt kredytu, a tym samym ograniczy jego dostpno - wyjanio Ministerstwo Sprawiedliwoci.
                                • 28.10.2019Prawo do ryczatu przy umowie o prac
                                 Pytanie: Czy podejmujc zatrudnienie na umow o prac z firm, z któr nigdy wczeniej Wnioskodawca nie wspópracowa i kontynuujc jednoczenie dziaalno gospodarcz w formie ryczatu i wystawiajc innej firmie faktur za te same usugi, która nigdy wczeniej nie bya Jego pracodawc traci On moliwo rozliczania si w formie ryczatu i czy jest zobligowany do rozliczania si na zasadach ogólnych?
                                 • 24.10.2019Zakup zorganizowanej czci przedsibiorstwa - amortyzacja dodatniej wartoci firmy
                                  W przypadku, w którym cena nabycia przedsibiorstwa zostanie ustalona na poziomie wyszym ni warto rynkowa skadników majtku wchodzcych w jego skad, nabywca moe amortyzowa t nadwyk i zalicza odpisy do kosztów podatkowych.
                                  • 23.10.2019Co z VAT od transakcji opodatkowanych poza Polsk?
                                   Transakcje, od których vatowiec uiszcza podatek za granic najogólniej podzieli mona na dwie grupy. S to transakcje wewntrzwspólnotowe dotyczce towarów oraz zwizany z dziaalnoci gospodarcz zakup dokonany w innym pastwie czonkowskim UE.
                                   • 22.10.2019Czternasta emerytura, czy opaca si jeszcze pracowa?
                                    Zasada gówna obecnego systemu emerytalnego: „duej pracujesz, pacisz wicej skadek, masz wysz emerytur” zachca do duszej aktywnoci zawodowej i zdobywania wyszych kwalifikacji. Ale program partii rzdzcej nie idzie w kierunku aktywizacji zawodowej, proponujc w 2020 roku 13. emerytur. Od 2021 r. ma zosta wypacana 14. emerytura dla seniorów, którzy pobieraj mniej ni 2900 z wiadczenia emerytalnego. W 2021 r. obciy to budet pastwa kwot blisko 20 mld z.
                                    • 21.10.2019NSA. Udzielenie skonta skutkuje obowizkiem korekty faktury
                                     Z uzasadnienia: Informacja o kwocie skonta zawarta na pierwotnej fakturze nie jest równoznaczna z udzieleniem rabatu. Dopiero okrelone zachowanie nabywcy ju po otrzymaniu faktury (wczeniejsza zapata) skutkuje udzieleniem rabatu. Zgodnie zatem z art. 106j ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. sprzedawca ma wówczas obowizek wystawi faktur korygujc zmniejszajc podstaw opodatkowania o warto udzielonego skonta - w celu wykazania rzeczywistych kwot zwizanych z dan dostaw towarów.
                                     • 18.10.2019Sposób postpowania przy stosowaniu kosztów 50% - nieregularne przychody z praw autorskich
                                      Jeli praca jest przedmiotem prawa autorskiego, pracownik jest twórc w rozumieniu ustawy, uzyskiwanie przychodu przez pracownika wynika z korzystania przez twórc z tych praw lub rozporzdzania prawami, umowa o prac przewiduje zrónicowanie wynagrodzenia nalenego pracownikowi na kwot zwizan z korzystaniem z praw autorskich i kwot zwizan z wykonywaniem typowych obowizków pracowniczych, prowadzona jest odpowiednia dokumentacja, a przychody uzyskane przez pracownika zostay wymienione w art. 22 ust. 9b ustawy o PIT, mona zastosowa norm 50% KUP.
                                      • 17.10.2019Firma kupuje nowy samochód od osoby fizycznej
                                       Przepisy ustawy o podatku od towarów i usug odnosz si w swym zakresie tylko i wycznie do bezwzgldnego objcia obowizkiem podatkowym w zakresie VAT sprzeday lub kupna nowego samochodu, ale w obrocie z krajami Unii Europejskiej. W takiej sytuacji, niezalenie od tego, czy jest to osoba prywatna, czy przedsibiorca VAT-owiec, transakcja zawsze bdzie wizaa si z rozliczeniem podatku VAT. Niemniej w odniesieniu do transakcji tego samego typu w kraju powysze regulacje nie obowizuj. W konsekwencji oznacza to, e procedura kupna samochodu uznawanego za nowy bdzie opodatkowana tak samo jak kupno samochodu uywanego do firmy. W omawianym kontekcie przedmiotem rozwaa jest nabycie samochodu przez firm od osoby prywatnej. Powysze oznacza, e transakcja kupna samochodu zostanie udokumentowana zawart pomidzy stronami umow kupna/sprzeday.
                                       • 17.10.2019Przedsibiorcy w dugotrwaych delegacjach zagranicznych - diety zaliczamy do KUP
                                        Za podró subow naley uzna bezporednie wykonywanie przez przedsibiorc zada zwizanych z prowadzon dziaalnoci gospodarcz poza siedzib firmy, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami w celu osigniciu przychodów lub zachowaniu albo zabezpieczeniu róda przychodów. Jeli dziaalno ta nie jest wykonywana poprzez zakad, dugo pobytu nie ma znaczenia dla moliwoci zaliczenia do KUP wartoci diet.
                                        • 16.10.2019WSA. Sprzeda czci dziaki nabytej w spadku bez VAT
                                         Z uzasadnienia: Dziaania podatnika, w stosunku do stanowicych jego wasno skadników majtkowych (w tym mienia nieruchomego), wykazuj cechy zorganizowania i cigoci charakteryzujce dziaalno gospodarcz, gdy podejmowane przez niego czynnoci, zwizane z zagospodarowaniem tego mienia i jego rozporzdzaniem, bd istotnie odbiegay od normalnego wykonywania prawa wasnoci, a nadto podatnik z operacji tych uczyni sobie lub ma zamiar uczynienia staego (a nie okazjonalnego) róda zarobkowania.
                                         • 15.10.2019Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majtkowych (formularz podatkowy SD-3)
                                          Dostajesz darowizn albo dziedziczysz spadek? Jeli dostajesz za darmo jakie rzeczy albo prawa majtkowe (majtek) - zó formularz podatkowy SD-3 i zapa podatek od spadków i darowizn.
                                          • 14.10.2019Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majtkowych (formularz podatkowy SD-3)
                                           Dostajesz darowizn albo dziedziczysz spadek? Jeli dostajesz za darmo jakie rzeczy albo prawa majtkowe (majtek) - zó formularz podatkowy SD-3 i zapa podatek od spadków i darowizn.
                                           • 14.10.2019VAT. Rezygnacja ze zwolnienia w akcie notarialnym
                                            Pytanie: Czy owiadczeniami zawartymi w akcie notarialnym sporzdzonym przez notariusza Strony transakcji skorzystay z moliwoci zrezygnowania ze zwolnienia od podatku od towarów i usug (VAT) dostawy wskazanego w nim budynku, o którym mowa w art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug?
                                            • 11.10.2019Drobne usugi midzy osobami fizycznymi - czy trzeba paci podatek?
                                             We wzajemnych relacjach pomidzy osobami fizycznymi czsto pojawiaj si równie takie, w których jedna z osób wiadczy odpatnie (nie w obrocie profesjonalnym) usug na rzecz drugiej osoby. Przykadem takich usug mog by np. pomoc w przeprowadzce, malowaniu, koszenie ogrodu, pomoc w pracach ogrodniczych czy opieka nad osobami starszymi lub chorymi. Czy osoba wypacajca wynagrodzenia z tego tytuu powinna dochowa jakich formalnoci? Czy takie formalnoci pojawi si w przypadku osoby wiadczcej usug? Czy trzeba paci jakie podatki?
                                             • 11.10.2019Podatek od czynnoci cywilnoprawnych w PKPiR przy zakupie rzeczy i praw
                                              W artykule: Podatek od czynnoci cywilnoprawnych w PKPiR przy zakupie towarów handlowych omówilimy sposób ujmowania w PKPiR podatku od czynnociach cywilnoprawnych, jeli wystpi po stronie przedsibiorcy obowizek jego zapaty. Dzisiaj, koczc temat, zajmiemy si sposobem ujcia tego podatku w ksidze przychodów i rzochodów w przypadku zakupu pozostaych rzeczy i praw.
                                              • 11.10.2019WSA: Wspólnotowy Kodeks Celny: Prowizje niedoliczane do wartoci celnej
                                               Z uzasadnienia: W uwadze do artykuu 8 ust. 1 (a) (i) Kodeksu Wartoci Celnej WTO zdefiniowano okrelenie "prowizja od zakupu" jako "opaty dokonywane przez importera swojemu agentowi za usugi zwizane z reprezentowaniem go za granic przy zakupie towarów dla których ustalana jest warto celna". Tak pojmowana prowizja nie podlega dodaniu do wartoci celnej przy jej ustalaniu. (...)
                                               • 11.10.2019Podatek od czynnoci cywilnoprawnych w PKPiR przy zakupie towarów handlowych
                                                Przedsibiorcy, prowadzcy rachunkowo w formie PKPiR, bardzo czsto z tytuu rónego rodzaju transakcji zobowizani bd do zapaty podatku od czynnoci cywilnoprawnych. Najczciej bdzie stanowi on koszty uzyskania przychodów, cho s sytuacje, w których PCC kosztem podatkowym nie bdzie.
                                                • 10.10.2019Ksigowy dowód zastpczy
                                                 Przedsibiorca handluje samochodami. Kupuje m.in. samochody uszkodzone. Do naprawy samochodów wykorzystuje czci samochodowe zakupione przez Internet od osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci. Czasami sprzedajcy nie chc poda swoich danych osobowych. W takim przypadku dokumentuje zakup czci za pomoc wasnego dowodu ksigowego o nazwie „dowód zakupu czci samochodowych” zawierajcego wszystkie elementy dowodu ksigowego, o którym mowa w ustawie o rachunkowoci. W miejscu sprzedajcego umieszcza zapis „klient detaliczny”. Czy wydatek udokumentowany na podstawie takiego dowodu jest prawidowy i mona zaliczy go do koszów?
                                                 • 10.10.2019Drobne usugi midzy osobami fizycznymi - czy trzeba paci podatek?
                                                  We wzajemnych relacjach pomidzy osobami fizycznymi czsto pojawiaj si równie takie, w których jedna z osób wiadczy odpatnie (nie w obrocie profesjonalnym) usug na rzecz drugiej osoby. Przykadem takich usug mog by np. pomoc w przeprowadzce, malowaniu, koszenie ogrodu, pomoc w pracach ogrodniczych czy opieka nad osobami starszymi lub chorymi. Czy osoba wypacajca wynagrodzenia z tego tytuu powinna dochowa jakich formalnoci? Czy takie formalnoci pojawi si w przypadku osoby wiadczcej usug? Czy trzeba paci jakie podatki?
                                                  • 09.10.2019Ksigowy dowód zastpczy
                                                   Przedsibiorca handluje samochodami. Kupuje m.in. samochody uszkodzone. Do naprawy samochodów wykorzystuje czci samochodowe zakupione przez Internet od osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci. Czasami sprzedajcy nie chc poda swoich danych osobowych. W takim przypadku dokumentuje zakup czci za pomoc wasnego dowodu ksigowego o nazwie „dowód zakupu czci samochodowych” zawierajcego wszystkie elementy dowodu ksigowego, o którym mowa w ustawie o rachunkowoci. W miejscu sprzedajcego umieszcza zapis „klient detaliczny”. Czy wydatek udokumentowany na podstawie takiego dowodu jest prawidowy i mona zaliczy go do koszów?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 68 ] nastpna strona »