Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kiedy 50% kup

 • 09.05.2013Przychd w walucie obcej a PIT
  Pytanie podatnika: Czy dla potrzeb PIT naley przeliczy kad pojedyncz transakcj sprzeday z waluty obcej (USD) na walut polsk, wedug kursu redniego walut obcych ogaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzajcego dzie uzyskania przychodu, tj. kady dzie kalendarzowy, w ktrym byy dokonywane transakcje? Czy w zwizku z wystawieniem jednej zbiorczej faktury, podatnik moe przeliczy wedug kursu redniego z ostatniego dnia roboczego poprzedzajcego dzie wystawienia faktury?
  • 12.04.2013PIT: Zakup i sprzeda waluty obcej w ramach firmowych rachunkw bankowych
   Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca w sposb prawidowy dokonywa kwalifikacji oraz opodatkowania przychodw pochodzcych z transakcji zakupu i sprzeday waluty obcej przy wykorzystaniu firmowych rachunkw bankowych w PLN i walutach obcych, traktujc je jako przychody z kapitaw pieninych, czy te powinien je opodatkowywa jako przychody z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej?
   • 10.04.2013Moment powstania obowizku podatkowego przy sprzeday akcji
    Z uzasadnienia: "Przychodem nalenym", o jakim mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit a ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, jest wymagalna kwota nalenoci przysugujca podatnikowi z tytuu zbycia akcji, przy czym - co wynika wprost z treci tego przepisu - bez znaczenia jest okoliczno, czy podatnik przychd ten faktycznie otrzyma. Innymi sowy przychd powstaje, kiedy podatnik moe si domaga, aby stanowica go kwota zostaa mu wypacona. W celu ustalenia, kiedy podatnik uzyska przychd istotna jest wic data, w ktrej wynikajcy z umowy obowizek spenienia wiadczenia (dokonania zapaty) powinien nastpi.
    • 26.03.2013PIT 2012: Odliczanie wydatkw na leki niezwizane z niepenosprawnoci
     Pytanie: Mj syn posiada orzeczenie o niepenosprawnoci. Przyczyn niepenosprawnoci jest niedosuch (03-L). Orzeczenie zostao wydane od urodzenia do ukoczenia 16 roku ycia. W 2011 r. u syna stwierdzono genetycznie uwarunkowane schorzenie ukadu pokarmowego (choroba metaboliczna). W zwizku z tym syn przyjmuje na stae leki. Czy mog w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczy od dochodu wydatki na leki, skoro nie s one zwizane z niepenosprawnoci?
     • 21.03.2013Podatek od moneyback
      Interpelacja nr 13886 do ministra finansw w sprawie rozbienoci w interpretacji przepisw dotyczcych opodatkowania usugi moneyback
      • 12.03.2013Stawka VAT przy refakturowaniu mediw
       Z uzasadnienia: W stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, czynsz najmu nie obejmowa opat za gaz, energi elektryczn, wod, mieci i centralne ogrzewanie, brak zatem podstaw do przyjcia, e mamy do czynienia ze wiadczeniem jednolitym usugi najmu, w cen ktrego wliczany jest zarwno czynsz jak i koszty wiadcze dodatkowych. W takiej sytuacji do dostaw mediw znajduje zastosowanie art. 8 ust. 2a i art. 30 ust 3 ustawy o podatku od towarw i usug. Natomiast czynsz najmu (obejmujcy opat za korzystanie z lokalu oraz za wiadczenia dodatkowe), bdzie stanowi obrt w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy, do ktrego zastosowane zostan zasady opodatkowania waciwe dla wiadczenia zasadniczego (najmu).
       • 07.03.2013Opodatkowanie przychodw (dochodw) z kapitaw pieninych
        Podatek dochodowy od osb fizycznych (zwany dalej PIT) paci si w przypadku uzyskania przychodw z kapitaw pieninych. Do przychodw z kapitaw pieninych zaliczamy w szczeglnoci przychody (dochody) z:
        • 14.02.2013Wystawienie faktury przy braku paragonu a konieczno ponownej zapaty VAT
         Pytanie podatnika: Czy Spóka powinna wystawi faktur w sytuacji, gdy klient nie jest w stanie przedstawi oryginau paragonu, jeli Spóka moe zidentyfikowa dokonan transakcj zarejestrowan uprzednio przy uyciu kasy rejestrujcej za pomoc innych ni paragon dowodów? Jeli tak, to czy wystawienie tej faktury, w przypadku gdy transakcja zostaa zaewidencjonowana uprzednio przy uyciu kasy rejestrujcej i zostaa ujta na podstawie raportów fiskalnych w deklaracji VAT Spóki, powoduje konieczno ponownej zapaty podatku VAT od tej samej transakcji?
         • 31.01.2013Refakturowanie usug a obowizek sporzdzania dokumentacji przez podmioty powizane
          Z uzasadnienia: Potwierdzona faktur odprzeda na rzecz podmiotu powizanego nabytej uprzednio usugi w obszarze unormowania art. 9a ust. 1 i art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych stanowi w istocie sprzeda, wiadczenie, usugi na rzecz podmiotu powizanego. Okoliczno, e wiadczenie usugi nastpuje w tytuu transakcji majcej posta odsprzeday, udokumentowanej ponadto fakturami VAT, nie zwalnia od obowizku sporzdzenia dokumentacji z art. 9a ust. 1 u.p.d.o.p., jeeli speniona zostaa przesanka z art. 9a ust. 2 pkt 2 u.p.d.o.p.
          • 28.01.2013Poradnik konsumenta: Krajowe przewozy lotnicze
           Wszyscy pasaerowie powinni przygotowa si do lotu. Celem uatwienia przygotowa, proponujemy zapoznanie si z niniejszym poradnikiem.
           • 25.01.2013Bony dla pracownikw z ZFS a zwolnienie z podatku PIT
            Interpelacja nr 12156 do ministra finansw w sprawie przepisw ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych
            • 23.01.2013PIT 2012: Ulga internetowa
             Podstaw do stosowania tzw. ulgi internetowej jest art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, odliczeniu od dochodu (przychodu) podlegaj wydatki ponoszone przez podatnika z tytuu uytkowania sieci Internet, w wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 760 z.
             • 24.12.2012Zbycie nieruchomoci w drodze umowy o doywocie a PIT
              Interpelacja nr 10309 do ministra finansw w sprawie stanowiska ministra finansw dotyczcego zasad opodatkowania osoby zobowizujcej si do przeniesienia wasnoci nieruchomoci na nabywc w drodze umowy doywocia
              • 21.12.2012Warto pocztkowa rodka trwaego zakupionego na raty w walucie obcej
               Pytanie podatnika: Wnioskodawca zoy zamwienie do spki Y GmbH na talerz obrotowy do wtryskarki. Na podstawie zoonego zamwienia zostaa podpisana umowa kupna-sprzeday, z ktrej wynika, e: cena zakupionego talerza wyniosa 73 tys. EUR, warunki patnoci zostay ustalone w nastpujcy sposb: 10% zaliczki, pozostaa kwota to 24 miesiczne raty w kwocie 2 971,43 EUR, po zapaceniu ostatniej raty lub wpacie pozostaej kwoty talerz przechodzi na wasno kupujcego, raty s patne kadorazowo na koniec danego miesica, termin zapaty 10 dni. Jak ustali warto pocztkow ww. rodka trwaego?
               • 18.12.2012Sprzeda nieruchomoci a dziaalno gospodarcza na gruncie PIT
                Z uzasadnienia: Niezalenie od subiektywnego przewiadczenia podatnikw odnonie do rda przychodw w rozumieniu ustawy podatkowej, ktremu naley przyporzdkowa przychody ze sprzeday nieruchomoci sprzeda taka, jeeli dokonywana jest w warunkach waciwych dla dziaalnoci gospodarczej (w sposb zorganizowany i cigy, nakierowany na uzyskiwanie dochodu ze sprzeday) podlega opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla opodatkowania przychodu z dziaalnoci gospodarczej. Nie ma przy tym znaczenia, czy w momencie nabycia nieruchomoci zamiarem waciciela byo przeznaczenie jej do sprzeday z zyskiem, lecz to, e podatnik podj dziaania majce charakter cigy i zorganizowany, nakierowany na uzyskanie zysku ze sprzeday nieruchomoci.
                • 12.12.2012Podatek transakcyjny wprowadzi 12 pastw UE
                 Podatek od transakcji finansowych (Financial Transaction Tax) wprowadzi 12 pastw Unii Europejskiej, z czego 11 w ramach unijnego mechanizmu wzmocnionej wsppracy. Podatek FTT ju z pocztkiem 2013 r. wprowadz rwnie Wgry, ale poza procedurami wsplnotowymi.
                 • 12.12.2012Rozwd a wsplne rozliczenie z dzieckiem
                  Z uzasadnienia: Wychowania nie mona utosamia jedynie z trosk o byt materialny. Rwnie wane jest ksztatowanie osobowoci dziecka poprzez uczenie go samodzielnoci, obowizkowoci, rozwijanie predyspozycji intelektualnych, umiejtnoci praktycznych, ksztatowanie wiatopogldu, systemu wartoci oraz postaw emocjonalnych. Zatem, podatnika nie mona uzna za osob samotnie wychowujc dziecko. Dziecko podatnika bowiem zamieszkuje wraz z matk, pozostaje pod jej sta, codzienn opiek. Natomiast podatnik zajmuje si synem doranie - w okrelonych, ustalonych przez sd przedziaach czasowych.
                  • 12.12.2012Darowany udzia we wspwasnoci samochodu w kosztach firmy
                   Pytanie podatnika: Wnioskodawca dla celw prowadzonej dziaalnoci zamierza przez krtki okres czasu (krtszy ni 1 rok) wykorzystywa samochd osobowy, ktrego jest wspwacicielem. Drugim wspwacicielem jest jego matka. Czy warto pocztkowa samochodu (koszt po jakim obcia on bdzie koszty prowadzonej dziaalnoci), winien by ustalony w oparciu o pierwotn cen nabycia wynikajc z umowy sprzeday i z uwzgldnieniem wartoci udziau przysugujcego Wnioskodawcy we wasnoci samochodu, a w razie otrzymania w darowinie udziau obecnie nalecego do mamy Wnioskodawcy wg wartoci rynkowej udziau z dnia otrzymania darowizny?
                   • 07.12.2012Podatki 2013. Zmiany w PIT. Ulga na internet
                    Ustaw z 24 padziernika 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1278, dalej: ustawa z 24 padziernika 2012 r.) wprowadzone zostay zmiany dotyczce midzy innymi moliwoci korzystania z ulgi internetowej.
                    • 07.12.2012PIT: Akcje promocyjno-reklamowe. Podatek od drobnych upominkw
                     Pytanie podatnika: Czy wydanie przez Spk drobnego upominku w zwizku z organizowan akcj promocyjno - reklamow, w ktrej warunkiem udziau jest zakup produktw lub usug, a jednorazowa warto upominku nie przekracza kwoty 200 zotych brutto, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym?
                     • 06.12.2012Optymalizacja podatkowa podatkw osobistych (1)
                      Rnorodno podatkw paconych przez osoby fizyczne jest w Polsce bardzo dua. Kiedy jednak rozmawiamy o podatkach osobistych, najczciej koncentrujemy si na podatku dochodowym od osb fizycznych. Z istnienia innych rodzajw podatkw zdajemy sobie spraw zwykle w przypadku wystpienia jakiej konkretnej sytuacji yciowej – przy otrzymaniu spadku czy kupnie nieruchomoci. Rozmawiajc z wieloma osobami, odnosz wraenie, e wikszo podatnikw podchodzi do podatkw w sposb do fatalistyczny – wiadomo, e s, i wiadomo, e nie mona unikn ich pacenia. Tymczasem to tylko cz prawdy o podatkach.
                      • 27.11.2012PIT: Skutki udzielenia licencji na uywanie oprogramowania
                       Pytania podatnika: W jaki sposb Wnioskodawca powinien rozliczy dochody uzyskane od podmiotu zagranicznego? Czy powinien odprowadza zaliczki na podatek dochodowy w kadym miesicu, czy moe rozliczy podatek dochodowy w rozliczeniu rocznym? W jaki sposb powinien rozliczy koszty uzyskania przychodw?
                       • 09.11.2012Wynagrodzenie z tytuu udzielonej poyczki a rdo przychodu w PIT
                        Z uzasadnienia: Skoro ustawodawca w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych nakazuje uznawa za kapitay pienine odsetki od poyczek, a nie oglnie wynagrodzenie za udostpnienie kapitau, to - przy braku zastrzeenia w umowie takiej formy wynagrodzenia dla poyczkodawcy - wynagrodzenie to nie mogo zosta uznane za pochodzce ze rda z art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy. Tym samym brak byo podstaw do opodatkowania takiego dochodu wedle korzystniejszej dla strony stawki 19%.
                        • 26.10.2012Opodatkowanie VAT sprzeday po zanionej cenie
                         Pytanie podatnika: Wnioskodawca planuje wprowadzi program lojalnociowy dla swoich obecnych i przyszych klientw. Bdzie on polega na moliwoci sprzeday po preferencyjnych i obnionych cenach rne produkty (towary) w zamian za lojalno i polecanie innych klientw. Czy ustawa o podatku VAT i inne przepisy jego dotyczce pozwalaj na tak sprzeda po zanionej cenie? Czy takie praktyki s dozwolone, jeeli jest to uzasadnione ekonomicznie dla prowadzonej aktualnie dziaalnoci gospodarczej?
                         • 23.10.2012Rnice kursowe 2012: Kurs waluty faktycznie zastosowany
                          Z uzasadnienia: Uyte w art. 15a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych okrelenie "faktycznie zastosowany kurs waluty" oznacza taki kurs waluty, po jakim podatnik dokona transakcji sprzeday lub kupna waluty lub innych form obrotu walutami. Taka wykadnia daje precyzyjne kryterium uwzgldniania kursu faktycznego przy ustalaniu rnic kursowych, a mianowicie rzeczywisty obrt walut.
                          • 15.10.2012Weryfikacja ceny sprzeday nieruchomoci przez organy podatkowe
                           Interpelacja nr 8310 do ministra finansw w sprawie szacowania wartoci nieruchomoci przez organy podatkowe
                           • 12.10.2012Stawka VAT dla pakietw hotelowych
                            Z uzasadnienia: Oferowane do sprzeday poprzez platform internetow usugi hotelowe powizane z usugami dodatkowymi jak. np. kolacja, czyli w tzw. pakiecie, stanowi usug kompleksow (wiadczenie zoone), do ktrego naley stosowa jednolit stawk podatku od towarw i usug w wysokoci 8%.
                            • 04.10.2012PIT od krajowych dochodw z fotografii stockowej osb nieprowadzcych dziaalnoci
                             Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych podlegaj co do zasady wszelkiego rodzaju dochody. Wyjtki, czyli dochody, ktre s zwolnione od podatku, wymieniono w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z pn. zm., dalej: ustawa o PIT). Istnieje te kategoria dochodw, od ktrych na podstawie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., nr 0, poz. 749) zaniechano poboru podatku.
                             • 03.10.2012Nabycie wierzytelnoci w celu windykacji a koszty uzyskania przychodw
                              Pytanie podatnika: Czy Spka nabywajc wierzytelno w celu jej windykacji, moe potrca koszty jej nabycia w caoci lub w czci do wysokoci faktycznie uzyskanej od dunika - w danym roku podatkowym, a nie proporcjonalnie do wysokoci uzyskanych przychodw?
                              • 26.09.2012Garaowe wyprzedae a podatek PIT
                               Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni na swoim podwrku zorganizowaa tzw. „wyprzeda domow” lub „garaow”. Przedmiotem wyprzeday, byy tylko i wycznie rzeczy Wnioskodawczyni, ubranka jej dzieci, zabawki, wzek itp. Czy ww. wyprzeda jest dziaalnoci gospodarcz i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                               • 24.09.2012Kurs faktycznie zastosowany, czyli jaki?
                                Pytanie podatnika: Podatnik dla zapaty nalenoci i zobowiza stosuje kurs faktycznie zastosowany. Dla zapaty nalenoci podatnik przyjmuje kurs zakupu dla natychmiastowych transakcji handlowych i niehandlowych (bez transakcji terminowych), podawany przez bank na jego stronie internetowej, a dla zapaty zobowiza kurs sprzeday dla natychmiastowych transakcji handlowych i niehandlowych (bez transakcji terminowych), rwnie podawany przez bank na jego stronie internetowej. Czy zastosowany kurs banku jest kursem prawidowym?
                                • 14.09.2012Usuga i powizane z ni materiay – ewidencjowanie w PKPiR
                                 Przedsibiorcy wykonujcy usugi dokonuj zakupw rnego rodzaju rzeczy, ktre niezbdne s do realizacji zamwienia. Kiedy analizuj zapisy w rozporzdzeniu w sprawie prowadzenia PKPiR, zaczynaj mie wtpliwoci, czy ujmuj wydatki we waciwej kolumnie PKPiR.
                                 • 13.09.2012Opodatkowanie VAT odsetek przy sprzeday na raty
                                  Pytanie podatnika: Spdzielnia sprzedaa nieruchomoci w postaci prawa wieczystego uytkowania gruntu wraz z budynkami znajdujcymi si na tym gruncie. W umowie sprzeday ustalono, e cz patnoci zostanie zapacona przez nabywc nieruchomoci w 10 ratach o okrelonych terminach patnoci. Strony ustaliy take, e kada z poszczeglnych rat oprocentowana bdzie odsetkami ustawowymi. Jak naley opodatkowa ww. odsetki i kiedy naley wystawi faktur VAT za nalene odsetki?
                                  • 10.09.2012Opodatkowanie VAT dostawy mediw przy najmie lokalu uytkowego
                                   Pytanie podatnika: Wnioskodawca wiadczy - na podstawie zawartej umowy - usug najmu lokali uytkowych wynajmowanych na cele prowadzenia dziaalnoci gospodarczej na rzecz najemcy. W umowach zawartych z najemc okrelono, i zostan oni obcieni m.in. za zuyt wod. W jakiej wysokoci naley stosowa stawk podatku VAT przy refakturowaniu zuytej wody przez najemcw lokali wynajmowanych przez Wnioskodawc?
                                   • 05.09.2012Obowizek wystawienia faktur korygujcych przy cesji praw i przejciu obowizkw z umowy
                                    Pytanie podatnika: Sp. z o.o. zajmuje si sprzeda mieszka w nowobudowanych osiedlach mieszkaniowych. W toku realizacji umw niektrzy klienci zgaszaj wnioski o zmian niektrych z postanowie objtych umow (zamiana kupowanego lokalu na inny w tym samym bd innym budynku, zmiana garau na inny) bd te, za zgod spki, przelewaj prawa i obowizki wynikajce z umowy na osoby trzecie (cesja). Czy zawarcie aneksu do wczeniej podpisanej umowy powoduje obowizek wystawienia faktur korygujcych do faktur dokumentujcych, wpacone przed zawarciem aneksu, zaliczki?
                                    • 03.09.2012Senior na zakupach – raport UOKiK
                                     Uniemoliwianie konsumentowi odstpienia od umowy, trudna do odczytania przez seniora czcionka, nieprecyzyjne koszty windykacyjne – to niektre z praktyk stosowanych przez akwizytorw. UOKiK skontrolowa 34 przedsibiorcw i zakwestionowa 77 praktyk stosowanych przez przedsibiorcw.
                                     • 29.08.2012Gruby pije wino
                                      Gruby wykorzysta delegacyjn okazj. Okolice Zielonej Gry, pitnacie lat niewidziany kumpel ze studiw. Ju wtedy mia fioa na punkcie wina.
                                      • 27.08.2012Sprzeda nieruchomoci a opodatkowanie VAT
                                       Pytanie podatnika: Czy Gmina sprzedajc nieruchomo, w momencie jest sprzeday powinna naliczy i odprowadzi do Urzdu Skarbowego podatek VAT naleny od sprzeday, czy nieruchomo ta w postaci budynkw wraz z gruntem bdzie korzystaa ze zwolnienia od podatku od towarw i usug?
                                       • 24.08.2012Refakturowanie kosztw reklamacji – konsekwencje w VAT
                                        Pytanie podatnika: Czy dat powstania obowizku podatkowego moe by data wystawienia refaktury?
                                        • 23.08.2012Faktura wystawiona na bdnego kontrahenta - co zrobi?
                                         Przypadki wystawiania faktur na cakowicie innego kontrahenta, ni waciwy nabywca, nie nale do rzadkoci. Czasem pracownik wystawiajcy faktury pomyli kody kontrahentw, czasem pocztkujcy pracownik pomyli si podczas nauki obsugi programu do faktur, a czasem to sam kontrahent po jakim czasie zorientuje si, e zakup mia by na inn, siostrzan firm. Jak naley w takich przypadkach postpowa?
                                         • 23.08.2012Darowizna pienidzy na spat kredytu a podatek od spadkw i darowizn
                                          Pytanie podatnika: Czy darowizna pienidzy przeznaczonych na spat kredytu bankowego, zacignitego na zakup mieszkania od dewelopera, podlega zwolnieniu na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadkw i darowizn?
                                          • 10.08.2012Korekta rachunku uproszczonego
                                           Pytanie podatnika: W wyniku kontroli skarbowej okazao si, e Wnioskodawca utraci prawo do zwolnienia z podatku VAT, poniewa przekroczy limit zwolnienia z podatku od towarw i usug. Czy ju jako podatnik zarejestrowany VAT Wnioskodawca moe wystawi korekty rachunkw do rachunkw uproszczonych dokumentujcych wiadczenie usug sprzed rejestracji podatku VAT (skorygowanie rachunku drugim rachunkiem do kwoty „zero”) i wystawi w jego miejsce faktury VAT z uwzgldnieniem podatku nalenego?
                                           • 31.07.2012Rozliczenie opakowa zwrotnych dla celw VAT
                                            Kupione przez firm towary bardzo czsto otrzymywane s w opakowaniach, ktre su jako zabezpieczenie podczas transportu, a nastpnie trafiaj z powrotem do sprzedawcw w celu dalszego ich wykorzystania. Powstaje pytanie czy obrt opakowaniami zwrotnymi podlega opodatkowaniu VAT? Jeli tak, to kiedy powstaje obowizek podatkowy oraz jak naley udokumentowa wydanie opakowa zwrotnych?
                                            • 27.07.2012Ekspektatywa prawa do lokalu jako wydatek na cele mieszkaniowe
                                             Z uzasadnienia: Jedynie definitywne nabycie nieruchomoci skutkuje prawem do skorzystania z ulgi podatkowej. Std te dokonana przez podatnika czynno przeznaczenia rodkw z tytuu sprzeday domu na zakup ekspektatywy wasnociowego prawa do lokalu, ktra w zaoeniu swym zmierzaa i niejako warunkowaa nabycie spdzielczego wasnociowego prawa do lokalu mieszkalnego, to nie jest rwnoznaczna z nabyciem tego prawa, warunkujc skorzystanie z prawa do zwolnienia podatkowego.
                                             • 23.07.2012Ulga mieszkaniowa: Zakup materiaw budowlanych na podstawie umowy cywilnoprawnej
                                              Pytanie podatnika: Wnioskodawca w czerwcu 2005 r. naby mieszkanie wasnociowe, ktre sprzeda w lipcu 2010 r. Wnioskodawca postanowi skorzysta z tzw. ulgi mieszkaniowej i uzyskan kwot ze sprzeday przeznaczy w cigu dwch lat na remont i modernizacj wasnego budynku mieszkalnego. Wnioskodawca ma moliwo zakupu czci niezbdnych materiaw budowlanych i wykoczeniowych od osoby prywatnej. Czy cywilnoprawna umowa kupna-sprzeday ww. materiaw bdzie zaakceptowana przez urzd skarbowy, jako dowd potwierdzajcy wydatkowanie kwoty przychodu ze sprzeday nieruchomoci na remont lub modernizacj domu?
                                              • 05.07.2012Sprzeda wasnych wierzytelnoci a podatek VAT
                                               Ofert przejcia cudzych wierzytelnoci pieninych jest coraz wicej. Powysze nie powinno dziwi, bowiem wierzyciele - zmczeni niewygodn windykacj czy niemonoci wyegzekwowania dugu – chtnie przelewaj posiadane wierzytelnoci na inne podmioty. Powstaje jednak wtpliwo jak rozliczy wskazany zakup na gruncie ustawy o VAT? Czy podmiot, ktry nabywa na wasne ryzyko wierzytelnoci po ich cenie nominalnej wiadczy wzgldem zbywcy usug cigania dugw podlegajc obowizkowi podatkowemu z tytuu VAT?
                                               • 04.07.2012Zmiany w VAT 2013: Odliczenie i zwrot podatku
                                                Zgodnie z przygotowanym przez resort finansw projektem duej nowelizacji ustawy o podatku od towarw i usug, Ministerstwo zamierza utrzyma do koca 2013 r. ograniczenia w odliczeniu VAT w przypadku kupna samochodw osobowych oraz utrzyma zakaz odliczenia VAT od paliwa wykorzystywanego do subowych aut osobowych. Inne zmiany w zakresie odliczenie podatku od towarw i usug, a wic dziau IX ustawy, wi si z blokiem zmian modyfikujcych moment powstania obowizku podatkowego w podatku od towarw i usug.
                                                • 29.06.2012Opieka nad niepenosprawnymi i starszymi a opodatkowanie VAT
                                                 Pytanie podatnika: Czy usugi wiadczone przez Spk, polegajce na opiece nad osobami niepenosprawnymi lub osobami w podeszym wieku, s zwolnione od opodatkowania podatkiem od towarw i usug?
                                                 • 29.06.2012Zakup towarw handlowych i rnice kursowe w PKPIR
                                                  Pytanie podatnika: Czy data zakupu towarw przyjta w ksidze przychodw i rozchodw w rubryce 10, w dniu 3 stycznia 2012 r. jest dat prawidow? Czy koszt zakupu towarw zaewidencjonowany w ksidze dnia 3 stycznia 2012 r., a przeliczony wg redniego kursu NBP poprzedzajcego dzie wystawienia faktury zagranicznego dostawcy jest prawidowo przyjty?
                                                  • 26.06.2012Ulga na zakup kasy fiskalnej
                                                   Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy przysuguje ulga na zakup nowych kas fiskalnych w iloci 8 sztuk w brzmieniu art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarw i usug?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] ... [ 15 ] nastpna strona »