Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kiedy 50% kup

 • 19.10.2016Podatki 2017: Kontrowersje wokó dodatkowych sankcji za zalegoci w VAT
  Planowany przez resort finansów powrót do nakadania dodatkowych sankcji za zalegoci w podatku od towarów i usug (VAT) bdzie niekorzystny dla podatników – uwaaj eksperci Business Centre Club. Za gówne zagroenie uznawana jest zbyt dua uznaniowo przy wymierzaniu kar. Nowe przepisy maj wej w ycie ju z pocztkiem stycznia przyszego roku.
  • 14.10.2016Kasy rejestrujce przejte w ramach darowanego przedsibiorstwa
   Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz w oparciu o przedsibiorstwo, które zostao przeniesione w drodze darowizny. W skad majtku przedsibiorstwa na moment darowizny wchodziy m.in. kasy rejestrujce. Czy Wnioskodawca moe ponownie ufiskalni te kasy rejestrujce i uywa do ewidencji sprzeday na rzecz osób nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej po dacie wyganicia homologacji?
   • 05.10.2016WSA. Kiedy warto pocztkow rodka trwaego ustala biegy?
    Z uzasadnienia: Skoro podatnik naby nieruchomo w stanie niekompletnym oraz niezdatnym do uytku (ruinalnym) za jej doprowadzenie do stanu kompletnoci i uywalnoci byo poczone z nakadami zwikszajcymi warto ww. nieruchomoci a ponadto pomidzy nabyciem ww. nieruchomoci a dniem wprowadzenia jej do ewidencji rodkw trwaych nastpi znaczny upyw czasu, to tym samym spenione zostay przesanki art. 22g ust. 8 w postaci braku po stronie podatnika moliwoci ustalenia ceny nabycia ww. rodka trwaego.
    • 04.10.2016WSA. VAT przy refakturowaniu mediw zwizanych z usug najmu lokalu
     Z uzasadnienia: Postanowienia umowne maj znaczenie przy rozpatrywaniu kwestii zoonoci dostaw mediw i usugi najmu, jeeli podstaw tych uzgodnie byy wzgldy ekonomiczne (przykadowo zapisy umowne oparto na rzeczywistych kryteriach zuycia mediw). Dlatego te w przypadku usugi najmu, przepis art. 29a ust. 1 ustawy o VAT naley tak interpretowa, e opaty wynikajce z eksploatacji lokali przez najemc, tj.: za energi ciepln, dostaw wody, odbir ciekw i wywz nieczystoci powinny by ujmowane do podstawy opodatkowania jako skadniki czynszu z tytuu usugi najmu, chyba e z umowy najmu zawartej pomidzy wynajmujcym a najemc wynika jednoznacznie, e opaty te (wszystkie lub niektre) s regulowane przez najemc na rzecz wynajmujcego w sposb odrbny.
     • 27.09.2016NSA. Sprzeda nieruchomoci: Dla wystpienia przychodu wystarczy samo zawarcie umowy
      Przepis art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych nie odwouje si do wymagalnoci ceny okrelonej w umowie polegajcej na tym, e wierzyciel ma prawn moliwo dania zaspokojenia przysugujcej mu wierzytelnoci, czyli w przypadku umowy sprzeday mono dania przez sprzedawc zapaty okrelonej kwoty na jego rzecz - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
      • 26.09.2016Podatek od nieujawnionych dochodw dotyczy tylko Polski
       Z uzasadnienia: Podatek od dochodw nieujawnionych pobierany jest bowiem od dochodw (przychodw) uzyskanych tylko na terytorium Polski. Powoana regulacja prawna nie dotyczy opodatkowania dochodw ukrytych, a osignitych poza terytorium Polski, przy zastosowaniu konstrukcji dochodu opartego na wydatkach i oszczdnociach. Jeli ustawodawca nie obj podatkiem od dochodw nieujawnionych korzyci majcych rda poza terytorium Polski, jednake uzyskanych przez podatnikw majcych miejsce zamieszkania na terytorium Polski, tym samym w tych przypadkach nie bd miay zastosowania, wynikajce z umw midzynarodowych, regulacje w zakresie unikania podwjnego opodatkowania, poniewa w ogle nie pojawia si tu problem podwjnego opodatkowania tych samych dochodw.
       • 21.09.2016Skadki OC i AC. KNF sprawdzi zasadno podwyek?
        Interpelacja nr 5379 do ministra finansw w sprawie drastycznego wzrostu cen ubezpiecze OC i AC
        • 12.09.2016VAT. Refakturowanie: Subowe telefony wykorzystywane do celw prywatnych
         Pytanie: Pracownicy spki korzystaj z telefonw subowych w celach subowych i prywatnych. Spka, po otrzymaniu faktury od operatorw telefonii, wystawia faktury na pracownikw za rozmowy prywatne i potrca kwot nalenoci z wynagrodzenia miesicznego, za zgod pracownikw. Czy spka prawidowo postpuje rozliczajc naleny podatek VAT z tytuu uywania przez pracownikw subowych telefonw do celw prywatnych w miesicu wystawienia faktury przez operatorw telefonii?
         • 09.09.2016VAT. Refakturowanie: Subowe telefony wykorzystywane do celw prywatnych
          Pytanie: Pracownicy spki korzystaj z telefonw subowych w celach subowych i prywatnych. Spka, po otrzymaniu faktury od operatorw telefonii, wystawia faktury na pracownikw za rozmowy prywatne i potrca kwot nalenoci z wynagrodzenia miesicznego, za zgod pracownikw. Czy spka prawidowo postpuje rozliczajc naleny podatek VAT z tytuu uywania przez pracownikw subowych telefonw do celw prywatnych w miesicu wystawienia faktury przez operatorw telefonii?
          • 19.08.2016Podstawa opodatkowania VAT przy sprzeday udziau w nieruchomoci
           Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni jest osob fizyczn prowadzc dziaalno gospodarcz. Jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Wacicielem 1/3 udziau w nieruchomoci (dziaka) jest jej m. Pozostay udzia (2/3) stanowi wspwasno maesk. W grudniu 1998 r. maonkowie zarejestrowali dziaalno gospodarcz (prowadzon na imi obojga maonkw). Na dziace wybudowano budynek administracyjno-magazynowego, ktry zosta wprowadzony do ewidencji rodkw trwaych. Budynek by wynajmowany. Jak podstaw opodatkowania w podatku od towarw i usug naley przyj w odniesieniu do planowanej sprzeday ww. nieruchomoci?
           • 05.08.2016Kasy fiskalne. Wymiana moduu pamici i ponowna rejestracja
            Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni moe uywa dotychczasowej kasy fiskalnej po zakoczeniu pracy kasy w trybie fiskalnym, wyrejestrowaniu jej, wymianie moduu pamici i ponownym jej zarejestrowaniu? Czy Wnioskodawczyni bdzie musiaa dokona zwrotu odliczenia od podatku w kwocie 700 z równie wtedy, gdy bdzie uywa dotychczasowej kasy, ale z wymienionym moduem pamici? Czy w przypadku koniecznoci zwrotu 700 z Wnioskodawczyni uzyska prawo do odliczenia lub zwrotu kosztów wymiany moduu lub kupna nowej kasy ponownie?
            • 22.07.2016Stosowanie kasy fiskalnej w przypadku ponownego rozpoczcia dziaalnoci
             Pytanie podatnika: W marcu Wnioskodawczyni zlikwidowaa dziaalno gospodarcz. W kwietniu zoya wniosek o ponowne zarejestrowanie dziaalnoci, z dat rozpoczcia od 1 grudnia br., pod tym samym numerem REGON i NIP. Czy Wnioskodawczyni moe uywa dotychczasowej kasy fiskalnej po zakoczeniu pracy kasy w trybie fiskalnym, wyrejestrowaniu jej w urzdzie skarbowym, wymianie moduu pamici i ponownym zarejestrowaniu jej w urzdzie skarbowym? Czy bdzie musiaa dokona zwrotu odliczenia od podatku w kwocie 700 z? Czy w przypadku koniecznoci zwrotu 700 z Wnioskodawczyni uzyska prawo do odliczenia lub zwrotu kosztów wymiany moduu lub kupna nowej kasy ponownie?
             • 29.06.2016MF: Najpierw uszczelnienie systemu, pniej obnika stawek VAT
              Interpelacja nr 3739 do ministra finansw w sprawie projektowanej nowelizacji ustawy o podatku od towarw i usug i pozostawienia obecnie obowizujcej stawki podatku VAT
              • 31.05.2016Amortyzacja rodkw trwaych. Na czym polega metoda degresywna?
               Moliwo zastosowania degresywnej amortyzacji wprowadza przepis art. 16k ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, z pn. zm., dalej: ustawa o CIT). Zobaczmy, na czym polega ta metoda i kiedy warto z niej korzysta.
               • 30.05.2016Amortyzacja rodkw trwaych. Na czym polega metoda degresywna?
                Moliwo zastosowania degresywnej amortyzacji wprowadza przepis art. 16k ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, z pn. zm., dalej: ustawa o CIT). Zobaczmy, na czym polega ta metoda i kiedy warto z niej korzysta.
                • 18.05.2016WSA. Nierzetelno ksigi przychodw i rozchodw
                 Z uzasadnienia: Korzystajc z wynikw wykadni tego pojcia uytego w treci innych aktw prawnych, a jednoczenie uwzgldniajc swoisto przepisw podatkowych dotyczcych prowadzenia ewidencji przychodw, naley uzna, sformuowanie "bdne zapisy s skutkiem oczywistej omyki" oznacza bdne, czyli niezgodne ze stanem rzeczywistym, zapisy w ewidencji, ktre s skutkiem oczywistego bdu rachunkowego (np. bdu w dodawaniu, itp.), bdu pisarskiego (np. nieprawidowego umieszczenia przecinka, dopisania lub niedopisania zera, itp.) oraz innych oczywistych omyek, zwaszcza w ksigowaniu (np. jednorazowego dokonania zapisu w rubryce innej ni wymagana).
                 • 17.05.2016Opodatkowanie dziaalnoci kantorowej
                  Dziaalno kantorowa – stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (tekst. jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 826, z pn. zm.) – jest dziaalnoci regulowan w rozumieniu przepisw ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru dziaalnoci kantorowej.
                  • 12.05.2016Kupno samochodu a podatek akcyzowy
                   Zgodnie z postanowieniami ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 752, z pn. zm., dalej: u.p.a.) opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegaj:  wyroby akcyzowe, samochody osobowe.  Wyrobami akcyzowymi s wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy. Nie ma wrd nich samochodw ciarowych.
                   • 11.05.2016Kupno samochodu a podatek akcyzowy
                    Zgodnie z postanowieniami ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 752, z pn. zm., dalej: u.p.a.) opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegaj:  wyroby akcyzowe, samochody osobowe.  Wyrobami akcyzowymi s wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy. Nie ma wrd nich samochodw ciarowych.
                    • 10.05.2016WSA. Kada transakcja zbycia nieruchomoci jest osobnym rdem przychodw
                     Z uzasadnienia: Ustawodawca w odniesieniu do przychodw z odpatnego zbycia nieruchomoci posuguje si w poszczeglnych regulacjach ustawy podatkowej liczb pojedyncz, co oznacza, e take i koszty powinny by zwizane z danym przychodem z danej transakcji, rwnie i strata. Zatem, ustawodawca okreli jako osobne rdo przychodw kad transakcj zbycia nieruchomoci dokonan w obrocie nieprofesjonalnym. Odmienne traktowanie transakcji sprzeday nieruchomoci jak oczekuje strona jest moliwe, ale dopiero w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej, wyodrbnionej z woli ustawodawcy.
                     • 14.04.2016Ceny transferowe. Kiedy potrzebna dokumentacja?
                      Tezy: Transakcj w wietle art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397 ze zm.) bdzie take wniesienie aportu do spki kapitaowej w formie udziaw lub akcji, zakup (nabycie) udziaw, czy objcie akcji lub udziaw w podwyszonym kapitale zakadowym w zamian za wkad pieniny.
                      • 08.04.2016NSA. Stawka VAT na usugi restauracyjne
                       Przygotowywanie i podawanie (sprzeda) napojw wymienionych w punktach od 1 do 5, poz. 7 zacznika nr 1 do rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektrych przepisw ustawy o podatku od towarw i usug - w ramach usug zwizanych z wyywieniem (PKWiU ex 56), opodatkowane jest stawk podstawow (23%), jako jednorodna czynno wiadczenia usugi - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                       • 22.03.2016Czy firm trzeba koniecznie prowadzi w ubraniu?
                        Czy garnitur faktycznie potrzebny jest do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej? Czy moe by kosztem uzyskania przychodu? Podatnicy od lat spieraj si z organami podatkowymi o rozliczanie wydatkw na ubrania. Kada ze stron uparcie tkwi przy swoim, a sprawy znajduj swj fina a w NSA. Czy te garnitury s naprawd a takie wane?
                        • 21.03.2016Czy firm trzeba koniecznie prowadzi w ubraniu?
                         Czy garnitur faktycznie potrzebny jest do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej? Czy moe by kosztem uzyskania przychodu? Podatnicy od lat spieraj si z organami podatkowymi o rozliczanie wydatkw na ubrania. Kada ze stron uparcie tkwi przy swoim, a sprawy znajduj swj fina a w NSA. Czy te garnitury s naprawd a takie wane?
                         • 18.03.2016Roczny PIT. Opodatkowanie dochodw maoletnich dzieci
                          Podatnicy (rezydenci i nierezydenci), ktrzy wychowuj maoletnie dzieci, zarwno wasne, jak i przysposobione, powinni dochody tych dzieci podlegajce opodatkowaniu na terytorium RP (w tym dochody zagraniczne) doliczy do wasnych dochodw wykazanych w zeznaniu rocznym, jeeli przysuguje im prawo pobierania poytkw ze rde przychodw dzieci.
                          • 17.03.2016Roczny PIT. Opodatkowanie dochodw maoletnich dzieci
                           Podatnicy (rezydenci i nierezydenci), ktrzy wychowuj maoletnie dzieci, zarwno wasne, jak i przysposobione, powinni dochody tych dzieci podlegajce opodatkowaniu na terytorium RP (w tym dochody zagraniczne) doliczy do wasnych dochodw wykazanych w zeznaniu rocznym, jeeli przysuguje im prawo pobierania poytkw ze rde przychodw dzieci.
                           • 15.03.2016Rozliczanie sprzeday wysykowej dla celw VAT
                            W transakcjach z konsumentem w przypadku wysyania towarw za pobraniem obowizek podatkowy powstaje z chwil otrzymania towaru przez kupujcego. W sytuacji dostaw do innych podmiotw – w chwili przejcia przesyki przez przewonika.
                            • 14.03.2016Rozliczanie sprzeday wysykowej dla celów VAT
                             W transakcjach z konsumentem w przypadku wysyania towarów za pobraniem obowizek podatkowy powstaje z chwil otrzymania towaru przez kupujcego. W sytuacji dostaw do innych podmiotów – w chwili przejcia przesyki przez przewonika.
                             • 01.03.2016Zagadki organw podatkowych, czyli pomoc ssiedzka z PIT?
                              Gdy A.G. naprawi A.R. samochd, ten naprawi mu dach, przy czym nie miao to miejsca bezporednio przed napraw lub po naprawie, tylko wtedy, gdy zasza taka konieczno. Kiedy A.G. potrzebowa porady w zakresie np. ogrzewania, to doradza mu J.B., gdy ten z kolei mia problem z samochodem, korzysta z wiedzy, kanau i narzdzi A.G. J.K. odwdziczy si za pomoc zowionymi przez siebie rybami, przy czym przynis je skarcemu "po witach". W.K. odwdzicza si ziemniakami lub jajkami, przy czym w latach 2011 i 2012 nie da A.G. nic za porady. W ramach podzikowania za napraw kosiarki m J.W. wypi z A.G. piwo.
                              • 29.02.2016Zagadki organw podatkowych, czyli pomoc ssiedzka z PIT?
                               Gdy A.G. naprawi A.R. samochd, ten naprawi mu dach, przy czym nie miao to miejsca bezporednio przed napraw lub po naprawie, tylko wtedy, gdy zasza taka konieczno. Kiedy A.G. potrzebowa porady w zakresie np. ogrzewania, to doradza mu J.B., gdy ten z kolei mia problem z samochodem, korzysta z wiedzy, kanau i narzdzi A.G. J.K. odwdziczy si za pomoc zowionymi przez siebie rybami, przy czym przynis je skarcemu "po witach". W.K. odwdzicza si ziemniakami lub jajkami, przy czym w latach 2011 i 2012 nie da A.G. nic za porady. W ramach podzikowania za napraw kosiarki m J.W. wypi z A.G. piwo.
                               • 23.02.2016NSA. PIT od sprzeday nieruchomoci po mierci maonka
                                Nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych nie jest przyznanie rzeczy na wyczn wasno jednemu z maonkw, w wyniku ktrego warto otrzymanej przez dan osob rzeczy mieci si w udziale, jaki byemu maonkowi przysuguje w majtku dorobkowym maeskim duej ni 5 lat; za takie nabycie naley natomiast uzna warto otrzymanych przez byego maonka nieruchomoci lub praw, ktra przekracza jej udzia w majtku wsplnym, za za dat nabycia tego udziau powinno si przyj m.in. moment nabycia spadku po maonku, od ktrego nie upyn jeszcze okres picioletni - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                • 18.02.2016Bezumownego korzystanie z nieruchomoci a VAT
                                 Pytanie podatnika: Czy kwoty za bezumowne korzystanie z nieruchomoci stanowi wynagrodzenie za odpatne wiadczenie usug w rozumieniu przepisw o podatku od towarw i usug?
                                 • 17.02.2016WSA. Sprzeda nieruchomoci a PIT: Data przejcia lokalu nie jest dat jego nabycia
                                  Z uzasadnienia: Zgodnie z przepisami prawa cywilnego ani umowa przedwstpna, bdca przyrzeczeniem zawarcia waciwej umowy sprzeday, nawet jeli sporzdzona zostaa w formie aktu notarialnego, ani fakt przekazania przyszemu nabywcy lokalu na podstawie protokou zdawczo-odbiorczego nie powoduj przeniesienia prawa wasnoci nieruchomoci. Przepisy Kodeksu cywilnego jednoznacznie wskazuj, e przeniesienie wasnoci nieruchomoci nastpuje z chwil zawarcia w formie aktu notarialnego ostatecznej umowy rozporzdzajcej - umowy sprzeday przenoszcej wasno nieruchomoci w wykonaniu przedwstpnej umowy sprzeday.
                                  • 01.02.2016Jak i kiedy rozlicza VAT przy sprzeday wysykowej?
                                   Pytanie podatnika: Kiedy powstaje obowizek podatkowy w VAT z tytuu sprzeday towarw wysyanych (transportowanych) do nabywcy, jeeli patno za towary nastpuje za pobraniem ju po ich dostarczeniu do nabywcy? Czy w przypadku sprzeday towarw za pobraniem dopuszczalne jest zaewidencjonowanie na kasie fiskalnej przyszej dostawy? Czy koszty transportu, ktre obciaj nabywc, zwikszaj podstaw opodatkowania dostawy towarw?
                                   • 27.01.2016VAT. Moment powstania obowizku podatkowego przy refakturowaniu usug budowlanych
                                    Pytanie podatnika: Wnioskodawca dokonuje przeniesienia (refakturowania) kosztw usug budowlanych lub budowlano-montaowych, zakupionych od podwykonawcw, na rzecz swoich klientw. W jakim momencie powstaje obowizek podatkowy z tytuu refakturowania usug budowlanych? Kiedy, na gruncie ustawy o podatku od towarw i usug, usuga budowlana wiadczona przez podwykonawc powinna zosta uznana za wykonan?
                                    • 21.01.2016Kajdanki profilaktycznie dla wszystkich
                                     Minister finansw bardzo szybko zapomnia o skadanych obietnicach i deklaracjach. Szkoda, bo naprawd mia szans chocia troch uly wszystkim podatnikom.
                                     • 11.01.2016Rachunkowo. Aktualizacja nalenoci
                                      Podmioty gospodarcze dokonuj pomidzy sob transakcji kupna oraz sprzeday. Dane transakcje wywouj u owych podmiotw powstanie nalenoci i zobowiza. W krajowej gospodarce brak jest jednolitoci w pynnoci regulowania zobowiza i nalenoci pomidzy przedsibiorstwami. Rnorodne sytuacje wywoujce brak uregulowania nalenoci (niekorzystna sytuacja finansowa dunika, likwidacja firmy, zmiana miejsca siedziby, kwestionowanie wielkoci nalenoci bd caej nalenoci przez dunika) wymagaj od podmiotw odpowiedniego ujcia nalenoci wtpliwych w ksigach rachunkowych.
                                      • 08.01.2016Rachunkowo. Aktualizacja nalenoci
                                       Podmioty gospodarcze dokonuj pomidzy sob transakcji kupna oraz sprzeday. Dane transakcje wywouj u owych podmiotw powstanie nalenoci i zobowiza. W krajowej gospodarce brak jest jednolitoci w pynnoci regulowania zobowiza i nalenoci pomidzy przedsibiorstwami. Rnorodne sytuacje wywoujce brak uregulowania nalenoci (niekorzystna sytuacja finansowa dunika, likwidacja firmy, zmiana miejsca siedziby, kwestionowanie wielkoci nalenoci bd caej nalenoci przez dunika) wymagaj od podmiotw odpowiedniego ujcia nalenoci wtpliwych w ksigach rachunkowych.
                                       • 24.12.2015Czy wsplnota mieszkaniowa musi by podatnikiem VAT?
                                        Pytanie podatnika: Czy w wietle art. 113 ustawy o podatku od towarw i usug (ustawa o VAT) na Wsplnocie ciy obowizek rejestracji jako czynnego podatnika VAT?
                                        • 11.12.2015Moment zaliczenia do kosztw premii wypacanych pracownikom
                                         Pytanie podatnika: Czy premie wypacane pracownikom s kosztem podatkowym Spki w roku, w ktrym staj si nalene, to jest w roku, w ktrym dokonana zostanie oficjalna akceptacja oceny pracownika w systemie kadrowym Spki?
                                         • 10.12.2015Pomyki na paragonie i korekta ewidencji na kasie
                                          Pytanie: Prowadz dziaalno polegajc na m.in. organizacji turnusw rehabilitacyjnych/rehabilitacyjno-wypoczynkowych. Czasami dochodzi do pomyek zwizanych z bdnie wskazanym na paragonie miejscem i terminem turnusu wpywajcym na kwot nalen od nabywcy na skutek samokontroli ewidencji na kasie dokonanej przeze mnie. Czy mam obowizek uj w odrbnej ewidencji kasy rejestrujcej ww. pomyki? Czy mam obowizek podczy orygina paragonu wydanego klientowi czy wystarczajcym jest orygina paragonu bdcy w moim posiadaniu (zapisany w pamici systemu rejestracyjnego kasy rejestrujcej lub na rolce kasy rejestrujcej)?
                                          • 09.12.2015Pomyki na paragonie i korekta ewidencji na kasie
                                           Pytanie: Prowadz dziaalno polegajc na m.in. organizacji turnusów rehabilitacyjnych/rehabilitacyjno-wypoczynkowych. Czasami dochodzi do pomyek zwizanych z bdnie wskazanym na paragonie miejscem i terminem turnusu wpywajcym na kwot nalen od nabywcy na skutek samokontroli ewidencji na kasie dokonanej przeze mnie. Czy mam obowizek uj w odrbnej ewidencji kasy rejestrujcej ww. pomyki? Czy mam obowizek podczy orygina paragonu wydanego klientowi czy wystarczajcym jest orygina paragonu bdcy w moim posiadaniu (zapisany w pamici systemu rejestracyjnego kasy rejestrujcej lub na rolce kasy rejestrujcej)?
                                           • 07.12.2015Zapata kart paliwow a prawo do odliczenia VAT od paliwa
                                            Pytanie podatnika: Czy Spce przysuguje prawo do odliczenia VAT od wydatkw zwizanych z pojazdami samochodowymi, podlegajcych opodatkowaniu w Polsce z faktur dokumentujcych nabycie towarw i usug za pomoc kart paliwowych? W jakim zakresie Spce przysuguje prawo do odliczenia VAT od wydatkw zwizanych z pojazdami samochodowymi przeznaczonych do samochodw osobowych uytkowanych w celach „mieszanych” w okresie 1 kwietnia 2014 r. - 30 czerwca 2015 r. oraz od 1 lipca 2015 r.?
                                            • 07.12.2015Dokumentowanie wydatkw w podatkowej ksidze przychodw i rozchodw
                                             Pytanie podatnika: Czy wynagrodzenie przekazane przez Wnioskodawc kontrahentowi stanowi bdzie koszt uzyskania przychodu przez Wnioskodawc w sytuacji, gdy partner nie wystawia Wnioskodawcy rachunku, a rozliczenie kosztu nastpowa bdzie oparciu o dokument ksigowy Wnioskodawcy oraz przekaz na rachunek bankowy lub do portfela elektronicznego wskazany przez partnera, przy zaoeniu, e Wnioskodawca bdzie prowadzi pozarolnicz dziaalno gospodarcz, a zdarzenia z t dziaalnoci zwizane bdzie ewidencjonowa w podatkowej ksidze przychodw i rozchodw – jednake bez wskazania danych adresowych kontrahenta (partnera)?
                                             • 04.12.2015Zwrot towaru a prawo do odliczenia VAT
                                              Wobec braku faktury korygujcej okolicznoci, takie jak np. zwrot towaru, otrzymanie noty obcieniowej i brak zapaty za zwrcony towar, s okolicznociami wystarczajcymi do stwierdzenia, e doszo do zwrotu towaru, i uznania tego zwrotu przez sprzedawc. W takiej sytuacji pomimo braku faktury korygujcej kupujcy traci prawo do odliczenia podatku naliczonego od zwrconego towaru.
                                              • 03.12.2015Zwrot towaru a prawo do odliczenia VAT
                                               Wobec braku faktury korygujcej okolicznoci, takie jak np. zwrot towaru, otrzymanie noty obcieniowej i brak zapaty za zwrcony towar, s okolicznociami wystarczajcymi do stwierdzenia, e doszo do zwrotu towaru, i uznania tego zwrotu przez sprzedawc. W takiej sytuacji pomimo braku faktury korygujcej kupujcy traci prawo do odliczenia podatku naliczonego od zwrconego towaru.
                                               • 01.12.2015Kredyt hipoteczny po rozstaniu a PIT
                                                Pytanie podatnika: W zwizku z zawarciem przez Wnioskodawczyni umowy darowizny udziau w spdzielczym wasnociowym prawie do lokalu mieszkalnego na rzecz byego partnera, zostanie sporzdzony aneks do umowy kredytu za zgod banku, w wyniku ktrego Wnioskodawczyni przestanie by dunikiem z tytuu udzielonego kredytu. Czy wystpienie z umowy kredytu bdzie wizao si z osigniciem przychodu przez Wnioskodawczyni, ktry bdzie opodatkowany podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                                                • 30.10.2015NSA. Kiedy towar mona traktowa jako uywany?
                                                 Z uzasadnienia: Dokonywane przez skarcego czynnoci polegajce na przygotowaniu telefonu do sprzeday, sprawdzenie kompletnoci i dziaania nie powoduj, e oferowany do sprzeday towar staje si towarem uywanym w rozumieniu przepisw ustawy o VAT. Nadto podatnik winien wykaza, e naby towary ju uywane, a nie, e towary te powinny zosta ocenione jako uywane wskutek dokonywanych przez niego czynnoci. Okoliczno, e w przedoonej opinii wykazano, e telefon jest fabrycznie nowy, gdy w rzeczywistoci wykonano z niego wiele pocze nie stanowi dowodu, e przedmiotem sprzeday przez skarcego byy towary uywane.
                                                 • 28.10.2015Oszuci nadal nacigaj na "wpis do rejestru"
                                                  Interpelacja nr 34559 do ministra sprawiedliwoci w sprawie dziaalnoci faszywych rejestrw firm, ktre podszywaj si pod Centraln Ewidencj i Informacj o Dziaalnoci Gospodarczej (CEIDG) i wysyaj do nowo powstaych przedsibiorcw wezwania do zapaty
                                                  • 27.10.2015NSA. Dobra wiara przy odliczeniu VAT
                                                   W przypadku obiektywnego stwierdzenia, e pomidzy faktycznymi a zafakturowanymi dostawami towarw istniej rozbienoci, faktury te w zakresie w jakim stwierdzaj czynnoci, ktre nie zostay dokonane - w czci dotyczcej tych czynnoci, nie daj nabywcy podstawy do odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 w zw. z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o podatku od towarw i usug i nie ma co do zasady przesanek, aby w zakwestionowanym zakresie co do ich rzetelnoci, korzystay z tzw. domniemania „dobrej wiary”, gdy staranny nabywca nie powinien przyjmowa faktur, ktre dokumentuj czynnoci nieodzwierciedlajce rzeczywistoci - orzek Naczelny Sd Administracyjny.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 15 ] nastpna strona »