Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

50% koszty uzyskania

 • 20.04.2020WSA. Zadatek i dug spadkowy przy obliczaniu PIT ze sprzeday nieruchomoci
  Poniesienie wydatku na zadatek na poczet ceny sprzeday nieruchomoci daje prawo do skorzystania ze zwolnienia. Z kolei spata zobowizania zacignitego przez osob trzeci, które to zobowizanie obciao rzeczowo (hipoteka) nieruchomo w chwili jej nabycia w drodze darowizny, czy te spadku, nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. Wydatek taki nie mieci si take w pojciu "kosztów odpatnego zbycia" - tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sdu Administracyjnego w Opolu.
  • 17.04.2020Zwolnienie z PIT dla modych - objanienia podatkowe MF
   Obowizujce od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla modych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobicie wykonywanej dziaalnoci na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych objanieniach podatkowych Minister Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z t ulg.
   • 17.04.2020Rozliczenie kosztów w trybie specjalnym. Preferencje dla firm walczcych z COVID-19
    Jedn z czci tzw. tarczy antykryzysowej s znane ju mechanizmy podatkowe w postaci ulgi B+R i IP Box. Ministerstwo Rozwoju promuje te rozwizania w szczególnoci wród firm, które opracowuj i produkuj artykuy niezbdne do przeciwdziaania COVID-19. Zaliczymy do nich m.in. pyny dezynfekujce, maski ochronne czy przybice drukowane na drukarkach 3D. Przedsibiorcy nie musz czeka na rozliczenie tegorocznych kosztów do koca roku podatkowego. Ministerstwo umoliwia im odliczenie zaliczek na podatek dochodowy jeszcze w tym roku. 
    • 17.04.2020MF nie podwyszy drugiego progu w PIT
     Analiza danych z zezna podatkowych pozwala na stwierdzenie, e liczba podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali dochody w wysokoci skutkujcej koniecznoci zastosowania 32% stawki podatkowej (od nadwyki ponad kwot 85 528 z) wynosi okoo 4,0%, co oznacza, e zdecydowana wikszo podatników (ponad 95%) paci podatek wedug niszej stawki podatku - wyjanio Ministerstwo Finansów.
     • 16.04.2020Wykorzystywanie samochodu osobowego w dziaalnoci - objanienia podatkowe MF
      Minister Finansów wyda 9 kwietnia br. dugo oczekiwane objanienia podatkowe dotyczce stosowania przez podatników podatków dochodowych przepisów odnoszcych si do samochodów osobowych, w brzmieniu nadanym ustaw z z 23 padziernika 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadzia do ustawy o PIT oraz ustawy o CIT szereg przepisów modyfikujcych zasady podatkowego rozliczania kosztów dotyczcych nabycia, korzystania, eksploatacji oraz zbycia samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników dziaalnoci.
      • 16.04.2020Zwolnienie z PIT dla modych - objanienia podatkowe MF
       Obowizujce od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla modych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobicie wykonywanej dziaalnoci na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych objanieniach podatkowych Minister Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z t ulg.
       • 15.04.2020Wykorzystywanie samochodu osobowego w dziaalnoci - objanienia podatkowe MF
        Minister Finansów wyda 9 kwietnia br. dugo oczekiwane objanienia podatkowe dotyczce stosowania przez podatników podatków dochodowych przepisów odnoszcych si do samochodów osobowych, w brzmieniu nadanym ustaw z z 23 padziernika 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadzia do ustawy o PIT oraz ustawy o CIT szereg przepisów modyfikujcych zasady podatkowego rozliczania kosztów dotyczcych nabycia, korzystania, eksploatacji oraz zbycia samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników dziaalnoci.
        • 15.04.2020WSA. rodek trway stanowicy wspówasno maesk. Jak ustali warto?
         W sytuacji, gdy maonkowie prowadz odrbne dziaalnoci gospodarcze, przy wykorzystaniu nieruchomoci wspólnej, z której kady z maonków ma prawo korzysta, ustalenie wartoci pocztkowej rodka trwaego nastpuje odrbnie u kadego z maonków - bez moliwoci przeniesienia tego prawa na jednego z nich - a wartoci pocztkow tego rodka trwaego bdzie dla kadego z maonków poowa jego wartoci.
         • 15.04.2020Split payment i koszty: Zapata na rachunek podmiotu trzeciego
          Czy w stanie prawnym obowizujcym od 1 stycznia 2020 r. w przypadku wydatków na zakup towarów/usug objtych obligatoryjnym mechanizmem podzielonej patnoci (MPP), zapata za nie dokonana z zastosowaniem MPP, po uzgodnieniu z dostawc, na rachunek bankowy podmiotu trzeciego (tj. innego ni dostawca) pozwala uzna, e wydatek taki nie jest objty dyspozycj art. 15d ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i moe stanowi koszt uzyskania przychodów?
          • 14.04.2020Pracownik chory, a co z kosztami uzyskania?
           W jednym z miesicy pracownik przebywa cay miesic na zwolnieniu lekarskim – wypaciem mu za ten czas wynagrodzenie za czas niezdolnoci do pracy. Czy w takim miesicu powinienem uwzgldni koszt uzyskania czy te nie?
           • 14.04.2020Biaa lista podatników VAT i koszty: Czonek zarzdu to nie przedsibiorca
            Czy wypata wynagrodzenia prezesa i zastpcy Prezesa w wysokoci przekraczajcej kwot 15 tys. z na ich rachunki prywatne bankowe, które nie figuruj na tzw. biaej licie podatników VAT od 1 stycznia 2020 r., stanowi dla spóki koszt uzyskania przychodu? Czonkowie zarzdu s czynnymi podatnikami podatku od towarów i usug, a take nie prowadz dziaalnoci gospodarczej. Ponadto, ww. osoby nie zostay wpisane do CEiDG jako przedsibiorcy.
            • 10.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (2)
             Prawo Przedsibiorców umoliwia wszystkim planujcym rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej stosunkowo bezpieczne sprawdzenie, jak to wyglda w praktyce. Odformalizowana w duym stopniu dziaalno w niewielkim rozmiarze przychodowym, okrelana jako dziaalno nierejestrowa (lub nieewidencjonowana albo nierejestrowana) wydaje si na pierwszy rzut oka cakowicie bezpieczna i dobrze opisana przepisami. Ale blisza analiza wskazuje, e na potencjalnego pocztkujcego przedsibiorc jednak czyhaj niebezpieczestwa. Powicony dziaalnoci nierejestrowej poradnik praktyczny dla pocztkujcych ma za zadanie pokaza te problemy i wtpliwoci, rozwizujc przynajmniej cz z nich.
             • 09.04.2020Wydatki na samochód w kosztach: Nievatowiec nie musi prowadzi ewidencji
              Skoro przedsibiorca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usug, w zwizku z czym nie ma obowizku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, to poniesione wydatki zwizane z uywaniem i eksploatacj samochodu osobowego do celów zwizanych wycznie z prowadzon dziaalnoci gospodarcz moe na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczy w 100% do kosztów uzyskania przychodów.
              • 08.04.2020Wydatki na samochód w kosztach: Nievatowiec nie musi prowadzi ewidencji
               Skoro przedsibiorca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usug, w zwizku z czym nie ma obowizku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, to poniesione wydatki zwizane z uywaniem i eksploatacj samochodu osobowego do celów zwizanych wycznie z prowadzon dziaalnoci gospodarcz moe na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczy w 100% do kosztów uzyskania przychodów.
               • 07.04.2020NSA. 50-proc. koszty dla pracownika
                Aby skorzysta z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT konieczne jest wyrane wyodrbnienie czci wynagrodzenia nalenej m.in. za rozporzdzanie autorskimi prawami majtkowymi do utworu. To z tytuu przyjcia utworu i zwizanych z nim praw majtkowych, pracodawca wypaca nalene wynagrodzenie - honorarium, a zatem wielko tego honorarium musi by jasno okrelona w dokumentach regulujcych tre stosunku pracy. Okrelenie tej wartoci lub procedur jej obliczania powinno by jasno i precyzyjnie zawarte w dokumentach regulujcych tre stosunku pracy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                • 06.04.2020Tarcza antykryzysowa - pytania i odpowiedzi
                 Twoja firma ma trudnoci w zwizku z epidemi koronawirusa? Chcesz otrzyma wsparcie, które zagodzi jej negatywne skutki? Poznaj odpowiedzi na najczciej zadawane pytania o pomoc, jaka zostaa skierowana do przedsibiorców, pracowników, organizacji spoecznych i instytucji oraz samorzdów.
                 • 03.04.2020Tarcza antykryzysowa - pytania i odpowiedzi
                  Twoja firma ma trudnoci w zwizku z epidemi koronawirusa? Chcesz otrzyma wsparcie, które zagodzi jej negatywne skutki? Poznaj odpowiedzi na najczciej zadawane pytania o pomoc, jaka zostaa skierowana do przedsibiorców, pracowników, organizacji spoecznych i instytucji oraz samorzdów.
                  • 03.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (1)
                   Prawo Przedsibiorców umoliwia wszystkim planujcym rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej podjcie do bezpiecznej próby. Znaczco odformalizowana dziaalno w niewielkim rozmiarze, okrelana jako dziaalno nierejestrowa pozwala spróbowa, jak to jest by przedsibiorc. Inne nazwy tej aktywnoci to dziaalno nierejestrowana lub dziaalno nieewidencjonowana - wszystkie one oznaczaj w kontekcie Prawa Przedsibiorców to samo. Dziaalno nierejestrowa moliwa jest od 30 kwietnia 2018 r. Naroso wokó niej mnóstwo mitów i nieporozumie. Pojawiaj si te pytania wymagajce odpowiedzi. 
                   • 31.03.2020Ulga termomodernizacyjna tylko dla tych których sta na inwestowanie?
                    Termomodernizacja budynku pozwala znaczco obniy koszty jego eksploatacji, szczególnie ogrzewania. Tylko wymieniajc okna i drzwi, moemy zaoszczdzi do 15 proc. energii. Rzecz w tym, e do termomodernizacji najlepiej podej kompleksowo, uwzgldniajc nie tylko wymian okien i ogrzewania na nowoczeniejsze, ale te wymian drzwi, termomodernizacj cian zewntrznych, dachu, stropu nad nieogrzewan piwnic czy podogi na gruncie - a to, niestety, dla wielu rodzin wydatki nie do udwignicia.
                    • 30.03.2020Amortyzacja lokali uywanych
                     Czst praktyk jest obecnie zakup lokali w celach inwestycyjnych. Kupujc nieruchomoci liczymy na wzrost ich wartoci, a jednoczenie mamy zamiar wykorzystywa je albo dla naszych wasnych potrzeb zwizanych z dziaalnoci gospodarcz, albo traktujc je jako ródo przychodów z najmu. W obu tych przypadkach pojawia si potrzeba ustalenia wartoci pocztkowej i wyboru metody amortyzacji – jeeli chcemy prawidowo obniy pacony podatek dochodowy od osób fizycznych.
                     • 30.03.2020NSA. Zaliczenie odpisu aktualizujcego do kosztów podatkowych
                      Prawidowa wykadnia przepisów art. 23 ust. 1 pkt 21 oraz art. 23 ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT wymaga przyjcia, e data dokonania odpisu aktualizujcego nie moe przesdza o moliwoci zarachowania w ciar kosztów podatkowych odpisu aktualizujcego nalenoci niecigalnych jedynie w roku podatkowym, w którym faktycznie zosta dokonany, skoro podatnik decyduje si na jego utworzenie i wprowadzenie do ksig podatkowych za rok podatkowy, w którym pozostae przesanki podatkowe konieczne dla zaliczenia odpisu w ciar kosztów zostay spenione - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                      • 27.03.2020Obowizki patnika: Drobne zlecenie na czas nieokrelony
                       Jestem przedsibiorc prowadzcym may sklep spoywczy. Zawarem umow cywilnoprawn z osob niebdc moim pracownikiem. Umowa zostaa zawarta na czas nieokrelony, okrelono w niej naleno z tytuu wykonania umowy na kwot 150 z miesicznie. Od wypacanej nalenoci, co miesic, naliczam i odprowadzam zaliczk na podatek na zasadach ogólnych z zastosowaniem 20% kosztów uzyskania przychodu. Czy prawidowo obliczam zaliczk na podatek dochodowy od ww. umowy?
                       • 26.03.2020Pakiet dot. tarczy antykryzysowej – rozwizania zaakceptowane przez rzd
                        Wczoraj, tj. 25 marca br., rzd zaakceptowa pakiet rozwiza, który ma przeciwdziaa gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Ochrona zatrudnienia i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu projektów ustaw, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow.
                        • 26.03.2020Pakiet dot. tarczy antykryzysowej – rozwizania zaakceptowane przez rzd
                         25 marca br., rzd zaakceptowa pakiet rozwiza, który ma przeciwdziaa gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Ochrona zatrudnienia i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu projektów ustaw, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow.
                         • 26.03.2020Darowizna w ksigach rachunkowych
                          Przez umow darowizny darczyca zobowizuje si do nieodpatnego przekazania rónego rodzaju aktywów na rzecz obdarowanego. Ujcie rachunkowe darowizny dokadnie reguluje art. 3. ust. 1. pkt 32 lit. h. ustawy z 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (dalej: uor), w którym ustawodawca okreli rodzaj kosztu darczycy lub te przychodu obdarowywanego w przypadku przekazania darowizny. Nieodpatne przekazanie aktywów, którymi mog by zarówno rodki trwae jak i rodki pienine czy te towary lub materiay ewidencjonujemy w ksigach rachunkowych jako pozostae koszty lub przychody operacyjne, czyli koszty i przychody zwizane porednio z dziaalnoci operacyjn jednostki.
                          • 25.03.2020Faktura kosztowa odnaleziona po dwóch latach: w PKPiR, KUP i VAT
                           Czy mog zaliczy do kosztów uzyskania przychodów faktur kosztow z 2018 r, odnalezion w 2020 r. w biecym miesicu (miesicu odnalezienia)? Nie odliczyem z niej podatku VAT, nie uwzgldniem jej w rejestrach. Czy jest jaka szansa, aby odliczy wykazany na niej podatek VAT? Jeeli nie, to czy VAT z tej faktury mog zaliczy do kosztów?
                           • 24.03.2020Miejsce wykonywania pracy a koszty pracownika
                            Pracownik mieszkajcy w miejscowoci X w umowie o prac jako miejsce wiadczenia pracy ma wpisane dwa adresy: miejscowo X i miejscowo Y. Czy, jeeli w jednym miesicu pracownik bdzie wiadczy prac tylko w miejscowoci X a w drugim miesicu cztery dni w tygodniu w miejscowoci X i jeden dzie w tygodniu w miejscowoci Y, koszty uzyskania przychodu naley zmienia zgodnie do stanu faktycznego i czy pracownik za kadym razem musi skada stosowne owiadczenie, e spenia warunki okrelone w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT?
                            • 24.03.2020Faktura kosztowa odnaleziona po dwóch latach: w PKPiR, KUP i VAT
                             Czy mog zaliczy do kosztów uzyskania przychodów faktur kosztow z 2018 r, odnalezion w 2020 r. w biecym miesicu (miesicu odnalezienia)? Nie odliczyem z niej podatku VAT, nie uwzgldniem jej w rejestrach. Czy jest jaka szansa, aby odliczy wykazany na niej podatek VAT? Jeeli nie, to czy VAT z tej faktury mog zaliczy do kosztów?
                             • 24.03.2020Wydatki na sprzt kupiony za dotacj z urzdu pracy mog by kosztem
                              Przedsibiorca, umow z listopada 2019 r. w sprawie przyznania jednorazowo rodków na podjcie dziaalnoci gospodarczej, otrzyma z Urzdu Pracy dotacj o wartoci 18.000 z brutto. W ramach przyznanego dofinansowania zakupi urzdzenia niezbdne do prowadzenia dziaalnoci, których warto nabycia bya nisza ni kwota 10.000 z. Czy wydatki te mona zaliczy do kosztów uzyskania przychodu pomimo, i rodki te pochodz z projektów unijnych którymi zasilany jest Fundusz Pracy?
                              • 23.03.2020Miejsce wykonywania pracy a koszty pracownika
                               Pytanie: Pracownik mieszkajcy w miejscowoci X w umowie o prac jako miejsce wiadczenia pracy ma wpisane dwa adresy: miejscowo X i miejscowo Y. Czy, jeeli w jednym miesicu pracownik bdzie wiadczy prac tylko w miejscowoci X a w drugim miesicu cztery dni w tygodniu w miejscowoci X i jeden dzie w tygodniu w miejscowoci Y, koszty uzyskania przychodu naley zmienia zgodnie do stanu faktycznego i czy pracownik za kadym razem musi skada stosowne owiadczenie, e spenia warunki okrelone w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT?
                               • 23.03.2020Problem ze wiadczeniami rodzinnymi po zawieszeniu dziaalnoci
                                Katalog okolicznoci, których zaistnienie powoduje utrat dochodu nie obejmuje wszystkich zdarze zwizanych z dochodem, a tylko te sytuacje, które wi si z trwa utrat danego róda dochodu. Zawieszenie pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej nie ma trwaego charakteru (jak wykrelenie dziaalnoci gospodarczej z rejestru), wic nie zostao uwzgldnione w katalogu okrelonym w art. 3 pkt 23 ustawy o wiadczeniach rodzinnych. W zwizku z tym, to wyrejestrowanie pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej uznawane jest za utrat dochodu w rozumieniu ustawy o wiadczeniach rodzinnych - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                                • 20.03.2020Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na imprezy integracyjne
                                 W art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U.  z 2019 r., poz. 865, z pón. zm., dalej jako ustawa o PDOP), ustawodawca zawar ogóln zasad zaliczania do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków. Zgodnie z t regu, kosztami uzyskania przychodów s koszty poniesione w celu osignicia przychodów ze róda przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia róda przychodów, z wyjtkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP. W przepisie tym sformuowano zamknity katalog wydatków, które zostay wyczone z kosztów uzyskania przychodów z mocy prawa.
                                 • 20.03.2020Czy podatnik musi odliczy VAT?
                                  Odliczenie podatku jest jednym z fundamentów, na których opiera si konstrukcja VAT. Zasada ta wyraona zostaa w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usug, który mówi e w zakresie w jakim towary i usugi s wykorzystywane do wykonywania czynnoci opodatkowanych, podatnikowi przysuguje prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego. Zasada ta moe by zrealizowana po spenieniu podstawowego warunku, którym jest istnienie zwizku pomidzy nabytymi towarami lub usugami a dziaalnoci opodatkowan.
                                  • 20.03.2020Przekazanie przedsibiorstwa maonkowi. Czy towary mog by kosztem?
                                   Podatniczka zamierza przej  nieodpatnie przedsibiorstwo swojego ma. Z mem czy j wspólno majtkowa. W skad przedsibiorstwa wchodz zamortyzowane rodki trwae, drobne wyposaenie oraz towary handlowe. Czy przyjte w ramach przedsibiorstwa towary handlowe bd dla podatniczki stanowi koszty uzyskania przychodu, wynikajcego ze sprzeday towarów?
                                   • 19.03.2020Podatki 2020: Rzd przedstawi zaoenia tarczy antykryzysowej
                                    Rzd przedstawi gówne zaoenia specjalnej tarczy antykryzysowej, czyli pakietu rozwiza majcych wesprze polsk gospodark w obliczu pandemii koronawirusa. Cz nowych rozwiza ma dotyczy systemu podatkowego. Potwierdzono ju m.in. przesunicie na koniec czerwca terminu skadania deklaracji PIT oraz moliwo otrzymania zwrotu CIT poprzez korekt podatku z 2019 o wysoko strat z 2020 r. Cay pakiet ma mie warto ok. 212 mld z.
                                    • 18.03.2020Podatki 2020: Rzd przedstawi zaoenia tarczy antykryzysowej
                                     Rzd przedstawi gówne zaoenia specjalnej tarczy antykryzysowej, czyli pakietu rozwiza majcych wesprze polsk gospodark w obliczu pandemii koronawirusa. Cz nowych rozwiza ma dotyczy systemu podatkowego. Potwierdzono ju m.in. przesunicie na koniec czerwca terminu skadania deklaracji PIT oraz moliwo otrzymania zwrotu CIT poprzez korekt podatku z 2019 o wysoko strat z 2020 r. Cay pakiet ma mie warto ok. 212 mld z.
                                     • 18.03.2020Wynajem pokoju w kosztach firmy
                                      Przedsibiorca rozpocznie prac dla klienta w miecie oddalonym od jego miejsca prowadzenia dziaalnoci oraz zameldowania o 290 km. Przysza umowa wymaga wiadczenia usug stacjonarnie przez min. 4 dni w tygodniu. Przedsibiorca planuje najem pokoju w mieszkaniu w miecie klienta. Czy wydatki na najem mog zosta uznane za koszt uzyskania przychodu?
                                      • 16.03.2020Obowizki patnika: Drobne zlecenie na czas nieokrelony
                                       Jestem przedsibiorc prowadzcym may sklep spoywczy. Zawarem umow cywilnoprawn z osob niebdc moim pracownikiem. Umowa zostaa zawarta na czas nieokrelony, okrelono w niej naleno z tytuu wykonania umowy na kwot 150 z miesicznie. Od wypacanej nalenoci, co miesic, naliczam i odprowadzam zaliczk na podatek na zasadach ogólnych z zastosowaniem 20% kosztów uzyskania przychodu. Czy prawidowo obliczam zaliczk na podatek dochodowy od ww. umowy?
                                       • 13.03.2020PIT za 2019: Opodatkowanie dochodów maoletnich dzieci
                                        Podatnicy (rezydenci i nierezydenci), którzy wychowuj maoletnie dzieci (lub dziecko), zarówno wasne, jak i przysposobione, powinni dochody tych dzieci podlegajce opodatkowaniu na terytorium Polski (w tym dochody zagraniczne) doliczy do wasnych dochodów wykazanych w zeznaniu rocznym, o ile przysuguje im prawo pobierania poytków ze róde przychodów dzieci.    Zasada ta nie dotyczy:  dochodów z pracy dzieci,  stypendiów,  dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego uytku.  Do dochodów rodziców dolicza si tylko te dochody, które dziecko uzyskao przed osigniciem penoletnoci.
                                        • 12.03.2020Do 31 marca naley zoy ZUS ZSWA
                                         Do koca marca br. przedsibiorcy maj czas na zoenie ZUS ZSWA. W zgoszeniu tym pracodawca jako patnik skadek przekazuje do ZUS informacje dotyczce pracowników umieszczonych w ewidencji pracowników wykonujcych prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowizek opacania skadek na Fundusz Emerytur Pomostowych.
                                         • 12.03.2020Umowa zlecenia jako dochód dziecka a prawo do ulgi prorodzinnej
                                          Dwie studiujce córki podatnika postanowiy w okresie przerwy wakacyjnej pój do pracy, aby zasili skromny budet rodzinny. Córki podatnika wykonyway prace usugowe w ramach umowy zlecenia. Czy dochód z tytuu tej umowy mona traktowa jako „dochód podlegajcy opodatkowaniu na zasadach okrelonych w art. 27 lub art. 30b” ustawy o PIT?
                                          • 12.03.2020PIT za 2019: Opodatkowanie dochodów maoletnich dzieci
                                           Podatnicy (rezydenci i nierezydenci), którzy wychowuj maoletnie dzieci (lub dziecko), zarówno wasne, jak i przysposobione, powinni dochody tych dzieci podlegajce opodatkowaniu na terytorium Polski (w tym dochody zagraniczne) doliczy do wasnych dochodów wykazanych w zeznaniu rocznym, o ile przysuguje im prawo pobierania poytków ze róde przychodów dzieci.  Zasada ta nie dotyczy:  dochodów z pracy dzieci,  stypendiów,  dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego uytku.  Do dochodów rodziców dolicza si tylko te dochody, które dziecko uzyskao przed osigniciem penoletnoci.
                                           • 12.03.2020Praca maonka i dzieci jest kosztem firmy
                                            Od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z ustaw z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszcze dla przedsibiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, do kosztów uzyskania przychodów mona zaliczy warto pracy maonka i dzieci podatnika (przedsibiorcy), a take maonków i dzieci wspólników spóki niebdcej osob prawn, co stanowi znaczce uatwienie prawno-podatkowe szczególnie dla niewielkich firm rodzinnych.
                                            • 12.03.2020NSA. Dug spadkowy moe by kosztem nie wczeniej ni od 2019 r.
                                             Dopiero od 1 stycznia 2019 r. art. 22 ust. 6d ustawy o PIT wyranie zalicza do kosztów uzyskania przychodów ciary spadkowe, przez które rozumie si m.in. dugi spadkowe. Zakres wprowadzonych zmian nie pozwala uzna tej nowelizacji za doprecyzowujc poprzednie brzmienie przepisu, lecz nakazuje przyj, e bya to zmiana o charakterze prawotwórczym, przewidujca rozszerzenie zakresu kosztów uzyskania przychodów - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                             • 11.03.2020Pracownicze koszty uzyskania w rozliczeniu rocznym – problemy praktyczne
                                              Do rozlicze za 2018 r. kwoty pracowniczych kosztów uzyskania nie zmieniay si od wielu lat i przed wypenianiem zeznania PIT nie trzeba byo gorczkowo ledzi nowelizacje przepisów, aby wiedzie w jakiej wysokoci naley je uj. Tak byo. Ale nasta rok 2019 i... zmiany, zmiany, zmiany. Przypomnijmy zatem co si zmienio w tzw. kosztach pracowniczych, aby nic nas nie zaskoczyo. Warto take zwróci uwag na sytuacje, w których mog pojawi si wtpliwoci.
                                              • 11.03.2020Prawo do amortyzacji lokalu przy przerwie w najmie
                                               Nabyam razem z mem na zasadzie wspólnoci majtkowej lokal mieszkalny i zamierzam od 2020 r. wynajmowa go w ramach dziaalnoci gospodarczej osobom do celów mieszkalnych. Jako form opodatkowania przyjam zasady ogólne (ksika przychodów i rozchodów). Do kosztów uzyskania przychodów chciaabym zalicza odpisy amortyzacyjne. Czy odpisy te stanowi koszt uzyskania przychodów w miesicach, w których nie bd uzyskiwa przychodów z najmu?
                                               • 11.03.2020Do 31 marca naley zoy ZUS ZSWA
                                                Do koca marca br. przedsibiorcy maj czas na zoenie ZUS ZSWA. W zgoszeniu tym pracodawca jako patnik skadek przekazuje do ZUS informacje dotyczce pracowników umieszczonych w ewidencji pracowników wykonujcych prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowizek opacania skadek na Fundusz Emerytur Pomostowych.
                                                • 11.03.2020Umowa zlecenia jako dochód dziecka a prawo do ulgi prorodzinnej
                                                 Dwie studiujce córki podatnika postanowiy w okresie przerwy wakacyjnej pój do pracy, aby zasili skromny budet rodzinny. Córki podatnika wykonyway prace usugowe w ramach umowy zlecenia. Czy dochód z tytuu tej umowy mona traktowa jako „dochód podlegajcy opodatkowaniu na zasadach okrelonych w art. 27 lub art. 30b” ustawy o PIT?
                                                 • 11.03.2020Wspieranie nowych inwestycji - objanienia podatkowe MF
                                                  Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej opublikowao objanienia podatkowe w sprawie ustalania dochodu zwolnionego z tytuu wsparcia nowej inwestycji. Objanienia te dotycz sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych lub podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
                                                  • 10.03.2020Kiedy nie mona stosowa podwyszonych kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy
                                                   Wysoko podwyszonych „pracowniczych” kosztów uzyskania przychodów wynika wprost z przepisów art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT. Przy czym, w przypadku rozliczania 2019 roku, z uwagi na zmiany przepisów, które weszy w ycie 1 padziernika 2019 r., a dotyczce m.in. wysokoci tzw. kosztów pracowniczych, naley wzi pod uwag take przepisy przejciowe, tj. art. 3 ustawy zmieniajcej z 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. poz. 1835).

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 107 ] nastpna strona »