Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

50% koszty uzyskania

 • 22.02.2007Najem i dzierawa nieruchomoci w pytaniach i odpowiedziach – cz I
  Rozpoczynamy publikacj cyklu odpowiedzi na pytania dotyczce problematyki najmu i dzierawy. Raz w tygodniu odpowiemy na najczciej pojawiajce si w zwizku z najmem i dzieraw pytania.
  • 22.02.2007Firma kupuje samochd od osoby fizycznej
   Jakie konsekwencje podatkowe powoduje zakup nowego samochodu w kraju od osoby fizycznej?
   • 22.02.2007Dochody wsplnoty mieszkaniowej
    Pytanie podatnika: dotyczy opodatkowania dochodw wsplnoty mieszkaniowej po 01.01.2007 r.
    • 21.02.2007wiadczenie z tytuu umowy ubezpieczenia OC
     Pytanie podatnika: Czy otrzymany od ubezpieczyciela zwrot rwnowartoci poniesionych przez Spk kosztw napraw uszkodzonego mienia osb trzecich jest przychodem podatkowym?
     • 20.02.2007Poradnik ZUS. wiadczenia pienine z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa dla osb prowadzcych dziaalno pozarolnicz.
      Prawo do wiadcze pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa, ich wysoko, zasady obliczania i wypaty reguluj przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa (Dz.U. 2005 nr 31, poz. 267). wiadczenia te przysuguj wszystkim osobom objtym ubezpieczeniem chorobowym, okrelonym przepisami ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z pn. zm.). Do krgu tych osb zalicza si m. in. osoby, ktre s objte ubezpieczeniem chorobowym jako prowadzce dziaalno pozarolnicz oraz osoby z nimi wsppracujce.
      • 19.02.2007Rozliczenie straty ze rda przychodw w podatku dochodowym od osb fizycznych
       Specyfika prowadzenia dziaalnoci gospodarczej polega na tym, e czsto przedsibiorca ponosi znaczne koszty na pocztku dziaalnoci, ale zyski osiga dopiero po kilku latach. Tymczasem okres rozliczeniowy w podatku dochodowym od osb fizycznych ma charakter roczny. Ustawodawca, zdajc sobie spraw z takiej sytuacji, wprowadzi w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. 00.14.176) regulacje umoliwiajce rozliczanie straty ze rda przychodw (art. 9).
       • 16.02.2007Najem lokalu mieszkalnego bdcego we wspwasnoci
        Pytanie podatnika: Czy dochd z tytuu najmu wspwasnoci mieszkania opodatkowuje si osobno u kadego ze wspwacicieli czy tylko u tego wspwaciciela, ktry na mocy pisemnego porozumienia wada mieszkaniem, ponosi wszelkie koszty zwizane z jego utrzymaniem i dochd z najmu jest jego wyczn wasnoci?
        • 15.02.2007Leasing odnawialny samochodw
         Istot finansowania dbr inwestycyjnych i innych rodkw trwaych w formie leasingu nie jest ich nabycie na wasno, ale czasowe, pynne wykorzystywanie na warunkach, ktre przysuguj wacicielowi, by po zakoczeniu umowy jej przedmiot znw wrci do finansujcego. Aspekty podatkowe leasingu znieksztacaj pierwotny, ekonomiczny sens leasingu. Gdy po wejciu Polski do Unii zniesiony zosta przywilej odpisywania caego VAT-u naliczonego przy zakupie samochodu „z kratk”, to od tej pory trudno ju mwi o wyszoci umw leasingu finansowego tj. umw z opcj wykupu samochodu nad umowami leasingu operacyjnego, ktre nie przesdzaj kwestii wasnoci. W ten sposb sens leasingu jako nowoczesnej umowy o czasowe korzystanie z rzeczy odzyska swoje pierwotne znaczenie.
         • 08.02.2007Dotacje z Europejskiego Funduszu Spoecznego
          Pytanie podatnika: W sprawie zaliczenia w koszty uzyskania przychodu zakupw dokonanych w zwizku z planowanym rozpoczciem dziaalnoci gospodarczej tj.: meble, sprzt komputerowy i towary handlowe, ktrych zakup zosta sfinansowany z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej.
          • 07.02.2007Nauka jzyka kosztem uzyskania przychodw
           Pytanie podatnika: Czy wydatki zwizane z nauk jzyka angielskiego mona zaliczy do kosztw prowadzonej dziaalnoci?
           • 07.02.2007Potrcenia z wynagrodze sdziw zawodw sportowych
            Interpelacja nr 5592 do ministra finansw w sprawie opodatkowania wynagrodze z tytuu prowadzenia przez sdziw zawodw sportowych, w tym podstawy i zasadnoci potrcania skadek na ubezpieczenie zdrowotne
            • 05.02.2007Sprzeda akcji nabytych w spadku
             Pytanie: W tym roku dokonaam sprzeday akcji X S.A. nabytych w drodze spadku po zmarym mu. Czy mam obowizek zapaty podatku dochodowego od zbycia tych akcji?
             • 02.02.2007Ewidencja kosztw podatkowych przy leasingu operacyjnym samochodu
              Podatkowy leasing operacyjny ma miejsce wtedy, a przedmiot umowy leasingu winien znale si wrd rodkw trwaych i wartoci niematerialnych i prawnych, od ktrych podatkowych odpisw amortyza-cyjnych dokonuje finansujcy (leasingodawca), jeeli zawarta umowa spenia nastpujce warunki:
              • 02.02.2007PKPP Lewiatan: Czas na obnienie pozapacowych kosztw pracy
               Pracodawca wypacajcy pracownikowi 100 z na rk musi na rzecz rnych podatkw, skadek i funduszy odprowadzi dodatkowe 80 z. Jest to ogromne obcienie dla pracodawcw, jak i pracownikw. Dlatego Lewiatan zaapelowa do wicepremier Zyty Gilowskiej o zmniejszenie opodatkowania wynagrodze. W obecnej sytuacji gospodarczej obnienie pozapacowych kosztw pracy jest szczeglnie wane.
               • 02.02.2007Dofinansowanie z PFRON oraz Europejskiego Funduszu Spoecznego
                Pytanie podatnika: Czy dofinansowanie pochodzce z PFRON oraz Europejskiego Funduszu Spoecznego korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, natomiast wydatki zwizane z realizacj ww. projektu nie stanowi kosztw uzyskania przychodu, stosownie do postanowie art. 23 ust. 1 pkt 56 tej ustawy?
                • 31.01.2007Umorzenie skapitalizowanych odsetek od poyczki
                 Pytanie podatnika: dot. wystpienia przychodu z tytuu umorzenia skapitalizowanych odsetek.
                 • 26.01.2007Rozliczenie kosztw ksigowych, podatkowych oraz podatku naliczonego VAT przez leasingobiorc – leasing finansowy
                  Umow leasingu w sensie bilansowym klasyfikuj do leasingu finansowego przepisy art. 3 ust. 4 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowoci (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.). W przypadku oddania przez finansujcego (leasingodawc, wynajmujcego, wydzierawiajcego) aktyww trwaych korzystajcemu (leasingobiorcy, najemcy i dzierawcy) do odpatnego uywania lub pobierania poytkw na czas oznaczony na podstawie umowy leasingu, najmu lub dzierawy o klasyfikacji umowy decyduje zasada przewagi treci ekonomicznej umowy nad jej form prawn co oznacza, e skadniki zalicza si do aktyww trwaych tej strony, na ktr przechodzi ryzyko i korzyci wynikajce z umowy.
                  • 26.01.2007Opaty parkingowe i opaty za przejazd autostrad
                   Pytanie: Czy zwrcone pracownikowi przez pracodawc ponoszone przez pracownika w czasie odbywania podry subowej wasnym samochodem opaty parkingowe i opaty za przejazd autostrad stanowi koszt uzyskania przychodw pracodawcy?
                   • 25.01.2007Nieumorzona warto likwidowanego rodka trwaego nie stanowi kosztu uzyskania przychodu
                    Pytanie podatnika: Czy nieumorzona warto magazynu stanowi koszt uzyskania przychodu i nie zwiksza kosztu wytworzenia nowego rodka trwaego, natomiast wydatek na zakup budynkw przeznaczonych w chwili zakupu do rozbirki oraz koszty likwidacji wszystkich zbdnych budynkw nie stanowi kosztw uzyskania przychodw, a ich warto zwiksza koszty wytworzenia nowo budowanego rodka trwaego (stacji paliw) wpywajc tym samym na jego warto pocztkow? Czy koszt zwizany z usug polegajc na likwidacji budynkw zwikszy warto rodka trwaego?
                    • 22.01.2007Umorzenie wierzytelnoci
                     Pytanie podatnika: Czy spka moe zmniejszy przychody o warto przedawnionego zobowizania zaliczonego do przychodw roku, w ktrym przedawnienie nastpio, w przypadku, gdy dunik zrzeknie si korzystania z zarzutu przedawnienia, o ktry mowa w art. 117 § 2 kodeksu cywilnego? Jeeli spka w 2006 r. zrzeknie si prawa do korzystania z zarzutu przedawnienia, wydatek na spat tego zobowizania moe by uznany za koszt uzyskania przychodw?
                     • 19.01.200722 stycznia mija termin wyboru formy opodatkowania
                      Podatnicy podatku dochodowego od osb fizycznych prowadzcy pozarolnicz dziaalno gospodarcz, prowadzcy dziay specjalne produkcji rolnej lub uzyskujcy przychodu z najmu do 22 stycznia (20 i 21 to dni wolne od pracy) musz zdecydowa o formie opodatkowania w 2007 roku.
                      • 17.01.2007Ja o kozie, Ty o wozie
                       Interpelacja nr 5238 do ministra finansw w sprawie parapodatkw nakadanych na obywateli Rzeczypospolitej Polskiej
                       • 17.01.2007Zwolnienie z PIT sprzeday spdzielczego wasnociowego prawa do lokalu mieszkalnego
                        Pytanie podatnika: Czy spenione zostay warunki do uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego przychodu uzyskanego ze sprzeday spdzielczego wasnociowego prawa do lokalu mieszkalnego w sytuacji przeznaczenia caoci przychodu na nabycie spdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ktre nastpnie zostao przeksztacone w spdzielcze wasnociowe prawo do lokalu?
                        • 10.01.2007Rozliczenie kosztw ksigowych, podatkowych oraz podatku nalenego i naliczonego VAT przez leasingodawc – leasing operacyjny
                         Leasingodawca jako finansujcy w umowie leasingu operacyjnego (lub wynajmujcy w umowie najmu lub wydzierawiajcy w umowie dzierawy) jeeli w sensie ksigowym kontroluje skadnik majtkowy, to amortyzuje go i umarza. Jeeli jest wacicielem, to dodatkowo uprawniony jest do amortyzacji podatkowej. Ponadto, o ile spoczywaj na nimi inne obowizki z tytuu umowy, moe zalicza wydatki zwizane z ich realizacja w koszty ksigowe i podatkowe. Od tej w zasady istniej pewne wyjtki, ktre omawiam w poniszym artykule.
                         • 07.01.2007Zaliczenie do KUP wynagrodzenia penoletniego dziecka
                          Pytanie: Czy wynagrodzenie wypacone penoletniej crce zatrudnionej na podstawie umowy o prac oraz skadki na ubezpieczenie spoeczne zapacone od tych wynagrodze stanowi koszt uzyskania przychodw z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej?
                          • 02.01.2007Odsetki od kredytu zacignitego na zakup akcji jako koszt uzyskania przychodu
                           Pytanie podatnika: Czy kosztem uzyskania przychodu ze sprzeday akcji jest zarwno prowizja, jak i odsetki od kredytu zacignitego na zakup tych akcji pomimo, e do ostatecznego zakupu akcji wykorzystana zostaa tylko cz uzyskanego kredytu?
                           • 02.01.2007Informacja MT ws. wymogu bada technicznych pojazdw uywanych, sprowadzanych z UE
                            Biuro Informacji i Promocji informuje, i Komisja Europejska w lipcu 2005 r. wszcza przeciwko Polsce procedur w trybie art. 226 Traktatu ustanawiajcego Wsplnot Europejsk (TWE) dotyczc zawartego w polskim ustawodawstwie wymogu bada technicznych pojazdw uywanych, importowanych z krajw UE, przed ich pierwsz rejestracj w Polsce. W zarzutach formalnych zastrzeenia Komisji budzi kwestia obowizku przeprowadzenia ww. badania, wobec braku takiego obowizku w odniesieniu do pojazdw eksploatowanych w kraju. Taka sytuacja jest postrzegana jako bariera w handlu wewntrzwsplnotowym, naruszajca art. 28 TWE, dotyczcy swobody przepywu towarw.
                            • 02.01.2007Zmiany w podatku dochodowym – reprezentacja i reklama
                             Prawo ma to do siebie, e jedna drobna zmiana w przepisie, polegajca na usuniciu lub dodaniu jednego sowa, przecinka, rednika lub spjnika moe w bardzo znaczcy sposb wpyn na losy milionw ludzi. W dalszym cigu toczy si postpowanie w sprawie kilkunastu liter, ktre dopisane do pewnej ustawy stworzyy cig „i czasopisma” i stay si przyczyn (powodem?) kopotw i karier bardzo wielu ludzi. Dzisiaj jednak nie o konsekwencjach dopisania do ustawy paru sw, ale o konsekwencjach niewielkiej objtociowo zmiany dotyczcej reprezentacji i reklamy, w ustawie o podatku dochodowym od osb fizycznych (zmiana zostaa dokonana rwnie w ustawie o podatku dochodowym od osb prawnych).
                             • 01.01.2007Przychody z najmu mieszkania a koszty amortyzacji i ubezpieczenia prywatnego samochodu
                              Pytanie podatnika: Czy uzyskujc przychody ze rda przychodu o ktrym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy pdof podatnik moe zaliczy do kosztw uzyskania przychodw koszty ubezpieczenia, amortyzacji i serwisu prywatnego samochodu osobowego uywanego w celu dojazdu do przedmiotu najmu?
                              • 01.01.2007Parametry 2007 r.
                               Poniej prezentujemy wykaz limitw, kwot granicznych i innych wanych parametrw obowizujcych w 2007 r.:
                               • 26.12.2006Wynagrodzenie za grudzie wypacone w styczniu
                                Co roku powracaj wtpliwoci zwizane ze zmianami rnych parametrw na przeomie roku. Od 1 stycznia 2007 r. zmienia si midzy innymi wysoko skadki na ubezpieczenie zdrowotne (wyniesie 9% podstawy wymiaru), wysoko kwoty wolnej od podatku (zmiana skali podatkowej), oraz wysoko pracowniczych kosztw uzyskania przychodw.
                                • 26.12.2006Odpisy amortyzacyjne przy zakupie oprogramowania
                                 Pytanie podatnika: 1) czy odpisy amortyzacyjne dokonane od momentu rozpoczcia uywania licencji/programu stanowi koszty uzyskania przychodu tego wanie okresu; oraz 2) czy wydatki poniesione na program po rozpoczciu jego uywania mog dla celw podatkowych: a) powiksza warto pocztkow licencji/programu, b) powinny by traktowane jako nowe wartoci niematerialne i prawne, c) winny by traktowane jako koszty uzyskania przychodu okresu, w ktrym zostay poniesione?
                                 • 18.12.2006Zwrot kosztw przejazdw i dojazdw rodkami komunikacji miejscowej w czasie podry subowej pracownika
                                  Pytanie podatnika: Czy zwrot kosztw zwizanych z przejazdem w podry subowej dokonany na podstawie owiadczenia o zagubieniu biletu stanowi podstaw do zaliczenia tych wydatkw do kosztw uzyskania przychodw?
                                  • 18.12.2006Rozliczenie leasingu w trakcie trwania umowy: Co jest przychodem leasingodawcy, a co kosztem leasingobiorcy
                                   Bezporednie skutki podatkowe umw leasingowych dla stron przejawiaj si m.in. w sposobie rozliczenia opat wystpujcych w podstawowym okresie trwania umowy leasingowej. Okres ten, to czas oznaczony, na jaki zostaa zawarta ta umowa, z wycze-niem czasu, na ktry moe by przeduona lub skrcona, wedug art. 23 a pkt 2 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) zwanej dalej updof oraz art. 17a pkt 2 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (tj. Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.), zwanej dalej updop.
                                   • 17.12.2006Mieszkanie jako miejsce prowadzenia dziaalnoci
                                    Prowadzenie dziaalnoci we wasnym mieszkaniu jest zjawiskiem powszechnym w naszej rzeczywistoci. Prowadzenie dziaalnoci w mieszkaniu ma swoje plusy i minusy. Z jednej strony wiele wydatkw mona zaliczy do kosztw uzyskania przychodw. Z drugiej przy okrelaniu wydatkw stanowicych koszt uzyskania przychodw mog pojawi si liczne wtpliwoci, czy rzeczywicie dany wydatek moe by kosztem, czy te nie. Wskazana jest wic daleko idca ostrono, aby nie narazi si na ewentualny, kosztowny spr z fiskusem.
                                    • 17.12.2006Odpisy amortyzacyjne od wynajmowanego budynku
                                     Pytanie: Rozpoczem pozarolnicz dziaalno gospodarcz w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych. Skadnikiem majtku w dziaalnoci jest budynek mieszkalny skadajcy si z kilku lokali. Podpisaem umow na najem dwch lokali za pozostae lokale do czasu pozyskania lokatorw nie bd wynajmowane. Czy do kosztw uzyskania przychodw z tytuu najmu w ramach dziaalnoci gospodarczej mona zaliczy amortyzacj caego budynku czy tylko lokali wynajtych?
                                     • 14.12.2006Niecignite wierzytelnoci jako koszt uzyskania przychodw
                                      Pytanie podatnika: Spka zawara z Domem Maklerskim "X" umow wiadczenia usug brokerskich oraz otwierania i prowadzenia rachunku papierw wartociowych oraz rachunku pieninego. Spka dokonywaa wpat i wypat z rachunku w "X". W wyniku powdztwa Sd wyrokiem z dnia 21.05.2004 r. zasdzi zwrot kwoty rodkw zgromadzonych na rachunku Spki "C" wraz z odsetkami ustawowymi. Wszczta egzekucja nie przyniosa skutku. Spka otrzymaa postanowienie o umorzeniu postpowania komorniczego. W opinii Spki moe ona zaliczy do kosztw uzyskania przychodw, jako straty w rodkach obrotowych, kwoty dokonanych wpat na rachunek Domu Maklerskiego. Zdaniem Spki poniesione przez ni straty w rodkach obrotowych stanowi dla Spki koszt roku 2005, kiedy to Spka otrzymaa urzdowe potwierdzenie w postaci postanowienia o umorzeniu postpowania wobec bezskutecznej egzekucji z majtku Domu Maklerskiego.
                                      • 11.12.2006Zmiany w ryczacie i karcie podatkowej od 1 stycznia 2007 r.
                                       Od 1 stycznia 2007 r. wejd w ycie zmiany w ustawie o zryczatowanym podatku dochodowym od niektrych przychodw osiganych przez osoby fizyczne (dalej ustawa o zpdof). Dla osb prowadzcych dziaalno w zakresie handlu czciami i akcesoriami do pojazdw mechanicznych zmiany oznaczaj utrat moliwoci opodatkowania dziaalnoci ryczatem od przychodw ewidencjonowanych.
                                       • 05.12.2006Wynagrodzenie pracownika w 2007 r.
                                        Od 1 stycznia 2007 r. obowizuje nowa wysza stopa procentowa skadki na ubezpieczenie zdrowotne. Wynosi ona 9 % podstawy wymiaru. Nie zmienia si natomiast wysoko skadki na ubezpieczenie zdrowotne, o ktr zmniejsza si podatek, co oznacza, e w 2007 r. rnica pomidzy skadk w wysokoci 9 %, a skadk 7,75 % podstawy wymiaru, ktrej ubezpieczony nie odliczy od podatku i ktr sfinansuje z wasnej kieszeni, wynosi 1,25 %. Jednoczenie z dniem 1 stycznia 2007 r. ronie take kwota kosztw uzyskania przychodw, a take kwota wolna od podatku. Przyjrzyjmy si jaki bdzie to miao wpyw na wynagrodzenie pracownika:
                                        • 04.12.2006Przepisy ustawy o pdof, dotyczce amortyzacji, w wersji obowizujcej od 1.1.2007 r.
                                         W tekcie wytuszczon czcionk zaznaczone s dodane lub zmienione przepisy w brzmieniu obowizujcym od 1.1.2007 r. Przepisy obowizujce dotychczas bez wyrnie.
                                         • 30.11.2006Firmowa strona WWW jako KUP
                                          Pytanie: Jestem osob fizyczn opacajc podatek dochodowy na zasadach oglnych. Postanowiem zareklamowa usugi swojej firmy w Internecie poprzez zaoenie firmowej strony WWW. Czy wydatki poniesione na zaoenie strony (wykupienie domeny, miejsca na serwerze, zaprojektowanie strony itp.) mona zaliczy do kosztw uzyskania przychodw w penej wysokoci, czy tylko do wysokoci 0,25% przychodu?
                                          • 29.11.2006ZFS w pytaniach i odpowiedziach (4)
                                           Pytanie: Czy warto wypaconej z ZFS zapomogi z tytuu urodzenia dziecka moe by zwolniona z podatku dochodowego od osb fizycznych?
                                           • 28.11.2006Koszty zakupu mieszkania
                                            Kupujc mieszkanie naley liczy si z tym, e oprcz ceny mieszkania i kosztw jego remontu, trzeba bdzie ponie take do spore wydatki dodatkowe, zwizane z sam transakcj i z uruchomieniem ewentualnego kredytu. Zazwyczaj obciaj one kupujcego, cho w pewnym zakresie mona umwi si inaczej.
                                            • 27.11.2006ZFS w pytaniach i odpowiedziach (3)
                                             Pytanie: Czy pracodawca moe wypaci wiadczenie urlopowe 2 razy w roku?
                                             • 23.11.2006Rady pracownikw
                                              Aby wdroy postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/14/WE z dnia 11 marca 2002 r., polski ustawodawca uchwali dnia 7 kwietnia 2006 r. Ustaw o informowaniu pracownikw i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. 06.79.550). Celem przywiecajcym parlamentarzystom unijnym, a take polskim byo utworzenie instytucji dziaajcej wewntrz zakadw pracy, ktra mogaby reprezentowa og pracownikw w procesie zdobywania wiedzy na temat funkcjonowania zakadu, jego sytuacji ekonomicznej, zmianach w zatrudnieniu czy systemie pracy.