abolicja ustawa

 • 26.05.2023Ulga rehabilitacyjna: Limit wydatków na utrzymanie psa asystującego
  Wydatki poniesione na utrzymanie psa asystującego są limitowane do wysokości nieprzekraczającej w danym roku 2280 zł. Limit ten pozostaje niezmienny od lat co najmniej dwudziestu, mimo że na przestrzeni tych dekad drastycznie zmieniły się ceny towarów, koszt usług i wynagrodzeń. To czyni z tego odpisu bardziej symbol niż realną pomoc dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza przy ogromnym wzroście cen produktów, w tym karmy dla zwierząt, oraz usług weterynaryjnych.
 • 26.05.2023Składki ZUS od świadczenia urlopowego
  Świadczenie urlopowe wypłacone na innej podstawie niż przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (np. na podstawie regulaminu wynagradzania) podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne - wyjaśnił Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji indywidualnej.
 • 26.05.2023Dziennik Ustaw i Monitor Polski - co nowego w przepisach 
  26 maja 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano dwa rozporządzenia w sprawie przesyłania oświadczenia płatnika, jedno dot. PIT, a drugie - CIT, a także jednolity tekst ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Natomiast dzień wcześniej, tj. 25 maja br. ukazały się: rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o podatku od towarów i usług (VAT-14) oraz jednolity tekst rozporządzenia w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług.
 • 25.05.2023Przychody z pozarolniczej działalności. KRUS przypomina o ważnym terminie
  Już 31 maja br. upłynie termin złożenia zaświadczenia/oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok 2022 r. – przypomina Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wysokość tej kwoty wynosi za poprzedni rok 3723 zł.
 • 25.05.2023Fundacja rodzinna - najważniejsze informacje
  Jeżeli twoi przyszli spadkobiercy nie mogą lub nie chcą zajmować się biznesem, zastanów się nad stworzeniem fundacji rodzinnej. To rozwiązanie, które pozwala kontynuować biznes bez konieczności osobistego zaangażowania twoich następców prawnych, a jednocześnie chroni majątek rodziny.
 • 24.05.2023Emerytury rolnicze na korzystniejszych zasadach?
  W ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników zmianie ulec powinna definicja emerytury podstawowej, która miałaby stanowić kwotę równą kwocie najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych – wynika z projektu nowelizacji, który zgłosił do Sejmu klub parlamentarny Lewicy. Zmiana ma być korzystna dla rolników i kosztować ponad 1,6 mld zł w skali roku. Nowelizacja miałaby wejść w życie z początkiem 2024 r.
 • 24.05.2023Będzie nowa ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym
  Rząd przyjął w tym tygodniu projekt nowej ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym. Przepisy mają zostać dostosowane do prawa unijnego, w tym zmian w ramach tzw. pakietu mobilności I. Projektodawcy wskazują, że chodzi głównie o ułatwienie poprawy warunków pracy kierowców i warunków prowadzenia działalności przez firmy transportowe. Pakiet zmian obejmuje również kwestie dotyczące składek i podatków.
 • 24.05.2023Wspólne rozliczenie z dzieckiem nie zawsze możliwe - MF wyjaśnia
  Niezmiennie od lat osoby, które samotnie wychowują dzieci są, na gruncie ustawy PIT, traktowane w sposób uwzględniający sytuację wiążącą się z trudami i wyzwaniami wynikającymi z samodzielnego rodzicielstwa. Ubiegłoroczna reforma nie zmieniła rozumienia pojęcia „osoby samotnie wychowujących dzieci” oraz nie pogorszyła sytuacji tych osób. Wręcz przeciwnie, wprowadziła rozwiązania, które zwiększyły wysokość korzyści finansowej przysługującej osobom znajdujących się w omawianej sytuacji życiowej - czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację poselską.
 • 24.05.2023Faktura zaliczkowa wystawiona za wcześnie
  Może się zdarzyć, iż sprzedawca/usługodawca wystawi zaliczkową fakturę za wcześnie, a więc na ponad 60 dni przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi, ewentualnie otrzymaniem zaliczki. Należy wspomnieć, że ustawodawca zastosował mechanizmy prawne mające dyscyplinować sprzedawcę/usługodawcę do niespóźnienia się z wystawieniem faktury kontrahentowi. Czy do zbyt wczesnego wystawienia faktury dojdzie z obawy przed zastosowaniem sankcji czy z innych przyczyn sytuacja taka nie jest niemożliwa. Fakt ten może mieć swoje konsekwencje.
 • 23.05.2023Od 23 maja świadectwo pracy z nowymi informacjami
  Jeszcze w tym miesiącu wejdą w życie zmiany, zgodnie z którymi w świadectwie pracy pracodawca będzie zamieszczał również informacje dotyczące: wykorzystania przez pracownika zwolnienia od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, urlopu opiekuńczego, a także informację o liczbie dni wykonywania takiej pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.
 • 23.05.2023Nabycie od fundacji rodzinnej a podatek od spadków i darowizn
  Po zmianach w ustawie o podatku od spadków i darowizn, które weszły w życie 22 maja 2023 r., podatkowi temu nie podlega także nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych będących przedmiotem świadczenia, o którym mowa w ustawie o fundacji rodzinnej, oraz stanowiących mienie otrzymane w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej albo fundacji rodzinnej w organizacji. Przez świadczenie należy tu rozumieć się składniki majątkowe, w tym środki pieniężne, rzeczy lub prawa, przeniesione na beneficjenta albo oddane beneficjentowi do korzystania przez fundację rodzinną albo fundację rodzinną w organizacji, zgodnie ze statutem i listą beneficjentów.
 • 23.05.2023Przedsiębiorcy z branży erotycznej powinni płacić więcej?
  Czy państwo polskie nie powinno zwiększyć daniny od płatników, którzy prowadzą działalność o charakterze erotycznym, w szczególności biorąc pod uwagę olbrzymie zyski pochodzącego z tego typu wątpliwych etycznie przedsięwzięć biznesowych? - pyta poseł w interpelacji do Ministra Finansów.
 • 23.05.2023[29.05.2023] Szkolenie on-line: Nowelizacja "work life balance" - rewolucyjne zmiany w prawie pracy w 2023 roku
  Rok 2023 to czas rewolucyjnych zmian w prawie pracy. Przyjęta przez parlament ustawa nowelizująca Kodeks pracy w wykonaniu tzw. dyrektywy work life balance wprowdza ogromne zmiany w wielu regulacjach Kodeksu pracy. Na szkoleniu przedstawiony będzie przegląd tych zmian i ich omówienie.
 • 22.05.2023Ustawa o fundacji rodzinnej już obowiązuje. Nowe korzyści dla podatników
  W poniedziałek weszła w życie ustawa o fundacji rodzinnej. Nowa formuła ma stanowić kompleksowy mechanizm i ułatwiać w praktyce procesy sukcesji w polskich firmach rodzinnych. Jak oceniają eksperci, pod względem podatkowym nowe prawo jest korzystne dla podatników i ma same dobre strony.
 • 22.05.2023Podatki 2024: Nowy obowiązek ewidencyjny dla dostawców usług płatniczych
  Z początkiem 2024 r. do ustawy o VAT wprowadzone zostaną przepisy zobowiązujące dostawców usług płatniczych do prowadzenia ewidencji odbiorców płatności i płatności transgranicznych. Nowelizacja w tej sprawie została już podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Zmiany są związane z regulacjami unijnymi, które mają przeciwdziałać nieprawidłowościami dotyczącym VAT w sektorze e-handlu.
 • 22.05.2023Podatki 2023: Zmiany ws. zwrotu akcyzy dla producentów rolnych
  W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej. Pomoc finansowa w formie zwrotu akcyzy ma objąć również producentów świń, owiec, kóz i koni. W założeniu wsparcie powinno rekompensować wzrost kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych.
 • 22.05.2023Podatki 2024: Nowe mechanizmy na wypadek awarii KSeF
  Ustawa wprowadzająca obowiązek e-fakturowania i korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) będzie uzupełniona o rozwiązania na wypadek awarii systemu oraz sytuacji, gdy wystawienie faktury jest niemożliwe z powodów leżących po stronie podatnika – wynika z aktualnej wersji projektu nowelizacji, nad którym prace rozpoczął już Sejm. Wcześniej o takie mechanizmy apelowało środowisko przedsiębiorców. Nowe regulacje mają wejść w życie z początkiem lipca 2024 r.
 • 22.05.2023Ustawa o fundacji rodzinnej wchodzi w życie
  22 maja 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej, która reguluje kwestię organizacji i funkcjonowania fundacji rodzinnej, w tym prawa i obowiązki jej fundatora i beneficjentów. Zasadniczym celem ustawy jest wzmocnienie narzędzi prawnych do przeprowadzenia procesów sukcesyjnych poprzez dodatnie do systemu prawa instytucji fundacji rodzinnej jako podmiotu służącego do gromadzenia rodzinnego majątku i pozwalającego na zatrzymanie go w kraju na wiele pokoleń. Fundacja rodzinna ma także za zadanie zaspokajać potrzeby beneficjentów, którzy co do zasady będą członkami rodziny fundatora - choć mogą to być również inne osoby i podmioty (beneficjentem może być sam fundator lub inne osoby fizyczne, a także organizacja pożytku publicznego).
 • 22.05.2023Koszty sądowe, czyli ile trzeba zapłacić w sądzie
  Od 22 maja 2023 r. od pozwu w sprawie o uchylenie uchwały organu fundacji rodzinnej czy stwierdzenia nieważności uchwały organu fundacji rodzinnej będzie pobierać się opłatę stałą w kwocie 200 zł. Natomiast w postępowaniu nieprocesowym w sprawach z zakresu rejestru fundacji rodzinnych będzie pobierać się opłatę stałą w wysokości: 500 zł od zgłoszenia fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych, 250 zł od wniosku o wpis w rejestrze fundacji rodzinnych. Ponadto, będzie pobierać się jedną opłatę stałą w kwocie 100 zł od skargi na orzeczenie referendarza sądowego, chociażby dotyczyło kilku wpisów w rejestrze fundacji rodzinnych.
 • 19.05.2023Podatki 2024: Nowe mechanizmy na wypadek awarii KSeF
  Ustawa wprowadzająca obowiązek e-fakturowania i korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) będzie uzupełniona o rozwiązania na wypadek awarii systemu oraz sytuacji, gdy wystawienie faktury jest niemożliwe z powodów leżących po stronie podatnika – wynika z aktualnej wersji projektu nowelizacji, nad którym prace rozpoczął już Sejm. Wcześniej o takie mechanizmy apelowało środowisko przedsiębiorców. Nowe regulacje mają wejść w życie z początkiem lipca 2024 r.
 • 19.05.2023Weszły w życie kolejne przepisy ustawy antylichwiarskiej
  W czwartek w życie weszła kolejna część przepisów tzw. ustawy antylichwiarskiej. Obowiązywać zaczęły m.in. nowe przepisy dotyczące badania zdolności kredytowej oraz nadzoru nad rynkiem pożyczkowym. Ministerstwo Sprawiedliwości zaznacza, że wdrożone zmiany pozwalają na lepszą ochronę konsumentów. Część przepisów ustawy antylichwiarskiej weszła w życie już w połowie grudnia 2022 r.
 • 19.05.2023Komunikat MF dot. lokalnej dokumentacji cen transferowych w TPR-C oraz TPR-P
  W związku z wątpliwościami podmiotów co do sposobu zamieszczenia oświadczeń w Informacji TPR informujemy, że podmiot zobowiązany do złożenia Informacji TPR za rok 2022 może zamieścić treść oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych z wykorzystaniem formularza TPR-C (TPR-P) w wariancie 4 w Sekcji F Dodatkowe informacje.
 • 18.05.2023Do 22 maja roczne rozliczenie składki zdrowotnej
  Od 1 stycznia 2022 roku podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalana jest w zależności od tego, jaki rodzaj pozarolniczej działalności prowadzi płatnik składek [1] oraz od tego, jaką formę opodatkowania stosuje do przychodów z tej działalności [2].  Każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która opłaca składki na własne ubezpieczenia, w 2023 r. po raz pierwszy ma obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Służy ono temu, aby ustalić składkę na ubezpieczenie zdrowotne za dany rok na podstawie przychodów/dochodów w nim osiągniętych. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok przedsiębiorcy muszą rozliczyć w 2023 roku [2]. Płatnicy będą składać takie rozliczenie po raz pierwszy.
 • 18.05.2023Komunikat MF dot. lokalnej dokumentacji cen transferowych w TPR-C oraz TPR-P
  W związku z wątpliwościami podmiotów co do sposobu zamieszczenia oświadczeń w Informacji TPR informujemy, że podmiot zobowiązany do złożenia Informacji TPR za rok 2022 może zamieścić treść oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych z wykorzystaniem formularza TPR-C (TPR-P) w wariancie 4 w Sekcji F Dodatkowe informacje.
 • 18.05.2023Kasy fiskalne w taksówkach - MF wyjaśnia
  Na branżę przewozu osób (rynek taxi) nałożony został obowiązek stosowania kas rejestrujących, o zastosowaniu specjalnym. Przed wprowadzeniem do obrotu, kasa rejestrująca powinna otrzymać homologację od Głównego Urzędu Miar. Badania homologacyjne kasy odbywają się z wskazanym przez producenta kasy taksometrem lub aplikacją służącą do naliczania opłat. W związku z powyższym, pojawiają się liczne pytania, dotyczące sposobu weryfikacji, przez nabywcę kasy (kierowcę taxi), zgodności dostarczanego produktu z produktem, który otrzymał homologację.
 • 18.05.2023Od 23 maja świadectwo pracy z nowymi informacjami
  Jeszcze w tym miesiącu wejdą w życie zmiany, zgodnie z którymi w świadectwie pracy pracodawca będzie zamieszczał również informacje dotyczące: wykorzystania przez pracownika zwolnienia od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, urlopu opiekuńczego, a także informację o liczbie dni wykonywania takiej pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.
 • 18.05.2023Kto i kiedy musi składać sprawozdania finansowe
  Terminy sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych w 2022 roku były dłuższe – z uwagi na pandemię Covid-19. W 2023 roku Ministerstwo Finansów zrezygnowało z przedłużenia terminów sprawozdawczych. Ostateczne terminy sprawozdawcze za 2022 rok upływają (gdy rok obrotowy jest równy kalendarzowemu):
 • 17.05.2023Nowa ustawa pomoże w walce z kradzieżą tożsamości
  W resorcie cyfryzacji przygotowano projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości. Ustawa obejmie pakiet rozwiązań chroniących osoby fizyczne przed nadużyciami tego rodzaju. Zmiany mają służyć m.in. ograniczeniu skali zjawiska wyłudzania środków finansowych przez zaciąganie zobowiązań na inną osobę. Każda osoba uzyska możliwość zastrzeżenia swojego numeru PESEL. Projekt został w tym tygodniu przyjęty przez rząd.
 • 16.05.2023Podatki 2024: Biznes pozytywnie o projektowanym pakiecie ułatwień dla firm
  Z początkiem 2024 r. w życie wejść ma nowa ustawa przewidująca wprowadzenie pakietu ułatwień dla przedsiębiorców. Szykowane przez resort rozwoju i technologii zmiany obejmą też przepisy podatkowe. Ordynacja podatkowa będzie np. pozwalać na podpisywanie informacji MDR-3 przez pełnomocników. Jak oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan, projektowane ułatwienia podatkowe powinny mieć pozytywny wpływ na zmniejszenie liczby zbędnych i nadmiernych wymogów regulacyjnych.
 • 16.05.2023SLIM VAT 3 - Rozszerzenie mocy wiążącej WIS
  Pakiet zmian do ustawy o podatku od towarów i usług, znany powszechnie jako SLIM VAT 3, przewiduje oprócz likwidacji opłaty za wniosek o wydanie WIS (Wiążąca Informacja Stawkowa) również zmiany w przepisach dotyczących mocy wiążącej decyzji. W proponowanym kształcie regulacje te wykluczają zastosowanie przez podatnika stawki podatku VAT innej niż wynikająca z otrzymanej WIS.
 • 16.05.2023Długi czynszowe: Gminy płacą poniżej minimalnego wynagrodzenia
  Obowiązkiem zapewnienia minimalnej stawki godzinowej nie są objęte stawki godzinowe ustalane przez gminy, przy zastosowaniu art. 453 Kodeksu cywilnego, w celu spłat zadłużenia czynszowego w formie świadczenia rzeczowego - wyjaśniła Minister Rodziny i Polityki Społecznej w odpowiedzi na interpelację poselską.
 • 16.05.2023MF o opłacie z tytułu reklam napojów alkoholowych
  Reklama napojów alkoholowych oznacza publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe, nieróżniących się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych, służące popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych; za reklamę nie uważa się informacji używanych do celów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami zajmującymi się produkcją, obrotem hurtowym i handlem napojami alkoholowymi.
 • 16.05.2023[23.05.2023] Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2023 roku (z uwzględnieniem specustawy dla uchodźców z Ukrainy)
  Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cały proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjęcie pracy (zezwolenie na pracę, procedury uproszczone), obowiązki podatkowe i ubezpieczeniowe. W szczególności przybliżone zostaną zasady zatrudniania uchodźców z Ukrainy. Udział w szkoleniu zapewni wiedzę i praktyczne porady dzięki którym zatrudnią Państwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w możliwie najkrótszym czasie. Zapoznają się Państwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom.
 • 15.05.2023Najem prywatny małżonków na ryczałcie po zmianach
  W obecnym stanie prawnym, obowiązujący limit 100 tys. zł dotyczy łącznie obojga małżonków, niezależnie od ich ustroju majątkowego (rozdzielność majątkowa, wspólność ustawowa), co w praktyce oznacza, że każdy z małżonków w istocie opłaca ryczałt według 12,5% stawki od nadwyżki ponad 50 tys. zł przychodów. Zmiana ta zapewni, że małżonkowie osiągający przychody z najmu prywatnego będą opłacać ryczałt od tych przychodów w takiej samej wysokości jak inni podatnicy osiągający przychody z tego tytułu.
 • 15.05.2023Faktura bez daty w PKPiR
  Brak wskazania daty wystawienia faktury nie pozbawia jej skutków prawnych na gruncie przepisów ustawy VAT. Nie ma tym samym przeszkód aby faktura VAT, która nie zawiera daty jej wystawienia, mogła być ujęta w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Jeśli na gruncie ustawy PIT, określony wydatek kwalifikowany jest jako koszt uzyskania przychodów, to akt niższego rzędu jakim jest rozporządzenie, nie może tego zmienić.
 • 12.05.2023Od 17 maja dokumentacja pracownicza z dodatkowymi dokumentami
  W połowie maja wejdą w życie zmiany, które zwiększą ilość dokumentów przechowywanych w dokumentacji pracowniczej. Część B akt osobowych pracownika będzie obejmowała również m.in. wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony, wniosek pracownika o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny za wypowiedzeniem, czy dokumenty dotyczące stosowania elastycznej organizacji pracy. Natomiast dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy będzie zawierała także wnioski pracownika dot. zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej oraz urlopu opiekuńczego.
 • 12.05.2023Najem prywatny małżonków na ryczałcie po zmianach
  W obecnym stanie prawnym, obowiązujący limit 100 tys. zł dotyczy łącznie obojga małżonków, niezależnie od ich ustroju majątkowego (rozdzielność majątkowa, wspólność ustawowa), co w praktyce oznacza, że każdy z małżonków w istocie opłaca ryczałt według 12,5% stawki od nadwyżki ponad 50 tys. zł przychodów. Zmiana ta zapewni, że małżonkowie osiągający przychody z najmu prywatnego będą opłacać ryczałt od tych przychodów w takiej samej wysokości jak inni podatnicy osiągający przychody z tego tytułu.
 • 12.05.2023Sprzedaż w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej
  Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników, stosownie do postanowień art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni lub na czas określony - od 30 dni do 24 miesięcy (w przypadku przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego).
 • 11.05.2023Od 17 maja dokumentacja pracownicza z dodatkowymi dokumentami
  W połowie maja wejdą w życie zmiany, które zwiększą ilość dokumentów przechowywanych w dokumentacji pracowniczej. Część B akt osobowych pracownika będzie obejmowała również m.in. wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony, wniosek pracownika o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny za wypowiedzeniem, czy dokumenty dotyczące stosowania elastycznej organizacji pracy. Natomiast dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy będzie zawierała także wnioski pracownika dot. zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej oraz urlopu opiekuńczego.
 • 11.05.2023Slim VAT 3: Kurs przeliczeniowy dla korekt faktur w walucie obcej
  Od 1 lipca br., zgodnie z ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, doprecyzowane zostaną zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Dotychczas nie było to uregulowane w ustawie o VAT, co mogło sprzyjać niepewności prawa u podatników przy korektach zmniejszających i zwiększających wartość transakcji. Ustawa jest obecnie w Senacie.
 • 11.05.2023Korekta wyniku finansowego po przekwalifikowaniu umowy leasingu operacyjnego na finansowy
  Każdy korzystający, prowadzący księgi rachunkowe, w momencie zawarcia umowy leasingu musi dokonać oceny czy zawarta umowa będzie stanowiła leasing finansowy czy operacyjny. Obowiązek kwalifikacji umów został zawarty w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości.
 • 10.05.2023ZFŚS 2023: Do końca maja należy wpłacić pierwszą ratę
  Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawca przekazuje odpis na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w terminie do dnia 30 września, z tym, że w terminie do dnia 31 maja przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów.
 • 10.05.2023Nie będzie wyrównania dla emerytów z roczników innych niż 1953 - MRiPS wyjaśnia
  Mając na uwadze treść przywołanych wyżej orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, uchwały Sądu Najwyższego oraz uwag Sądu Najwyższego do przygotowywanego projektu, a także ogólne zasady prawa ubezpieczeń społecznych, jak również przedstawione szacunkowe wyliczenia kosztów wprowadzenia zmian legislacyjnych proponowanych przez Senat RP, Rada Ministrów nie może pozytywnie odnieść się do senackiego projektu ustawy, a w konsekwencji negatywnie opiniuje senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 647) - czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na interpelację poselską.
 • 10.05.2023VAT: Uproszczone rozliczenie przy imporcie towarów
  W poprzednim artykule wskazaliśmy, że co do zasady rozliczenie podatku VAT od importu towarów następuje w zgłoszeniu celnym. Ustawa VAT przewiduje jednak tryb uproszczony, który został opisany w art. 33a ustawy. W przepisie tym wskazano, że podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.
 • 09.05.2023Do 22 maja roczne rozliczenie składki zdrowotnej
  Od 1 stycznia 2022 roku podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalana jest w zależności od tego, jaki rodzaj pozarolniczej działalności prowadzi płatnik składek [1] oraz od tego, jaką formę opodatkowania stosuje do przychodów z tej działalności [2].  Każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która opłaca składki na własne ubezpieczenia, w 2023 r. po raz pierwszy ma obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Służy ono temu, aby ustalić składkę na ubezpieczenie zdrowotne za dany rok na podstawie przychodów/dochodów w nim osiągniętych. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok przedsiębiorcy muszą rozliczyć w 2023 roku [2]. Płatnicy będą składać takie rozliczenie po raz pierwszy.
 • 09.05.2023ZFŚS 2023: Do końca maja należy wpłacić pierwszą ratę
  Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawca przekazuje odpis na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w terminie do dnia 30 września, z tym, że w terminie do dnia 31 maja przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów.
 • 08.05.2023Opłacanie składek na Fundusz Pracy przy zleceniu
  Obowiązkową składkę na Fundusz Pracy za zleceniobiorcę, osobę wykonującą umowę agencyjną lub inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, opłaca się od kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ww. osoby - bez stosowania ograniczenia rocznej podstawy wymiaru tych składek do trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - jeżeli kwota ta, w przeliczeniu na okres miesiąca, wynosi co najmniej tyle, ile minimalne wynagrodzenie za pracę (w 2023 r.: 3490 zł, a od 1 lipca 3600 zł).
 • 08.05.2023Wydatki na artykuły spożywcze w trakcie podróży służbowej w kosztach firmy
  Przedsiębiorca zamierza zatrudnić pracowników na podstawie umowę o pracę. Pracownicy swoje obowiązki wykonywać będą zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami. Oprócz diet, które będzie można przyporządkować konkretnie do danego pracownika przedsiębiorca dokonywać będzie zakupu artykułów spożywczych, z których będą mogli korzystać wszyscy jego pracownicy, jak i pracownicy podwykonawcy. Czy zarówno diety, jak i wydatki na artykuły spożywcze stanowią koszt uzyskania przychodu?
 • 08.05.2023VAT: Ustalanie podstawy opodatkowania przy transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi
  Ustawa VAT przewiduje możliwość ustalenia podstawy opodatkowania przez organy podatkowe w oparciu o ceny rynkowe w przypadku, gdy transakcja jest dokonywana pomiędzy podmiotami powiązanymi i jeżeli okaże się, że powiązania te miały wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.
 • 05.05.2023Nowa ustawa określi zasady corocznej wypłaty 14. emerytury
  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało projekt nowej ustawy, która zakłada coroczną wypłatę 14. emerytury. W efekcie to kolejne dodatkowe świadczenie dla emerytów i rencistów ma zostać wprowadzone na stałe do polskiego systemu. Koszty świadczenia wyniosą ponad 11 mld zł rocznie.

następna strona »