Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zakład budżetowy dotacja

 • 14.11.2019Część dotacji jest opodatkowana podatkiem VAT
  Dotacje/subwencje/inne dopłaty o podobnym charakterze pokrywające część bieżących kosztów prawie zawsze wpływają na samą cenę towarów dostarczanych i usług świadczonych przez subwencjonowany podmiot. Transakcje te mogą być bowiem realizowane po cenach, których podmiot ten nie mógłby zaoferować, gdyby sam miał pokryć wszystkie koszty i wypracować zysk. Nie oznacza to jednak konieczności opodatkowania dotacji w każdym przypadku.
 • 15.12.2016Rozliczenia VAT. Obowiązek stosowania prewspółczynnika
  Pytanie podatnika: Czy Gmina dokonując po centralizacji rozliczeń podatku VAT Gminy odliczeń podatku VAT od zakupów związanych wyłącznie z działalnością polegającą na dostawie wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków, będzie zobowiązana do stosowania przepisów o sposobie określenia proporcji (tzw. prewspółczynniku) zawartych w art. 86 ust. 2a-h ustawy o VAT w odniesieniu do tych zakupów, czy też przepisy te nie będą miały zastosowania, ponieważ należy uznać, że zakupy te nie będą wykorzystywane do działalności innej niż działalność gospodarcza Gminy? 
 • 13.06.2014Sposób doręczenia faktury korygującej
  Pytanie podatnika: Czy wpis w książce nadawczej Wnioskodawcy, dokumentujący wysyłkę listu zwykłego wraz z fakturą korygująca do osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, dokumentuje próbę doręczenia faktury korygującej, o której mowa w art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT?
 • 11.05.2012Opodatkowanie czynności wykonywanych przez zakład budżetowy na rzecz gminy
  Pytanie podatnika: Czy czynności wykonywane przez zakład z zakresu gospodarki mieszkaniowej, utrzymania dróg, ulic, utrzymania zieleni, oświetlenia ulicznego, na rzecz gminy, podlegają VAT? Czy wykonywane czynności zobowiązują zakład do wystawiania faktur na rzecz gminy, czy można je rozliczać wystawiając notę księgową, rachunek?
 • 03.07.20093 mld zł budżetowych oszczędności
  7 lipca rząd ma przyjąć projekt nowelizacji tegorocznej ustawy budżetowej. Minister finansów Jacek Rostowski i szef doradców strategicznych prezesa Rady Ministrów minister Michał Boni poinformowali, że rząd znalazł dodatkowe 3 mld zł oszczędności w resortach, instytucjach państwowych oraz w rezerwach celowych. Wyjaśnili, że główna energia przy szukaniu oszczędności skupiona była na przeanalizowaniu rezerw celowych, ponieważ według rządu oszczędności w bieżącym funkcjonowaniu resortów są już bardzo ograniczone.
 • 07.01.2009OPP — więcej praw i obowiązków
  Rozszerzenie możliwości współpracy organizacji pozarządowych z organami administracji publicznej, w tym nowe zasady przekazywania części zadań do realizacji organizacjom pożytku publicznego (OPP), zakłada rządowy projekt zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • 07.01.2009MF: Obniżenie składek nie jest możliwe ze względu na kondycję finansową FUS
  Zapytanie nr 2417 do ministra finansów w sprawie potrzeby obniżenia opodatkowania dochodów z pracy i kapitału
 • 17.12.2008Nie będzie już refundacji składek ZUS pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne
  Interpelacja nr 5322 do ministra finansów w sprawie obniżenia dotacji budżetowej na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych w 2008 r.
 • 19.09.2008Orzecznictwo: W postępowaniu upadłościowym składki zdrowotne, na FP i FGŚS podlegają zaspokojeniu jak podatki
  Składki na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych są daninami publicznymi w rozumieniu art. 342 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) i podlegają zaspokojeniu w kategorii drugiej.
 • 31.05.2007KPP apeluje w sprawie obniżki składki rentowej dla pracodawców
  Ministerstwo Finansów proponowało obniżenie składki rentowej docelowo o 7 %, z czego mniej o 5% mieli zapłacić pracownicy, a o 2% pracodawcy. Miał to być jeden z elementów reformy finansów publicznych. Pojawiające się w ostatnich dniach informacje o możliwej rezygnacji z obniżenia składki rentowej o 2% po stronie pracodawcy niepokoją Konfederację Pracodawców Polskich.
 • 04.05.2007Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w 2007 r.
  Interpelacja nr 6365 do ministra finansów w sprawie przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na zasilenie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na inne cele