Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akta pracownicze

 • 09.01.2020Jakie zmiany czekaj na pracodawców w 2020
  Jaka jest kwota minimalnego wynagrodzenia za prac w 2020? Czy przy umowach zlecenie obowizuje stawka minimalna? Kogo dotycz Pracownicze Plany Kapitaowe?
  • 08.01.2020Jakie zmiany czekaj na pracodawców w 2020
   Jaka jest kwota minimalnego wynagrodzenia za prac w 2020? Czy przy umowach zlecenie obowizuje stawka minimalna? Kogo dotycz Pracownicze Plany Kapitaowe?
   • 11.10.2019WSA: Wspólnotowy Kodeks Celny: Prowizje niedoliczane do wartoci celnej
    Z uzasadnienia: W uwadze do artykuu 8 ust. 1 (a) (i) Kodeksu Wartoci Celnej WTO zdefiniowano okrelenie "prowizja od zakupu" jako "opaty dokonywane przez importera swojemu agentowi za usugi zwizane z reprezentowaniem go za granic przy zakupie towarów dla których ustalana jest warto celna". Tak pojmowana prowizja nie podlega dodaniu do wartoci celnej przy jej ustalaniu. (...)
    • 12.09.2019Warszawa: Prawo pracy w 2019 roku - biece problemy i planowane zmiany
     W ostatnim czasie w zakresie prawa pracy, czy szerzej - zatrudnienia - zachodz wrcz cige zmiany. Jedn z najwikszych "grup" nowoci s obowizujce od pocztku 2019 r. przepisy zwizane z dokumentacj pracownicz. Olbrzymie zmiany w tym zakresie dotycz zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej, zawartoci, przechowywania oraz moliwoci prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej. Istotna nowelizacja Kodeksu pracy oraz ustawy o ZFS wesza w ycie 4 maja 2019 r. Wprowadzia nowe zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników oraz osób uprawnionych do korzystania z ZFS. 
     • 02.08.2019Delegacje i oddelegowanie za granic – zwrot kosztów noclegów i skadki ZUS
      Dla rozstrzygnicia, czy dany przychód stanowi podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne, a w konsekwencji czy powstaje obowizek opacania skadek m. in. na te ubezpieczenia, decydujce znaczenie ma, czy dla celów podatkowych zostanie on zakwalifikowany jako przychód pracownika z tytuu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. W prezentowanej decyzji Zakadu Ubezpiecze Spoecznych rozstrzygnita zostaa kwestia braku obowizku uwzgldniania w podstawie wymiaru skadek na ubezpieczenia kwot, wypaconych pracownikom tytuem zwrotu kosztów noclegów w trakcie zagranicznych delegacji i oddelegowania.
      • 04.07.2019E-akta pozwol firmom na zaoszczdzenie nawet 130 mln z rocznie
       Z pocztkiem 2019 r. obowizek przechowywania akt pracowniczych skrócono z 50 do 10 lat, a pracodawcy mog prowadzi dokumentacj w formie elektronicznej (zamiast papierowej). Szacuje si, e gromadzenie dokumentacji w wersji papierowej kosztowao pracodawców ok. 130 mln z rocznie. Jak pokazuj badania, elektroniczny obieg dokumentów zapewnia te spore oszczdnoci dotyczce czasu pracy.
       • 29.05.2019Przepisy zniechcaj do prowadzenia e-dokumentacji pracowniczej
        Wymogi techniczne, konieczno cigej digitalizacji i niedostosowane przepisy zniechcaj pracodawców do cyfryzacji dokumentacji pracowniczej. Wyrubowane warunki techniczne, które musz spenia elektroniczne akta, to jeden z gównych powodów niewielkiego zainteresowania pen digitalizacj dokumentacji. Do prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej zniechca te to, e nie wszystkie przepisy Kodeksu pracy uatwiaj jej stosowanie. W efekcie bardzo niewiele firm korzysta z istniejcej od 1 stycznia br. moliwoci.
        • 21.05.2019Mae dziecko i odmowa wyjazdu na delegacj
         Pytanie: Czy oboje rodzice maego dziecka mog korzysta z moliwoci odmowy wyjazdu w delegacj?
         • 20.05.2019Mae dziecko i odmowa wyjazdu na delegacj
          Pytanie: Czy oboje rodzice maego dziecka mog korzysta z moliwoci odmowy wyjazdu w delegacj?
          • 15.04.2019NSA. Koszty autorskie przy umowie o prac: Samo owiadczenie nie wystarczy
           Z uzasadnienia: Dla zastosowania dla przychodów ze stosunku pracy, normy kosztów uzyskania przychodów, okrelonej w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT, konieczne jest rozrónienie wynagrodzenia na cz zwizan z wykonywaniem obowizków pracowniczych i cz okrelajc honorarium, zwizan z korzystaniem z praw autorskich za eksploatacj dziea w okrelony sposób i na okrelonym polu (...) dokumentacja pracodawcy powinna umoliwia wyodrbnienie tej czci czasu pracy, która przeznaczona jest na prac twórcz i powizanie tego czasu z rzeczywicie powstaym, lub majcym powsta utworem i w kocu, czy w zwizku z jego eksploatacj wypacono honorarium.
           • 29.01.2019Co zmienia si w przepisach dla przedsibiorców od 2019 roku
            Nowa ulga ZUS (may ZUS), uatwienia w rozliczaniu straty, wynagrodzenie maonka doliczane do kosztów, obniony CIT, mniej formalnoci podatkowych – to kilka przykadów zmian w przepisach, które obowizuj od 1 stycznia 2019 roku. Poniej prezentujemy najwaniejsze zmiany.
            • 28.01.2019Co zmienia si w przepisach dla przedsibiorców od 2019 roku
             Nowa ulga ZUS (may ZUS), uatwienia w rozliczaniu straty, wynagrodzenie maonka doliczane do kosztów, obniony CIT, mniej formalnoci podatkowych – to kilka przykadów zmian w przepisach, które obowizuj od 1 stycznia 2019 roku. Poniej prezentujemy najwaniejsze zmiany.
             • 21.12.2018Nowe rozporzdzenie ws. dokumentacji pracowniczej
              W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporzdzenie ws. dokumentacji pracowniczej. Rozporzdzenie bdzie zbiene ze zmianami w Kodeksie pracy, które dotycz skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacji. Resort rodziny, pracy i polityki spoecznej przekonuje, e zmiany bd korzystne dla pracodawców.
              • 30.11.2018Krótszy okres przechowywania akt pracowniczych – prawa i obowizki pracodawcy, obowizki ZUS
               Od 2019 r. dokumentacj pracownicz nowo zatrudnionych podatników bdzie mona przechowywa przez 10 a nie 50 lat. Oznacza to jednak niestety konieczno przekazywania jeszcze wikszej iloci informacji do ZUS, który przypomina pracodawcom o ich nowych obowizkach. Obowizki bd mieli te pracodawcy, którzy zechc skróci okres przechowywania akt pracowników zatrudnionych wczeniej. 
               • 29.11.2018Krótszy okres przechowywania akt pracowniczych – prawa i obowizki pracodawcy, obowizki ZUS
                Od 2019 r. dokumentacj pracownicz nowo zatrudnionych podatników bdzie mona przechowywa przez 10 a nie 50 lat. Oznacza to jednak niestety konieczno przekazywania jeszcze wikszej iloci informacji do ZUS, który przypomina pracodawcom o ich nowych obowizkach. Obowizki bd mieli te pracodawcy, którzy zechc skróci okres przechowywania akt pracowników zatrudnionych wczeniej. 
                • 05.10.2018E-akta coraz bliej. Pracodawcy maj zaoszczdzi do 130 mln z rocznie
                 Okres obowizkowego przechowywania akt pracowniczych zostanie skrócony z 50 do 10 lat, a przedsibiorcy otrzymaj moliwo prowadzenia dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej. Jak szacuje Ministerstwo Przedsibiorczoci i Technologii, e-akta pracownicze pozwol pracodawcom na zaoszczdzenie w sumie nawet 130 mln z w skali roku. Nowe regulacje wejd w ycie 1 stycznia 2019 r.
                 • 26.09.2018ZUS wyjania: E-akta - skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja
                  Od stycznia 2019 r. wejd w ycie przepisy, które uatwi przechowywanie akt pracowniczych dotyczcych pracowników i zleceniobiorców i obni koszty zwizane z ich przechowywaniem. Obecnie dokumentacj pracownicz przechowujesz w formie papierowej. Od stycznia bdziesz móg decydowa w jakiej formie chcesz j przechowywa – papierowo, czy elektronicznie. Bdziesz te móg zmieni wczeniej przyjt form przechowywania akt pracowniczych.
                  • 25.09.2018ZUS wyjania: E-akta - skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja
                   Od stycznia 2019 r. wejd w ycie przepisy, które uatwi przechowywanie akt pracowniczych dotyczcych pracowników i zleceniobiorców i obni koszty zwizane z ich przechowywaniem. Obecnie dokumentacj pracownicz przechowujesz w formie papierowej. Od stycznia bdziesz móg decydowa w jakiej formie chcesz j przechowywa – papierowo, czy elektronicznie. Bdziesz te móg zmieni wczeniej przyjt form przechowywania akt pracowniczych.
                   • 18.09.2018Dokumentacja pracownicza – MRPiPS przygotowao nowe rozporzdzenie
                    W przyszym roku wejd w ycie nowe przepisy dotyczce skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacji. Zmianom w Kodeksie pracy towarzyszy bdzie take nowe rozporzdzenie ws. dokumentacji pracowniczej. Jak tumaczy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej, w duszym okresie czasu zmiany powinny przynie przedsibiorcom oszczdnoci.
                    • 17.09.2018Dokumentacja pracownicza – MRPiPS przygotowao nowe rozporzdzenie
                     W przyszym roku wejd w ycie nowe przepisy dotyczce skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacji. Zmianom w Kodeksie pracy towarzyszy bdzie take nowe rozporzdzenie ws. dokumentacji pracowniczej. Jak tumaczy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej, w duszym okresie czasu zmiany powinny przynie przedsibiorcom oszczdnoci.
                     • 28.08.2018E-akta pracownicze - od 2019 nowe formularze, obowizki i okresy przechowywania akt
                      Od stycznia 2019 r. wejd w ycie przepisy, które uatwi przechowywanie akt pracowniczych dotyczcych pracowników i zleceniobiorców i obni koszty zwizane z ich przechowywaniem (cho spowoduj koszty zwizane z aktualizacj oprogramowania). Zakad Ubezpiecze Spoecznych udostpni patnikom informator, dotyczcy wprowadzanych zasad przechowywania akt.
                      • 24.08.2018E-akta pracownicze - od 2019 nowe formularze, obowizki i okresy przechowywania akt
                       Od stycznia 2019 r. wejd w ycie przepisy, które uatwi przechowywanie akt pracowniczych dotyczcych pracowników i zleceniobiorców i obni koszty zwizane z ich przechowywaniem (cho spowoduj koszty zwizane z aktualizacj oprogramowania). Zakad Ubezpiecze Spoecznych udostpni patnikom informator, dotyczcy wprowadzanych zasad przechowywania akt.
                       • 20.08.2018Zmiany w prowadzeniu akt osobowych z wtpliwociami
                        Od 1 stycznia 2019 roku obowizywa zaczn nowe przepisy o dokumentacji pracowniczej. Do najwaniejszych zmian nalee bd m.in. moliwo prowadzenia dokumentacji w wersji elektronicznej oraz wprowadzenie zasady, e teczki pracownicze maj by przechowywane przez okres 10 lat. Cz zapisów budzi jednak wiele kontrowersji i wtpliwoci. Zgodnie z nowymi regulacjami, pracodawca bdzie mia obowizek trzyma w teczce dodatkowe dokumenty, np. kart ewidencji czasu pracy, co spowoduje, e znacznie zwiksz one swoje gabaryty i co miesic doczana bdzie do nich nowa dokumentacja. Innym nieprecyzyjnym zapisem jest obowizek niszczenia dokumentów.
                        • 17.05.2018Emerytury: Nieustajce problemy z dokumentowaniem zatrudnienia
                         Zawiadczenie stwierdzajce wysoko osiganych wynagrodze lub dochodu powinno by wystawione przez pracodawc lub prawnego nastpc pracodawcy na podstawie dokumentacji pacowej. Jeeli jednak dokumentacja taka nie istnieje dopuszcza si moliwo, by zawiadczenie o wysokoci osignitych wynagrodze pracodawca lub nastpca prawny pracodawcy wyda na podstawie danych zawartych w aktach osobowych pracownika np. w umowie o prac, pismach o powoaniu, mianowaniu oraz w innych pismach, okrelajcych wynagrodzenie danej osoby.
                         • 30.03.2018Warto sprawdzi, czy jest moliwo przeliczenia kapitau pocztkowego
                          Interpelacja nr 16125 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie akcji informujcej ubezpieczonych o moliwoci wystpienia do ZUS z wnioskiem o ponowne ustalenie kapitau pocztkowego
                          • 08.03.2018Kwalifikacja usug zarzdzania w spóce samorzdowej
                           Z uzasadnienia: Majc na uwadze fakt, e w zasadzie kady stosunek prawny o charakterze odpatnym istniejcy pomidzy podmiotem zlecajcym wykonanie danej czynnoci a podmiotem, który dan czynno wykonuje, okrela wynagrodzenie oraz przynajmniej podstawowe warunki wykonywania czynnoci, naley uzna, e „odpowiedzialno zlecajcego wobec osób trzecich” jest kryterium kluczowym dla oceny charakteru prawno-podatkowego danego podmiotu.
                           • 08.01.2018NSA. Dobra wiara jako przesanka prawa do odliczenia VAT
                            O nienaleytej starannoci podatnika stanowicej - w oparciu o art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug - podstaw do zakazu odliczenia przez niego podatku naliczonego, wiadcz jedynie takie zaniechania tego podatnika, których brak skutkowaby tym, i podatnik wiedziaby lub co najmniej powinien by wiedzie, e transakcja majca stanowi podstaw prawa do odliczenia wizaa si z przestpstwem lub naduyciem w zakresie podatku VAT - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                            • 21.12.2017Dokumentowanie prawa do zasiku chorobowego
                             Zakad Ubezpiecze Spoecznych opublikowa komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa, wyjaniajc szczegóowo wybrane kwestie dotyczce poszczególnych rodzajów wiadcze. Dzisiaj publikujemy kolejn cz, w której przedstawione zostay zasady dokumentowania prawa do zasiku chorobowego.
                             • 28.06.2017WSA. Najem na cele mieszkaniowe: Prawo do zwolnienia z VAT naley udowodni
                              Z uzasadnienia: Podatnik korzystajc z ulgi powinien posiada dowody na jej prawidowe zastosowanie, co rozpoznawanej sprawie sprowadzaoby si do imiennego wskazania osób fizycznych korzystajcych z wynajmowanych przez niego pomieszcze w sposób wskazujcy na "cel zapewniajcy potrzeby mieszkaniowe, jako gówne miejsce pobytu". Podkreli take naley, e celem tej ulgi nie jest kwestia uzyskania korzyci podatkowej po stronie wynajmujcego lokal mieszkalny, ale ze wzgldów spoecznych zapobieenie wzrostowi kosztów najmu lokali mieszkalnych a tym samych uzyskaniu korzyci polegajcego na niszym nie podlegajcym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug czynszu paconego przez najemc.
                              • 04.01.2017Dziaalno gospodarcza, czyli "czarna dziura" w yciorysie pracownika
                               Interpelacja nr 8341 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie stau pracy przedsibiorców
                               • 09.12.2016Zmiany ws. dokumentacji bd korzystne dla firm – twierdzi ZPP
                                Planowane zmiany dotyczce okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacji to zdecydowanie pozytywny ruch – ocenia Zwizek Przedsibiorców i Pracodawców. Jak wskazuj eksperci organizacji, obecne obowizki generuj niepotrzebne koszty dla pracodawców.
                                • 30.11.2016Nisze wiadczenie emerytalno-rentowe w razie braku dokumentów potwierdzajcych wysoko wynagrodzenia
                                 Problemy osób chccych obecnie wskaza do podstawy wymiaru wiadczenia lub dla potrzeb ustalenia kapitau pocztkowego zarobki z 20 dowolnych lat z caego okresu ubezpieczenia, wynikaj m.in. z tego, e w momencie zakoczenia pracy w danym zakadzie, odbierajc wiadectwo pracy, nie zwróciy si przy tej okazji do waciwych sub zakadu pracy o wystawienie zawiadczenia o zarobkach. Zakad pracy nie mógby odmówi wystawienia zawiadczenia o zarobkach na prob pracownika, nie mia natomiast obowizku wystawiania takiego zawiadczenia z urzdu.
                                 • 10.10.2016Wypata z podzielonego wyniku finansowego a koszty podatkowe
                                  Pytanie podatnika: Czy Spóka moe zaliczy do kosztów uzyskania przychodów przekazane pracownikom wypaty (bez skadki ZUS paconej przez pracodawc) z podziau wyniku finansowego netto w miesicu ich wypaty?
                                  • 18.07.2016Opodatkowanie imprez integracyjnych cigle pene wtpliwoci
                                   Pytanie podatnika: Czy udzia pracownikw w imprezie integracyjnej zorganizowanej przez Wnioskodawc prowadzi do powstania u pracownikw przychodu podlegajcego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych? Czy Wnioskodawca jest obowizany do pobrania i wpacenia zaliczki na podatek dochodowy od osb fizycznych?
                                   • 11.07.2016Dokumentacja pracownicza na cakiem nowych zasadach od 2018 r.
                                    Okres przechowywania akt pracowniczych zostanie skrcony z 50 do 7/10 lat, a pracodawcy bd mogli wybra elektroniczn form prowadzenia i przechowywania akt tego rodzaju – wynika z projektu zaoe do nowej ustawy, ktry opublikowao Ministerstwo Rozwoju. Nowe zasady maj wej w ycie z pocztkiem 2018 r.
                                    • 08.07.2016Dokumentacja pracownicza na cakiem nowych zasadach od 2018 r.
                                     Okres przechowywania akt pracowniczych zostanie skrócony z 50 do 7/10 lat, a pracodawcy bd mogli wybra elektroniczn form prowadzenia i przechowywania akt tego rodzaju – wynika z projektu zaoe do nowej ustawy, który opublikowao Ministerstwo Rozwoju. Nowe zasady maj wej w ycie z pocztkiem 2018 r.
                                     • 15.06.2016Dokumentacja pracownicza - MR szykuje powane zmiany
                                      Zmiana przepisw dotyczcych dokumentacji pracowniczej to jeden z gwnych celw Ministerstwa Rozwoju, ktre zapowiedziao wdroenie pakietu uatwie dla przedsibiorcw. Plany resortu obejmuj m.in. znaczne skrcenie czasu przechowywania dokumentacji oraz umoliwienie pracodawcom prowadzenia akt w formie elektronicznej.
                                      • 14.06.2016Dokumentacja pracownicza - MR szykuje powane zmiany
                                       Zmiana przepisów dotyczcych dokumentacji pracowniczej to jeden z gównych celów Ministerstwa Rozwoju, które zapowiedziao wdroenie pakietu uatwie dla przedsibiorców. Plany resortu obejmuj m.in. znaczne skrócenie czasu przechowywania dokumentacji oraz umoliwienie pracodawcom prowadzenia akt w formie elektronicznej.
                                       • 05.01.2016Podwyszone koszty uzyskania przychodw pracownika
                                        Pytanie podatnika: Czy w przypadku, gdy pracownik, ktremu w umowie o prac okrelono miejsce wykonywania pracy jako obszar wojewdztwa, zoy pracodawcy owiadczenie o tym, e jego miejsce zamieszkania jest inne ni miejscowo, w ktrej znajduje si zakad pracy pracodawcy i e w zwizku z tym spenia ten pracownik przesanki do zastosowania podwyszonych kosztw uzyskania przychodw, prawidowym bdzie zastosowanie przez pracodawc tych podwyszonych kosztw w sytuacji, gdy miejsce wykonywania pracy pracownika obejmuje swoim zasigiem obszar wojewdztwa, w tym miejscowo bdc miejscem zamieszkania pracownika, oraz inne miejscowoci na terytorium tego wojewdztwa?
                                        • 03.12.2015Umowa o prac – MPiPS zmienia wzr
                                         W lutym 2016 r. wejd w ycie przepisy zmieniajce wzr umowy o prac. Regulacje dotyczce dokumentacji pracowniczej zostan dostosowane do zmian w Kodeksie pracy, ktre odnosz si gwnie do patnych urlopw przysugujcych w zwizku z urodzeniem dziecka.
                                         • 02.12.2015Umowa o prac – MPiPS zmienia wzr
                                          W lutym 2016 r. wejd w ycie przepisy zmieniajce wzr umowy o prac. Regulacje dotyczce dokumentacji pracowniczej zostan dostosowane do zmian w Kodeksie pracy, ktre odnosz si gwnie do patnych urlopw przysugujcych w zwizku z urodzeniem dziecka.
                                          • 23.09.2015Dokumentacja pracownicza – MPiPS zmieni m.in. wzór umowy o prac
                                           Przepisy dotyczce zakresu prowadzenia dokumentacji w sprawach zwizanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników zostan dostosowane do zmian w Kodeksie pracy – wynika z projektu rozporzdzenia opublikowanego przez resort pracy i polityki spoecznej. Zmianie ulegnie m.in. wzór umowy o prac, a nowe regulacje wejd w ycie na pocztku 2016 r. 
                                           • 28.08.2015Wystawianie zawiadcze o zatrudnieniu i zarobkach pene problemów
                                            20 sierpnia 2015 r. zwróciem si na pimie do firmy x, która przeja na przechowanie akta osobowe mojego byego zakadu pracy, w którym byem zatrudniony w latach 1978–1988, z prob o wystawienie dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzajcego wysoko wynagrodzenia dla potrzeb ZUS, w celu ustalenia kapitau pocztkowego. W odpowiedzi otrzymaem od tej firmy pismo nastpujcej treci: „W zwizku z Pana prob z dnia 20 sierpnia 20015 r. uprzejmie prosimy o wpat w tytuu usugi kwoty 50 z na nasze konto. Czas zaatwienia sprawy okoo 3–4 miesice”. Czy rzeczywicie musz ponosi opat za wystawienie tego dokumentu dla potrzeb ustalenia kapitau pocztkowego?
                                            • 18.06.2015Emerytury i renty: Gdzie szuka dokumentacji pracowniczej byego zakadu pracy?
                                             W myl art. 125a ust. 4 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440, z pn. zm.), zwanej dalej ustaw emerytaln, pracodawca jest zobowizany przechowywa listy pac, karty wynagrodze albo inne dowody, na podstawie ktrych nastpuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty, przez okres 50 lat od dnia zakoczenia przez ubezpieczonego pracy u danego patnika.
                                             • 17.06.2015Emerytury i renty: Gdzie szuka dokumentacji pracowniczej byego zakadu pracy?
                                              W myl art. 125a ust. 4 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440, z pón. zm.), zwanej dalej ustaw emerytaln, pracodawca jest zobowizany przechowywa listy pac, karty wynagrodze albo inne dowody, na podstawie których nastpuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty, przez okres 50 lat od dnia zakoczenia przez ubezpieczonego pracy u danego patnika.
                                              • 14.04.2015Obowizki pracodawcy wobec pracownika ubiegajcego si o przyznanie emerytury lub renty
                                               W myl art. 125 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440, z pón. zm.), zwanej dalej ustaw emerytaln, pracodawcy (patnicy skadek) s zobowizani: wspódziaa z pracownikiem w gromadzeniu dokumentacji niezbdnej do przyznania wiadczenia, wydawa zatrudnionemu lub organowi rentowemu zawiadczenia niezbdne do ustalenia prawa do wiadcze i ich wysokoci, przygotowa wniosek o emerytur lub rent z tytuu niezdolnoci do pracy i przedoy go organowi rentowemu.