aktualizacji opłaty użytkowanie wieczyste

 • 22.02.2010Odpłatne zbycie nieruchomości – opodatkowanie przychodu (dochodu)
  Ministerstwo Finansów udostępniło podatnikom poradnik dotyczacy opodatkowania przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. Ponieważ odpłatne zbycie nieruchomości i jego skutki podatkowe rodzą wiele pytań, publikujemy informacje ministersrstwa, które będą na pewno dobrym wstępem do dokładnego poznania tej tematyki.
 • 27.01.2010BCC przeciwko drastycznym podwyżkom opłat za użytkowanie wieczyste
  Postępowanie samorządów, które – by nadrobić zaniedbania z poprzednich lat - obecnie obarczają mieszkańców i przedsiębiorców wysokimi podwyżkami za użytkowanie wieczyste gruntów, wywołało ostry sprzeciw Business Centre Club. Nawet kilkudziesięciokrotne wzrosty stawek prowadzą do zachwiania budżetów, a nawet do bankructw firm – alarmuje Arkadiusz Protas, wiceprezes BCC. Jego zdaniem, jedynym rozsądnym wyjściem z tej sytuacji jest szybkie przekształcenie użytkowania wieczystego we własność i wprowadzenie podatku katastralnego, którego wysokość zależy od faktycznej wartości nieruchomości.
 • 08.12.2009Orzecznictwo: Użytkowanie wieczyste – podstawa opodatkowania i moment powstania obowiązku podatkowego
  Podstawę opodatkowania w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.) w przypadku oddania gruntu w użytkowanie wieczyste po dniu 1 maja 2004 r., stanowi kwota należnej każdorazowo opłaty (pierwszej, rocznej), czyli ustalanej na moment jej ustawowej wymagalności, 2. Obowiązek podatkowy z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste po dniu 1 maja 2004 r., powstaje z momentem otrzymania całości lub części poszczególnych opłat (pierwszej, rocznej), lecz nie później niż z upływem terminu ich płatności (wymagalności).
 • 06.10.2009Faktury VAT – wybrane zagadnienia dotyczące wystawiania „zwykłych” faktur VAT
  Nie będzie przesadą twierdzenie, że jednym z najważniejszych (o ile nie najważniejszym) dokumentów funkcjonujących w polskich podatkach jest faktura VAT. Pomimo że w niektórych państwach Wspólnoty Europejskiej zagadnienie fakturowania traktowane jest dość swobodnie, polski prawodawca podatkowy cały czas bardzo rygorystycznie traktuje tę kwestię.
 • 25.08.2009Ustalenie kosztów uzyskania w przypadku zbycia nieruchomości wniesionej aportem do spółki
  Pytanie podatnika: W jakiej wysokości należy ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia przez spółkę nieruchomości wniesionej do spółki aportem?
 • 26.05.2009Orzecznicwo: Trudna droga do umorzenia składek po zakończeniu działalności
  Z uzasadnienia: Instytucja umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne uregulowana w art. 28 u.s.u.s. oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia (Dz. U. 2003 r. Nr 141 poz. 1365; dalej jako rozporządzenie MGPPS) ma zastosowanie tylko i wyłącznie do zaległości z tytułu składek finansowanych przez osoby będące jednocześnie ich płatnikami. Zgodnie bowiem z art. 30 u.s.u.s. do składek finansowanych przez ubezpieczonych nie będących płatnikami składek nie stosuje się art. 28 i 29 u.s.u.s. Oznacza to, iż ani przepis art. 28 u.s.u.s. ani przepisy rozporządzenia z dnia 31 lipca 2003 r. (wydanego na podstawie art. 28 ust. 3b u.s.u.s.) nie mogą stanowić podstawy do umorzenia składek należnych za zatrudnianych pracowników w części przez nich finansowanej.
 • 07.10.2008Opłaty za użytkowanie wieczyste coraz wyższe
  Interpelacja nr 4756 do ministra finansów w sprawie przepisów regulujących wysokość opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości
 • 04.08.2008Orzecznictwo: Użytkowanie wieczyste jest instytucją prawa cywilnego
  Wyrokiem z dnia 11.07.2006 r., sygn. I SA/Łd 322/06, Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił zaskarżoną przez Prezydenta P. decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. z dnia 19.10.2005 r., w której określono dla Urzędu Miasta w P. zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług oraz wysokość zobowiązania dodatkowego.
 • 11.07.2008Przesłanki zmiany ostatecznej decyzji podatkowej
  Zgodnie z art. 254 § 1 Ordynacji podatkowej zmiana ostatecznej decyzji podatkowej jest możliwa, jeżeli nastąpiła zmiana okoliczności faktycznych mających wpływ na ustalenie lub określenie wysokości zobowiązania podatkowego, a skutki wystąpienia tych okoliczności zostały uregulowane w przepisach materialnego prawa podatkowego. Obie przesłanki muszą być spełnione łącznie. Jeżeli podatnik po uzyskaniu niekorzystnej interpretacji otrzymał drugą, tym razem pozytywną dla niego interpretację dotyczącą tego samego stanu faktycznego, to okoliczność ta nie może być uznana za zmianę okoliczności faktycznych. Okoliczności dotyczące zmiany wiążącej interpretacji nie stanowią okoliczności faktycznych określonych w art. 245 § 1 Ordynacji podatkowej, a więc nie mogą stanowić podstawy zmiany decyzji ostatecznej na podstawie art. 254 § 1 Ordynacji podatkowej – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
 • 09.05.2008Nadpłata z tytułu VAT od opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, które zostało ustanowione przed dniem 1 maja 2004
  Jeżeli użytkowanie wieczyste zostało ustanowione przed 1 maja 2004 r., oznacza to że zostało ustanowione w okresie kiedy czynność ta nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Uwzględniając stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone w wyroku z dnia 8 stycznia 2007 r. (sygn. akt I FSK 27906), które rozstrzyga wątpliwości związane z użytkowaniem wieczystym – należy stwierdzić, że oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste przed 1 maja 2004 r. jest dostawą towaru dokonaną przed tą datą i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wobec tego, wnoszone przez użytkowników po tej dacie opłaty nie powinny zawierać podatku VAT, ani też nie powinny być o ten podatek powiększone.
 • 10.03.2008Kiedy do kosztów firmy można zaliczyć opłaty za użytkowanie wieczyste i podatek od nieruchomości?
  Opłaty za użytkowanie wieczyste i podatek od nieruchomości mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli mają związek z działalnością firmy — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
 • 18.02.2008Zaliczanie opłat za użytkowanie wieczyste i podatku od nieruchomości do KUP
  Jedynie wykazanie przez organy podatkowe, że utrzymywanie nieruchomości, w związku z którą ponoszone były wydatki na podatek od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, w żaden sposób nie mogło być powiązane z profilem bieżącej i planowanej działalności podatnika, z której przychody podlegają opodatkowaniu, uzasadniałoby wyłączenie wydatków związanych z tą nieruchomością z kosztów uzyskania przychodów — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
 • 27.09.2007Orzecznictwo — Opodatkowanie VAT opłaty z tytułu wieczystego użytkowania
  Postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2006 r. (sygn. akt I FSK 27/06) Naczelny Sąd Administracyjny, rozpoznający skargę kasacyjną Dyrektora Izby Skarbowej w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 5 października 2005 r. (sygn. akt III SA/Wa 1953/05) wydanego w sprawie ze skargi Starosty Powiatowego w G. na decyzję wyżej wskazanego Dyrektora z dnia 16 maja 2005 r. w przedmiocie pisemnej interpretacji co do sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług ustalonej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów należących do Skarbu Państwa, przedstawił do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości.
 • 11.09.2007Orzecznictwo — Opłata z tytułu wieczystego użytkowania i podatek VAT
  Prezydent Miasta G. pismem z dnia 7 lutego 2005 r. wystąpił do Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze o wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Przedmiot interpretacji stanowiły przepisy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca zwrócił się o wyjaśnienie wątpliwości dotyczącej stawki podatku, jaka należy stosować w przypadku oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych.
 • 20.06.2007Leasing prawa wieczystego użytkowania gruntu niemożliwy
  Interpelacja nr 7103 do ministra finansów w sprawie zmian w ustawach, w tym w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dotyczących umowy leasingu
 • 27.04.2007Opłata za wieczyste użytkowanie jako koszt uzyskania przychodu
  Pytanie podatnika: Czy koszty poniesione w związku ze zwrotem na rzecz Zbywcy nieruchomości wydatków poniesionych przez niego na opłatę za użytkowanie wieczyste za okres wskazany w umowie stanowią dla „E” koszt uzyskania przychodu?
 • 04.12.2006Termin na wniesienie sprzeciwu do sądu powszechnego od orzeczenia samorządowego kolegium odwoławczego
  4 grudnia 2006 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa dotyczące czternastodniowego, nieprzywracalnego terminu na wniesienie sprzeciwu do sądu powszechnego od orzeczenia samorządowego kolegium odwoławczego. Trybunał stwierdził, że wymóg zachowania czternastodniowego terminu wniesienia sprzeciwu do sądu powszechnego od orzeczenia samorządowego kolegium odwoławczego nie stanowi takiego utrudnienia dostępu do sądu, które naruszałoby Konstytucję.
 • 05.11.2006Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
  Pytanie podatnika: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla czynności oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym?
 • 16.10.2006Sposób doręczenia faktury VAT w sytuacji, gdy nabywcą usługi są dwie osoby fizyczne posiadające różne adresy zamieszkania
  Pytanie podatnika: Czy wobec braku wskazania przez odbiorców jednego wspólnego adresu do korespondencji, podatnik może wysłać oryginał przedmiotowej faktury na adres jednego albo drugiego użytkownika wieczystego, według własnego wyboru?
 • 11.06.2006Koszty związane ze sprzedażą obciążonego hipoteką prawa użytkowania wieczystego
  Zgodnie z uchwałą z dnia 7 czerwca 2006 r. (sygn. akt III CZP 34/06) do kosztów związanych ze sprzedażą - w rozumieniu art. 345 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) - obciążonego hipoteką prawa użytkowania wieczystego i związanego z nim prawa własności budynków i innych urządzeń nie należą wydatki z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, podatku od nieruchomości, ubezpieczenia mienia oraz ochrony nieruchomości.
 • 22.03.2006Interpelacja nr 697 do ministra finansów w sprawie interpretacji ustawy o podatku od towarów i usług w starostwach powiatowych
  Szanowna Pani Premier! Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) starosta powiatu przekazuje w wieczyste użytkowanie grunty Skarbu Państwa na rzecz osób fizycznych i prawnych. Z tytułu użytkowania wieczystego gruntów użytkownik uiszcza roczną opłatę, płatną corocznie przez okres 99 lat, ustaloną w drodze operatu szacunkowego wartości gruntu. Powiat zgromadzone z tego tytułu dochody odprowadza na rzecz Skarbu Państwa, pozostawiając do swojej dyspozycji 25% uzyskanych z ww. tytułu dochodów.
 • 12.03.2006Projekt rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych
  MF udostępniło projekt rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych. Rozporządzenie ureguluje kwestie związane z obowiązkiem instalacji kas na okres do 31.12.2006 r. Poniżej publikujemy pełny tekst projektu, wstrzymując się z jego analizą do czasu opublikowania rozporządzenia w Dzienniku Ustaw. Zwykle bowiem projekty ulegają w trakcie uzgodnień międzyresortowych mniejszym lub większym zmianom. Wspomnijmy jedynie o pozbawieniu zwolnienia podatników, którzy dostarczają nagrane, z zapisanymi danymi, lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyty CD, DVD, kasety magnetofonowe, taśmy magnetyczne (w tym kasety wideo) i dyskietki.
 • 19.09.2005Właściwość miejscowa organów podatkowych państwa i organów samorządu terytorialnego
  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa. Natomiast organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej jest organ podatkowy właściwy dla podatnika, płatnika lub inkasenta.
 • 15.09.2005Interpretacja PP II 0090/1/31/17/05 z dnia 30.03.2005 r. - Dolnośląski Urząd Skarbowy
  Pytanie podatnika: Jak należy udokumentować opłatę z tytułu wieczystego użytkowania, która została uiszczona samodzielnie przez użytkownika np. 18.01.2005 r., czy do takiej opłaty należy przestrzegać 7-dniowego terminu do wystawienia faktury VAT, czy może być ona wystawiona wcześniej niż 30 dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego?
 • 01.09.2005Interpretacja 1421/AV/443-1558/KW/05 z dnia 20.05.2005 r. - Urząd Skarbowy w Pruszkowie
  Pytanie podatnika Dotyczy powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług z tytułu oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste.

« poprzednia strona