Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

infrastruktura towarzysząca

 • 10.10.2012Poradnik podróżnego: Pasażerowie niepełnosprawni w samolocie
  Jeżeli są Państwo osobami niepełnosprawnymi lub osobami o ograniczonej sprawności ruchowej i wybierają się Państwo w podróż lotniczą, proszę pamiętać, że mają Państwo prawo do pomocy podczas podróży lotniczej do i z Unii Europejskiej. Nie tylko osoby trwale niepełnosprawne mogą skorzystać z tego prawa. Każdy, kto cierpi z powodu ograniczenia zdolności poruszania się, na przykład z powodu wieku, urazu czy upośledzenia, może uzyskać taką pomoc.
  • 14.09.2012Roboty budowlane a VAT. Stawka podstawowa czy obniżona?
   Pytanie podatnika: Czy można zastosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 8% w przypadku prac polegających na budowie przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych i wykonywanych zarówno wewnątrz jak i poza jego bryłą?
   • 29.01.2009Orzecznictwo: Droga gminna jako infrastruktura towarzysząca?
    Z uzasadnienia: "Kiedy zatem w art. 146 ust. 3 u.p.t.u. definiuje się infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu i związaną z obiektami budownictwa mieszkaniowego, poprzez określenie jej zakresu przedmiotowego, należy uwzględniać, że stawka obniżona 7 % powinna mieć zastosowanie jedynie do takich inwestycji (remontów) tej infrastruktury, które są realizowane w ramach zadań budownictwa mieszkaniowego (inwestycji budownictwa mieszkaniowego), i których ostatecznymi odbiorcami w sensie podatkowym (finansowym) jako konsumentów w finalnym rachunku (bezpośrednio lub pośrednio - poprzez pośrednich inwestorów jakimi są spółdzielnie czy deweloperzy, sprzedających lub wynajmujących lokale mieszkalne w takich obiektach) są osoby (podmioty) użytkujący te obiekty (infrastrukturę)."
    • 22.07.2008Infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu oraz pozostałemu – zmiany 2008 r.
     Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) do dnia 31 grudnia 2007 r. remonty i roboty konserwacyjne związane infrastrukturą towarzyszącą opodatkowane były preferencyjną 7% stawką. W wyniku nowelizacji ustawy VAT, z dniem 1 stycznia 2008 r. w przypadku infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu zastosowanie ma stawka podstawowa, czyli 22%.
     • 21.05.2008Podstawa opodatkowania dla robót podlegających opodatkowaniu różnymi stawkami
      Pytanie podatnika: Czy w zakresie opisanego powyżej zdarzenia przyszłego roboty budowlano-montażowe wykonane po dniu 1 stycznia 2008 r. powinny być opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, czy też należy stosować inną/inne stawki?
      • 08.02.2008Jaka stawka VAT dla infrastruktury towarzyszącej w budownictwie mieszkaniowym?
       Jeżeli podatnik świadczy usługi budowlano-montażowe, wówczas może skorzystać z preferencyjnej stawki VAT w wysokości 7 proc., ale jedynie w odniesieniu do robót związanych z budownictwem mieszkaniowym oraz infrastrukturą towarzyszącą związaną z budownictwem mieszkaniowym. Pozostała część robót, w tym także wytworzenie infrastruktury w części, w jakiej jest ona związana z budownictwem niemieszkaniowym, podlega natomiast opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej 22-procentowej.
       • 10.09.2007Orzecznictwo — Stawka VAT dla infrastruktury towarzyszącej
        Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzją z dnia 21 lutego 2006 r., wydaną na podstawie art. 233 1 pkt 1 w związku z art. 239 art. 14a 4 i art. 14b 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.; powoływanej dalej jako ord. pod.) oraz art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.; powoływanej dalej jako „ustawa o VAT z 2004 r.”). Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego przez M. w m.st. Warszawie S.A. — strona Skarżąca w mniejszej sprawie, odmówił zmiany postanowienia Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 7 września 2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.
        • 13.08.2007Orzecznictwo - Stawka VAT dla infrastruktury towarzyszącej
         Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe W. S.A. w Wyszkowie zwróciło się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wyszkowie 9 marca 2005r. wnioskiem z 7 marca 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji prawa, podatkowego co do zakresu i sposobu stosowania art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a, ust. 2 i 3 oraz art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, dalej zwana u.p.t.u.).
         • 17.09.2006Stawka obniżona bez względu na zleceniodawcę
          Pytanie: Moja firma wykonuje usługi budowlane. Do tej pory pracowaliśmy tylko na budowach przemysłowych - naliczaliśmy 22% VAT. Teraz będziemy wykonywać usługi związane z budownictwem mieszkaniowym. Czy możemy stosować stawkę 7%? Czy jest różnica pomiędzy sytuacją, w której zleca nam roboty inny przedsiębiorca i przypadku, kiedy zleca nam roboty osoba fizyczna nie prowadząca działalności?
          • 21.03.2006Nieustanne problemy z różnymi stawkami VAT
           Do 31 grudnia 2007 r. w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą stosuje się stawkę preferencyjną 7%. Dla pozostałych robót nie związanych z budownictwem mieszkaniowym stosuje się generalnie stawkę 22%. Infrastruktura towarzysząca może mieć jednak dwojakie przeznaczenie. W tym przypadku należy dla zastosowania właściwej stawki wydzielić tę część, która związana jest z obsługą budownictwa mieszkaniowego.
           • 21.03.2006Opodatkowanie podatkiem VAT infrastruktury towarzyszącej
            Interpretacja Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2006r. Nr PP1-811/73/2006/JW/189 w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu i pozostałemu budownictwu.