Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

grupy kapitałowe

 • 22.01.2008UOKiK: Zgoda na przejęcie CTL Logistic
  Spółka Circus może przejąć CTL Logistic – zdecydował prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Połączenie firm nie spowoduje ograniczenia konkurencji.
  • 25.10.2007Pomoc publiczna na restrukturyzację - udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych
   Od 13 października 2007 r., obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na restrukturyzację (Dz.U. nr 179, poz. 1266). Jeśli przedsiębiorca chciałby z tego przywileju skorzystać musi się pośpieszyć, gdyż zgodnie z § 14 rozporządzenia pomoc na restrukturyzację może być udzielana jedynie do 31 grudnia 2007 r.  
   • 12.10.2007Czterej chętni na Stocznię Gdynia
    Ministerstwo Skarbu Państwa ogłosiło, że dopuszcza wszystkich oferentów do badania stanu prawnego i finansowego prywatyzowanej Stoczni Gdynia. Przejęciem zakładu zainteresowane są cztery firmy.
    • 08.10.2007Skutki podatkowe wniesienia aportem środków trwałych
     W dzisiejszym artykule przybliżymy skutki podatkowe, jakie wynikają z objęcia udziałów lub akcji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością bądź spółce akcyjnej w zamian za wniesione do spółki środki trwałe.
     • 04.10.2007Nowy CIT od... Lewiatana
      Projekt nowej ustawy o podatku CIT opracowała Rada Podatkowa przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Dokument obejmuje regulacje z zakresu grup kapitałowych, leasingu, kredytów (pożyczek) z klauzulą waloryzacyjną, niedostatecznej kapitalizacji oraz restrukturyzacji działalności. Brak w nim propozycji zmiany stawki podatku.
      • 25.09.2007Skapitalizowane odsetki są kosztem dopiero w momencie faktycznej zapłaty
       Pytanie podatnika: Czy skapitalizowane odsetki od pożyczki stanowią koszt uzyskania przychodów w dacie kapitalizacji czy też w dacie faktycznej spłaty pożyczki (w tym skapitalizowanych odsetek)?
       • 12.09.2007Konsolidacja wytwórców energii odnawialnej w ramach Energetyki Południe SA
        Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało o planach połączenia ZEW Rożnów i Jeleniogórskich Elektrowni Wodnych z ZEW Niedzica w ramach Grupy Kapitałowej Energetyka Południe SA. W ten sposób realizowana ma być koncepcja rozwoju odnawialnych źródeł energii oparta na energetyce wodnej.
        • 11.09.2007Ulgi w spłacie zobowiązań dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji finansowej
         Rząd przyjął projekt rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej dla przedsiębiorców ubiegających się o finansowe wsparcie w restrukturyzacji firmy. Pomoc ta będzie mogła mieć formę ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.
         • 10.09.2007Porozumienie z polskim ministrem finansów jako zabezpieczenie przed korektami cen transferowych
          Ceny transferowe to ceny ustalane dla transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (1) kapitałowo, (2) organizacyjnie, a w obrocie krajowym także: (3) majątkowo, (4) rodzinnie lub (5) ze względu na stosunek pracy. Dostawy i świadczenia pomiędzy podmiotami powiązanymi (tzw. transakcje kontrolowane) dotyczą wszelkich rodzajów aktywności gospodarczej, ale przede wszystkim: obrotu towarowego, świadczenia usług, finansowania działalności przedsiębiorstw oraz przenoszenia lub korzystania z praw o charakterze niematerialnym.
          • 09.09.2007Orzecznictwo — Opodatkowanie podatkiem VAT premii i bonusów
           Pismem z 13 czerwca 2005 r. K. sp. z o.o. w Warszawie zwróciła się do Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania polskich przepisów podatkowych i udzielenie odpowiedzi na pytanie — czy otrzymanie premii pieniężnej przez należy traktować jako świadczenie usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) dalej jako ustawa o VAT czy też korektę obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 4 tejże ustawy czy też świadczenie wyłączone spod opodatkowania.
           • 13.07.2007Nie będzie grup podatkowych VAT
            Interpelacja nr 7598 do ministra finansów w sprawie tzw. grup VAT-owskich
            • 04.07.2007Musisz być właścicielem, żeby amortyzować
             Podatnik może amortyzować dla celów podatkowych wyłącznie te środki trwałe, do których przysługuje mu prawo własności. Wyjątki od tej zasady dotyczą jedynie amortyzacji środków trwałych, używanych przez leasingobiorcę na podstawie umowy leasingu finansowego (kapitałowego) — orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
             • 03.07.2007Program reform według PKPP Lewiatan
              Kataster, opodatkowanie najbogatszych, podwyżki CIT - trwa festiwal pomysłów rządu na dodatkowe pieniądze dla służby zdrowia. Podwyżek płac domagają się kolejne grupy społeczne. Tymczasem koalicja rządowa już wcześniej wydała wiele z efektów wzrostu gospodarczego. Taka polityka staje się zagrożeniem dla szans rozwojowych Polski. Wyjściem jest szybkie porozumienie rządu, pracodawców i związkowców w sprawie systemowych reform gospodarczych i społecznych. PKPP Lewiatan poddaje taki program pod dyskusję.
              • 26.06.2007Biuletyn HWHN-Polska Nr 1 - informacje podatkowe i gospodarcze z rynku niemieckiego
               Informowaliśmy wczoraj o nawiązaniu współpracy z MORISON Steuerberatungsgesellschaft mbH z Kolonii. Dzisiaj publikujemy pierwszy biuletyn informacyjny (będą ukazywać się w cyklu kwartalnym), w którym nasz Partner przedstawia się i prezentuje informacje z zakresu niemieckiego prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych.
               • 20.06.2007Spółka jako podatnik podatku od czynności cywilnoprawnych
                Opodatkowanie spółki podatkiem od czynności cywilnoprawnych może wynikać z dwóch rodzajów zdarzeń. Z jednej strony spółka może być podatnikiem tego podatku - jak każda osoba fizyczna, osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - z tytułu dokonania określonych przez ustawę czynności o charakterze „uniwersalnym” (o ile nie będzie podlegać z tego tytułu podatkowi VAT). Z drugiej strony, pewne czynności objęte podatkiem od czynności cywilnoprawnych są specyficzne tylko dla spółek. Na nich skoncentrujemy się w niniejszym artykule.
                • 04.05.2007Opodatkowanie umowy pożyczki
                 Pożyczka zawarta zgodnie z art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, który z kolei uregulowany jest ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450). Ustawa, o której mowa, została w znacznym stopniu zmieniona ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 222, poz. 1629), zaś wprowadzone zmiany obowiązują od dnia 1 stycznia 2007 r.
                 • 22.03.2007ABC faktoringu (1)
                  Wielu dostawców towarów lub usług nie otrzymuje terminowo należności od swoich odbiorców. Ze względu na dobre kontakty z odbiorcami sami udzielają im kredytu kupieckiego lub też odbiorcy bezumownie nie płacą należności w terminie. Jeżeli stan permanentnego kredytowania odbiorców przez dostawców utrzymuje się przez dłuższy czas, dostawcy tracą płynność finansową i szukają zewnętrznych źródeł finansowania, takich jak kredyty, leasing czy fundusze strukturalne. Korzystając z nich, zaciągają własne zobowiązania czyli pogłębiają zadłużenie, zamiast dochodzić należności od odbiorców. Między innymi przywróceniu płynności finansowej takiego dostawcy służy faktoring. Faktorant szybko zdobywa gotówkę, a faktor zadba często również o bieżącą windykację należności od odbiorców.
                  • 13.03.2007Podatkowe grupy kapitałowe w Polsce - bez rewelacji
                   Interpelacja nr 6099 do ministra finansów w sprawie przepisów dotyczących podatkowych grup kapitałowych
                   • 05.03.2007Spółka prawa handlowego jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych
                    Spółki prawa handlowego na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych pojawiają się w zasadzie tylko jako płatnicy, natomiast nie są podatnikami tego podatku. Spółki osobowe traktowane są na gruncie podatku dochodowego jako podmioty transparentne, czyli zgodnie z art. 8 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) opodatkowanie dokonuje się na poziomie wspólników, a nie spółki.
                    • 26.01.2007Rozliczenie kosztów księgowych, podatkowych oraz podatku naliczonego VAT przez leasingobiorcę – leasing finansowy
                     Umowę leasingu w sensie bilansowym klasyfikują do leasingu finansowego przepisy art. 3 ust. 4 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.). W przypadku oddania przez finansującego (leasingodawcę, wynajmującego, wydzierżawiającego) aktywów trwałych korzystającemu (leasingobiorcy, najemcy i dzierżawcy) do odpłatnego używania lub pobierania pożytków na czas oznaczony na podstawie umowy leasingu, najmu lub dzierżawy o klasyfikacji umowy decyduje zasada przewagi treści ekonomicznej umowy nad jej formą prawną co oznacza, że składniki zalicza się do aktywów trwałych tej strony, na którą przechodzi ryzyko i korzyści wynikające z umowy.
                     • 17.01.2007Zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2007 roku.
                      Zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych można podzielić na zwolnienia przedmiotowe (dotyczą określonych czynności) i podmiotowe (te odnoszą się do wskazanych w ustawie podmiotów i organizacji. W 2007 r. pozostaje większość zwolnień obowiązujących dotychczas, ale część zwolnień zlikwidowano, a dla części z nich zostały na nowo określone warunki, po spełnieniu których można ze zwolnienia skorzystać. Pojawiło się też nowe zwolnienie - pożyczek udzielanych w kręgu osób bliskich.
                      • 06.09.2006Program pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej
                       Rada Ministrów wydała (05.09.2006 r.) rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania małym i średnim przedsiębiorcom pomocy publicznej na restrukturyzację niektórych należności publicznoprawnych, przedłożone przez ministra finansów. Rozporządzenie ustanawia program pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Program przewiduje zwolnienie z obowiązku informowania Komisji Europejskiej (KE) o przyznaniu pomocy na restrukturyzację tych przedsiębiorstw.
                       • 06.06.2006Unieważnienie decyzji nie rozwiązuje problemów
                        Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego duże urzędy skarbowe zaczęły działać za wcześnie. To spowodowało, że wydały bezprawnie 11 tysięcy decyzji. Teraz fiskus musi zwrócić pieniądze.
                        • 24.05.2006Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej
                         Pytanie podatnika: Jakie są konsekwencje podatkowe z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej? Czy podlegają opodatkowaniu przychody (dochody) z tytułu wypłaty udziału kapitałowego przysługującego wspólnikowi?
                         • 18.04.2006Czynny żal
                          Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. nr 83, poz. 930 z późn. zm.) zawiera katalog czynów kwalifikowanych jako przestępstwa lub wykroczenia skarbowe. Może za nie grozić mandat karny nakładany przez urzędnika skarbowego albo postępowanie przed sądem i kara grzywny, a w niektórych przypadkach nawet kara pozbawienia wolności. Od odpowiedzialności karnej można się uwolnić poprzez okazanie tzw. czynnego żalu.
                          • 01.02.2006Połączenie się podatników i problem sukcesji podatkowej
                           Łączenie się podatników jest częstym sposobem na rozwijanie działalności. Dzięki wprowadzeniu do Kodeksu spółek handlowych (w odniesieniu do praw i obowiązków o charakterze cywilnoprawnym) oraz do Ordynacji podatkowej zasady sukcesji uniwersalnej stał się on dogodny z punktu widzenia organizacyjnego a także korzystny ekonomicznie. W artykule poniższym, po ogólnym zaprezentowaniu zasad łączenia się spółek oraz wyjaśnieniu pojęcia sukcesji uniwersalnej, przedstawione zostaną konsekwencje podatkowe połączeń.
                           • 19.09.2005Właściwość miejscowa organów podatkowych państwa i organów samorządu terytorialnego
                            Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa. Natomiast organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej jest organ podatkowy właściwy dla podatnika, płatnika lub inkasenta.
                            • 09.06.2005Leasing
                             Leasing w najprostszym ujęciu jest formą finansowania polegającą na nabyciu prawa używania rzeczy w zamian za określone opłaty. Leasing to forma umowy cywilno-prawnej, zbliżona do najmu czy dzierżawy. Polega na przekazaniu rzeczy w użytkowanie na czas określony.
                             • 05.01.2005Likwidacja działalności - formalności i konsekwencje podatkowe
                              Zarówno rozpoczęcie jak i likwidacja działalności wymaga odwiedzin w różnych urzędach i dopełnienia wielu formalności. O ile zagadnieniom rozpoczynania działalności poświęconych jest wiele ogólnodostępnych materiałów, o tyle zagadnienie likwidacji traktowane jest nieco po macoszemu. Niesłusznie - konsekwencje podatkowe likwidacji działalności są znaczne, i jeśli likwidacja nie zostanie poprzedzona odpowiednią analizą, może się zupełnie niepotrzebnie okazać zbyt kosztowna. Kosztowne może okazać się również niedopełnienie formalności, wymaganych przepisami. Dzisiaj rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych likwidacji działalności gospodarczej.

                             « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ]