Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

grupy kapitałowe

 • 15.10.2009Poręczenie bez wynagrodzenia nie przysporzy korzyści
  Pytanie podatnika: Czy udzielone poręczenia i gwarancje oraz przystąpienie do długu są nieodpłatnym świadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
  • 12.10.2009Konferencja: PODATKI 2009/2010 - już w najbliższą środę w Warszawie
   W dniach 14-16.10.2009 r. w Warszawie, w Hotelu Sofitel Victoria odbędzie się konferencja organizowana wspólnie przez Akademię Biznesu MDDP oraz www.podatki.biz. Podczas dwóch dni konferencji zostaną wyczerpująco omówione bieżące problemy i zmiany, zarówno te dokonane jak i planowane w podatku VAT i podatku dochodowym od osób prawnych. Tematem przewodnim trzeciego, specjalnego dnia konferencji będzie MSR / MSSF. Konferencję poprowadzą znani praktycy stosowania prawa. Wśród prowadzących znajdują się:
   • 09.10.2009UOKiK zakazał koncentracji
    Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie zgodziła się na przejęcie przez Cogifer Polska spółki Koltram ani na zakup przez Rieber Foods Polska marki Gellwe od FoodCare. W tym roku Urząd wydał już 66 decyzji w sprawie koncentracji przedsiębiorców. Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, UOKiK jest uprawniony do badania rynkowych skutków fuzji i przejęć, a nawet blokowania transakcji, które mogą trwale zakłócić konkurencję na rynku.
    • 05.10.2009Transakcje z podmiotami powiązanymi a określanie dochodu w drodze oszacowania
     Jeżeli podatnik zawarł transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo, to organ podatkowy może wydać decyzję określającą dochód oraz podatek dochodowy w drodze oszacowania. W praktyce prowadzi to najczęściej do powstania zaległości podatkowej. Dla skorzystania z tej możliwości organ podatkowy musi wykazać, że powiązania kapitałowe doprowadziły do ustalenia warunków transakcji, jakich nie ustaliłyby podmioty niezależne i że doprowadziło to do niewykazania lub zaniżenia dochodu w porównaniu z dochodem, jakiego należałoby oczekiwać, gdyby powiązań nie było – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.
     • 02.10.2009Orzecznictwo podatkowe: Brak podstaw prawnych do opodatkowania premii pieniężnych
      Z uzasadnienia: Przesłanką uznania danego zdarzenia za świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, jest istnienie bezpośredniego beneficjenta tego świadczenia, gdyż stosunek prawny łączący strony musi wiązać się ze świadczeniem wzajemnym. W związku z tym, interpretacja dokonana przez organ w tej sprawie nie jest zgodna z prawem, a szczególności z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż premie pieniężne otrzymywane przez nabywcę od dostawcy towarów przez niego nabywanych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
      • 23.09.2009Podwyższenie kapitału zakładowego a koszty firmy
       Pytanie podatnika: Czy koszty obsługi notarialnej, a także podatek od czynności cywilnoprawnych związane z podniesieniem kapitału zakładowego Spółki?
       • 16.09.2009OLPP dla PERN „Przyjaźń”
        Rząd zgodził się na wniesienie aportem 100 proc. udziałów Skarbu Państwa w spółce Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. (OLPP) do Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” Spółka Akcyjna (PERN). Aport ma objąć wszystkie udziały posiadane przez państwo w tej spółce, czyli ponad 345,7 tys. udziałów o wartości 1 tys. zł każdy. Oszacowana wartość spółki OLPP według stanu na 31 grudnia 2008 r. wynosi 696,5 mln zł.
        • 10.09.200912 mln zł dla startupów
         Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości ogłosiły konkurs „Innowatorzy 2009 – preinkubacja i wsparcie kapitałowe dla innowatorów w AIP”, podczas którego wybrane zostaną najbardziej innowacyjne pomysły biznesowe, w które warto zainwestować. Autorzy najlepszych projektów mają szansę zaistnieć w świecie biznesu.
         • 04.09.2009Nowe inwestycje zagraniczne pilotowane przez PAIiIZ
          We wrześniu rusza w Polsce realizacja dwóch nowych zagranicznych projektów inwestycyjnych, a dwa inne zostaną w tym miesiącu sfinalizowane. Lafarge i Cargotec rozpoczynają budowę nowych zakładów produkcyjnych, a Cadbury oraz Procter & Gamble otworzą w Polsce kolejne fabryki. Wszystkie projekty były obsługiwane przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
          • 17.08.2009Miejsce świadczenia usług pośrednictwa
           Pytanie podatnika: Czy w przypadku przedstawionej kompleksowej usługi pośrednictwa związanego z dostawami towarów, która będzie świadczona przez Spółkę, za miejsce jej świadczenia (opodatkowania), należy uznać, zgodnie z art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług miejsce dokonania dostawy towarów, tj. miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia transportu, a w konsekwencji, w przypadku świadczenia przez Spółkę przedstawionych powyżej usług pośrednictwa, miejscem ich świadczenia (opodatkowania) będzie terytorium państwa, z którego wysyłane będą towary, a w efekcie, usługi te nie będą podlegały opodatkowaniu VAT w Polsce?
           • 05.08.2009Skutki podatkowe sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa
            Pytania podatnika: Czy niezamortyzowana część wartości firmy przypadająca proporcjonalnie na zbytą zorganizowaną część przedsiębiorstwa może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu Spółki w momencie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa? W przypadku, w którym odpowiedź na pytanie pierwsze jest pozytywna, czy Spółka prawidłowo ustała część wartości firmy podlegającej zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu w momencie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a jeśli metoda zastosowana przez Spółkę jest nieprawidłowa to w jaki sposób należy wyznaczyć tę wartość?
            • 03.08.2009Zgoda na koncentrację w transporcie paliw
             Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” może przejąć kontrolę nad spółką Operator Logistyczny Paliw Płynnych. Zgodę na koncentrację wydała prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznając, że połączenie firm nie zakłóci konkurencji.
             • 15.06.2009Fuzja na rynku prasowym
              Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się na przejęcie spółki Edytor przez Media Regionalne, firmę kontrolowaną przez Mecom Group, wydawcę dzienników ogólnokrajowych i prasy regionalnej.
              • 02.06.2009Poręczenie kredytu bankowego nie jest przychodem
               Pytanie podatnika: Czy udzielone poręczenie jest nieodpłatnym świadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
               • 29.05.2009Neutralizacja skutków podatkowych umów gospodarczych a KUP
                Wydatek z tytułu wykonania umowy, którego ciężar obiektywnie mógł zostać uwzględniony w innych przeprowadzonych lub prawnie i faktycznie uzasadnionych czynnościach podatnika, a jej treść i okoliczności wskazują na zasadniczy powód zawarcia w postaci dążenia do osiągnięcia korzyści podatkowych, w szczególności neutralizacji skutków podatkowych zdarzeń gospodarczych, w których podmiot ten uczestniczył, nie stanowi kosztu uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                • 22.05.2009Centra Usług Wspólnych w sektorze publicznym
                 Na 4 - 15 mld złotych rocznie eksperci firmy doradczej Deloitte szacują oszczędności, jakie mógłby odnotować sektor publiczny, gdyby zreorganizował swoje usługi - takie jak np. księgowość, kadry i administracja - w Centra Usług Wspólnych. W opinii ekspertów, dzięki temu można by rozwiązać problemy wynikające z dużej koncentracji sektora na bieżącej obsłudze obywateli i stosunkowo małego nacisku kładzionego na usprawnianie sposobu działania służb publicznych.
                 • 14.05.2009Niezamortyzowana wartość inwestycji w obcym środku trwałym nie stanowi KUP
                  Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest stanowisko, że strata odpowiadająca niezamortyzowanej wartości początkowej inwestycji w obcy środek trwały w postaci wydatków poniesionych na dostosowanie zajmowanego na podstawie umowy najmu lokalu do prowadzonej działalności gospodarczej, może zostać zaliczona przez spółkę do kosztów uzyskaniu przychodów z jednoczesnym wycofaniem w/w nakładów inwestycyjnych z ewidencji środków trwałych?
                  • 11.05.2009Nowe taryfy gazowe
                   Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił nowe, niższe od dotychczas obowiązujących, stawki opłat za gaz, kończąc tym samym postępowania administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryf Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. (PGNiG), Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. (OGP) oraz sześciu Operatorów Systemu Dystrybucyjnego Grupy Kapitałowej PGNiG (OSD).
                   • 04.05.2009Zgoda UOKiK na współpracę RWE i Kompanii Węglowej
                    Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na utworzenie przez RWE Power i Kompanię Węglową spółki, która zajmie się budową i eksploatacją nowej elektrowni. Dzięki decyzji UOKiK, do 2015 roku na terenie nieczynnej kopalni Piast Ruch II na Śląsku powstanie nowa elektrownia węglowa.
                    • 16.04.2009UOKiK sprawdza Cyfrowy Polsat
                     Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzi, czy Cyfrowy Polsat nie nadużył swojej pozycji rynkowej, sprzedając prawa do publicznego odtwarzania relacji sportowych. Postępowanie antymonopolowe zostało wszczęte po analizie informacji znajdujących się na stronach internetowych przedsiębiorcy, jak również skarg napływających do Urzędu. Urząd sprawdzi, czy Cyfrowy Polsat nie nadużył swojej pozycji dominującej, uzależniając sprzedaż praw do publicznego odtwarzania relacji z Euro 2008 od zakupu dekodera oraz wsparcia technicznego.
                     • 07.04.2009Fuzje w telekomunikacji i ochronie mienia
                      Telekomunikacja Polska może przejąć kontrolę nad Ramsat, a spółka SGAM - kontrolę nad Konsalnetem – postanowił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zdaniem UOKiK fuzje nie zagrożą konkurencji na rynkach usług telekomunikacyjnych oraz ochrony osób i mienia.
                      • 27.03.2009Okresowa emerytura kapitałowa
                       Zasady nabywania prawa do emerytury z I i II filaru przez ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., będących członkami otwartego funduszu emerytalnego oraz rent rodzinnych po tych ubezpieczonych
                       • 03.03.2009KNF o transakcjach zagranicznych w polskim sektorze bankowym
                        Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował analizę danych o wzajemnych przepływach finansowych między podmiotami polskiego sektora bankowego a zagranicznymi instytucjami finansowymi. W opinii KNF banki wprowadziły istotne zmiany w polityce dywidendowej, zwiększyły poziom finansowania pozyskiwanego od zagranicznych instytucji i zredukowały lokaty deponowane za granicą.
                        • 05.02.2009Ćwierć miliona kary za zmowę
                         Spółka Kreisel, inicjator nielegalnego porozumienia na rynku budowlanym, została ukarana grzywną w wysokości blisko 250 tys. zł przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postępowanie antymonopolowe zostało wszczęte w lipcu 2008 roku, a w jego toku stwierdzono, że w latach 2000 - 2008 firma zawierała niezgodne z prawem umowy z przedsiębiorcami sprzedającymi materiały chemii budowlanej.
                         • 09.01.2009Dla kogo nowe emerytury
                          Nowa emerytura przysługuje wszystkim ubezpieczonym, urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., którzy osiągnęli minimalny wiek emerytalny, wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn.
                          • 15.12.2008Korzystne dla przedsiębiorców zmiany w Kodeksie spółek handlowych
                           8 stycznia 2009 r. wejdą w życie zmiany w Kodeksie spółek handlowych. Mają duże znaczenie dla szerokiej grupy przedsiębiorców. Najważniejszą zmianą, ułatwiającą zakładanie nowych podmiotów, jest obniżenie minimalnego wymaganego kapitału zakładowego spółek: z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej. Ustawa przewiduje jednak również kilka innych — istotnych i ułatwiających przedsiębiorcom prowadzenie działalności — zmian.
                           • 28.11.2008Kara za samowolne przejęcie
                            Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył 40 tys. zł kary na producenta i dystrybutora mięsa drobiowego Sadrob za dokonanie koncentracji bez uzyskania wcześniejszej zgody prezes UOKiK-u.
                            • 24.11.2008Amortyzacja podatkowa systemu informatycznego
                             Pytania podatnika: 1. W którym momencie Spółka powinna wprowadzić wartość niematerialną i prawną w postaci Systemu do rejestru wartości niematerialnych i prawnych (oraz rozpocząć dokonywanie podatkowych odpisów amortyzacyjnych)? 2. Czy „koszty okołowdrożeniowe” ponoszone do zakończenia procesu wdrożenia Systemu stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w momencie ich poniesienia, czy powinny powiększać wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej w postaci Systemu?
                             • 05.11.2008Krakodlew dla  ArcelorMittal
                              Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodziła się na przejęcie przez ArcelorMittal Poland spółki Krakodlew. Przedsiębiorcy zajmują się produkcją wyrobów hutniczych.
                              • 28.10.2008Lewiatana pakiet na kryzys
                               Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan ogłosiła pakiet wsparcia wzrostu polskiej gospodarki w warunkach globalnego kryzysu na rynkach finansowych i osłabienia gospodarczego na świecie. Zdaniem organizacji państwo i biznes powinny współdziałać na rzecz zabezpieczenia stabilności sektora bankowego, utrzymania tempa wzrostu gospodarczego nie niższego niż 4 proc. oraz zapewnienia podmiotom gospodarczym dostępu do kapitału.
                               • 27.10.2008Przejęcia w ciepłownictwie i przemyśle spożywczym
                                Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydała dwie zgody na połączenie przedsiębiorców. Decyzje dotyczą przejęcia kontroli przez E.ON edis energia nad MVV Polska oraz CED Group na spółką Kofola-Hoop
                                • 22.10.2008Przejęcie w bankowości
                                 Sto procent akcji spółki Cetelem Bank stanie się własnością Sygma Banque. Zgodę na to wyraziła prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
                                 • 21.10.2008UOKiK zgodził się na koncentrację
                                  Advanced Distribution Solutions może przejąć spółkę Mark-Pol – postanowiła prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zdaniem szefowej UOKiK koncentracja nie przyczyni się do ograniczenia konkurencji na rynku.
                                  • 30.09.2008Ceny energii nadal kontrolowane
                                   W 2009 roku Urząd Regulacji Energetyki nadal będzie zatwierdzał taryfy opłat za elektryczność dla gospodarstw domowych. Uwolnienie cen nastąpi, jeżeli zostanie wzmocniona pozycja odbiorcy końcowego, konkurencja oraz pozycja i uprawnienia organu regulacyjnego – zapowiedział prezes URE Mariusz Swora.
                                   • 25.09.2008UOKiK: Warunki przejęcia sieci Plus przez Biedronkę
                                    Jeronimo Martins Dystrybucja może przejąć sieć sklepów Plus – zdecydowała prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Właściciel Biedronki musi jednak sprzedać 38 placówek, a w trzech kolejnych wynająć część powierzchni handlowej.
                                    • 27.08.2008Różnice kursowe przy spłacaniu kredytu walutowego przy pomocy nowego kredytu
                                     Ujemne różnice kursowe powstające przy spłacie kredytu mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu. Dotyczy to także przypadku, w którym spłata kredytu następuje poprzez zaciągnięcie nowego kredytu (pożyczki), a transfer pieniędzy odbywa się między nowym kredytodawcą a kredytodawcą pierwotnym. Natomiast ujemne różnice kursowe powstałe przy spłacie kredytu dokonanej w powyższy sposób można obliczać przy zastosowaniu średnich kursów NBP — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                                     • 22.08.2008Fabryka izolacji w Opolskiem
                                      Kosztem 80 mln złotych w gminie Kolonowskie w województwie opolskim powstanie fabryka izolacji rur. Inwestorem jest spółka Izostal należąca do grupy kapitałowej Stalprofil S.A., której głównym akcjonariuszem jest indyjski koncern ArcelorMittal Poland.
                                      • 21.08.2008Przejęcie w branży optycznej
                                       Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się na przejęcie przez firmę Invoptic kontroli nad spółką JZO. Przedsiębiorcy działają w branży optycznej.
                                       • 21.07.2008Orzecznictwo: Uprawnienie pracownika do premii z zysku
                                        Pracownik uprawniony na podstawie zakładowego układu zbiorowego pracy i regulaminu premiowania do premii z zysku nie ma roszczenia o wypłatę premii za dany rok, jeżeli sprawozdanie finansowe pracodawcy za ten rok, wskutek utworzenia rezerwy na podstawie ustawy o rachunkowości, nie wykazało zysku.
                                        • 11.07.2008Nowe inwestycje warte blisko miliard złotych
                                         ">Nowe inwestycje warte blisko miliard złotych

                                         Łącznie 14 zezwoleń na realizację nowych projektów inwestycyjnych wydano w pierwszym półroczu w katowickiej i łódzkiej specjalnej strefie ekonomicznej (SSE). Na Górnym Śląsku do końca 2012 r. ukończonych zostanie 6 (w tym 4 z branży motoryzacyjnej), a w Łóżkiem – 8  inwestycji. Nakłady zaangażowanych w nie firm sięgną 950 mln zł.
                                         • 23.06.2008Przejęcie na rynku multipleksów
                                          Multikino może przejąć kina należące do sieci Silver Screen - postanowiła prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Transakcja może się jednak odbyć tylko pod określonymi warunkami.
                                          • 23.06.2008Działalność maklerska bardziej rentowna
                                           W 2007 roku wzrosła rentowność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych – poinformował GUS. Na wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich, podobnie jak innych instytucji rynku kapitałowego, korzystny wpływ miała dobra koniunktura w pierwszej połowie 2007  r., wysoka dynamika wzrostu gospodarczego, pozytywnie oddziałująca nie tylko na inwestycje bezpośrednie, ale także na decyzje inwestorów portfelowych.
                                           • 20.06.2008Wniesienie udziałów w spółce z o.o. do spółki jawnej
                                            Pytania podatnika: 1. Czy wniesienie przez wnioskodawcę do spółki osobowej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce z o.o. spowoduje na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powstanie przychodu u wspólnika na dzień podwyższenia wkładów w spółce jawnej? 2. Czy w przypadku, gdyby spółka osobowa dokonywała zbycia udziałów spółki z o.o. otrzymanych od wnioskodawcy (na poczet wkładu według wartości rynkowej na moment wniesienia wkładu), kosztem uzyskania przychodu ze zbycia tych udziałów spółki z o.o. będzie wartość udziału kapitałowego w spółce osobowej objętego przez wnioskodawcę („wydanego” wnioskodawcy) w zamian za ten wkład niepieniężny w postaci udziałów spółki z o.o., nie wyższa jednak od wartości rynkowej tychże udziałów spółki z o.o. na dzień ich wniesienia przez wnioskodawcę do spółki osobowej?
                                            • 13.06.2008Wartość początkowa firmy
                                             Pytanie podatnika: Czy zobowiązania przejęte w ramach aportu przedsiębiorstwa powinny zostać uwzględnione w wartości początkowej firmy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
                                             • 30.05.2008Orzecznictwo podatkowe: Korekta podatku naliczonego
                                              Przepis art. 91 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) ma zastosowanie do wszystkich podatników VAT w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od nabytego i wykorzystywanego przez siebie środka trwałego, i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się to prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru.
                                              • 21.05.2008UOKiK zgodził się na przejęcie
                                               Prezes UOKiK Marek Niechciał wydał zgodę na przejęcie przez Leroy-Merlin Inwestycje kontroli nad Conforamą. Przedsiębiorcy posiadają w Polsce sieci sklepów wielkopowierzchniowych.
                                               • 02.05.2008TP może sprzedać Ditel
                                                Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał uznał, że EDSA może przejąć kontrolę nad spółką Ditel. Przedsiębiorcy zajmują się wydawaniem oraz sprzedażą reklam w katalogach teleadresowych