Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

grupy kapitałowe

 • 28.07.2016Kolejne uproszczenia dla małych firm?
  Interpelacja nr 4489 w sprawie obniżenia kosztów ewidencyjnych mikrospółek z ograniczoną odpowiedzialnością.
  • 27.07.2016Rozliczanie kosztów związanych z uzyskaniem przychodu na przełomie roku podatkowego
   Pytanie podatnika: Czy koszty uzyskania przychodu zarówno bezpośrednio jak również pośrednio związane z uzyskaniem przychodu, a stanowiące dostawy niefakturowane, ujęte w księgach roku za który Oddział sporządza CIT-8 na podstawie poleceń księgowania w przypadku braku faktury będą stanowić koszty uzyskania przychodu tego roku podatkowego? Czy Oddział ma prawo uznać za koszty uzyskania przychodu roku następnego po roku, za który sporządzany będzie CIT-8 kwoty ewentualnych różnic pomiędzy kwotami wykazanymi w poleceniach księgowania, które będą ujęte w roku X, a otrzymanymi fakturami, rachunkami lub notami dokumentującymi te koszty, które Oddział otrzyma po zamknięciu ksiąg roku X?
   • 26.07.2016Podatki 2017: Sejm uchwalił nowelę wprowadzającą 15 proc. CIT
    Na ubiegłotygodniowym posiedzeniu Sejm przyjął nowelizację zakładającą wprowadzenie obniżonej (15 zamiast 19 proc.) stawki podatku dochodowego CIT. Z preferencyjnej stawki korzystać będą mogły m.in. przedsiębiorstwa o rocznych obrotach na poziomie do 1,2 mln euro. Nowela wejdzie w życie z początkiem 2017 r.
    • 25.07.2016Podatki 2017: Sejm uchwalił nowelę wprowadzającą 15 proc. CIT
     Na ubiegłotygodniowym posiedzeniu Sejm przyjął nowelizację zakładającą wprowadzenie obniżonej (15 zamiast 19 proc.) stawki podatku dochodowego CIT. Z preferencyjnej stawki korzystać będą mogły m.in. przedsiębiorstwa o rocznych obrotach na poziomie do 1,2 mln euro. Nowela wejdzie w życie z początkiem 2017 r.
     • 20.07.2016Grupa kapitałowa nie jest jednym pracodawcą – ważne orzeczenie SN
      Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie powinien traktować grupy kapitałowej jako jednego pracodawcy – wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego z 16 lipca br. Jak wskazują eksperci, to orzeczenie uniemożliwia automatyczne traktowanie przez ZUS oraz sądy powiązań kapitałowych między pracodawcą a zleceniodawcą za przesłankę do oskładkowania umów zleceń.
      • 14.07.2016Wydatki spółek technicznych nie są kosztem podatkowym?
       Pytanie podatnika: Czy PGK uprawniona jest do rozpoznania w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych kosztów/przychodów ponoszonych przez Spółki techniczne wchodzące w skład PGK?
       • 04.07.2016Wydatki na zakup urządzeń w kosztach podatkowych
        Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie ochrony osób i mienia. Wnioskodawca instaluje na chronionym obiekcie urządzenia elektroniczne, które wspomagają tą ochronę. Umowy na ochronę fizyczną obiektów zawierane są zarówno na czas określony jak i czas nieokreślony. Instalowane urządzenia przez cały czas stanowią własność Wnioskodawcy, ale nie stanowią dla Wnioskodawcy środków trwałych, a ich wartość nie przekracza 3500 zł. Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszt zakupu urządzeń nie jednorazowo, ale sukcesywnie w czasie, przez cały okres ich użytkowania?
        • 23.06.2016Skutki podatkowe wymiany udziałów. Fiskus zmienia zdanie
         Pytanie podatnika: Czy w związku z planowaną transakcją wniesienia udziałów posiadanych w Spółce zależnej do Spółki kapitałowej po stronie Wnioskodawczyni powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
         • 21.06.2016WSA. Parkowanie firmowego samochodu przy domu pracownika a odliczenie VAT
          Z uzasadnienia: Ocena sposobu wykorzystania samochodów służbowych powinna być dokonana z uwzględnieniem tego, czy stan faktyczny pozwala na stwierdzenie, że nie tylko zachodzi potencjalna możliwość użycia samochodów służbowych do użytku prywatnego, ale czy w rzeczywistości samochody te są wykorzystywane dla celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika. Dopóki mamy do czynienia z tzw. "czynnikiem ludzkim" zawsze istnieje potencjalne zagrożenie, że dany pojazd może zostać wykorzystany do celów innych niż związane z działalnością gospodarczą spółki. Okoliczności tej nie da się całkowicie wyeliminować, chodzi zatem jedynie o stworzenie takich mechanizmów i wprowadzenie takich zasad używania pojazdów, które dadzą maksymalną gwarancję wykorzystania ich wyłącznie w działalności podatnika.
          • 16.06.2016Podatek od niektórych instytucji finansowych w praktyce
           Pytanie podatnika: Czy na Spółce ciąży obowiązek złożenia deklaracji oraz wpłaty podatku od niektórych instytucji finansowych?
           • 31.05.2016Kilka sposobów na szukanie oszczędności w podatkach
            Obecnie firmy prowadzące działalność w Polsce stoją przed faktem wzmożonej aktywności fiskusa na polu zwiększenia skuteczności poboru należnych podatków. Przepisy podatkowe w dalszym ciągu przewidują jednak szereg rozwiązań, które pozwalają przedsiębiorcom na racjonalizację podatków, co wymiernie wpływa na osiągnięcie oszczędności.
            • 30.05.2016Kilka sposobów na szukanie oszczędności w podatkach
             Obecnie firmy prowadzące działalność w Polsce stoją przed faktem wzmożonej aktywności fiskusa na polu zwiększenia skuteczności poboru należnych podatków. Przepisy podatkowe w dalszym ciągu przewidują jednak szereg rozwiązań, które pozwalają przedsiębiorcom na racjonalizację podatków, co wymiernie wpływa na osiągnięcie oszczędności.
             • 17.05.2016NSA. Prawidłowe ujęcie faktury korygującej dokumentującej przyznanie rabatu
              Z uzasadnienia: Udzielenie rabatu lub skonta, czy też zwrot towaru, powodujące zmniejszenie pierwotnej wielkości przychodu, powinno skutkować dokonaniem korekty w celu zmiany pierwotnej wielkości osiągniętych przychodów w zgodzie ze stanem rzeczywistym z uwzględnieniem czasu za jaki dokonuje się korekty.
              • 16.05.2016Rozliczenie składek na PPE
               Pytanie podatnika: Czy składka podstawowa na PPE dla celów podatkowych winna być uznana za koszt uzyskania przychodów w miesiącu ujęcia jej w księgach rachunkowych (zaksięgowania)?
               • 14.04.2016Ceny transferowe. Kiedy potrzebna dokumentacja?
                Tezy: Transakcją w świetle art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397 ze zm.) będzie także wniesienie aportu do spółki kapitałowej w formie udziałów lub akcji, zakup (nabycie) udziałów, czy objęcie akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w zamian za wkład pieniężny.
                • 05.04.2016Odszkodowanie za wypadek w pracy w kosztach podatkowych pracodawcy
                 Pytanie podatnika: Czy zwrot kosztów leczenia oraz wypłaty tzw. rent wyrównawczych oraz zadośćuczynienia, będące następstwem wypadków przy pracy, stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów o charakterze pośrednim?
                 • 04.04.2016Opodatkowanie wspólników spółki komandytowej
                  Z uzasadnienia: Przychody spółki w całości podlegają podziałowi pomiędzy wspólników i są przez nich opodatkowanie. Wbrew jednak stanowisku organu nie oznacza to automatycznie, że wspólnicy "prowadzą działalność gospodarczą". Jedynie ich przychody uznaje się za pochodzące z działalności gospodarczej. Działalność ta jest jednak nadal prowadzona przez spółkę we własnym imieniu a nie przez wspólników.
                  • 24.03.2016Nowe przepisy celne uszczelnią system podatkowy
                   Już w maju wejdzie w życie tzw. Unijny Kodeks Celny (UKC). Nowe regulacje mają ujednolicić, przyspieszyć i uprościć procedury. Wprowadzony zostanie m.in. elektroniczny obieg dokumentów. Jednym z głównych celów wdrożenia UKC jest uszczelnienie systemów podatkowych w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej.
                   • 24.03.2016Podatek od odsetek z lokat i oszczędności do likwidacji?
                    Interpelacja nr 1284 do ministra finansów w sprawie podatku od odsetek z lokat i oszczędności.
                    • 14.03.2016Skutki podatkowe wymiany udziałów
                     Pytanie podatnika: Czy wskazana w opisie zdarzenia przyszłego Wymiana udziałów będzie dla Wnioskodawcy neutralna na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. czy w związku z aportem udziałów Spółki A do Spółki B w zamian za udziały Spółki B, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu?
                     • 11.03.2016Niedopełnienie obowiązków dotyczących sprawozdania finansowego. Jakie sankcje?
                      Przedsiębiorstwa prowadzące pełne księgi rachunkowe mają obowiązek sporządzić i złożyć sprawozdanie finansowe obrazujące sytuację majątkowo-finansową firmy z zachowaniem m.in. zasady rzetelności. Zachowanie wysokiej jakości sprawozdania finansowego jest dla jednostki gospodarczej niezwykle ważne nie tylko z punktu widzenia ustawowego, ale również ze względu na odbiorców końcowych danego sprawozdania, którymi mogą być m.in.: akcjonariusze, udziałowcy, instytucje finansowe, inwestorzy, kontrahenci, urzędy skarbowe.
                      • 09.03.2016Niedopełnienie obowiązków dotyczących sprawozdania finansowego. Jakie sankcje?
                       Przedsiębiorstwa prowadzące pełne księgi rachunkowe mają obowiązek sporządzić i złożyć sprawozdanie finansowe obrazujące sytuację majątkowo-finansową firmy z zachowaniem m.in. zasady rzetelności. Zachowanie wysokiej jakości sprawozdania finansowego jest dla jednostki gospodarczej niezwykle ważne nie tylko z punktu widzenia ustawowego, ale również ze względu na odbiorców końcowych danego sprawozdania, którymi mogą być m.in.: akcjonariusze, udziałowcy, instytucje finansowe, inwestorzy, kontrahenci, urzędy skarbowe.
                       • 09.03.2016WSA. Złożenie zgłoszenia SD-Z2 w późniejszym terminie
                        Z uzasadnienia: Spadkobiercą, który dowiedział się o nabyciu rzeczy i praw majątkowych w warunkach art. 4a ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn jest taki spadkobierca, który z przyczyn od siebie niezależnych, obiektywnych, nie mógł powziąć wiedzy o nabyciu składników masy spadkowej w terminie z art. 4a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, nie był w stanie w tym terminie podjąć i zakończyć wszystkich koniecznych czynności dla uzyskania stanowczej wiedzy o składzie, wartości odziedziczonego majątku.
                        • 09.03.2016MF o podatku bankowym i udzielaniu pożyczek pracownikom
                         Przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych powinny być uwzględnione wartości aktywów ustalone na podstawie sald wszystkich kont;  Podatnik udzielający pożyczki własnym pracownikom nie może zostać uznany za instytucję pożyczkową, która będzie podlegała podatkowi od niektórych instytucji finansowych;  Kwota wolna od podatku powinna być przypisana i rozliczana proporcjonalnie do posiadanych przez nie aktywów, składających się na łączną podstawę opodatkowania, po uwzględnieniu proporcjonalnego udziału aktywów każdego z podatników w ogólnej kwocie aktywów do opodatkowania  - tak wynika z interpretacji ogólnej Ministerstwa Finansów.
                         • 29.02.2016Usługi niematerialne. Opodatkowanie dochodów zagranicznych
                          Tezy: 1. Gdy mowa jest o świadczeniu usług niematerialnych przez zagranicznego usługodawcę (nierezydenta) poza terytorium Polski, to źródłem przychodu (dochodu) jest działalność gospodarcza i kluczowym jest miejsce wykonywania usług, ale tylko (…) poprzez stały zakład. Jeżeli nierezydent nie ma stałego zakładu w Polsce, to nie ma podstaw, aby go opodatkować w Polsce.
                          • 23.02.2016Opodatkowanie VAT darowizny wierzytelności własnych
                           Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że dokonanie przez Wnioskodawcę darowizny Wierzytelności Własnej na rzecz innej spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT?
                           • 29.01.2016WSA. Przedterminowe rozwiązanie umowy może być opłacalne
                            Z uzasadnienia: Kosztem podatkowym podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w świetle treści art. 15 ust. 1 ustawy o CIT mogą być również koszty zabezpieczające źródło przychodów - to znaczy koszty poniesione na ochronę istniejącego - podstawowego - źródła przychodów, w taki sposób, aby to źródło funkcjonowało w bezpieczny sposób, tak aby doszło do ograniczenia strat finansowych przez rezygnację z pewnych wydatków (koszty najmu nierentownych inwestycji), pomimo poniesienia pewnych kosztów (kara umowna lub tzw. "odstępne"), które właśnie zabezpieczeniu źródła przychodów mają służyć.
                            • 24.12.2015Rozliczenia CIT. Jak ustalać cenę rynkową?
                             Teza: 1. Za podstawę ustalania ceny rynkowej w rozumieniu art. 12 ust. 6 pkt 4) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie może być uznana taka, która wynika z oferty skierowanej tylko do określonego, zamkniętego kręgu podmiotów, a także taka która wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych obowiązków związanych z przejęciem określonych zadań podmiotu prawa publicznego.
                             • 15.12.2015Podatki 2016: Nowa klauzula ograniczy zwolnienia podatkowe dla dywidend
                              Od nowego roku obowiązywać zacznie nowa klauzula ograniczająca zwolnienia podatkowe dla dywidend. Eksperci firmy doradczej EY wskazują, że regulacje wpłyną przede wszystkim na międzynarodowe koncerny inwestujące w Polsce za pośrednictwem spółek holdingowych. Podobnie ma być z polskimi przedsiębiorstwami, które inwestują poza granicami kraju. 
                              • 14.12.2015Podatki 2016: Nowa klauzula ograniczy zwolnienia podatkowe dla dywidend
                               Od nowego roku obowiązywać zacznie nowa klauzula ograniczająca zwolnienia podatkowe dla dywidend. Eksperci firmy doradczej EY wskazują, że regulacje wpłyną przede wszystkim na międzynarodowe koncerny inwestujące w Polsce za pośrednictwem spółek holdingowych. Podobnie ma być z polskimi przedsiębiorstwami, które inwestują poza granicami kraju. 
                               • 07.12.2015Zmiana umowy spółki a opodatkowanie PCC
                                Tezy: Skoro w świetle art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 ze zm.) zmiana umowy spółki osobowej polegać może bądź to na wniesieniu lub podwyższeniu wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki, bądź na podwyższeniu kapitału zakładowego, to użyty w art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b/ tej ustawy zwrot „wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej” należy wiązać wyłącznie z wniesieniem wkładu do spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, a w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej i komandytowej – z wniesieniem wkładu przez komplementariusza.
                                • 27.11.2015Rachunkowość 2016. Uproszczenia w prawie bilansowym
                                 Przepisy nowelizowanej ustawy o rachunkowości, w zakresie uproszczeń, będą miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie, z możliwością wcześniejszego zastosowania do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy, czyli za rok 2015.
                                 • 26.11.2015Rachunkowość 2016. Uproszczenia w prawie bilansowym
                                  Przepisy nowelizowanej ustawy o rachunkowości, w zakresie uproszczeń, będą miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie, z możliwością wcześniejszego zastosowania do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy, czyli za rok 2015.
                                  • 20.11.2015NSA. Przekazanie całego majątku spółki na rzecz jedynego wspólnika a przychód podatkowy
                                   Z uzasadnienia: Skoro wprost z przepisów prawa nie wynika, aby przekazania majątku likwidowanej spółki na rzecz jedynego wspólnika, w związku z jej likwidacją, powodowało powstanie po stronie spółki obowiązku podatkowego, nie można więc rozszerzać katalogu źródeł przychodu, o jakich mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o CIT, dla celów opodatkowania, tym bardziej, że wspólnik będzie zobowiązany w związku z powyższą czynnością zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych, zaś spółka nie otrzyma niczego w zamian dokonując wyżej wymienionej, jednostronnej, nieodpłatnej czynności prawnej.
                                   • 16.11.2015Podatki 2016: Wyspecjalizowane urzędy skarbowe na nowych zasadach
                                    Dzięki przyszłorocznym zmianom wyspecjalizowane urzędy skarbowe będą w większym stopniu koncentrować się na obsłudze podatników oraz płatników dokonujących skomplikowanych operacji gospodarczych – zapewnia Ministerstwo Finansów. Za obsługę tzw. dużych podatników odpowiadać będzie Krajowy Wyspecjalizowany Urząd Skarbowy (KWUS) z siedzibą w Warszawie.
                                    • 12.10.2015Podatki 2016: Międzynarodowe koncerny będą mocniej obciążone podatkami
                                     Sejm przyjął nowelę ustaw o podatkach dochodowych PIT i CIT. Zmiany, które wejdą w życie w przyszłym roku, zakładają m.in. ograniczenie zwolnień podatkowych dla dywidend. Jak wskazują eksperci firmy doradczej EY, wpływ nowych regulacji odczują głównie międzynarodowe koncerny inwestujące w Polsce.
                                     • 08.10.2015Rozliczenie w kosztach spotkań promocyjnych
                                      Pytanie podatnika: Czy wydatki związane z organizacją spotkań promocyjnych, w tym na zakup artykułów spożywczych zużywanych podczas spotkań, stanowią koszt uzyskania przychodu w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
                                      • 05.10.2015Zestaw powitalny dla nowego pracownika a PIT. Nowe stanowisko MF
                                       Pytanie podatnika: Czy wartość zestawu startowego, otrzymanego przez pracownika od Wnioskodawcy w związku z opracowaniem i wprowadzeniem nowego wizerunku/logo stanowi dla tego pracownika przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                                       • 22.09.2015Podatki 2016: Wyspecjalizowane urzędy skarbowe na nowych zasadach
                                        Od przyszłego roku na skalę krajową działać będzie jeden z wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Jak wynika z projektu nowego rozporządzenia resortu finansów, nowy Krajowy Wyspecjalizowany Urząd Skarbowy (KWUS) ma zajmować się obsługą tzw. dużych podatników, w tym banków, zakładów ubezpieczeń oraz podmiotów mających przychody netto na poziomie co najmniej 50 mln euro.
                                        • 21.09.2015Podatki 2016: Wyspecjalizowane urzędy skarbowe na nowych zasadach
                                         Od przyszłego roku na skalę krajową działać będzie jeden z wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Jak wynika z projektu nowego rozporządzenia resortu finansów, nowy Krajowy Wyspecjalizowany Urząd Skarbowy (KWUS) ma zajmować się obsługą tzw. dużych podatników, w tym banków, zakładów ubezpieczeń oraz podmiotów mających przychody netto na poziomie co najmniej 50 mln euro.
                                         • 28.08.2015PIT. Przekazanie pracownikom materiałów promocyjnych
                                          Pytanie podatnika: Wnioskodawca planuje podjęcie działań w zakresie rozpowszechnienia nowej marki spółki, a w szczególności przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej wśród pracowników mającej na celu ich identyfikację z nowym wizerunkiem spółki. W ramach tych działań Wnioskodawca planuje przekazanie nieodpłatnie każdemu pracownikowi tzw. „zestawu startowego”, promującego nową markę składającego się z drobnych przedmiotów, takich jak np.: kubek termiczny, torba śniadaniowa, długopis czy tzw. „smycz” na służbowy identyfikator, itp. Czy wartość zestawu startowego stanowi dla pracownika przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń?
                                          • 24.08.2015Podróże służbowe członków zarządu a koszty podatkowe
                                           Pytanie podatnika: Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na hotele, całodzienne wyżywienie, podróż (przelot) oraz dojazd z i do lotniska (taksówki), spotkania z kontrahentami oraz pracownikami, włoskich członków zarządu Wnioskodawcy stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów, o których mowa w dyspozycji przepisu artykułu 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
                                           • 20.08.2015Programy motywacyjne a koszty uzyskania przychodów pracodawcy
                                            Pytanie podatnika: Czy koszty związane z funkcjonowaniem Programu i wypłatą środków pieniężnych dla pracowników z tego tytułu będą stanowiły dla Spółki koszt uzyskania przychodu?
                                            • 10.07.2015Będą zmiany w podatku Belki?
                                             Interpelacja nr 33221 do ministra finansów w sprawie podatku od odsetek z lokat i oszczędności
                                             • 07.07.2015Podatki 2015: Zmiany ws. ulgi na złe długi
                                              Z początkiem lipca weszła w życie nowela ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), która wprowadziła m.in. modyfikacje dotyczące tzw. ulgi na złe długi. Wierzyciele mogą teraz korzystać z ulgi także w odniesieniu do dostaw zrealizowanych na rzecz podmiotów działających w ramach grupy kapitałowej.
                                              • 06.07.2015Podatki 2015: Zmiany ws. ulgi na złe długi
                                               Z początkiem lipca weszła w życie nowela ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), która wprowadziła m.in. modyfikacje dotyczące tzw. ulgi na złe długi. Wierzyciele mogą teraz korzystać z ulgi także w odniesieniu do dostaw zrealizowanych na rzecz podmiotów działających w ramach grupy kapitałowej.
                                               • 06.07.2015MF wyjaśnia. Zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT
                                                1 lipca 2015 r. weszły w życie nowe przepisy w zakresie rozszerzenia i doprecyzowania regulacji zawartych w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), dalej jako „ustawa o VAT”, dotyczących mechanizmu odwróconego obciążenia, których celem jest zapewnienie większej skuteczności tego instrumentu. Przepisy te zostały wprowadzone ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 605).
                                                • 03.07.2015MF wyjaśnia. Zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT
                                                 1 lipca 2015 r. weszły w życie nowe przepisy w zakresie rozszerzenia i doprecyzowania regulacji zawartych w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), dalej jako „ustawa o VAT”, dotyczących mechanizmu odwróconego obciążenia, których celem jest zapewnienie większej skuteczności tego instrumentu. Przepisy te zostały wprowadzone ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy ? Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 605).
                                                 • 13.05.2015Analiza porównywalności - narzędzie redukujące ryzyko podatkowe w zakresie cen transferowych
                                                  Analiza porównywalności transakcji polega na analizie warunków ustalonych przez podmioty powiązane i porównaniu ich z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty lub warunkami, które ustaliłby dany podmiot z podmiotem niezależnym w porównywalnych okolicznościach. Analiza porównawcza jest podstawowym narzędziem, zarówno dla podatników jak i władz skarbowych, stosowanym w celu zbadania czy ustalone warunki przez podmioty powiązane w zawieranych miedzy sobą transakcjach mają charakter „rynkowy” czyli nie odbiegają od tych, jakie w porównywalnej sytuacji ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.
                                                  • 01.04.2015Ustawa o rachunkowości - rząd przyjął projekt noweli
                                                   Polskie prawo zostanie dostosowane do przepisów unijnej dyrektywy ws. uproszczenia zasad sporządzania sprawozdania finansowego dla jednostek małych – wynika z projektu nowelizacji ustawy o rachunkowości, przyjętego we wtorek przez rząd.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] ... [ 9 ] następna strona »