Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

odpowiedzialność pracownika

 • 19.06.2009Orzecznictwo: Odpowiedzialność członków zarządu i likwidatorów w spółce z o.o.
  Odpowiedzialność związaną z bezskutecznością egzekucji określonego zobowiązania wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponoszą na podstawie art. 299 Kodeksu spółek handlowych osoby będące członkami jej zarządu lub likwidatorami w czasie istnienia tego zobowiązania.
  • 18.06.2009VAT i CIT 2009 – Konferencja w Sopocie
   Już wkrótce, w dniach 29.06.2009 – 1.07.2009 księgowi i doradcy podatkowi będą mieli okazję spotkania się na trzydniowej konferencji, poświęconej VAT i CIT w 2009, organizowanej w niebanalnym otoczeniu. Gospodarzem będzie bowiem sopocki hotel Zhong Hua, położony bezpośrednio na plaży. Lokalizacja konferencji umożliwi połączenie obowiązków i przyjemności – a zarówno pierwszych jak i drugich nie zabraknie. Otoczenie, warunki i morska atmosfera z pewnością sprzyjać będą ożywionym dyskusjom i wymianie doświadczeń. Prowadzącymi konferencję są wybitni specjaliści, wykładowcy i doradcy podatkowi, a o atrakcje popołudniowe i wieczorne dbać będą organizatorzy – Akademia Biznesu MDDP i www.podatki.biz  
   • 10.06.2009Wystąpienie do sądu o uznanie umowy za umowę o pracę
    Uznanie umowy cywilnoprawnej za umowę o pracę rodzi poważne konsekwencje dla pracodawcy. Z powództwem o ustalenie istnienia stosunku pracy wystąpić może nie tylko osoba zatrudniona na podstawie tej umowy, ale także inspekcja pracy.
    • 09.06.2009Działalność gospodarcza czy umowa o pracę
     Sytuacje, w których przepisy odmawiają uznania danego stosunku prawnego za wykonywanie działalności gospodarczej. Za działalność gospodarczą albo pozarolniczą działalność gospodarczą uznaje się na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.; dalej: pdof) działalność zarobkową:
     • 26.05.2009Orzecznicwo: Trudna droga do umorzenia składek po zakończeniu działalności
      Z uzasadnienia: Instytucja umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne uregulowana w art. 28 u.s.u.s. oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia (Dz. U. 2003 r. Nr 141 poz. 1365; dalej jako rozporządzenie MGPPS) ma zastosowanie tylko i wyłącznie do zaległości z tytułu składek finansowanych przez osoby będące jednocześnie ich płatnikami. Zgodnie bowiem z art. 30 u.s.u.s. do składek finansowanych przez ubezpieczonych nie będących płatnikami składek nie stosuje się art. 28 i 29 u.s.u.s. Oznacza to, iż ani przepis art. 28 u.s.u.s. ani przepisy rozporządzenia z dnia 31 lipca 2003 r. (wydanego na podstawie art. 28 ust. 3b u.s.u.s.) nie mogą stanowić podstawy do umorzenia składek należnych za zatrudnianych pracowników w części przez nich finansowanej.
      • 05.05.2009Orzecznictwo: Wypowiedzenie umowy o pracę przed nawiązaniem stosunku pracy
       1. Przepis art. 26 Kodeksu pracy nie uzależnia powstania stosunku pracy od jej faktycznego rozpoczęcia przez pracownika. 2. Możliwość wypowiedzenia umowy o pracę nie jest uzależniona od nawiązania się między stronami stosunku pracy (rozpoczęcia się okresu zatrudnienia). Okresem wypowiedzenia dokonanego przed nawiązaniem się stosunku pracy jest okres przewidziany w art. 36 § 1 pkt 1 k.p., chyba że pracownik wcześniej pozostawał z tym samym pracodawcą w stosunku pracy lub strony w umowie o pracę przedłużyły ustawowy okres wypowiedzenia tej umowy. 3. Przepis art. 49 k.p. w zakresie, w jakim stanowi o rozwiązaniu umowy o pracę z upływem wymaganego okresu wypowiedzenia, dotyczy wypowiedzenia dokonanego, zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika.
       • 27.04.2009Ustalanie kryterium socjalnego przy przyznawaniu świadczeń z zfśs
        Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zfśs) uzależnione są od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z tego funduszu. Istotne staje się zatem podjęcie określonych działań w celu poznania tej sytuacji, co umożliwi różnicowanie wysokości i zakresu świadczeń otrzymywanych przez poszczególne osoby uprawnione do korzystania z zfśs.
        • 26.01.2009MF: Wprowadzanie dla pewnej grupy pracowników odmiennych regulacji jest nieuzasadnione
         Interpelacja nr 6075 do ministra finansów w sprawie zmian w przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych w celu umożliwienia w większym zakresie odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania poza miejscem zamieszkania, związanych z wykonywaną pracą
         • 19.01.2009Opodatkowanie pracowników pracujących za granicą
          Pytanie: Nasza firma zajmuje się świadczeniem usług na terenie Norwegii, gdzie wysyłamy swoich pracowników w celu wykonywania pracy na rzecz naszego kontrahenta. Nie posiadamy oddziału ani zakładu na terenie Norwegii. W którym kraju będzie podlegało opodatkowaniu wynagrodzenie pracowników?
          • 14.01.2009Koszty szkolenia pracowników
           Pytanie podatnika: Czy koszty finansowania lub współfinansowania szkoleń pracowników i egzaminów potwierdzających zdobytą przez nich wiedzę, ponoszone przez Wnioskodawcę, stanowią dla Niego koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
           • 13.01.2009Obowiązek zatrudnienia pracownika odpowiedzialnego za ochronę przeciwpożarową
            18 stycznia 2009 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie obowiązków pracodawcy dotyczących bhp, wprowadzająca m.in. wymóg wyznaczenia pracowników do wykonywania czynności związanych z ochroną przeciwpożarową i ewakuacją pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej. To ważne przepisy, zmierzające na pewno do zwiększenia bezpieczeństwa wykonywania pracy. Niestety, ustawodawca, nakładając ten obowiązek, nie zróżnicował pracodawców – każdy z nich, bez względu na poziom zatrudnienia, będzie musiał zatrudniać pracownika, który posiada kwalifikacje wymagane przez przepisy o ochronie przeciwpożarowej.
            • 18.12.2008Obowiązkowe ubezpieczenie OC biur rachunkowych w pytaniach i odpowiedziach (7)
             Pytanie: Czy obowiązkowe ubezpieczenie OC biur rachunkowych mogą również wykupić: księgowy pracujący na etacie, księgowy pracujący w biurze rachunkowym lub osoba prowadząca księgowość na podstawie umowy-zlecenia?
             • 09.12.2008Wyliczanie wynagrodzenia za nadgodziny
              Pytanie: Czy zawsze w taki sam sposób wyliczamy „normalne” wynagrodzenie godzinowe przysługujące za pracę godzinach nadliczbowych i dodatek do tego wynagrodzenia?
              • 02.12.2008Obowiązkowe ubezpieczenie OC biur rachunkowych w pytaniach i odpowiedziach (6)
               Pytanie: Słyszałam, że ubezpieczyciel zażądał od ubezpieczonego biura rachunkowego zwrotu wypłaconego odszkodowania. Czy jest to możliwe? Jeśli tak, to jaki jest sens kupowania takiego ubezpieczenia?
               • 23.10.2008Odszkodowanie a franszyza redukcyjna
                Pytanie podatnika: Czy wypłacone użytkownikom lokali przez spółdzielnię kwoty odszkodowań z tytułu szkód podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy, a tym samym nie należy ich wykazywać w PIT-8C?
                • 04.09.2008Ubezpieczenie władz spółki od odpowiedzialności cywilnej
                 Pytanie podatnika: Czy powstaje przychód do opodatkowania u członków zarządu, członków rady nadzorczej i pracowników kadry kierowniczej z tytułu ponoszenia przez Spółkę składek na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w sytuacji, gdy zawarta umowa ubezpieczenia będzie „bezimienna”?
                 • 11.08.2008Szkoda wyrządzona przez pracownika tymczasowego
                  Pytanie: Kto ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pracownika tymczasowego przy wykonywaniu przez niego pracy?
                  • 24.07.2008Zasady ponoszenia odpowiedzialności w firmie
                   Przepisy Kodeksu pracy przewidują zasadniczo cztery typy odpowiedzialności pracownika. Są to odpowiedzialność porządkowa pracownika, odpowiedzialność za wyrządzoną pracodawcy przez pracownika szkodę z winy umyślnej lub nieumyślnej, a także odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną w powierzonym mieniu. Przepisy regulują także zasady odpowiedzialności pracodawcy.
                   • 23.07.2008Przejście zakładu pracy na nowy podmiot
                    Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę polega na tym, że zakład pracy lub jego część przechodzi z posiadania dotychczasowego pracodawcy w posiadanie nowego pracodawcy, który staje się pracodawcą przejętych pracowników. Przejście zakładu pracy następuje automatycznie, z mocy prawa i to także wówczas gdyby dotychczasowi pracownicy sprzeciwiali się zmianie pracodawcy.
                    • 21.07.2008Orzecznictwo: Uprawnienie pracownika do premii z zysku
                     Pracownik uprawniony na podstawie zakładowego układu zbiorowego pracy i regulaminu premiowania do premii z zysku nie ma roszczenia o wypłatę premii za dany rok, jeżeli sprawozdanie finansowe pracodawcy za ten rok, wskutek utworzenia rezerwy na podstawie ustawy o rachunkowości, nie wykazało zysku.
                     • 17.07.2008Skutki uchybienia terminowi załatwienia sprawy podatkowej
                      Następstwem naruszenia obowiązku terminowego załatwienia sprawy zarówno w postępowaniu przed organem I instancji, jak i w postępowaniu odwoławczym są konsekwencje prawne wynikające z przepisów art. 140–143 Ordynacji podatkowej.
                      • 11.07.2008Orzecznictwo: Zakaz ujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa
                       1. Zwolnienie byłych pracowników z zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie jest równoznaczne z godzeniem się przez byłego pracodawcę na ujawnienie (upowszechnienie) tych informacji przez pracowników lub na uczynienie z nich dowolnego użytku, zwłaszcza sprzecznego z interesem pracodawcy. 2. Także po rozwiązaniu stosunku pracy byli pracownicy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy posiadanych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jednolity tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
                       • 07.07.2008Orzecznictwo: Świadczenie w naturze albo odszkodowanie
                        Niewykonanie przez pracodawcę obowiązku świadczenia w naturze w sytuacji, gdy nie jest przewidziane zastępcze świadczenie pieniężne, uprawnia pracownika – według jego wyboru – do dochodzenia wykonania świadczenia w naturze lub odszkodowania (art. 353, art. 363 i art. 471 k.c. w związku z art. 300 k.p.).
                        • 04.07.2008Świadczenia bhp dla zleceniobiorcy
                         W jednym z poprzednich numerów „Eksperta Księgowego” opisaliście Państwo zasady przyznawania, opodatkowania i „ozusowania” świadczeń wydawanych pracownikom (odzież robocza, obuwie ochronne, ekwiwalenty itd.). Jak traktować takie same świadczenia wypłacane zleceniobiorcom, bowiem w mojej firmie takim osobom przekazuję te same środki ochrony co pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Czy wydatki będą kosztem uzyskania przychodu dla firmy?
                         • 04.07.2008Orzecznictwo: Zadośćuczynienie za mobbing
                          Długotrwałość nękania lub zastraszania pracownika w rozumieniu art. 943 § 2 k.p. musi być rozpatrywana w sposób zindywidualizowany i uwzględniać okoliczności konkretnego przypadku. Nie jest zatem możliwe sztywne wskazanie minimalnego okresu niezbędnego do zaistnienia mobbingu. Z art. 943 § 2 i 3 k.p., wynika jednak, że dla oceny długotrwałości istotny jest moment wystąpienia wskazanych w tych przepisach skutków nękania lub zastraszania pracownika oraz uporczywość i stopień nasilenia tego rodzaju działań.
                          • 01.07.2008Świadectwo pracy
                           Pracodawca ponosi względem pracownika odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Zgodnie bowiem z treścią art. 99 § 1 KP, pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.
                           • 24.04.2008Szkolenie za granicą również w kosztach uzyskania
                            Rozstrzygając zagadnienie, które z wydatków poniesionych na szkolenie pracowników będziemy mogli zaliczyć w koszty uzyskania przychodu musimy na wstępie odwołać się do ogólnych zasad zaliczania poszczególnych wydatków w koszty uzyskania przychody. Zasady te wynikają z przepisów art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.; dalej: CIT) oraz odpowiednio z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm., dalej: PIT).
                            • 11.04.2008Zmiana pracy i niewykorzystany urlop
                             Pytanie: Czy niewykorzystany urlop wypoczynkowy może zostać wykorzystany podczas zatrudnienia u kolejnego pracodawcy?
                             • 04.04.2008Orzecznictwo podatkowe: Działalność wykonywana osobiście i VAT
                              Zaskarżonym wyrokiem z 27 września 2006 r., sygn. akt I SA/Bd 456/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę Rajmunda K... na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 28 kwietnia 2006 r. nr PP 1-4407-29/06 w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za wrzesień 2005 r.
                              • 03.04.2008Podróż służbowa pracownicy w ciąży
                               Pytanie: Co zrobić w sytuacjach, gdy podczas podróży służbowej pracownicy w ciąży występują nadgodziny?
                               • 02.04.2008Ustalanie katalogu prac szkodliwych
                                Pytanie: W jaki sposób ustala się katalog prac szkodliwych i innych wymagających stosowania skróconego czasu pracy?
                                • 21.03.2008PARP dla pracowników „50+”
                                 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje właścicielom i pracownikom firm z sektora MSP bezpłatne szkolenia on-line za pośrednictwem edukacyjnego portalu Akademia PARP. Zdaniem przedstawicieli Agencji szkolenia typu e-learning mogą być najwłaściwszym rozwiązaniem dla osób po pięćdziesiątce, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, by powrócić na rynek pracy lub się na nim utrzymać.
                                 • 25.02.2008Odpowiedzialność materialna księgowego na podstawie regulacji Kodeksu pracy - z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych
                                  Księgowy jako pracownik może być również pociągnięty do odpowiedzialności na podstawie przepisów ustawy – Kodeks pracy - z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych. W art. 114 Kodeksu pracy (dalej K.p.) unormowana została kwestia odpowiedzialności materialnej pracownika. Zgodnie z tym przepisem: „Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w przepisach niniejszego rozdziału.”
                                  • 06.02.2008Czas pracy głównego księgowego

                                   Pytanie: Jakie specjalne zasady w zakresie organizacji czasu pracy występują w odniesieniu do głównego księgowego w firmie?
                                   • 06.02.2008Obowiązki płatnika podatków
                                    Instytucja płatnika występuje niemal w każdej ustawie podatkowej. Ustawy te konkretyzują obowiązki płatnika, jednakże, zgodnie z normą art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.),1) za płatnika uważa się tylko tę osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, na którą przepisem prawa podatkowego nałożono obowiązki:
                                    • 30.01.2008Godziny nadliczbowe w przypadku kadry kierowniczej
                                     Pytanie: Czy kierownik wydziału firmy może być zobowiązany do pracy w godzinach nadliczbowych bez ograniczeń i zawsze bez wynagrodzenia?
                                     • 28.11.2007TK o odszkodowaniu za bezpodstawne zwolnienie
                                      Przepisy Kodeksu pracy uniemożliwiające pracownikowi uzyskanie pełnego naprawienia szkody wyrządzonej bezprawnym zwolnieniem są niezgodne z ustawą zasadniczą — orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny.
                                      • 26.11.2007Obowiązki pracodawców w związku z zatrudnianiem
                                       Interpelacja nr 6292 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zwalczania zjawiska nielegalnego zatrudniania pracowników
                                       • 30.10.2007Zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia oddelegowanego pracownika
                                        Pytanie podatnika: Czy po zapłaceniu podatku za granicą spółka jako płatnika powinna odzyskać z urzędu skarbowego zapłacony w Polsce podatek (poprzez potrącenie z bieżących zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych), aby móc zwrócić go pracownikowi?
                                        • 30.10.2007Zadaniowy czas pracy
                                         Pytanie: Czym jest zadaniowy czas pracy?
                                         • 29.10.2007Samozatrudnienie — Zamiast definicji zaostrzenie sankcji
                                          Interpelacja nr 5801 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie samozatrudnienia
                                          • 14.09.2007Czy rząd ogranicza samozatrudnienie?
                                           Interpelacja nr 7769 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nieuzasadnionego ograniczania samozatrudnienia
                                           • 31.07.2007Konsekwencje podatkowe braku dobrowolnego ubezpieczenia AC
                                            Wykorzystywanie samochodów w prowadzonej działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem wypadków komunikacyjnych, strat wynikających z kradzieży, likwidacji na skutek utraty przydatności gospodarczej w wyniku zdarzeń losowych. Wszystkie z tych zdarzeń prowadzą do powstania finansowych strat w majątku firmy. Nie zawsze jednak straty te będą mogły znaleźć odzwierciedlenie w kosztach uzyskania przychodu. W związku z faktem, że niejednokrotnie straty związane z użytkowaniem samochodu w firmie są bardzo kosztowne, warto by przedsiębiorcy zabezpieczyli swoje interesy podatkowe zarówno na gruncie ustawy o podatku dochodowym, jak i ustawy o podatku VAT. W przypadku ryzyka użytkowania samochodu w działalności gospodarczej takim zabezpieczeniem jest wykupienie dobrowolnego ubezpieczenia samochodu.
                                            • 27.07.2007Projekt zmiany ustawy - Kodeks pracy
                                             Do Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, który zakłada zmiany w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu, czasu pracy oraz bhp. W związku z powyższym PKPP Lewiatan zwraca się z prośbą o zapoznanie się z ww. projektem i przedstawienie ewentualnych uwag i opinii.
                                             • 26.06.2007Biuletyn HWHN-Polska Nr 1 - informacje podatkowe i gospodarcze z rynku niemieckiego
                                              Informowaliśmy wczoraj o nawiązaniu współpracy z MORISON Steuerberatungsgesellschaft mbH z Kolonii. Dzisiaj publikujemy pierwszy biuletyn informacyjny (będą ukazywać się w cyklu kwartalnym), w którym nasz Partner przedstawia się i prezentuje informacje z zakresu niemieckiego prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych.
                                              • 02.05.2007Zasady ogólne w postępowaniu podatkowym
                                               Zasady ogólne postępowania podatkowego są podstawowymi regułami rządzącymi tym postępowaniem, stosowanymi równolegle z przepisami regulującymi poszczególne jego stadia. Ponadto, zasady te stanowią wskazówkę interpretacyjną w stosunku do wszystkich przepisów Ordynacji podatkowej, których znaczenie jest niejasne. Co jest istotne, mimo ogólnego charakteru nie są one tylko pewnymi postulatami działania organów podatkowych, ale stanowią normy prawne o charakterze wiążącym na równi z innymi przepisami postępowania. Naruszenie ich może być zatem przedmiotem zarzutu w odwołaniu czy skardze do NSA, a w odniesieniu do ostatecznych decyzji podatkowych, powodować może ich wadliwość, skutkującą możliwością wzruszenia (art. 240 Ordynacji podatkowej, dalej: O. p.) lub stwierdzenia nieważności tych decyzji (art. 247 O. p.).
                                               • 19.03.2007Pracodawcy negatywnie oceniają projekt ustawy o odpowiedzialności za czyny przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
                                                Konfederacja Pracodawców Polskich z niepokojem przyjęła projekt ustawy o odpowiedzialności za czyny przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, w którym proponuje się znaczne zaostrzenie kar wobec pracodawców i zakłada się wprowadzenie możliwości karania go za działanie zatrudnionego przez niego pracownika, który narusza prawa pracownicze.
                                                • 26.02.2007Obowiązki pracodawcy jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
                                                 Art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 00.14.176) nakłada na zakłady pracy określony obowiązek. Podmioty te są zobowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od nich przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej. Obowiązek obliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy jest podstawowym obowiązkiem pracodawców, a jednocześnie związane są z nim inne zobowiązania tych podmiotów.
                                                 • 15.01.2007Umowa zlecenia a podatek od towarów i usług
                                                  Umowa zlecenia to jedna z najpopularniejszych obok umowy sprzedaży umów występujących w obrocie. W szczególności spotkać się z nią możemy na rynku pracy, gdzie coraz częściej zastępuje ona umowę o pracę.
                                                  • 21.11.2006Zakaz konkurencji
                                                   Zawarcie z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji jest dla pracodawcy gwarantem lojalności pracownika wobec zakładu pracy, dochowania tajemnicy informacji, a przede wszystkim pewności, że pracownik nie narazi go na szkody. Działalnością konkurencyjną dla pracodawcy jest podejmowanie przez pracownika czynności, które pokrywają się przynajmniej częściowo z zakresem działalności pracodawcy. Zarówno formę, jak i rodzaje umów o zakazie konkurencji określa rozdział IIa w dziale IV ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.; dalej: k. p.).

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] następna strona »