Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

istota vat

 • 18.09.2020WSA. Hotel moe odliczy VAT od usug gastronomicznych
  Podatnik VAT wiadczcy usugi hotelowe, stanowice podstawowy skadnik szerszej kategorii usug turystyki, o których mowa w art. 88 pkt. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o VAT, moe, o ile usugi te s opodatkowane na zasadach innych, anieli okrelone w art. 119, rozliczy podatek naliczony od nabytych usug gastronomicznych - orzek w sierpniowym wyroku Wojewódzki Sd Administracyjny w Gdasku.
  • 11.09.2020Wykazywanie faktur uproszczonych w pliku JPK_VAT
   Brak poczenia kasy fiskalnej z systemem ksigowym i istnienie koniecznoci wykazania paragonu z NIP w JPK_VAT sprawia, e podatnikowi pozostaje tylko rczne wpisywanie takich paragonów do rejestru VAT i dalej do pliku kontrolnego. Jednake podatnik musi wyszukiwa takie dokumenty w transakcjach danego miesica. Przy duym poziomie sprzeday jest to nie lada utrudnienie dziaalnoci. Moe te zaniecha wystawiania faktur uproszczonych i wystawia faktury zwyke na danie.
   • 10.09.2020Wykazywanie faktur uproszczonych w pliku JPK_VAT
    Brak poczenia kasy fiskalnej z systemem ksigowym i istnienie koniecznoci wykazania paragonu z NIP w JPK_VAT sprawia, e podatnikowi pozostaje tylko rczne wpisywanie takich paragonów do rejestru VAT i dalej do pliku kontrolnego. Jednake podatnik musi wyszukiwa takie dokumenty w transakcjach danego miesica. Przy duym poziomie sprzeday jest to nie lada utrudnienie dziaalnoci. Moe te zaniecha wystawiania faktur uproszczonych i wystawia faktury zwyke na danie.
    • 04.09.2020WSA. Hotel moe odliczy VAT od usug gastronomicznych
     Podatnik VAT wiadczcy usugi hotelowe, stanowice podstawowy skadnik szerszej kategorii usug turystyki, o których mowa w art. 88 pkt. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o VAT, moe, o ile usugi te s opodatkowane na zasadach innych, anieli okrelone w art. 119, rozliczy podatek naliczony od nabytych usug gastronomicznych - orzek w sierpniowym wyroku Wojewódzki Sd Administracyjny w Gdasku.
     • 24.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
      Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
      • 23.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
       Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
       • 09.07.2020Przelew na rachunek powierniczy a prawo do odliczenia VAT
        Rachunek powierniczy znalaz zastosowanie w regulacjach ustawy z 16 wrzenia 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Zgodnie z art. 5 ust. 1 tego aktu prawnego deweloper dla realizacji przedsiwzicia deweloperskiego zawiera umow o prowadzenie otwartego lub zamknitego mieszkaniowego rachunku powierniczego. Instytucja to przewidziana zostaa w art. 59 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, za w zakresie nieuregulowanym tam zastosowanie znajduj przepisy tytuu XX Kodeksu Cywilnego „Umowa rachunku bankowego”.
        • 05.06.2020Sposób rozliczania VAT w dziaalnoci nierejestrowanej
         Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 6 czerwca 2018 r. - Prawo przedsibiorców, dziaalno nierejestrowan moe prowadzi osoba fizyczna. Nazwa pochodzi std, i dla jej legalnego wykonywania zbdna jest rejestracja w CEIDG, urzdzie skarbowym oraz GUS. W myl ww. przepisu za dziaalno gospodarcz nie jest uznawana dziaalno takich osób o ile przychód naleny z tej dziaalnoci nie przekracza w adnym miesicu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie w 2020 r. ustalono na 2600 z, zatem kwota ta wynosi aktualnie 1300 z.
         • 03.06.2020Wykazywanie faktur uproszczonych w pliku JPK_VAT
          Brak poczenia kasy fiskalnej z systemem ksigowym i istnienie koniecznoci wykazania paragonu z NIP w JPK_VAT sprawia, e podatnikowi pozostaje tylko rczne wpisywanie takich paragonów do rejestru VAT i dalej do pliku kontrolnego. Jednake podatnik musi wyszukiwa takie dokumenty w transakcjach danego miesica. Przy duym poziomie sprzeday jest to nie lada utrudnienie dziaalnoci. Moe te zaniecha wystawiania faktur uproszczonych i wystawia faktury zwyke na danie.
          • 29.04.2020NSA. Blokada rachunku na 72 godziny podlega kontroli
           Zgodna z konstytucyjnymi zasadami wykadnia i analiza treci art. 119zv § 1 i art. 119zw § 1 Ordynacji podatkowej prowadzi do wniosku, e przesanki tzw. krótkiej blokady rachunku podlegaj kontroli sdowo-administracyjnej na podstawie art. 134 § 1 w zw. z art. 135 Prawa o postpowaniu przed sdami administracyjnymi w przypadku zaskarenia postanowienia Szefa KAS w przedmiocie przeduenia teje blokady na czas oznaczony.
           • 30.03.2020VAT. Gotowo do wykonania usugi to usuga?
            Wykonanie usugi w wietle ustawy o podatku od towarów i usug moe przejawia si na wiele sposobów. Usuga wiadczenia na rzecz jej beneficjenta nie zawsze musi przybiera posta realizacji czynnoci uzgodnionej przez strony czynnoci. Dopuszczalne jest zawarcie umowy, której treci bdzie oczekiwanie na wezwanie przez wierzyciela do wykonania treci umowy lub oczekiwanie na zaistnienie okolicznoci, w których wiadczenie bdzie naleao wykona.
            • 08.01.2020Objanienia podatkowe: Wykaz podatników VAT (biaa lista podatników VAT)
             Ministerstwo Finansów udostpnio bardzo wane objanienia podatkowe, dotyczce mechanizmu podzielonej patnoci i wykazu podatników VAT. Lektura tych objanie jest o tyle istotna, e zastosowanie si przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objanie podatkowych powoduje objcie go ochron przewidzian w art. 14k – 14m Ordynacji Podatkowej. Publikujemy dzisiaj oba te pisma - tutaj objanienia dotyczce wykazu podatników VAT.
             • 07.01.2020Objanienia podatkowe - Mechanizm Podzielonej Patnoci
              Ministerstwo Finansów udostpnio bardzo wane objanienia podatkowe, dotyczce mechanizmu podzielonej patnoci i biaej listy podatników VAT. Lektura tych objanie jest o tyle istotna, e zastosowanie si przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objanie podatkowych powoduje objcie go ochron przewidzian w art. 14k – 14m Ordynacji Podatkowej. Publikujemy dzisiaj oba te pisma - tutaj objanienia dotyczce MPP.
              • 03.01.2020Objanienia podatkowe: Wykaz podatników VAT (biaa lista podatników VAT)
               Ministerstwo Finansów udostpnio bardzo wane objanienia podatkowe, dotyczce mechanizmu podzielonej patnoci i wykazu podatników VAT. Lektura tych objanie jest o tyle istotna, e zastosowanie si przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objanie podatkowych powoduje objcie go ochron przewidzian w art. 14k – 14m Ordynacji Podatkowej. Publikujemy dzisiaj oba te pisma - tutaj objanienia dotyczce wykazu podatników VAT.
               • 03.01.2020Objanienia podatkowe - Mechanizm Podzielonej Patnoci
                Ministerstwo Finansów udostpnio bardzo wane objanienia podatkowe, dotyczce mechanizmu podzielonej patnoci i biaej listy podatników VAT. Lektura tych objanie jest o tyle istotna, e zastosowanie si przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objanie podatkowych powoduje objcie go ochron przewidzian w art. 14k – 14m Ordynacji Podatkowej. Publikujemy dzisiaj oba te pisma - tutaj objanienia dotyczce MPP.
                • 23.12.2019NSA kolejny raz o uldze meldunkowej
                 Z uzasadnienia: w wietle uregulowa art. 21 ust. 1 pkt 126 i art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. (w brzmieniu z lat 2007-2008) oraz art. 8 ust. 1 i 3 ustawy zmieniajcej z 2008 r., wystarczajcym warunkiem skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej byo zameldowanie przez podatnika w budynku lub lokalu stanowicym przedmiot odpatnego zbycia na pobyt stay przez okres nie krótszy ni 12 miesicy. Jeeli w sprawie nie budzi wtpliwoci, e podatnik zamieszkiwa pod danym adresem i by zameldowany w tym miejscu przez wymagane co najmniej 12 miesicy, samo niezoenie owiadczenia o spenieniu tego warunku nie moe pozbawia prawa do takiej ulgi.
                 • 11.12.2019Coaching nie pozbawi zwolnienia podmiotowego w VAT
                  Przedsibiorca planuje rozszerzy swoj dziaalno o wiadczenie usug w zakresie coachingu dla osób indywidualnych i firm. W nowym obszarze dziaalnoci bdzie chcia organizowa warsztaty (w ramach dziaa marketingowych, nie zawsze patne). Czy coaching jest doradztwem? Czy tego typu dziaalno podlega zwolnieniu podmiotowemu z VAT na podstawie art. 113 ustawy?
                  • 26.11.2019NSA. VAT od zaliczek po przejciu dugu
                   Jeeli w nastpstwie umowy przejcia praw i obowizków wynikajcych z umowy dostawy, podmiot przejmujcy zobowizuje si do realizacji tej dostawy, zaliczajc - za zgod nabywcy - na poczet jej ceny zaliczk uprzednio zapacon zbywcy ww. praw i obowizków przez nabywc, z chwil zawarcia umowy przeniesienia praw i obowizków, u podatnika przejmujcego - na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug - powstaje obowizek podatkowy z tytuu otrzymania zapaty (w caoci lub czci) na poczet dostawy, do realizacji której si zobowiza - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                   • 28.10.2019NSA. Obowizkowe badania psychologiczne s zwolnione z VAT
                    Z uzasadnienia: Badania psychologiczne stanowi element bada z zakresu medycyny pracy, a tym samym realizuj one cechy profilaktyki zdrowotnej. Dlatego te mieszcz si w pojciu usug z zakresu opieki medycznej, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 -19 ustawie o podatku od towarów i usug. O profilaktycznym charakterze bada psychologicznych wiadczy narzucona regularno bada wstpnych, okresowych i kontrolnych przeprowadzanych w ramach medycyny pracy.
                    • 22.10.2019Sposób rozliczania VAT w dziaalnoci nierejestrowanej
                     Dziaalno nierejestrowana to nowo w polskiej rzeczywistoci gospodarczej. Zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy z 6 czerwca 2018 r. - Prawo przedsibiorców, dziaalno nierejestrowan moe prowadzi osoba fizyczna. Nazwa pochodzi std, i dla jej legalnego wykonywania zbdna jest rejestracja w CEIDG, urzdzie skarbowym oraz GUS. W myl ww. przepisu za dziaalno gospodarcz nie jest uznawana dziaalno takich osób o ile przychód naleny z tej dziaalnoci nie przekracza w adnym miesicu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie w 2019 r. ustalono na 2250 z, zatem kwota ta wynosi aktualnie 1125 z.
                     • 10.10.2019VAT: Przygotowanie dziaki do inwestycji dla przyszego nabywcy nosi znamiona dziaalnoci
                      Podejmowanie zorganizowanych dziaa, takich jak podzia gruntu na mniejsze dziaki, uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewntrznych, uzyskanie przed sprzeda decyzji o warunkach zabudowy, wykonywanie czynnoci marketingowych, wiadczy o tym, e czynnoci zwizane ze sprzeda dziaki maj form zawodow (profesjonaln).
                      • 08.10.2019NSA. Opinia GUS jako dowód w postpowaniu podatkowym
                       Z uzasadnienia: Opinie klasyfikacyjne organów statystyki publicznej, zawierajce interpretacje nomenklatur statystycznych, nie s formalnie wice dla organów podatkowych, a tym bardziej dla sdu administracyjnego (...) Stanowi jedynie dowód w postpowaniu podatkowym (...) skoro opinia statystyczna jest dowodem w sprawie, to jak kady dowód powinna by poddana ocenie organu, nastpnie Sdu, a te oceny powinny znale swój wyraz w uzasadnieniu decyzji i wyroku.
                       • 18.09.2019Omykowa wpata kwoty VAT na rachunek innego podmiotu
                        Ludzie bywaj omylni i w natoku obowizków i czynnoci do wykonania moe si zdarzy, i przedsibiorca przez pomyk przeleje kwot podatku wynikajc z faktury na rachunek vatowca innego ni kontrahent. Czy taki bd moe podatnikowi przynie jaki uszczerbek finansowy? Moe si wydawa, e taki by zamiar aktualnego ustawodawcy przedkadajcego wasne interesy nad dobro podatników i nieskorego do respektowania zasady proporcjonalnoci VAT.
                        • 17.09.2019Omykowa wpata kwoty VAT na rachunek innego podmiotu
                         Ludzie bywaj omylni i w natoku obowizków i czynnoci do wykonania moe si zdarzy, i przedsibiorca przez pomyk przeleje kwot podatku wynikajc z faktury na rachunek vatowca innego ni kontrahent. Czy taki bd moe podatnikowi przynie jaki uszczerbek finansowy? Moe si wydawa, e taki by zamiar aktualnego ustawodawcy przedkadajcego wasne interesy nad dobro podatników i nieskorego do respektowania zasady proporcjonalnoci VAT.
                         • 13.08.2019VAT: Sprzeda gruntu zabudowanego budynkiem do rozbiórki
                          Podatnicy sprzedajc i kupujc nieruchomoci stykaj si z rónorodnymi stanami faktycznymi. Przedmiotem transakcji mog by m.in. budynki, grunty ich pozbawione przeznaczone do zabudowy. Jednake nie nale do rzadkoci sytuacje, gdy pomimo, i na gruncie znajduje si budynek nabywca nie jest w ogóle zainteresowany jego kupnem a ekonomiczny sens transakcji sprowadza si do nabycia dziaki, na której si on znajduje. Z reguy naniesienie takie jest stare, w zym stanie technicznym i dla nabywcy nie przedstawia adnej wartoci. Wprost przeciwnie jest problemem, bowiem aby przystpi do realizacji inwestycji zmuszony jest go z dziaki usun poprzez rozbiórk lub wyburzenie.W takiej sytuacji zada mona pytanie czy obiekt tego rodzaju jest rzeczywicie budynkiem.
                          • 30.07.2019NSA. Fakturowanie: Usug kompleksow mona rozbi na kilka wiadcze
                           Z uzasadnienia: Prawidowo materialnoprawna faktury zachodzi, jeeli odzwierciedla ona w sposób prawidowy zdarzenie gospodarcze (...) Ujcie przez podatnika w fakturze w osobnych pozycjach kilku rónych wiadcze skadajcych si usug kompleksow nie stanowi przeszkody dla zastosowania procedury odwróconego obowizku podatkowego, okrelonej w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usug.
                           • 18.06.2019NSA. VAT od aportu nie jest przychodem wspólnika
                            Z uzasadnienia: Pojcie "naleny podatek od towarów i usug", o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, naley rozumie jako element wartoci transakcji, a nie jako publicznoprawne, nieodpatne, przymusowe oraz bezzwrotne wiadczenie pienine na rzecz Skarbu Pastwa. Jeeli zatem dokonanie okrelonej czynnoci wie si z nalenym podatkiem od towarów i usug, to zgodnie z art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f. kwota ta nie stanowi przychodu.
                            • 12.06.2019NSA. Wydanie towaru na podstawie umowy komisu to jego dostawa
                             Czynnoci zwizane z wykonaniem umowy komisu zakupu zota inwestycyjnego, którego zasadniczym celem jest przeniesienie prawa wasnoci towaru (zota inwestycyjnego) przez komisanta na rzecz komitenta stanowi dostaw towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug na potrzeby opodatkowania podatkiem od towarów i usug. Taka dostawa towarów podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usug na podstawie art. 122 ust. 1 u.p.t.u. - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                             • 23.05.2019NSA: Organ podatkowy nie moe odmówi wydania interpretacji w sprawie sposobu ustalenia proporcji VAT
                              Z uzasadnienia: Nieostro zwrotów przepisu jest niepodana w przypadku stanowienia nakazów i zakazów adresowanych do podatników w zakresie ksztatowania wielkoci zobowizania podatkowego (zwrotu podatku), lecz wanie w takim przypadku, w celu zweryfikowania prawidowoci stosowania takiej normy, podatnik ma w peni prawo do uzyskania rzetelnej informacji w tym zakresie od organu wydajcego interpretacje w prawie podatkowym. Organ interpretacyjny jest w takim przypadku zobligowany wspomóc podatnika w ustaleniu desygnatów zwrotu niedookrelonego uytego w prawie podatkowym, a nie uchyla si od tego zadania, poprzestajc na egzekwowaniu poprawnoci dokonanego przez podatnika wyboru w ramach samoobliczenia podatku (zwrotu).
                              • 20.05.2019Zwrot przy zakupie kas fiskalnych: Deklaracje VAT-7 i VAT-7K z nowymi objanieniami
                               Objanienia do deklaracji dla podatku od towarów i usug (VAT-7 i VAT-7K) zostan zmodyfikowane – wynika z projektu rozporzdzenia przygotowanego przez resort finansów. Rozporzdzenie bdzie w efekcie dostosowane do zmian ustawowych dotyczcych ubiegania si o zwrot kwoty wydanej na zakup kadej z kas fiskalnych zwizanych z ustaw z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r., poz. 675). Nowela ta wprowadza nowe regulacje ws. ubiegania si o zwrot kwoty wydanej na zakup kadej kasy fiskalnej (rejestrujcej).
                               • 17.05.2019Zwrot przy zakupie kas fiskalnych: Deklaracje VAT-7 i VAT-7K z nowymi objanieniami
                                Objanienia do deklaracji dla podatku od towarów i usug (VAT-7 i VAT-7K) zostan zmodyfikowane – wynika z projektu rozporzdzenia przygotowanego przez resort finansów. Rozporzdzenie bdzie w efekcie dostosowane do zmian ustawowych dotyczcych ubiegania si o zwrot kwoty wydanej na zakup kadej z kas fiskalnych zwizanych z ustaw z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r., poz. 675). Nowela ta wprowadza nowe regulacje ws. ubiegania si o zwrot kwoty wydanej na zakup kadej kasy fiskalnej (rejestrujcej).
                                • 17.05.2019Zmiany w VAT: Mechanizm odwrotnego obcienia zostanie zastpiony podzielon patnoci
                                 Obligatoryjna forma mechanizmu podzielonej patnoci bdzie stosowana co do zasady w odniesieniu do dostaw towarów i wiadczenia usug, które objte s obecnie reimem odwrotnego obcienia lub odpowiedzialnoci solidarnej. Dodatkowo, z uwagi na zdiagnozowane nieprawidowoci moliwe bdzie objcie mechanizmem podzielonej patnoci take transakcji, których przedmiotem s czci i akcesoria do pojazdów silnikowych; wgiel i produkty wglowe; maszyny i urzdzenia elektryczne, ich czci i akcesoria oraz urzdzenia elektryczne i ich czci i akcesoria.
                                 • 16.05.2019Zmiany w VAT: Mechanizm odwrotnego obcienia zostanie zastpiony podzielon patnoci
                                  Obligatoryjna forma mechanizmu podzielonej patnoci bdzie stosowana co do zasady w odniesieniu do dostaw towarów i wiadczenia usug, które objte s obecnie reimem odwrotnego obcienia lub odpowiedzialnoci solidarnej. Dodatkowo, z uwagi na zdiagnozowane nieprawidowoci moliwe bdzie objcie mechanizmem podzielonej patnoci take transakcji, których przedmiotem s czci i akcesoria do pojazdów silnikowych; wgiel i produkty wglowe; maszyny i urzdzenia elektryczne, ich czci i akcesoria oraz urzdzenia elektryczne i ich czci i akcesoria.
                                  • 15.05.2019Usugi reklamy osobistej a zwolnienie podmiotowe VAT
                                   Pytanie: Wnioskodawca jest podatnikiem prowadzcym jednoosobow dziaalno gospodarcz. Zainteresowany jest trenerem personalnym i na co dzie wiadczy usugi trenerskie. Do Wnioskodawcy zgosiy si firmy, aby swoj osob reklamowa ich produkty w social mediach. Bdzie to reklama osobista, jak równie umowy sponsoringowej wymiany. Czy wiadczc usugi reklamy osobistej pod kodem PKD 73.1 Wnioskodawca moe nadal korzysta ze zwolnienia podmiotowego zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usug?
                                   • 14.05.2019NSA. Sprzeda nieruchomoci moe spowodowa utrat prawa do ryczatu
                                    Zakup dziaki gruntu, rozpoczcie na niej budowy budynku mieszkalnego przez jej waciciela w ramach dziaalnoci gospodarczej, a nastpnie sprzeda takiej nieruchomoci w caoci w trakcie budowy, powinna zosta zakwalifikowana do poz. 27 zacznika nr 2 do ustawy o zryczatowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne, czyli do usugi kupna i sprzeday nieruchomoci na wasny rachunek, której dokonanie powoduje wyczenie z opodatkowaniem w formie ryczatu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) tej ustawy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                    • 29.04.2019NSA. Korekta VAT w zwizku ze zmian przeznaczenia czci samochodowych
                                     Z uzasadnienia: Deklaracje podatkowe Spóki, w których przyjto do odliczenia 100 % podatku naliczonego przy nabyciu czci i akcesoriów samochodowych okazay si nieprawidowe. Deklarowane przy ich nabyciu przez Spók wykorzystanie do sprzeday nie miao miejsca, bo zostay wykorzystane do napraw i remontów samochodów, w stosunku do których Spóka nie jest w stanie zagwarantowa wykorzystywania wycznie do dziaalnoci gospodarczej, a to oznacza, e Spóka moe odliczy jedynie 50% kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu.
                                     • 25.04.201929.04.2019: Aporty, poczenia, podziay i inne dziaania restrukturyzacyjne - aspekty podatkowe
                                      Coraz wicej podmiotów gospodarczych uczestniczy w rónego rodzaju dziaaniach restrukturyzacyjnych. Czasami jest to spowodowane konsolidacj w ramach jednej grupy kapitaowej, innym razem ma to zwizek ze zmieniajcym si profilem dziaalnoci. W kadym jednak przypadku przed rozpoczciem dziaa restrukturyzacyjnych konieczne jest przeanalizowanie skutków podatkowych. Przygotowalimy e-kurs: Aporty, poczenia, podziay i inne dziaania restrukturyzacyjne - aspekty podatkowe. Jego celem jest omówienie rónych, najczciej wystpujcych w praktyce, rodzajów restrukturyzacji prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. W zalenoci od rodzaju, charakteru i wielkoci prowadzonej dziaalnoci moliwy bdzie szereg rozwiza, które mog spowodowa nie tylko wiksz efektywno prowadzonej dziaalnoci ale równie mniejsze obcienia podatkowe. W trakcie kursu zostan przyblione nie tylko same przepisy podatkowe dotyczce poszczególnych form restrukturyzacji ale równie praktyka organów podatkowych, które w licznych interpretacjach podatkowych wyjaniaj rozumienie czsto nieprecyzyjnych przepisów.
                                      • 27.03.2019NSA. VAT od aportu nie jest przychodem wspólnika
                                       Z uzasadnienia: Pojcie "naleny podatek od towarów i usug", o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, naley rozumie jako element wartoci transakcji, a nie jako publicznoprawne, nieodpatne, przymusowe oraz bezzwrotne wiadczenie pienine na rzecz Skarbu Pastwa. Jeeli zatem dokonanie okrelonej czynnoci wie si z nalenym podatkiem od towarów i usug, to zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy kwota ta nie stanowi przychodu (...) kwota podatku od towarów i usug zwizana z wniesieniem aportu przez Skarcego, jako kwota podatku nalenego, stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy, nie bdzie stanowia jego przychodu.
                                       • 26.03.2019Kraków, 15.04.2019 r.: Transakcje na rynku wierzytelnoci - aspekty prawne, finansowe i podatkowe
                                        Wierzytelnoci rutynowo pojawiaj si w praktyce gospodarczej kadego przedsibiorcy. Czsto, nawet nie zdajc sobie z tego sprawy, dokonujemy dyspozycji wierzytelnociami, i ponosimy konsekwencje podatkowe zdarze z nimi zwizanych. Umorzenie, zakup, sprzeda, przedawnienie, cesja, kompensata - te wszystkie czynnoci wywouj okrelone skutki podatkowe, których analiza prowadzi czsto do zaskakujcych wniosków. Aby móc wykorzysta do maksimum fakt posiadania wierzytelnoci, warto pozna szczegóowo regulacje, które si do nich odnosz, aby móc zalicza do kosztów uzyskania maksymalne moliwe kwoty, aby nie generowa podatkowego przychodu tam, gdzie legalnie mona tego unikn. Tym wanie zajmujemy si na szkoleniu: Transakcje na rynku wierzytelnoci - aspekty prawne, finansowe i podatkowe.
                                        • 25.03.2019Rejestracja VAT. Fiskus pyta o kontrahentów: Weryfikacja czy ju inwigilacja?
                                         Kade zoone przez podatnika do organu podatkowego zgoszenie rejestracyjne VAT-R, wszczyna postpowanie, którego celem jest rejestracja podatnika VAT. Podlega ono równie procedurom wynikajcym zarówno z przepisów Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od towarów i usug jak równie rozporzdze i dyrektyw Rady (UE). Z tego te powodu pytania kierowane s do podmiotów, które zoyy wniosek o zarejestrowanie. Celem tych pyta jest przede wszystkim weryfikacja zawartych w dokumentacji danych, przekazywanych do urzdu skarbowego w trakcie prowadzonego postpowania rejestracyjnego - poinformowao Ministerstwo Finansów.
                                         • 20.03.2019NSA. Odsprzeda mediów nie wchodzi do limitu zwolnienia VAT
                                          Z uzasadnienia: Niewtpliwie czynno polegajca na odsprzeday mediów ma okrelony zwizek z konkretn nieruchomoci, ale nie jest to zwizek bezporedni (...) nieruchomo nie jest elementem konstytutywnym transakcji, poniewa podstawowym jej elementem s: woda, ciepo, czy odprowadzanie cieków. W konsekwencji odsprzeda mediów nie moe by traktowana jako transakcja zwizana z nieruchomoci, a jej warto nie moe by uwzgldniona w wartoci sprzeday, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.
                                          • 18.03.2019WSA. Opodatkowanie VAT menedera bdcego czonkiem zarzdu
                                           Z uzasadnienia: Dziaalnoci czonka zarzdu-menedera nie mona przypisa spenienia warunku samodzielnoci oraz ryzyka gospodarczego, które stanowi immanentn cech dziaalnoci gospodarczej w rozumieniu ustawy VAT. Czonek zarzdu-menader dziaa w ramach struktury organizacyjnej zarzdzanej Spóki, nie ponosi kosztów swej dziaalnoci a wynagrodzenie zasadnicze nie jest uzalenione od ekonomicznego ryzyka - nie dziaa on w warunkach ryzyka, niepewnoci, np. co do popytu, konkurencji, czy ostatecznego rezultatu przedsibiorstwa.
                                           • 08.03.2019VAT: Dostawa ciga czy „cig dostaw”?
                                            Zgodnie z zasad ogóln wyraon w art. 19a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z pón. zm., dalej jako ustawa o VAT), obowizek podatkowy powstaje z chwil dokonania dostawy towarów lub wykonania usugi. Od zasady tej istniej jednak wyjtki, jednym z nich jest przepis art. 19a ust. 3 i 4 ustawy o VAT. Wynika z niego, e usug dla której w zwizku z jej wiadczeniem ustalane s nastpujce po sobie terminy patnoci lub rozlicze uznaje si za wykonan z upywem kadego okresu, do którego odnosz si patnoci lub rozliczenia, a do momentu zakoczenia wiadczenia tej usugi.
                                            • 07.03.2019VAT: Dostawa ciga czy „cig dostaw”?
                                             Zgodnie z zasad ogóln wyraon w art. 19a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z pón. zm., dalej jako ustawa o VAT), obowizek podatkowy powstaje z chwil dokonania dostawy towarów lub wykonania usugi. Od zasady tej istniej jednak wyjtki, jednym z nich jest przepis art. 19a ust. 3 i 4 ustawy o VAT. Wynika z niego, e usug dla której w zwizku z jej wiadczeniem ustalane s nastpujce po sobie terminy patnoci lub rozlicze uznaje si za wykonan z upywem kadego okresu, do którego odnosz si patnoci lub rozliczenia, a do momentu zakoczenia wiadczenia tej usugi.
                                             • 07.03.2019NSA: Wane orzeczenie dotyczce midzy innymi mocy ochronnej interpretacji
                                              Z uzasadnienia: Fakt powizania zbywcy i nabywcy sta si dla organów podatkowych pretekstem do zakwestionowania mocy ochronnej interpretacji. Takie postpowanie nosi znamiona naruszenia zasady zaufania do organów publicznych wyraonej w art. 121 O.p. Dziaania organów po wydaniu interpretacji nie mog by ukierunkowane na to, eby j podway.
                                              • 05.03.2019WSA. Cesja dugów z PCC
                                               Z uzasadnienia: Skoro czynnoci polegajce na kupowaniu wierzytelnoci w imieniu wasnym i na wasne ryzyko nie s odpatnym wiadczeniem usug w rozumieniu art. 8 ust. 1 w zwizku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT, to nie podlegaj one podatkowi od towarów i usug. Ustalenie to wyklucza zastosowanie wyczenia przedmiotowego z opodatkowania podatkiem od czynnociach cywilnoprawnych, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o PCC.
                                               • 22.02.2019NSA: Przeduenie terminu zwrotu podatku VAT
                                                Przy pierwszym przedueniu terminu zwrotu podatku VAT istnieje konieczno ustalenia przez organ podatkowy daty, do której nastpuje przeduenie terminu zwrotu podatku, z uwzgldnieniem rodzaju trwajcej weryfikacji.
                                                • 28.01.2019Sposób rozliczania VAT w dziaalnoci nierejestrowanej
                                                 Dziaalno nierejestrowana to nowo w polskiej rzeczywistoci gospodarczej. Zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy z 6 czerwca 2018 r. - Prawo przedsibiorców, dziaalno nierejestrowan moe prowadzi osoba fizyczna. Nazwa pochodzi std, i dla jej legalnego wykonywania zbdna jest rejestracja w CEIDG, urzdzie skarbowym oraz GUS. W myl ww. przepisu za dziaalno gospodarcz nie jest uznawana dziaalno takich osób o ile przychód naleny z tej dziaalnoci nie przekracza w adnym miesicu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie w 2019 r. ustalono na 2250 z, zatem kwota ta wynosi aktualnie 1125 z.
                                                 • 25.01.2019E-szkoa VAT: Bony towarowe po zmianach w 2019 roku - cz II
                                                  Jedn z najwaniejszych zmian w podatku VAT, która wesza w ycie w 2019 r. jest zmiana zasad opodatkowania sprzeday bonów towarowych. Wprowadzono nowe w polskich przepisach pojcia - bonu jednego przeznaczenia (bonu SPV) i bonu rónego przeznaczenia (MPV). Kontynuujemy dzisiaj publikacj fragmentu jednej z lekcji e-szkoy VAT, powiconej dziaaniom promocyjnym.
                                                  • 24.01.2019NSA: Pomoc w wiadczeniu usugi nie oznacza automatycznie wiadczenia usugi pomocniczej
                                                   W przypadku wiadczenia zoonego (kompleksowego) przyjmuje si, e ma ono miejsca wówczas, gdy relacja poszczególnych wiadcze wykonywanych na rzecz jednego nabywcy dzieli je na wiadczenie podstawowe i wiadczenia pomocnicze – tzn. takie, które umoliwiaj skorzystanie ze wiadczenia podstawowego lub s niezbdne dla moliwoci skorzystania ze wiadczenia podstawowego. Jeeli jednak wiadczenia te mona rozdzieli, tak e nie zmieni to ich charakteru ani wartoci z punktu widzenia nabywcy, wówczas wiadczenia takie powinny by traktowane jako dwa niezalene opodatkowane wiadczenia.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] ... [ 8 ] nastpna strona »