Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

faktura zagraniczna

 • 17.03.2020Faktura w walucie obcej pomidzy polskimi podatnikami VAT
  Jaki czas temu na podstawie art. 358 § 1 Kodeksu cywilnego obowizywaa w obrocie gospodarczym zasada walutowoci. Zgodnie z ni zobowizania pienine na obszarze Polski mogy by wyraone wycznie w zotych polskich. Z dniem 24 stycznia 2009 r. wesza w ycie ustawa o zmianie ustawy Kodeks cywilny i ustawy - Prawo dewizowe. Tym samym uchylona zostaa zasada walutowoci, stao si wic dopuszczalne dokonywanie rozlicze pomidzy polskimi podmiotami w obcej walucie. Tego rodzaju zobowizanie umowne moe jednak zosta spenione w polskich zotych. Ustawodawca przewiduje tu wyjtek dla sytuacji gdy ustawa, orzeczenie sdowe stanowice ródo zobowizania bd czynno prawna zastrzega spenienie wiadczenia w obcej walucie.
  • 26.07.2019Zagraniczna podró subowa przedsibiorcy jednoosobowego
   Przedsibiorca, wyjedajc za granic w celach zwizanych z dziaalnoci gospodarcz, ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu diet, na zasadach ogólnych zasadach obowizujcych pracowników. Nie jest przy tym istotny czas pobytu w delegacji. To stanowisko potwierdza wydana ostatnio interpretacja KIS.
   • 23.05.2019Faktura w walucie obcej pomidzy polskimi podatnikami VAT
    Jaki czas temu na podstawie art. 358 § 1 Kodeksu cywilnego obowizywaa w obrocie gospodarczym zasada walutowoci. Zgodnie z ni zobowizania pienine na obszarze RP mogy by wyraone wycznie w zotych polskich. Z dniem 24 stycznia 2009 r. wesza w ycie ustawa o zmianie ustawy Kodeks cywilny i ustawy - Prawo dewizowe. Tym samym uchylona zostaa zasada walutowoci, stao si wic dopuszczalne dokonywanie rozlicze pomidzy polskimi podmiotami w obcej walucie. Tego rodzaju zobowizanie umowne moe jednak zosta spenione w polskich zotych. Ustawodawca przewiduje tu wyjtek dla sytuacji gdy ustawa, orzeczenie sdowe stanowice ródo zobowizania bd czynno prawna zastrzega spenienie wiadczenia w obcej walucie.
    • 19.04.2019Podatek u róda: Wypata dla spóki polskiej na konto spóki zagranicznej
     Ustawodawca zawzi obowizek pobrania podatku u róda do nalenoci wypacanych w zwizku z osiganiem dochodów na terytorium polski przez nierezydentów objtych ograniczonym obowizkiem podatkowym. Jeli wypata nastpuje na rzecz spóki, której dochody podlegaj opodatkowaniu na podstawie art. 3 ust. 1 updop, to brak jest podstawy prawnej do pobrania podatku u róda w zwizku z wypat wynagrodzenia na rzecz tej spóki.
     • 30.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VI
      W kolejnym odcinku poradnika omawiajcego zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych w ujciu teoretycznym i praktycznym kontynuujemy rozwaania powicone rozliczeniu delegacji zagranicznych. Zajmujemy si w nim m.in. zasadami postpowania z dokumentami ksigowymi sporzdzonymi w jzyku obcym, ustaleniem wartoci zotowej kosztu poniesionego w walucie obcej czy rozliczaniem zaliczek.
      • 26.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. IV
       Czwarta cz poradnika praktycznego powiconego delegacjom w ujciu teoretycznym i praktycznym koncentruje si na podobiestwach i rónicach pomidzy uregulowaniami dotyczcymi delegacji krajowych i delegacji zagranicznych. Przedstawimy równie rónice pomidzy oddelegowaniem a delegacj.
       • 26.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VI
        W kolejnym odcinku poradnika omawiajcego zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych w ujciu teoretycznym i praktycznym kontynuujemy rozwaania powicone rozliczeniu delegacji zagranicznych. Zajmujemy si w nim m.in. zasadami postpowania z dokumentami ksigowymi sporzdzonymi w jzyku obcym, ustaleniem wartoci zotowej kosztu poniesionego w walucie obcej czy rozliczaniem zaliczek.
        • 24.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. IV
         Czwarta cz poradnika praktycznego powiconego delegacjom w ujciu teoretycznym i praktycznym koncentruje si na podobiestwach i rónicach pomidzy uregulowaniami dotyczcymi delegacji krajowych i delegacji zagranicznych. Przedstawimy równie rónice pomidzy oddelegowaniem a delegacj.
         • 20.06.2013Odliczenie VAT przez oddzia zagranicznej spki
          Z uzasadnienia: Nie mona upatrywa zwrotu kwoty podatku naliczonego, o ktrej mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT jedynie w odniesieniu do czynnoci opodatkowanych i to wykonywanych na terytorium kraju. Sytuacj podatnika prowadzcego dziaalno gospodarcz poza terytorium Polski naley odnie do szeroko rozumianej dziaalnoci gospodarczej, o ktrej mowa w art. 9 Dyrektywy 2006/112 (take: art. 15 ust.1 i 2 ustawy o VAT). Wykadni przepisu art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT nie mona dokonywa w takim rozumieniu, e trzeba wykaza zwizek podatku naliczonego z polskim podatkiem nalenym.
          • 01.03.2013Diety, delegacje i wyjazdy subowe – nowe zasady od 1 marca
           Dzisiaj, 1 marca, zaczynaj obowizywa zmienione przepisy dotyczce rozliczania podry subowych. Przypomnijmy, co o delegacjach – zarwno krajowych, jak i zagranicznych – mwi nowe regulacje.
           • 28.11.2012Dieta a nocleg ze niadaniem w zagranicznej podry subowej pracownika
            Pytanie podatnika: Czy w przypadku kiedy pracodawca przyznaje osobie wyjedajcej pen diet mimo udokumentowania usugi hotelowej rachunkiem, z ktrego wynika e usuga hotelowa obejmuje noclegi niadanie - to 15% tej diety naley uzna za przychd wyjedajcego podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
            • 03.09.2012Koszty uzyskania przychodw: Najem samochodu a ewidencja przebiegu pojazdu
             Pytanie podatnika: Wnioskodawca w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej korzysta i ma zamiar korzysta z usug najmu samochodw osobowych bez kierowcy, w szczeglnoci podczas podry zagranicznych majcych na celu prowadzenie negocjacji i rozmw z dotychczasowymi, jak rwnie potencjalnymi klientami. Czy Wnioskodawca moe zaliczy do kosztw uzyskania przychodw wydatki z tytuu najmu samochodw dla potrzeb dziaalnoci gospodarczej przez pracownikw bez dokumentowania przebiegu pojazdu za pomoc ewidencji przebiegu pojazdu, wykazujc koszt uzyskania przychodu na zasadach oglnych?
             • 27.08.2010Wycieczka zagraniczna dla kontrahentw w kosztach firmy
              Pytanie podatnika: Spka otrzymuje od swoich kontrahentw faktury VAT dotyczce organizacji wsplnych wyjazdw szkoleniowych oraz wycieczek bdcych nagrod w organizowanej sprzeday premiowej. Kontrahent wystawia faktur VAT powoujc si na podpisan midzy stronami umow wsppracy w zakresie promocji sprzeday. Kontrahent obcia Spk faktur po uiszczeniu przez siebie caoci bd czci zapaty z tytuu organizowanego wyjazdu na rzecz np. biura podry. Wyjazdy organizowane s z kilkumiesicznym opnieniem w stosunku do wystawionej Spce przez kontrahenta faktury. Do jakiego miesica Spka powinna zaliczy podatkowo koszt faktury jako koszt uzyskania przychodu?
              • 09.02.2009Zwrot kosztw wyywienia oraz przejazdw taxi a zwolnienie z PIT
               Pytanie podatnika: Czy musi by pisemna zgoda pracodawcy na poniesienie wyszych kosztw delegacji? Czy moliwe jest rozliczenie delegacji na podstawie dokumentw, czy te naley rozliczy delegacje na podstawie limitw, a to co zostao zwrcone ponad limit opodatkowa podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
               • 14.08.2008Dochodzenie zwrotu VAT przez podmioty zagraniczne
                Podatnicy, ktrzy dokonuj nabycia towarw bd usug za granic, nie maj moliwoci odliczenia podatku VAT zapaconego w innym kraju od podatku nalenego w kraju swojej siedziby. Zgodnie jednak z zasad neutralnoci, lec u podstaw konstrukcji tego podatku, VAT nie powinien obcia podatnikw uczestniczcych w obrocie towarami i usugami, niebdcych ich ostatecznymi odbiorcami – konsumentami.