Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kwota przeciętnego wynagrodzenia

 • 03.02.2009ZUS: Efekty kontroli zwolnień lekarskich w 2008 r.
  78,4 mln zł zaoszczędził w ubiegłym roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2008 r., obniżając lub cofając wypłatę świadczeń z ubezpieczenia w wyniku kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz wykorzystania zwolnień lekarskich. W tym samym czasie ZUS wypłacił zasiłki chorobowe na kwotę 4,9 mld zł.
  • 02.02.2009Ubezpieczenie zdrowotne – nowa podstawa wymiaru
   Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o wysokości najniższej podstawy wymiaru oraz kwot składek na ubezpieczenie zdrowotne w styczniu i lutym 2009 r. dla osób prowadzących działalność gospodarczą, ich współpracowników i wspólników oraz wykonujących wolny zawód.
   • 30.01.2009MPiPS o podwyższeniu wysokości minimalnego wynagrodzenia
    Interpelacja nr 6120 o ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
    • 05.01.2009W 2009 roku inaczej ustalamy składki ZUS przedsiębiorców
     Ustawa z 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, opublikowana w Dz. U. Nr 220, poz. 1417, wprowadza bardzo istotną zmianę w sposobie ustalania wysokości najniższej składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (i pozostałe, dla których obliczenia stosujemy podstawę składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe).
     • 15.12.2008Spełnienie warunków do wcześniejszej emerytury pracowniczej do końca 2008 r. gwarancją przyznania świadczenia
      Komu przysługuje wcześniejsza emerytura pracownicza? Wcześniejsza emerytura pracownicza przysługuje osobom będącym ostatnio pracownikami: — urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r. — bez żadnych dodatkowych warunków dotyczących daty, do której musi być osiągnięty staż pracy czy złożony wniosek, — urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r., o ile nie przystąpiły do OFE albo zgłosiły wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa, a warunki dotyczące osiągnięcia wymaganego stażu i wieku spełnią do dnia 31 grudnia 2008 r.
      • 10.12.2008Orzecznictwo: Krótkie przerwy w działalności możliwe bez utraty zasiłku chorobowego
       Jeżeli przerwy w podleganiu ubezpieczeniu chorobowemu nie przekraczały 30 dni, to przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem, którą stanowi przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa) uwzględnia się przychód z tego okresu nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego w rozumieniu art. 4 ust. 2 tej ustawy.
       • 08.12.2008ZUS: Wyższe składki od grudnia
        Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o nowej wysokości najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
        • 19.11.2008Zróżnicowanie kwoty bazowej zgodne z konstytucją
         Osoby, które po przyznaniu emerytury ubiegają się o ponowne jej obliczenie, nie mogą domagać się takiej samej emerytury jak ci, którzy dopiero występują z wnioskiem o przyznanie tego świadczenia — stwierdził Trybunał Konstytucyjny po rozpatrzeniu pytania prawnego Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, dotyczącego zasad obliczania wysokości emerytury.
         • 13.11.2008GUS: Przeciętne wynagrodzenie wyższe o 17 zł
          Według Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w trzecim kwartale – w porównaniu z okresem kwiecień-maj br. – wzrosło o 17,19 zł
          • 10.11.2008Podstawa wymiaru emerytury
           Interpelacja nr 4865 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie art. 21 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który dotyczy różnicy, jaka istnieje w sposobie obliczania emerytury ustawowej dla obywateli przechodzących z wcześniejszej emerytury i ze świadczenia przedemerytalnego
           • 06.11.2008Ubezpieczenie społeczne artystów
            Interpelacja nr 5008 do ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wysokich kosztów ubezpieczeń społecznych ponoszonych przez członków środowiska artystycznego
            • 13.10.2008Nowa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne
             Interpelacja nr 4723 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie planowanych zmian w zasadach opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez właścicieli małych firm
             • 10.10.2008Odpis na ZFŚS
              Przepisy ustawy o ZFŚS wskazują kilka źródeł finansowania działalności funduszu socjalnego, jednak niewątpliwie głównym z nich jest odpis podstawowy, czyli określona corocznie kwota, którą pracodawca zobowiązany jest wpłacić na rachunek ZFŚS. Globalna wysokość odpisu w zakładzie pracy zależy od przeciętnej liczby zatrudnionych w nim osób.
              • 02.09.2008Niższy zasiłek pogrzebowy
               Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że od 1 września została obniżona kwota zasiłku pogrzebowego. Zmianie uległa także wysokość kwot decydujących o zmniejszeniu lub zawieszeniu rent i emerytur rolniczych.
               • 11.08.2008Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale
                Główny Urząd Statystyczny opublikował informację o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w drugim kwartale bieżącego roku. Było ono niższe niż w I kwartale.
                • 08.08.2008Blisko 40 mln zł oszczędności na zwolnieniach lekarskich
                 Łącznie 38,3 mln zł wyniosły oszczędności na wypłacie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w wyniku interwencji Zakład Ubezpieczeń Społecznych w I półroczu 2008 r. To efekt kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz wykorzystania zwolnień lekarskich.
                 • 28.07.2008Podstawa wymiaru składek ZUS przedsiębiorcy
                  Interpelacja nr 2916 do ministra gospodarki w sprawie wysokości ubezpieczenia społecznego osób prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą
                  • 09.07.2008Problemów z refundacją składek z PFRON c.d.
                   Interpelacja nr 2526 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie uregulowań prawnych oraz praktyki stosowania zasad refundacji składek wpłacanych ZUS przez PFRON
                   • 25.06.2008Nie(wesołe) jest życie staruszka
                    Interpelacja nr 2180 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie pogarszającej się sytuacji materialnej rencistów i emerytów
                    • 16.06.2008ZUS: Limity i wskaźniki
                     Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował informację o nowej wysokości dopuszczalnych kwot zarobków dla osób pobierających emerytury i renty, a także o wskaźniku waloryzacji  podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.
                     • 03.06.2008Od czerwca nowe podstawy wymiaru składek
                      Dla osób uprawnionych do opłacania składek na ZUS od 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w czerwcu, lipcu i sierpniu 2008 r. stanowi kwota nie niższa niż 1790,39 zł.
                      • 27.05.2008Zamieszanie ze zwrotem zapłaconych składek dla rencistów prowadzących działalność gospodarczą
                       Interpelacja nr 2099 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie opłacania składki ZUS przez pracujących na własny rachunek rencistów
                       • 16.05.2008Świadczenie urlopowe
                        Pytanie: Czy wypłacone osobie zatrudnionej w niepełnym etacie świadczenie urlopowe w wysokości takiej samej, jak pracownikom pełnoetatowym podlega składkom na ubezpieczenia społeczne?
                        • 16.05.2008Refundacja składek z PFRON
                         Interpelacja nr 1737 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem ZUS przedsiębiorców będących jednocześnie uprawnionymi do świadczeń rentowych wypłacanych przez ZUS
                         • 13.05.2008Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale
                          Główny Urząd Statystyczny opublikował informację o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w pierwszym kwartale bieżącego roku.
                          • 13.05.2008Składki na ubezpieczenie społeczne rencistów i emerytów prowadzących działalność gospodarczą
                           Interpelacja nr 1248 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia społecznego płaconego przez rencistów i emerytów prowadzących działalność gospodarczą
                           • 28.03.2008Firmanctwo - konsekwencje podatkowe
                            I. Firma. Stosownie do art. 432 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.; dalej: k.c.) przedsiębiorca prowadząc działalność gospodarczą lub zawodową zobowiązany jest działać pod firmą. O ile firma osoby prawnej może być dowolnie obrana, byleby tylko zawierała dodatkowo określenie jej formy prawnej, o tyle firma osoby fizycznej musi zawierać jej imię i nazwisko1). Wspomnieć należy, że firma osobowych spółek handlowych powinna zawierać przynajmniej nazwisko albo firmę (nazwę) jednego wspólnika oraz dodatkowe oznaczenie typu spółki2).
                            • 05.03.200875 mln zł zaoszczędzone na zwolnieniach lekarskich
                             Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2007 r. obniżył lub cofnął wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego na łączną kwotę 74,8 mln zł. To rezultat kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz wykorzystania zwolnień lekarskich.
                             • 05.03.2008ZUS: Wskaźnik waloryzacji i kwoty przychodu
                              Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił informacje o wysokości wskaźnika waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale bieżącego roku oraz obowiązujące od 1 marca kwoty przychodów, stosowane przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur, rent oraz świadczeń i zasiłków przedemerytalnych.
                              • 12.02.2008Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2007 r.
                               Główny Urząd Statystyczny opublikował dane o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Wynika z nich, że średnia polska pensja nie przekroczyła 2,9 tys. zł. brutto.