Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kwota przeciętnego wynagrodzenia

 • 06.01.2010Rząd pracuje nad zmianami w ustawie o kredycie konsumenckim
  Dłuższy termin na odstąpienie od umowy oraz zwiększenie kwoty udzielanego kredytu – to niektóre z założeń do ustawy o kredycie konsumenckim, które przyjęła Rada Ministrów. Jak wynika z raportu UOKiK, w latach 2007-2008 średnia wysokość kredytu konsumenckiego zaciąganego przez Polaków wyniosła około 5 tys. zł. W roku 2008 instytucje finansowe udzieliły kredytów w łącznej wysokości ponad 76 mld zł, czyli 15 proc. więcej niż rok wcześniej.
  • 16.12.2009Ubezpieczenie zdrowotne przy umowie zlecenia
   Umowa zlecenia stwarza konieczność opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne bez względu na to, czy jest to pierwsze czy kolejne zlecenie, czy poza tą umową zleceniobiorca posiada także inne tytuły do ubezpieczenia. Wyjątkiem jest umowa zlecenia zawarta z uczniem lub studentem do ukończenia przez te osoby 26. roku życia.
   • 01.12.2009Zmiany wskaźników ZUS od 1 grudnia
    Do 2179,70 i 4048,10 zł wzrastają od 1 grudnia kwoty stanowiące odpowiednio 70 i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał, stosowane przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent – poinformował ZUS. Zmianie uległy także roczne kwoty tych przychodów, a ponadto – limit przychodów, jakie może osiągnąć osoba pobierająca rentę socjalną, oraz zasiłek pogrzebowy.
    • 27.11.2009ZUS: Wysokość emerytury w świetle uchwały SN z 10 września 2009 r.
     W dniu 10 września 2009 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, w której przesądził, iż: „Kwotę bazową obowiązującą w dacie złożenia wniosku o emeryturę na podstawie art. 27 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) przez osobę mającą ustalone prawo do wcześniejszej emerytury, która podlegała co najmniej trzydzieści miesięcy ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, uwzględnia się tylko do obliczenia części socjalnej później ustalanej emerytury (art. 53 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 tej ustawy)”. Tym samym więc został zakończony spór dotyczący możliwości zastosowania - w takim przypadku - aktualnej kwoty bazowej nie tylko przy obliczaniu części socjalnej emerytury, ale także przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia.
     • 12.11.2009Wzrosło przeciętne wynagrodzenie w III kwartale
      O 32,38 zł w porównaniu z poprzednim kwartałem wzrosło w okresie lipiec-wrzesień tego roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie – podał Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik ten jest podstawą dla ustalenia kwot przychodu stosowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent.
      • 12.11.2009Orzecznictwo: Urząd skarbowy sprawdzi, skąd pochodzą pieniądze na większe wydatki

       Z uzasadnienia: „Organ podatkowy wysokość przychodu podatnika ustala na podstawie znamion zewnętrznych, tj. wydatków świadczących o sytuacji ekonomicznej podatnika. W tym celu przyrównuje wysokość wydatków, jakie podatnik poniósł w ciągu roku podatkowego, do uzyskanych przychodów, zarówno opodatkowanych, jak i zwolnionych z opodatkowania, oraz zasobów finansowych, które zgromadził wcześniej. W przypadku ustalenia, że poniesione wydatki przekraczają przychody oraz zgromadzone wcześniej zasoby finansowe, organ podatkowy zyskuje uprawnienia do przyjęcia, że powstała różnica stanowi przychód podatnika nie znajdujący pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzący ze źródeł nieujawnionych (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 marca 2007 roku, sygn. akt II FSK 437/06). 
       • 09.09.2009Poradnik ZUS: Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński
        Od 1 września 2009 r. zmianie uległy zasady podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym osób pobierających zasiłek macierzyńskie oraz zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, które wprowadziła ustawa z dnia 24 czerwca 24 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe (Dz.U. nr 71, poz.609). Zasady podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński, a także zasady sporządzania dokumentów rozliczeniowych oraz ustalania podstawy wymiaru składek zostały przedstawione w niniejszym poradniku.
        • 01.09.2009ZUS: Niższe limity przychodów
         Od 1 września obowiązują nowe, niższe limity przychodów, których przekroczenie powoduje zawieszenie bądź zmniejszenie emerytury lub renty. Limity stanowiące 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zmniejszyły się odpowiednio o ponad 70 i 135 zł, natomiast limit 30 proc. - o przeszło 30 zł.
         • 25.08.2009Trudności z refundacją składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców
          Interpelacja nr 9586 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą
          • 21.08.2009KPP: Vademecum Pakietu Antykryzysowego - procedura stosowania niektórych rozwiązań przewidzianych w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego
           Przedstawiamy vademecum, nadesłane do redakcji przez Konfederację Pracodawców Polskich, zawierające obszerne omówienie warunków i zasad korzystania z pomocy przewidzianej przepisami ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.
           • 29.07.2009ZUS: Ponad 70 mln zł oszczędności na zwolnieniach lekarskich
            W pierwszym półroczu 2009 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wstrzymał lub ograniczył wypłatę zasiłków chorobowych na łączną kwotę ponad 72,5 mln zł. To efekt 135 tys. przeprowadzonych kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz wykorzystania zwolnień lekarskich.
            • 29.07.2009Obowiązki wobec ZUS – Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo, tj. niezatrudniających przy tej działalności innych osób
             Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą podlega: • ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu – obowiązkowo, zaś chorobowemu – dobrowolnie,  • ubezpieczeniu zdrowotnemu (w Narodowym Funduszu Zdrowia) – obowiązkowo. Jednak w zakresie podlegania ubezpieczeniom, a także w zakresie rozliczania i opłacania składek na poszczególne ubezpieczenia, istnieją różne wyjątki. Dotyczą np. osób posiadających więcej niż jeden tytuł do ubezpieczeń (w tym podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników), osób posiadających uprawnienia do emerytury lub renty rodzinnej.
             • 20.07.2009Renta z tytułu niezdolności do pracy
              Warunki nabywania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy oraz zasady ustalania jej wysokości określa ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353, z późn. zm.), zwana dalej ustawą emerytalną. Informacje ogólne. Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:
              • 08.07.2009Od 1 lipca bez składek na FP i FGŚP za starszych pracowników
               Od 1 lipca 2009 r. obowiązuje zwolnienie z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za zatrudnianych pracowników, którzy ukończyli 50 lat oraz za osoby, które ukończyły 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni).
               • 01.07.2009Jak ZUS załatwi wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru świadczenia z uwzględnieniem minimalnych wynagrodzeń (1)
                Prezentowany artykuł skierowany jest przede wszystkim do tych z Państwa, którzy mają już ustalone prawo do emerytury lub renty, a przy ubieganiu się o te świadczenia mieli problemy z udokumentowaniem zarobków. Wraz z decyzjami waloryzacyjnymi otrzymali Państwo ulotkę, informującą o możliwości zgłoszenia wniosku o przeliczenie podstawy wymiaru z uwzględnieniem wynagrodzeń minimalnych, za te okresy, za które nie było możliwości przedłożenia dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanych wynagrodzeń. Bardzo wiele osób złożyło wniosek o takie przeliczenie, licząc, że spowoduje on – w każdym przypadku – podwyższenie wysokości pobieranego świadczenia. Część z tych osób spotkało jednak rozczarowanie, bowiem otrzymały decyzję odmawiającą takiego przeliczenia. Dlaczego część z Państwa otrzymała podwyżkę, a część nie?
                • 02.06.2009Wyższe limity w ZUS
                 Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił, w jakiej wysokości od czerwca tego roku obowiązuje limit podstawy wymiaru dla opłacających składkę z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, ile wynosi kwota stanowiąca 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a także wysokość przychodu odpowiadająca 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 1 czerwca wzrósł także zasiłek pogrzebowy
                 • 27.05.2009Wysokie składki? My tylko dbamy o Wasze przyszłe świadczenia
                  Interpelacja nr 8717 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany wysokości składki ubezpieczenia zdrowotnego płaconej przez przedsiębiorców
                  • 21.05.2009Dłuższy okres wypłaty zasiłku dla bliskich osób zaginionych
                   Jutro wchodzi w życie nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie zasiłku pogrzebowego. Zmienione przepisy pozwolą osobom uprawnionym ubiegać się o zasiłek po zmarłym w przypadku późniejszego niż 12 miesięcy od dnia zgonu odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania zmarłego. W takich sytuacjach będzie się liczyć data sporządzenia aktu zgonu.
                   • 13.05.2009Przeciętna pensja – wzrost o niespełna 3 proc.
                    2,87 proc. wyniósł w pierwszym kwartale tego roku wzrost przeciętnego wynagrodzenia w porównaniu z okresem październik - grudzień 2008 – wynika z informacji opublikowanej przez Główny Urząd Statystyczny.
                    • 07.04.2009Zawieszenie działalności a okres korzystania z preferencyjnych składek ZUS
                     Pytanie: Opłacam składki na ubezpieczenia społeczne od niższej podstawy wymiaru. W jaki sposób powinienem liczyć upływ 24 miesięcy, w sytuacji gdy działalność gospodarcza została podjęta 16 lutego 2009 r.? Czy zawieszenie działalności przerwie upływ tych 24 miesięcy?
                     • 06.04.2009Składki ZUS osoby współpracującej
                      Interpelacja nr 7435 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany regulacji prawnych umożliwiających równorzędne traktowanie jednoosobowych podmiotów gospodarczych w systemie ubezpieczeń społecznych
                      • 03.04.2009Podleganie ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz zasady opłacania i rozliczania składek za obywateli polskich zatrudnionych za granicą
                       1. Ubezpieczenia społeczne obywateli polskich zatrudnionych za granicą. Krąg osób objętych ubezpieczeniami społecznymi. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.) obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są m.in.:
                       • 02.04.2009Ubezpieczenie zdrowotne prowadzących działalność przez cały rok w tej samej wysokości
                        W Dzienniku Ustaw Nr 38 z 12 marca 2009 r. opublikowana została ustawa z 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przynosi ona zapowiadaną już wcześniej zmianę polegającą na modyfikacji zapisu określającego sposób ustalenia minimalnej podstawy wymiaru składki  na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących.
                        • 27.03.2009Okresowa emerytura kapitałowa
                         Zasady nabywania prawa do emerytury z I i II filaru przez ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., będących członkami otwartego funduszu emerytalnego oraz rent rodzinnych po tych ubezpieczonych
                         • 16.03.2009Od jakiej kwoty bazowej obliczane są emerytury i renty od dnia 1 marca 2009 r.?
                          Od dnia 1 marca 2009 r. zmianie uległa wysokość kwoty bazowej, uwzględnianej do obliczania rent oraz emerytur ustalanych na dotychczasowych zasadach. Kwota bazowa jest ustalana corocznie i obowiązuje od dnia 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku kalendarzowego. Kwota bazowa stanowi 100% przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne, w poprzednim roku kalendarzowym.
                          • 06.03.2009Rozpoczęcie działalności – preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne
                           Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, przez okres 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności mogą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.
                           • 18.02.2009Komentarz ZUS do ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - wybrane zagadnienia
                            Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.), zwanej dalej ustawą wypadkową, określa m.in. rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zasady ustalania prawa do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego, ich wysokości oraz zasady wypłaty tych świadczeń wszystkim osobom podlegającym ubezpieczeniu wypadkowemu określonemu ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.).
                            • 18.02.2009Wynagrodzenia: W styczniu wzrost o 8 proc. w ujęciu rocznym
                             Przeciętne wynagrodzenie ogółem brutto w styczniu tego roku wyniosło 3215,75 zł – podał Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z tym samym miesiącem 2008 r. oznacza to wzrost o 8,1 proc.
                             • 16.02.2009Ułatwienia dla małych firm
                              Interpelacja nr 6179 do ministra pracy i polityki społecznej, ministra gospodarki oraz ministra finansów w sprawie utworzenia spójnej polityki rządu, mającej na celu wsparcie rozwoju małych przedsiębiorstw, poprzez kompleksowe rozwiązania strukturalne w poszczególnych ministerstwach
                              • 11.02.2009Średnia pensja w IV kwartale - niespełna 3,1 tys. zł
                               Główny Urząd Statystyczny poinformował, o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w ostatnim kwartale 2008 r., a także o jego wzroście w ciągu całego ubiegłego roku. W okresie październik-grudzień 2008 średni zarobek nie przekroczył kwoty 3100 zł.
                               • 03.02.2009ZUS: Efekty kontroli zwolnień lekarskich w 2008 r.
                                78,4 mln zł zaoszczędził w ubiegłym roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2008 r., obniżając lub cofając wypłatę świadczeń z ubezpieczenia w wyniku kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz wykorzystania zwolnień lekarskich. W tym samym czasie ZUS wypłacił zasiłki chorobowe na kwotę 4,9 mld zł.
                                • 02.02.2009Ubezpieczenie zdrowotne – nowa podstawa wymiaru
                                 Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o wysokości najniższej podstawy wymiaru oraz kwot składek na ubezpieczenie zdrowotne w styczniu i lutym 2009 r. dla osób prowadzących działalność gospodarczą, ich współpracowników i wspólników oraz wykonujących wolny zawód.
                                 • 30.01.2009MPiPS o podwyższeniu wysokości minimalnego wynagrodzenia
                                  Interpelacja nr 6120 o ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
                                  • 05.01.2009W 2009 roku inaczej ustalamy składki ZUS przedsiębiorców
                                   Ustawa z 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, opublikowana w Dz. U. Nr 220, poz. 1417, wprowadza bardzo istotną zmianę w sposobie ustalania wysokości najniższej składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (i pozostałe, dla których obliczenia stosujemy podstawę składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe).
                                   • 15.12.2008Spełnienie warunków do wcześniejszej emerytury pracowniczej do końca 2008 r. gwarancją przyznania świadczenia
                                    Komu przysługuje wcześniejsza emerytura pracownicza? Wcześniejsza emerytura pracownicza przysługuje osobom będącym ostatnio pracownikami: — urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r. — bez żadnych dodatkowych warunków dotyczących daty, do której musi być osiągnięty staż pracy czy złożony wniosek, — urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r., o ile nie przystąpiły do OFE albo zgłosiły wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa, a warunki dotyczące osiągnięcia wymaganego stażu i wieku spełnią do dnia 31 grudnia 2008 r.
                                    • 10.12.2008Orzecznictwo: Krótkie przerwy w działalności możliwe bez utraty zasiłku chorobowego
                                     Jeżeli przerwy w podleganiu ubezpieczeniu chorobowemu nie przekraczały 30 dni, to przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem, którą stanowi przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa) uwzględnia się przychód z tego okresu nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego w rozumieniu art. 4 ust. 2 tej ustawy.
                                     • 08.12.2008ZUS: Wyższe składki od grudnia
                                      Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o nowej wysokości najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
                                      • 19.11.2008Zróżnicowanie kwoty bazowej zgodne z konstytucją
                                       Osoby, które po przyznaniu emerytury ubiegają się o ponowne jej obliczenie, nie mogą domagać się takiej samej emerytury jak ci, którzy dopiero występują z wnioskiem o przyznanie tego świadczenia — stwierdził Trybunał Konstytucyjny po rozpatrzeniu pytania prawnego Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, dotyczącego zasad obliczania wysokości emerytury.
                                       • 13.11.2008GUS: Przeciętne wynagrodzenie wyższe o 17 zł
                                        Według Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w trzecim kwartale – w porównaniu z okresem kwiecień-maj br. – wzrosło o 17,19 zł
                                        • 10.11.2008Podstawa wymiaru emerytury
                                         Interpelacja nr 4865 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie art. 21 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który dotyczy różnicy, jaka istnieje w sposobie obliczania emerytury ustawowej dla obywateli przechodzących z wcześniejszej emerytury i ze świadczenia przedemerytalnego
                                         • 06.11.2008Ubezpieczenie społeczne artystów
                                          Interpelacja nr 5008 do ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wysokich kosztów ubezpieczeń społecznych ponoszonych przez członków środowiska artystycznego
                                          • 13.10.2008Nowa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne
                                           Interpelacja nr 4723 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie planowanych zmian w zasadach opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez właścicieli małych firm
                                           • 10.10.2008Odpis na ZFŚS
                                            Przepisy ustawy o ZFŚS wskazują kilka źródeł finansowania działalności funduszu socjalnego, jednak niewątpliwie głównym z nich jest odpis podstawowy, czyli określona corocznie kwota, którą pracodawca zobowiązany jest wpłacić na rachunek ZFŚS. Globalna wysokość odpisu w zakładzie pracy zależy od przeciętnej liczby zatrudnionych w nim osób.
                                            • 02.09.2008Niższy zasiłek pogrzebowy
                                             Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że od 1 września została obniżona kwota zasiłku pogrzebowego. Zmianie uległa także wysokość kwot decydujących o zmniejszeniu lub zawieszeniu rent i emerytur rolniczych.
                                             • 11.08.2008Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale
                                              Główny Urząd Statystyczny opublikował informację o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w drugim kwartale bieżącego roku. Było ono niższe niż w I kwartale.
                                              • 08.08.2008Blisko 40 mln zł oszczędności na zwolnieniach lekarskich
                                               Łącznie 38,3 mln zł wyniosły oszczędności na wypłacie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w wyniku interwencji Zakład Ubezpieczeń Społecznych w I półroczu 2008 r. To efekt kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz wykorzystania zwolnień lekarskich.
                                               • 28.07.2008Podstawa wymiaru składek ZUS przedsiębiorcy
                                                Interpelacja nr 2916 do ministra gospodarki w sprawie wysokości ubezpieczenia społecznego osób prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą
                                                • 09.07.2008Problemów z refundacją składek z PFRON c.d.
                                                 Interpelacja nr 2526 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie uregulowań prawnych oraz praktyki stosowania zasad refundacji składek wpłacanych ZUS przez PFRON
                                                 • 25.06.2008Nie(wesołe) jest życie staruszka
                                                  Interpelacja nr 2180 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie pogarszającej się sytuacji materialnej rencistów i emerytów
                                                  • 16.06.2008ZUS: Limity i wskaźniki
                                                   Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował informację o nowej wysokości dopuszczalnych kwot zarobków dla osób pobierających emerytury i renty, a także o wskaźniku waloryzacji  podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] następna strona »