Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kwota przeciętnego wynagrodzenia

 • 30.08.2010Odmienne traktowanie pracowników i emerytów w sferze działalności socjalnej jest naruszeniem przepisów
  Interpelacja nr 16788 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wprowadzenia obligatoryjnego naliczania podstawowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w odniesieniu do emerytów i rencistów
  • 06.08.2010ZUS zaoszczędził blisko 80 mln na zwolnieniach lekarskich
   Ponad 76 mln zł wyniosła w I półroczu 2010 r. kwota cofniętych lub zawieszonych przez ZUS świadczeń chorobowych. To efekt systematycznych kontroli zwolnień lekarskich, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi w oparciu o zapisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
   • 28.06.2010MPiPS: Po 11 latach ZUS nieco lepszy od OFE
    Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło analizę dotyczącą stanu środków zgromadzonych na rachunku w OFE dla osób, które rozpoczęły pracę w lipcu 1999 r. Z wyliczeń resortu wynika, że wartość emerytalnych oszczędności przeciętnego klienta otwartych funduszy jest o 2,4 pkt proc. niższa od kwoty, jaką po blisko jedenastu latach dysponowałby on, pozostawiając swoje składki wyłącznie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
    • 28.06.2010MSP sprywatyzowało mazowieckie PKS-y
     Ministerstwo Skarbu Państwa zawarło umowę w sprawie prywatyzacji sześciu mazowieckich PKS-ów. Zgodnie z nią spółka Mobilis stała się właścicielem PKS-ów w Ciechanowie, Mińsku Mazowieckim, Mławie, Płocku, Przasnyszu i Ostrołęce. Łączna kwota transakcji opiewa na ponad 77 mln zł. W wyniku umowy powstanie grupa przewozowa zarządzana przez inwestora branżowego, której celem jest poprawa jakości przewozów pasażerskich w regionie Mazowsza.
     • 15.06.2010Posłowie: Przedsiębiorcy mogą wyłudzać wysokie zasiłki
      Interpelacja nr 15903 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie uchwały Sądu Najwyższego z 21 kwietnia 2010 r., która dotyczy kwoty zdeklarowanej przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
      • 14.06.2010Tygodniowy przegląd wydarzeń www.podatki.biz
       Wakacje podatkowe także dla nabywcy nowo wybudowanej nieruchomości; Przedawnienie dotyczy również odsetek od zaległości podatkowych; Czy najem użytkowy można zamienić na prywatny?; Błędne paragony a obowiązek zapłaty podatku VAT; Nowe regulacje dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych; Propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r. przyjęta; Darowizna materiałów budowlanych dla powodzian bez VAT; Waloryzacja zasiłku chorobowego
       • 09.06.2010Przychody i zasiłki – ZUS opublikował nowe wskaźniki
        Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał nowe kwoty przychodu odpowiadające 70 i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał br., stosowane przy zawieszaniu albo zmniejszaniu niektórych emerytur i rent. Opublikowano także nowy wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, informację o wysokości przychodu odpowiadającego 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał oraz o nowej kwocie zasiłku pogrzebowego.
        • 09.06.2010Płaca minimalna w 2011 r. wzrośnie o niespełna 70 zł
         Rząd przyjął przedłożoną przez ministra pracy i polityki społecznej propozycję podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w przyszłym roku. W porównaniu z tegorocznym poziomem najniższa płaca wzrośnie o 69 zł i przekroczy 40 proc. prognozowanej na 2011 r. przeciętnej pensji.
         • 07.06.2010Tygodniowy przegląd wydarzeń www.podatki.biz
          Zwrot wkładu mieszkaniowego bez PIT; Sądowe zniesienie współwłasności działki a VAT; Charytatywne SMS-y zwolnione z VAT; Ekwiwalenty dla zleceniobiorcy bez składek ZUS; Nowe limity dorabiania do renty lub emerytury; Świadczenia dla bezrobotnych w górę; Wzrosła wysokość zasiłku pogrzebowego; Wyższy limit składki chorobowej; Zasiłek powodziowy dla uczniów; Losowanie do OFE coraz bliżej; ZUS przypomina o prawie do zasiłku opiekuńczego
          • 25.05.2010Prowadzenie działalności gospodarczej na niewielką skalę jest nieopłacalne
           Interpelacja nr 15272 do ministra gospodarki w sprawie trudności w prowadzeniu samodzielnej działalności gospodarczej na niewielką skalę
           • 20.04.2010Jakie świadczenia może zająć komornik
            W postępowaniu egzekucyjnym zasadniczo obowiązek wskazania składników majątku dłużnika spoczywa na wierzycielu. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego (np. orzeczenie SN z 25 kwietnia 1955 r., IV CZ 72/55, OSN 1956, nr III, poz. 69) wskazanie we wniosku o wszczęcie egzekucji tylko rodzaju egzekucji bez określenia jej sposobu nie spełnia wymagań przewidzianych w art. 797 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.). Oznacza to, że komornik nie podejmie egzekucji ze składników majątku dłużnika, które nie zostały wskazane we wspomnianym wniosku.
            • 01.04.2010Co warto wiedzieć o możliwości umorzenia należności z tytułu składek ZUS
             Umorzenie jest wyrazem definitywnej rezygnacji z możliwości wyegzekwowania należności z tytułu nieopłaconych składek od podmiotów zobowiązanych do ich uregulowania. Należy zaznaczyć, że z uwagi na publicznoprawny charakter należności z tytułu składek umorzenie jest rozwiązaniem o charakterze wyjątkowym, bowiem terminowe opłacanie należnych składek jest obowiązkiem płatników.
             • 03.03.2010Komentarz ZUS do ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
              Ustawa z dnia 30 października 2002 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322) określa m.in. rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zasady ustalania prawa do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego, ich wysokości oraz zasady wypłaty tych świadczeń wszystkim osobom podlegającym ubezpieczeniu wypadkowemu określonemu ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.). W sprawach nieuregulowanych ustawą wypadkową mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.), zwanej dalej ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. Stosuje się też odpowiednio komentarz do tej ustawy.
              • 03.03.2010Lepsza ochrona rent i emerytur przed egzekucją
               9 lutego 2010 r. skierowano do pierwszego czytania do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 2745), który przewiduje zwiększenie kwoty emerytur i rent wolnych od potrąceń.
               • 01.03.2010ZUS zaoszczędził 150 mln zł na zasiłkach chorobowych
                W wyniku kontroli zwolnień lekarskich przeprowadzonych w ciągu całego ubiegłego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmniejszył lub cofnął świadczenia chorobowe na kwotę blisko 150 mln zł. Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ZUS upoważniony jest do prowadzenia kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich.
                • 25.02.2010Zasiłek dla bezrobotnych także dla pracujących na umowę o dzieło
                 Wydłużenie okresu, w którym bezrobotny powinien legitymować się 365-dniowym zatrudnieniem, jak również zakwalifikowanie osób pracujących na podstawie umowy o działo do uprawnień dla bezrobotnych to zmiany, jakie przewiduje przygotowany przez posłów projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (druk 2769). Obecnie projekt ten został skierowany, 11 lutego 2010 r., do pierwszego czytania do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
                 • 10.02.2010W 2009 r. przeciętna pensja wzrosła o 2,1 proc.
                  Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2009 w stosunku do 2008 r. wyniósł 2,1 proc – poinformował Główny Urząd Statystyczny. GUS opublikował także dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w ostatnim kwartale ubiegłego roku. W porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej wzrosło ono o blisko 150 zł.
                  • 08.02.2010Wyższa składka na ubezpieczenie zdrowotne
                   Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o podwyższeniu najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2010 r. dla niektórych grup ubezpieczonych. Wzrost ten wynika ze zmiany w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w ostatnim kwartale ubiegłego roku.
                   • 04.02.2010Orzecznictwo: Umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne
                    Teza: Z uwagi na użyty w art. 28 ust. 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.) zwrot "pomimo braku ich całkowitej nieściągalności" uzależnienie umorzenia należności z tytułu składek od ich całkowitej nieściągalności dotyczy także ubezpieczonych będących równocześnie płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne. W konsekwencji oznacza to zatem, że przy umarzaniu nieopłaconych przez te podmioty należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne zastosowanie będzie miał wymóg wystąpienia precyzyjnie określonych przesłanek całkowitej nieściągalności, a w sytuacji ich niewystąpienia sytuacja majątkowa i rodzinna wnioskodawcy podlegać będzie ocenie organu z punktu widzenia przesłanek określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. Nr 141, poz. 1365).
                    • 25.01.2010Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym
                     Celem niniejszej publikacji jest omówienie zasad dotyczących dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. O dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych możemy mówić: • w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń, tj. gdy dana osoba spełnia warunki do podlegania ubezpieczeniom społecznym z kilku tytułów i z jednego z nich ubezpieczenia mają charakter obowiązkowy, a z pozostałych tytułów - dobrowolny,  • w przypadkach wymienionych w art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Wyjaśnienia zawarte w poradniku dotyczą tej drugiej sytuacji.
                     • 06.01.2010Rząd pracuje nad zmianami w ustawie o kredycie konsumenckim
                      Dłuższy termin na odstąpienie od umowy oraz zwiększenie kwoty udzielanego kredytu – to niektóre z założeń do ustawy o kredycie konsumenckim, które przyjęła Rada Ministrów. Jak wynika z raportu UOKiK, w latach 2007-2008 średnia wysokość kredytu konsumenckiego zaciąganego przez Polaków wyniosła około 5 tys. zł. W roku 2008 instytucje finansowe udzieliły kredytów w łącznej wysokości ponad 76 mld zł, czyli 15 proc. więcej niż rok wcześniej.
                      • 16.12.2009Ubezpieczenie zdrowotne przy umowie zlecenia
                       Umowa zlecenia stwarza konieczność opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne bez względu na to, czy jest to pierwsze czy kolejne zlecenie, czy poza tą umową zleceniobiorca posiada także inne tytuły do ubezpieczenia. Wyjątkiem jest umowa zlecenia zawarta z uczniem lub studentem do ukończenia przez te osoby 26. roku życia.
                       • 01.12.2009Zmiany wskaźników ZUS od 1 grudnia
                        Do 2179,70 i 4048,10 zł wzrastają od 1 grudnia kwoty stanowiące odpowiednio 70 i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał, stosowane przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent – poinformował ZUS. Zmianie uległy także roczne kwoty tych przychodów, a ponadto – limit przychodów, jakie może osiągnąć osoba pobierająca rentę socjalną, oraz zasiłek pogrzebowy.
                        • 27.11.2009ZUS: Wysokość emerytury w świetle uchwały SN z 10 września 2009 r.
                         W dniu 10 września 2009 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, w której przesądził, iż: „Kwotę bazową obowiązującą w dacie złożenia wniosku o emeryturę na podstawie art. 27 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) przez osobę mającą ustalone prawo do wcześniejszej emerytury, która podlegała co najmniej trzydzieści miesięcy ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, uwzględnia się tylko do obliczenia części socjalnej później ustalanej emerytury (art. 53 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 tej ustawy)”. Tym samym więc został zakończony spór dotyczący możliwości zastosowania - w takim przypadku - aktualnej kwoty bazowej nie tylko przy obliczaniu części socjalnej emerytury, ale także przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia.
                         • 12.11.2009Wzrosło przeciętne wynagrodzenie w III kwartale
                          O 32,38 zł w porównaniu z poprzednim kwartałem wzrosło w okresie lipiec-wrzesień tego roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie – podał Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik ten jest podstawą dla ustalenia kwot przychodu stosowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent.
                          • 12.11.2009Orzecznictwo: Urząd skarbowy sprawdzi, skąd pochodzą pieniądze na większe wydatki

                           Z uzasadnienia: „Organ podatkowy wysokość przychodu podatnika ustala na podstawie znamion zewnętrznych, tj. wydatków świadczących o sytuacji ekonomicznej podatnika. W tym celu przyrównuje wysokość wydatków, jakie podatnik poniósł w ciągu roku podatkowego, do uzyskanych przychodów, zarówno opodatkowanych, jak i zwolnionych z opodatkowania, oraz zasobów finansowych, które zgromadził wcześniej. W przypadku ustalenia, że poniesione wydatki przekraczają przychody oraz zgromadzone wcześniej zasoby finansowe, organ podatkowy zyskuje uprawnienia do przyjęcia, że powstała różnica stanowi przychód podatnika nie znajdujący pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzący ze źródeł nieujawnionych (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 marca 2007 roku, sygn. akt II FSK 437/06). 
                           • 09.09.2009Poradnik ZUS: Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński
                            Od 1 września 2009 r. zmianie uległy zasady podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym osób pobierających zasiłek macierzyńskie oraz zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, które wprowadziła ustawa z dnia 24 czerwca 24 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe (Dz.U. nr 71, poz.609). Zasady podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński, a także zasady sporządzania dokumentów rozliczeniowych oraz ustalania podstawy wymiaru składek zostały przedstawione w niniejszym poradniku.
                            • 01.09.2009ZUS: Niższe limity przychodów
                             Od 1 września obowiązują nowe, niższe limity przychodów, których przekroczenie powoduje zawieszenie bądź zmniejszenie emerytury lub renty. Limity stanowiące 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zmniejszyły się odpowiednio o ponad 70 i 135 zł, natomiast limit 30 proc. - o przeszło 30 zł.
                             • 25.08.2009Trudności z refundacją składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców
                              Interpelacja nr 9586 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą
                              • 21.08.2009KPP: Vademecum Pakietu Antykryzysowego - procedura stosowania niektórych rozwiązań przewidzianych w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego
                               Przedstawiamy vademecum, nadesłane do redakcji przez Konfederację Pracodawców Polskich, zawierające obszerne omówienie warunków i zasad korzystania z pomocy przewidzianej przepisami ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.
                               • 29.07.2009ZUS: Ponad 70 mln zł oszczędności na zwolnieniach lekarskich
                                W pierwszym półroczu 2009 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wstrzymał lub ograniczył wypłatę zasiłków chorobowych na łączną kwotę ponad 72,5 mln zł. To efekt 135 tys. przeprowadzonych kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz wykorzystania zwolnień lekarskich.
                                • 29.07.2009Obowiązki wobec ZUS – Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo, tj. niezatrudniających przy tej działalności innych osób
                                 Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą podlega: • ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu – obowiązkowo, zaś chorobowemu – dobrowolnie,  • ubezpieczeniu zdrowotnemu (w Narodowym Funduszu Zdrowia) – obowiązkowo. Jednak w zakresie podlegania ubezpieczeniom, a także w zakresie rozliczania i opłacania składek na poszczególne ubezpieczenia, istnieją różne wyjątki. Dotyczą np. osób posiadających więcej niż jeden tytuł do ubezpieczeń (w tym podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników), osób posiadających uprawnienia do emerytury lub renty rodzinnej.
                                 • 20.07.2009Renta z tytułu niezdolności do pracy
                                  Warunki nabywania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy oraz zasady ustalania jej wysokości określa ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353, z późn. zm.), zwana dalej ustawą emerytalną. Informacje ogólne. Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:
                                  • 08.07.2009Od 1 lipca bez składek na FP i FGŚP za starszych pracowników
                                   Od 1 lipca 2009 r. obowiązuje zwolnienie z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za zatrudnianych pracowników, którzy ukończyli 50 lat oraz za osoby, które ukończyły 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni).
                                   • 01.07.2009Jak ZUS załatwi wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru świadczenia z uwzględnieniem minimalnych wynagrodzeń (1)
                                    Prezentowany artykuł skierowany jest przede wszystkim do tych z Państwa, którzy mają już ustalone prawo do emerytury lub renty, a przy ubieganiu się o te świadczenia mieli problemy z udokumentowaniem zarobków. Wraz z decyzjami waloryzacyjnymi otrzymali Państwo ulotkę, informującą o możliwości zgłoszenia wniosku o przeliczenie podstawy wymiaru z uwzględnieniem wynagrodzeń minimalnych, za te okresy, za które nie było możliwości przedłożenia dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanych wynagrodzeń. Bardzo wiele osób złożyło wniosek o takie przeliczenie, licząc, że spowoduje on – w każdym przypadku – podwyższenie wysokości pobieranego świadczenia. Część z tych osób spotkało jednak rozczarowanie, bowiem otrzymały decyzję odmawiającą takiego przeliczenia. Dlaczego część z Państwa otrzymała podwyżkę, a część nie?
                                    • 02.06.2009Wyższe limity w ZUS
                                     Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił, w jakiej wysokości od czerwca tego roku obowiązuje limit podstawy wymiaru dla opłacających składkę z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, ile wynosi kwota stanowiąca 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a także wysokość przychodu odpowiadająca 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 1 czerwca wzrósł także zasiłek pogrzebowy
                                     • 27.05.2009Wysokie składki? My tylko dbamy o Wasze przyszłe świadczenia
                                      Interpelacja nr 8717 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany wysokości składki ubezpieczenia zdrowotnego płaconej przez przedsiębiorców
                                      • 21.05.2009Dłuższy okres wypłaty zasiłku dla bliskich osób zaginionych
                                       Jutro wchodzi w życie nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie zasiłku pogrzebowego. Zmienione przepisy pozwolą osobom uprawnionym ubiegać się o zasiłek po zmarłym w przypadku późniejszego niż 12 miesięcy od dnia zgonu odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania zmarłego. W takich sytuacjach będzie się liczyć data sporządzenia aktu zgonu.
                                       • 13.05.2009Przeciętna pensja – wzrost o niespełna 3 proc.
                                        2,87 proc. wyniósł w pierwszym kwartale tego roku wzrost przeciętnego wynagrodzenia w porównaniu z okresem październik - grudzień 2008 – wynika z informacji opublikowanej przez Główny Urząd Statystyczny.
                                        • 07.04.2009Zawieszenie działalności a okres korzystania z preferencyjnych składek ZUS
                                         Pytanie: Opłacam składki na ubezpieczenia społeczne od niższej podstawy wymiaru. W jaki sposób powinienem liczyć upływ 24 miesięcy, w sytuacji gdy działalność gospodarcza została podjęta 16 lutego 2009 r.? Czy zawieszenie działalności przerwie upływ tych 24 miesięcy?
                                         • 06.04.2009Składki ZUS osoby współpracującej
                                          Interpelacja nr 7435 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany regulacji prawnych umożliwiających równorzędne traktowanie jednoosobowych podmiotów gospodarczych w systemie ubezpieczeń społecznych
                                          • 03.04.2009Podleganie ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz zasady opłacania i rozliczania składek za obywateli polskich zatrudnionych za granicą
                                           1. Ubezpieczenia społeczne obywateli polskich zatrudnionych za granicą. Krąg osób objętych ubezpieczeniami społecznymi. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.) obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są m.in.:
                                           • 02.04.2009Ubezpieczenie zdrowotne prowadzących działalność przez cały rok w tej samej wysokości
                                            W Dzienniku Ustaw Nr 38 z 12 marca 2009 r. opublikowana została ustawa z 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przynosi ona zapowiadaną już wcześniej zmianę polegającą na modyfikacji zapisu określającego sposób ustalenia minimalnej podstawy wymiaru składki  na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących.
                                            • 27.03.2009Okresowa emerytura kapitałowa
                                             Zasady nabywania prawa do emerytury z I i II filaru przez ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., będących członkami otwartego funduszu emerytalnego oraz rent rodzinnych po tych ubezpieczonych
                                             • 16.03.2009Od jakiej kwoty bazowej obliczane są emerytury i renty od dnia 1 marca 2009 r.?
                                              Od dnia 1 marca 2009 r. zmianie uległa wysokość kwoty bazowej, uwzględnianej do obliczania rent oraz emerytur ustalanych na dotychczasowych zasadach. Kwota bazowa jest ustalana corocznie i obowiązuje od dnia 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku kalendarzowego. Kwota bazowa stanowi 100% przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne, w poprzednim roku kalendarzowym.
                                              • 06.03.2009Rozpoczęcie działalności – preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne
                                               Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, przez okres 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności mogą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.
                                               • 18.02.2009Komentarz ZUS do ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - wybrane zagadnienia
                                                Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.), zwanej dalej ustawą wypadkową, określa m.in. rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zasady ustalania prawa do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego, ich wysokości oraz zasady wypłaty tych świadczeń wszystkim osobom podlegającym ubezpieczeniu wypadkowemu określonemu ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.).
                                                • 18.02.2009Wynagrodzenia: W styczniu wzrost o 8 proc. w ujęciu rocznym
                                                 Przeciętne wynagrodzenie ogółem brutto w styczniu tego roku wyniosło 3215,75 zł – podał Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z tym samym miesiącem 2008 r. oznacza to wzrost o 8,1 proc.
                                                 • 16.02.2009Ułatwienia dla małych firm
                                                  Interpelacja nr 6179 do ministra pracy i polityki społecznej, ministra gospodarki oraz ministra finansów w sprawie utworzenia spójnej polityki rządu, mającej na celu wsparcie rozwoju małych przedsiębiorstw, poprzez kompleksowe rozwiązania strukturalne w poszczególnych ministerstwach
                                                  • 11.02.2009Średnia pensja w IV kwartale - niespełna 3,1 tys. zł
                                                   Główny Urząd Statystyczny poinformował, o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w ostatnim kwartale 2008 r., a także o jego wzroście w ciągu całego ubiegłego roku. W okresie październik-grudzień 2008 średni zarobek nie przekroczył kwoty 3100 zł.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] następna strona »