Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kwota przeciętnego wynagrodzenia

 • 07.02.2012Wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne
  ZUS przypomina, że w 2012 roku podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych grup ubezpieczonych stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2828,31 zł (czyli 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2011 r., włącznie z wypłatami z zysku).
  • 02.02.2012MPiPS: ZUS nie stosował przepisów prawa wstecz
   Interpelacja nr 91 do prezesa Rady Ministrów w sprawie zapłaty zaległych składek z tytułu ubezpieczeń społecznych przez przedsiębiorców
   • 24.01.2012Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób na urlopie wychowawczym – nowe zasady
    Od 1 stycznia 2012 r. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających ten urlop.
    • 20.12.2011MPiPS ustaliło kwotę ograniczenia rocznej podstawy oskładkowania w 2012 r.
     Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2012 r. wyniesie 105.780 zł – obwieszczenie w tej sprawie podpisał w piątek (16 grudnia br.) minister pracy i polityki społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz. Obecnie kwota ograniczenia wynosi 100.770 zł.
     • 13.12.2011Nowa ustawa o kredycie konsumenckim. Czy wrócą wysokie prowizje?
      Już 18 grudnia w życie wchodzą znowelizowane zapisy ustawy o kredycie konsumenckim. Mogą one wiele zmienić w polskim krajobrazie kredytowym. Na lepsze czy na gorsze? Tłumaczą to eksperci porównywarki internetowej Comperia.pl.
      • 28.11.2011Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przedsiębiorcy
       Poradnik ten jest skierowany do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. Zasady w nim opisane mają zastosowanie zarówno wobec osób wykonujących taką działalność jednoosobowo, jak też wspólników spółek cywilnych.
       • 21.11.2011Nianie a ubezpieczenia społeczne
        Z dniem 1 października 2011 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235, z późn. zm.), na mocy których osoby sprawujące opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej podlegają ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, o ile spełnione są warunki określone obowiązującymi przepisami. Zasady podlegania przez nianie ubezpieczeniom oraz sporządzania właściwych dokumentów ubezpieczeniowych za te osoby omówiono w niniejszej broszurze.
        • 02.11.2011Konsekwencje skorzystania z ulgi w opłacaniu składek do ZUS
         Interpelacja nr 24310 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ulgi w składkach ZUS dla osób zakładających działalność gospodarczą
         • 19.10.2011Student prowadzący firmę musi płacić składki do ZUS
          Interpelacja nr 24190 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zniesienia obowiązku odprowadzania składki ZUS dla studentów prowadzących działalność gospodarczą
          • 02.09.2011ZUS: Ile można dorobić bez zawieszania świadczeń?
           Od 1 września obowiązują nowe kwoty przychodu, powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
           • 24.08.2011ZUS: W I półroczu 75,5 mln złotych wstrzymanych świadczeń chorobowych
            Kontrole zwolnień lekarskich, przeprowadzone przez ZUS, przyniosły w I półroczu 2011 roku efekt w postaci 75,5 mln złotych wstrzymanych świadczeń chorobowych. Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa kontrole zwolnień prowadzone są dwutorowo. ZUS sprawdza zarówno prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy jak i prawidłowość wykorzystania zwolnień.
            • 01.07.2011Problemy z refundacją wynagrodzeń pracowników młodocianych
             Interpelacja nr 20986 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników
             • 03.06.2011Wsparcie osób niepełnosprawnych ze środków PFRON
              Ze środków PFRON realizowane są zadania określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. By ułatwić indywidualnym osobom niepełnosprawnym korzystanie ze wsparcia Funduszu, część zadań ustawowych PFRON realizowana jest przez samorząd powiatowy i wojewódzki. W poniższej tabeli wymieniono wynikające z ustawy o rehabilitacji zadania finansowane lub współfinansowane ze środków PFRON.
              • 23.05.2011Renta socjalna
               Na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. nr 135, poz. 1268 z późn. zm.) organem przyznającym i wypłacającym renty socjalne jest właściwa jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W szczególnych przypadkach renta ta jest wypłacana także przez inne organy emerytalno-rentowe, np. Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Komu przysługuje renta socjalna? Renta socjalna przysługuje osobie, która jest: • pełnoletnia oraz  • całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: - przed ukończeniem 18 roku życia, albo  - w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25 roku życia, albo  - w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.
               • 16.05.2011Emerytury pomostowe
                Od 1 stycznia 2009 r. osoby urodzone po 1948 r., które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, mogą ubiegać się o przyznanie emerytury pomostowej. Ustalenie prawa do tego świadczenia uzależnione jest od spełnienia określonych warunków, m.in. ukończenia odpowiedniego wieku oraz udowodnienia wymaganego stażu ubezpieczeniowego, w tym pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Emerytura pomostowa – w odróżnieniu od wcześniejszych emerytur przyznawanych według dotychczasowych przepisów – obliczana jest całkowicie na nowych zasadach, a więc na podstawie odpowiednio zwaloryzowanych składek emerytalnych zgromadzonych na koncie w ZUS oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego.
                • 20.04.2011Rząd za zwiększeniem płacy minimalnej do 1,5 tysiąca
                 Rząd zaproponuje Komisji Trójstronnej, by minimalne wynagrodzenie za pracę w 2012 r. wynosiło 1500 zł – ustalili we wtorek ministrowie.
                 • 28.03.2011Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2011 r.
                  Od dnia 1 marca 2011 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje podwyższenia świadczeń emerytalno-rentowych w ramach ich waloryzacji. Waloryzacji podlegają wypłacane emerytury i renty, a także renty socjalne, świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne oraz dodatki i świadczenia wypłacane obok emerytury lub renty. Waloryzacja obejmuje również okresowe emerytury kapitałowe, emerytury pomostowe oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Od 1 marca 2011 r. obowiązują również nowe wysokości najniższych emerytur i rent, nowe kwoty dodatków i świadczeń wypłacanych obok emerytury lub renty, a także maksymalnych kwot zmniejszenia emerytur i rent w przypadku osiągania przychodu z działalności zarobkowej.  
                  • 28.02.2011Podstawa wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym niebędącym pracownikami
                   Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu stanowi przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, przy czym podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego osobom odbywającym służbę zastępczą stanowi miesięczna kwota świadczenia pieniężnego, określona w przepisach o służbie zastępczej, w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego świadczenia. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętny miesięczny przychód z faktycznego okresu ubezpieczenia - za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia.
                   • 25.02.2011Podstawa wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym będącym pracownikami
                    Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Podstawa wymiaru może być ustalana z okresu krótszego w szczególnych przypadkach, które są omówione niżej.
                    • 17.02.2011Przeciętna płaca mniejsza niż w grudniu
                     W styczniu 2011 r. kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw spadła poniżej poziomu 3,4 tys. zł z ponad 3,8 tys. w grudniu ubiegłego roku - podał Główny Urząd Statystyczny. Jednocześnie, w porównaniu z poprzednim miesiącem, spadło roczne tempo jego wzrostu. Szybciej natomiast przybywa zatrudnionych w firmach.  
                     • 15.02.2011Za dwa tygodnie zmiana wysokości zasiłku pogrzebowego
                      Od 1 marca 2011 r. zasiłek pogrzebowy będzie przysługiwał w stałej wysokości 4 tys. zł -  przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tym samym przestanie obowiązywać przepis ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zgodnie z którym kwota zasiłku pogrzebowego jest wypłacana w wysokości 200 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.  
                      • 10.02.2011GUS: Średnia płaca w gospodarce narodowej wyższa o ponad 120 zł
                       Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił komunikat dotyczący wzrostu płac w ostatnim kwartale i całym ubiegłym roku. Wynika z niego, że w 2010 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosło o 122,02 zł, czyli – nominalnie – o 3,9 proc. Po uwzględnieniu inflacji wzrost wyniósł jednak tylko 1,5 proc., o 0,6 pkt mniej niż rok wcześniej.  
                       • 07.02.2011Prawo do zasiłku chorobowego
                        Zgodnie z art. 92 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Pracownikowi, który ukończył 50 rok życia, prawo do czternastodniowego okresu wypłaty wynagrodzenia przysługuje począwszy od następnego roku kalendarzowego po roku, w którym ukończył 50 rok życia.
                        • 07.02.2011Emeryci mają jeszcze 3 tygodnie na powiadomienie ZUS o przychodach
                         Do końca lutego dorabiający do swoich świadczeń renciści i wcześniejsi emeryci powinni powiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o osiągniętych w 2010 r. przychodach – przypomina rzecznik prasowy ZUS Waldemar Grzegorczyk. Przychód w kwocie wyższej niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia powoduje zawieszenie emerytury lub renty, natomiast przychód nieprzekraczający 70 proc. nie wpływa na wysokość wypłacanego świadczenia.  
                         • 04.02.2011Zwolnienia lekarskie – wielomilionowe oszczędności ZUS
                          141 mln zł przekroczyła w całym ubiegłym roku kwota świadczeń chorobowych wstrzymanych lub obniżonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – poinformował Waldemar Grzegorczyk, rzecznik prasowy ZUS. Wielomilionowe oszczędności to efekt kontroli zwolnień lekarskich. Zgodnie z ustawowymi uprawnieniami, ZUS prowadzi kontrole zarówno pod kątem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jak i prawidłowości wykorzystania zwolnień.  
                          • 01.02.2011Wiekszość ułatwień dla przedsiębiorców nadal w sferze planów
                           Interpelacja nr 19668 do prezesa Rady Ministrów w sprawie realizacji obietnic złożonych przez premiera podczas exposé w 2007 r., dotyczących wspierania przedsiębiorczości i zmiany prawa na korzystniejsze dla pracowników i pracodawców oraz uproszczenia procedur zakładania firm
                           • 31.01.2011Ile można dorobić do emerytury i renty
                            Jesteś emerytem lub rencistą? Dorabiasz? Sprawdź, jak dorabiać bezpiecznie i zgodnie z prawem. Pamiętaj, że jeśli pobierasz emeryturę lub rentę i dorabiasz w ramach np. umowy o pracę czy zlecenia, musisz pilnować swoich przychodów. Jeśli zarobisz więcej niż ustalony limit, ZUS obetnie lub zawiesi twoje świadczenie.
                            • 27.01.2011ZUS: Wyższe składki w 2011 r.
                             Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o nowej wysokości najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2011 r to co najmniej 415,80 zł dla nowych przedsiębiorców oraz 2015,40 zł dla pozostałych osób prowadzących działalność gospodarczą.  
                             • 25.01.2011Refakturowanie – fakty i mity
                              Refakturowanie nie zostało zdefiniowane w polskich przepisach podatkowych – a mimo to problem refaktur powraca jak bumerang. Dziwne, że polski ustawodawca nie zdecydował się ująć w ramy prawne instytucji, która funkcjonuje w codziennej praktyce gospodarczej, pozostawiając podatników z problemem, i każąc im polegać na dość mglistych i nieostrych interpretacjach.
                              • 20.01.2011Wyższa składka zdrowotna dla właścicieli firm
                               Znamy już wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne jaka będzie obowiązywała w tym roku dla osób prowadzących działalność oraz dla osób z nimi współpracujących. Wczoraj Prezes GUS ogłosił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2010 r., na podstawie którego obliczamy podstawę wymiaru składki zdrowotnej obowiązującej w 2011 roku. Wynagrodzenie to wyniosło 3 605,74 zł. Zatem, podstawę ubezpieczenia zdrowotnego stanowi kwota nie niższa niż 2 704,31 zł (czyli 75 % ww. wynagrodzenia), natomiast miesięczna składka zdrowotna obowiązująca od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. nie może być niższa od kwoty 243,39 zł (tj. 9% podstawy). Jest ona wyższa od kwoty składki obowiązującej w 2010 r. o ponad 10 zł.
                               • 03.01.2011Składka na ubezpieczenie społeczne – 2010/2011
                                Osoby prowadzące działalność gospodarczą w styczniu 2011 roku zapłacą jeszcze składki ustalone na podstawie zeszłorocznych parametrów. Przypomnijmy, że składka ma ubezpieczenie społeczne dla osób nie korzystających z ulgi dla rozpoczynających działalność wyniesie 559,49 zł (zawiera dobrowolne ubezpieczenie chorobowe) lub 513,24 zł (bez ubezpieczenia chorobowego), składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniesie 233,32 zł, a składka na Fundusz Pracy 46,25 zł.
                                • 21.12.2010Obwieszczenie w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek w 2011 r.
                                 15 grudnia 2010 r. zostało podpisane obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2011 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Zgodnie z nim w 2011 roku kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek wyniesie 100.770 zł, a przyjęta do jej ustalenia kwota przeciętnego wynagrodzenia wyniesie 3.359 zł.
                                 • 17.12.2010Przeciętne wynagrodzenie – ponad 3,5 tys. zł
                                  W listopadzie kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw przekroczyła poziom 3,5 tys. zł – podał Główny Urząd Statystyczny. Jednocześnie, w porównaniu z październikiem br., spadło roczne tempo jego wzrostu. Wolniej też przybywa zatrudnionych w firmach.  
                                  • 08.12.2010Świadczenie rehabilitacyjne i renta socjalna – podstawa wymiaru bez zmian, kwota przychodu nieznacznie w górę
                                   Do końca marca przyszłego roku nie wzrośnie podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, a do końca lutego będzie obowiązywała tylko o 1,60 zł wyższa niż dotychczas maksymalna kwota przychodu, po której przekroczeniu zawiesza się prawo do renty socjalnej – ogłosił prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  
                                   • 24.11.2010Zwrot składek z OFE do ZUS
                                    W związku ze zgłaszanymi zapytaniami ubezpieczonych - członków otwartych funduszy emerytalnych (OFE) dotyczącymi zwrotów pojedynczych składek z ich rachunków OFE, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Ubezpieczeń i Składek wyjaśnia:
                                    • 15.11.2010Obowiązki wobec ZUS
                                     Informacja ZUS dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo, tj. niezatrudniających przy tej działalności innych osób
                                     • 06.10.2010Płaca minimalna wzrośnie o ponad 5 proc.
                                      Rząd 5 października  zdecydował, że minimalne wynagrodzenie w 2011 r. wyniesie 1386 zł, co w porównaniu z jego tegorocznym poziomem oznacza wzrost o 5,24 proc. Podczas konsultacji wysokości najniższej pensji w Komisji Trójstronnej zarówno związki zawodowe, jak i pracodawcy opowiedzieli się za większą podwyżką.
                                      • 23.09.2010Przedsiębiorca nie może zatrudnić współmałżonka na prawach pracownika
                                       Interpelacja nr 17737 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zatrudnienia współmałżonka przez prowadzącego działalność gospodarczą
                                       • 15.09.2010Niższe składki ZUS nie dla każdego początkującego przedsiębiorcy
                                        Interpelacja nr 17399 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych zmierzających do poszerzenia kręgu przedsiębiorców uprawnionych do opłacania niższej składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
                                        • 30.08.2010Odmienne traktowanie pracowników i emerytów w sferze działalności socjalnej jest naruszeniem przepisów
                                         Interpelacja nr 16788 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wprowadzenia obligatoryjnego naliczania podstawowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w odniesieniu do emerytów i rencistów
                                         • 06.08.2010ZUS zaoszczędził blisko 80 mln na zwolnieniach lekarskich
                                          Ponad 76 mln zł wyniosła w I półroczu 2010 r. kwota cofniętych lub zawieszonych przez ZUS świadczeń chorobowych. To efekt systematycznych kontroli zwolnień lekarskich, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi w oparciu o zapisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
                                          • 28.06.2010MPiPS: Po 11 latach ZUS nieco lepszy od OFE
                                           Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło analizę dotyczącą stanu środków zgromadzonych na rachunku w OFE dla osób, które rozpoczęły pracę w lipcu 1999 r. Z wyliczeń resortu wynika, że wartość emerytalnych oszczędności przeciętnego klienta otwartych funduszy jest o 2,4 pkt proc. niższa od kwoty, jaką po blisko jedenastu latach dysponowałby on, pozostawiając swoje składki wyłącznie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
                                           • 28.06.2010MSP sprywatyzowało mazowieckie PKS-y
                                            Ministerstwo Skarbu Państwa zawarło umowę w sprawie prywatyzacji sześciu mazowieckich PKS-ów. Zgodnie z nią spółka Mobilis stała się właścicielem PKS-ów w Ciechanowie, Mińsku Mazowieckim, Mławie, Płocku, Przasnyszu i Ostrołęce. Łączna kwota transakcji opiewa na ponad 77 mln zł. W wyniku umowy powstanie grupa przewozowa zarządzana przez inwestora branżowego, której celem jest poprawa jakości przewozów pasażerskich w regionie Mazowsza.
                                            • 15.06.2010Posłowie: Przedsiębiorcy mogą wyłudzać wysokie zasiłki
                                             Interpelacja nr 15903 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie uchwały Sądu Najwyższego z 21 kwietnia 2010 r., która dotyczy kwoty zdeklarowanej przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
                                             • 14.06.2010Tygodniowy przegląd wydarzeń www.podatki.biz
                                              Wakacje podatkowe także dla nabywcy nowo wybudowanej nieruchomości; Przedawnienie dotyczy również odsetek od zaległości podatkowych; Czy najem użytkowy można zamienić na prywatny?; Błędne paragony a obowiązek zapłaty podatku VAT; Nowe regulacje dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych; Propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r. przyjęta; Darowizna materiałów budowlanych dla powodzian bez VAT; Waloryzacja zasiłku chorobowego
                                              • 09.06.2010Przychody i zasiłki – ZUS opublikował nowe wskaźniki
                                               Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał nowe kwoty przychodu odpowiadające 70 i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał br., stosowane przy zawieszaniu albo zmniejszaniu niektórych emerytur i rent. Opublikowano także nowy wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, informację o wysokości przychodu odpowiadającego 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał oraz o nowej kwocie zasiłku pogrzebowego.
                                               • 09.06.2010Płaca minimalna w 2011 r. wzrośnie o niespełna 70 zł
                                                Rząd przyjął przedłożoną przez ministra pracy i polityki społecznej propozycję podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w przyszłym roku. W porównaniu z tegorocznym poziomem najniższa płaca wzrośnie o 69 zł i przekroczy 40 proc. prognozowanej na 2011 r. przeciętnej pensji.
                                                • 07.06.2010Tygodniowy przegląd wydarzeń www.podatki.biz
                                                 Zwrot wkładu mieszkaniowego bez PIT; Sądowe zniesienie współwłasności działki a VAT; Charytatywne SMS-y zwolnione z VAT; Ekwiwalenty dla zleceniobiorcy bez składek ZUS; Nowe limity dorabiania do renty lub emerytury; Świadczenia dla bezrobotnych w górę; Wzrosła wysokość zasiłku pogrzebowego; Wyższy limit składki chorobowej; Zasiłek powodziowy dla uczniów; Losowanie do OFE coraz bliżej; ZUS przypomina o prawie do zasiłku opiekuńczego
                                                 • 25.05.2010Prowadzenie działalności gospodarczej na niewielką skalę jest nieopłacalne
                                                  Interpelacja nr 15272 do ministra gospodarki w sprawie trudności w prowadzeniu samodzielnej działalności gospodarczej na niewielką skalę
                                                  • 20.04.2010Jakie świadczenia może zająć komornik
                                                   W postępowaniu egzekucyjnym zasadniczo obowiązek wskazania składników majątku dłużnika spoczywa na wierzycielu. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego (np. orzeczenie SN z 25 kwietnia 1955 r., IV CZ 72/55, OSN 1956, nr III, poz. 69) wskazanie we wniosku o wszczęcie egzekucji tylko rodzaju egzekucji bez określenia jej sposobu nie spełnia wymagań przewidzianych w art. 797 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.). Oznacza to, że komornik nie podejmie egzekucji ze składników majątku dłużnika, które nie zostały wskazane we wspomnianym wniosku.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] następna strona »