Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kwota przeciętnego wynagrodzenia

 • 18.05.2012Wysokość taksy notarialnej
  Interpelacja nr 3508 do ministra sprawiedliwości w sprawie ewentualnych zmian wysokości maksymalnych stawek opłat za czynności notarialne
  • 09.05.2012Składki osób wychowujących dzieci będą opłacane z budżetu
   Od przyszłego roku z budżetu państwa będą opłacane także składki emerytalne i rentowe osób wychowujących dzieci, które nie pracują lub nie posiadają odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego – przewiduje projekt nowelizacji (z 27 kwietnia 2012 r.) ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, opublikowany wczoraj przez resort pracy.
   • 02.05.2012Składki ZUS małżonka współpracującego
    Interpelacja nr 3382 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie odprowadzania składek ZUS za współmałżonka przy prowadzeniu działalności gospodarczej
    • 18.04.2012Wynagrodzenie członka zarządu związku międzygminnego a PIT
     Z uzasadnienia: Otrzymane przez członków zarządu związku międzygminnego świadczenie pieniężne za udział w posiedzeniach zarządu związku nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ nie jest dietą, a ponadto pracy członków zarządu związku nie można utożsamiać z czynnościami związanymi z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich.
     • 05.04.2012Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) a podatek dochodowy
      Z początkiem 2012 roku pojawiła się możliwość oszczędzania na tzw. indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Spowodowało to konieczność wprowadzenia zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przyjęto, że wpłaty dokonywane na IKZE będzie można odliczać od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
      • 29.03.2012Urlop wychowawczy a podstawa wymiaru składek ZUS
       Od 1 stycznia 2012 r. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop. Ustalona podstawa nie może być jednak wyższa niż kwota 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (za styczeń i luty 2012 r. nie mogła być wyższa niż 2.049,60 zł, natomiast za marzec, kwiecień i maj nie może być wyższa niż 2.152,05 zł).
       • 07.03.2012Składki ZUS osób przebywających na urlopie wychowawczym
        Od 1 stycznia 2012 r. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających ten urlop. Podstawa wymiaru składek nie może być jednak większa niż kwota 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, stanowiącego podstawę do ustalenia najwyższej podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Składka w nowej wysokości obowiązuje od trzeciego miesiąca następnego kwartału.
        • 01.03.2012Emerytury i renty – najważniejsze wskaźniki
         Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał na swojej stronie internetowej aktualną wysokość najniższych świadczeń wypłacanych przez ZUS po waloryzacji od 1 marca 2012 r. oraz nową wysokość dodatków do emerytur i rent oraz świadczeń pieniężnych.
         • 14.02.2012Odpisy na ZFŚS w 2012 roku
          W 2012 roku kwota odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych została utrzymana na poziomie obowiązującym w 2011 roku. Ustawą z 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. nr 291, poz. 1707) do przepisów dotyczących ZFŚS dodano zapis, zgodnie z którym, w 2012 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy.
          • 09.02.2012Przedsiębiorcy powyżej 55 lat a prawo do zasiłku dla bezrobotnych
           Interpelacja nr 746 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie niespójności przepisów dotyczących osób w wieku 50+ prowadzących działalność gospodarczą
           • 08.02.2012ZUS chwali się efektami kontroli zwolnień lekarskich
            Blisko 150 mln zł wstrzymanych i obniżonych świadczeń chorobowych - to efekt przeprowadzonej przez ZUS w 2011 r. kontroli zwolnień lekarskich.
            • 07.02.2012Wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne
             ZUS przypomina, że w 2012 roku podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych grup ubezpieczonych stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2828,31 zł (czyli 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2011 r., włącznie z wypłatami z zysku).
             • 02.02.2012MPiPS: ZUS nie stosował przepisów prawa wstecz
              Interpelacja nr 91 do prezesa Rady Ministrów w sprawie zapłaty zaległych składek z tytułu ubezpieczeń społecznych przez przedsiębiorców
              • 24.01.2012Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób na urlopie wychowawczym – nowe zasady
               Od 1 stycznia 2012 r. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających ten urlop.
               • 20.12.2011MPiPS ustaliło kwotę ograniczenia rocznej podstawy oskładkowania w 2012 r.
                Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2012 r. wyniesie 105.780 zł – obwieszczenie w tej sprawie podpisał w piątek (16 grudnia br.) minister pracy i polityki społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz. Obecnie kwota ograniczenia wynosi 100.770 zł.
                • 13.12.2011Nowa ustawa o kredycie konsumenckim. Czy wrócą wysokie prowizje?
                 Już 18 grudnia w życie wchodzą znowelizowane zapisy ustawy o kredycie konsumenckim. Mogą one wiele zmienić w polskim krajobrazie kredytowym. Na lepsze czy na gorsze? Tłumaczą to eksperci porównywarki internetowej Comperia.pl.
                 • 28.11.2011Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przedsiębiorcy
                  Poradnik ten jest skierowany do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. Zasady w nim opisane mają zastosowanie zarówno wobec osób wykonujących taką działalność jednoosobowo, jak też wspólników spółek cywilnych.
                  • 21.11.2011Nianie a ubezpieczenia społeczne
                   Z dniem 1 października 2011 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235, z późn. zm.), na mocy których osoby sprawujące opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej podlegają ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, o ile spełnione są warunki określone obowiązującymi przepisami. Zasady podlegania przez nianie ubezpieczeniom oraz sporządzania właściwych dokumentów ubezpieczeniowych za te osoby omówiono w niniejszej broszurze.
                   • 02.11.2011Konsekwencje skorzystania z ulgi w opłacaniu składek do ZUS
                    Interpelacja nr 24310 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ulgi w składkach ZUS dla osób zakładających działalność gospodarczą
                    • 19.10.2011Student prowadzący firmę musi płacić składki do ZUS
                     Interpelacja nr 24190 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zniesienia obowiązku odprowadzania składki ZUS dla studentów prowadzących działalność gospodarczą
                     • 02.09.2011ZUS: Ile można dorobić bez zawieszania świadczeń?
                      Od 1 września obowiązują nowe kwoty przychodu, powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
                      • 24.08.2011ZUS: W I półroczu 75,5 mln złotych wstrzymanych świadczeń chorobowych
                       Kontrole zwolnień lekarskich, przeprowadzone przez ZUS, przyniosły w I półroczu 2011 roku efekt w postaci 75,5 mln złotych wstrzymanych świadczeń chorobowych. Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa kontrole zwolnień prowadzone są dwutorowo. ZUS sprawdza zarówno prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy jak i prawidłowość wykorzystania zwolnień.
                       • 01.07.2011Problemy z refundacją wynagrodzeń pracowników młodocianych
                        Interpelacja nr 20986 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników
                        • 03.06.2011Wsparcie osób niepełnosprawnych ze środków PFRON
                         Ze środków PFRON realizowane są zadania określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. By ułatwić indywidualnym osobom niepełnosprawnym korzystanie ze wsparcia Funduszu, część zadań ustawowych PFRON realizowana jest przez samorząd powiatowy i wojewódzki. W poniższej tabeli wymieniono wynikające z ustawy o rehabilitacji zadania finansowane lub współfinansowane ze środków PFRON.
                         • 23.05.2011Renta socjalna
                          Na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. nr 135, poz. 1268 z późn. zm.) organem przyznającym i wypłacającym renty socjalne jest właściwa jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W szczególnych przypadkach renta ta jest wypłacana także przez inne organy emerytalno-rentowe, np. Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Komu przysługuje renta socjalna? Renta socjalna przysługuje osobie, która jest: • pełnoletnia oraz  • całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: - przed ukończeniem 18 roku życia, albo  - w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25 roku życia, albo  - w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.
                          • 16.05.2011Emerytury pomostowe
                           Od 1 stycznia 2009 r. osoby urodzone po 1948 r., które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, mogą ubiegać się o przyznanie emerytury pomostowej. Ustalenie prawa do tego świadczenia uzależnione jest od spełnienia określonych warunków, m.in. ukończenia odpowiedniego wieku oraz udowodnienia wymaganego stażu ubezpieczeniowego, w tym pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Emerytura pomostowa – w odróżnieniu od wcześniejszych emerytur przyznawanych według dotychczasowych przepisów – obliczana jest całkowicie na nowych zasadach, a więc na podstawie odpowiednio zwaloryzowanych składek emerytalnych zgromadzonych na koncie w ZUS oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego.
                           • 20.04.2011Rząd za zwiększeniem płacy minimalnej do 1,5 tysiąca
                            Rząd zaproponuje Komisji Trójstronnej, by minimalne wynagrodzenie za pracę w 2012 r. wynosiło 1500 zł – ustalili we wtorek ministrowie.
                            • 28.03.2011Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2011 r.
                             Od dnia 1 marca 2011 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje podwyższenia świadczeń emerytalno-rentowych w ramach ich waloryzacji. Waloryzacji podlegają wypłacane emerytury i renty, a także renty socjalne, świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne oraz dodatki i świadczenia wypłacane obok emerytury lub renty. Waloryzacja obejmuje również okresowe emerytury kapitałowe, emerytury pomostowe oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Od 1 marca 2011 r. obowiązują również nowe wysokości najniższych emerytur i rent, nowe kwoty dodatków i świadczeń wypłacanych obok emerytury lub renty, a także maksymalnych kwot zmniejszenia emerytur i rent w przypadku osiągania przychodu z działalności zarobkowej.  
                             • 28.02.2011Podstawa wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym niebędącym pracownikami
                              Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu stanowi przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, przy czym podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego osobom odbywającym służbę zastępczą stanowi miesięczna kwota świadczenia pieniężnego, określona w przepisach o służbie zastępczej, w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego świadczenia. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętny miesięczny przychód z faktycznego okresu ubezpieczenia - za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia.
                              • 25.02.2011Podstawa wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym będącym pracownikami
                               Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Podstawa wymiaru może być ustalana z okresu krótszego w szczególnych przypadkach, które są omówione niżej.
                               • 17.02.2011Przeciętna płaca mniejsza niż w grudniu
                                W styczniu 2011 r. kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw spadła poniżej poziomu 3,4 tys. zł z ponad 3,8 tys. w grudniu ubiegłego roku - podał Główny Urząd Statystyczny. Jednocześnie, w porównaniu z poprzednim miesiącem, spadło roczne tempo jego wzrostu. Szybciej natomiast przybywa zatrudnionych w firmach.  
                                • 15.02.2011Za dwa tygodnie zmiana wysokości zasiłku pogrzebowego
                                 Od 1 marca 2011 r. zasiłek pogrzebowy będzie przysługiwał w stałej wysokości 4 tys. zł -  przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tym samym przestanie obowiązywać przepis ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zgodnie z którym kwota zasiłku pogrzebowego jest wypłacana w wysokości 200 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.  
                                 • 10.02.2011GUS: Średnia płaca w gospodarce narodowej wyższa o ponad 120 zł
                                  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił komunikat dotyczący wzrostu płac w ostatnim kwartale i całym ubiegłym roku. Wynika z niego, że w 2010 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosło o 122,02 zł, czyli – nominalnie – o 3,9 proc. Po uwzględnieniu inflacji wzrost wyniósł jednak tylko 1,5 proc., o 0,6 pkt mniej niż rok wcześniej.  
                                  • 07.02.2011Prawo do zasiłku chorobowego
                                   Zgodnie z art. 92 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Pracownikowi, który ukończył 50 rok życia, prawo do czternastodniowego okresu wypłaty wynagrodzenia przysługuje począwszy od następnego roku kalendarzowego po roku, w którym ukończył 50 rok życia.
                                   • 07.02.2011Emeryci mają jeszcze 3 tygodnie na powiadomienie ZUS o przychodach
                                    Do końca lutego dorabiający do swoich świadczeń renciści i wcześniejsi emeryci powinni powiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o osiągniętych w 2010 r. przychodach – przypomina rzecznik prasowy ZUS Waldemar Grzegorczyk. Przychód w kwocie wyższej niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia powoduje zawieszenie emerytury lub renty, natomiast przychód nieprzekraczający 70 proc. nie wpływa na wysokość wypłacanego świadczenia.  
                                    • 04.02.2011Zwolnienia lekarskie – wielomilionowe oszczędności ZUS
                                     141 mln zł przekroczyła w całym ubiegłym roku kwota świadczeń chorobowych wstrzymanych lub obniżonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – poinformował Waldemar Grzegorczyk, rzecznik prasowy ZUS. Wielomilionowe oszczędności to efekt kontroli zwolnień lekarskich. Zgodnie z ustawowymi uprawnieniami, ZUS prowadzi kontrole zarówno pod kątem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jak i prawidłowości wykorzystania zwolnień.  
                                     • 01.02.2011Wiekszość ułatwień dla przedsiębiorców nadal w sferze planów
                                      Interpelacja nr 19668 do prezesa Rady Ministrów w sprawie realizacji obietnic złożonych przez premiera podczas exposé w 2007 r., dotyczących wspierania przedsiębiorczości i zmiany prawa na korzystniejsze dla pracowników i pracodawców oraz uproszczenia procedur zakładania firm
                                      • 31.01.2011Ile można dorobić do emerytury i renty
                                       Jesteś emerytem lub rencistą? Dorabiasz? Sprawdź, jak dorabiać bezpiecznie i zgodnie z prawem. Pamiętaj, że jeśli pobierasz emeryturę lub rentę i dorabiasz w ramach np. umowy o pracę czy zlecenia, musisz pilnować swoich przychodów. Jeśli zarobisz więcej niż ustalony limit, ZUS obetnie lub zawiesi twoje świadczenie.
                                       • 27.01.2011ZUS: Wyższe składki w 2011 r.
                                        Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o nowej wysokości najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2011 r to co najmniej 415,80 zł dla nowych przedsiębiorców oraz 2015,40 zł dla pozostałych osób prowadzących działalność gospodarczą.  
                                        • 25.01.2011Refakturowanie – fakty i mity
                                         Refakturowanie nie zostało zdefiniowane w polskich przepisach podatkowych – a mimo to problem refaktur powraca jak bumerang. Dziwne, że polski ustawodawca nie zdecydował się ująć w ramy prawne instytucji, która funkcjonuje w codziennej praktyce gospodarczej, pozostawiając podatników z problemem, i każąc im polegać na dość mglistych i nieostrych interpretacjach.
                                         • 20.01.2011Wyższa składka zdrowotna dla właścicieli firm
                                          Znamy już wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne jaka będzie obowiązywała w tym roku dla osób prowadzących działalność oraz dla osób z nimi współpracujących. Wczoraj Prezes GUS ogłosił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2010 r., na podstawie którego obliczamy podstawę wymiaru składki zdrowotnej obowiązującej w 2011 roku. Wynagrodzenie to wyniosło 3 605,74 zł. Zatem, podstawę ubezpieczenia zdrowotnego stanowi kwota nie niższa niż 2 704,31 zł (czyli 75 % ww. wynagrodzenia), natomiast miesięczna składka zdrowotna obowiązująca od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. nie może być niższa od kwoty 243,39 zł (tj. 9% podstawy). Jest ona wyższa od kwoty składki obowiązującej w 2010 r. o ponad 10 zł.
                                          • 03.01.2011Składka na ubezpieczenie społeczne – 2010/2011
                                           Osoby prowadzące działalność gospodarczą w styczniu 2011 roku zapłacą jeszcze składki ustalone na podstawie zeszłorocznych parametrów. Przypomnijmy, że składka ma ubezpieczenie społeczne dla osób nie korzystających z ulgi dla rozpoczynających działalność wyniesie 559,49 zł (zawiera dobrowolne ubezpieczenie chorobowe) lub 513,24 zł (bez ubezpieczenia chorobowego), składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniesie 233,32 zł, a składka na Fundusz Pracy 46,25 zł.
                                           • 21.12.2010Obwieszczenie w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek w 2011 r.
                                            15 grudnia 2010 r. zostało podpisane obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2011 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Zgodnie z nim w 2011 roku kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek wyniesie 100.770 zł, a przyjęta do jej ustalenia kwota przeciętnego wynagrodzenia wyniesie 3.359 zł.
                                            • 17.12.2010Przeciętne wynagrodzenie – ponad 3,5 tys. zł
                                             W listopadzie kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw przekroczyła poziom 3,5 tys. zł – podał Główny Urząd Statystyczny. Jednocześnie, w porównaniu z październikiem br., spadło roczne tempo jego wzrostu. Wolniej też przybywa zatrudnionych w firmach.  
                                             • 08.12.2010Świadczenie rehabilitacyjne i renta socjalna – podstawa wymiaru bez zmian, kwota przychodu nieznacznie w górę
                                              Do końca marca przyszłego roku nie wzrośnie podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, a do końca lutego będzie obowiązywała tylko o 1,60 zł wyższa niż dotychczas maksymalna kwota przychodu, po której przekroczeniu zawiesza się prawo do renty socjalnej – ogłosił prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  
                                              • 24.11.2010Zwrot składek z OFE do ZUS
                                               W związku ze zgłaszanymi zapytaniami ubezpieczonych - członków otwartych funduszy emerytalnych (OFE) dotyczącymi zwrotów pojedynczych składek z ich rachunków OFE, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Ubezpieczeń i Składek wyjaśnia:
                                               • 15.11.2010Obowiązki wobec ZUS
                                                Informacja ZUS dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo, tj. niezatrudniających przy tej działalności innych osób