Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kwota przeciętnego wynagrodzenia

 • 02.09.2011ZUS: Ile można dorobić bez zawieszania świadczeń?
  Od 1 września obowiązują nowe kwoty przychodu, powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
  • 24.08.2011ZUS: W I półroczu 75,5 mln złotych wstrzymanych świadczeń chorobowych
   Kontrole zwolnień lekarskich, przeprowadzone przez ZUS, przyniosły w I półroczu 2011 roku efekt w postaci 75,5 mln złotych wstrzymanych świadczeń chorobowych. Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa kontrole zwolnień prowadzone są dwutorowo. ZUS sprawdza zarówno prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy jak i prawidłowość wykorzystania zwolnień.
   • 01.07.2011Problemy z refundacją wynagrodzeń pracowników młodocianych
    Interpelacja nr 20986 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników
    • 03.06.2011Wsparcie osób niepełnosprawnych ze środków PFRON
     Ze środków PFRON realizowane są zadania określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. By ułatwić indywidualnym osobom niepełnosprawnym korzystanie ze wsparcia Funduszu, część zadań ustawowych PFRON realizowana jest przez samorząd powiatowy i wojewódzki. W poniższej tabeli wymieniono wynikające z ustawy o rehabilitacji zadania finansowane lub współfinansowane ze środków PFRON.
     • 23.05.2011Renta socjalna
      Na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. nr 135, poz. 1268 z późn. zm.) organem przyznającym i wypłacającym renty socjalne jest właściwa jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W szczególnych przypadkach renta ta jest wypłacana także przez inne organy emerytalno-rentowe, np. Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Komu przysługuje renta socjalna? Renta socjalna przysługuje osobie, która jest: • pełnoletnia oraz  • całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: - przed ukończeniem 18 roku życia, albo  - w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25 roku życia, albo  - w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.
      • 16.05.2011Emerytury pomostowe
       Od 1 stycznia 2009 r. osoby urodzone po 1948 r., które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, mogą ubiegać się o przyznanie emerytury pomostowej. Ustalenie prawa do tego świadczenia uzależnione jest od spełnienia określonych warunków, m.in. ukończenia odpowiedniego wieku oraz udowodnienia wymaganego stażu ubezpieczeniowego, w tym pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Emerytura pomostowa – w odróżnieniu od wcześniejszych emerytur przyznawanych według dotychczasowych przepisów – obliczana jest całkowicie na nowych zasadach, a więc na podstawie odpowiednio zwaloryzowanych składek emerytalnych zgromadzonych na koncie w ZUS oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego.
       • 20.04.2011Rząd za zwiększeniem płacy minimalnej do 1,5 tysiąca
        Rząd zaproponuje Komisji Trójstronnej, by minimalne wynagrodzenie za pracę w 2012 r. wynosiło 1500 zł – ustalili we wtorek ministrowie.
        • 28.03.2011Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2011 r.
         Od dnia 1 marca 2011 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje podwyższenia świadczeń emerytalno-rentowych w ramach ich waloryzacji. Waloryzacji podlegają wypłacane emerytury i renty, a także renty socjalne, świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne oraz dodatki i świadczenia wypłacane obok emerytury lub renty. Waloryzacja obejmuje również okresowe emerytury kapitałowe, emerytury pomostowe oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Od 1 marca 2011 r. obowiązują również nowe wysokości najniższych emerytur i rent, nowe kwoty dodatków i świadczeń wypłacanych obok emerytury lub renty, a także maksymalnych kwot zmniejszenia emerytur i rent w przypadku osiągania przychodu z działalności zarobkowej.  
         • 28.02.2011Podstawa wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym niebędącym pracownikami
          Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu stanowi przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, przy czym podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego osobom odbywającym służbę zastępczą stanowi miesięczna kwota świadczenia pieniężnego, określona w przepisach o służbie zastępczej, w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego świadczenia. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętny miesięczny przychód z faktycznego okresu ubezpieczenia - za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia.
          • 25.02.2011Podstawa wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym będącym pracownikami
           Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Podstawa wymiaru może być ustalana z okresu krótszego w szczególnych przypadkach, które są omówione niżej.
           • 17.02.2011Przeciętna płaca mniejsza niż w grudniu
            W styczniu 2011 r. kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw spadła poniżej poziomu 3,4 tys. zł z ponad 3,8 tys. w grudniu ubiegłego roku - podał Główny Urząd Statystyczny. Jednocześnie, w porównaniu z poprzednim miesiącem, spadło roczne tempo jego wzrostu. Szybciej natomiast przybywa zatrudnionych w firmach.  
            • 15.02.2011Za dwa tygodnie zmiana wysokości zasiłku pogrzebowego
             Od 1 marca 2011 r. zasiłek pogrzebowy będzie przysługiwał w stałej wysokości 4 tys. zł -  przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tym samym przestanie obowiązywać przepis ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zgodnie z którym kwota zasiłku pogrzebowego jest wypłacana w wysokości 200 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.  
             • 10.02.2011GUS: Średnia płaca w gospodarce narodowej wyższa o ponad 120 zł
              Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił komunikat dotyczący wzrostu płac w ostatnim kwartale i całym ubiegłym roku. Wynika z niego, że w 2010 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosło o 122,02 zł, czyli – nominalnie – o 3,9 proc. Po uwzględnieniu inflacji wzrost wyniósł jednak tylko 1,5 proc., o 0,6 pkt mniej niż rok wcześniej.  
              • 07.02.2011Prawo do zasiłku chorobowego
               Zgodnie z art. 92 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Pracownikowi, który ukończył 50 rok życia, prawo do czternastodniowego okresu wypłaty wynagrodzenia przysługuje począwszy od następnego roku kalendarzowego po roku, w którym ukończył 50 rok życia.
               • 07.02.2011Emeryci mają jeszcze 3 tygodnie na powiadomienie ZUS o przychodach
                Do końca lutego dorabiający do swoich świadczeń renciści i wcześniejsi emeryci powinni powiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o osiągniętych w 2010 r. przychodach – przypomina rzecznik prasowy ZUS Waldemar Grzegorczyk. Przychód w kwocie wyższej niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia powoduje zawieszenie emerytury lub renty, natomiast przychód nieprzekraczający 70 proc. nie wpływa na wysokość wypłacanego świadczenia.  
                • 04.02.2011Zwolnienia lekarskie – wielomilionowe oszczędności ZUS
                 141 mln zł przekroczyła w całym ubiegłym roku kwota świadczeń chorobowych wstrzymanych lub obniżonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – poinformował Waldemar Grzegorczyk, rzecznik prasowy ZUS. Wielomilionowe oszczędności to efekt kontroli zwolnień lekarskich. Zgodnie z ustawowymi uprawnieniami, ZUS prowadzi kontrole zarówno pod kątem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jak i prawidłowości wykorzystania zwolnień.  
                 • 01.02.2011Wiekszość ułatwień dla przedsiębiorców nadal w sferze planów
                  Interpelacja nr 19668 do prezesa Rady Ministrów w sprawie realizacji obietnic złożonych przez premiera podczas exposé w 2007 r., dotyczących wspierania przedsiębiorczości i zmiany prawa na korzystniejsze dla pracowników i pracodawców oraz uproszczenia procedur zakładania firm
                  • 31.01.2011Ile można dorobić do emerytury i renty
                   Jesteś emerytem lub rencistą? Dorabiasz? Sprawdź, jak dorabiać bezpiecznie i zgodnie z prawem. Pamiętaj, że jeśli pobierasz emeryturę lub rentę i dorabiasz w ramach np. umowy o pracę czy zlecenia, musisz pilnować swoich przychodów. Jeśli zarobisz więcej niż ustalony limit, ZUS obetnie lub zawiesi twoje świadczenie.
                   • 27.01.2011ZUS: Wyższe składki w 2011 r.
                    Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o nowej wysokości najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2011 r to co najmniej 415,80 zł dla nowych przedsiębiorców oraz 2015,40 zł dla pozostałych osób prowadzących działalność gospodarczą.  
                    • 25.01.2011Refakturowanie – fakty i mity
                     Refakturowanie nie zostało zdefiniowane w polskich przepisach podatkowych – a mimo to problem refaktur powraca jak bumerang. Dziwne, że polski ustawodawca nie zdecydował się ująć w ramy prawne instytucji, która funkcjonuje w codziennej praktyce gospodarczej, pozostawiając podatników z problemem, i każąc im polegać na dość mglistych i nieostrych interpretacjach.
                     • 20.01.2011Wyższa składka zdrowotna dla właścicieli firm
                      Znamy już wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne jaka będzie obowiązywała w tym roku dla osób prowadzących działalność oraz dla osób z nimi współpracujących. Wczoraj Prezes GUS ogłosił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2010 r., na podstawie którego obliczamy podstawę wymiaru składki zdrowotnej obowiązującej w 2011 roku. Wynagrodzenie to wyniosło 3 605,74 zł. Zatem, podstawę ubezpieczenia zdrowotnego stanowi kwota nie niższa niż 2 704,31 zł (czyli 75 % ww. wynagrodzenia), natomiast miesięczna składka zdrowotna obowiązująca od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. nie może być niższa od kwoty 243,39 zł (tj. 9% podstawy). Jest ona wyższa od kwoty składki obowiązującej w 2010 r. o ponad 10 zł.
                      • 03.01.2011Składka na ubezpieczenie społeczne – 2010/2011
                       Osoby prowadzące działalność gospodarczą w styczniu 2011 roku zapłacą jeszcze składki ustalone na podstawie zeszłorocznych parametrów. Przypomnijmy, że składka ma ubezpieczenie społeczne dla osób nie korzystających z ulgi dla rozpoczynających działalność wyniesie 559,49 zł (zawiera dobrowolne ubezpieczenie chorobowe) lub 513,24 zł (bez ubezpieczenia chorobowego), składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniesie 233,32 zł, a składka na Fundusz Pracy 46,25 zł.
                       • 21.12.2010Obwieszczenie w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek w 2011 r.
                        15 grudnia 2010 r. zostało podpisane obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2011 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Zgodnie z nim w 2011 roku kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek wyniesie 100.770 zł, a przyjęta do jej ustalenia kwota przeciętnego wynagrodzenia wyniesie 3.359 zł.
                        • 17.12.2010Przeciętne wynagrodzenie – ponad 3,5 tys. zł
                         W listopadzie kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw przekroczyła poziom 3,5 tys. zł – podał Główny Urząd Statystyczny. Jednocześnie, w porównaniu z październikiem br., spadło roczne tempo jego wzrostu. Wolniej też przybywa zatrudnionych w firmach.  
                         • 08.12.2010Świadczenie rehabilitacyjne i renta socjalna – podstawa wymiaru bez zmian, kwota przychodu nieznacznie w górę
                          Do końca marca przyszłego roku nie wzrośnie podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, a do końca lutego będzie obowiązywała tylko o 1,60 zł wyższa niż dotychczas maksymalna kwota przychodu, po której przekroczeniu zawiesza się prawo do renty socjalnej – ogłosił prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  
                          • 24.11.2010Zwrot składek z OFE do ZUS
                           W związku ze zgłaszanymi zapytaniami ubezpieczonych - członków otwartych funduszy emerytalnych (OFE) dotyczącymi zwrotów pojedynczych składek z ich rachunków OFE, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Ubezpieczeń i Składek wyjaśnia:
                           • 15.11.2010Obowiązki wobec ZUS
                            Informacja ZUS dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo, tj. niezatrudniających przy tej działalności innych osób
                            • 06.10.2010Płaca minimalna wzrośnie o ponad 5 proc.
                             Rząd 5 października  zdecydował, że minimalne wynagrodzenie w 2011 r. wyniesie 1386 zł, co w porównaniu z jego tegorocznym poziomem oznacza wzrost o 5,24 proc. Podczas konsultacji wysokości najniższej pensji w Komisji Trójstronnej zarówno związki zawodowe, jak i pracodawcy opowiedzieli się za większą podwyżką.
                             • 23.09.2010Przedsiębiorca nie może zatrudnić współmałżonka na prawach pracownika
                              Interpelacja nr 17737 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zatrudnienia współmałżonka przez prowadzącego działalność gospodarczą
                              • 15.09.2010Niższe składki ZUS nie dla każdego początkującego przedsiębiorcy
                               Interpelacja nr 17399 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych zmierzających do poszerzenia kręgu przedsiębiorców uprawnionych do opłacania niższej składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
                               • 30.08.2010Odmienne traktowanie pracowników i emerytów w sferze działalności socjalnej jest naruszeniem przepisów
                                Interpelacja nr 16788 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wprowadzenia obligatoryjnego naliczania podstawowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w odniesieniu do emerytów i rencistów
                                • 06.08.2010ZUS zaoszczędził blisko 80 mln na zwolnieniach lekarskich
                                 Ponad 76 mln zł wyniosła w I półroczu 2010 r. kwota cofniętych lub zawieszonych przez ZUS świadczeń chorobowych. To efekt systematycznych kontroli zwolnień lekarskich, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi w oparciu o zapisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
                                 • 28.06.2010MPiPS: Po 11 latach ZUS nieco lepszy od OFE
                                  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło analizę dotyczącą stanu środków zgromadzonych na rachunku w OFE dla osób, które rozpoczęły pracę w lipcu 1999 r. Z wyliczeń resortu wynika, że wartość emerytalnych oszczędności przeciętnego klienta otwartych funduszy jest o 2,4 pkt proc. niższa od kwoty, jaką po blisko jedenastu latach dysponowałby on, pozostawiając swoje składki wyłącznie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
                                  • 28.06.2010MSP sprywatyzowało mazowieckie PKS-y
                                   Ministerstwo Skarbu Państwa zawarło umowę w sprawie prywatyzacji sześciu mazowieckich PKS-ów. Zgodnie z nią spółka Mobilis stała się właścicielem PKS-ów w Ciechanowie, Mińsku Mazowieckim, Mławie, Płocku, Przasnyszu i Ostrołęce. Łączna kwota transakcji opiewa na ponad 77 mln zł. W wyniku umowy powstanie grupa przewozowa zarządzana przez inwestora branżowego, której celem jest poprawa jakości przewozów pasażerskich w regionie Mazowsza.
                                   • 15.06.2010Posłowie: Przedsiębiorcy mogą wyłudzać wysokie zasiłki
                                    Interpelacja nr 15903 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie uchwały Sądu Najwyższego z 21 kwietnia 2010 r., która dotyczy kwoty zdeklarowanej przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
                                    • 14.06.2010Tygodniowy przegląd wydarzeń www.podatki.biz
                                     Wakacje podatkowe także dla nabywcy nowo wybudowanej nieruchomości; Przedawnienie dotyczy również odsetek od zaległości podatkowych; Czy najem użytkowy można zamienić na prywatny?; Błędne paragony a obowiązek zapłaty podatku VAT; Nowe regulacje dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych; Propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r. przyjęta; Darowizna materiałów budowlanych dla powodzian bez VAT; Waloryzacja zasiłku chorobowego
                                     • 09.06.2010Przychody i zasiłki – ZUS opublikował nowe wskaźniki
                                      Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał nowe kwoty przychodu odpowiadające 70 i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał br., stosowane przy zawieszaniu albo zmniejszaniu niektórych emerytur i rent. Opublikowano także nowy wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, informację o wysokości przychodu odpowiadającego 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał oraz o nowej kwocie zasiłku pogrzebowego.
                                      • 09.06.2010Płaca minimalna w 2011 r. wzrośnie o niespełna 70 zł
                                       Rząd przyjął przedłożoną przez ministra pracy i polityki społecznej propozycję podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w przyszłym roku. W porównaniu z tegorocznym poziomem najniższa płaca wzrośnie o 69 zł i przekroczy 40 proc. prognozowanej na 2011 r. przeciętnej pensji.
                                       • 07.06.2010Tygodniowy przegląd wydarzeń www.podatki.biz
                                        Zwrot wkładu mieszkaniowego bez PIT; Sądowe zniesienie współwłasności działki a VAT; Charytatywne SMS-y zwolnione z VAT; Ekwiwalenty dla zleceniobiorcy bez składek ZUS; Nowe limity dorabiania do renty lub emerytury; Świadczenia dla bezrobotnych w górę; Wzrosła wysokość zasiłku pogrzebowego; Wyższy limit składki chorobowej; Zasiłek powodziowy dla uczniów; Losowanie do OFE coraz bliżej; ZUS przypomina o prawie do zasiłku opiekuńczego
                                        • 25.05.2010Prowadzenie działalności gospodarczej na niewielką skalę jest nieopłacalne
                                         Interpelacja nr 15272 do ministra gospodarki w sprawie trudności w prowadzeniu samodzielnej działalności gospodarczej na niewielką skalę
                                         • 20.04.2010Jakie świadczenia może zająć komornik
                                          W postępowaniu egzekucyjnym zasadniczo obowiązek wskazania składników majątku dłużnika spoczywa na wierzycielu. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego (np. orzeczenie SN z 25 kwietnia 1955 r., IV CZ 72/55, OSN 1956, nr III, poz. 69) wskazanie we wniosku o wszczęcie egzekucji tylko rodzaju egzekucji bez określenia jej sposobu nie spełnia wymagań przewidzianych w art. 797 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.). Oznacza to, że komornik nie podejmie egzekucji ze składników majątku dłużnika, które nie zostały wskazane we wspomnianym wniosku.
                                          • 01.04.2010Co warto wiedzieć o możliwości umorzenia należności z tytułu składek ZUS
                                           Umorzenie jest wyrazem definitywnej rezygnacji z możliwości wyegzekwowania należności z tytułu nieopłaconych składek od podmiotów zobowiązanych do ich uregulowania. Należy zaznaczyć, że z uwagi na publicznoprawny charakter należności z tytułu składek umorzenie jest rozwiązaniem o charakterze wyjątkowym, bowiem terminowe opłacanie należnych składek jest obowiązkiem płatników.
                                           • 03.03.2010Komentarz ZUS do ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
                                            Ustawa z dnia 30 października 2002 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322) określa m.in. rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zasady ustalania prawa do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego, ich wysokości oraz zasady wypłaty tych świadczeń wszystkim osobom podlegającym ubezpieczeniu wypadkowemu określonemu ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.). W sprawach nieuregulowanych ustawą wypadkową mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.), zwanej dalej ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. Stosuje się też odpowiednio komentarz do tej ustawy.
                                            • 03.03.2010Lepsza ochrona rent i emerytur przed egzekucją
                                             9 lutego 2010 r. skierowano do pierwszego czytania do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 2745), który przewiduje zwiększenie kwoty emerytur i rent wolnych od potrąceń.
                                             • 01.03.2010ZUS zaoszczędził 150 mln zł na zasiłkach chorobowych
                                              W wyniku kontroli zwolnień lekarskich przeprowadzonych w ciągu całego ubiegłego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmniejszył lub cofnął świadczenia chorobowe na kwotę blisko 150 mln zł. Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ZUS upoważniony jest do prowadzenia kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich.
                                              • 25.02.2010Zasiłek dla bezrobotnych także dla pracujących na umowę o dzieło
                                               Wydłużenie okresu, w którym bezrobotny powinien legitymować się 365-dniowym zatrudnieniem, jak również zakwalifikowanie osób pracujących na podstawie umowy o działo do uprawnień dla bezrobotnych to zmiany, jakie przewiduje przygotowany przez posłów projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (druk 2769). Obecnie projekt ten został skierowany, 11 lutego 2010 r., do pierwszego czytania do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
                                               • 10.02.2010W 2009 r. przeciętna pensja wzrosła o 2,1 proc.
                                                Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2009 w stosunku do 2008 r. wyniósł 2,1 proc – poinformował Główny Urząd Statystyczny. GUS opublikował także dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w ostatnim kwartale ubiegłego roku. W porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej wzrosło ono o blisko 150 zł.
                                                • 08.02.2010Wyższa składka na ubezpieczenie zdrowotne
                                                 Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o podwyższeniu najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2010 r. dla niektórych grup ubezpieczonych. Wzrost ten wynika ze zmiany w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w ostatnim kwartale ubiegłego roku.
                                                 • 04.02.2010Orzecznictwo: Umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne
                                                  Teza: Z uwagi na użyty w art. 28 ust. 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.) zwrot "pomimo braku ich całkowitej nieściągalności" uzależnienie umorzenia należności z tytułu składek od ich całkowitej nieściągalności dotyczy także ubezpieczonych będących równocześnie płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne. W konsekwencji oznacza to zatem, że przy umarzaniu nieopłaconych przez te podmioty należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne zastosowanie będzie miał wymóg wystąpienia precyzyjnie określonych przesłanek całkowitej nieściągalności, a w sytuacji ich niewystąpienia sytuacja majątkowa i rodzinna wnioskodawcy podlegać będzie ocenie organu z punktu widzenia przesłanek określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. Nr 141, poz. 1365).
                                                  • 25.01.2010Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym
                                                   Celem niniejszej publikacji jest omówienie zasad dotyczących dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. O dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych możemy mówić: • w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń, tj. gdy dana osoba spełnia warunki do podlegania ubezpieczeniom społecznym z kilku tytułów i z jednego z nich ubezpieczenia mają charakter obowiązkowy, a z pozostałych tytułów - dobrowolny,  • w przypadkach wymienionych w art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Wyjaśnienia zawarte w poradniku dotyczą tej drugiej sytuacji.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] następna strona »