Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kwota przeciętnego wynagrodzenia

 • 19.06.2007ZUS: Wysokość kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2007 r.
  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2007 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent
  • 14.06.2007ZUS w sprawie najniższej podstawy wymiaru i kwot składek w czerwcu 2007 r.
   Informacja ZUS z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy w czerwcu 2007 r. dla niektórych grup ubezpieczonych
   • 14.03.2007ZUS: Kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w marcu, kwietniu i maju 2007 r.
    Informacja ZUS z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy w marcu, kwietniu i maju 2007 r. dla niektórych grup ubezpieczonych
    • 05.03.2007Komunikat Prezesa ZUS w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

     Komunikat Prezesa ZUS z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2006 r.
     • 28.02.2007Minusy korzystania z ulgi dla rozpoczynających działalność
      Interpelacja nr 3202 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przyznawania zasiłku dla osób, które skorzystały z ulgi w składkach na ubezpieczenie społeczne dla zakładających firmy
      • 21.02.2007Poradnik ZUS. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.  
       • 20.02.2007Poradnik ZUS. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących.
        Celem poradnika jest omówienie obowiązujących od 1 stycznia 1999 r. zasad ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących. Przedstawione zagadnienia dotyczą zarówno osób prowadzących działalność indywidualnie, jak i w ramach np. spółki cywilnej (obowiązujący tryb postępowania w zakresie dokonywania rozliczeń składek na ubezpieczenia przez wspólników spółek cywilnych zawiera rozdział X).
        • 20.02.2007Poradnik ZUS. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dla osób prowadzących działalność pozarolniczą.
         Prawo do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ich wysokość, zasady obliczania i wypłaty regulują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 2005 nr 31, poz. 267). Świadczenia te przysługują wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, określonym przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.). Do kręgu tych osób zalicza się m. in. osoby, które są objęte ubezpieczeniem chorobowym jako prowadzące działalność pozarolniczą oraz osoby z nimi współpracujące.
         • 08.02.2007Do końca lutego powiadom ZUS o osiąganych przychodach w 2006 r.
          Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że emeryci i renciści, którzy dorabiają do swoich świadczeń, do końca lutego powinni powiadomić ZUS o osiągniętych przez siebie przychodach w 2006 r.
          • 18.01.2007Informacja ZUS w sprawie kwot składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w styczniu i lutym 2007 r.
           Informacja ZUS z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy w styczniu i lutym 2007 r. dla niektórych grup ubezpieczonych
           • 17.01.2007Oddziały ZUS zalewa fala bezzasadnych pozwów
            Oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całym kraju zasypywane są setkami pozwów o wyrównanie wysokości emerytur i rent obliczonych w latach 90. z wykorzystaniem kwoty bazowej niższej od 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia. ZUS wyjaśnia, że wysokość świadczeń oblicza według obowiązujących przepisów. Skargi i pozwy składane do oddziałów Zakładu są bezzasadne.
            • 01.01.2007Parametry 2007 r.
             Poniżej prezentujemy wykaz limitów, kwot granicznych i innych ważnych parametrów obowiązujących w 2007 r.:
             • 14.12.2006ZUS: Kwoty przychodu odpowiadające 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
              Komunikat Prezesa ZUS z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2006 r.
              • 14.12.2006Dofinansowanie do zatrudnienia bezrobotnego
               Do głównych zadań nałożonych na wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy przez ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.) należy promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa. Realizując te zadania urzędy te mogą udzielać przedsiębiorcom, spełniającym określone warunki, różnego rodzaju pomoc w celu zatrudnienia bezrobotnego. Obecnie obowiązujące przepisy przewidują różne formy wsparcia, jednakże w tym artykule postaram się zarysować tylko te instrumenty rynku pracy, z których może skorzystać przedsiębiorca prowadzący już działalność gospodarczą, czyli m.in.: refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, jednorazową refundację kosztów z tytułu opłaconych składek ZUS, prace interwencyjne, roboty publiczne, staż czy przygotowanie zawodowe.
               • 13.12.2006Liczy się data wpłaty środków na IKE
                Interpelacja nr 4984 do ministra finansów w sprawie kwalifikowania wpłat na indywidualne konta emerytalne
                • 03.12.200630% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2006 r.
                 Komunikat Prezesa ZUS z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2006 r. ogłoszonego do celów emerytalnych.
                 • 28.11.2006Informacja ZUS w sprawie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w grudniu 2006 r.
                  Informacja ZUS z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy w grudniu 2006 r. dla niektórych grup ubezpieczonych
                  • 01.11.2006Podleganie ubezpieczeniom społecznym. Pytania i odpowiedzi. Część II.
                   Pytanie 1:Od 1 maja 2005 r. prowadzę działalność gospodarczą – sklep spożywczy – na podstawie wpisu do ewidencji. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tego tytułu wynosi 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Od 1 stycznia 2006 r. wykonuję również pracę na umowę-zlecenie i pobieram z tego tytułu miesięczne wynagrodzeniem równe 1600 zł. Od 1 stycznia 2006 r. zostałem zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy-zlecenie, gdyż podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu wykonywania przeze mnie pracy na umowę-zlecenie jest wyższa od obowiązującej mnie najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, która wynosi:
                   • 30.10.2006Komu i dlaczego ZUS może zmniejszyć wypłaty z tytułu emerytury lub renty?
                    Świadczenia z tytułu emerytury lub renty wypłacane są w określonej wysokości uwarunkowanej wieloma czynnikami (ich omówienie wykracza poza ramy tego artykułu). Mimo ustalonej decyzją wysokości świadczeń otrzymywanych z tytułu emerytury i renty Zakład Ubezpieczeń Społecznych może w niektórych przypadkach zarówno zawiesić prawo do emerytury lub renty jak również zmniejszyć świadczenia przysługujące uprawnionym z tego tytułu.
                    • 23.10.2006Podleganie ubezpieczeniom społecznym. Pytania i odpowiedzi. Część I.
                     Pytanie 1:Razem z mężem, oboje pracując na etacie, zaczęliśmy prowadzić działalność gospodarczą. W 1994 r. zawiesiliśmy ją na czas nieokreślony. W tym tygodniu odbieram decyzję o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności. Ostatnio jednak wyczytałam, że nie można zawieszać działalności. Czy w związku z tym będę musiała płacić składki wstecz?
                     • 26.09.2006Zasady ustalania dochodu osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej w TK
                      3 października o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zasad ustalania dochodu osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej. Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w zakresie, w jakim przepisy te uniemożliwiają uznanie za dochód - w odniesieniu do osób rozliczających się z podatku na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - kwoty niższej od kwoty najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia tej działalności nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego - kwoty niższej od najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z art. 2, art. 32 i art. 71 ust. 1 Konstytucji.
                      • 17.09.2006ZUS: Oddziały ZUS zalewa fala bezzasadnych pozwów
                       W związku z zarzutami kierowanymi pod adresem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącymi niewłaściwego naliczania wysokości emerytur i rent oraz zgłaszanymi wnioskami o wyrównanie ich wysokości, ZUS wyjaśnia, że wysokość świadczeń oblicza według obowiązujących przepisów. Skargi na ZUS i pozwy składane do oddziałów Zakładu są zupełnie bezzasadne.