Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

druk wzm

 • 05.08.2020NSA. Parabanki bez prawa do kosztów dopiero od 2018 r.
  Bez wtpienia ustawa o kredycie konsumenckim jest jedn z ustaw regulujcych zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych uprawnionych do udzielania kredytów (poyczek) w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b) ustawy o CIT w brzmieniu obowizujcym do koca 2017 r., poniewa reguluje w szczególnoci zasady ustrojowe funkcjonowania podmiotów udzielajcych kredyty (poyczki), jak równie zasady prowadzenia dziaalnoci przez te podmioty - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
  • 16.06.2020Czy bdzie rekompensata dla rodziców za zdalne nauczanie?
   W zwizku z zamkniciem szkó i wprowadzeniem zdalnego sposobu nauczania, wiele obowizków zwizanych z nauk zostao przerzuconych na rodziców uczniów. W wielu przypadkach musz oni powica swój dodatkowy czas na wytumaczenie dzieciom niektórych zagadnie oraz dodatkowe ich przewiczenie. Ponadto, budet domowy wielu rodzin zosta obciony dodatkowymi kosztami wynikajcymi z nauki zdalnej. Czy MEN rozwaa wprowadzenie jakiej formy niewielkiej rekompensaty finansowej bd dotacji, któr mogliby otrzymywa rodzice uczniów w zwizku z poniesieniem dodatkowych kosztów nauki? - pyta pose Ministra Edukacji Narodowej.
   • 15.06.2020Czy bdzie rekompensata dla rodziców za zdalne nauczanie?
    W zwizku z zamkniciem szkó i wprowadzeniem zdalnego sposobu nauczania, wiele obowizków zwizanych z nauk zostao przerzuconych na rodziców uczniów. W wielu przypadkach musz oni powica swój dodatkowy czas na wytumaczenie dzieciom niektórych zagadnie oraz dodatkowe ich przewiczenie. Ponadto, budet domowy wielu rodzin zosta obciony dodatkowymi kosztami wynikajcymi z nauki zdalnej. Czy MEN rozwaa wprowadzenie jakiej formy niewielkiej rekompensaty finansowej bd dotacji, któr mogliby otrzymywa rodzice uczniów w zwizku z poniesieniem dodatkowych kosztów nauki? - pyta pose Ministra Edukacji Narodowej.
    • 10.06.2020Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
     Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sdu" obejmuje równie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.
     • 31.03.2020Ulga termomodernizacyjna tylko dla tych których sta na inwestowanie?
      Termomodernizacja budynku pozwala znaczco obniy koszty jego eksploatacji, szczególnie ogrzewania. Tylko wymieniajc okna i drzwi, moemy zaoszczdzi do 15 proc. energii. Rzecz w tym, e do termomodernizacji najlepiej podej kompleksowo, uwzgldniajc nie tylko wymian okien i ogrzewania na nowoczeniejsze, ale te wymian drzwi, termomodernizacj cian zewntrznych, dachu, stropu nad nieogrzewan piwnic czy podogi na gruncie - a to, niestety, dla wielu rodzin wydatki nie do udwignicia.
      • 19.03.2020Co dalej z projektem tzw. ustawy antylichwiarskiej?
       Od kilku lat gon spraw jest brak uregulowania prawnego poyczek i kredytów udzielanych przez instytucje parabankowe, tak zwanych chwilówek. Zobowizania takie ze wzgldu na brak przepisów, mog zawiera osoby nieposiadajce zdolnoci kredytowej, co powoduje niemoliwo zwrócenia dugu przez kredytobiorc. Co wicej, poyczk czy kredyt tego rodzaju, mona uzyska bez zgody czy nawet wiedzy wspómaonka. Potencjalni kredytobiorcy, nie s równie sprawdzani pod ktem posiadania innych kredytów w innych instytucjach finansowych, co bardzo czsto doprowadza do powstania tak zwanej spirali zaduenia.
       • 12.12.2019Emerytury kobiet z rocznika 1953: Komisje senackie za projektem
        Przedwczoraj, Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Spoecznej na wspólnym posiedzeniu przyjy z poprawkami senacki projekt w sprawie ponownego przeliczenia wysokoci emerytur kobiet z rocznika 1953. Przyjte poprawki to m.in. moliwo bezterminowego skadania wniosków o ponowne przeliczenie wiadczenia oraz wypata wyrównania, gdy ponownie ustalona wysoko emerytury powszechnej bdzie wysza od tej wypacanej dotychczas.
        • 11.12.2019Emerytury kobiet z rocznika 1953: Komisje senackie za projektem
         Wczoraj, Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Spoecznej na wspólnym posiedzeniu przyjy z poprawkami senacki projekt w sprawie ponownego przeliczenia wysokoci emerytur kobiet z rocznika 1953. Przyjte poprawki to m.in. moliwo bezterminowego skadania wniosków o ponowne przeliczenie wiadczenia oraz wypata wyrównania, gdy ponownie ustalona wysoko emerytury powszechnej bdzie wysza od tej wypacanej dotychczas.
         • 18.11.2019Emerytury kobiet z rocznika 1953. Ustawy naprawczej wci nie ma
          12 lipca 2019 r. Senat podj uchwa w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych. Projekt ten dotyczy zmiany sposobu naliczania emerytury powszechnej przez kobiety, które przeszy na emerytur wczeniejsz, w taki sposób, by kwoty wczeniej pobranej emerytury wczeniejszej nie pomniejszay wysokoci emerytury powszechnej. Tym samym dojdzie do wykonania wyroku Trybunau Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r. Projekt ustawy z druku 3720 utkn jednak w sejmowej Komisji Polityki Spoecznej i Rodziny.
          • 22.10.2019Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
           Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sdu" obejmuje równie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.
           • 05.09.2019Wydanie paragonu fiskalnego oznacza udostpnienie paragonu nabywcy i umoliwienie zabrania go
            Przed Naczelnym Sdem Administracyjnym zakoczy si kilkuletni spór podatnika z Ministrem Finansów, dotyczcy sposobu rozumienia pojcia wydania paragonu. NSA, wydajc w dniu 29.08.2019 r. wyrok I FSK 734/17 oddali kasacj szefa KAS do wyroku WSA w Warszawie III SA/Wa 2700/15 z 16.01.2017 r.     
            • 24.07.2019Najem samochodów do firmy
             Najem samochodów jest rozwizaniem dla kadej wielkoci przedsibiorstwa, w tym take maych i rednich firm, które dziki niemu nie musz szuka pienidzy na zakup samochodów. Najem naley do umów, na podstawie których najemca (przedsibiorca prowadzcy dziaalno) otrzymuje do korzystania pojazd pacc w zwizku z tym najem okrelony czynsz najmu (opaty) wynajmujcemu. Po zakoczeniu umowy przedmiot najmu zwracany jest wynajmujcemu.
             • 24.07.2019Organy podatkowe naduywaj prawa do odmowy wydania interpretacji
              Przedsibiorcy licznie skar si na bezskuteczne próby uzyskania od urzdów skarbowych interpretacji przepisów. Liczba odmów systematycznie wzrasta po wprowadzeniu w 2016 roku klauzuli obejcia prawa podatkowego. Urzdy odmawiaj, uywajc czsto bardzo nieuzasadnionych, wrcz pokrtnych argumentów. Niestety mno si powody, by nie wyjania przedsibiorcom skomplikowanych przepisów, a urzdy odmawiaj interpretacji nawet w sprawach, które nie maj nic wspólnego z tym, czego dotyczy klauzula.
              • 19.07.2019Rada Miasta nie moe dowolnie ogranicza godzin sprzeday alkoholu
               Z uzasadnienia: Zakócanie porzdku publicznego w zwizku z nocn sprzeda alkoholu w jednym z punktów w centrum miasta nie moe uzasadnia wprowadzenia zakazu we wszystkich punktach prowadzcych tak sprzeda w tym obszarze. Organy gminy i podlege im suby dysponuj innymi, bardziej skonkretyzowanymi (skojarzonymi) rodkami oddziaywania, które w takim ukadzie faktycznym skutecznie ukróc zakócanie porzdku - orzek WSA w Rzeszowie, uchylajc uchwa Rady Miasta.
               • 30.04.2019Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
                Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sdu" obejmuje równie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.
                • 10.04.2019WSA. Zapis w akcie notarialnym pozwala skorzysta z ulgi meldunkowej w PIT
                 Z uzasadnienia: Przepisy ustawy nie okrelay, w jaki sposób i gdzie ma by wyraone stwierdzenie, e podatnik "spenia warunki do zwolnienia", byleby to owiadczenie zostao wyraone w terminie do zoenia zeznania rocznego (...) wola osoby chccej skorzysta z ulgi meldunkowej moe by wyraona wprost - przez ustne lub pisemne zoenie okrelonego owiadczenia - jak równie w sposób dorozumiany, przez kade zachowanie, które ujawnia jej wol w sposób dostateczny (...) W orzecznictwie sdów administracyjnych przyjmuje si, e takie owiadczenie moe by sformuowane m.in. w akcie notarialnym, bdcym podstaw sprzeday lokalu mieszkalnego.
                 • 04.02.2019Gucho wszdzie, czyli co z kasami fiskalnymi online?
                  Projektowane w ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz ustawy – Prawo o miarach (druk sejmowy nr 2503) rozwizania pozwol na wprowadzenie nowych kas rejestrujcych posiadajcych funkcj przesyania danych o sprzeday do systemu teleinformatycznego Szefa KAS. Docelowym systemem bdzie system kas online umoliwiajcych przesyanie danych do Centralnego Repozytorium Kas. Czy Ministerstwo Finansów widzi potrzeb realizacji skadanych deklaracji w okrelonym tempie odnonie do doprowadzenia do koca procesu legislacyjnego dotyczcego druku nr 2503? Jakie s przyczyny braku procedowania przedmiotowego druku przez Sejm?
                  • 08.01.2019NSA. Opata reklamowa od billboardu na supie
                   Nonik reklamowy, stanowicy tzw. billboard, skadajcy si z jednej, wspólnej, metalowej konstrukcji nonej (supa), na szczycie którego zostay umieszczone dwa ekrany ekspozycyjne o paskich powierzchniach, skierowane w rónych kierunkach, nie moe zosta uznany za urzdzenie reklamowe w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych w zw. z art. 2 pkt 16b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                   • 21.12.2018Konstytucja dla biznesu to tylko slogan?
                    Fakt, e konstytucyjne zasady zostay skonkretyzowane i wyraone expressis verbis w ustawie Prawo Przedsibiorców powoduje, i uzyskuj one znacznie wiksze znaczenie w praktyce stosowania prawa. Nie bdzie istniaa konieczno powoywania si na normy konstytucyjne - poinformowa przedstawiciel MPiT w odpowiedzi na pytanie, dlaczego Prawo Przedsibiorców powiela zapisy Konstytucji.
                    • 04.12.2018Tajemnica zawodowa a obowizek raportowania schematów podatkowych
                     Istniej zasady poufnoci, których zamanie narusza istot zaufania pomidzy podmiotem wykonujcym zawód regulowany a jego klientem. Niemniej jednak doradztwa podatkowego zmierzajcego do unikania opodatkowania i osignicia korzyci podatkowych, zwaszcza gdy s to korzyci zaplanowane nie mona traktowa na równi z sprawami prywatnymi. Doradztwo zmierzajce do obnienia wpywów podatkowych moe godzi w istotne interesy budetowe pastwa. Nie jest to sprawa prywatna, ale zwizana z obowizkiem publicznoprawnym o istotnym charakterze - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                     • 09.11.2018atwiej legalnie zatrudni cudzoziemca
                      Wród osób starajcych si o zezwolenie na prac w Polsce dominuj pracownicy ze Wschodu. W 2017 r. najliczniejsza grupa pracowników, którzy uzyskali zezwolenie pochodzia z Ukrainy - 19 254 osób. Z nastpnej w kolejnoci Biaorusi przyjechao 10 518 legalnych pracowników, ale co zaskakuje - kolejn liczebnie grup s przedstawiciele Nepalu - 7075 osób uzyskao w 2017 roku zezwolenie na prac - wynika z odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                      • 21.06.2018Zawiadczenia A1 dla kierowców - ZUS musi weryfikowa dane
                       Przepisy rozporzdze 883/2004 oraz 987/2009, jak i Praktycznego poradnika. Ustawodawstwo majce zastosowanie w Unii Europejskiej (UE), Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i Szwajcarii obliguj instytucje waciwe pastw czonkowskich do dokadnego zbadania wszystkich okolicznoci i faktów skadajcych si na konkretny stan faktyczny, podkrelajc przy tym, e kady z analizowanych przypadków naley rozpatrywa w sposób indywidualny - wyjanio MRPiPS w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                       • 07.05.2018WSA. Fiskus nie moe opodatkowa dochodu z przestpstwa
                        Definicja legalna zawarta w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wycza mienie/rodki pozyskane z przestpstwa jako przychód a to z kolei oznacza, e mienie/rodki te nie stanowi ani przychodu opodatkowanego ani nieopodatkowanego okrelonego w art. 25b ust. 3 i 4 ustawy o PIT, a to z tej przyczyny, e wobec obalenia domniemania okrelonego w art. 2 ust. 6 ustawy zostay wyczone z zakresu jej zastosowania na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Gliwicach.
                        • 05.04.2018Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
                         Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sdu" obejmuje równie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.
                         • 10.02.2017Jakie plany rzdu w sprawie OFE?
                          Interpelacja nr 8819 w sprawie Otwartych Funduszy Emerytalnych
                          • 17.01.2017Koniec z ywnoci na mietniku? Kary rozwi problem?
                           Interpelacja nr 8428 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie ustawy o przeciwdziaaniu marnowaniu ywnoci
                           • 16.08.2016Termin wniesienia odwoania od wypowiedzenia umowy o prac
                            Interpelacja nr 4976 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie wyduenia terminu na wniesienie przez pracownika odwoania od wypowiedzenia umowy o prac
                            • 05.08.2016Skutki podatkowe wymiany udziaw
                             Z uzasadnienia: Wymiana udziaw ma miejsce gdy w dokonanej transakcji spenione zostan przesanki okrelone w art.24 ust. 8a u.p.d.o.f., to jest w przypadku jeeli spka (w tej sprawie spka H.) nabdzie od wsplnika innej spki kapitaowej udziay (akcje) tej innej spki oraz w zamian za udziay (akcje) tej innej spki przekazuje wsplnikowi tej innej spki wasne udziay (akcje) albo wasne udziay (akcje) wraz z zapat w gotwce w cile okrelonej przez ustawodawc wartoci, a w wyniku nabycia uzyska bezwzgldn wikszo praw gosu w spce, ktrej udziay (akcje) s nabywane, zwiksza liczb udziaw (akcji) w tej spce. Spenienie powyszych warunkw skutkuje tym e nie zalicza si do przychodw wartoci udziaw (akcji) przekazanych wsplnikom tej innej spki oraz wartoci udziaw (akcji) nabytych przez spk.
                             • 07.07.2016Pracodawcy nie mog wymaga od pracownikw podpisywania weksli
                              Interpelacja nr 3991 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie stosowania weksli w stosunkach pracowniczych
                              • 07.03.2016Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
                               Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin pismo wnoszone do sdu obejmuje rwnie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.
                               • 28.01.2016Jakie zmiany w prawie pracy?
                                Interpelacja nr 251 w sprawie zaoe i kierunków planowanych dziaa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej w VIII kadencji Sejmu.
                                • 04.11.2015Przechowywanie e-faktur w wersji papierowej
                                 Pytanie podatnika: Czy opisany w stanie faktycznym system otrzymywania faktur w wersji elektronicznej, ich weryfikowania oraz przechowywania jedynie w formie papierowej spenia wymogi okrelone w § 6 ust. 1 pkt 1 Rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 20 grudnia 2012 r. odnonie zapewnienia autentycznoci pochodzenia, integralnoci treci i czytelnoci tych faktur od momentu ich wystawienia do czasu upywu terminu przedawnienia zobowizania podatkowego?
                                 • 26.10.2015Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
                                  Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin pismo wnoszone do sdu obejmuje rwnie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.
                                  • 24.08.2015wiadczenia rodzinne do zmiany?
                                   Interpelacja nr 33166 w sprawie planowanych zmian w wiadczeniach rodzinnych.
                                   • 15.07.2015Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
                                    Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin pismo wnoszone do sdu obejmuje rwnie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.
                                    • 30.01.2015Zmiany w VAT. Odliczanie 50% podatku od samochodw a stosowanie prewspczynnika
                                     Interpelacja nr 30157 do ministra finansw w sprawie stosowania prewspczynnika, o ktrym mowa w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarw i usug oraz ustawy Prawo zamwie publicznych, do pojazdw samochodowych, od ktrych podatnik moe odliczy 50% podatku VAT
                                     • 18.11.2014Data zawarcia umowy o prac: Luka w Kodeksie pracy sprzyja oszustom
                                      Interpelacja nr 28295 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie art. 29 Kodeksu pracy, ktry pozwala zawrze pisemn umow z pracownikiem w dniu podjcia przez niego pracy
                                      • 29.10.2014Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
                                       Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin pismo wnoszone do sdu obejmuje rwnie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.
                                       • 14.10.2014Emerytury kapitaowe: Godne czy godowe?
                                        Interpelacja nr 27940 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie kapitaowej formuy obliczania wiadcze emerytalnych
                                        • 09.10.2014Wydawanie interpretacji podatkowych do poprawki?
                                         Interpelacja nr 27815 w sprawie regulacji prawa podatkowego.
                                         • 06.10.2014Przeksztacenie spki. Skutki podatkowe podziau zysku
                                          Z uzasadnienia: W przypadku przeksztacenia spki z ograniczon odpowiedzialnoci w spk osobow, w sytuacji podejmowania w poprzednich latach uchwa o podziale zysku i przeznaczenia na kapita zapasowy/rezerwowy lub inny fundusz w spce przeksztacanej nie mamy do czynienia z zyskiem niepodzielonym, co skutkuje brakiem konsekwencji podatkowych.
                                          • 27.03.2014Zasady wydawania interpretacji oglnych do zmiany?
                                           Interpelacja nr 24159 do ministra finansw w sprawie wydawania na wniosek interpretacji oglnej przepisw prawa podatkowego.
                                           • 13.12.2013Darowizna do rk wasnych a zwolnienie dla najbliszej rodziny
                                            Uyte w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadkw i darowizn wyraenie „udokumentowanie - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytuem darowizny lub polecenia darczycy s rodki pienine (...) - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy” naley rozumie w ten sposb, e dowd ten dokumentuje dokonanie wpaty lub przelewu rodkw pieninych, bdcych przedmiotem czynnoci prawnej darowizny (art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego), przez darczyc na rachunek obdarowanego - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                            • 16.09.2013Zagraniczne nalenoci onierza a PIT
                                             Interpelacja nr 18928 do ministra finansw w sprawie wyraenia stanowiska na temat zwolnienia z podatku wiadcze otrzymywanych przez onierzy wykonujcych zadania poza granic pastwa
                                             • 01.08.2013Wydatki na pozyskanie kapitau a koszty uzyskania przychodw
                                              Pytanie podatnika: Czy wydatki z tytuu „Umowy na usugi doradcze w zwizku z przeprowadzeniem procesu pozyskania kapitau dla Spki” mog zosta uznane za koszt uzyskania przychodw? Czy Spka powinna zaliczy te wydatki do kosztw uzyskania przychodw, traktujc je jako koszt poredni?
                                              • 31.07.2013Powrt do zwolnienia podmiotowego w VAT
                                               Z uzasadnienia: Podatnik moe ponownie skorzysta z zwolnienia podmiotowego nie wczeniej ni po upywie roku, liczc od koca roku, w ktrym utraci prawo do zwolnienia lub zrezygnowa z tego zwolnienia. (art. 113 ust. 11 ustawy o VAT). Ustawowe okrelenie "moe nie wczeniej ni po upywie roku ponownie skorzysta ze zwolnienia" wskazuje po pierwsze, e w ramach sytuacji wyznaczonej przez nie przekroczenie wyznaczonego limitu sprzeday (w roku poprzednim i biecym), moliwo ponownego skorzystania ze zwolnienia pozostawiona zostaa decyzji podatnika, a po drugie - skorzystanie ze zwolnienia moe mie miejsce od pocztku dowolnego miesica, nastpujcego po wyznaczonym w ust. 11 art. 113 okresie karencji.
                                               • 18.06.2013Ordynacja podatkowa: Zmiany ogranicz wolno gospodarcz?
                                                Interpelacja nr 16884 do ministra finansw w sprawie planowanych zmian w Ordynacji podatkowej majcych na celu rozszerzenie kontroli nad podatnikiem
                                                • 25.01.2013Bony dla pracownikw z ZFS a zwolnienie z podatku PIT
                                                 Interpelacja nr 12156 do ministra finansw w sprawie przepisw ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych
                                                 • 05.11.2012Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
                                                  Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin pismo wnoszone do sdu obejmuje rwnie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.
                                                  • 21.09.2012Podatek od spadkw i darowizn: Brak podpisu a utrata zwolnienia
                                                   Z uzasadnienia: Zwolnienie uregulowane w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadkw i darowizn , ma charakter przywileju podatkowego, a rzecz samych podatnikw jest wobec tego dochowanie naleytej starannoci w celu uzyskania korzyci podatkowej. Organ podatkowy w ramach nakazu wyznaczonego w art. 121 § 2 Ordynacji podatkowej nie ma przy tym obowizku okrelonego doradzania podatnikowi, ani te czuwania, by nie ponis szkody z powodu nieznajomoci prawa. Zatem, zoenie niepodpisanego zgoszenia o nabyciu wasnoci rzeczy lub prawa majtkowych SD-Z1 jest rwnoznaczne z niedokonaniem takiego zgoszenia.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] nastpna strona »