Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dokumenty pracownicze

 • 19.12.2019Wigilia firmowa moe by kosztem podatkowym
  Spóka zatrudnia pracowników na podstawie umowy o prac. W celu zintegrowania i zmotywowania zespou, spóka w okolicach wit Boego Narodzenia organizuje spotkanie wigilijne dla tych osób. Spotkania te odbywaj si poza godzinami pracy. W ich trakcie, poza tradycyjnymi elementami (takimi jak np. yczenia czy opatek), organizowane s take elementy o charakterze integracyjnym (np. zabawa taneczna czy krgle). Czy wydatki poniesione na organizacj spotka wigilijnych mog by zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
  • 18.12.2019Wigilia firmowa moe by kosztem podatkowym
   Spóka zatrudnia pracowników na podstawie umowy o prac. W celu zintegrowania i zmotywowania zespou, spóka w okolicach wit Boego Narodzenia organizuje spotkanie wigilijne dla tych osób. Spotkania te odbywaj si poza godzinami pracy. W ich trakcie, poza tradycyjnymi elementami (takimi jak np. yczenia czy opatek), organizowane s take elementy o charakterze integracyjnym (np. zabawa taneczna czy krgle). Czy wydatki poniesione na organizacj spotka wigilijnych mog by zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
   • 17.12.2019Podróe subowe pracowników: W kosztach naley uj kwot brutto
    Pytanie: W celu osignicia przychodów polegajcych na montau i serwisie maszyn znajdujcych si w siedzibie klienta, Wnioskodawca wysya swoich pracowników w podróe subowe w kraju i za granic. Czy wypacane pracownikom nalenoci z tytuu wydatków w podróy subowej oraz zwrot wydatków za hotele, paliwo, autostrady czy winiety wraz zagranicznym podatkiem od wartoci dodanej stanowi w caoci koszty uzyskania przychodów Spóki?
    • 15.10.2019Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majtkowych (formularz podatkowy SD-3)
     Dostajesz darowizn albo dziedziczysz spadek? Jeli dostajesz za darmo jakie rzeczy albo prawa majtkowe (majtek) - zó formularz podatkowy SD-3 i zapa podatek od spadków i darowizn.
     • 14.10.2019Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majtkowych (formularz podatkowy SD-3)
      Dostajesz darowizn albo dziedziczysz spadek? Jeli dostajesz za darmo jakie rzeczy albo prawa majtkowe (majtek) - zó formularz podatkowy SD-3 i zapa podatek od spadków i darowizn.
      • 11.10.2019WSA: Wspólnotowy Kodeks Celny: Prowizje niedoliczane do wartoci celnej
       Z uzasadnienia: W uwadze do artykuu 8 ust. 1 (a) (i) Kodeksu Wartoci Celnej WTO zdefiniowano okrelenie "prowizja od zakupu" jako "opaty dokonywane przez importera swojemu agentowi za usugi zwizane z reprezentowaniem go za granic przy zakupie towarów dla których ustalana jest warto celna". Tak pojmowana prowizja nie podlega dodaniu do wartoci celnej przy jej ustalaniu. (...)
       • 11.10.2019Szkolenia w Warszawie: Rozliczanie czasu pracy - aspekty praktyczne
        Przepisy dotyczce czasu pracy nale do najbardziej skomplikowanych regulacji prawa pracy. Jednoczenie s jedn z najwaniejszych grup przepisów. Ich przestrzeganie jest zarówno chtnie kontrolowane przez PIP, jak te czsto przepisy te s podstaw dochodzenia roszcze finansowych przez pracowników. Wiele problemów praktycznych powstaje w zwizku z rozliczaniem czasu pracy - przede wszystkim prac w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy wynikajcych z zasady przecitnie piciodniowego tygodnia pracy, niedziele i wita, tworzeniem harmonogramów czasu pracy, kwalifikowaniem poszczególnych przedziaów czasu aktywnoci pracownika.
        • 09.10.2019Pracodawcy nie chc paci za nadgodziny
         Sporzdzony w 2018 r. raport Pastwowej Inspekcji Pracy wskazuje, e polscy pracodawcy czsto nie respektuj przepisów prawa pracy i uchylaj si od obowizku prowadzenia ewidencji czasu pracy swoich pracowników lub te prowadz go w nierzetelny sposób. Zachowaniem tym ukazuj niech do wypacania swoim pracownikom dodatkowego wynagrodzenia za prac w godzinach nadliczbowych. Zjawiska takie najczciej obserwuje si w brany przemysowej, handlu, a take w mniejszym stopniu w transporcie i budownictwie.
         • 12.09.2019Warszawa: Prawo pracy w 2019 roku - biece problemy i planowane zmiany
          W ostatnim czasie w zakresie prawa pracy, czy szerzej - zatrudnienia - zachodz wrcz cige zmiany. Jedn z najwikszych "grup" nowoci s obowizujce od pocztku 2019 r. przepisy zwizane z dokumentacj pracownicz. Olbrzymie zmiany w tym zakresie dotycz zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej, zawartoci, przechowywania oraz moliwoci prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej. Istotna nowelizacja Kodeksu pracy oraz ustawy o ZFS wesza w ycie 4 maja 2019 r. Wprowadzia nowe zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników oraz osób uprawnionych do korzystania z ZFS. 
          • 06.09.2019VAT: Posiki i poczstunki dla pracowników i kontrahentów
           W praktyce gospodarczej zakres dodatkowych wiadcze dla pracowników i kontrahentów jest zrónicowany. Dzisiejsza interpretacja rozstrzyga (w sposób wyczerpujcy i szczegóowy) wtpliwoci, zwizane z prawem do odliczenia podatku VAT oraz koniecznoci jego naliczania w rónych sytuacjach nieodpatnego przekazania skadników spoywczych, napojów i posików.
           • 04.06.2019NSA. Samo przechowanie pienidzy na koncie to jeszcze nie depozyt
            Sam fakt przelania pienidzy na konto bankowe okrelonej osoby w celu ich przechowania i przekazania wskazanej przez wpacajcego innej osobie nie stanowi samodzielnie przesanki do stwierdzenia, e doszo do powstania i wykonania czynnoci cywilnoprawnej depozytu nieprawidowego, podlegajcej opodatkowaniu na podstawie art. art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. j. ustawy o podatku od czynnoci cywilnoprawnych w zw. z art. 845 Kodeksu cywilnego - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
            • 21.05.2019Mae dziecko i odmowa wyjazdu na delegacj
             Pytanie: Czy oboje rodzice maego dziecka mog korzysta z moliwoci odmowy wyjazdu w delegacj?
             • 20.05.2019Mae dziecko i odmowa wyjazdu na delegacj
              Pytanie: Czy oboje rodzice maego dziecka mog korzysta z moliwoci odmowy wyjazdu w delegacj?
              • 15.04.2019NSA. Koszty autorskie przy umowie o prac: Samo owiadczenie nie wystarczy
               Z uzasadnienia: Dla zastosowania dla przychodów ze stosunku pracy, normy kosztów uzyskania przychodów, okrelonej w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT, konieczne jest rozrónienie wynagrodzenia na cz zwizan z wykonywaniem obowizków pracowniczych i cz okrelajc honorarium, zwizan z korzystaniem z praw autorskich za eksploatacj dziea w okrelony sposób i na okrelonym polu (...) dokumentacja pracodawcy powinna umoliwia wyodrbnienie tej czci czasu pracy, która przeznaczona jest na prac twórcz i powizanie tego czasu z rzeczywicie powstaym, lub majcym powsta utworem i w kocu, czy w zwizku z jego eksploatacj wypacono honorarium.
               • 05.04.2019Pene odliczenie VAT w sytuacji parkowania samochodu pod domem pracownika
                Z uzasadnienia: W ostatnim czasie, w judykaturze pojawia si teza, zgodnie z któr parkowanie samochodu poza siedzib firmy nie oznacza automatycznie, e samochód nie jest wykorzystywany wycznie do dziaalnoci gospodarczej. Na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wyksztaci si pogld, e przejazdy pracowników mobilnych samochodem subowym na trasie pomidzy wyznaczonym miejscem zamieszkania lub jego pobliu (parkowania), a miejscem wykonywania pracy - o ile nie su osobistym celom pracowników, lecz wykorzystywane s w ramach realizacji zada subowych - nie stanowi nieodpatnego wiadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 tej ustawy, a zatem ich wartoci nie mona uwaa za przychód pracowników ze stosunku pracy.
                • 29.03.2019MF: Nabycie tytuem dziedziczenia, zapisu zwykego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego
                 Ministerstwo Finansów udostpnio broszury informacyjne, w których przedstawia obecny stan prawny dotyczcy nieodpatnego nabycia rzeczy lub praw majtkowych tytuem dziedziczenia, zapisu zwykego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego. Przedstawione informacje dotycz naby, które nastpiy po 31.12.2015 r.
                 • 29.01.2019Co zmienia si w przepisach dla przedsibiorców od 2019 roku
                  Nowa ulga ZUS (may ZUS), uatwienia w rozliczaniu straty, wynagrodzenie maonka doliczane do kosztów, obniony CIT, mniej formalnoci podatkowych – to kilka przykadów zmian w przepisach, które obowizuj od 1 stycznia 2019 roku. Poniej prezentujemy najwaniejsze zmiany.
                  • 28.01.2019Co zmienia si w przepisach dla przedsibiorców od 2019 roku
                   Nowa ulga ZUS (may ZUS), uatwienia w rozliczaniu straty, wynagrodzenie maonka doliczane do kosztów, obniony CIT, mniej formalnoci podatkowych – to kilka przykadów zmian w przepisach, które obowizuj od 1 stycznia 2019 roku. Poniej prezentujemy najwaniejsze zmiany.
                   • 30.11.2018Krótszy okres przechowywania akt pracowniczych – prawa i obowizki pracodawcy, obowizki ZUS
                    Od 2019 r. dokumentacj pracownicz nowo zatrudnionych podatników bdzie mona przechowywa przez 10 a nie 50 lat. Oznacza to jednak niestety konieczno przekazywania jeszcze wikszej iloci informacji do ZUS, który przypomina pracodawcom o ich nowych obowizkach. Obowizki bd mieli te pracodawcy, którzy zechc skróci okres przechowywania akt pracowników zatrudnionych wczeniej. 
                    • 30.11.2018Pracowae przed 1999 r.? Zadbaj o swój kapita pocztkowy
                     Kapita pocztkowy to odtworzona kwota skadek na ubezpieczenie emerytalne sprzed 1 stycznia 1999 r. Od tej daty rozpocza si reforma systemu ubezpiecze - wczeniej ZUS nie prowadzi indywidualnych kont dla ubezpieczonych, w zwizku z tym obecnie potrzebuje wielu dodatkowych danych, aby sprawdzi, ile skadek wpyno do systemu z tytuu zatrudnienia osoby, która stara si lub bdzie si staraa o emerytur. Wysoko kapitau pocztkowego ma wpyw na wysoko emerytury, i w interesie kadego przyszego emeryta jest podjcie dziaa zmierzajcych do skompletowania dokumentacji.
                     • 29.11.2018Krótszy okres przechowywania akt pracowniczych – prawa i obowizki pracodawcy, obowizki ZUS
                      Od 2019 r. dokumentacj pracownicz nowo zatrudnionych podatników bdzie mona przechowywa przez 10 a nie 50 lat. Oznacza to jednak niestety konieczno przekazywania jeszcze wikszej iloci informacji do ZUS, który przypomina pracodawcom o ich nowych obowizkach. Obowizki bd mieli te pracodawcy, którzy zechc skróci okres przechowywania akt pracowników zatrudnionych wczeniej. 
                      • 05.11.2018NSA. Parkowanie pod domem pracownika z penym odliczeniem VAT
                       Z uzasadnienia: Samochód powierzony tzw. pracownikowi mobilnemu (np. przedstawicielowi handlowemu) w celu realizacji zada subowych, w tym przejazdów do klientów oraz powrotu do miejsca zamieszkania, naley uzna za wykorzystywany wycznie do dziaalnoci gospodarczej podatnika o ile okrelone przez podatnika zasady jego uywania, dodatkowo potwierdzone prowadzon przez podatnika dla tego pojazdu ewidencj przebiegu pojazdu, wykluczaj jego uycie do innych celów, niezwizanych z dziaalnoci gospodarcz.
                       • 18.10.2018Dokumentacja pracownicza – projekt nowego rozporzdzenia budzi wtpliwoci
                        Projekt nowego rozporzdzenia ws. dokumentacji pracowniczej zawiera przepisy przejciowe, które wprowadz zbyt wiele obcie dla pracodawców – ostrzegaj organizacje zrzeszajce przedsibiorców. Wtpliwoci dotycz m.in. obowizku oddawania pracownikom kadego dokumentu, który zosta odwzorowany elektronicznie, oraz szerokiego zakresu dokumentacji dotyczcej stosunku pracy.
                        • 17.10.2018Dokumentacja pracownicza – projekt nowego rozporzdzenia budzi wtpliwoci
                         Projekt nowego rozporzdzenia ws. dokumentacji pracowniczej zawiera przepisy przejciowe, które wprowadz zbyt wiele obcie dla pracodawców – ostrzegaj organizacje zrzeszajce przedsibiorców. Wtpliwoci dotycz m.in. obowizku oddawania pracownikom kadego dokumentu, który zosta odwzorowany elektronicznie, oraz szerokiego zakresu dokumentacji dotyczcej stosunku pracy.
                         • 26.09.2018ZUS wyjania: E-akta - skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja
                          Od stycznia 2019 r. wejd w ycie przepisy, które uatwi przechowywanie akt pracowniczych dotyczcych pracowników i zleceniobiorców i obni koszty zwizane z ich przechowywaniem. Obecnie dokumentacj pracownicz przechowujesz w formie papierowej. Od stycznia bdziesz móg decydowa w jakiej formie chcesz j przechowywa – papierowo, czy elektronicznie. Bdziesz te móg zmieni wczeniej przyjt form przechowywania akt pracowniczych.
                          • 25.09.2018ZUS wyjania: E-akta - skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja
                           Od stycznia 2019 r. wejd w ycie przepisy, które uatwi przechowywanie akt pracowniczych dotyczcych pracowników i zleceniobiorców i obni koszty zwizane z ich przechowywaniem. Obecnie dokumentacj pracownicz przechowujesz w formie papierowej. Od stycznia bdziesz móg decydowa w jakiej formie chcesz j przechowywa – papierowo, czy elektronicznie. Bdziesz te móg zmieni wczeniej przyjt form przechowywania akt pracowniczych.
                           • 28.08.2018E-akta pracownicze - od 2019 nowe formularze, obowizki i okresy przechowywania akt
                            Od stycznia 2019 r. wejd w ycie przepisy, które uatwi przechowywanie akt pracowniczych dotyczcych pracowników i zleceniobiorców i obni koszty zwizane z ich przechowywaniem (cho spowoduj koszty zwizane z aktualizacj oprogramowania). Zakad Ubezpiecze Spoecznych udostpni patnikom informator, dotyczcy wprowadzanych zasad przechowywania akt.
                            • 24.08.2018E-akta pracownicze - od 2019 nowe formularze, obowizki i okresy przechowywania akt
                             Od stycznia 2019 r. wejd w ycie przepisy, które uatwi przechowywanie akt pracowniczych dotyczcych pracowników i zleceniobiorców i obni koszty zwizane z ich przechowywaniem (cho spowoduj koszty zwizane z aktualizacj oprogramowania). Zakad Ubezpiecze Spoecznych udostpni patnikom informator, dotyczcy wprowadzanych zasad przechowywania akt.
                             • 20.08.2018Zmiany w prowadzeniu akt osobowych z wtpliwociami
                              Od 1 stycznia 2019 roku obowizywa zaczn nowe przepisy o dokumentacji pracowniczej. Do najwaniejszych zmian nalee bd m.in. moliwo prowadzenia dokumentacji w wersji elektronicznej oraz wprowadzenie zasady, e teczki pracownicze maj by przechowywane przez okres 10 lat. Cz zapisów budzi jednak wiele kontrowersji i wtpliwoci. Zgodnie z nowymi regulacjami, pracodawca bdzie mia obowizek trzyma w teczce dodatkowe dokumenty, np. kart ewidencji czasu pracy, co spowoduje, e znacznie zwiksz one swoje gabaryty i co miesic doczana bdzie do nich nowa dokumentacja. Innym nieprecyzyjnym zapisem jest obowizek niszczenia dokumentów.
                              • 26.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. IV
                               Czwarta cz poradnika praktycznego powiconego delegacjom w ujciu teoretycznym i praktycznym koncentruje si na podobiestwach i rónicach pomidzy uregulowaniami dotyczcymi delegacji krajowych i delegacji zagranicznych. Przedstawimy równie rónice pomidzy oddelegowaniem a delegacj.
                               • 24.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. IV
                                Czwarta cz poradnika praktycznego powiconego delegacjom w ujciu teoretycznym i praktycznym koncentruje si na podobiestwach i rónicach pomidzy uregulowaniami dotyczcymi delegacji krajowych i delegacji zagranicznych. Przedstawimy równie rónice pomidzy oddelegowaniem a delegacj.
                                • 05.07.2018Nieuznawane dla celów emerytalnych dokumenty: ZUS nie zna rozmiaru problemu
                                 Oddziay ZUS nie prowadz rejestru spraw, w których odmówiono uwzgldnienia dokumentów wystawionych przez nieuprawnionych przechowawców. Nie jest take moliwe ustalenie liczby postpowa sdowych prowadzonych z tego tytuu.
                                 • 03.07.2018Rozliczanie delegacji subowych w formie elektronicznej a prawo do odliczenia VAT
                                  Pytanie: Czy Wnioskodawcy bdzie przysugiwao prawo do odliczenia podatku naliczonego (na zasadach przewidzianych w ustawie o VAT), zawartego na fakturach dotyczcych rozliczenia delegacji subowych, jeeli bd one przechowywane wycznie w formie elektronicznej – przy zaoeniu, e spenione zostan zasadnicze warunki do odliczenia podatku VAT, o których mowa w art. 86 ustawy o VAT? 
                                  • 17.05.2018Emerytury: Nieustajce problemy z dokumentowaniem zatrudnienia
                                   Zawiadczenie stwierdzajce wysoko osiganych wynagrodze lub dochodu powinno by wystawione przez pracodawc lub prawnego nastpc pracodawcy na podstawie dokumentacji pacowej. Jeeli jednak dokumentacja taka nie istnieje dopuszcza si moliwo, by zawiadczenie o wysokoci osignitych wynagrodze pracodawca lub nastpca prawny pracodawcy wyda na podstawie danych zawartych w aktach osobowych pracownika np. w umowie o prac, pismach o powoaniu, mianowaniu oraz w innych pismach, okrelajcych wynagrodzenie danej osoby.
                                   • 30.03.2018Warto sprawdzi, czy jest moliwo przeliczenia kapitau pocztkowego
                                    Interpelacja nr 16125 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie akcji informujcej ubezpieczonych o moliwoci wystpienia do ZUS z wnioskiem o ponowne ustalenie kapitau pocztkowego
                                    • 23.03.2018Kontrakt menederski: Prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez Prezesa Zarzdu
                                     Z uzasadnienia: Jest oczywistym, e moliwo swobodnego zorganizowania (wybór wspópracowników, struktury niezbdne do wykonywania zada, godziny pracy), jak te brak zintegrowania w przedsibiorstwie czy w administracji stanowi elementy typowe dla dziaalnoci wykonywanej w sposób samodzielny. Jednake poddanie si niektórym dyrektywom jak te pewnej kontroli czy wadzy dyscyplinarnej pracodawcy, które odnajdujemy równie w stosunku pracy nie wykluczaj charakteru samodzielnego dziaalnoci.
                                     • 08.02.2018Dokumentacja pracownicza – nowa ustawa czeka na ogoszenie w Dzienniku Ustaw
                                      Ustawa zmieniajca zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej zostaa ju podpisana przez prezydenta Andrzeja Dud i czeka obecnie tylko na publikacj w Dzienniku Ustaw. Kluczowymi zmianami bd skrócenie do 10 lat okresu obowizkowego przechowywania akt pracowniczych oraz umoliwienie ich elektronizacji.
                                      • 07.02.2018Dokumentacja pracownicza – nowa ustawa czeka na ogoszenie w Dzienniku Ustaw
                                       Ustawa zmieniajca zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej zostaa ju podpisana przez prezydenta Andrzeja Dud i czeka obecnie tylko na publikacj w Dzienniku Ustaw. Kluczowymi zmianami bd skrócenie do 10 lat okresu obowizkowego przechowywania akt pracowniczych oraz umoliwienie ich elektronizacji.
                                       • 23.01.2018Dokumentacja pracownicza - nowe zasady coraz bliej
                                        Senat przyj now ustaw ws. elektronizacji oraz skrócenia do 10 lat okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Obecnie ustawa czeka ju tylko na podpis prezydenta Andrzeja Dudy oraz publikacj w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy wejd w ycie z pocztkiem 2019 r.
                                        • 22.01.2018Dokumentacja pracownicza - nowe zasady coraz bliej
                                         Senat przyj now ustaw ws. elektronizacji oraz skrócenia do 10 lat okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Obecnie ustawa czeka ju tylko na podpis prezydenta Andrzeja Dudy oraz publikacj w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy wejd w ycie z pocztkiem 2019 r.
                                         • 08.01.2018NSA. Dobra wiara jako przesanka prawa do odliczenia VAT
                                          O nienaleytej starannoci podatnika stanowicej - w oparciu o art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug - podstaw do zakazu odliczenia przez niego podatku naliczonego, wiadcz jedynie takie zaniechania tego podatnika, których brak skutkowaby tym, i podatnik wiedziaby lub co najmniej powinien by wiedzie, e transakcja majca stanowi podstaw prawa do odliczenia wizaa si z przestpstwem lub naduyciem w zakresie podatku VAT - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                          • 07.12.2017Outsourcing pracowniczy moe by niebezpieczny dla firm
                                           Niedawno uchwalona zmiana w ustawie o systemie ubezpiecze spoecznych wprowadzia mechanizm, dziaajcy w sposób podobny do mechanizmu odpowiedzialnoci za zobowizania osób trzecich. W skrócie polega na tym, e firma, zlecajca innej firmie outsourcing pracowniczy odpowiada za nalenoci skadkowe pracowników w przypadku, w którym agencja zatrudnienia po przejciu pracowników zleceniodawcy, nie odprowadza za nich skadek za ubezpieczenie spoeczne.
                                           • 15.09.2017Pracownicy za granic - kontrowersyjne i niekorzystne dla przedsibiorców stanowisko KIS
                                            Z uzasadnienia: ...w sytuacji, gdy pracodawca – mimo braku cicego na nim obowizku naoonego przepisami powszechnie obowizujcego prawa pracy – zapewni pracownikowi bezpatny przejazd na budow, to warto tych wiadcze stanowi bdzie dla pracowników przychód z innych nieodpatnych wiadcze (...) W takiej sytuacji równie warto wiadczenia w postaci pokrycia pracownikowi przez pracodawc kosztów zakwaterowania stanowi bdzie dla pracownika przychód z innych nieodpatnych wiadcze.
                                            • 28.06.2017WSA. Najem na cele mieszkaniowe: Prawo do zwolnienia z VAT naley udowodni
                                             Z uzasadnienia: Podatnik korzystajc z ulgi powinien posiada dowody na jej prawidowe zastosowanie, co rozpoznawanej sprawie sprowadzaoby si do imiennego wskazania osób fizycznych korzystajcych z wynajmowanych przez niego pomieszcze w sposób wskazujcy na "cel zapewniajcy potrzeby mieszkaniowe, jako gówne miejsce pobytu". Podkreli take naley, e celem tej ulgi nie jest kwestia uzyskania korzyci podatkowej po stronie wynajmujcego lokal mieszkalny, ale ze wzgldów spoecznych zapobieenie wzrostowi kosztów najmu lokali mieszkalnych a tym samych uzyskaniu korzyci polegajcego na niszym nie podlegajcym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug czynszu paconego przez najemc.
                                             • 06.03.2017Dodatnia warto firmy (goodwill) a PCC
                                              Tezy: 1. Warto [dodatnia] firmy (goodwill) jest wartoci wyraon w pienidzu przyjt do celów podatkowych (w podatkach dochodowych) i bilansowych. Ma ona charakter kalkulacyjny (arytmetyczny). Jest zatem jedynie wartoci ekonomiczn (sytuacj faktyczn wpywajc dodatnio na warto przedsibiorstwa) a nie prawem podmiotowym. […]Nabywca nie jest i nie moe by „uprawniony” do dodatniej wartoci firmy.
                                              • 09.11.2016Podatki dochodowe. Premia wypacona pracownikowi a koszty pracodawcy
                                               Powoli zblia si koniec roku. Niektórzy pracodawcy wypacaj w tym okresie swoim pracownikom premie. S one niewtpliwie zwizane s z prowadzon dziaalnoci gospodarcz. Mog by zatem kosztem uzyskania przychodu pracodawcy. Wane tylko, by zostay zaliczone do kosztów w odpowiednim okresie. 
                                               • 07.11.2016Podatki dochodowe. Premia wypacona pracownikowi a koszty pracodawcy
                                                Powoli zblia si koniec roku. Niektórzy pracodawcy wypacaj w tym okresie swoim pracownikom premie. S one niewtpliwie zwizane s z prowadzon dziaalnoci gospodarcz. Mog by zatem kosztem uzyskania przychodu pracodawcy. Wane tylko, by zostay zaliczone do kosztów w odpowiednim okresie. 
                                                • 21.10.2016PIT. Zwrot kosztów noclegów i wyywienia pracownikom mobilnym - fiskus zmienia zdanie
                                                 Pytanie podatnika: Wnioskodawca zatrudniany jest na stanowisku regionalnego kierownika sprzeday na podstawie umowy o prac. Niekiedy Wnioskodawca zmuszony jest do noclegów poza miejscem zamieszkania. Wydatki na noclegi, jak i na wyywienie, zwracane s przez pracodawc. Czy kwoty zwracane Wnioskodawcy, jako wyrównanie uszczerbku w jego majtku osobistym, poniesionym z polecenia oraz na rzecz i w imieniu pracodawcy, stanowi jego przychód podatkowy ze stosunku pracy?
                                                 • 11.07.2016Dokumentacja pracownicza na cakiem nowych zasadach od 2018 r.
                                                  Okres przechowywania akt pracowniczych zostanie skrcony z 50 do 7/10 lat, a pracodawcy bd mogli wybra elektroniczn form prowadzenia i przechowywania akt tego rodzaju – wynika z projektu zaoe do nowej ustawy, ktry opublikowao Ministerstwo Rozwoju. Nowe zasady maj wej w ycie z pocztkiem 2018 r.
                                                  • 08.07.2016Dokumentacja pracownicza na cakiem nowych zasadach od 2018 r.
                                                   Okres przechowywania akt pracowniczych zostanie skrócony z 50 do 7/10 lat, a pracodawcy bd mogli wybra elektroniczn form prowadzenia i przechowywania akt tego rodzaju – wynika z projektu zaoe do nowej ustawy, który opublikowao Ministerstwo Rozwoju. Nowe zasady maj wej w ycie z pocztkiem 2018 r.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] nastpna strona »