Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

amortyzacja znak towarowy

 • 19.09.2019Amortyzacja znaków towarowych
  Pojcie znaków towarowych jest zdefiniowane w ustawie z 30 czerwca 2000 r. – Prawo wasnoci przemysowej (dalej: p.w.p.). I tak, zgodnie z art. 120 tej ustawy, znakiem towarowym moe by kade oznaczenie umoliwiajce odrónienie towarów jednego przedsibiorstwa od towarów innego przedsibiorstwa. Znakiem towarowym moe by w szczególnoci wyraz, wcznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym ksztat towaru lub opakowania, a take dwik. Jednoczenie, ilekro w ustawie jest mowa o znakach towarowych – rozumie si przez to take znaki usugowe. W konsekwencji przepisy dotyczce znaków towarowych odnosz si take do znaków usugowych, czyli oznacze, które nadaj si do odrónienia usug jednego przedsibiorstwa od usug innego przedsibiorstwa.
  • 18.09.2019Amortyzacja znaków towarowych
   Pojcie znaków towarowych jest zdefiniowane w ustawie z 30 czerwca 2000 r. – Prawo wasnoci przemysowej (dalej: p.w.p.). I tak, zgodnie z art. 120 tej ustawy, znakiem towarowym moe by kade oznaczenie umoliwiajce odrónienie towarów jednego przedsibiorstwa od towarów innego przedsibiorstwa. Znakiem towarowym moe by w szczególnoci wyraz, wcznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym ksztat towaru lub opakowania, a take dwik. Jednoczenie, ilekro w ustawie jest mowa o znakach towarowych – rozumie si przez to take znaki usugowe. W konsekwencji przepisy dotyczce znaków towarowych odnosz si take do znaków usugowych, czyli oznacze, które nadaj si do odrónienia usug jednego przedsibiorstwa od usug innego przedsibiorstwa.
   • 24.05.2019Ustalenie wartoci pocztkowej licencji przy patnociach ratalnych
    W przypadku nabycia licencji, dla której cz nalenoci przypada na okres po oddaniu jej do uywania, dla okrelenia wartoci pocztkowej tej licencji naley przyj warto okrelon w umowie licencyjnej. Bez wzgldu na to jaka jego cz zostaa zapacona przed wprowadzeniem licencji, przy ustalaniu wartoci pocztkowej wartoci niematerialnych i prawnych naley przyj cznie wartoci wynikajce ze wszystkich dotyczcych jej faktur. Do wartoci pocztkowej wartoci niematerialnej i prawnej zalicza si nie tylko kwot nalen sprzedajcemu z tego tytuu, ale take inne wydatki zwizane z zakupem, naliczone do dnia przekazania skadnika majtku do uywania.
    • 18.01.2017Amortyzacja. Jak ustali warto pocztkow przedmiotu leasingu?
     Pytanie podatnika: Czy warto pocztkowa rodków trwaych lub wartoci niematerialnych i prawnych ustalona w wysokoci wartoci pocztkowej okrelonej w umowie leasingu, równej sumie ustalonych w umowie kapitaowych czci opat oraz ewentualnej opaty kocowej (za wykup przedmiotu leasingu), pomniejszonych o naleny podatek VAT, bdzie podstaw dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez spók?
     • 06.12.2016Amortyzacja rodków trwaych w leasingu
      Pytanie podatnika: Czy warto pocztkowa rodków trwaych lub wartoci niematerialnych i prawnych ustalona w wysokoci wartoci pocztkowej okrelonej w umowie leasingu, równej sumie ustalonych w umowie kapitaowych czci opat oraz ewentualnej opaty kocowej (za wykup przedmiotu leasingu), pomniejszonych o naleny podatek VAT, bdzie podstaw dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez spók?
      • 26.08.2016Amortyzacja logo nabytego w darowinie
       Pytanie podatnika: Jak ustali warto pocztkow wartoci niematerialnej i prawnej w postaci autorskich praw majtkowych do logo sowno-graficznego otrzymanego przez Spk w formie darowizny? Czy Wnioskodawczyni bdzie uprawniona do zaliczania do kosztw uzyskania przychodw odpisw amortyzacyjnych od autorskich praw majtkowych do logo sowno-graficznego otrzymanych przez Spk w darowinie, stosownie do przypadajcego Jej udziau w zysku?
       • 16.03.2016Amortyzacja znakw towarowych
        Pojcie znakw towarowych jest zdefiniowane w ustawie z 30 czerwca 2000 r. – Prawo wasnoci przemysowej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1410, z pn. zm.; dalej: p.w.p.). I tak, zgodnie z art. 120 tej ustawy, znakiem towarowym moe by kade oznaczenie, ktre mona przedstawi w sposb graficzny, jeeli oznaczenie takie nadaje si do odrnienia towarw jednego przedsibiorstwa od towarw innego przedsibiorstwa. Znakiem towarowym moe by w szczeglnoci wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a take melodia lub inny sygna dwikowy. Jednoczenie, ilekro w ustawie jest mowa o znakach towarowych – rozumie si przez to take znaki usugowe. W konsekwencji przepisy dotyczce znakw towarowych odnosz si take do znakw usugowych, czyli oznacze, ktre nadaj si do odrnienia usug jednego przedsibiorstwa od usug innego przedsibiorstwa.
        • 19.08.2014Amortyzacja znaku towarowego
         Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca bdzie mg dokonywa odpisw amortyzacyjnych stanowicych koszt uzyskania przychodu od znaku towarowego objtego prawem ochronnym, nabytego w drodze darowizny, ktry bdzie wykorzystywany gospodarczo dla potrzeb prowadzonej jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej lub spki osobowej, od wartoci ustalonej w darowinie okrelonej jako warto rynkowa?
         • 05.08.2014Amortyzacja wartoci niematerialnych i prawnych
          Pytanie podatnika: Jakie s moliwoci amortyzowania wartoci niematerialnych i prawnych wniesionych w formie aportu?
          • 26.06.2014Rozliczenie kosztw obsugi serwisowej
           Pytanie podatnika: Czy prawidowe jest stanowisko Wnioskodawcy, e koszty tzw. „obsugi serwisowej”, poniesione po rozpoczciu dystrybuowania Projektu, powinny by kwalifikowane jako koszty uzyskania przychodw inne ni koszty bezporednie (art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych), a w rezultacie, potrcalne w dacie ich poniesienia?
           • 06.06.2012Amortyzacja znaku towarowego
            Pytanie podatnika: Od jakiego momentu spka bdzie uprawniona do ujcia w ewidencji rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych znakw towarowych, ktre obecnie znajduj si w procedurze rejestracji w Urzdzie Patentowym i, konsekwentnie, dokonywania odpisw amortyzacyjnych od tych znakw stanowicych koszt uzyskania przychodw spki? W jakiej wartoci naley ustali warto pocztkow powyszych znakw dla potrzeb amortyzacji podatkowej?
            • 06.02.2012Amortyzacja znaku towarowego nabytego w darowinie
             Pytanie: Czy mona dokonywa odpisw amortyzacyjnych od znaku towarowego nabytego w drodze darowizny, ktry wykorzystuje si gospodarczo dla potrzeb prowadzonej dziaalnoci gospodarczej? Czy ww. odpisy amortyzacyjne bd stanowi koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osb fizycznych?
             • 27.10.2011Amortyzacja znaku towarowego
              Prawo do znaku towarowego, w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowego od osb prawnych, jako prawo podmiotowe dotyczy wycznie prawa do znaku zarejestrowanego, ktre ten status nabywa z chwil rejestracji. Przymiotu tego nie ma znak towarowy niezarejestrowany, w tym rwnie zgoszony do rejestracji - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
              • 10.09.2009Orzecznictwo: Amortyzacja prawa do znaku towarowego
               Z uzasadnienia: Kwesti kluczow, a zarazem sporn midzy stronami jest rozumienie pojcia "prawa do znaku towarowego", o ktrym mowa w art. 16b ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p. Sama u.p.d.o.p. nie definiuje tego pojcia, jak rwnie nie definiuje pojcia "znaku towarowego", w zwizku z czym uzasadnione jest odwoanie si w tym zakresie do odrbnej regulacji prawnej obowizujcej w okresie ujcia znaku towarowego na licie rodkw trwaych w grupie wartoci niematerialnych i prawnych podlegajcych amortyzacji.
               • 20.11.2008Amortyzacja prawa do znaku towarowego nabytego w drodze dywidendy
                Pytanie podatnika: Czy odpisy amortyzacyjne, jakich bdzie dokonywa N od wartoci pocztkowej praw do znakw towarowych otrzymanych w drodze dywidendy niepieninej nie bd stanowiy dla Spki kosztu uzyskania przychodu, z uwagi na brzmienie art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. a tiret drugie ustawy o PDOP?