Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

opłaty skarbowe

 • 03.09.2006Ulga z tytułu użytkowania sieci Internet
  Pytanie podatnika: dotyczy wysokości przysługującego odliczenia z tytułu użytkowania sieci Internet w przypadku, gdy faktura zapłacona w roku 2005 dotyczy lat 2005 i 2006.
  • 22.08.2006Zaliczenie do KUP wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem i remontem lokalu użytkowanego na podstawie umowy użyczenia
   Pytanie podatnika: Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem i remontem lokalu użytkowanego na podstawie umowy użyczenia, w części dotyczącej opłat za telefon stacjonarny, gdyż zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa.
   • 16.08.2006Wiele zmian w przepisach od 16.08.2006 r.
    Od 16.08.2006 r. obowiązuje nowelizacja Ordynacji podatkowej (w związku z wprowadzeniem możliwości przesyłania deklaracji w formie elektronicznej). Na e-deklaracje dla wszystkich podatników musimy jeszcze trochę poczekać - na razie formularze PIT-4 (rozliczenie zaliczek na podatek deochodowy pobranych od wynagrodzeń pracowników) i PIT-8A (deklaracje o zryczałtowanym podatku dochodowym) mogą składać w formie elektronicznej tylko podatnicy o których mowa w o których mowa w art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. a ustawy o urzędach i izbach skarbowych (tzw. duzi podatnicy, których przychody netto przekraczają równowartość 5 mln euro). Jest ich ok. 7,5 tysiąca.
    • 30.07.2006Wydatki na naukę młodocianego pracownika poza granicami kraju
     Pytanie podatnika: Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na naukę młodocianego pracownika poza granicami kraju.
     • 13.07.2006Najczęściej popełniane przez podatników wykroczenia skarbowe i konsekwencje ich popełnienia
      Pytanie: Skąd wiadomo, czy przewinienie, którego popełnienie zarzuca mi urząd skarbowy jest przestępstwem czy wykroczeniem? Jakie sankcje grożą mi w przypadku niezłożenia deklaracji w terminie?
      • 12.07.2006Koszty związane z dojazdem do zakładu pracy znajdującego się poza miejscem stałego zamieszkania
       Pytanie podatnika: Czy w zeznaniu rocznym można zastosować koszty uzyskania przychodów z tytułu umowy o pracę w wysokości faktycznie poniesionych na dojazdy do zakładu pracy położonego poza miejscowością zamieszkania udokumentowanych fakturą VAT?
       • 29.06.2006Sprowadzenie samochodu z kraju Unii Europejskiej w celu dalszej sprzedaży
        Począwszy od 1.05.2004 r., Polska jest członkiem wspólnoty europejskiej, co w konsekwencji oznacza między innymi, iż Polska przystąpiła do jednego obszaru celnego, do którego należą pozostałe państwa Unii Europejskiej. Przepisy regulujące swobodę przepływu towarów, tj. jedną z czterech swobód podstawowych przewidzianych w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską – odznaczają się zatem bezpośrednią skutecznością, wyłączając działanie stojącego z nimi w sprzeczności prawa wewnętrznego naszego kraju i zmierzając jednocześnie do zlikwidowania utrudnień w przepływie towarów pomiędzy państwami członkowskimi. Innymi słowy – w obrocie pomiędzy Polską a innymi członkami Unii Europejskiej obowiązuje bezwzględny zakaz pobierania ceł i jakichkolwiek innych opłat wywołujących ten sam skutek co cła.
        • 29.06.2006Interpelacja nr 2045 do ministra finansów w sprawie art. 15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
         Na podstawie zgłaszanych do mojego biura interwencji dotyczących pobierania przez gminy opłat targowych, a w szczególności budzących zastrzeżenia podstaw wydawania przez rady gmin uchwał o poborze takiej opłaty i jej wysokości, składam niniejszą interpelację.
         • 29.06.2006Rozporządzenie w sprawie sposobu zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej
          Na stronach Ministerstwa Finansów można znaleźć projekt z dnia 20 czerwca 2006 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej wraz z uzasadnieniem.
          • 29.06.2006Projekt z dnia 19 czerwca 2006 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu zapłaty, poboru i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych
           Na stronach internetowych Ministerstwa Finansów można znaleźc projekt z dnia 19 czerwca 2006 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu zapłaty, poboru i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych.
           • 21.06.2006Koszty bieżącej eksploatacji zakupionego, ale jeszcze nie oddanego do użytkowania lokalu stanowią część ceny nabycia lokalu
            Pytanie podatnika: Czy wydatki na eksploatację lokalu (jeszcze nie oddanego do używania), opłaty za CO, wywóz nieczystości i abonament za wodomierz udokumentowane fakturą VAT wystawioną na małżonków, w przypadku gdy działalność gospodarczą prowadzi tylko jedno z nich, stanowią koszt uzyskania przychodów?
            • 20.06.2006Określenie wysokości przychodów z najmu w zryczałtowanym podatku dochodowym
             Pytanie: W styczniu 2006 r. złożyłam w urzędzie skarbowym pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów uzyskanych w 2006 r. z tytułu najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zamierzam zawrzeć umowę najmu, zgodnie z którą najemca, oprócz ustalonego przez strony umowy czynszu najmu, będzie opłacał: czynsz dla spółdzielni mieszkaniowej, wodę, energię elektryczną, gaz, rachunki telefoniczne, RTV oraz TV kablową. Tym razem książeczki opłat pozostaną u mnie, a wpłaty z tytułu wyżej wymienionych opłat będą regulowane do rąk własnych wynajmującego. Czy w tej sytuacji przychód stanowi kwota czynszu najmu ustalona w umowie najmu, czy też kwota czynszu najmu powiększona o uiszczane przez właściciela lokalu opłaty?
             • 13.06.2006Opłata skarbowa nie będzie pobierana za złożenie podania oraz załącznika do podania
              Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o opłacie skarbowej, przedłożony przez ministra finansów. Projekt ustawy przewiduje, że nakładanie opłaty skarbowej będzie ograniczone wyłącznie do dokumentów wydawanych przez organy administracji publicznej. Wysokość opłaty będzie uzależniona od nakładów pracy oraz od kosztów, które powstaną po stronie administracyjnej.
              • 05.06.2006Wiele hałasu o nic?
               Przebrzmiały dawno echa konferencji prasowych, na których hucznie zapowiadano zmiany w podatkach, zmierzające do polepszenia warunków podatkowych dla wszystkich. Projekt zmian, który dzisiaj trafi pod obrady Rady Ministrów jest w stosunku do zapowiadanych zmian projektem kadłubowym. I oznacza faktyczne podniesienie podatków dla wielu grup podatników.
               • 04.06.2006Spółka w upadłości i opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów, budynków i budowli
                Pytanie podatnika: 1. Czy Spółka, która znajduje się w upadłości z możliwością zawarcia układu obowiązana jest stosować do celów przedmiotowego podatku stawki takie, jak przy prowadzeniu normalnej działalności gospodarczej? 2. Czy w świetle przepisów ustawy - budynek administracyjno-biurowy, będący siedzibą Spółki jest budynkiem służącym działalności gospodarczej? 3. Czy w aspekcie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy - podstawą opodatkowania budowli jest zawsze jej tzw. wartość początkowa, stanowiąca podstawę naliczania amortyzacji, nawet po dokonaniu ostatniego odpisu amortyzacyjnego, czy też w przypadku jej pełnego zamortyzowania stosuje się przepisy art. 4 ust. 5 i 6? 4. Czy w przypadku możliwości zastosowania art. 4 ust. 5 i 6 Spółka ma prawo samodzielnie ustalić wartość rynkową budowli, czy też zobligowana jest do powołania rzeczoznawcy?
                • 29.05.2006Od 1 stycznia 2007 r. zapłacimy więcej w urzędach
                 Od 1 stycznia 2007 r. znikną znaki opłaty skarbowej. Nie oznacza to jednak, że będzie taniej. Wręcz przeciwnie. Podatnik nie będzie wprawdzie naklejał znaczka, ale będzie musiał uiszczać opłatę i to znacznie wyższą niż obecnie.
                 • 22.05.2006Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę jawną – konsekwencje podatkowe i niezbędne formalności
                  Aktem prawnym, w którym uregulowane zostały kwestie dotyczące przekształceń jest Kodeks spółek handlowych. Akt ów nie znajduje jednak zastosowania do przekształceń jednoosobowego przedsiębiorcy. Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest zatem jedynie quasi-przekształceniem, zwanym często przekształceniem gospodarczym, a mającym swoje źródło w przepisach Kodeksu cywilnego, i oparte jest na transakcjach dotyczących przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 K.c. Dlatego też używany w niniejszym artykule termin „przekształcenie” rozumiany być winien wyłącznie jako przekształcenie gospodarcze, nie zaś prawne, które statuowane jest przepisami K.s.h.
                  • 17.05.2006Za interpretacje będą wysokie opłaty
                   Urzędy skarbowe z miesiąca na miesiąc wydają coraz więcej interpretacji podatkowych. W pierwszym kwartale tego roku organy podatkowe wydały ich ponad 16 tys. To o 20 procent więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Nic dziwnego. Przepisy są na tyle skomplikowane, że zwykły Kowalski może sobie z nimi nie poradzić. Pyta więc urząd i to w zasadzie bez konieczności ponoszenia opłat. Teraz za wydanie interpretacji wiele płacić nie trzeba. Wystarczy opłata od wniosku, czyli 5 zł plus po 50 gr od każdego załącznika. Niestety wkrótce to się zmieni. Według opracowanych w Ministerstwie Finansów projektów, od przyszłego roku mogą pojawić się opłaty za wydanie interpretacji podatkowych - i to opłaty niemałe. Zamiast wiec pytać urząd, podatnik będzie zastanawiał się czy nie pójść do doradcy.
                   • 14.05.2006Konsekwencje podatkowe przejęcia firmy przez inną firmę lub połączenia firm (1)
                    Łączenie się firm w różnorakich formach, ich konsolidacja jest obecnie wymogiem czasów globalizacji i sprostania konkurencji. Może podnieść konkurencyjność firm wobec innych graczy na rynku z tej samej branży, może również przynieść wymierne korzyści podatkowe. Przepisy prawne obowiązujące w Polsce w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych Ordynacji podatkowej, w których zapisana jest zasada sukcesji uniwersalnej powoduje, że łączenie się firm może, lecz nie musi być dogodne z punktu widzenia organizacyjnego, jak i ekonomicznego.
                    • 07.05.2006Aspekty prawno – podatkowe udziału w partnerskich programach reklamowych
                     Z badań rynkowych wynika, iż Internet od kilku lat jest najszybciej rozwijającym się kanałem marketingowym w Polsce. Z roku na rok ma miejsce wzrost wydatków na reklamę internetową. Przykładowo Polski rynek reklamy on-line osiągnął w 2004 r. wartość mierzoną wydatkami netto na poziomie 87 mln zł (bez barterów) i wzrósł z poziomu około 50 mln w 2003 roku (źródło: Raport strategiczny IAB Polska. Internet 2004. Polska, Europa i świat). Reklama w Internecie może przybierać różne formy i jest związana ze stopniem narzucania internaucie kontaktu z przekazem reklamowym. Jedną z wielu form reklamy jest umieszczenie na stronie internetowej tzw. płatnych linków. Ta forma reklamy jest nazywana czasami Partnerskim Programem Reklamowym. Żeby zarabiać w ramach partnerskich programów reklamowych nie trzeba sprzedawać własnych produktów. Wystarczy posiadać własną stronę internetową i na niej polecać produkty internetowe sprzedawców.
                     • 25.04.2006Zasada zaokrąglania kwot przy wystawianiu faktur VAT
                      Pytanie podatnika: Jak należy wykazywać podstawę opodatkowania i kwotę podatku od towarów i usług w wystawianych po 1 stycznia 2006 r. fakturach VAT?
                      • 18.04.2006Czynny żal
                       Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. nr 83, poz. 930 z późn. zm.) zawiera katalog czynów kwalifikowanych jako przestępstwa lub wykroczenia skarbowe. Może za nie grozić mandat karny nakładany przez urzędnika skarbowego albo postępowanie przed sądem i kara grzywny, a w niektórych przypadkach nawet kara pozbawienia wolności. Od odpowiedzialności karnej można się uwolnić poprzez okazanie tzw. czynnego żalu.