Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

opłaty skarbowe

 • 15.11.2007Wydawanie zaświadczeń przez organy podatkowe
  Interpelacja nr 9171 do ministra finansów w sprawie trudności wynikających z rozporządzenia ministra finansów w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe
  • 15.11.2007Moment zaliczenia do kosztów wstępnej opłaty leasingowej
   Pytanie podatnika: Czy koszty opłaty wstępnej z tytułu zawarcia umowy leasingowej winny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, czy też winny być rozliczane proporcjonalnie przez cały okres trwania umowy leasingu?
   • 12.11.2007VAT — problemy z właściwością miejscową
    Interpelacja nr 9083 do ministra finansów w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
    • 09.11.2007Opodatkowanie bezgotówkowej wymiany gruntów
     Interpelacja nr 9080 do ministra finansów w sprawie opodatkowania transakcji bezgotówkowej wymiany gruntów między osobami fizycznymi
     • 06.11.2007Wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT
      Interpelacja nr 9061 do ministra finansów w sprawie wykreślenia podatników z rejestru VAT na podstawie art. 96 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług
      • 05.11.2007Przeniesienie udziału we współwłasności nieruchomości w zamian za przejęcie długu
       Pytanie podatnika: Czy w związku ze zniesieniem współwłasności nieruchomości i przeniesieniem udziału we współwłasności nieruchomości, w zamian za przejęcie długu Wnioskodawcy (niespłaconej części kredytu hipotecznego) powstanie przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
       • 26.10.2007Orzecznictwo podatkowe — Gromadzisz przez wiele lat oszczędności, przechowuj wyciągi z konta
        Zaskarżonym wyrokiem z dnia 26 października 2005 r., sygn. akt SA/Sz 2338/03, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Haliny W na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 7 listopada 2003 r. nr PB4 38-4117/823-29/2003.
        • 25.10.2007Zapłata podatku od nieruchomości - niepotrzebne utrudnienia
         Interpelacja nr 8756 do ministra finansów w sprawie umożliwienia płatnikom prowadzącym działalność gospodarczą zapłaty podatku od nieruchomości również w kasie właściwego urzędu gminy
         • 25.10.2007Orzecznictwo podatkowe - Nielegalne korzystanie z mediów i podatek VAT
          Przedsiębiorstwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w G... wystąpiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.
          • 23.10.2007Sprzedaż prywatnego samochodu wykorzystywanego w działalności
           Czy sprzedaż prywatnego samochodu wykorzystywanego w działalności generuje przychód z działalności czy z tytułu odpłatnego zbycia innych rzeczy?
           • 22.10.2007Orzecznictwo podatkowe - Wiele hałasu o... 5 zł
            Wnioskiem z 9 lutego 2006 r. Skarżąca - Beata S., na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie zastosowania przepisów prawa podatkowego, tj. art. 26b § 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
            • 18.10.2007Wydatki na pokrycie straty w innej spółce jako koszt podatkowy
             Pytanie podatnika: Dotyczy stosowania przepisów art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będącą komplementariuszem spółki komandytowej.
             • 16.10.2007Stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej dot. zaokrąglania podstawy opodatkowania i kwoty podatku do opłaty skarbowej
              W odpowiedzi na pismo z dnia 6 marca 2007 r., znak: PINB-043/2/07 dotyczące opłaty skarbowej, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje:
              • 15.10.2007Dokumentowanie wydatków – przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych
               Podstawową zasadą obowiązującą na gruncie prawa podatkowego, również w podatku dochodowym, jest zasada samoopodatkowania. Wyraża się ona tym, że podatnicy sami dokonują zgłoszenia do opodatkowania źródeł przychodów oraz obliczają i odprowadzają należny podatek. W celu zapobieżenia możliwości omijania lub unikania opodatkowania przez podatników, wprowadzono do ustawy szczególny rodzaj przychodów kwalifikowanych do innych źródeł, tzw. przychody z nieujawnionych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. t.j. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
               • 15.10.2007Opodatkowanie dochodów ze źródeł nieujawnionych
                Wyrokiem z dnia 1 grudnia 2005 r., sygn. akt I SA/Sz 547/05, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Eweliny P-L na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 21 czerwca 2005 r., nr PB4.31-4117/823-49/2004/N, utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie z dnia 26 listopada 2004 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r.
                • 08.10.2007Skutki podatkowe wniesienia aportem środków trwałych
                 W dzisiejszym artykule przybliżymy skutki podatkowe, jakie wynikają z objęcia udziałów lub akcji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością bądź spółce akcyjnej w zamian za wniesione do spółki środki trwałe.
                 • 27.09.2007Udział samorządów w podatku od wygranych w grach liczbowych
                  Interpelacja nr 7068 do ministra finansów w sprawie regionalizacji podatku od wygranych w grach liczbowych
                  • 27.09.2007Orzecznictwo — Opodatkowanie VAT opłaty z tytułu wieczystego użytkowania
                   Postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2006 r. (sygn. akt I FSK 27/06) Naczelny Sąd Administracyjny, rozpoznający skargę kasacyjną Dyrektora Izby Skarbowej w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 5 października 2005 r. (sygn. akt III SA/Wa 1953/05) wydanego w sprawie ze skargi Starosty Powiatowego w G. na decyzję wyżej wskazanego Dyrektora z dnia 16 maja 2005 r. w przedmiocie pisemnej interpretacji co do sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług ustalonej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów należących do Skarbu Państwa, przedstawił do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości.
                   • 24.09.2007Odsetki od kredytu rewolwingowego
                    Pytanie podatnika: dot. możliwości uznania za koszt uzyskania przychodów odsetek od kredytu rewolwingowego (odnawialnego), wykorzystanego m.in na wypłatę dywidendy.
                    • 21.09.2007Moment zaliczenia do KUP wydatku na wynagrodzenie za usługę factoringu
                     Pytanie podatnika: Czy wydatki związane z zawarciem umowy factoringu stanowią koszty bezpośrednio czy też pośrednio związane z uzyskaniem przychodu i czy można zaliczyć je w ciężar kosztów uzyskania przychodu 2006 r.?
                     • 18.09.2007Orzecznictwo: Świadczenia nieodpłatne i wynagrodzenia zarządu w jednoosobowej spółce z o.o.
                      Wyrokiem z 16 lutego 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę P Spółki Akcyjnej w C na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z 30 marca 2004 r. (nr PB 1.25- 4218/823-73/2003).
                      • 11.09.2007Orzecznictwo — Opłata z tytułu wieczystego użytkowania i podatek VAT
                       Prezydent Miasta G. pismem z dnia 7 lutego 2005 r. wystąpił do Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze o wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Przedmiot interpretacji stanowiły przepisy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca zwrócił się o wyjaśnienie wątpliwości dotyczącej stawki podatku, jaka należy stosować w przypadku oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych.
                       • 06.09.2007Konsekwencje podatkowe cesji umowy leasingu
                        Prawo zobowiązaniowe dopuszcza możliwość zmiany podmiotów w zobowiązaniu, przy czym zmiana może dotyczyć zarówno osoby wierzyciela, jak i osoby dłużnika. Przepisy prawa zobowiązaniowego dopuszczają możliwość zmiany wierzyciela w drodze przelewu wierzytelności (cesji) i w drodze wstąpienia osoby trzeciej w miejsce zaspokojonego wierzyciela. Przepisy w zakresie przelewu wierzytelności uregulowane są Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: k.c.). Cesja jest umową, na mocy której dotychczasowy wierzyciel (cedent) przenosi swoją wierzytelność na osobę trzecią, będącą nowym wierzycielem (cesjonariusz). Z reguły umowa ta może być wykonywana bez zgody dłużnika, niemniej dłużnik powinien być zawiadomiony o cesji, aby mógł przekazywać świadczenie do rąk nowego wierzyciela. Wraz z przelewem wierzytelności na cesjonariusza przechodzą wszelkie prawa i obowiązki z nią związane. Cesja może być zastosowana również w odniesieniu do umowy leasingu samochodu. Korzystający ma prawo scedować prawa i obowiązki wynikające z umowy leasingu operacyjnego na inny podmiot. W praktyce cesja praw i obowiązków wynikających z umowy leasingu ma miejsce na podstawie aneksu do umowy leasingu operacyjnego.
                        • 02.09.2007Orzecznictwo — Czy upadły jest podatnikiem VAT?
                         Wyrokiem z dnia 27 kwietnia 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, w sprawie o sygn. akt I SA/Sz 861/04 ze skargi Syndyka Masy Upadłości K Spółki z o.o. w M (dalej Syndyk), uchylił postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 22 września 2004 r. i poprzedzające je postanowienie Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie z dnia 21 czerwca 2004 r. w przedmiocie zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług za marzec 2004 r. na zaległość w podatku dochodowym od osób prawnych za 2003 r., orzekając jednocześnie, że ww. postanowienia nie podlegają w całości wykonaniu.
                         • 30.08.2007Honoraria artystów zagranicznych
                          Pytanie: Firma organizuje koncert, na którym wystąpi zaproszona piosenkarka z Rosji. Czy jej honorarium należy opodatkować w Polsce?
                          • 28.08.2007Odpłatne zbycie nieruchomości – kilka pytań i odpowiedzi
                           Przy kupnie/zbyciu nieruchomości należy zadbać o odpowiednią dokumentację potwierdzającą cenę, np. opinie rzeczoznawców, oraz – po stronie zbywcy – zapoznać się z przepisami podatkowymi regulującymi kwestię opodatkowania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, które zmieniły się zasadniczo od 1 stycznia 2007 roku i dotyczą nieruchomości nabytych po 1 stycznia 2007 roku. Zaznaczyć należy, że odnośnie zbycia nieruchomości nabytych przed tą datą stosować należy przepisy obowiązujące do końca roku 2006.
                           • 27.08.2007Jak odzyskać zapłacony w UE VAT
                            Każde przedsiębiorstwo mające kontakty gospodarcze z zagranicznymi kontrahentami może ubiegać się o zwrot podatku od wartości dodanej zapłaconego w cenie nabytych za granicą towarów i usług. W znacznej części uprawnienie to dotyczy firm świadczących usługi międzynarodowego transportu, bowiem przedsiębiorstwa te korzystają za granicą z serwisów, napraw, ponoszą wydatki na zakup paliwa, opłaty za przejazdy autostradami oraz usługi parkingowe.
                            • 22.08.2007Usługi transportu międzynarodowego — zakupy za granicą
                             Pytanie: Czy zakupy dokonane za granicą, związane z wykonywaniem usługi transportu międzynarodowego należy księgować brutto, czy netto?
                             • 21.08.2007Opodatkowanie przychodów uzyskiwanych w Polsce przez osoby zagraniczne
                              Pytanie: Jak są opodatkowane przychody osób posiadających ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce z tytułu samodzielnej działalności, kapitałów pieniężnych i praw majątkowych?
                              • 19.08.2007Orzecznictwo — Weksel i PCC
                               Pismem z 16 stycznia 2006 r. Skarżący — Jarosław G. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Wyjaśnił, że wystawił weksel na zabezpieczenie pieniędzy otrzymanych na wykup mieszkania. Z tytułu weksla uiścił opłatę skarbową w wysokości 0,1% kwoty, na którą opiewał weksel. Zdaniem Skarżącego od sprzedaży weksla nie powinien on ponadto uiszczać podatku od czynności cywilnoprawnych. Do wniosku załączył kopię przedmiotowego weksla.
                               • 16.08.2007Orzecznictwo - Wynagrodzenie za pomoc prawną świadczoną z urzędu przez adwokatów i radców prawnych - jaki to przychód?
                                WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lutego 2007 roku. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale l na rozprawie w dniu 26 stycznia 2007 roku sprawy ze skargi Kancelarii Adwokackiej i Radców Prawnych - spółka partnerska na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L.z dnia 12 grudnia 2005 roku nr ZP1/l-4117/l-13/2005w przedmiocie interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania prawa podatkowego uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. z dnia 22 września 2005 roku, Nr ZP1-1-418/1-6/2005;
                                • 13.08.2007Orzecznictwo - Stawka VAT dla infrastruktury towarzyszącej
                                 Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe W. S.A. w Wyszkowie zwróciło się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wyszkowie 9 marca 2005r. wnioskiem z 7 marca 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji prawa, podatkowego co do zakresu i sposobu stosowania art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a, ust. 2 i 3 oraz art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, dalej zwana u.p.t.u.).
                                 • 10.08.2007Problemy z opłatą skarbową
                                  Interpelacja nr 8125 do ministra finansów w sprawie problemów dotyczących funkcjonowania ustawy o opłacie skarbowej
                                  • 09.08.2007Prawie wszystko o ewidencji przebiegu pojazdu
                                   W razie braku ewidencji przebiegu pojazdu wydatki ponoszone przez podatnika – z tytułu używania samochodów osobowych, które nie są środkami trwałymi ani nie są użytkowane na podstawie umowy leasingu – nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.
                                   • 08.08.2007Dokumentowanie zakupu winiety
                                    Pytanie podatnika: Czy fakturę VAT można uznać jako dokument stanowiący podstawę zaliczenia wydatku z niej wynikającego do kosztów uzyskania przychodów?
                                    • 06.08.2007Zmiana w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia PKPiR
                                     Niewielka zmiana w rozporządzeniu z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – rozporządzenie zmieniające ukazało się w Dzienniku Ustaw Nr 140. Będzie obowiązywać od 11.08.2007 r.
                                     • 02.08.2007Opłaty leasingowe zapłacone po rozwiązaniu umowy są kosztem
                                      Pytanie podatnika: Czy kwota stanowiąca wartość ceny nabycia przedmiotu leasingu może być naliczona do kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy została uiszczona po wygaśnięciu umowy na skutek utraty przedmiotu leasingu?
                                      • 01.08.2007Orzecznictwo - Właściciele nieruchomości zarządzanej przez zarządcę sądowego rozliczają VAT
                                       Pismem z dnia 2 marca 2006 r. Elżbieta R działając przez pełnomocnika doradcę podatkowego Pawła Z., w trybie art. 14a ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) zwróciła się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego m.in. w zakresie podatku od towarów i usług, tj. udzielenie informacji, czy w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług istnieje obowiązek deklarowania obrotu uzyskiwanego przez zarządcę sądowego z tytułu zarządu nieruchomością, w której posiada się udział we współwłasności.
                                       • 01.08.2007Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umów leasingu operacyjnego
                                        Pytanie podatnika: dot. skutków podatkowych cesji umowy leasingu.
                                        • 31.07.2007Konsekwencje podatkowe braku dobrowolnego ubezpieczenia AC
                                         Wykorzystywanie samochodów w prowadzonej działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem wypadków komunikacyjnych, strat wynikających z kradzieży, likwidacji na skutek utraty przydatności gospodarczej w wyniku zdarzeń losowych. Wszystkie z tych zdarzeń prowadzą do powstania finansowych strat w majątku firmy. Nie zawsze jednak straty te będą mogły znaleźć odzwierciedlenie w kosztach uzyskania przychodu. W związku z faktem, że niejednokrotnie straty związane z użytkowaniem samochodu w firmie są bardzo kosztowne, warto by przedsiębiorcy zabezpieczyli swoje interesy podatkowe zarówno na gruncie ustawy o podatku dochodowym, jak i ustawy o podatku VAT. W przypadku ryzyka użytkowania samochodu w działalności gospodarczej takim zabezpieczeniem jest wykupienie dobrowolnego ubezpieczenia samochodu.
                                         • 31.07.2007PCC — Opodatkowanie umów spółek i zmiany umów niezgodne z przepisami unijnymi?
                                          Interpelacja nr 7794 do ministra finansów w sprawie zgodności przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dyrektywą Rady UE nr 69/335/EWG z dnia 17 lipca 1969 r.
                                          • 30.07.2007Komunikat MF w sprawie znaków opłaty skarbowej
                                           Ministerstwo Finansów informuje, że z dniem 26 lipca 2007 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 128, poz. 883). W konsekwencji wprowadzonych zmian, oprócz istniejących sposobów zapłaty opłaty skarbowej (gotówką lub bezgotówkowo), przywrócona została możliwość dokonywania zapłaty opłaty skarbowej znakami tej opłaty, będącymi w posiadaniu podatników.
                                           • 26.07.2007Można znów korzystać ze znaków skarbowych
                                            Od dziś do dnia 31 grudnia 2008 r. zapłata opłaty skarbowej może być dokonywana także nabytymi i niewykorzystanymi przed dniem 1 stycznia 2007 r. znakami opłaty skarbowej. Uprawnienie to wynika z przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 128, poz. 883), które dziś zaczynają obowiązywać.
                                            • 25.07.2007Projekt rozporządzenia w sprawie opłaty skarbowej
                                             Ministerstwo Finansów udostępniło projekt rozporządzenia w sprawie opłaty skarbowej. Projekt ten jest konsekwencją zmian w Ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, wprowadzanych Ustawą z dnia 13 czerwca 2007 roku o zmianie ustawy o opłacie skarbowej i w znacznej części zawiera regulacje analogiczne do obowiązującego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu. Poniżej publikujemy pełny tekst projektu wraz z uzasadnieniem: