Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

opłaty skarbowe

 • 27.05.2008Nieodpłatne zniesienie współwłasności samochodu
  Pytanie podatnika: Czy od takiego nieodpłatnego zniesienia współwłasności ułamkowej części samochodu Wnioskodawca będzie zwolniony z płacenia podatku, czy też będzie zobowiązany do uiszczenia podatku?
  • 26.05.2008Orzecznictwo podatkowe: Obowiązkowe składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń a KUP
   Ponoszone wydatki na obowiązkowe składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, do których przynależność przedsiębiorcy nie jest obowiązkowa, nie stanowią w całości kosztów uzyskania przychodu. Wydatki takie przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów do limitu określonego w art. 23 ust. 1 pkt. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
   • 20.05.2008Rekompensata za wypowiedzenie umowy o współpracy
    Pytanie podatnika: Czy wypłacone odszkodowanie wynikające z umowy o współpracy Zleceniodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
    • 08.05.2008Wyłączenie organu podatkowego od załatwienia sprawy podatkowej
     Istotą instytucji wyłączenia organu podatkowego od załatwienia sprawy dotyczącej zobowiązania podatkowego lub innej sprawy normowanej przepisami prawa podatkowego jest utrata właściwości danego organu do załatwienia danej sprawy dotyczącej konkretnego podatnika. Oznacza to, że w innych sprawach dotyczących tego samego podmiotu, jeśli będą również zachodziły przesłanki wyłączenia organu, czynności zmierzające do wyłączenia muszą zostać po raz kolejny odrębnie powtórzone. Jeśli skutecznie dochodzi do wyłączenia danego organu podatkowego, to oczywistym jest jednoczesne wyłączenie wszystkich pracowników urzędu którym kieruje dany organ podlegający wyłączeniu.
     • 07.05.2008Opodatkowanie wewnętrznych dróg gminnych
      Interpelacja nr 1102 do ministra finansów w sprawie zmiany przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
      • 02.05.2008Czy opłaty za bezumowne użytkowanie lokalu podlegają opodatkowaniu VAT?
       Z momentem rozwiązania umowy najmu pomiędzy właścicielem a korzystającym bezumownie z lokalu nie istnieje żaden, nawet dorozumiany, stosunek umowny, z którego świadczenia miałyby charakter usługi, zaś świadczenie podatnika niestanowiące świadczenia usługi pozostaje poza zakresem regulacji art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Opłat za bezumowne korzystanie z cudzego lokalu nie można traktować jako wynagrodzenia należnego właścicielowi za użytkowany lokal w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
       • 29.04.2008Możliwość zaliczenia do KUP opłaty związanej z legalizacją samowoli budowlanej
        Pytanie podatnika: Czy opłata legalizacyjna w wysokości 50.000 zł jest kosztem z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?
        • 24.04.2008Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji
         Interpelacja nr 983 w sprawie podpisywania deklaracji podatkowych przez pełnomocnika
         • 24.04.2008Jak ustalić koszt wytworzenia środka trwałego przy braku dokumentacji
          Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym stanie prawnym, Wnioskodawca może powołać biegłego i w ten sposób ustalić wartość początkową, według stanu budynków i cen z roku ich wybudowania, dla udokumentowania poprawności przyjętych wcześniej wartości i wiarygodności utraconej wyceny, która była podstawą przyjęcia tej wartości?
          • 23.04.2008O opodatkowaniu pakietów medycznych
           Interpelacja nr 927 do ministra finansów w sprawie doliczania do przychodów ze stosunku pracy kosztów świadczeń medycznych ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracowników.
           • 22.04.2008Finansowanie świadczeń medycznych, przychód pracownika i koszt uzyskania przychodów
            Do przychodów pracowników nie zalicza się świadczeń medycznych, które pracodawca zobowiązany jest ponieść na własny koszt. Zaliczają się do nich na przykład wstępne, okresowe oraz kontrolne badania lekarskie. Koniecznym warunkiem do zakwalifikowania wydatków na świadczenia zdrowotne do kosztów podatkowych jest udowodnienie przez pracodawcę, że musiał je ponieść, ponieważ zobowiązywał go do tego kodeks pracy lub inne ustawy.
            • 21.04.2008Opłaty parkingowe a koszt podatkowy
             Pytanie podatnika: Czy zapłacona dodatkowa opłata parkingowa z tytułu nieopłacenia kosztów postoju w miejscu płatnego parkowania stanowi koszt uzyskania przychodów prowadzonej przez naszą Spółkę działalności?
             • 14.04.2008Pokrywanie części wydatków na Internet pracownika terenowego a przychód pracownika
              Jeżeli podatnik pokrywa część wydatków poniesionych przez pracownika terenowego na instalację i korzystanie z prywatnego łącza internetowego używanego także do celów służbowych, to takie dofinansowanie powoduje powstanie przysporzenia majątkowego po stronie pracownika. Z uwagi na to zwrot przez pracodawcę części wydatków na Internet pracownika powoduje powstanie po stronie pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
              • 11.04.2008Orzecznictwo podatkowe: Prawo do indywidualnego ustalania stawki amortyzacyjnej dla środków trwałych przekazanych na działalność gospodarczą
               Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II FSK 1420/06
               • 09.04.2008Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu towarów
                Pytanie podatnika: Czy Spółka może dokonać odliczenia podatku naliczonego z dokumentu SAD mimo, że nie rozliczyła się bezpośrednio z agencją celną? Czy w sytuacji gdy agencja celna w imieniu i na rzecz Spółki dokonała zapłaty VAT, cła i innych opłat a następnie kontrahent dokonał rozliczenia z agencją celną, doszło do wygaśnięcia ciążącego na Spółce zobowiązania podatkowego z tytułu VAT i cła?
                • 08.04.2008Czy nielegalny pobór energii podlega opodatkowaniu VAT?
                 W przypadku nielegalnego poboru energii nie może być mowy o rozporządzeniu prawem przez dostawcę energii, gdyż nie składa on oświadczenia woli z zamiarem przeniesienia prawa, którym dysponuje. Nie można zatem przyjąć, by przy okazji dokonywanych przez pozyskującego bezprawnie energię czynności dochodziło także do oświadczenia woli sprzedawcy energii kreującego czynność prawną sprzedaży energii (dostawy energii w rozumieniu ustawy o VAT). Z uwagi na to nielegalny pobór energii elektrycznej nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu VAT — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
                 • 07.04.2008Przywileje dla sprawdzonych podatników
                  – Instytucja sprawdzonego podatnika powinna zawierać szereg korzystnych z punktu widzenia przedsiębiorców i aparatu skarbowego uprawnień, które mogą ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej przez rzetelnych podatników i tym samym mogą przyczynić się do łatwiejszego i skuteczniejszego egzekwowania zobowiązań podatkowych – uważa Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej.
                  • 07.04.2008Orzecznictwo podatkowe: Wykluczenie rat "leasingowych" z kosztów uzyskania przychodów
                   Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 2008 r., sygn. akt II FSK 26/07
                   • 03.04.2008Uchylanie się od podatku - art. 54 K.K.S. (1)
                    Stosownie do art. 54 § 1 Kodeksu karnego skarbowego (K.k.s.), podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. Według § 2, jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Według zaś § 3, jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
                    • 03.04.2008Orzecznictwo podatkowe: Dochód z nieujawnionych źródeł - jak urząd ustala dochody i koszty
                     Wyrokiem z dnia 24 maja 2006 r., sygn. akt I SA/Sz 35/06, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Danuty S na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 21 grudnia 2005 r. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r.
                     • 01.04.2008Sprzedaż nieruchomości a długi spadkowe
                      Pytanie podatnika: Czy długi obciążające spadek, które musi Pani spłacić po śmierci spadkodawcy, stanowią koszt uzyskania przychodu podlegające odliczeniu?
                      • 31.03.2008Opodatkowanie zwrotu towarów będących przedmiotem WDT
                       Pytanie podatnika: Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym otrzymaną od klienta fakturę, wystawioną w związku z reklamacją można potraktować w całości (tzn. wartość reklamowanego detalu + koszty transportu + koszty obsługi reklamacji) jako WNT?
                       • 18.03.2008Świadczenia medyczne a przychód pracownika
                        Pytanie podatnika: Czy zakup usług medycznych w zakresie wykraczającym poza obowiązek pracodawcy na podstawie przepisów prawa pracy na rzecz pracowników oraz członków ich rodzin opłaconych w sposób zryczałtowany uzależniony od ilości zatrudnionych w danym miesiącu pracowników będzie stanowić przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                        • 18.03.2008Nie będzie na razie zmian w zasadach wydawania interpretacji
                         Interpelacja nr 490 do ministra finansów w sprawie funkcjonowania w praktyce interpretacji
                         • 06.03.2008Opłata wstępna w leasingu a koszty podatkowe
                          Pytanie podatnika: Czy opłatę wstępną, płatną przed wydaniem przedmiotu leasingu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo, w momencie jej poniesienia, czy powinno się ją rozliczyć stosownie do długości okresu, na jaki została zawarta umowa leasingu? Czy kwota nieodliczonego podatku VAT od opłaty wstępnej należy uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów jednorazowo, w momencie poniesienia, czy też należy ją uwzględnić w kosztach stosownie do długości okresu na jaki została zawarta umowa?
                          • 26.02.2008Wydatków na podwyższenie kapitału nie można zaliczyć do KUP
                           Spółka podwyższająca kapitał zakładowy nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków, które są z tym związane — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                           • 25.02.2008Potrącalność kosztów uzyskania przychodów
                            Pytanie podatnika: Czy poniesione w latach 2002-2007 wydatki związane z wynajmowanym lokalem będą mogły być uznane za koszty uzyskania przychodów z chwilą rozpoczęcia działalności gastronomicznej, do której przeznaczony jest przedmiotowy lokal (przewidywane w roku 2008)?
                            • 22.02.2008Opłata skarbowa od pełnomocnictwa lub prokury
                             Pismo PL-835/209/JB/07/ST-795 z 29 sierpnia 2007 r. Dyrektora Departamentu Podatków i Opłat Lokalnych do Regionalnej Izby Obrachunkowej (...)
                             • 18.02.2008Zaliczanie opłat za użytkowanie wieczyste i podatku od nieruchomości do KUP
                              Jedynie wykazanie przez organy podatkowe, że utrzymywanie nieruchomości, w związku z którą ponoszone były wydatki na podatek od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, w żaden sposób nie mogło być powiązane z profilem bieżącej i planowanej działalności podatnika, z której przychody podlegają opodatkowaniu, uzasadniałoby wyłączenie wydatków związanych z tą nieruchomością z kosztów uzyskania przychodów — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                              • 18.02.2008Odszkodowanie z tytułu ponadnormatywnej eksploatacji przedmiotu leasingu jako koszt
                               Pytanie podatnika: Podatnik jako korzystający korzysta z usług leasingu pojazdów samochodowych, w związku z czym ponosi opłaty leasingowe. Jednocześnie zawarta przez Spółkę umowa leasingu zawiera postanowienia dające finansującemu prawo do obciążenia Strony po zakończeniu umowy leasingu kosztem równym szacowanej utracie wartości przedmiotu leasingu. Powyższy koszt obejmuje szkody komunikacyjne nie zgłoszone wcześniej przez Spółkę lub inne usterki przekraczające zasady normalnego zużycia pojazdu w trakcie jego eksploatacji.
                               • 05.02.2008Amortyzacja nakładów dokonanych w obcym środku trwałym
                                Pytanie podatnika: Czy poprawne jest w opisanym stanie faktycznym zastosowanie stawki amortyzacji 10% do inwestycji w obcym środku trwałym?
                                • 29.01.2008Orzecznictwo podatkowe: Zryczałtowany podatek przy sprzedaży nieruchomości i wydatki na spłatę kredytu
                                 Wyrokiem z dnia 27 lutego 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 4174/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzające ją postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Bemowo z dnia 21 września 2005 r., stwierdził, że uchylone akty nie mogą być wykonane w całości oraz zasądził od Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie kwotę 440 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Przedmiotem rozpoznania sądu była sprawa ze skargi Teresy Ż. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dna 29 grudnia 2005 r., nr 1401/FA/4117-14/36/05/WM w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i zastosowania prawa podatkowego.