Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

opłaty skarbowe

 • 19.02.2009Orzecznictwo: Wynajem majątku prywatnego i VAT
  "...Mając powyższe na uwadze należy zauważyć, że zdezaktualizowała się znaczna część (wcześniej słusznych) poglądów doktryny co do uznania za prowadzenia działalności opodatkowanej czynności wynajmu składników majątku. Wydaje się, że także w sytuacji, gdy najem składników majątku będzie stanowił ciągłe pobieranie pożytków z rzeczy (choćby na podstawie umowy zawartej z jednym podmiotem), należy co do zasadny uznać go za prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu VAT..."  
  • 13.02.2009Umorzony podatek nie jest przychodem
   Pytanie podatnika: Czy przychody uzyskane z tytułu umorzonych kwot zaległości podatkowych (podatku od nieruchomości), odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
   • 12.02.2009Opodatkowanie przychodów z najmu
    Pytanie podatnika: Czy przychodem osiąganym z najmu przez wynajmującego w rozumieniu art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, będzie wyłącznie suma pieniędzy wręczana wynajmującemu przez przyszłego najemcę tytułem czynszu za najem rozumianego jako wynagrodzenie za oddanie lokalu do używania, czy także - oprócz powyższego - suma odpowiadająca opłatom ponoszonym przez najemcę (z umowy wynika, iż to on jest zobowiązany do ich ponoszenia), związanym z przedmiotem najmu, w szczególności takim jak: czynsz uiszczany we wspólnocie mieszkaniowej, abonament za media oraz inne opłaty ustalane ryczałtowo, jak również opłaty za wodę, energię elektryczną oraz gaz, które nie są ustalane w sposób ryczałtowy?
    • 04.02.2009Orzecznictwo podatkowe: Odmowa przeprowadzenia dowodu
     Organ może odmówić przeprowadzenia dowodu, gdy żądanie dotyczy tezy dowodowej stwierdzonej już na korzyść strony lub gdy dowód jest fałszywy, lub nie pozostaje w związku z badanymi faktami lub dotyczy okoliczności nieistotnych.
     • 04.02.2009Dokumentowanie transakcji zakupu towarów
      Pytanie podatnika: Czy zakup od ludności mebli, przedmiotów dekoracyjnych i codziennego użytku może być udokumentowany dowodem wewnętrznym i na jego podstawie zaewidencjonowany w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów?
      • 03.02.2009Sprzedaż działki nabytej w wyniku zniesienia współwłasności
       Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca powinien składać PIT-23 wraz z oświadczeniem? Jak powinien postąpić dalej?
       • 30.01.2009Rozbudowa używanego oprogramowania komputerowego
        Pytanie podatnika: Czy Spółka może wydatki poniesione na rozbudowę używanego oprogramowania zaliczyć do pośrednich kosztów podatkowych bieżącej działalności i uznać je za koszt uzyskania przychodu w chwili zarachowania faktur dokumentujących poniesione wydatki?
        • 29.01.2009Orzecznictwo: Droga gminna jako infrastruktura towarzysząca?
         Z uzasadnienia: "Kiedy zatem w art. 146 ust. 3 u.p.t.u. definiuje się infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu i związaną z obiektami budownictwa mieszkaniowego, poprzez określenie jej zakresu przedmiotowego, należy uwzględniać, że stawka obniżona 7 % powinna mieć zastosowanie jedynie do takich inwestycji (remontów) tej infrastruktury, które są realizowane w ramach zadań budownictwa mieszkaniowego (inwestycji budownictwa mieszkaniowego), i których ostatecznymi odbiorcami w sensie podatkowym (finansowym) jako konsumentów w finalnym rachunku (bezpośrednio lub pośrednio - poprzez pośrednich inwestorów jakimi są spółdzielnie czy deweloperzy, sprzedających lub wynajmujących lokale mieszkalne w takich obiektach) są osoby (podmioty) użytkujący te obiekty (infrastrukturę)."
         • 26.01.2009MF: Wprowadzanie dla pewnej grupy pracowników odmiennych regulacji jest nieuzasadnione
          Interpelacja nr 6075 do ministra finansów w sprawie zmian w przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych w celu umożliwienia w większym zakresie odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania poza miejscem zamieszkania, związanych z wykonywaną pracą
          • 19.01.2009Podział majątku a podatek od sprzedaży nieruchomości
           Pytanie podatnika: Czy istnieje po stronie Wnioskodawczyni obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego ze sprzedaży nieruchomości, wskazanego w art. 28 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)?
           • 15.01.2009Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2008 roku
            Formularz jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ”, i którzy w roku podatkowym:
            • 15.01.2009Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2008 roku
             Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
             • 12.01.2009MF: Opłata wstępna powinna być rozliczana w czasie
              Interpelacja nr 5531 do ministra finansów w sprawie kwalifikowania kosztów leasingu
              • 12.01.2009Skutki podatkowe zmiany umów leasingu odnośnie kosztów uzyskania przychodów
               Pytanie podatnika: Czy w przypadku zmiany obowiązujących w Spółce umów leasingu w sposób opisany powyżej, Spółka ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów opłaty manipulacyjne, raty leasingowe i inne wydatki związane z eksploatacją leasingowanych samochodów osobowych poniesionych na podstawie opisanych umów w całym okresie trwania umowy czy jedynie od momentu podpisania aneksu?
               • 29.12.2008Wydatki na podwyższenie kapitału spółki a koszty uzyskania przychodów
                Środki uzyskane na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego (lub akcyjnego) nie stanowią przychodów w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wydatki te będą jednak stanowić koszty podatkowe, gdy podwyższenie kapitału będzie miało na celu rozwój działalności, a więc powiększenie przychodów podatnika — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                • 23.12.2008Podatek od nieruchomości związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
                 Zapytanie nr 2339 do ministra zdrowia w sprawie zmiany interpretacji Ministerstwa Finansów dotyczącej stosowania stawki podatku od nieruchomości do budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, określonej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych
                 • 22.12.2008Czy pakiety medyczne dla pracowników określone ryczałtowo stanowią ich przychód?
                  Prawo do korzystania z prywatnej opieki placówki medycznej, opłacone pracownikom przez pracodawcę, to świadczenie w naturze o określonej wartości. Wartość tego świadczenia to przychód ze stosunku pracy i nie ma tu znaczenia fakt, czy pracownik rzeczywiście korzystał z tych świadczeń medycznych — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                  • 19.12.2008Wystawianie wspólnego rachunku przez współwłaścicieli nieruchomości
                   Pytanie podatnika: Czy współwłaściciele kamienicy, którzy nie są czynnymi podatnikami VAT, mogą wystawić jeden wspólny rachunek dla określonego najemcy?
                   • 05.12.2008Klasyfikacja wydatków poniesionych na inwestycje
                    Pytanie podatnika: Czy Spółka może rozliczyć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów, tzn. nie kapitalizować w wartości początkowej środka trwałego jako koszty wytworzenia koszty wskazane w pkt e), j-o), tj.: — koszty ubezpieczeń inwestycji w trakcie realizacji, — koszty organizacji przetargów, — koszty badań i pomiarów geologicznych i geodezyjnych, — koszty likwidacji środków trwałych (np. koszty rozbiórki) łącznie z nieumorzoną częścią ich wartości początkowej (likwidacja jest bezpośrednio związana z procesem inwestycyjnym), — koszty związane z uzyskaniem pozwoleń budowlanych, środowiskowych, itp., niezbędnych do realizacji danego projektu inwestycyjnego, — opłaty za użytkowanie gruntu i ubezpieczenia obiektu w czasie budowy oraz podatek od nieruchomości od działek, nabytych wyłącznie w celach prowadzenia inwestycji, — koszty związane z uregulowaniem stanu prawnego gruntów, — koszty osobowe pośrednie, tj. koszty wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia, delegacji związanych z inwestycjami i inne koszty pracowników zaangażowanych w proces wytwarzania środka trwałego (np. inwestorzy nadzoru) oraz pracowników zaangażowanych w proces ustalania warunków przyłączeniowych (zawierania umów przyłączeniowych), tj. koszty dotyczące osób, które nie są zaangażowane wyłącznie w wytworzenie danego środka trwałego?
                    • 04.12.2008Rozliczanie opłat eksploatacyjnych
                     Pytania podatnika: 1. Czy w świetle art. 14 ust 1 przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Podatnik prawidłowo kwalifikuje faktury wystawiane na „Opłaty Eksploatacyjne” jako miesięczny przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej? 2. Czy stosownie do art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Podatnik rozliczy w prawidłowym okresie sprawozdawczym tj. w styczniu 2009 r. różnicę pomiędzy wydatkami poniesionymi faktycznie za rok 2008 a sumą wielkości zaliczkowych opłat eksploatacyjnych faktycznie zafakturowanych (wystawione faktury zaliczkowe w roku 2008) i czy prawidłowo postąpi gdy ujmie skutki tego rozliczenia (nadpłata lub niedopłata) w roku 2008 r.?
                     • 13.11.2008Prowadzenie działalności gospodarczej za granicą
                      Pytanie podatnika: Czy przychody uzyskane od firmy H. w Irlandii, ramach podpisanego kontraktu na wykonywanie usług medycznych mogę pomniejszyć o koszty związane z moim pobytem w Irlandii tj. koszty czynszu za wynajęte mieszkanie, energii elektrycznej, opłaty za zezwolenie na wykonywanie zawodu w Irlandii, bilety lotnicze na dojazd i powrót do kraju, koszty używania prywatnego samochodu w celu dojazdu do kliniki itp.?
                      • 12.11.2008Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej?
                       Prawo podatkowe jest skomplikowane i mimo, że rządzący obiecują jego uproszczenie to można odnieść wrażenie, że komplikuje się ono coraz bardziej. Ponadto przepisy podatkowe bywają niejasne nie tylko dla zwykłych podatników ale również dla fachowców, a ich niewłaściwe zastosowanie może powodować poważne konsekwencje, nie tylko finansowe, ale również karne. Pewnym rozwiązaniem w tej sytuacji może być uzyskanie od organu podatkowego interpretacji przepisów podatkowych w indywidualnej sprawie, do której zastosowanie się (nawet gdyby okazała się ona niezgodna z przepisami) nie będzie powodowało konsekwencji.
                       • 07.11.2008Darowizna w formie cesji praw z umowy przedwstępnej
                        Pytania podatnika: Czy w przypadku takiej cesji będzie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania darowizny? Jeśli tak, to czy musi spełnić jakieś dodatkowe warunki oprócz zgłoszenia w ciągu 30 dni faktu nabycia praw, aby z tego zwolnienia skorzystać? Czy forma prawna umowy cesji (umowa cywilnoprawna lub akt notarialny) może wpłynąć na kwestię opodatkowania?
                        • 04.11.2008Podatek od zaległych wynagrodzeń z lat ubiegłych
                         Interpelacja nr 4859 do ministra finansów w sprawie zapłaty zaległego podatku z tytułu przyznanego wyrokiem sądowym wynagrodzenia osobom bezprawnie zwolnionym z pracy
                         • 31.10.2008Orzecznictwo podatkowe: Sposób wypłaty środków finansowych nie powinien decydować o zwolnieniu
                          Sposób wypłaty środków finansowych pochodzących z bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej jest kwestią techniczną, która nie ma znaczenia w przypadku instytucji zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym przypadku kluczowe znaczenie ma bowiem ustalenie źródła środków składających się na bezzwrotną pomoc, czyli podmiotu który ostatecznie ponosi ekonomiczny ciężar bezzwrotnej pomocy.
                          • 30.10.2008Obowiązek ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących
                           Pytania podatnika: 1. Czy Wnioskodawca zobowiązany będzie od dnia 1 listopada 2008 r. ewidencjonować obroty z tytułu wynajmu mieszkań dla osób fizycznych przy zastosowaniu kas rejestrujących, jeżeli usługi te nie będą w całym zakresie dokumentowane fakturą? 2. Czy z uwagi na fakt, że wszystkie należne opłaty za wynajem mieszkań w całości dokonywane są za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy Spółki oraz, że prowadzi ona szczegółowe ewidencje i dowody do tych transakcji, zastosowanie znajdzie zwolnienie ze stosowania kas rejestrujących i wystawiania faktur określone w poz. 38 załącznika do rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących?
                           • 29.10.2008Gmina jako podatnik VAT
                            Organy (urzędy), np. urząd gminy, nie są podatnikami VAT w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych. Powyższego przepisu ustawy o VAT nie można interpretować w oderwaniu od wynikającej z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT definicji podatnika jako podmiotu wykonującego działalność gospodarczą w rozumieniu ust. 2 tego artykułu, przy czym działalność ta musi być wykonywana samodzielnie – we własnym imieniu i na własny rachunek – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie.
                            • 24.10.2008VAT przy roamingu
                             Usługa roamingu, która jest świadczona przez operatora telefonii komórkowej na rzecz abonentów przebywających za granicą, jest usługą telekomunikacyjną, a nie usługą pośrednictwa. W takiej sytuacji świadczącym usługę jest polski, a nie zagraniczny operator. Dlatego też operator musi naliczać VAT od całego wynagrodzenia otrzymanego od abonenta za tę usługę, w tym także od równowartości kwoty przekazanej w rozliczeniu operatorowi zagranicznemu, a nie tylko od pobranej prowizji - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                             • 21.10.2008Refakturowanie opłat administracyjnych i skarbowych
                              Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest zastosowanie zwolnienia od podatku VAT, przy refakturze na kontrahenta, kosztów opłat administracyjnych i skarbowych, które przy zakupie były zwolnione od VAT?
                              • 20.10.2008Wypłata zasądzonego wynagrodzenia a podatek
                               Interpelacja nr 4859 do ministra finansów w sprawie zapłaty zaległego podatku z tytułu przyznanego wyrokiem sądowym wynagrodzenia osobom bezprawnie zwolnionym z pracy
                               • 16.10.2008Skutki podatkowe zmiany umowy leasingu
                                Pytanie podatnika: Czy działania Spółki, opisane poniżej, pozwalają na uznanie, iż umowy leasingu zachowują charakter podatkowych umów leasingu w rozumieniu art. 17b i 17f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym przeniesienie własności przedmiotów leasingu po ich zakończeniu może odbywać się według zasad opisanych w art. 17c, 17d, 17g, 17h i 17j ustawy?
                                • 07.10.2008Refakturowanie dostaw mediów
                                 Pytanie podatnika: Czy można rozliczyć w ten sposób podatek od towarów i usług, tzn. co miesiąc odprowadzać VAT od zaliczek za media, a raz do roku wyrównać to dokładnie do tego co faktycznie przypada na konkretnego najemcę?
                                 • 06.10.2008Orzecznictwo podatkowe: Wydanie akcji jest również wydatkiem
                                  Wydane akcje własne stanowią zapłatę za otrzymany wkład niepieniężny, a ich wartość - stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.p. - powinna stanowić koszt uzyskania przychodu z tytułu późniejszego zbycia przedmiotu tego wkładu w formie aportu. Kosztem powinna być wartość nominalna wydanych akcji.
                                  • 06.10.2008Wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu nie spowoduje konieczności skorygowania kosztów
                                   Pytanie podatnika: Czy dotychczasowo poniesione: 1. opłaty z tytułu leasingu operacyjnego – tj. wpłata wstępna oraz dotychczas uiszczone okresowe opłaty leasingowe, 2. opłaty z tytułu leasingu finansowego – tj. część odsetkowa, – będą mogły być uznane podatkowo jako opłaty z tytułu leasingu, jeśli umowy te zostaną rozwiązane przed terminem ich zakończenia?
                                   • 03.10.2008Sejm rozpoczął prace nad zmianami w ordynacji podatkowej
                                    Krajowa Izba Gospodarcza chwali posłów za szybkie rozpoczęcie prac parlamentarnych nad rządowym projektem nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Zmiany będą oznaczać wprowadzenie do ordynacji podatkowej przepisów długo oczekiwanych przez przedsiębiorców.
                                    • 19.09.2008Dostawa internetu przez stowarzyszenie a opodatkowanie VAT
                                     Zapewnienie dostępu do internetu członkom stowarzyszenia, z którymi zawierane są umowy, stanowi dostawę towaru i podlega opodatkowaniu VAT — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                                     • 18.09.2008Odsetki od kredytu na zakup środka trwałego jako KUP
                                      Pytania podatnika: Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup środka trwałego, mimo że raty kredytu nie są spłacane bezpośrednio z rachunku bankowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz, że środkiem tym jest samochód osobowy, którego wartość początkowa przekracza 20 000 euro, można zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów działalności prowadzonej przez podatniczkę? Czy wystarczającym sposobem udokumentowania poniesienia tego kosztu jest dowód opłaty w postaci wyciągu bankowego, przeliczony w oparciu o umowę kredytową potwierdzającą faktyczny udział odsetek w każdej kolejnej racie?
                                      • 15.09.2008Brak rejestracji działalności nie może rodzić negatywnych skutków dla kontrahentów
                                       Sam fakt braku rejestracji, jako podmiotu gospodarczego, drugiej strony umowy nie może rodzić dla kontrahenta ujemnych skutków i nie jest automatycznie dowodem, że transakcja nie miała miejsca — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
                                       • 11.09.2008Usługa serwisowa a prawo do odliczenia podatku VAT
                                        Uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup usługi serwisowej i wystawionych z góry za cały rok kalendarzowy – nie jest takie oczywiste i budzi szereg wątpliwości.
                                        • 01.09.2008Ogólne zasady korespondencji z organami podatkowymi
                                         Każdy z podatników prędzej czy później staje przed koniecznością napisania pisma do urzędu skarbowego. Mogą to być wyjaśnienia, wnioski, pisma procesowe (odwołania, skargi, zażalenia) i wiele innych. Napisanie prawidłowego pisma jest sprawą tak samo ważną jak i trudną. Często bowiem od właściwej konstrukcji pisma zależy powodzenie sprawy. Ważna jest zatem znajomość kwestii związanych z pismem: terminów i sposobów jego wnoszenia, niezbędnych czynności towarzyszących jego wniesieniu oraz niezbędnych elementów konstrukcji pisma.
                                         • 01.09.2008Czy opłaty eksploatacyjne związane z garażami i lokalami użytkowymi są zwolnione z opodatkowania VAT?
                                          Zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT obejmuje jedynie opłaty eksploatacyjne dotyczące lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi, jak komórki, piwnice lub strych. Zwolnienie to nie dotyczy czynności spółdzielni, za które są pobierane opłaty związane z lokalami użytkowymi bądź garażami – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                                          • 29.08.2008Wydatki na reprezentację i reklamę a koszt podatkowy
                                           Zgodnie z obowiązującym do końca 2006 r. stanem prawnym, ustawodawca nie uznawał za koszty uzyskania przychodów wydatków na reprezentację i reklamę w części przekraczającej 0,25 % przychodów, chyba że reklama była prowadzona w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób. Do końca 2006 r. bardzo istotne było właściwe rozróżnienie wydatków traktowanych jako reprezentacja, reklama limitowana oraz reklama nielimitowana – prowadzona w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób. Obowiązujące przepisy ograniczające możliwość zaliczania wydatków promocyjno - reklamowych w poczet kosztów podatkowych dzieliły je na:
                                           • 28.08.2008Umowa przedwstępna sprzedaży nie może stanowić długu spadkowego
                                            Pytanie podatnika: Czy w opisanym stanie faktycznym zobowiązanie wynikające z umowy przedwstępnej do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości jest długiem spadkowym, który należy odliczyć od wartości spadku celem ustalenia czystej wartości spadku?
                                            • 25.08.2008Gdy wniosek o interpretację dotyczy kilku kwestii
                                             Jeśli wniosek o wydanie interpretacji podatkowej dotyczy kilku odrębnych kwestii, organ podatkowy powinien rozważyć wydanie kilku odrębnych interpretacji dotyczących każdej kwestii. Nie jest bowiem dopuszczalne, aby organ podatkowy w rozstrzygnięciu interpretacji uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe i jednocześnie – w uzasadnieniu tej interpretacji — za prawidłowe w zakresie niektórych kwestii – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                                             • 25.08.2008VAT od charytatywnych SMS-ów
                                              Interpelacja nr 3417 do ministra finansów w sprawie obciążania 22-procentową stawką podatku od towarów i usług wiadomości tekstowych - SMS-ów, wysyłanych w ramach akcji charytatywnych
                                              • 22.08.2008Kary, grzywny i inne opłaty sankcyjne
                                               W działalności gospodarczej dość często zdarzają się sytuacje, w których na podatników nakładane są różnego rodzaju kary lub grzywny. Po uiszczeniu kwoty wynikającej z tego typu tytułów, bardzo często pojawia się problem, jak prawidłowo podatkowo zakwalifikować zapłaconą karę. Dodatkowa trudność wynika także z faktu, że nie zawsze ustawodawca posługuje się słowem „kara” czy „grzywna” w odniesieniu do kwot mających wywołać określony skutek podatkowy.
                                               • 21.08.2008Orzecznictwo: Nieprawidłowe dokumentowanie zakupów złomu od ludności
                                                1. Wyrokiem z dnia 13 września 2006 r., sygn. I SA/Bd 416/06, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, po rozpoznaniu sprawy ze skargi Marii Z... i Huberta Z... (dalej: podatnicy) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2006 r., nr PB 2/4117-9/06, w przedmiocie wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. - oddalił skargę. Jako podstawę prawną wyroku podano art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej: P.p.s.a.).