Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

faktura zbiorcza

 • 18.08.2020Faktura zbiorcza dokumentujca dostawy towarów
  Na porzdku dziennym praktyki gospodarczej s sytuacje gdy sprzedawca regularnie dokonuje dostaw na rzecz tego samego kontrahenta. Przedmiotem wiadczenia mog by takie same towary lub te nie. Dla istoty zawieranych transakcji znaczenia to jednak nie ma. Wane, e sprzedawca i nabywca s ci sami. Mona w takim przypadku zada pytanie czy dostawa taka nie moe zosta uznana za sprzeda towarów o charakterze cigym, rozliczan w okresach rozliczeniowych?
  • 17.08.2020Faktura zbiorcza dokumentujca dostawy towarów
   Na porzdku dziennym praktyki gospodarczej s sytuacje gdy sprzedawca regularnie dokonuje dostaw na rzecz tego samego kontrahenta. Przedmiotem wiadczenia mog by takie same towary lub te nie. Dla istoty zawieranych transakcji znaczenia to jednak nie ma. Wane, e sprzedawca i nabywca s ci sami. Mona w takim przypadku zada pytanie czy dostawa taka nie moe zosta uznana za sprzeda towarów o charakterze cigym, rozliczan w okresach rozliczeniowych?
   • 19.11.2019Wystawienie faktury zbiorczej gdy brak paragonów
    Pytanie: Czy Wnioskodawca postpuje zgodnie z obowizujcymi przepisami, wystawiajc faktur zbiorcz do paragonów nie otrzymujc od Klienta oryginaów paragonów ale posiadajc inne dokumenty (dowód wydania, egzemplarz paragonu fiskalnego majcy posta elektroniczn pozostajcych u Wnioskodawcy) potwierdzajce dokonane wczeniej transakcje?
    • 29.10.2019Zbiorcza korekta take gdy rabat dotyczy tylko jednego towaru
     Spóka zamierza z niektórymi odbiorcami swoich towarów zawrze umowy-porozumienia dotyczce warunków wspópracy oraz promocji - przyznania rabatu posprzedaowego za zakupy zrealizowane w okrelonym okresie. Rabat bdzie obnia warto wynikajc tylko z niektórych faktur, odnoszcych si do konkretnego produktu. Zbiorcza korekta za dany okres bdzie obejmowaa wszystkie faktury z okresu, a jej warto bdzie wynikaa z wylicze dokonanych zgodnie z zasadami promocji. Czy spóka moe wystawi zbiorcz korekt uproszczon dotyczc udzielonego rabatu posprzedanego za dany okres objty promocj zgodnie z art. 106j ust. 3 ustawy o VAT?
     • 28.10.2019Zbiorcza korekta take gdy rabat dotyczy tylko jednego towaru
      Spóka zamierza z niektórymi odbiorcami swoich towarów zawrze umowy-porozumienia dotyczce warunków wspópracy oraz promocji - przyznania rabatu posprzedaowego za zakupy zrealizowane w okrelonym okresie. Rabat bdzie obnia warto wynikajc tylko z niektórych faktur, odnoszcych si do konkretnego produktu. Zbiorcza korekta za dany okres bdzie obejmowaa wszystkie faktury z okresu, a jej warto bdzie wynikaa z wylicze dokonanych zgodnie z zasadami promocji. Czy spóka moe wystawi zbiorcz korekt uproszczon dotyczc udzielonego rabatu posprzedanego za dany okres objty promocj zgodnie z art. 106j ust. 3 ustawy o VAT?
      • 06.08.2019Faktury zbiorcze. Kiedy mona wystawia?
       Pytanie: Faktura zbiorcza jest wystawiana Klientowi na jego danie, maksymalnie za okres jednego miesica kalendarzowego. Czy Wnioskodawca postpuje prawidowo wystawiajc faktur zbiorcz dla Klienta, który zgasza danie wystawienia faktury zbiorczej bez przekazania Wnioskodawcy paragonów fiskalnych, z jednoczesn identyfikacj transakcji oraz Klienta na podstawie dokumentów Dowód Wydania i egzemplarzy paragonów fiskalnych majcych posta elektroniczn, pozostajcych u Wnioskodawcy?
       • 17.04.2019Kurs waluty dla zbiorczej faktury korygujcej
        Pytanie: Czy Spóka moe wystawi jedn (zbiorcz) faktur korygujc za dany okres z tytuu udzielenia opustu dla danego kontrahenta, w sytuacji, gdy nie dotyczy ona wszystkich transakcji dokonanych pomidzy Spók oraz tym kontrahentem w danym okresie? Jaki powinien by zastosowany kurs przeliczenia waluty wg kursu NBP przy wystawieniu ww. faktury, czy powinien by to kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzajcego dzie zakoczenia oznaczonego w umowie okresu, czy kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzajcego dzie wystawienia faktury korygujcej, czy moe odrbny kurs dla kadej z dostaw, których cena jest zbiorczo korygowana?
        • 29.08.2018Wystawienie faktury zbiorczej do kilku paragonów
         Pytanie: Czy Wnioskodawca postpuje prawidowo wystawiajc faktur zbiorcz dla Klienta, dziaajc w opisanym stanie faktycznym, w którym Klient zgasza danie wystawienia faktury zbiorczej bez przekazania Wnioskodawcy paragonów fiskalnych, z jednoczesn identyfikacj transakcji oraz Klienta na podstawie dokumentów Dowód Wydania i egzemplarzy paragonów fiskalnych majcych posta elektroniczn, pozostajcych u Wnioskodawcy?
         • 20.06.2018Jedna faktura do sprzeday udokumentowanej kilkoma paragonami
          Pytanie: Czy Wnioskodawca postpuje prawidowo wystawiajc faktur zbiorcz dla Klienta, dziaajc w opisanym stanie faktycznym, w którym Klient zgasza danie wystawienia faktury zbiorczej bez przekazania Wnioskodawcy paragonów fiskalnych, z jednoczesn identyfikacj transakcji oraz Klienta na podstawie dokumentów Dowód Wydania i egzemplarzy paragonów fiskalnych majcych posta elektroniczn, pozostajcych u Wnioskodawcy?
          • 19.04.2018Wystawianie faktur zbiorczych VAT
           Uproszczenie w zakresie fakturowania polegajce na moliwoci wystawiania faktury zbiorczej celem udokumentowania kilku odrbnych dostaw towarów lub usug wykonanych w cigu miesica obowizuje w polskim systemie VAT od 1 stycznia 2013 r. Stao si to dziki zmianie zapisu w rozporzdzeniu Ministra Finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usug, do których nie maj zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usug (Dz.U. Nr 68, poz. 360 z pón.zm.). Stanowia ona implementacj art. 223 Dyrektywy 2006/112/WE RADY z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartoci dodanej (Dz.Urz. L 347/1), dajcego pastwom czonkowskim UE uprawnienie do umoliwienia podatnikom sporzdzenia faktury zbiorczej obejmujcej kilka odrbnych dostaw towarów lub usug.
           • 18.04.2018Wystawianie faktur zbiorczych VAT
            Uproszczenie w zakresie fakturowania polegajce na moliwoci wystawiania faktury zbiorczej celem udokumentowania kilku odrbnych dostaw towarów lub usug wykonanych w cigu miesica obowizuje w polskim systemie VAT od 1 stycznia 2013 r. Stao si to dziki zmianie zapisu w rozporzdzeniu Ministra Finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usug, do których nie maj zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usug (Dz.U. Nr 68, poz. 360 z pón.zm.). Stanowia ona implementacj art. 223 Dyrektywy 2006/112/WE RADY z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartoci dodanej (Dz.Urz. L 347/1), dajcego pastwom czonkowskim UE uprawnienie do umoliwienia podatnikom sporzdzenia faktury zbiorczej obejmujcej kilka odrbnych dostaw towarów lub usug.
            • 27.12.2017Podatki 2018. MF o JPK dla mikroprzedsibiorców - pytania i odpowiedzi
             Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest zestawem informacji o operacjach gospodarczych przedsibiorcy za dany okres. Przesya si go wycznie w wersji elektronicznej. Dane s pobierane bezporednio z systemów finansowo-ksigowych przedsibiorstwa. JPK posiada okrelony ukad i format (schemat xml), który uatwia jego przetwarzanie. Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyaj JPK_VAT, czyli ewidencj zakupu i sprzeday VAT, z kolei od 1 lipca 2018 r. – wszyscy podatnicy VAT, którzy prowadz ksigowo w formie elektronicznej, przekazuj inne struktury JPK na danie organów podatkowych.
             • 11.10.2017Podatki 2018. MF o JPK dla mikroprzedsibiorców - pytania i odpowiedzi
              Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest zestawem informacji o operacjach gospodarczych przedsibiorcy za dany okres. Przesya si go wycznie w wersji elektronicznej. Dane s pobierane bezporednio z systemów finansowo-ksigowych przedsibiorstwa. JPK posiada okrelony ukad i format (schemat xml), który uatwia jego przetwarzanie. Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyaj JPK_VAT, czyli ewidencj zakupu i sprzeday VAT, z kolei od 1 lipca 2018 r. – wszyscy podatnicy VAT, którzy prowadz ksigowo w formie elektronicznej, przekazuj inne struktury JPK na danie organów podatkowych.
              • 04.10.2017Zbiorcza faktura a limit patnoci gotówkowych
               Czy dokonanie patnoci za zbiorcz faktur, której równowarto przekracza 15 000 z, obejmujc kilka lub kilkanacie odrbnych od siebie dostaw towarów realizowanych na podstawie dziennych zamówie z kilku punktów sprzeday powoduje konieczno wyczenia z kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej czci, w jakiej patno dotyczca powyszej faktury zostaa dokonana bez porednictwa rachunku patniczego?
               • 03.10.2017Zbiorcza faktura a limit patnoci gotówkowych
                Czy dokonanie patnoci za zbiorcz faktur, której równowarto przekracza 15 000 z, obejmujc kilka lub kilkanacie odrbnych od siebie dostaw towarów realizowanych na podstawie dziennych zamówie z kilku punktów sprzeday powoduje konieczno wyczenia z kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej czci, w jakiej patno dotyczca powyszej faktury zostaa dokonana bez porednictwa rachunku patniczego?
                • 08.11.2016Podatki 2016: Korekta faktury w walucie obcej
                 Pytanie podatnika: Czy w przypadku, gdy zgodnie z obowizujcym od dnia 1 stycznia 2016 r. stanem prawnym, Spóka dokona stosownych korekt przychodów na bieco na podstawie wystawionych not ksigowych/faktur korygujcych, to wówczas dla celów rozliczenia CIT powinna zastosowa do przeliczenia waluty obcej na zotówki kurs EUR z ostatniego dnia roboczego poprzedzajcego dzie wystawienia faktury/noty korygujcej?
                 • 27.01.2016Prawo do odliczenia VAT z jednej zbiorczej faktury korygujcej
                  Pytanie podatnika: Z uwagi na du ilo transakcji i ograniczenia systemowe (system wymaga manualnego wprowadzenia kadej pozycji korekty) Wnioskodawca planuje wystawi tylko jeden dokument korygujcy kilkaset dostaw dokonanych w sierpniu 2015 r. Czy przysugiwa bdzie odliczenie VAT naliczonego wynikajcego ze zbiorczej faktury korygujcej wystawionej w oparciu o art. 86 ust. 1 ustawy o VAT?
                  • 18.08.2015Rozliczenia VAT. Zbiorcze faktury korygujce
                   W przypadku, gdy konieczne jest wystawienie faktur korygujcych do wikszej iloci faktur, rozwizaniem, ktre warto wzi pod uwag jest art. 106j ust. 3 ustawy o VAT. Przepis ten dopuszcza bowiem wystawienie tzw. zbiorczej faktury korygujcej.
                   • 07.07.2015Zbiorcze faktury korygujce dokumentujce udzielone rabaty
                    Pytanie podatnika: Spka zamierza dokumentowa przyznanie rabatw poprzez wystawienie zbiorczych faktur korygujcych za dany okres (np. miesic, kwarta lub rok). Rabaty bd wykazywane przez spk na fakturze kwotowo w odniesieniu do caoci obrotu (wszystkich dostaw) zrealizowanych z okrelonym kontrahentem w danym okresie. Czy na podstawie tych faktur spka bdzie uprawniona do obnienia podstawy opodatkowania i podatku nalenego, przy zachowaniu pozostaych warunkw okrelonych w art. 29a ust. 13 i ust. 15 ustawy o VAT?
                    • 28.01.2015Uproszczone faktury korygujce dokumentujce bonusy udzielane kontrahentom
                     Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo wystawia zbiorcze uproszczone faktury korygujce dokumentujce bonusy udzielane kontrahentom speniajce wymogi na art. 106j ust. 3 ustawy o VAT? Czy wystawione faktury bd stanowiy podstaw obnienia podstawy opodatkowania i podatku nalenego przy zaoeniu, e zostan one w prawidowy sposb dostarczone do kontrahenta lub wobec braku takiego potwierdzenia, przy udokumentowanej prbie dorczenie Spka bdzie dysponowaa innymi dokumentami potwierdzajcymi, e transakcja zostaa zrealizowana na warunkach objtych korekt?
                     • 17.10.2014Zbiorcza faktura korygujca dokumentujca udzielenie bonusu
                      Pytanie podatnika: Czy wystawiane przez spk faktury korygujce dokumentujce udzielane przez ni bonusy, speniaj wymogi przewidziane w odpowiednich przepisach, tj. s zgodne z art. 106j ust. 2 lub ust. 3 ustawy o podatku od towarw i usug i, w konsekwencji, wspomniane faktury korygujce stanowi z formalnego punktu widzenia, przy zachowaniu pozostaych warunkw, podstaw do obnienia podstawy opodatkowania i podatku nalenego udokumentowany nimi rabat (bonus)?
                      • 21.05.2014VAT: Opodatkowanie i dokumentowanie udzielanych bonusw
                       Pytanie podatnika: Spka w ramach prowadzonej dziaalnoci dokonuje na rzecz kontrahentw (odbiorcw) dostaw towarw. Podstaw wsppracy stanowi umowa o wsppracy handlowej. Okrela ona warunki wsppracy, przewidujc m.in. udzielanie bonusw majcych na celu intensyfikacj obrotw midzy stronami umowy. Zgodnie z umow, Wnioskodawca zobowizuje si do przyznawania bonusw (premii pieninych) z tytuu i pod warunkiem dokonania przez odbiorc, w danym okresie rozliczeniowym (kwarta, rok kalendarzowy) okrelonej iloci zakupw towarw od Wnioskodawcy. Czy czynno polegajca na udzielaniu bonusw podlega opodatkowaniu VAT?
                       • 28.04.2014Rabaty a VAT 2014r. Wystawianie zbiorczych faktur korygujcych
                        Pytanie podatnika: Czy praktyka Spki dotyczca wystawiania zbiorczych faktur korygujcych dokumentujcych przyznane rabaty jest prawidowa w rozumieniu przepisw obowizujcych od 1 stycznia 2014 r.?
                        • 10.10.2013Korekta kosztw i przychodw po zwrocie towarw
                         Pisalimy niedawno, e w przypadku zwrotu towaru organy podatkowe nakazuj korygowanie przychodw i kosztw w okresie, w ktrym pierwotna sprzeda miaa miejsce. Czasami trzeba si bdzie cofn o kilka czy kilkanacie miesicy. Najnowsze interpretacje podatkowe potwierdzaj, niestety, to niekorzystne dla podatnika rozwizanie.
                         • 01.10.2013Zbiorcze faktury korygujce w przypadku rabatw
                          Pytanie podatnika: Po zakoczeniu miesica, zgodnie z umow spka wystawi faktur korygujc na rabat. Czy na podstawie zawartej umowy spka moe wystawi zbiorcz faktur korygujc w trybie § 13 ust. 3 i 4?
                          • 11.09.2013Zbiorcza uproszczona faktura korygujca
                           W praktyce obrotu gospodarczego czsto wystpuj zdarzenia skutkujce koniecznoci skorygowania faktury pierwotnej. Faktur korygujc wystawia si m.in. w przypadku stwierdzenia pomyki w uprzednio wystawionej fakturze, w razie zwrotu towarw czy te w zwizku z udzieleniem rabatu. Warto wic wiedzie, e obecnie obowizujce przepisy dotyczce wystawiania faktur przewiduj kilka rodzajw faktur korygujcych, ktre rni si midzy sob liczb i rodzajem elementw obowizkowych.
                           • 24.05.2013Zbiorcza faktura korygujca dokumentujca rabat
                            Pytanie podatnika: Wnioskodawca udziela kontrahentom rabatu w stosunku do produkowanych produktw z tytuu przekroczenia przez danego kontrahenta ustalonego umownie progu obrotu okrelonymi, wybranymi towarami, cho przypisywany jest caemu obrotowi osignitemu przez konkretnego kontrahenta. Udzielany przez Wnioskodawc rabat jest zatem kalkulowany na podstawie czci dostaw (tylko niektrych okrelonych towarw), ale rozliczany w odniesieniu do caoci obrotu. Czy zbiorcza faktura korygujca wystawiana w wyniku udzielenia powinna zawiera obligatoryjne elementy wskazane w § 13 ust. 2 rozporzdzenia fakturowego?
                            • 22.05.2013Podatki 2014: Ustalanie podstawy opodatkowania dla celw VAT okrelonej w walucie obcej
                             Pytanie: Fakturuj sprzeda usug na rzecz jednego kontrahenta faktur zbiorcz (zgodnie z § 9 ust. 3 rozporzdzenia fakturowego). Faktury wystawiane s w walucie obcej (euro), a stosowany kurs do przeliczenia wartoci faktury bior z dnia poprzedzajcego dzie wystawienia faktury (wiadcz usugi, co do ktrych obowizek podatkowy powstaje na zasadzie oglnej). Czy w zwizku ze zmian przepisw od 1 stycznia 2014 r. takie fakturowanie bdzie moliwe? Czy do przeliczenia wartoci tej faktury bd musia stosowa kilka kursw euro – w zalenoci od dnia wykonania usugi?
                             • 07.11.2012Odliczanie VAT na podstawie zestawienia faktur korygujcych
                              Pytanie podatnika: Spka otrzymaa od leasingodawcy dokument zatytuowany: Korekty faktur VAT. Jest to zestawienie w formie tabeli. Przyczyn korekty jest zmiana statusu czynnoci ze zwolnionej na opodatkowany podstawow stawk VAT - dotyczy refakturowania skadek ubezpieczeniowych. Czy w przypadku otrzymania ww. dokumentu i braku moliwoci uzyskania faktur korygujcych spka ma prawo odliczy VAT z takiego zestawienia?
                              • 30.10.2012Korekta faktury VAT po zwrocie towaru
                               Pytanie podatnika: Czy korekty z tytuu zwrotw towarw wystawione po zbiorczej korekcie maj by wystawione do wartoci pierwotnej towarw wynikajcej z faktur sprzeday bez rabatu czy te do ich wartoci zmniejszonej po uwzgldnieniu rabatu wynikajcego ze zbiorczej faktury korygujcej?
                               • 24.08.2012Refakturowanie kosztw reklamacji – konsekwencje w VAT
                                Pytanie podatnika: Czy dat powstania obowizku podatkowego moe by data wystawienia refaktury?
                                • 07.02.2012Termin rozliczania faktur korygujcych
                                 Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca powinien uj przedmiotow korekt cen produktw, wynikajc z kocowej caorocznej korekty cen? Czy Wnioskodawca powinien uj korekty cen produktw w rozliczeniu podatku za poszczeglne miesice, w ktrych nastpoway transakcje sprzeday/dostawy produktw, do ktrych odnosi si dana zbiorcza faktura korygujca?
                                 • 04.01.2012Moment rozliczenia faktury korygujcej zwikszajcej podstaw opodatkowania VAT
                                  Z uzasadnienia WSA: Termin rozliczenia przez sprzedawc faktur korygujcych zwikszajcych kwot nalenego podatku VAT uzaleniony jest od okolicznoci powodujcych konieczno dokonania korekt faktur pierwotnych. W rozpatrywanej sprawie przyczyn korekty stanowi dodatek do cen towarw wypacany na podstawie dodatkowego porozumienia midzy stronami. Zdarzenie to niewtpliwie nastpio po wystawieniu faktury pierwotnej i nie byo znane w chwili jej wystawienia, dlatego te nie byo podstaw do dokonania korekty deklaracji "wstecz", skoro pierwotnie sporzdzona faktura i deklaracja VAT byy prawidowe.
                                  • 21.07.2011Zbiorcza faktura korygujca dla udokumentowania rabatw
                                   Pytanie podatnika: Czy w przypadku rabatw potransakcyjnych udzielanych rnym klientom w okresie po dniu 1 stycznia 2011 r. istnieje moliwo wystawienia jednej faktury korygujcej dla okrelonego klienta na rabat udzielony w danym okresie? Do takiej zbiorczej korekty, na ktrej znalazaby si czna kwota rabatu zaczone zostayby pierwotne faktury, ktre podlegaj skorygowaniu.
                                   • 01.12.2010Premie pienine: Nota korygujca nie uprawnia do korekty VAT
                                    Podatnik VAT udzielajc rabatu w postaci wypaty premii pieninej, aby mg dokona obnienia podstawy opodatkowania, powinien wystawi faktur korygujc – orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Poznaniu.
                                    • 08.01.2010Dokumentowanie zbiorcz faktur korygujc udzielonych rabatw
                                     Pytanie podatnika: Czy dopuszczalne jest wystawianie zbiorczych faktur korygujcych dokumentujcych udzielone przez Wnioskodawc rabaty w danym miesicu rozliczeniowym, na warunkach wskazanych w opisanym stanie faktycznym?
                                     • 04.03.2009Wystawienie zbiorczej wewntrznej faktury korygujcej a obnienie podatku nalenego
                                      Pytanie podatnika: Czy Spce przysuguje prawo do obnienia kwoty podatku nalenego w zwizku z wystawieniem wewntrznej faktury korygujcej w rozliczeniu za miesic wystawienia tej faktury korygujcej? Czy Spce przysuguje prawo do obnienia kwoty podatku nalenego na podstawie jednej zbiorczej faktury korygujcej?
                                      • 16.06.2008Bonus zamiast ulgi podatkowej
                                       Abonenci usugi multipakiet tp, ktrzy nie skorzystali z ulgi internetowej w rozliczeniach za 2007 rok, mog zwrci si do TP o przyznanie rekompensaty w formie bonusu – poinformowa Urzd Komunikacji Elektronicznej.
                                       • 08.06.2006Wystawianie faktur korygujcych dotyczcych wicej ni jednej faktury sprzeday dla tego samego odbiorcy
                                        Pytanie podatnika: Czy w przypadku przyznania swoim kontrahentom rabatu, Spka ma prawo do wystawienia jednej zbiorczej faktury korygujcej do wielu faktur wystawionych na rzecz jednego klienta w okresie obejmujcym kilka miesicy? Czy potwierdzenie odbioru takiej zbiorczej faktury korygujcej przez nabywc uprawnia Spk do obnienia kwoty podatku nalenego w miesicu, w ktrym otrzymaa ona to potwierdzenie (w przypadku dostaw krajowych)?