Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

faktura najem

 • 27.10.2020Prawo do penego odliczenia VAT od wydatków zwizanych z kamperem
  Wspólnicy spóki cywilnej, autorzy ksiek podróniczych, podjli decyzj o kupnie kampera (leasing operacyjny). Postanowili, e kolejne 5 lat spdz na podróowaniu kamperem po Europie i pisaniu ksiki/poradnika na ten temat. W czasach postoju i powrotu do Polski kamper bdzie odpatnie wypoyczany. Spóka sporzdzi regulamin najmu, bdzie wystawia faktury/paragony za najem. Czy takie uytkowanie kampera uprawnia do penego (100%) odliczenia VAT naliczonego od rat leasingowych, zakupu paliwa oraz wszelkich innych kosztów biecej eksploatacji?
  • 30.09.2020Zasady wystawiania faktur zaliczkowych i kocowych
   W myl art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT), podatnik jest obowizany wystawi faktur dokumentujc otrzymanie przez niego caoci lub czci zapaty przed dokonaniem dostawy towarów i wiadczenia usug. Taki obowizek nie powstaje jedynie w sytuacji, gdy zaliczka zostaa wpacona na poczet: wewntrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynnoci, dla których obowizek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT (czyli m.in. wiadczenia usug najmu czy staej obsugi prawnej i biurowej).
   • 24.09.2020Dodatkowe nalenoci za najem i opaty za media nie zawsze s czci usugi kompleksowej
    Opaty poniesione z tytuu czynszu najmu wraz z opatami dodatkowymi za media nie zawsze bd stanowi usug kompleksow. Wycznie w przypadku ryczatowego rozliczenia mediów, usuga najmu winna by rozpatrywana cznie z ni jako kompleksowa. W przypadku mediów refakturowanych, których zuycie mona okreli na podstawie rzeczywistego zuycia uzna naley j za usug odrbn.
    • 23.09.2020Dodatkowe nalenoci za najem i opaty za media nie zawsze s czci usugi kompleksowej
     Opaty poniesione z tytuu czynszu najmu wraz z opatami dodatkowymi za media nie zawsze bd stanowi usug kompleksow. Wycznie w przypadku ryczatowego rozliczenia mediów, usuga najmu winna by rozpatrywana cznie z ni jako kompleksowa. W przypadku mediów refakturowanych, których zuycie mona okreli na podstawie rzeczywistego zuycia uzna naley j za usug odrbn.
     • 30.07.2020Powstanie obowizku podatkowego przy refakturowaniu mediów
      Wynajmowi nieruchomoci czsto towarzysz dodatkowe usugi, z reguy jest to dostawa elektrycznoci, wody, gazu, potocznie nazywanych mediami. Najemca moe ich koszty ponosi osobicie, uprzednio przepisujc na siebie liczniki, lub te regulowa nalenoci za nie na podstawie faktur od dystrybutorów, przedoonych mu przez wynajmujcego. Moe te czyni to na podstawie faktur wystawianych przez wynajmujcego, który ma w tym zakresie dwie moliwoci. Moe naleno za media wkalkulowa do opat czynszowych bd te dokonywa ich refakturowania.
      • 29.07.2020Powstanie obowizku podatkowego przy refakturowaniu mediów
       Wynajmowi nieruchomoci czsto towarzysz dodatkowe usugi, z reguy jest to dostawa elektrycznoci, wody, gazu, potocznie nazywanych mediami. Najemca moe ich koszty ponosi osobicie, uprzednio przepisujc na siebie liczniki, lub te regulowa nalenoci za nie na podstawie faktur od dystrybutorów, przedoonych mu przez wynajmujcego. Moe te czyni to na podstawie faktur wystawianych przez wynajmujcego, który ma w tym zakresie dwie moliwoci. Moe naleno za media wkalkulowa do opat czynszowych bd te dokonywa ich refakturowania.
       • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. II) - objanienia MF
        Drugi fragment objanie podatkowych MF ws. podatków dochodowych, który dzisiaj publikujemy, zawiera zagadnienia dot. pojcia i momentu powstania przychodu w wietle przepisów Tarczy antykryzysowej, amortyzacji rodków trwaych nabytych w celu produkcji towarów zwizanych z przeciwdziaaniem pandemii COVID-19, nowych preferencji dla podatników korzystajcych z ulgi B+R , terminu zapaty podatku od przychodów z budynków, ulgi na ze dugi, rozliczania strat podatkowych, uproszczonych zaliczek, a take przychodu z tyt. obnienia czynszu najmu.
        • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. II) - objanienia MF
         Drugi fragment objanie podatkowych MF ws. podatków dochodowych, który dzisiaj publikujemy, zawiera zagadnienia dot. pojcia i momentu powstania przychodu w wietle przepisów Tarczy antykryzysowej, amortyzacji rodków trwaych nabytych w celu produkcji towarów zwizanych z przeciwdziaaniem pandemii COVID-19, nowych preferencji dla podatników korzystajcych z ulgi B+R , terminu zapaty podatku od przychodów z budynków, ulgi na ze dugi, rozliczania strat podatkowych, uproszczonych zaliczek, a take przychodu z tyt. obnienia czynszu najmu.
         • 15.06.2020Faktura dla osoby fizycznej nieprowadzcej dziaalnoci gospodarczej
          Kontrahenci podatników VAT mog nalee do dwóch rónych kategorii. Podmioty gospodarcze, które otrzymuj faktur VAT jako dokument potwierdzajcy realizacj transakcji na ich rzecz, oraz osoby fizyczne nieprowadzce dziaalnoci gospodarczej i rolnicy ryczatowi. Zasad jest, e sprzeda dla tej drugiej grupy powinna zosta zarejestrowana w kasie fiskalnej. Transakcja taka potwierdzona zostaje przez paragon wystawiony przez to urzdzenie. Jednake w cile okrelonych przypadkach istnieje moliwo skorzystania ze zwolnienia z obowizku stosowania kasy fiskalnej.
          • 15.04.2020Zasady wystawiania faktur zaliczkowych i kocowych
           W myl art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT), podatnik jest obowizany wystawi faktur dokumentujc otrzymanie przez niego caoci lub czci zapaty przed dokonaniem dostawy towarów i wiadczenia usug. Taki obowizek nie powstaje jedynie w sytuacji, gdy zaliczka zostaa wpacona na poczet: wewntrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynnoci, dla których obowizek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT (czyli m.in. wiadczenia usug najmu czy staej obsugi prawnej i biurowej).
           • 18.02.2020Powstanie obowizku podatkowego przy refakturowaniu mediów
            Wynajmowi nieruchomoci czsto towarzysz dodatkowe usugi, z reguy jest to dostawa elektrycznoci, wody, gazu, potocznie nazywanych mediami. Najemca moe ich koszty ponosi osobicie, uprzednio przepisujc na siebie liczniki, lub te regulowa nalenoci za nie na podstawie faktur od dystrybutorów, przedoonych mu przez wynajmujcego. Moe te czyni to na podstawie faktur wystawianych przez wynajmujcego, który ma w tym zakresie dwie moliwoci. Moe naleno za media wkalkulowa do opat czynszowych bd te dokonywa ich refakturowania.
            • 22.01.2020Faktura dla osoby fizycznej nieprowadzcej dziaalnoci gospodarczej
             Kontrahenci podatników VAT mog nalee do dwóch rónych kategorii. Podmioty gospodarcze, które otrzymuj faktur VAT jako dokument potwierdzajcy realizacj transakcji na ich rzecz, oraz osoby fizyczne nieprowadzce dziaalnoci gospodarczej i rolnicy ryczatowi. Zasad jest, e sprzeda dla tej drugiej grupy powinna zosta zarejestrowana w kasie fiskalnej. Transakcja taka potwierdzona zostaje przez paragon wystawiony przez to urzdzenie. Jednake w cile okrelonych przypadkach istnieje moliwo skorzystania ze zwolnienia z obowizku stosowania kasy fiskalnej.
             • 14.01.2020Zwrot VAT z faktury zaliczkowej
              Pytanie: Czy w zwizku z wykonywaniem czynnoci opodatkowanych VAT polegajcych na wynajmie lokalu uytkowego i mieszkalnego na cele niemieszkaniowe bdzie Wnioskodawcy przysugiwao prawo do zwrotu podatku naliczonego w terminie 60 dni wynikajcego z faktur zaliczkowych a potem z faktury kocowej na zakup lokalu niemieszkalnego, który to lokal - ze wzgldu na to, e jest w budowie - nie jest jeszcze wynajmowany?
              • 23.12.2019Wynajem spóce lokalu przez wspólnika a koszty podatkowe
               Pytanie: Wnioskodawca jest wacicielem lokalu mieszkalnego wykorzystywanego na potrzeby dziaalnoci gospodarczej (dziaalno biurowa). W czci lokalu Wnioskodawca prowadzi obecnie wasn jednoosobow dziaalno gospodarcz, cz lokalu wynajmuje osobie trzeciej, a cz lokalu wynajmuje spóce cywilnej w której jest wspólnikiem (aktualnie posiadajcym 25% udziau w zyskach i stratach). Czy czynsz najmu ponoszony na rzecz Wnioskodawcy przez spók cywiln, w czci odpowiadajcej udziaowi Wnioskodawcy w zyskach i stratach tej spóki stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu z tytuu prowadzonej dziaalnoci gospodarczej?
               • 18.12.2019Ulga na ze dugi w VAT po upywie dwóch lat
                Pytanie: Wnioskodawca zamierza obecnie dokona korekty rozliczenia za poprzednie okresy. Wnioskodawca zakada, e do dnia zoenia korekt deklaracji podatkowych wierzytelnoci nie zostan uregulowane lub zbyte w jakiejkolwiek formie. Od koca roku, w którym zostay wystawione faktury upyn okres duszy ni 2 lata. Czy Wnioskodawca moe skorzysta z ulgi wynikajcej z art. 89a ustawy w stosunku do faktur wystawionych w 2015 i 2016 r.?
                • 02.12.2019VAT. Najem moe rozlicza tylko jeden z wacicieli
                 Pytanie: Gdy jeden ze wspówacicieli uyczy drugiemu nieodpatnie swoj cz nieruchomoci, a on nieruchomoci wynajmie osobie trzeciej, to czy na fakturach i umowach na wynajem mog by wskazywane dane tylko jednego wspówaciciela: tj. imi, nazwisko, adres, NIP, czy moe jest obowizek aby na fakturach widniay dane obu wspówacicieli? Czy VAT od wynajmu wszystkich nieruchomoci moe rozlicza tylko jeden wspówaciciel który na podstawie umowy nieodpatnego uyczenia moe uzyska prawo do reprezentowania nieruchomoci?
                 • 18.11.2019NSA. Refakturowanie mediów przy umowie najmu
                  Z uzasadnienia: Usugi dostawy wody, odprowadzania cieków stanowi obiektywnie jedno niepodzielne wiadczenie ekonomiczne. Pomimo bowiem odrbnego wskazania w umowie czynszu najmu oraz kosztów za te media, najemca nie moe decydowa o koszcie korzystania z nich. Dodatkowo najemca nie ma wyboru podmiotu dostarczajcego wskazane media do budynku dzierawionego przez wnioskodawc. Dostarczanie naley zatem potraktowa jako wiadczenie jednolite i kompleksowe. W konsekwencji odsprzeda mediów naley traktowa jako element usugi najmu, a zatem w rozpatrywanej sprawie gmina bdzie moga stosowa zwolnienie z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 u.p.t.u.
                  • 12.11.2019Czy wynajem powierzchni reklamowej to dla celów VAT to samo co najem?
                   Midzy wynajmem (dzieraw) nieruchomoci lokalowych lub gruntowych, a wynajmem powierzchni dla celów reklamowych istnieje wiele podobiest. Chodzi np. o czas, na jaki zawierane s umowy, okresy rozliczeniowe, w jakich nastpuj patnoci czy podobny pozornie charakter usugi. Jednak dla celów okrelenia momentu powstania obowizku podatkowego w VAT to dwie zupenie odrbne czynnoci.
                   • 08.11.2019Czy wynajem powierzchni reklamowej to dla celów VAT to samo co najem?
                    Midzy wynajmem (dzieraw) nieruchomoci lokalowych lub gruntowych, a wynajmem powierzchni dla celów reklamowych istnieje wiele podobiest. Chodzi np. o czas, na jaki zawierane s umowy, okresy rozliczeniowe, w jakich nastpuj patnoci czy podobny pozornie charakter usugi. Jednak dla celów okrelenia momentu powstania obowizku podatkowego w VAT to dwie zupenie odrbne czynnoci.
                    • 25.10.2019Autoresponder jako potwierdzenie odbioru faktury korygujcej
                     Z uzasadnienia: W przypadku faktur korygujcych (zarówno elektronicznych faktur korygujcych, jak i skanów papierowych faktur korygujcych), które s wysyane do kontrahentów drog elektroniczn, potwierdzeniem otrzymania faktury korygujcej przez kontrahenta moe by otrzymanie przez wysyajcego automatycznego komunikatu zwrotnego (tzw. autorespondero) potwierdzajcego dotarcie do klienta wiadomoci e-mail zawierajcej faktur korygujc.
                     • 24.09.2019VAT przy najmie lokali na cele turystyczne
                      Pytanie: Czy wynajem apartamentów firmie zajmujcej si kompleksowo wynajmem lokali na cele turystyczne podlega opodatkowaniu stawk podstawow podatku od towarów i usug tj.; 23%? Czy w przypadku samodzielnego wynajmowania posiadanych lokali turystom przychody z tego tytuu bd podlegay opodatkowaniu wg stawki 8% podatku od towarów i usug? Czy Wnioskodawcy przysuguje prawo do odliczenia podatku naliczonego zwizanego z zakupem przedmiotowych lokali od dewelopera, wykonanych prac wykoczeniowych oraz umeblowania i wyposaenia lokalu?
                      • 06.09.2019WSA: Kara umowna jest surogatem odszkodowania i nie podlega opodatkowaniu VAT
                       Odszkodowanie nie jest wynagrodzeniem z tytuu jakiejkolwiek dziaalnoci gospodarczej. Istot i celem odszkodowa jest rekompensata za szkod, a nie patno za wiadczenie. W takim przypadku nie mamy do czynienia z transakcj ekwiwalentn - wiadczenie w zamian za wynagrodzenie.
                       • 02.09.2019WSA. Kary umowne bez VAT
                        Kary umowne z tytuu uszkodze wynajmowanych przez Skarc pojazdów stanowi form odszkodowania (jego surogat) i nie podlegaj opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug jako wiadczenie usug na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Nie s bowiem wiadczeniem wzajemnym, bezporednim i ekwiwalentnym - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny.
                        • 22.08.2019E-szkoa VAT
                         VAT jest w swojej konstrukcji najbardziej skomplikowanym i konfliktogennym podatkiem. To podatek stanowicy gówne ródo dochodów pastwa - dlatego fiskus patrzy na podatników VAT szczególnie uwanie i bez wyrozumiaoci. Dla osób rozliczajcych VAT nieustannie zmieniajce si przepisy i interpretacje s ródem stresów i obaw. Nasz nowatorski e-kurs: E-szkoa VAT pozwala pozna, zgbi i rozwiza rozmaite problemy dotyczce tego podatku. 
                         • 14.08.2019Nocleg ze niadaniem stanowi usug kompleksow
                          Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dziaalno obejmujc usugi noclegowe i gastronomiczne. W restauracji Wnioskodawca wiadczy usugi gastronomiczne na rzecz konsumentów zewntrznych oraz na rzecz osób bdcych gomi gocica. Usugi noclegowe s sprzedawane cznie ze niadaniem jako usuga zoona. Czy wiadczenie usug noclegowych wraz ze niadaniem i obiadokolacj jako usug kompleksow naley opodatkowa stawk 8% VAT jako cao i wykaza na fakturze jako usug noclegow wedug stawki VAT - 8%?
                          • 13.08.2019Zasady wystawiania faktur zaliczkowych i kocowych
                           W myl art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT), podatnik jest obowizany wystawi faktur dokumentujc otrzymanie przez niego caoci lub czci zapaty przed dokonaniem dostawy towarów i wiadczenia usug. Taki obowizek nie powstaje jedynie w sytuacji, gdy zaliczka zostaa wpacona na poczet: wewntrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynnoci, dla których obowizek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT (czyli m.in. wiadczenia usug najmu czy staej obsugi prawnej i biurowej).
                           • 24.07.2019Najem samochodów do firmy
                            Najem samochodów jest rozwizaniem dla kadej wielkoci przedsibiorstwa, w tym take maych i rednich firm, które dziki niemu nie musz szuka pienidzy na zakup samochodów. Najem naley do umów, na podstawie których najemca (przedsibiorca prowadzcy dziaalno) otrzymuje do korzystania pojazd pacc w zwizku z tym najem okrelony czynsz najmu (opaty) wynajmujcemu. Po zakoczeniu umowy przedmiot najmu zwracany jest wynajmujcemu.
                            • 16.07.2019Powstanie obowizku podatkowego przy refakturowaniu mediów
                             Wynajmowi nieruchomoci czsto towarzysz dodatkowe usugi, z reguy jest to dostawa elektrycznoci, wody, gazu, potocznie nazywanych mediami. Najemca moe ich koszty ponosi osobicie, uprzednio przepisujc na siebie liczniki, lub te regulowa nalenoci za nie na podstawie faktur od dystrybutorów, przedoonych mu przez wynajmujcego. Moe te czyni to na podstawie faktur wystawianych przez wynajmujcego, który ma w tym zakresie dwie moliwoci. Moe naleno za media wkalkulowa do opat czynszowych bd te dokonywa ich refakturowania.
                             • 03.07.2019Czasem lepiej kupi uywany budynek z VAT
                              Zwolnienie z VAT sprzeday uywanych budynków moe wydawa si dobrodziejstwem, jednak dla vatowca jest ono czsto niekorzystne. Pozbawia go bowiem prawa do odliczenia podatku naliczonego na wczeniejszym etapie obrotu. Ustawodawca zdecydowa si wic wprowadzi w tym zakresie wyjtek od zasady. Zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik moe zrezygnowa z przysugujcego mu prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10, a wic w sytuacji gdy dostawa dokonywana bdzie po upywie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia i wybra opodatkowanie takiej czynnoci.
                              • 03.07.2019Wynajem samochodu nie zawsze z penym odliczeniem VAT
                               Pytanie: Wnioskodawca planuje zakup /lub leasing operacyjny /lub najem dugoterminowy samochodów osobowych, które bd wykorzystywane tylko i wycznie w zakresie najmu (jako auta zastpcze dla klientów warsztatu lub bezporedni najem krótkoterminowy/dugoterminowy w ramach usug wypoyczalni). Przedmiotowe pojazdy nie bd suy innym celom firmowym ni najmem. Czy Wnioskodawcy przysuguje prawo do odliczenia 100% podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujcych wydatki zwizane z eksploatacj oraz uytkowaniem ww. pojazdów bez koniecznoci prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz zgaszania samochodu do US?
                               • 02.07.2019Czasem lepiej kupi uywany budynek z VAT
                                Zwolnienie z VAT sprzeday uywanych budynków moe wydawa si dobrodziejstwem, jednak dla vatowca jest ono czsto niekorzystne. Pozbawia go bowiem prawa do odliczenia podatku naliczonego na wczeniejszym etapie obrotu. Ustawodawca zdecydowa si wic wprowadzi w tym zakresie wyjtek od zasady. Zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik moe zrezygnowa z przysugujcego mu prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10, a wic w sytuacji gdy dostawa dokonywana bdzie po upywie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia i wybra opodatkowanie takiej czynnoci.
                                • 01.07.2019WSA. Odwrotne obcienie VAT przy usudze najmu
                                 Z uzasadnienia: Jakkolwiek gdyby uzna, e wspomniane prace budowlane stanowi odrbn usug w rozumieniu art. 8 ust. 1 Uptu, to jeli dotycz przedmiotu umowy najmu, maj charakter wycznie uboczny i pomocniczy wzgldem zasadniczego wiadczenia. Tym samym, otrzymane za te usugi wynagrodzenie stanowi element zapaty z tytuu wiadczonej usugi najmu, która w ramach wiadczenia kompleksowego ma charakter dominujcy (...) stwierdzenie, i Skarca nie wykonuje na rzecz najemców usug budowlanych na zasadzie art. 8 ust. 2a Uptu wyklucza zatem moliwo uznania, e podmioty, od których te usugi nabywa dziaaj w charakterze podwykonawców. Skoro tak, to mechanizm tzw. "odwrotnego obcienia" nie znajdzie zastosowania w tej sprawie.
                                 • 25.06.2019WSA. Odliczenie VAT od wydatków na wspóln nieruchomo maonków
                                  Z uzasadnienia: Skarcy moe dokona odliczenia podatku naliczonego jedynie w takiej wysokoci, która pozostaje w zwizku z wykonywanymi przez niego czynnociami opodatkowanymi. Fakt pozostawania nieruchomoci we wspólnoci maeskiej nie zmienia powyszej oceny co do sposobu dokonywania rozlicze podatku od towarów i usug (...) Dopiero zastosowanie takiego wspóczynnika procentowego przy obliczeniu wysokoci podatku naliczonego podlegajcego odliczeniu przez Skarcego sprawio, e zosta zachowany zwizek pomidzy odliczeniem podatku naliczonego wynikajcego z zakupu towarów i usug a sprzeda opodatkowan w ramach dziaalnoci gospodarczej Skarcego.
                                  • 14.06.2019Opodatkowanie opaty mieciowej podatkiem VAT
                                   Z uzasadnienia: W wietle obecnie obowizujcych przepisów (...), zarówno wynajmujcy jak i najemca nie maj moliwoci dokonania wyboru wiadczeniodawcy tych usug. (...) gminy obowizane s do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od wacicieli nieruchomoci za co pobieraj stosowane opaty. Zobowizanie do uiszczenia opat z tytuu wywozu nieczystoci ciy na wacicielu nieruchomoci (przez którego rozumie si równie zarzdc nieruchomoci) i nie moe by w drodze umowy przeniesione na najemc ze skutkiem zwalniajcym wynajmujcego z obowizku jej zapaty. Opata ta stanowi zatem nieodczny element usugi najmu i powinna by traktowana jako jedna usuga z najmem (o ile wynajmujcy decyduje si na „przeniesienie” jej kosztu na najemc).
                                   • 03.06.2019Najem a obowizek podatkowy w VAT
                                    Zazwyczaj wiadczenie usug najmu nastpuje przez duszy czas i jest rozliczane w okresach rozliczeniowych. Dla wikszoci usug podatnicy stosuj miesiczne lub kwartalne okresy rozliczeniowe. Oprócz usug rozliczanych okresowo usugi te mog by take wiadczone w sposób jednorazowy lub w okresie duszym ni kwarta.
                                    • 31.05.2019Najem a obowizek podatkowy w VAT
                                     Zazwyczaj wiadczenie usug najmu nastpuje przez duszy czas i jest rozliczane w okresach rozliczeniowych. Dla wikszoci usug podatnicy stosuj miesiczne lub kwartalne okresy rozliczeniowe. Oprócz usug rozliczanych okresowo usugi te mog by take wiadczone w sposób jednorazowy lub w okresie duszym ni kwarta.
                                     • 14.03.2019Przemienny cel wynajmu lokalu mieszkalnego - raz zwolnienie, raz podatek
                                      Podatnik VAT, wynajmujcy lub wydzierawiajcy nieruchomoci (budynki, lokale) o charakterze mieszkalnym moe korzysta ze zwolnienia z podatku VAT, pod warunkiem cznego zaistnienia trzech okolicznoci - wiadczenia usugi na wasny rachunek, charakteru mieszkalnego wynajmowanej (wydzierawianej) nieruchomoci oraz mieszkaniowego celu najmu lub dzierawy. A co w przypadku, w którym ten sam lokal przez cz roku wynajmowany jest na cele mieszkalne, a przez cz roku w najmie krótkoterminowym dla turystów?
                                      • 07.03.2019NSA: Wane orzeczenie dotyczce midzy innymi mocy ochronnej interpretacji
                                       Z uzasadnienia: Fakt powizania zbywcy i nabywcy sta si dla organów podatkowych pretekstem do zakwestionowania mocy ochronnej interpretacji. Takie postpowanie nosi znamiona naruszenia zasady zaufania do organów publicznych wyraonej w art. 121 O.p. Dziaania organów po wydaniu interpretacji nie mog by ukierunkowane na to, eby j podway.
                                       • 04.02.2019Wynajem przez maonków mieszkania z garaem - VAT i kasa fiskalna
                                        Pytanie: Maonkowie nabyli do wspówasnoci majtkowej lokal mieszkalny z garaem w stanie deweloperskim. Lokal i gara zostan wynajte w ramach najmu prywatnego. Lokal mieszkalny zostanie wynajty zgodnie z jego przeznaczeniem na cele mieszkalne, a gara jako pomieszczenie uytkowe. Czy podatnik moe sam bez ony rozlicza naleny podatek VAT? Czy podatnikowi przysuguje prawo odliczenia VAT od zakupu garau? Czy podatnikowi przysuguje prawo do korzystania ze zwolnienia z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowania kasy rejestrujcej?
                                        • 17.12.2018E-szkoa VAT - jeszcze dzisiaj przyjmujemy zapisy na biec edycj
                                         VAT jest w swojej konstrukcji najbardziej skomplikowanym i konfliktogennym podatkiem. Stanowi gówne ródo dochodów pastwa - dlatego fiskus patrzy na podatników VAT szczególnie uwanie i bez wyrozumiaoci. Dla osób rozliczajcych VAT nieustannie zmieniajce si przepisy i interpretacje s ródem stresów i obaw. Nasz nowatorski e-kurs: E-szkoa VAT pozwala pozna, zgbi i rozwiza rozmaite problemy dotyczce tego podatku. Ukad materiau, jego szczegóowo i liczba przykadów umoliwi kademu, kto zechce powici na to nieco uwagi i czasu, opanowanie tej trudnej i skomplikowanej materii. E-kurs podzielony jest na dwie czci: Podatek VAT w obrocie krajowym i Podatek VAT w obrocie midzynarodowym. E-szko uzupenia dodatek, zawierajcy odpowiedzi na najczciej pojawiajce si pytania uczestników. Materiay w razie pojawiajcych si zmian w przepisach s na bieco aktualizowane i uzupeniane.
                                         • 28.11.2018VAT: Dokumentowanie usugi wynajmu lokalu uytkowego
                                          Pytanie: Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT i prowadzi firm jednoosobow. W sierpniu br. naby prywatnie lokal uytkowy ze rodków wasnych i na wasne nazwisko. Wnioskodawca, poza dziaalnoci gospodarcz, rozpocz prywatnie wynajem wskazanej nieruchomoci na cele uytkowe (niemieszkalne). Czy dla celów VAT, przychód z najmu prywatnego naley poczy z przychodami z dziaalnoci i opodatkowa odpowiedni stawk (w tym przypadku 23%) oraz czy naley wystawi faktur?
                                          • 27.11.2018NSA. Zaliczka przed wynajmem a obowizek podatkowy w VAT
                                           Z uzasadnienia: Otrzymanie zaliczki na poczet wiadczenia usug najmu, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usug nie skutkuje powstaniem obowizku podatkowego. Z kolei w wietle przepisu art. 106b ust. 1 pkt 4 tej ustawy nie ma obowizku dokumentowania faktur otrzymania czci zapaty przed wykonaniem usugi najmu, czyli nie ma obowizku wystawiania faktury zaliczkowej.
                                           • 13.11.2018Odliczenie VAT z faktury za najem mieszka dla pracowników
                                            Pytanie: Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca nabywa usugi wynajmu lokali mieszkalnych na rzecz swoich pracowników, to przedmiotowa transakcja korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, co wynika z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usug, a tym samym Spóka na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy Spóka nie posiada prawa do odliczenia podatku naliczonego w zwizku z nabyciem usugi od podmiotu trzeciego?
                                            • 29.10.2018Prawo do odliczenia VAT a brak rzeczywistej transakcji – wany wyrok TS UE
                                             Brak rzeczywistej transakcji wyklucza prawo do odliczenia podatku od towarów i usug (VAT) – potwierdzi Trybuna Sprawiedliwoci Unii Europejskiej (TS UE). Jak wskaza sd, warunek rzeczywistego przeprowadzenia transakcji naley uzna w takich przypadkach za kluczowy.
                                             • 23.10.2018NSA. Przeniesienie prawa do rozporzdzania towarem w VAT
                                              Przeniesienie prawa do rozporzdzania towarami jak waciciel w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug obejmuje przeniesienie wasnoci towaru w sensie prawnym (cywilistycznym) oraz przeniesienie wadztwa ekonomicznego nad tym towarem, dokonane przez dostawc, który wada nim jako posiadacz samoistny (jak waciciel), i w nastpstwie którego nabywca moe tym towarem rozporzdza jak waciciel, tzn. korzysta z niego z wyczeniem innych osób, pobiera poytki i inne dochody, mie mono przetwarzania go, zuycia, a nawet zniszczenia, a take dokonywa w stosunku do niego czynnoci prawnych - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                              • 12.09.2018Zasady wystawiania faktur zaliczkowych i kocowych
                                               W myl art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT), podatnik jest obowizany wystawi faktur dokumentujc otrzymanie przez niego caoci lub czci zapaty przed dokonaniem dostawy towarów i wiadczenia usug. Taki obowizek nie powstaje jedynie w sytuacji, gdy zaliczka zostaa wpacona na poczet: wewntrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynnoci, dla których obowizek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT (czyli m.in. wiadczenia usug najmu czy staej obsugi prawnej i biurowej).
                                               • 14.08.2018Powstanie obowizku podatkowego przy refakturowaniu mediów
                                                Wynajmowi nieruchomoci czsto towarzysz dodatkowe usugi, z reguy jest to dostawa elektrycznoci, wody, gazu, potocznie nazywanych mediami. Najemca moe ich koszty ponosi osobicie, uprzednio przepisujc na siebie liczniki, lub te regulowa nalenoci za nie na podstawie faktur od dystrybutorów, przedoonych mu przez wynajmujcego. Moe te czyni to na podstawie faktur wystawianych przez wynajmujcego, który ma w tym zakresie dwie moliwoci. Moe naleno za media wkalkulowa do opat czynszowych bd te dokonywa ich refakturowania.
                                                • 08.08.2018Najem i wystawianie faktur przez podatnika zwolnionego z VAT
                                                 Podatnik korzystajcy ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT nie jest zobowizany do wystawienia faktury na rzecz najemcy dokumentujcej wiadczenie usug najmu nieruchomoci, nawet w przypadku gdy nabywca (najemca) zada jej wystawienia. Moe on jednak dobrowolnie (bez dania nabywcy), wystawi faktur na podstawie art. 106b ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT.
                                                 • 07.08.2018Najem i wystawianie faktur przez podatnika zwolnionego z VAT
                                                  Podatnik korzystajcy ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT nie jest zobowizany do wystawienia faktury na rzecz najemcy dokumentujcej wiadczenie usug najmu nieruchomoci, nawet w przypadku gdy nabywca (najemca) zada jej wystawienia. Moe on jednak dobrowolnie (bez dania nabywcy), wystawi faktur na podstawie art. 106b ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT.
                                                  • 30.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VI
                                                   W kolejnym odcinku poradnika omawiajcego zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych w ujciu teoretycznym i praktycznym kontynuujemy rozwaania powicone rozliczeniu delegacji zagranicznych. Zajmujemy si w nim m.in. zasadami postpowania z dokumentami ksigowymi sporzdzonymi w jzyku obcym, ustaleniem wartoci zotowej kosztu poniesionego w walucie obcej czy rozliczaniem zaliczek.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] ... [ 5 ] nastpna strona »