Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

leasing samochodow osobowych

 • 07.08.2012VAT: Sprzeda samochodu osobowego wykupionego z leasingu operacyjnego
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca w sierpniu 2008 r. zawar umow leasingu operacyjnego na samochd osobowy, ktry by uytkowany przez Wnioskodawc na podstawie ww. umowy do sierpnia 2011 r. 5 sierpnia 2011 r. samochd zosta wykupiony od Towarzystwa leasingowego, a nastpnie, w tym samym miesicu, zosta sprzedany podmiotowi zewntrznemu (podatnikowi VAT). Jak stawk VAT Wnioskodawca powinien zastosowa przy sprzeday tego samochodu?
  • 06.08.2012Odliczanie VAT od czci raty leasingowej dot. pakietu serwisowego
   Pytanie podatnika: Spka zawara umowy leasingu operacyjnego, ktrych przedmiotem s samochody osobowe wykorzystywane do celw prowadzenia dziaalnoci gospodarczej przez Spk. Samochody bdce przedmiotem zawartych umw leasingowych zostay zakupione wraz z pakietem serwisowym, ktrego warto wkalkulowana jest w cen kadego z leasingowanych samochodw. Czy Spka moe dokona penego odliczenia podatku VAT od czci raty leasingowej dotyczcej pakietu serwisowego?
   • 26.06.2012Przerobienie samochodu i demonta kratki – skutki w VAT
    Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca moe dokona zmian w samochodzie bez konsekwencji podatkowych? Czy musi zwrci odliczony VAT po przerejestrowaniu?
    • 20.06.2012VAT 2012: Parametry, wskaniki, limity
     Podatek od towarw i usug (VAT), czyli podatek od wartoci dodanej, jest, przynajmniej z zaoenia, neutralny dla przedsibiorcw i ostatecznie pacony przez kocowego nabywc - konsumenta. Jego konstrukcja jest bardzo prosta: firma dolicza podatek do ceny towarw, a nastpnie przekazuje go, po uprzednim odliczeniu VAT od zakupw, fiskusowi. Jednak w praktyce podatek ten stwarza przedsibiorcom due problemy. Osoby rozliczajce VAT musz bowiem pamita m.in. o obowizujcych limitach. Aby cho troch uatwi ycie podatnikom i patnikom przygotowalimy zestawienie najwaniejszych aktualnych parametrw i wskanikw podatku od towarw i usug.
     • 08.06.2012Odliczenie VAT od samochodu przeznaczonego na wynajem
      Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy bdzie przysugiwao prawo do odliczenia penej kwoty (100%) podatku naliczonego od zakupionego samochodu oraz od paliwa kupowanego do napdu przedmiotowego samochodu w trakcie jego wycznego przeznaczenia na oddanie w odpatne uytkowanie na okres powyej 6 miesicy, a take po zakoczeniu umowy najmu w przypadku, gdy samochd bdzie nadal przeznaczony do dalszego wynajmu, ale bdzie rwnie wykorzystywany do prowadzenia dziaalnoci opodatkowanej innej ni wynajem samochodw - np. do podry subowych?
      • 25.04.2012Odliczenie VAT od samochodw bdcych towarami handlowymi
       Z uzasadnienia: Podatnikowi przysuguje prawo do obnienia podatku nalenego o pen kwot podatku naliczonego w zwizku z nabyciem samochodw osobowych, ktre s wykorzystywane do jazd testowych/demonstracyjnych, a take wypoyczane klientom serwisu na czas obsugi ich samochodu. W konsekwencji podatnikowi przysuguje rwnie prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytuu zakupu paliwa wykorzystywanego do ich napdu. Pene odliczenie VAT nie przysuguje natomiast w przypadku samochodw osobowych sucych na cele jazd subowych pracownikw, a tym samym nie przysuguje prawo do odliczenia VAT od zakupu paliwa do ich napdu.
       • 04.04.2012Demonta kratki w samochodzie a obowizek korekty VAT
        Pytanie podatnika: Wnioskodawca w roku 2010 zakupi na potrzeby jego firmy samochd ciarowy Toyota Avensis Combi. Czy demonta tzw. „kratki” w ww. ciarowym samochodzie oraz przekwalifikowanie go na samochd osobowy w wietle posiadanej homologacji ciarowej i odliczonego w penej wysokoci podatku naliczonego z tytuu zakupu rodka trwaego bdzie rodzi obowizek korekty podatku naliczonego?
        • 26.03.2012Odliczenie VAT od zakupu samochodu osobowego przeznaczonego do wynajmu
         Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza rozpocz wiadczenie usug wynajmu pojazdw. W zwizku z tym naby m.in. samochd osobowy (o dopuszczalnej masie cakowitej nie przekraczajcej 3,5t). Czy w zwizku z powyszym Wnioskodawca moe skorzysta z odliczenia podatku VAT w penej wysokoci na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 7 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarw i usug oraz ustawy o transporcie drogowym?
         • 21.03.2012Odliczenie VAT od zakupu motocykla i paliwa do jego napdu
          W przypadku nabycia motocykla przysuguje prawo do odliczenia 60% podatku naliczonego (nie wicej ni 6.000 z) zawartego w fakturze dokumentujcej jego nabycie, przy zaoeniu, e bdzie on wykorzystywany wycznie do celw zwizanych z czynnociami opodatkowanymi i nie wystpi wyczenia wynikajce z art. 88 ustawy o VAT. Natomiast nie przysuguje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa do jego napdu. Stanowisko takie zaj Dyrektor Izby Skarbowej w odzi w interpretacji indywidualnej z dnia 27.02.2012 r., sygn. IPTPP4/443-86/11-4/ALN.
          • 10.02.2012Odliczenie VAT od zakupu paliwa
           Pytanie podatnika: Czy w zwizku ze zmianami w ustawie o podatku VAT od dnia 1 stycznia 2011 r. Wnioskodawcy przysuguje pene odliczenie podatku naliczonego VAT od zakupionego paliwa do napdu samochodu?
           • 15.12.2011Opodatkowanie VAT sprzeday samochodu wykupionego z leasingu
            Pytanie podatnika: Wnioskodawca uytkowa od lipca 2007 do czerwca 2011 r. (4 lata) samochd osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Pojazd ten by wykorzystywany w dziaalnoci gospodarczej. Po zakoczeniu okresu umowy nastpio wykupienie samochodu z leasingu. Wnioskodawca rozpatruje moliwo sprzeday tego samochodu ze wzgldu na wysoki stopie jego zuycia. Czy okres uywania samochodu w leasingu wlicza si do okresu 6 miesicy, po ktrym towar uwaany jest za uywany, a w konsekwencji jego sprzeda bdzie podlega zwolnieniu od podatku VAT?
            • 13.12.2011Skutki zmiany przeznaczenia samochodu
             Pytanie podatnika: Czy podatnik prawidowo dokona zapaty w miesicu lipcu 2011 r. korekty i odsetek od korekty naliczonego podatku VAT, okrelajc je na dzie pierwotnej wpaty zobowizania wobec Urzdu Skarbowego, tj. od dnia 25 wrzenia 2007 r. (termin wymagalny za sierpie 2007 r.)?
             • 04.11.2011Odliczanie VAT od zakupw paliwa
              Pytanie podatnika: Czy nadal od dnia 1 stycznia 2011 r. Wnioskodawca ma prawo do odliczania podatku VAT od paliwa do samochodu ciarowego picioosobowego z kratk?
              • 11.10.2011Zwrot VAT od zakupu maszyn i urzdze
               Pytanie podatnika: Kto moe wedug prawa podatkowego odzyska nadpacony VAT od zakupionych maszyn i urzdze?
               • 03.10.2011Zmiana przeznaczenia samochodu nie skutkuje korekt w VAT
                Pytanie podatnika: W marcu 2009 roku Wnioskodawca zakupi samochd Fiat Nowa Panda VAN 1.2 przeznaczony do wykorzystania w prowadzonej dziaalnoci gospodarczej i odliczy w caoci VAT naliczony. Na przeomie IV i V/2011 r. zostay wykonane zmiany w ww. samochodzie. Po zmianach samochd posiada 5 miejsc i jest samochodem osobowym, co potwierdzone jest wpisem do karty pojazdu oraz dowodu rejestracyjnego i pieczci Starosty. Czy zmiana przeznaczenia samochodu z ciarowego na osobowy powoduje obowizek dokonania korekty podatku naliczonego?
                • 09.09.2011Odliczenie VAT od zakupu paliwa
                 Pytanie podatnika: Podatnik ma wtpliwo, czy prawidowo zinterpretowa przepisy obowizujce od dnia 1 stycznia 2011 r. i czy susznie nie ma ju prawa do odliczania podatku od towarw i usug zawartego w nabywanym paliwie do samochodu, dla ktrego takie prawo mia w dniu 31 grudnia 2010 r. i by to samochd ciarowy - zakupiony w roku 2010, posiadajcy homologacj na ciarowy o dopuszczalnej masie cakowitej do 3,5 tony i dopuszczalnej adownoci powyej 500 kg?
                 • 01.09.2011Odliczenie VAT od zakupu samochodu bdcego nagrod w loterii
                  Uyty w art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug termin "odprzeda" obejmuje takie rodzaje dziaalnoci gospodarczej podatnika, w ramach ktrych nabywane samochody (pojazdy), o jakich mowa w art. 86 ust. 3 ustawy s - jako towary handlowe - przeznaczone do ich dalszego zbycia. Zatem, w przypadku podatnikw ktrzy przeznaczaj samochody na nagrody w loteriach stanowicych cze kompleksowej usugi reklamowej, ktr podatnik wiadczy odpatnie, moliwe jest zastosowanie ww. przepisu pod warunkiem, e usuga ta jest opodatkowana przez podatnika podatkiem nalenym - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                  • 31.08.2011Opodatkowanie VAT udostpnienia pracownikowi firmowego samochodu
                   Pytanie podatnika: Wnioskodawca wynajmuje od firmy zewntrznej na podstawie umowy najmu samochody suce wykonywaniu czynnoci subowych przez pracownikw. Pracownicy uytkujcy samochody subowe, na podstawie odrbnych umw mog wykorzystywa je take do celw prywatnych. Czy udostpnienie pracownikom samochodw do celw prywatnych tych osb jest czynnoci podlegajc opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug?
                   • 29.08.2011Zakup paliwa do motocykla a odliczenie VAT
                    Pytanie podatnika: Wnioskodawca wiadczy usugi w zakresie kursw zawodowych w tym kursw prawa jazdy rnych kategorii. Wrd usug szkolenia osb ubiegajcych si o wydanie prawa jazdy s rwnie usugi szkolenia na prawo jazdy kat. A. Czy mona odliczy w caoci VAT od zakupu paliwa do motocykla wykorzystywanego do usug szkolenia osb ubiegajcych si o wydanie prawa jazdy?
                    • 01.06.2011Odliczanie VAT od usug serwisowych samochodw osobowych
                     Pytanie podatnika: Sp. z o.o. jest podatnikiem podatku VAT, prowadzcym dziaalno w zakresie produkcji i sprzeday wyrobw galanterii mlecznej. Jest to dziaalno podlegajca opodatkowaniu VAT. Spka wykorzystuje w tej dziaalnoci samochody osobowe wynajmowane od podmiotw trzecich. Poczwszy od 2006 r. oprcz umw najmu zawieranych indywidualnie dla poszczeglnych samochodw osobowych, spka zawara z wynajmujcymi odrbne umowy ramowe dotyczce obsugi serwisowej wynajmowanych samochodw. Czy spka jest uprawniona do odliczenia penej kwoty podatku naliczonego od opat serwisowych?
                     • 15.04.2011Sprzeda auta wykupionego po leasingu w trakcie zawieszenia dziaalnoci
                      Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz i jest czynnym podatnikiem VAT. Od stycznia 2010 r. zawiesi dziaalno na 2 lata. W miesicu maju 2010 r. dokona wykupu samochodu osobowego z leasingu operacyjnego. W okresie trwania przerwy chciaby dokona sprzeday tego samochodu. Kiedy naley uj w deklaracjach VAT-7 podatek naliczony od wpaconych rat leasingowych i od wykupu samochodu osobowego z leasingu? Czy sprzeda samochodu podlega zwolnieniu z podatku VAT? Kiedy Wnioskodawca ma obowizek wykazania sprzeday samochodu w deklaracji VAT-7 sprzedajc go w okresie przerwy?
                      • 11.03.2011Rozliczenie faktury dotyczcej naprawy przedmiotw leasingowanych
                       W umowie leasingu usugobiorca zobowizuje si do ponoszenia kosztw naprawy oraz utrzymania samochodu w niezmienionym stanie. Wydatki na napraw samochodu ponoszone s w celu osignicia przychodu, co powoduje, e mog zosta zaliczone do kosztw uzyskania przychodw.
                       • 09.03.2011Odliczenie VAT od paliwa do leasingowanych aut w 2011
                        Interpelacja nr 20484 do ministra finansw w sprawie odliczania podatku VAT od paliwa
                        • 08.03.2011Zakup paliwa do auta z kratk bez odliczenia VAT
                         Pytanie podatnika: Wnioskodawca bdcy podatnikiem podatku VAT, w listopadzie 2010 r. naby samochd marki Honda CR-V, adowno 621 kg, dopuszczalna masa cakowita 2130 kg. Samochd posiada homologacj ciarow i zarejestrowany zosta w Wydziale Komunikacji jako ciarowy. Ww. samochd nie otrzyma zawiadczenia ze stacji diagnostycznej o spenieniu warunkw zakwalifikowania go jako samochodu ciarowego. Przedmiotowy samochd wykorzystywany bdzie przez Wnioskodawc do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. Czy moliwe bdzie pene odliczenie podatku VAT przy zakupie opisanego samochodu a take, czy Wnioskodawca bdzie mg odlicza VAT od zakupionego paliwa do wspomnianego auta?
                         • 28.01.2011Podatek VAT 2011: Odliczanie podatku VAT przy zakupie paliw – wyjanienie MF
                          Ministerstwo Finansw postanowio ucili swoje wyjanienia umieszczone w broszurze Najwaniejsze zmiany w VAT od dnia 1 stycznia 2011 r. (3 stycznia opublikowalimy j tutaj), i opublikowao wyjanienie dotyczce zasad odliczania podatku VAT przy zakupie paliw silnikowych, oleju napdowego oraz gazu:
                          • 03.01.2011Podatek VAT 2011: Odliczenia podatku VAT od samochodw osobowych
                           Od 1 stycznia 2011 r. zmieniaj si zasady odliczania podatku VAT od samochodw osobowych i niektrych pojazdw samochodowych oraz paliwa wykorzystywanego do ich napdu
                           • 31.12.2010Podatek VAT 2011: Zestawienie zwolnie i stawek obnionych podatku VAT stosowanych od 1 stycznia 2011 r.
                            Zmiany w ustawie o podatku VAT, nowe rozporzdzenie wykonawcze, przepisy przejciowe – prawie wszystkie przepisy ukazay si w ostatnich dniach starego roku. Konieczno stosowania ujednoliconych i nowych przepisw powoduje, e stawki VAT 2011 s dla wielu podatnikw trudne do okrelenia. Przygotowalimy zestawienie stawek podatku VAT, ktre bd obowizyway ju od jutra. Jednoczenie prezentujemy nowe rozporzdzenie wykonawcze VAT oraz ujednolicony tekst ustawy o podatku od towarw i usug.
                            • 16.12.2010Zmiana przeznaczenia pojazdu a podatek VAT
                             Pytanie podatnika: Wnioskodawca w 2009 r. zakupi w Holandii uywany samochd z homologacj ciarow. W Polsce zosta on zarejestrowany jako ciarowy i nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Zainteresowany obecnie, czyli w 2010 r. planuje „odciarowi” samochd, tj. przywrci mu funkcj samochodu osobowego. Jakie skutki podatkowe powstaj po takiej operacji, czy Wnioskodawca bdzie musia zapaci podatek VAT?
                             • 25.11.2010Zmiany w VAT: MF koczy z preferencjami dla aut z kratk
                              Ministerstwo Finansw opracowao i opublikowao na swojej stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarw i usug i ustawy o transporcie drogowym. Projekt ten zosta opracowany na podstawie zaoe do projektu ustawy przyjtych przez Rad Ministrw w dniu 9 listopada 2010 r. i zawiera m.in. propozycje zmian w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu samochodw oraz paliwa wykorzystywanego do ich napdu. Zakada on, e ju od 1 stycznia 2011 r. podatnicy nie odlicz penej kwoty podatku VAT od samochodw z tzw. kratk. Ponadto, cakowicie zniknie moliwo odliczenia paliwa uywanego do samochodw osobowych oraz innych pojazdw o dopuszczalnej masie cakowitej nieprzekraczajcej 3,5 tony.
                              • 25.11.2010Czym si rni samochd osobowy od komputera?
                               Interpelacja nr 18988 do ministra finansw w sprawie wprowadzenia przepisw ograniczajcych prawo podatnikw do odliczania 22-procentowej stawki podatku VAT od zakupu niektrych kategorii nowych aut
                               • 19.11.2010VAT od pojazdw firmowych – jest projekt ustawy
                                Od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2012 r. ma obowizywa ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu samochodw firmowych niebdcych samochodami osobowymi oraz paliwa wykorzystywanego do ich napdu – przewiduje najnowszy projekt nowelizacji ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug oraz ustawy z 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym. Zmiany dotycz take m.in. odliczenia VAT od wydatkw zwizanych z nieruchomoci wykorzystywan zarwno do celw prowadzonej dziaalnoci gospodarczej, jak i do celw prywatnych, a take rozliczania podatku przez podmioty zagraniczne wiadczce na terytorium Polski okazjonalne drogowe przewozy osb.  
                                • 31.08.2010KUP: Ubezpieczenie samochodu z homologacj ciarow
                                 Pytanie podatnika: Czy wymienione w stanie faktycznym samochody mona nie traktowa jako samochody osobowe wedug art. 4a pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych i zalicza do kosztw uzyskania przychodw skadki na ubezpieczenie tych pojazdw w caoci, bez stosowania ograniczenia wynikajcego z art. 16 ust. 1 pkt 49 tej ustawy?
                                 • 03.08.2010Podatek VAT 2011: W przyszym roku czekaj nas spore zmiany
                                  Ministerstwo Finansw opublikowao w biuletynie informacji publicznej projekt zaoe do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarw i usug oraz ustawy o transporcie drogowym. Z lektury zaoe wynika, i w 2011 roku czekaj nas spore zmiany – zarwno dotyczce bardzo duej grupy osb (np. kwestia odlicze VAT od samochodw), jak i odnoszce si do wskich grup podatnikw.
                                  • 28.06.2010Prawo do odliczenia VAT od paliwa wykorzystywanego do napdu quada
                                   Pytanie podatnika: Prowadz jednoosobow dziaalno gospodarcz w zakresie usug gastronomicznych oraz wypoyczalni sprztu rekreacyjnego. Dziaalno opodatkowana jest na zasadach oglnych. Na potrzeby dziaalnoci gospodarczej zakupiem dwa pojazdy czterokoowe typu quad. Czy w zwizku z powyszym przysuguje, czy nie przysuguje prawo odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do ww. pojazdw, tj. quadw?
                                   • 13.04.2010Sprzeda samochodu po zakoczeniu umowy leasingu operacyjnego a VAT
                                    Pytania podatnika: Wnioskodawca uytkuje samochd osobowy od 4 lat i 9 miesicy, samochd jest wasnoci leasingodawcy, ale leasing koczy si w marcu 2010 r. Wnioskodawca zamierza sprzeda przedmiotowy samochd zaraz po wykupie od leasingodawcy. Czy przy sprzeday ww. samochodu Wnioskodawca bdzie zobowizany do opaty podatku VAT? Czy po sprzeday samochodu - jeeli Wnioskodawca nie bdzie zobowizany do zapaty podatku VAT - bdzie musia dokona korekty podatku VAT naliczonego, ktry odliczy przy zakupie ww. samochodu?
                                    • 08.03.2010Prawo do odliczenia VAT z tytuu zakupu czci do naprawy samochodw
                                     Pytanie podatnika: Czy mona odliczy pen kwot podatku naliczonego od zakupu czci zuytych do remontu i naprawy samochodw osobowych?
                                     • 17.02.2010Kupujesz quada? Odlicz cay VAT
                                      Pytanie podatnika: Czy w przypadku zakupu pojazdu, tj. quada, przysuguje odliczenie podatku naliczonego od jego zakupu tylko do wysokoci 60% nie wicej ni 6000,00 z, czy te mona odliczy podatek naliczony w caoci?
                                      • 08.02.2010Samochd subowy udostpniony pracownikowi dla celw prywatnych a PIT
                                       Pytanie podatnika: Czy ustalajc cen usugi polegajcej na udostpnieniu samochodu subowego dla celw prywatnych, Spka moe posuy si iloczynem faktycznie przejechanych kilometrw dla celw prywatnych i stawk za 1 kilometr przebiegu samochodu osobowego, ogaszan na podstawie wspomnianego rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunkw ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztw uywania do celw subowych samochodw osobowych, motocykli i motorowerw niebdcych wasnoci pracodawcy?
                                       • 05.02.2010Kolejny leasingobiorca ma take prawo do odliczenia podatku VAT
                                        Pytanie podatnika: Czy nowo korzystajcy podmiot gospodarczy, ktry przej przedmiot leasingu - samochd osobowy z dniem 01.04.2009 r. ma prawo do odliczenia 60% kwoty podatku naliczonego z kolejno otrzymywanych faktur dokumentujcych dalsze okresowe opaty leasingowe?
                                        • 08.01.2010Orzecznictwo WSA: Bdy w fakturach a utrata prawa do odliczenia VAT
                                         Z uzasadnienia: Ani przepisy ustawy o podatku od towarw i usug, ani rozporzdzenia MF nie operuj pojciami "oczywistych bdw w fakturach VAT", ani "wad mniejszej wagi", ktre pozwalayby uzna, i pomimo braku pewnych elementw daj si zidentyfikowa strony obrotu gospodarczego i posiadanie faktury uprawnia do odliczenia podatku naliczonego. Granica tej wadliwoci zdaniem skadu orzekajcego w niniejszej sprawie prawidowo zostaa zakrelona przez organy podatkowe. Nie uznano jako prawidowych tych faktur, ktre opieway na zupenie inny podmiot o zupenie innym nr NIP. Bez znaczenia jest okoliczno, take z uwagi na zasad neutralnoci z art. 86 ust. 1 ustawy, kto by faktycznym odbiorc kwestionowanych towarw i usug, skoro skarca Spka nie legitymowaa si prawidowo wystawionymi na jej firm lub skorygowanymi fakturami, bd notami korygujcymi.
                                         • 05.01.2010Samochd osobowy jako rodek trway – wybrane zagadnienia
                                          Trudno nie zgodzi si z twierdzeniem, e polski prawodawca podatkowy – z bliej niezdefiniowanych powodw – nie lubi samochodw osobowych. aden chyba skadnik majtku podatnika – warto doda, e czsto skadnik majtku o szerokim zastosowaniu w dziaalnoci gospodarczej – nie jest tak dyskryminowany podatkowo.
                                          • 27.11.2009Odliczenie VAT przy zakupie paliwa do samochodu osobowego
                                           Pytanie podatnika: Wnioskodawca planuje rozpocz uytkowanie samochodu osobowego marki Mercedes na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Dopuszczalna masa cakowita samochodu stanowi 2.630 kg, ilo miejsc siedzcych 5. Samochd bdzie wykorzystywany na cele dziaalnoci gospodarczej podlegajcej opodatkowaniu. Czy suy prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa wykorzystywanego do napdu tego samochodu?
                                           • 27.10.2009Przedsibiorcy: Przepisy o VAT od zakupu aut osobowych i paliwa sprzeczne z regulacjami UE
                                            Kongres Przedsibiorczoci zrzeszajcy najwaniejsze rodowiska biznesowe krytykuje decyzj rzdu o utrzymaniu ogranicze w odliczaniu VAT od zakupu paliwa do samochodw osobowych nieposiadajcych kratki oraz limitu odlicze podatku VAT od zakupu tych aut do kwoty 6 tys. z. Zdaniem KP, te zapisy s sprzeczne z sentencj wyroku Europejskiego Trybunau Sprawiedliwoci z 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-414/07 Magoora sp. z o.o., podnosz koszty dziaalnoci gospodarczej wielu przedsibiorcw i maj negatywny wpyw na bran motoryzacyjn i firmy leasingowe.
                                            • 06.10.2009Faktury VAT – wybrane zagadnienia dotyczce wystawiania „zwykych” faktur VAT
                                             Nie bdzie przesad twierdzenie, e jednym z najwaniejszych (o ile nie najwaniejszym) dokumentw funkcjonujcych w polskich podatkach jest faktura VAT. Pomimo e w niektrych pastwach Wsplnoty Europejskiej zagadnienie fakturowania traktowane jest do swobodnie, polski prawodawca podatkowy cay czas bardzo rygorystycznie traktuje t kwesti.
                                             • 14.09.2009Szara strefa kwitnie, ministerstwo wierzy w przepisy
                                              Zapytanie nr 4376 w sprawie pobierania podatkw z tytuu sprowadzania do Polski uywanych samochodw od legalnych importerw oraz od osb indywidualnych
                                              • 06.07.2009Odliczenie VAT od samochodu ciarowego
                                               Pytanie podatnika: Czy poniej opisany wycig ze wiadectwa homologacji uprawnia Wnioskodawczyni do odliczenia w caoci VAT-u naliczonego od zakupu nw. samochodu, jak te od zakupionego paliwa?
                                               • 13.05.2009Sprzeda samochodu osobowego wykupionego z leasingu
                                                Pytanie podatnika: Jak stawk VAT Spka powinna zastosowa przy sprzeday w/w samochodu osobowego?
                                                • 15.04.2009Orzecznictwo podatkowe: Odliczanie VAT przy zakupie paliwa do samochodw uytkowanych przez firmy
                                                 W konsekwencji przekroczenia z dniem 1 maja 2004 r. przez pastwo polskie granic dopuszczalnych ogranicze wyznaczonych przez art. 17 ust. 6 akapit drugi Szstej Dyrektywy, od tego dnia nie maj zastosowania wszelkie okrelone w prawie krajowym ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego zawartym w zakupach dotyczcych wydatkw na nabycie paliwa do samochodw wykorzystywanych w dziaalnoci opodatkowanej podatkiem od towarw i usug. W szczeglnoci nie ma w caoci zastosowania obowizujcy obecnie (tj. w brzmieniu od 22 sierpnia 2005 r.) art. 88 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 86 ust. 3 ustawy o VAT.
                                                 • 23.02.2009Prawo do odliczenia VAT przy zakupie motocykla
                                                  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy bdzie przysugiwa prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego z tytuu zakupu motocykla lub rat leasingowych dotyczcych motocykla oraz paliwa do niego i akcesoriw (kask, kurtka)?
                                                  • 18.11.2008Sprzeda uywanego samochodu osobowego
                                                   Pytanie podatnika: Czy sprzeda samochodu osobowego uytkowanego w Spce od dnia 14 marca 2006 r. (na podstawie umowy leasingu operacyjnego), duej ni p roku, jest zwolniona od podatku od towarw i usug?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] nastpna strona »