Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

prawo wekslowe

 • 26.08.2019NSA. Świadczenia dla menedżera z PIT
  Z uzasadnienia: ustawodawca w sposób stosunkowo prosty, jak na standardy polskiej legislacji wyraził wolę, by wszelkie przychody z tytułu umów menedżerskich były kwalifikowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście (...) Skoro zatem przychodem jest także określona w kontrakcie menedżerskim comiesięczna kwota w wysokości 3 000 euro oraz wykorzystywanie do celów osobistych mieszkań, to kwoty te oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze stanowią przychody podlegające zaliczeniu - na podstawie art. 13 pkt 9 u.p.d.o.f. - do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, a ich wielkość wpływa na kształt podstawy opodatkowania osoby otrzymującej takie świadczenia (menedżera).
  • 08.02.2018Wątpliwości wokół natychmiastowej wykonalności nakazu zapłaty
   Przyjęta w art. 492 § 3 k.p.c. natychmiastowa wykonalność nakazu zapłaty, wydanego na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku wiąże się ściśle z charakterem prawnym tych dokumentów. Służą one przyśpieszeniu obrotu gospodarczego i stanowią gwarancję spełnienia zobowiązania. Z tego względu przepisy procesowe umożliwiają szybkie zaspokojenie wierzyciela. W przeciwnym razie funkcja tych papierów wartościowych doznałaby uszczerbku, a to wpłynęłoby negatywnie na obrót gospodarczy - odpowiedziało Ministerstwo Sprawiedliwości w odpowiedzi na interpelację.
   • 18.12.2017Weksle – rodzaje i ewidencja rachunkowa
    Weksel stanowi swego rodzaju bezwarunkowe zobowiązanie się przez wystawcę (lub osobę przez niego wskazaną) do zapłaty określonej sumy, zawartej w umowie wekslowej, określonej osobie w ustalonym miejscu i terminie. Weksel jest źródłem kredytu, który może być wykorzystany nie tylko jako zapłata w transakcjach z dostawcami, ale również złożony w banku do dyskonta, które jest sprzedażą weksla przed terminem jego wymagalności. Podstawą prawną stosowania weksli w obrocie gospodarczym jest ustawa z 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 160, dalej: Prawo wekslowe).
    • 18.10.2017NSA. Zniesienie współwłasności nieruchomości spadkowej bez PIT
     Zniesienie współwłasności nieruchomości, w wyniku którego współwłaściciel (spadkobierca) w zamian za udział we współwłasności nieruchomości otrzymuje spłatę, będącą jego równowartością, nie uzyskuje przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nawet wówczas, gdyby inne przesłanki opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości zostały spełnione - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
     • 23.02.2017Weksel a PCC
      Pytanie podatnika: Czy wystawienie i/lub darowizna weksla będą wiązały się z koniecznością zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?
      • 28.09.2016WSA. Nieodpłatne poręczenie kredytu jest przychodem
       Z uzasadnienia: Otrzymanie bez wynagrodzenia przez podatnika poręczeń majątkowych: wekslowych i innych, tytułem zabezpieczenia kredytów bankowych i gwarancji bankowych powoduje powstanie w spółce przychodu podatkowego z tytułu nieodpłatnych świadczeń.
       • 14.09.2016Zapłata wekslem a obowiązek korekty VAT
        Pytanie podatnika: Czy zapłata wekslem własnym za zakupione aktywa stanowi uregulowanie należności w myśl przepisów ustawy VAT, a tym samym czy Wnioskodawca wystawiając weksel będący zapłatą za zakupione aktywa nie będzie zobowiązany do dokonania korekty odliczonej kwoty podatku VAT wynikającej z faktury lub faktur potwierdzających nabycie aktywów, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy VAT?
        • 07.07.2016Pracodawcy nie mogą wymagać od pracowników podpisywania weksli
         Interpelacja nr 3991 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie stosowania weksli w stosunkach pracowniczych
         • 14.07.2015Weksel sposobem na korektę kosztów?
          Pytanie podatnika: Czy zamiana zobowiązania handlowego na zobowiązanie finansowe udokumentowane wekslem własnym, dla których termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, oznacza uregulowanie zobowiązania w rozumieniu art. 15b ustawy o CIT w momencie wystawienia i wydania weksla wierzycielowi, a tym samym skutkuje brakiem obowiązku zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o koszty wynikające z tego zobowiązania handlowego?
          • 09.06.2014Poręczenie kredytu. Wartość dla celów podatkowych
           Teza: Zabezpieczenie kredytu przez kilka osób fizycznych może dawać taką samą gwarancję spłaty kredytu, jak zabezpieczenie go przez jeden bank lub instytucję finansową, profesjonalnie świadczącą takie usługi. Tym samym, w świetle art. 12 ust. 5 w zw. z ust. 6 pkt 4 u.p.d.o.p., wartość rynkowa usługi poręczenia nie powinna być inna, gdyby wskazane kredyty poręczała jedna instytucja finansowa, a inna gdyby poręczenia umowy udzieliło kilka podmiotów.
           • 18.04.2014Zapłata wekslem a obowiązek korekty kosztów
            W przypadku uregulowania zobowiązań z tytułu zakupu materiałów wekslem własnym w terminie do 90 dni od daty zaliczenia kwoty materiałów do kosztów uzyskania przychodów podatnik nie będzie zobowiązany na podstawie art. 15b ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do zmniejszenia tych kosztów. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 18 marca 2014 r., sygn. ILPB3/423-606/13-5/KS.
            • 09.09.2013Nieodpłatne poręczenie kredytu a przychód kredytobiorcy
             Z uzasadnienia: Skoro od udzielenia poręczenia uwarunkowane jest przyznanie kredytu podmiotowi, za którego się poręcza, przyjęcie przez poręczyciela wspomnianego ryzyka ma pewną wartość, czyli cenę, którą uzyskujący poręczenie w normalnych warunkach rynkowych musiałby poręczycielowi zapłacić. Jeżeli zatem poręczenie takie otrzymuje nieekwiwalentnie, tym samym uzyskuje nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
             • 04.09.2013Kodeks pracy 2013: Stosowanie weksli będzie ustawowo zakazane
              Do Kodeksu pracy trafią wyraźne zapisy zakazujące stosowania weksli w stosunkach pracy – to najnowszy pomysł klubu poselskiego Platformy Obywatelskiej. Nieco zmodyfikowana wersja projektu nowelizacji w tej sprawie jest już w trakcie konsultacji społecznych.
              • 21.06.2013Zapłata podatku przez inny podmiot w imieniu podatnika
               Skoro ustawodawca dopuszcza, a wręcz nakazuje podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą dokonywanie zapłaty podatków w sposób bezgotówkowy, nie regulując w sposób szczególny zasad obrotu bezgotówkowego w przypadku dokonywania przelewów, to ocena, czy zobowiązanie podatnika wygasło w wyniku zapłaty, nie może być dokonana bez analizy przepisów regulujących kwestie związane z prowadzeniem rachunków bankowych i możliwością dysponowania środkami na tych rachunkach - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
               • 29.03.2013Weksle w stosunku pracy: Zmiany nie są konieczne?
                Interpelacja nr 14287 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zakazu stosowania weksli jako zabezpieczenia pracodawcy
                • 19.12.2012Dochodzenie roszczeń od dłużników na podstawie weksla
                 Wekslem jest papier wartościowy sporządzony zgodnie z przepisami Prawa wekslowego, zawierający bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy weksla do zapłaty sumy pieniężnej w określonym miejscu i czasie. Obecnie w obrocie gospodarczym weksel stosowany jest głównie w celu zabezpieczenia wierzytelności remitenta (inaczej: pierwszego posiadacza weksla, na którego zlecenie lub rzecz wierzytelność ma zostać wypłacona). Nieodzownym elementem związanym z wekslem jest deklaracja wekslowa. Weksel to nie tylko forma zabezpieczenia wierzytelności, która spełnia jednocześnie funkcję motywującą dłużnika do spełnienia świadczenia. Z posiadaniem weksla wiążą się również istotne ułatwienia dotyczące dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
                 • 09.11.2012Wynagrodzenie z tytułu udzielonej pożyczki a źródło przychodu w PIT
                  Z uzasadnienia: Skoro ustawodawca w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nakazuje uznawać za kapitały pieniężne odsetki od pożyczek, a nie ogólnie wynagrodzenie za udostępnienie kapitału, to - przy braku zastrzeżenia w umowie takiej formy wynagrodzenia dla pożyczkodawcy - wynagrodzenie to nie mogło zostać uznane za pochodzące ze źródła z art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy. Tym samym brak było podstaw do opodatkowania takiego dochodu wedle korzystniejszej dla strony stawki 19%.
                  • 30.05.2012Weksle pracownicze
                   Interpelacja nr 4040 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wątpliwości głównego inspektora pracy co do dopuszczalności stosowania zabezpieczeń wekslowych w stosunkach pracy
                   • 16.02.2012Skutki podatkowe wystawienia weksla
                    Pytanie podatnika: Wnioskodawca (osoba fizyczna) wystawił weksel z kwotą i określonym terminem wykupu. W zamian za wystawienie i wydanie weksla Wnioskodawca otrzymał określoną sumę pieniędzy. Weksel zostanie wykupiony w określonym na wekslu terminie. Do weksla brak jest pisemnego porozumienia wekslowego, jak również brak deklaracji wekslowej. Czy po wystawieniu weksla i otrzymaniu kwoty pieniężnej Wnioskodawca ma obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?
                    • 20.01.2012Zobowiązania podzielne i niepodzielne w prawie cywilnym
                     Sytuacją klasyczną jest zobowiązanie umowne, w którym w ramach stosunku zobowiązaniowego występuje wierzyciel i dłużnik. Możliwe są również sytuacje, gdy w ramach stosunku zobowiązaniowego występuje wielu wierzycieli bądź wielu dłużników. Gdy zobowiązanie dzieli się na wiele podmiotów - po stronie wierzycieli lub dłużników - mamy do czynienia ze zobowiązaniem podzielnym.
                     • 23.12.2011Zastaw na prawach w Kodeksie cywilnym
                      Przedmiotem zastawu w klasycznej postaci są rzeczy ruchome. Prawo dopuszcza również ustanowienie zastawu na prawach, jeżeli są to prawa zbywalne.
                      • 14.09.2011Weksel jako zabezpieczenie wykonania zobowiązania
                       Weksel jako zabezpieczenie wykonania zobowiązania jest – całkowicie niezasłużenie - traktowany przez wielu wierzycieli lekceważąco. To prawda, jak twierdzą sceptycy, że jeżeli dłużnik nie posiada majątku, to weksel stanowi jedynie kawałek papieru. Jeżeli jednak dłużnik posiada majątek, a zwłaszcza majątek nie wystarczający na zaspokojenie wszystkich wierzycieli, to weksel zapewni wierzycielowi, który go posiada, istotną przewagę czasową nad pozostałymi wierzycielami. I w tym właśnie weksel jest niezastąpiony.
                       • 27.08.2009Podpisy pod umową zlecenia
                        Umowa zlecenia może zostać zawarta w dowolnej formie, chyba że zlecenie ma się łączyć z pełnomocnictwem do dokonania czynności, do wykonania której wymagana jest forma szczególna. A zatem co do zasady, zawierając umowę zlecenia, możemy ograniczyć się do formy ustnej, ale oczywiście dla celów dowodowych zalecać powinno się formę pisemną. Łatwiej będzie wtedy dowieść nie tylko jakie zobowiązania ciążą na zleceniobiorcy czy na jaką kwotę wynagrodzenia strony się umawiały, ale też sam fakt zawarcia umowy. W tym przypadku musimy pamiętać o prawidłowym podpisaniu umowy przez obie jej strony.
                        • 03.08.2009BCC: Dobre i złe strony projektu nowelizacji ustawy akcyzowej
                         Przedsiębiorcy chwalą propozycję wprowadzenia elektronicznego systemu dokumentacji przemieszczania wyrobów akcyzowych, wskazują też na rozwiązania, które zwiększą koszty działalności podatników akcyzy. Business Centre Club odniósł się do propozycji zmiany przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy zawartych w projekcie autorstwa Ministerstwa Finansów z 8 lipca 2009 r.
                         • 21.08.2008Orzecznictwo: Nieprawidłowe dokumentowanie zakupów złomu od ludności
                          1. Wyrokiem z dnia 13 września 2006 r., sygn. I SA/Bd 416/06, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, po rozpoznaniu sprawy ze skargi Marii Z... i Huberta Z... (dalej: podatnicy) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2006 r., nr PB 2/4117-9/06, w przedmiocie wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. - oddalił skargę. Jako podstawę prawną wyroku podano art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej: P.p.s.a.).
                          • 03.01.2008Wystawienie i sprzedaż weksla własnego pełniącego funkcję kredytową a skutki prawno-podatkowe w podatku dochodowym
                           Weksel w obrocie gospodarczym może pełnić funkcję obiegową, płatniczą, gwarancyjną i kredytową, przy czym nie jest surogatem pieniądza, a jego wręczenie nie staje się powodem wygaśnięcia zobowiązania dłużnika. Wygaśnięcie zobowiązania następuje dopiero w momencie zamiany weksla (będącego w posiadaniu wierzyciela) na odpowiednią kwotę, którą płaci dłużnik.
                           • 19.08.2007Orzecznictwo — Weksel i PCC
                            Pismem z 16 stycznia 2006 r. Skarżący — Jarosław G. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Wyjaśnił, że wystawił weksel na zabezpieczenie pieniędzy otrzymanych na wykup mieszkania. Z tytułu weksla uiścił opłatę skarbową w wysokości 0,1% kwoty, na którą opiewał weksel. Zdaniem Skarżącego od sprzedaży weksla nie powinien on ponadto uiszczać podatku od czynności cywilnoprawnych. Do wniosku załączył kopię przedmiotowego weksla.
                            • 09.08.2006Pełna księgowość (2) – Aktywa i pasywa, sprawozdanie finansowe – co to takiego?
                             Ukoronowaniem żmudnej pracy księgowych jest prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe, na które składają się: - bilans - rachunek zysków i strat - informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
                             • 24.01.2006Minimalizowanie ryzyka strat przy realizacji umowy dostawy
                              Przy umowie dostawy występują dwie strony. Jedna z nich, zwana dostawcą, zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych co do gatunku oraz do ich dostarczenia częściami albo periodycznie (przez pewien powtarzający się okres). Drugą stroną jest odbiorca, który zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i do zapłacenia ceny (art. 605 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. 1964.16.93 z późn. zm.). Charakterystyczną cechą tego stosunku zobowiązaniowego jest to, że dostawca nie tylko dostarcza sam towar, ale dodatkowo wytwarza go we własnym zakresie.