Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

elementy decyzji podatkowej

 • 02.11.2007Moment zaliczenia do kosztów straty w towarach handlowych
  Pytanie podatnika dotyczy możliwości oraz momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat z tytułu likwidacji elementów linii produkcyjnej stanowiącej towar handlowy.
  • 17.10.2007Orzecznictwo podatkowe - Pożyczka udziałowców dla spółki i świadczenie nieodpłatne
   Zaskarżonym wyrokiem z dnia 8 lutego 2006 r. (I SA/Sz 848/04) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu sprawy ze skargi B A Spółki z o.o. w S w upadłości na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 30 września 2004 r. nr PB.1 29-4218/823-93/2003 w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1998 r. uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie nr UKS-13/4/98/0971/N2/P1 z dnia 5 grudnia 2003 r. oraz stwierdził, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu i zasądził od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącej kwotę 5 615,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.
   • 15.10.2007Dokumentowanie wydatków – przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych
    Podstawową zasadą obowiązującą na gruncie prawa podatkowego, również w podatku dochodowym, jest zasada samoopodatkowania. Wyraża się ona tym, że podatnicy sami dokonują zgłoszenia do opodatkowania źródeł przychodów oraz obliczają i odprowadzają należny podatek. W celu zapobieżenia możliwości omijania lub unikania opodatkowania przez podatników, wprowadzono do ustawy szczególny rodzaj przychodów kwalifikowanych do innych źródeł, tzw. przychody z nieujawnionych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. t.j. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
    • 10.10.2007Orzecznictwo podatkowe - Lokal mieszkalny i budynek to nie to samo
     Zaskarżonym wyrokiem z dnia 22 lutego 2006 r., sygn. akt I SA/Lu 512/05, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę A. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie z dnia 2 września 2005 r., którą utrzymano w mocy decyzję Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie z dnia 30 maja 2005 r. o odpowiedzialności podatkowej płatnika z tytułu niepobrania podatku od spadków i darowizn od dokonanej przed nim czynności cywilnoprawnej.
     • 27.09.2007Orzecznictwo — Opodatkowanie VAT opłaty z tytułu wieczystego użytkowania
      Postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2006 r. (sygn. akt I FSK 27/06) Naczelny Sąd Administracyjny, rozpoznający skargę kasacyjną Dyrektora Izby Skarbowej w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 5 października 2005 r. (sygn. akt III SA/Wa 1953/05) wydanego w sprawie ze skargi Starosty Powiatowego w G. na decyzję wyżej wskazanego Dyrektora z dnia 16 maja 2005 r. w przedmiocie pisemnej interpretacji co do sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług ustalonej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów należących do Skarbu Państwa, przedstawił do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości.
      • 20.09.2007Orzecznictwo — Poniesienie wydatku nie oznacza poniesienia kosztu
       Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę B Spółki z o.o. w S na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2003 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2000 r.
       • 18.09.2007Orzecznictwo: Świadczenia nieodpłatne i wynagrodzenia zarządu w jednoosobowej spółce z o.o.
        Wyrokiem z 16 lutego 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę P Spółki Akcyjnej w C na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z 30 marca 2004 r. (nr PB 1.25- 4218/823-73/2003).
        • 10.09.2007Orzecznictwo — Stawka VAT dla infrastruktury towarzyszącej
         Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzją z dnia 21 lutego 2006 r., wydaną na podstawie art. 233 1 pkt 1 w związku z art. 239 art. 14a 4 i art. 14b 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.; powoływanej dalej jako ord. pod.) oraz art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.; powoływanej dalej jako „ustawa o VAT z 2004 r.”). Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego przez M. w m.st. Warszawie S.A. — strona Skarżąca w mniejszej sprawie, odmówił zmiany postanowienia Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 7 września 2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.
         • 27.08.2007Orzecznictwo — Nie zaliczysz do kosztów, nie odliczysz VAT
          Wyrokiem z dnia 18.05.2004 r. sygn. SA/Rz 1744/02 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę Józefy Ś na decyzję Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 08.07.2002 r. utrzymującej w mocy decyzję Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, w przedmiocie podatku od towarów i usług od stycznia 1999 r. do stycznia 2000 r.
          • 26.08.2007Orzecznictwo — Podatek od czynności cywilnoprawnych i nabycie wierzytelności
           1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 21 grudnia 2004 roku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, w sprawie o sygnaturze akt I SA/Bd 541/04, uchylił zaskarżoną przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością T-K-W-P z siedzibą w T. decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 17sierpnia 2004 roku, w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz określił, że decyzja ta nie może być wykonana w całości.
           • 23.08.2007Orzecznictwo — Brak możliwości potwierdzenia korekty faktury i nadpłata w VAT
            Wyrokiem z dnia 6 kwietnia 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 2 lipca 2004 r. oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gryfinie z dnia 2 kwietnia 2004 r., odmawiającą Dariuszowi S stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za listopad 1998 r. w wysokości 5.857,41 złotych oraz umarzającą postępowanie podatkowe w tym podatku za listopad 1998 r.
            • 19.08.2007Orzecznictwo — Weksel i PCC
             Pismem z 16 stycznia 2006 r. Skarżący — Jarosław G. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Wyjaśnił, że wystawił weksel na zabezpieczenie pieniędzy otrzymanych na wykup mieszkania. Z tytułu weksla uiścił opłatę skarbową w wysokości 0,1% kwoty, na którą opiewał weksel. Zdaniem Skarżącego od sprzedaży weksla nie powinien on ponadto uiszczać podatku od czynności cywilnoprawnych. Do wniosku załączył kopię przedmiotowego weksla.
             • 31.07.2007Orzecznictwo - Uzupełnienie odwołania a termin do jego złożenia
              Zaskarżonym wyrokiem Naczelny Sąd Administracyjny uchylił dwa postanowienia Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 29 stycznia 2003 roku, na mocy których organ podatkowy stwierdził, że strona postępowania, tj. Marian K zwany dalej Skarżącym, uchybił terminowi do wniesienia odwołania od siedmiu decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 31 października 2002 roku.
              • 30.07.2007Orzecznictwo - Kłopoty po kradzieży dokumentów
               Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 25 listopada 2004 r. sygn. akt I SA/Bd 525/04 oddalił skargę Przedsiębiorstwa Budowlano-lnstalacyjnego Spółki z o.o. we W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 30 lipca 2004 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1998 rok.
               • 23.07.2007Kłopoty podatkowe energetyki wiatrowej
                Interpelacja nr 7676 do ministra finansów w sprawie sposobu naliczania podatku od nieruchomości dla firm prowadzących farmy wiatrowe
                • 19.07.2007Orzecznictwo: Spór o wydatki i darowiznę kościelną
                 Zaskarżonym wyrokiem z dnia 16 grudnia 2004 r. sygn. akt SA/Sz 1399/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę na decyzje Izby Skarbowej w Szczecinie Ośrodek Zamiejscowy z dnia 24 czerwca 2003 r., która na podstawie art. 21 § 3 i art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,poz. 926 ze zm.) oraz art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90.poz. 416 ze zm.), po rozpatrzeniu odwołania złożonego przez Grzegorza i Danutę B od decyzji wydanej w dniu 25 kwietnia 2003 r. przez Drugi Urząd Skarbowy w Koszalinie, określającej wysokość zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. utrzymano w mocy decyzje organu pierwszej instancji.
                 • 17.07.2007Faktury wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej
                  Pytanie podatnika: Spółka wniosła o potwierdzenie, że na gruncie obowiązujących przepisów prawa umożliwienie pobrania przez nabywcę towarów i usług oryginału faktury VAT (w postaci pliku PDF) z serwera Spółki i jego wydrukowanie lub wysłanie nabywcy pocztą elektroniczną oryginału faktury VAT, jej pobranie z serwera pocztowego a następnie wydrukowanie czyni zadość wymogowi wystawienia faktury VAT, określonego w art. 106 ustawy o VAT.
                  • 17.07.2007Orzecznictwo: Dochód z nieujawnionych źródeł
                   Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 9 marca 2004 r. utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie z dnia 9 grudnia 2003 r. na kwotę 49,495,50 zł. ustalającą Piotrowi K wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych za 1997 r. od dochodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu
                   • 16.07.2007Orzecznictwo: Przedawnienie zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych
                    Wyrokiem z dnia 4 kwietnia 2003 r. sygn. akt I SA/Ka 600/02 Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach oddalił skargę Waldemara P. na decyzję Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 6 lutego 2002 r. w przedmiocie podatku dochodowego za 1995 r.
                    • 13.07.2007Orzecznictwo: Faktura wystawiona przez nieistniejący podmiot
                     Przedmiotem skargi kasacyjnej jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 1.02.2005 r. o sygn. akt SA/Rz 1157/03 oddalający skargę Przedsiębiorstwa ;E. Spółka z o.o. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 25.06.2003 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług.
                     • 11.07.2007Orzecznictwo: Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania podatkowe stowarzyszenia
                      Wyrokiem z dnia 14 grudnia 2005 r., sygn. akt I SA/Lu 347/05, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę Wioletty L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie z dnia 23 maja 2005 r., nr PP2/4407-49/05, w przedmiocie odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe M. w podatku od towarów s usług za styczeń 2003 r.
                      • 10.07.2007Orzecznictwo: Historia pewnych pożyczek
                       Zaskarżonym wyrokiem z dnia 8 lutego 2006 r. (I SA/Sz 848/04) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu sprawy ze skargi B A Spółki z o.o. w S w upadłości na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 30 września 2004 r. nr PB.1 29-4218/823-93/2003 w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1998 r. uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie nr UKS-13/4/98/0971/N2/P1 z dnia 5 grudnia 2003 r. oraz stwierdził, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu i zasądził od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącej kwotę 5 615,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. W uzasadnieniu wyroku Sąd l instancji stwierdził, iż zaskarżoną decyzją wydaną na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, art. 7 ust. 1, art. 12 ust. 1 pkt 2, pkt 3, ust. 6 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 5 grudnia 2003 r. określającą wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 1998 r. w kwocie 183 786,00 zł.  
                       • 17.05.2007Ustalenie wartości początkowej samochodu (2)
                        Dzisiaj odpowiadamy na pytanie, w jaki sposób ustalić wartość początkową samochodu wytworzonego we własnym zakresie lub nabytego w drodze spadku, darowizny albo w inny nieodpłatny sposób
                        • 08.02.2007Kontrole w 2007 - transakcje internetowe na cenzurowanym
                         W marcu ubiegłego roku mogłem w materiale „Co nam skontrolują” przedstawić zagadnienia, pozostające w obszarze szczególnego zainteresowania fiskusa. W tym roku, po raz kolejny, ministerstwo udostępniło na swoich stronach zestawienie tych tematów, które będą przedmiotem zainteresowania kontrolujących w roku 2007.