Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dieta krajowa

 • 13.08.2020Wydatki zwizane z podróami subowymi przedsibiorcy i pracownika
  Podró subowa pracownika i przedsibiorcy wie si z okrelonymi kosztami. Sprawd jakie wydatki zwizane z podró musisz pokry jako pracodawca, a co przysuguje tobie jako przedsibiorcy. Zobacz jak rozliczy koszty podróy subowych - swoich lub twoich pracowników.
  • 12.08.2020Wydatki zwizane z podróami subowymi przedsibiorcy i pracownika
   Podró subowa pracownika i przedsibiorcy wie si z okrelonymi kosztami. Sprawd jakie wydatki zwizane z podró musisz pokry jako pracodawca, a co przysuguje tobie jako przedsibiorcy. Zobacz jak rozliczy koszty podróy subowych - swoich lub twoich pracowników.
   • 29.04.2020Podróe subowe. Pracodawca moe wypaci wysze diety
    Na pocztku 2013 r. zostao opublikowane rozporzdzenie okrelajce nalenoci przysugujce pracownikom z tytuu podróy subowej. Niestety od momentu ogoszenia rozporzdzenia nie wprowadzono zmian w wysokoci stawek podrónych. Przedstawiciele wielu organizacji i zwizków zawodowych, jak i sami pracownicy alarmuj, e powysze nalenoci s obecnie nierealne. W cigu minionych 7 lat znaczco zmienia si sytuacja ekonomiczno-gospodarcza w naszym kraju. Czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej pracuje nad zmianami stawek diety krajowej i zagranicznej?
    • 20.12.2019Podró zagraniczna - zwrot kosztów taksówki na lotnisko przychodem pracownika
     Wydatki ponoszone w zwizku z przejazdami taksówk lub komunikacj miejsk na dworzec kolejowy, dworzec autobusowy, do portu lotniczego znajdujcych si w tej samej miejscowoci co miejsce zamieszkania pracownika i zwrócone pracownikowi stanowi przychód podlegajcy opodatkowaniu - twierdzi fiskus.
     • 27.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. V
      Kolejny odcinek poradnika w caoci powicimy kwestiom zwizanym z rozliczeniem delegacji za granic. W poprzedniej czci moglicie si przekona, e krajowe i zagraniczne wyjazdy subowe mimo wielu cech wspólnych rozliczane s w nieco odmienny sposób. To zrozumiae – wyjazdy za granic wi si zwykle z wyszymi wydatkami, wystpuj naturalne trudnoci w dokumentowaniu niektórych, drobnych wydatków itp. Dodatkowo pracodawca moe okreli wicej ni jeden kraj docelowy, co równie wpywa na sposób rozliczenia delegacji.
      • 26.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. IV
       Czwarta cz poradnika praktycznego powiconego delegacjom w ujciu teoretycznym i praktycznym koncentruje si na podobiestwach i rónicach pomidzy uregulowaniami dotyczcymi delegacji krajowych i delegacji zagranicznych. Przedstawimy równie rónice pomidzy oddelegowaniem a delegacj.
       • 25.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. V
        Kolejny odcinek poradnika w caoci powicimy kwestiom zwizanym z rozliczeniem delegacji za granic. W poprzedniej czci moglicie si przekona, e krajowe i zagraniczne wyjazdy subowe mimo wielu cech wspólnych rozliczane s w nieco odmienny sposób. To zrozumiae – wyjazdy za granic wi si zwykle z wyszymi wydatkami, wystpuj naturalne trudnoci w dokumentowaniu niektórych, drobnych wydatków itp. Dodatkowo pracodawca moe okreli wicej ni jeden kraj docelowy, co równie wpywa na sposób rozliczenia delegacji.
        • 24.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. IV
         Czwarta cz poradnika praktycznego powiconego delegacjom w ujciu teoretycznym i praktycznym koncentruje si na podobiestwach i rónicach pomidzy uregulowaniami dotyczcymi delegacji krajowych i delegacji zagranicznych. Przedstawimy równie rónice pomidzy oddelegowaniem a delegacj.
         • 01.12.2015WSA. Zwrot wydatkw za takswk w delegacji to przychd pracownika
          Z uzasadnienia: Pracodawca moe wyznaczy miejscowo rozpoczcia i zakoczenia podry krajowej nie mona jednak wywodzi, e pracodawca moe rwnie okreli konkretne miejsce w tej miejscowoci, od ktrej rozpoczyna si podr krajowa i zagraniczna. Skoro zatem podr rozpoczyna si od miejscowoci, w ktrej znajduje si siedziba spki, stae miejsce pracy pracownika lub/i miejsce staego lub czasowego pobytu pracownika, to wydatki ponoszone w zwizku z przejazdami na terenie tej miejscowoci nie mieszcz si w zakresie wydatkw wymienionych w rozporzdzeniu z 29 stycznia 2013 r., a tym samym opacenie tych wydatkw przez pracodawc lub ich zwrot pracownikowi stanowi przychd podlegajcy opodatkowaniu.
          • 27.02.2014PIT roczny za 2013 rok. Rozliczenie wynagrodzenia czonkw zarzdu wsplnot mieszkaniowych
           Czy diety wypacane czonkom zarzdu wsplnoty mieszkaniowej podlegaj opodatkowaniu podatkiem dochodowym? Czy wsplnota mieszkaniowa musi przygotowa PIT-8C dla czonkw zarzdu?
           • 01.03.2013Diety, delegacje i wyjazdy subowe – nowe zasady od 1 marca
            Dzisiaj, 1 marca, zaczynaj obowizywa zmienione przepisy dotyczce rozliczania podry subowych. Przypomnijmy, co o delegacjach – zarwno krajowych, jak i zagranicznych – mwi nowe regulacje.
            • 18.02.2013PIT 2012: Dochody zagraniczne w pytaniach i odpowiedziach
             1. Jakie s metody unikania podwjnego opodatkowania i na czym one polegaj?
             • 11.02.2013Diety i delegacje – od marca 2013 nowe przepisy
              Po kilku latach prac i publikacji na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Spoecznej kolejnych projektw w kocu zostao podpisane nowe rozporzdzenie regulujce zarwno rodzaje i wysoko wiadcze z tytuu podry subowych, jak i sposb ich naliczania. Rozporzdzenie MPiPS z 29 stycznia 2013 r. w sprawie nalenoci przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej obowizywa bdzie od pocztku marca. Zastpi obecne przepisy dotyczce tej tematyki, ujte w dwch rozporzdzeniach z 19 grudnia 2002 r. Od 1 marca problematyka delegacji krajowych i zagranicznych zawarta bdzie w jednym akcie prawnym.
              • 30.08.2012Dieta w delegacji krajowej – nowe zasady
               Obecnie (a trwa to ju od pocztku 2007 r.) pena dieta w delegacji krajowej wynosi 23 z. W projekcie nowego rozporzdzenia, regulujcego kwestie wiadcze delegacyjnych, przewidziano kwot 30 z. MPiPS podtrzymuje przy tym zasad, zgodnie z ktr dieta nalena w podry krajowej przeznaczona jest na pokrycie zwikszonych (a nie penych) kosztw wyywienia.
               • 22.08.2012Diety czonkw zarzdu wsplnot mieszkaniowych a PIT
                Czy diety wypacane czonkom zarzdu wsplnoty mieszkaniowej podlegaj opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
                • 06.04.2012Koszty uzyskania przychodu: Krajowa podr subowa przedsibiorcy
                 Podczas prowadzenia dziaalnoci gospodarczej zdarzaj si sytuacje, ktre sprawiaj, e wyjazdy przedsibiorcy poza siedzib firmy s niezbdne. Powstaj pytania czy tak podr mona nazwa podr subow, jak j rozliczy oraz ktre wydatki stanowi koszty uzyskania przychodu?
                 • 02.02.2012PIT 2011: Dochody zagraniczne
                  Uzyskujc dochody z tytuu pracy najemnej wykonywanej za granic, w wikszoci przypadkw naley rozliczy si z nich take w Polsce. Naley o tym pamita szczeglnie obecnie, gdy wiele osb majcych miejsce zamieszkania w Polsce podejmuje prac za granic.
                  • 14.11.2011Kierowca - przedsibiorca a prawo do diety
                   Z uzasadnienia: Zawarty w art. 775 § 1 Kodeksu pracy zwrot "w ktrej znajduje si siedziba pracodawcy", lub "poza staym miejscem pracy" nie przesdza o tym, e praca kierowcy nie moe by wykonywana w ramach podry subowej, poniewa przepisy podatkowe nie definiuj podry subowej, a odesanie zawarte w art. 23 ust 1 pkt 52 ustawy o PIT dotyczy tylko diet, a nie definicji podry subowej. Trudno te przyj, e "siedzib" jest caa Polska, podobnie trudno przyj pogld, e art. 775 K.p. wyjania definicj podry subowej kierowcw, odrbnie uregulowan w innej ustawie. Zatem, osobom prowadzcym dziaalno gospodarcz przysuguje prawo uwzgldnienia w kosztach uzyskania przychodu wartoci diet za czas podry subowych w ramach zakrelonego limitu, tj. w wysokoci diet przysugujcych pracownikom.
                   • 19.08.2009Czas trwania zagranicznej podry subowej
                    Regulacj odnoszc si do podry subowej ustawodawca zawar w art. 77 (5) § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr. 21, poz. 94 z pn. zm). Przepis ten stanowi, e pracownikowi wykonujcemu na polecenie pracodawcy zadanie subowe poza miejscowoci, w ktrej znajduje si siedziba pracodawcy, lub poza staym miejscem pracy przysuguj nalenoci na pokrycie kosztw zwizanych z podr subow. Na t istotn kwesti w odniesieniu do zagranicznych podry subowych zwrci uwag Naczelny Sd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z 7 stycznia 1999 r., SA/Sz 793/98, LEX nr 36134, ktrego zdaniem „w wypadku wiadczenia przez pracownika pracy poza granicami kraju moe by ono uznane za wykonywanie zada w ramach 'podry subowej' jedynie wwczas, gdy wykonywanie tego zadania odbywa si w miejscu, ktre nie jest – wedug umowy o prac – miejscem staego jej wykonywania”.
                    • 20.12.2008Rozliczenie delegacji zagranicznej - caodzienne wyywienie
                     Przygotowuj rozliczenie delegacji zagranicznej. Pracownik przebywa przez kilka dni w delegacji (Francja). W trakcie trwania delegacji mia zapewnione cakowite wyywienie (nocleg wraz z cakowitym wyywieniem w hotelu). Podrowa wasnym samochodem. Jak kwot mam wypaci pracownikowi tytuem delegacji - otrzyma ju 600 z tytuem zaliczki?
                     • 16.12.2008Rozliczenie delegacji zagranicznej - bez wyywienia
                      Wysaem na kilka dni pracownika do Niemiec. Pracownik wyjecha samochodem nalecym do firmy (subowy), ywi si we wasnym zakresie. Otrzyma zaliczk, aby wykupi sobie noclegi, w wysokoci 150 EUR. Na miejscu kupowa paliwo oraz kilka niezbdnych rzeczy (m.in. narzdzia), ktrych zapomnia zabra z firmy. W jaki sposb rozliczy delegacj?