Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatki rolne

 • 13.08.2020NSA. Zyski z dzierawy logo opodatkowane ryczatem 8,5%
  Wykadnia jzykowa i systemowa art. 10 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy o PIT wskazuje, e w przypadku, gdy przedmiotem umowy dzierawy s prawa majtkowe, to poytki z tego prawa bd przychodem ze róda przychodów oznaczonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 (z dzierawy), a nie art. 10 ust 1 pkt 7 (z praw majtkowych) ustawy o PIT. Wówczas bowiem poytki prawa s bezporednio uzyskiwane ze róda jakim jest umowa dzierawy, a prawo majtkowe tylko porednio wskazuje na to ródo. Tak uzna Naczelny Sd Administracyjny.
  • 10.08.2020Podatki 2021: JST z nowymi rekompensatami za zwolnienia z podatków?
   Posowie Lewicy skierowali do Sejmu projekt nowelizacji ustaw o podatku rolnym i o podatku lenym, który zakada rozszerzenie mechanizmu rekompensowania samorzdom dochodu utraconego z tytuu niektórych zwolnie podatkowych. Nowe regulacje miayby wej w ycie z pocztkiem 2021 r.
   • 04.08.2020Podatki i opaty lokalne 2021: Stawki maksymalne w gór
    Od 1 stycznia 2021 r. bd obowizyway nowe stawki maksymalne podatku od nieruchomoci, podatku od rodków transportowych oraz opat lokalnych, tj. opaty: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, od posiadania psów oraz reklamowej. Nowe stawki maksymalne zostay ogoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z 23 lipca 2020 r. (M.P. poz. 673) i s wysze w porównaniu z 2020 rokiem o 3,9%, czyli o wskanik cen towarów i usug konsumpcyjnych w I póroczu 2020 r. w stosunku do I pórocza 2019 r. W ubiegym roku wskanik wzrós o 1,8%. Przypomnijmy, e rada gminy nie musi uchwala stawek maksymalnych i moe pozostawi stawki podatków i opat na poziomie z poprzedniego roku.
    • 03.08.2020Podatki i opaty lokalne 2021: Stawki maksymalne w gór
     Od 1 stycznia 2021 r. bd obowizyway nowe stawki maksymalne podatku od nieruchomoci, podatku od rodków transportowych oraz opat lokalnych, tj. opaty: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, od posiadania psów oraz reklamowej. Nowe stawki maksymalne zostay ogoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z 23 lipca 2020 r. (M.P. poz. 673) i s wysze w porównaniu z 2020 rokiem o 3,9%, czyli o wskanik cen towarów i usug konsumpcyjnych w I póroczu 2020 r. w stosunku do I pórocza 2019 r. W ubiegym roku wskanik wzrós o 1,8%. Przypomnijmy, e rada gminy nie musi uchwala stawek maksymalnych i moe pozostawi stawki podatków i opat na poziomie z poprzedniego roku.
     • 31.07.2020Odsetki za opónienie w transakcjach handlowych jako przychód podatkowy
      Klienci przedsibiorcy dokonuj patnoci z opónieniem w stosunku do uzgodnionych terminów patnoci. W zwizku z tym nabywa on uprawnienie do odsetek za opónienie w transakcjach handlowych. Co jest podstaw do rozpoznania przychodu podlegajcego opodatkowaniu z tytuu ww. odsetek? W którym miesicu naley zwikszy podstaw opodatkowania o ten przychód (czy obowizuje ogólna zasada kasowa, tzn. przychód powstaje z chwil otrzymania odsetek)?
      • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
       Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
       • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. II) - objanienia MF
        Drugi fragment objanie podatkowych MF ws. podatków dochodowych, który dzisiaj publikujemy, zawiera zagadnienia dot. pojcia i momentu powstania przychodu w wietle przepisów Tarczy antykryzysowej, amortyzacji rodków trwaych nabytych w celu produkcji towarów zwizanych z przeciwdziaaniem pandemii COVID-19, nowych preferencji dla podatników korzystajcych z ulgi B+R , terminu zapaty podatku od przychodów z budynków, ulgi na ze dugi, rozliczania strat podatkowych, uproszczonych zaliczek, a take przychodu z tyt. obnienia czynszu najmu.
        • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
         Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
         • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. II) - objanienia MF
          Drugi fragment objanie podatkowych MF ws. podatków dochodowych, który dzisiaj publikujemy, zawiera zagadnienia dot. pojcia i momentu powstania przychodu w wietle przepisów Tarczy antykryzysowej, amortyzacji rodków trwaych nabytych w celu produkcji towarów zwizanych z przeciwdziaaniem pandemii COVID-19, nowych preferencji dla podatników korzystajcych z ulgi B+R , terminu zapaty podatku od przychodów z budynków, ulgi na ze dugi, rozliczania strat podatkowych, uproszczonych zaliczek, a take przychodu z tyt. obnienia czynszu najmu.
          • 21.07.2020Wspólnik wynajmuje prywatny samochód spóce. Czy moliwy jest ryczat?
           Przychody uzyskane z tytuu najmu samochodu osobowego stanowicego majtek prywatny wspólnika, w czci jaka przypada proporcjonalnie od pozostaych wspólników spóki mog zosta opodatkowane w formie ryczatu od przychodów ewidencjonowanych, wedug stawki 8,5%. Tak uzna Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej.
           • 16.07.2020Sprzeda autorskich praw majtkowych a zwolnienie podmiotowe z VAT
            Podatnik prowadzi jednoosobow dziaalno gospodarcz - usugi w zakresie projektowania architektonicznego. Jeden z klientów chciaby dokona zakupu autorskich praw majtkowych. Sprzeda autorskich praw majtkowych nie jest wymieniona w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usug. Natomiast pojawia si w zaczniku nr 3, poz. 63. Czy sprzeda autorskich praw majtkowych naley opodatkowa VAT mimo nieprzekroczenia progu obrotu 200 tys. z?
            • 07.07.2020Odszkodowanie za skradziony samochód w leasingu to przychód z dziaalnoci
             Przedsibiorca, w ramach prowadzonej dziaalnoci, zawar umow leasingu na okres 36 miesicy. Przedmiotem leasingu operacyjnego by samochód osobowy, który zosta ubezpieczony (AC, OC, NNW) - skadki opaca leasingobiorca. Samochód zosta skradziony. Przedsibiorca otrzyma od leasingodawcy zwrot szkody tytuem odszkodowania. Czy jest on zobowizany do opodatkowania i rozliczenia w pozostae przychody kwoty otrzymanego odszkodowania?
             • 23.06.2020Od 1 lipca obowizuje nowa matryca stawek VAT
              1 listopada 2019 r. weszy w ycie przepisy ustawy wprowadzajcej m.in. now matryc stawek VAT oraz wic informacj stawkow (WIS) (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1751 z pón. zm.). Nowa matryca stawek VAT miaa by stosowana od 1 kwietnia 2020 r., jednake termin ten zosta przesunity na 1 lipca 2020 r.
              • 22.06.2020Od 1 lipca obowizuje nowa matryca stawek VAT
               1 listopada 2019 r. weszy w ycie przepisy ustawy wprowadzajcej m.in. now matryc stawek VAT oraz wic informacj stawkow (WIS) (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1751 z pón. zm.). Nowa matryca stawek VAT miaa by stosowana od 1 kwietnia 2020 r., jednake termin ten zosta przesunity na 1 lipca 2020 r.
               • 15.06.2020Do 1000 z bez obowizku wpaty zaliczek na PIT
                Podatnicy osigajcy dochody z dziaalnoci gospodarczej nie maj obowizku wpacania zaliczki, jeeli kwota zaliczki podlegajca wpacie w wysokoci rónicy pomidzy podatkiem nalenym od dochodu osignitego od pocztku roku a sum zaliczek wpaconych od pocztku roku nie przekracza 1000 z.
                • 05.06.2020Sposób rozliczania VAT w dziaalnoci nierejestrowanej
                 Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 6 czerwca 2018 r. - Prawo przedsibiorców, dziaalno nierejestrowan moe prowadzi osoba fizyczna. Nazwa pochodzi std, i dla jej legalnego wykonywania zbdna jest rejestracja w CEIDG, urzdzie skarbowym oraz GUS. W myl ww. przepisu za dziaalno gospodarcz nie jest uznawana dziaalno takich osób o ile przychód naleny z tej dziaalnoci nie przekracza w adnym miesicu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie w 2020 r. ustalono na 2600 z, zatem kwota ta wynosi aktualnie 1300 z.
                 • 26.05.2020WSA. Ryczat od najmu: Licz si obiektywne kryteria a nie zamiar podatnika
                  Ocena, czy wynajmowane lokale stanowi skadniki majtku zwizane z dziaalnoci nie jest determinowana wol czy zamiarem podatnika, ale spenianiem lub niespenieniem obiektywnych kryteriów pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej. Jeeli zatem okrelona dziaalno polegajca na wynajmie lokali, take mieszkalnych, niewprowadzonych do ewidencji rodków trwaych, wykazuje cechy zarobkowoci i cigoci, a przede wszystkim zorganizowania, wiadczy to o prowadzeniu przez podatnika dziaalnoci gospodarczej z wykorzystaniem tych skadników majtkowych bez wzgldu na to, czy sam podatnik w taki sposób rozumie i kwalifikuje swoj dziaalno.
                  • 18.05.2020Najem wspólnej nieruchomoci. Dziaalno maonka moe wykluczy ryczat
                   Podatniczka razem z mem, z którym czy j wspólno majtkowa, s wacicielami nieruchomoci, która stanowi ich majtek wspólny. Maonkowie planuj wynaj nieruchomo. Podatniczka chce wybra ryczat. Natomiast jej m bdzie wynajmowa nieruchomo w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. Czy limit przychodów 100 000 z, po przekroczeniu którego stawka ryczatu wynosi 12,5%, dotyczy cznie obojga maonków czy jedynie podatniczki, w sytuacji gdy jej m bdzie rozlicza uzyskany przychód podatkiem liniowym?
                   • 15.05.2020Najem prywatny - obowizek zapaty podatku mimo zalegoci czynszowych?
                    M zajmuje si w ramach swojej dziaalnoci gospodarczej midzy innymi wynajmem nieruchomoci. Ja z kolei chc w przyszoci wynajmowa swoje mieszkanie, pochodzce z majtku odrbnego, w ramach tzw. najmu prywatnego. Mam w zwizku z tym wtpliwo - czy podobnie jak m, bd musiaa paci zaliczki na podatek dochodowy bez wzgldu na to, czy najemca mieszkania zapaci czynsz w terminie wynikajcym z umowy?
                    • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
                     Przedstawiamy list odpowiedzi na pytania, które mog pojawia si w odniesieniu do Programu rzdowego dotyczcego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorstw w zwizku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rzdowej Tarczy Antykryzysowej.
                     • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
                      Przedstawiamy list odpowiedzi na pytania, które mog pojawia si w odniesieniu do Programu rzdowego dotyczcego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorstw w zwizku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rzdowej Tarczy Antykryzysowej.
                      • 14.05.2020Najem prywatny - obowizek zapaty podatku mimo zalegoci czynszowych?
                       M zajmuje si w ramach swojej dziaalnoci gospodarczej midzy innymi wynajmem nieruchomoci. Ja z kolei chc w przyszoci wynajmowa swoje mieszkanie, pochodzce z majtku odrbnego, w ramach tzw. najmu prywatnego. Mam w zwizku z tym wtpliwo - czy podobnie jak m, bd musiaa paci zaliczki na podatek dochodowy bez wzgldu na to, czy najemca mieszkania zapaci czynsz w terminie wynikajcym z umowy?
                       • 30.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (4)
                        Prowadzcy dziaalno nierejestrow teoretycznie nie powinien martwi si o kwestie zwizane z VAT. Jednak gdyby zupenie zaniedba zagadnienia zwizane z tym podatkiem, wkrótce mogyby pojawi si spore kopoty. Dzieje si tak dlatego, e ustawa o podatku od towarów i usug zawiera wiele wycze, wyklucze i wyjtków - które mog dotyczy równie dziaalnoci nierejestrowej. Równie obowizek rejestrowania przychodów w kasie rejestrujcej (kasie fiskalnej) moe w specyficznych sytuacjach obj prowadzcego dziaalno w tej formie, mimo, i nie zostaj przekroczone adne limity.
                        • 29.04.2020Handlujcy w internecie sprztem elektrycznym bez prawa do zwolnienia z VAT
                         Przedsibiorca prowadzi jednoosobow dziaalno - handel przez Internet, za porednictwem kilku platform internetowych, przedmiotami uywanymi. Chciaby rozszerzy sprzedawany asortyment o artykuy elektryczne i artykuy gospodarstwa domowego. Z uwagi na zwolnienie podmiotowe z VAT sprzeda wysykowa nie jest moliwa. Czy zatem jeli przedsibiorca rozpocznie sprzeda przez Internet z odbiorem osobistym ww. artykuów to bdzie przysugiwa mu nadal zwolnienie podmiotowe z VAT?
                         • 24.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (3)
                          Co oznacza pojcie - w sposób zorganizowany i cigy? Odpowied na to z pozoru banalne pytanie jest istotna dla osób, które planuj spróbowa, jak funkcjonuje dziaalno nierejestrowa. To, czy prowadz dziaalno zarobkow w sposób zorganizowany i cigy bdzie bowiem miao istotne znaczenie przy przekroczeniu limitu przychodów przewidzianego dla tej formy aktywnoci. Czy zaczn wtedy od razu uzyskiwa przychody z dziaalnoci gospodarczej, nawet o tym nie wiedzc? Powicony dziaalnoci nierejestrowej poradnik praktyczny dla pocztkujcych pokazuje problemy i wtpliwoci, rozwizujc przynajmniej cz z nich. Dzisiaj kolejna cz.
                          • 23.04.2020Zwrot dofinansowania a korekta przychodów
                           Przedsibiorca otrzyma wezwanie PFRON do zapaty zwrotu nienalenie pobranego dofinansowania pod rygorem wszczcia egzekucji administracyjnej. Przedsibiorca uici zalego. Czy jest on uprawniony do dokonania korekty przychodu? Czy korekty naley dokona na bieco w okresie rozliczeniowym w którym otrzymano dokument potwierdzajcy przyczyn korekty (wezwanie przedsdowe w oparciu o które dokonano zwrotu dofinansowania)?
                           • 16.04.2020Fiskus chce opodatkowywa VAT nawet prywatne transakcje. Wystarczy uzna kogo za przedsibiorc
                            Przedsibiorca prowadzcy dziaalno w zakresie obrotu czciami samochodowymi naby grunt do majtku prywatnego w celu inwestycji prywatnych oszczdnoci. Dokona tego poza prowadzon dziaalnoci gospodarcz, niemniej zgodnie z reguami logiki mia nadziej na rentowno swojej inwestycji. Liczy po prostu na to, e w przyszoci sprzeda dziak z zyskiem. Ta ch osignicia zysku, jak i fakt wczeniej dokonanych naby i sprzeday innych nieruchomoci oraz dokonanie podziau gruntu na mniejsze dziaki przesdziy o tym, e organ podatkowy uzna podatnika za profesjonalnie zajmujcego si obrotem nieruchomociami, a zatem zobowizanego do odprowadzenia VAT przy sprzeday ww. gruntu. Ze stanowiskiem tym nie zgodzi si podatnik i wniós skarg do sdu.
                            • 09.04.2020Dziaka rolna naleca do przedsibiorcy: Podatek rolny czy od nieruchomoci?
                             Jeeli uytki rolne podlegajce zasadniczo podatkowi rolnemu, s faktycznie zajte na jakkolwiek inn dziaalno gospodarcz ni dziaalno rolnicza, z wyjtkiem dziaalnoci przedsibiorstw przesyowych, to podlegaj opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci. Za zajcie gruntów rolnych na prowadzenie dziaalnoci naley uwaa rzeczywiste wykonywanie czynnoci skadajcych si na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej, np. rozpoczcie prac budowlanych na dziace. Wyjtkiem w tym wzgldzie s grunty rolne, których wacicielem/posiadaczem jest przedsibiorca - osoba fizyczna, zajte na inwestycj prywatn.
                             • 08.04.2020Dziaka rolna naleca do przedsibiorcy: Podatek rolny czy od nieruchomoci?
                              Jeeli uytki rolne podlegajce zasadniczo podatkowi rolnemu, s faktycznie zajte na jakkolwiek inn dziaalno gospodarcz ni dziaalno rolnicza, z wyjtkiem dziaalnoci przedsibiorstw przesyowych, to podlegaj opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci. Za zajcie gruntów rolnych na prowadzenie dziaalnoci naley uwaa rzeczywiste wykonywanie czynnoci skadajcych si na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej, np. rozpoczcie prac budowlanych na dziace. Wyjtkiem w tym wzgldzie s grunty rolne, których wacicielem/posiadaczem jest przedsibiorca - osoba fizyczna, zajte na inwestycj prywatn.
                              • 03.04.2020Czy wymiana opon w samochodzie pozbawi zwolnienia z VAT?
                               Przedsibiorca prowadzi dziaalno w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych z wyczeniem motocykli w ramach, której wykonuje usugi polegajce na wymianie, naprawie, wywaaniu kó w samochodach osobowych. Firma nie odsprzedaje hurtowo ani detalicznie czci do pojazdów samochodowych oraz opon w sklepach wyspecjalizowanych. Sprzeda opon nastpuje w ramach usugi wymiany opon. Czy usuga polegajca na wymontowaniu opon letnich, zamontowaniu opon zimowych jest zwolniona z podatku VAT?
                               • 06.03.2020Podatki 2020: Nowa matryca stawek VAT od 1 kwietnia
                                1 listopada 2019 r. weszy w ycie przepisy ustawy wprowadzajcej m.in. now matryc stawek VAT oraz wic informacj stawkow (WIS) (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1751).  Nowa matryca stawek VAT bdzie stosowana od 1 kwietnia 2020 r.  Ju od 1 listopada 2019 r. s stosowane nowe przepisy dotyczce stawek podatku VAT dla wydawnictw ksikowych, nut, map i wydawnictw prasowych.
                                • 05.03.2020Podatki 2020: Nowa matryca stawek VAT od 1 kwietnia
                                 1 listopada 2019 r. weszy w ycie przepisy ustawy wprowadzajcej m.in. now matryc stawek VAT oraz wic informacj stawkow (WIS) (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1751).  Nowa matryca stawek VAT bdzie stosowana od 1 kwietnia 2020 r.  Ju od 1 listopada 2019 r. s stosowane nowe przepisy dotyczce stawek podatku VAT dla wydawnictw ksikowych, nut, map i wydawnictw prasowych.
                                 • 03.03.2020PKPiR. Moliwe zwolnienie z obowizku prowadzenia ksigi
                                  Prowadzcy dziaalno gospodarcz i rozliczajcy podatek dochodowy wedug zasad ogólnych ma obowizek ewidencjonowania wszystkich transakcji w podatkowej ksidze przychodów i rozchodów. Warto jednak pamita, e w niektórych przypadkach mona skorzysta ze zwolnienia. Naczelnik urzdu skarbowego moe zwolni podatnika z obowizku prowadzenia PKPiR.
                                  • 18.02.2020Jak dziaa usuga Twój e-PIT - pytania i odpowiedzi cz. I
                                   1. Co to jest twój e-PIT  Twój e-PIT to automatycznie przygotowane i udostpnione przez Krajow Administracj Skarbow roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych. Podatnik, który skorzysta z tej usugi nie musi wypenia wniosków, ani skada deklaracji, aby rozliczy swój podatek.  Jego zeznanie podatkowe uzupenione o dane zgromadzone przez administracj skarbow czeka na niego w wersji elektronicznej na stronie podatki.gov.pl. Wprowadzenie takiej usugi stao si moliwe dziki rozbudowie zasobów informatycznych Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej.  2. Gdzie i od kiedy dostpny jest Twój e-PIT?  Zeznanie w ramach usugi Twój e-PIT za 2019 r. bdzie czeka na podatnika od 15 lutego 2020 r. na stronie podatki.gov.pl, w miejscu wskazanym w zakadce Twój e-PIT.
                                   • 13.02.2020PIT za 2019: Odliczenie skadek na ubezpieczenie zdrowotne
                                    Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek, obliczony wedug skali lub 19% stawk liniow, w pierwszej kolejnoci ulega obnieniu o kwot skadki na ubezpieczenie zdrowotne. Naley pamita, e odliczeniu podlega jedynie cz skadki zdrowotnej. Odliczana kwota nie moe przekroczy 7,75% podstawy wymiaru tej skadki. Dodajmy take, e ustawodawca nie wymaga przyporzdkowania odliczanej kwoty skadki do podatku wynikajcego z przychodów, którego uzyskanie byo podstaw poniesienia skadki, tzn. jeeli podatnik z powodu niskiego podatku z dziaalnoci gospodarczej nie ma moliwoci odliczenia penej wysokoci skadek, to moe odliczy dalsz cz skadek od podatku wynikajcego np. ze stosunku pracy.
                                    • 13.02.2020Nowe podatki, które pojawiy si w latach 2015-2019
                                     Interesujca interpelacja poselska sta si przyczynkiem do powstania opracowania, w którym Ministerstwo Finansów zbiorczo przedstawio nowe podatki, które pojawiy si w latach 2015-2019 oraz obniki podatków, które wprowadzono w tym samym czasie. Zachcamy do zapoznania si z tym stosunkowo zwizym dokumentem.
                                     • 12.02.2020PIT za 2019: Odliczenie skadek na ubezpieczenie zdrowotne
                                      Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek, obliczony wedug skali lub 19% stawk liniow, w pierwszej kolejnoci ulega obnieniu o kwot skadki na ubezpieczenie zdrowotne. Naley pamita, e odliczeniu podlega jedynie cz skadki zdrowotnej. Odliczana kwota nie moe przekroczy 7,75% podstawy wymiaru tej skadki. Dodajmy take, e ustawodawca nie wymaga przyporzdkowania odliczanej kwoty skadki do podatku wynikajcego z przychodów, którego uzyskanie byo podstaw poniesienia skadki, tzn. jeeli podatnik z powodu niskiego podatku z dziaalnoci gospodarczej nie ma moliwoci odliczenia penej wysokoci skadek, to moe odliczy dalsz cz skadek od podatku wynikajcego np. ze stosunku pracy.
                                      • 11.02.2020Usuga Twój e-PIT ruszy ju 15 lutego
                                       Ju od 15 lutego br. mona bdzie rozliczy podatek dochodowy poprzez usug Twój e-PIT. Usuga pozwala na skorzystanie z gotowego rozliczenia przygotowanego przez Krajow Administracj Skarbow. Z takiej moliwoci nie skorzystaj jednak osoby prowadzce dziaalno gospodarcz, chocia wczeniej zakadano, e przy rozliczeniach za 2019 r. usuga bdzie ju odpowiednio rozszerzona.
                                       • 10.02.2020Usuga Twój e-PIT ruszy ju 15 lutego
                                        Ju od 15 lutego br. mona bdzie rozliczy podatek dochodowy poprzez usug Twój e-PIT. Usuga pozwala na skorzystanie z gotowego rozliczenia przygotowanego przez Krajow Administracj Skarbow. Z takiej moliwoci nie skorzystaj jednak osoby prowadzce dziaalno gospodarcz, chocia wczeniej zakadano, e przy rozliczeniach za 2019 r. usuga bdzie ju odpowiednio rozszerzona.
                                        • 10.02.2020NSA: Dziay specjalne produkcji rolnej - Deklaracja po terminie nie pozbawia prawa do ryczau
                                         Naczelny Sd Administracyjny rozstrzyga spraw, w której analizy wymaga charakter terminu okrelonego w art. 43. ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy on zoenia przez podatników, którzy ustalaj dochody z dziaów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych, deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku podatkowym.
                                         • 05.02.2020Ryczat: Przedsibiorca moe prowadzi najem prywatny
                                          Od listopada 2018 r. przedsibiorca prowadzi jednoosobow dziaalno w ramach której m.in. wynajmuje innym przedsibiorcom na podstawie dugoterminowych umów najmu lokale biurowe, nieprzeznaczone do celów mieszkalnych. Przed rozpoczciem dziaalnoci, w latach 2015-2017 przedsibiorca naby za prywatne rodki 3 mieszkania (kawalerki). Czy przychody osignite z tytuu wynajmu ww. lokali mieszkalnych mona rozlicza jako tzw. najem prywatny, a tym samym opodatkowywa je ryczatem od przychodów ewidencjonowanych?
                                          • 23.01.2020Podatki 2020. Najem prywatny po zmianach
                                           Od 1 stycznia 2019 r. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik decyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak moe by on opodatkowany.
                                           • 22.01.2020Podatki 2020. Najem prywatny po zmianach
                                            Od 1 stycznia 2019 r. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik decyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak moe by on opodatkowany.
                                            • 21.01.2020Do 1000 z bez obowizku wpaty zaliczek na PIT
                                             Podatnicy osigajcy dochody z dziaalnoci gospodarczej nie maj obowizku wpacania zaliczki, jeeli kwota zaliczki podlegajca wpacie w wysokoci rónicy pomidzy podatkiem nalenym od dochodu osignitego od pocztku roku a sum zaliczek wpaconych od pocztku roku nie przekracza 1000 z.
                                             • 20.01.2020Rozliczenie roczne za 2019: nowe zasady odliczania straty
                                              W przypadku ,w którym podatnik w poprzednich latach podatkowych poniós strat ze róda przychodów (z wyjtkiem róde wskazanych w przepisach), moe uwzgldnic ten fakt w przyszoci, poprzez obnienie dochodu do opodatkowania. Od 1.01.2019 roku obowizuj w tym zakresie nowe, bardziej elastyczne zasady ni poprzednio. Ministerstwo Finansów przedstawio je w broszurze informacyjnej.
                                              • 19.01.2020Rozliczenie roczne za 2019: nowe zasady odliczania straty
                                               W przypadku ,w którym podatnik w poprzednich latach podatkowych poniós strat ze róda przychodów (z wyjtkiem róde wskazanych w przepisach), moe uwzgldnic ten fakt w przyszoci, poprzez obnienie dochodu do opodatkowania. Od 1.01.2019 roku obowizuj w tym zakresie nowe, bardziej elastyczne zasady ni poprzednio. Ministerstwo Finansów przedstawio je w broszurze informacyjnej.
                                               • 13.01.2020Podatki 2020: Usuga Twój e-Pit bez wikszych zmian
                                                W obecnym roku usuga wstpnie wypenianych przez organy podatkowe zezna podatkowych bdzie dotyczy tylko zezna skadanych na formularzach PIT-37 i PIT-38. Usuga pozostanie wic bez wikszych zmian wzgldem poprzedniego roku, chocia wczeniej zapowiadano, e zostanie ona rozszerzona o kolejne typy formularzy.
                                                • 11.01.2020Podatki 2020: Usuga Twój e-Pit bez wikszych zmian
                                                 W obecnym roku usuga wstpnie wypenianych przez organy podatkowe zezna podatkowych bdzie dotyczy tylko zezna skadanych na formularzach PIT-37 i PIT-38. Usuga pozostanie wic bez wikszych zmian wzgldem poprzedniego roku, chocia wczeniej zapowiadano, e zostanie ona rozszerzona o kolejne typy formularzy.
                                                 • 10.01.2020Odliczenie skadek na ubezpieczenie zdrowotne w rozliczeniu rocznym za 2019
                                                  Podatnik, który w trakcie roku podatkowego opaca samodzielnie skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na ubezpieczenie zdrowotne osób z nim wspópracujcych – ma prawo odliczy te skadki od podatku dochodowego za ten rok. Prawo do odliczenia przysuguje podatnikowi równie wtedy, gdy skadki na ubezpieczenie zdrowotne w trakcie roku podatkowego potrca patnik.
                                                  • 07.01.2020Rozliczenie roczne PIT: Uwaga na zmian terminu skadania zezna rocznych
                                                   Podatnicy, skadajc zeznania w podatku dochodowym od osób fizycznych powinni zwróci uwag na fakt, i zmieniy si terminy ich skadania. Zeznania, suce do rozliczania podatku na zasadach ogólnych mona zoy od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 r. Zmianie uleg równie termin skadania PIT-28 za 2019 rok - naley go zoy w terminie od 15 lutego do 2 marca 2020 r.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 22 ] nastpna strona »