Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

pokrycie straty

 • 22.07.2020Hipotetyczne odsetki w kosztach podatkowych - MF wyjania
  Jak czytamy w odpowiedzi na zapytanie poselskie, zaliczenie hipotetycznych odsetek nastpuje w caoci ju w trakcie roku podatkowego, a tym samym wpywa ono na wysoko zaliczek na ten podatek. Hipotetyczne odsetki mona uwzgldni w kosztach, pod warunkiem e zwrot dopat lub podzia i wypata zysku nastpi nie wczeniej ni po upywie 3 lat, liczc od koca roku podatkowego, w którym dopata zostaa wniesiona do spóki albo zostaa podjta uchwaa o zatrzymaniu zysku w spóce.
  • 23.04.2020Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników: Zó jak najszybciej deklaracj VAT
   Przedsibiorco! Planujesz skorzysta z programu pomocowego dla firm, które ucierpiay wskutek pandemii, w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR)? Zó deklaracj VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów (MF).
   • 22.04.2020Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników: Zó jak najszybciej deklaracj VAT
    Przedsibiorco! Planujesz skorzysta z programu pomocowego dla firm, które ucierpiay wskutek pandemii, w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR)? Zó deklaracj VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów (MF).
    • 06.04.2020Tarcza antykryzysowa - pytania i odpowiedzi
     Twoja firma ma trudnoci w zwizku z epidemi koronawirusa? Chcesz otrzyma wsparcie, które zagodzi jej negatywne skutki? Poznaj odpowiedzi na najczciej zadawane pytania o pomoc, jaka zostaa skierowana do przedsibiorców, pracowników, organizacji spoecznych i instytucji oraz samorzdów.
     • 03.04.2020Tarcza antykryzysowa - pytania i odpowiedzi
      Twoja firma ma trudnoci w zwizku z epidemi koronawirusa? Chcesz otrzyma wsparcie, które zagodzi jej negatywne skutki? Poznaj odpowiedzi na najczciej zadawane pytania o pomoc, jaka zostaa skierowana do przedsibiorców, pracowników, organizacji spoecznych i instytucji oraz samorzdów.
      • 26.03.2020Pakiet dot. tarczy antykryzysowej – rozwizania zaakceptowane przez rzd
       Wczoraj, tj. 25 marca br., rzd zaakceptowa pakiet rozwiza, który ma przeciwdziaa gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Ochrona zatrudnienia i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu projektów ustaw, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow.
       • 26.03.2020Pakiet dot. tarczy antykryzysowej – rozwizania zaakceptowane przez rzd
        25 marca br., rzd zaakceptowa pakiet rozwiza, który ma przeciwdziaa gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Ochrona zatrudnienia i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu projektów ustaw, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow.
        • 20.03.2020Wezwanie Prezesa BCC kierowane do Premiera - Mateusza Morawieckiego
         Kryzys zdrowotny i recesja gospodarcza nasil si. Ludzie bd umiera. Firmy bankrutowa. Mamy dopiero namiastk rozwoju tej sytuacji. Trzeba dziaa szybciej i mocniej! Dlatego upowaniony losem mikro, maych, rednich i duych firm oraz ich pracowników, prosz i wzywam Pana do niezwocznego podjcia nastpujcych decyzji:
         • 14.11.2019Cz dotacji jest opodatkowana podatkiem VAT
          Dotacje/subwencje/inne dopaty o podobnym charakterze pokrywajce cz biecych kosztów prawie zawsze wpywaj na sam cen towarów dostarczanych i usug wiadczonych przez subwencjonowany podmiot. Transakcje te mog by bowiem realizowane po cenach, których podmiot ten nie mógby zaoferowa, gdyby sam mia pokry wszystkie koszty i wypracowa zysk. Nie oznacza to jednak koniecznoci opodatkowania dotacji w kadym przypadku.
          • 06.05.2019Odszkodowanie za wczeniejsze rozwizanie umowy nie moe by kosztem
           Pytanie: Spóka podpisaa umow trzyletni na wiadczenie usug reklamowych. Po dwóch latach obowizywania umowy i regulowania zobowiza Spóka podja decyzj o przedterminowym wypowiedzeniu umowy na wiadczenie ww. usug ze wzgldów ekonomicznych. Zgodnie z umow Spóka bya zobowizana do zapaty wynagrodzenia za zerwanie umowy w wysokoci 60% wartoci wynagrodzenia, które byoby nalene do koca trwania umowy. Czy wynagrodzenie z tytuu przedterminowego rozwizania umowy moe by uznane za koszt uzyskania przychodu?
           • 22.01.2019Rozliczenie karty paliwowej w PKPiR
            Pytanie: Tytuem wynagrodzenia firma (kontrahent) wystawia w imieniu Wnioskodawcy m.in. faktur za wynagrodzenie miesiczne dodatkowe, w wysokoci stanowicej równowarto poniesionych kosztów (wydatków) w danym miesicu z tytuu przejazdów samochodem. Czy prawidowe jest ujmowanie w kolumnie - 08 PKPiR ww. faktury za któr nie otrzymuje faktycznej zapaty, przy jednoczesnym nie ujmowaniu w kolumnie -13 PKPiR faktury kosztowej wystawionej przez kontrahenta bdcej rozliczeniem karty paliwowej?
            • 07.12.2018Uchwaa o przeznaczeniu zysku na pokrycie straty a obowizek zapaty PCC
             Uchwaa wspólników o pozostawieniu czci zysku w spóce i przeznaczeniu go na pokrycie straty, co do zasady, nie podlega podatkowi od czynnoci cywilnoprawnych, chyba, e z jej treci wynika, e wspólnicy podjli decyzj np. o przeznaczeniu go na powikszenie wysokoci swoich wkadów.
             • 29.11.2018NSA: Koszty uzyskania przychodów przy objciu udziaów w zamian za nieruchomo
              Wzniesienie budynku lub rozpoczcie wznoszenia budynku na gruncie sprawia, e ten do kogo grunt naley, staje si równie wacicielem budynku, a take nieukoczonej budowy budynku, jako czci skadowej gruntu. Jeeli zatem waciciel gruntu poniós koszty budowy, kosztem nabycia takiej, zabudowanej ju nieruchomoci lub z rozpoczt jego budow, bd wydatki na zakup gruntu oraz wydatki na wzniesienie lub wznoszenie budynku.
              • 07.08.2018NSA. PIT od zwrotu dopat wniesionych do spóki z o.o.
               Dopata oraz prawo do jej zwrotu s cile zwizane z udziaem w spóce z ograniczon odpowiedzialnoci i przysuguj zawsze uprawnionemu z udziau wspólnikowi, tote prawa do zwrotu dopaty nie mona zby odrbnie od udziau. Niemoliwe jest wic uzyskanie odrbnego przychodu z kapitaów pieninych w zwizku ze zbyciem udziaów w spóce (na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a u.p.d.o.f.) oraz odrbnego przychodu z praw majtkowych w zwizku ze zbyciem zwizanej ze zbytym udziaem wierzytelnoci o zwrot dopat (na podstawie art. 18 u.p.d.o.f.) - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
               • 30.07.2018Koszty przy sprzeday mieszkania przeksztaconego w odrbn wasno
                Pytanie: Czy Wnioskodawczyni przysuguje prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszystkich wydatków zwizanych z kosztami nabycia spódzielczego prawa do lokalu mieszkalnego wraz z przeksztaceniem na prawo wasnociowe – art. 22 ustawy o podatku dochodowym do osób fizycznych?
                • 01.03.2018NSA: Nie ujte w przychodach wierzytelnoci odsetkowe a strata przy ich sprzeday
                 Z uzasadnienia: Sporne wierzytelnoci odsetkowe nie zostay zarachowane do przychodu, w zwizku z czym ich warto pokryta cen ze sprzeday (podobnie jak strata z ich sprzeday) nie moe stanowi kosztu uzyskania przychodu.
                 • 22.09.2017NSA: Sankcyjny podatek PCC - wystarczy wszczcie czynnoci sprawdzajcych
                  Z uzasadnienia: Podkreli w tym kontekcie take naley, e gdyby przyj tok rozumowania, zgodnie z którym zoenie deklaracji podatkowej oraz zapata podatku mog mie miejsce równie w toku czynnoci sprawdzajcych, doprowadzioby to w rezultacie do nieuprawnionej moliwoci legalizowania nieujawnionych róde przychodów.
                  • 03.07.2017UE wprowadzi nowe podatki, by pokry straty zwizane z Brexitem?
                   Komisja Europejska rozwaa wprowadzenie nowych danin, których celem byoby pokrycie strat zwizanych z planowanym opuszczeniem wspólnoty przez Wielk Brytani. Propozycje zmian zostay przedstawione w ostatnich dniach na posiedzeniu komisji budetowej.
                   • 11.05.2017Sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej
                    Pytanie podatnika: Czy w wietle opisanego stanu faktycznego Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomoci w . ma obowizek skadania do waciwego urzdu skarbowego sprawozdania finansowego na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
                    • 01.02.2017Rozliczenie i ewidencja wyniku finansowego w ksigach rachunkowych
                     Wynik finansowy jest podstawowym miernikiem rentownoci przedsibiorstwa, który wyraa rezultaty dziaalnoci danej firmy w jednostce pieninej wykazujc zysk lub strat, czyli wzrost lub spadek wartoci kapitau. Warto wyniku finansowego ustala si za pomoc rachunku zysków i strat.
                     • 23.11.2016Podatek bankowy jedn z przyczyn rosncego OC?
                      Interpelacja nr 7182 do ministra finansów w sprawie gwatownie rosncych stawek za polisy OC
                      • 20.10.2016Obliczanie kapitau wasnego na potrzeby niedostatecznej kapitalizacji
                       Pytanie podatnika: Czy przy ustalaniu wartoci kapitaów wasnych na potrzeby stosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT, zgodnie z art. 16 ust. 7h ustawy o CIT, Spóka zobowizana jest pomniejszy wycznie warto kapitau zakadowego o te kwoty, które nie zostay na ten kapita faktycznie przekazane, wzgldnie które odpowiadaj wartoci wkadów w postaci wierzytelnoci z tytuu poyczek (w tym odsetek od poyczek) lub w postaci wartoci niematerialnych i prawnych, od których nie dokonuje si podatkowych odpisów amortyzacyjnych?
                       • 10.10.2016Instrumenty finansowe. Gdy nie ma kosztu, równie nie ma przychodu
                        Tezy: W wietle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.) wyeliminowanie z kosztów uzyskania przychodów wydatków (strat) poniesionych w okrelonej transakcji (przedterminowe zamknicie opcji walutowych) przesdza o tym, e transakcja ta nie moe równie generowa przychodów na podstawie art. 12 ust. 1 powyszej ustawy (umorzenie czci dugu). W takiej sytuacji przyjmujc, e wydatek jest neutralny podatkowo naley przychód potraktowa/ zakwalifikowa take, jako neutralny podatkowo. Ta sama transakcja nie moe bowiem rodzi rónych skutków podatkowych, w zalenoci od tego, czy ocenie podlega koszt, czy przychód podatkowy. 
                        • 26.09.2016Podatek od nieujawnionych dochodw dotyczy tylko Polski
                         Z uzasadnienia: Podatek od dochodw nieujawnionych pobierany jest bowiem od dochodw (przychodw) uzyskanych tylko na terytorium Polski. Powoana regulacja prawna nie dotyczy opodatkowania dochodw ukrytych, a osignitych poza terytorium Polski, przy zastosowaniu konstrukcji dochodu opartego na wydatkach i oszczdnociach. Jeli ustawodawca nie obj podatkiem od dochodw nieujawnionych korzyci majcych rda poza terytorium Polski, jednake uzyskanych przez podatnikw majcych miejsce zamieszkania na terytorium Polski, tym samym w tych przypadkach nie bd miay zastosowania, wynikajce z umw midzynarodowych, regulacje w zakresie unikania podwjnego opodatkowania, poniewa w ogle nie pojawia si tu problem podwjnego opodatkowania tych samych dochodw.
                         • 01.09.2016Przedawnienie wierzytelnoci a rozliczanie rezerwy celowej
                          Tezy: Po upywie terminu przedawnienia wierzytelnoci, bank nie ma prawa do dalszego obciania kosztw uzyskania przychodw rezerw celow, dla ktrej zostaa speniona jedna z przesanek uprawdopodobnienia niecigalnoci wierzytelnoci lub rezerw celow utworzon uprzednio na podstawie art. 16 ust. 3f w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 26 u.p.d.o.p.  
                          • 29.07.2016Zwrot z ubezpieczenia OC jest przychodem
                           Pytanie podatnika: Wnioskodawca wystpi do ubezpieczycieli o pokrycie straty finansowej zgodnie z umowami w zakresie OC z tytuu prowadzonej dziaalnoci i posiadanego mienia - zgodnie z okresem udzielania przez danego ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej. Czy Wnioskodawca prawidowo dokona kwalifikacji zwrconych przez ubezpieczycieli kwot zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 6a u.p.d.o.p i nie zaliczy ich do przychodw podatkowych?
                           • 24.02.2016Niepodzielone zyski po nowelizacji, czyli rozbienoci cig dalszy
                            Interpelacja nr 604 do ministra finansw w sprawie luk prawnych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych dotyczcych opodatkowania tzw. zyskw niepodzielonych
                            • 22.12.2015Koszty uzyskania przychodw. Sprzeda towarw poniej ceny zakupu
                             Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca dokonujc sprzeday towarw poniej kosztw nabycia, ma prawo zaliczy straty wynikajce ze sprzeday towarw, poniej cen zakupu, do kosztw uzyskania przychodw w wietle przepisw ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                             • 16.12.2015Wczeniejsze rozwizanie umowy dzierawy podlega VAT
                              Pytanie podatnika: Czy zachowanie Wnioskodawcy w wykonaniu umowy tj. m.in. wyraenie zgody na wczeniejsze zakoczenie umowy dzierawy, w zamian za ktre Wnioskodawca otrzyma patno od dzierawcy, bdzie stanowio czynno opodatkowan podatkiem od towarw i usug i niepodlegajc zwolnieniu z tego podatku?
                              • 05.11.2015WSA. Opodatkowanie zyskw na moment przeksztacenia w spk osobow
                               Z uzasadnienia: Kady dozwolony przepisami Kodeksu spek handlowych podzia zysku wyklucza zastosowanie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT w przypadku przeksztacenia spki kapitaowej w spk osobow. Zawenie art. 10 ust. 1 pkt 8 wycznie do zyskw niepodzielonych midzy wsplnikw oraz zyskw przeznaczonych na kapita zapasowy na pokrycie strat prowadzioby do rozszerzenia obowizku podatkowego, co jest niedopuszczalne Konstytucji RP. Skoro przepisy K.s.h. dopuszczaj podzia zysku na cele zwizane z dziaalnoci spki i dalszym jej rozwojem, ktry jednoczenie wycza prawo do dywidendy, zysk ten, prawidowo rozdysponowany np. na kapita zapasowy, nie jest ju zyskiem niepodzielonym.
                               • 14.08.2015Przeznaczenie przychodu ze sprzeday mieszkania na spat kredytu a PIT
                                Pytanie podatnika: Czy w zwizku z opisan sytuacj Wnioskodawca moe zoy korekt PIT-39, w ktrej wydatki zwizane ze spat bd mieciy si w dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 131, art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                                • 27.05.2015Zwrot dopat wniesionych do spki a koszt uzyskania przychodw
                                 Jednym ze sposobw dokapitalizowania spki jest wniesienie do niej przez udziaowcw dopat. Przepisy Kodeksu spek handlowych przewiduj, e w pewnych okolicznociach dopaty mog by zwracane wsplnikom. W takim przypadku naley jednak pamita o prawidowym rozliczeniu podatkowym takiego zwrotu.
                                 • 26.05.2015Zwrot dopat wniesionych do spki a koszt uzyskania przychodw
                                  Jednym ze sposobw dokapitalizowania spki jest wniesienie do niej przez udziaowcw dopat. Przepisy Kodeksu spek handlowych przewiduj, e w pewnych okolicznociach dopaty mog by zwracane wsplnikom. W takim przypadku naley jednak pamita o prawidowym rozliczeniu podatkowym takiego zwrotu.
                                  • 11.05.2015Rezerwa celowa jako koszt uzyskania przychodw
                                   Pytanie podatnika: Czy w wietle przedstawionego przez Wnioskodawc stanu faktycznego, utworzona rezerwa celowa w wysokoci 100% ekspozycji kredytowej z tytuu umowy kredytowej z 15 marca 2005 r., zaliczona do kategorii „stracone”, moe by zaliczona do kosztw uzyskania przychodw 2014 r., stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 26 lit a, art. 16 ust. 2a pkt 2 lit. b tiret drugie ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych?
                                   • 29.04.2015WSA: Zwrot VAT. Czynno pozorna nie zasuguje na ochron
                                    W sprawie, gdzie dochodzi do dokonania czynnoci pozornej poprzez pozorny zakup towaru celem uzyskania nieuprawnionej korzyci podatkowej w postaci zwrotu podatku naliczonego, uzna trzeba, e dziaalno tego rodzaju nie zasuguje na ochron, poniewa jej jedynym prawdopodobnym celem jest uzyskanie korzyci kosztem Skarbu Pastwa bez podstawy prawnej i podwaenie zaoe samego systemu podatku od towarw i usug - orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Gliwicach.
                                    • 22.04.2015Skutki podatkowe przeksztacenia w 2015 r. spki z o.o. w spk osobow
                                     Pytanie podatnika: Czy w przypadku przeksztacenia spki jako spki kapitaowej (spki z o.o.) w spk osobow (komandytow) warto kapitau zapasowego bdzie stanowia zysk niepodzielony, ktry na moment przeksztacenia spki z o.o. w spk komandytow bdzie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych po stronie wsplnikw bdcych osobami fizycznymi, a w konsekwencji czy spka komandytowa bdzie zobowizana jako patnik pobra podatek od wartoci tej czci kapitau zapasowego?
                                     • 26.03.2015Opodatkowanie zysku spki. Wyrok WSA
                                      Z uzasadnienia: Skoro przepisy K.s.h. dopuszczaj podzia zysku rwnie na cele zwizane z dziaalnoci spki i dalszym jej rozwojem, ktry jednoczenie wycza prawo do dywidendy, to prawidowo rozdysponowany w ten sposb zysk na kapita zapasowy oraz na pokrycie straty nie jest ju zyskiem niepodzielonym w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f., a zatem nie stanowi dochodu podlegajcego opodatkowaniu na podstawie analizowanego przepisu.
                                      • 11.02.2015NSA. Zwolnienia z PIT. wiadczenie umowne to nie odszkodowanie
                                       Z uzasadnienia: Kwota wypacona podatniczce wynikaa jedynie z ustale zawartych pomidzy stronami ugody, ma charakter czysto umowny, a jej wysoko uwzgldnia interesy obu stron. Kwota ta ma zatem rekompensowa utracone w wyniku rozwizania umowy o prac, spodziewane korzyci w postaci wynagrodzenia za prac. Kwota pienina przyznana na podstawie ugody sdowej zostaa wypacona tytuem zaspokojenia wszelkich roszcze wynikajcych ze stosunku pracy oraz z rozwizania stosunku pracy. Nalena kwota nie bya zatem odszkodowaniem i nie moe by objta zakresem art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, a stanowi przychd ze stosunku pracy.
                                       • 20.11.2014Podatki 2015: Zmiana przepisw dotyczcych niepodzielonych zyskw
                                        Przedsibiorcy dokonujcy zmiany prawnej ze spki kapitaowej na spk osobow musz pamita, e nie zawsze takie przeksztacenie bdzie neutralne z podatkowego punktu widzenia. W szczeglnoci istotne jest zwrcenie uwagi na kwesti opodatkowania niepodzielonych zyskw spki kapitaowej.
                                        • 19.11.2014Podatki 2015: Zmiana przepisw dotyczcych niepodzielonych zyskw
                                         Przedsibiorcy dokonujcy zmiany prawnej ze spki kapitaowej na spk osobow musz pamita, e nie zawsze takie przeksztacenie bdzie neutralne z podatkowego punktu widzenia. W szczeglnoci istotne jest zwrcenie uwagi na kwesti opodatkowania niepodzielonych zyskw spki kapitaowej.
                                         • 06.10.2014Przeksztacenie spki. Skutki podatkowe podziau zysku
                                          Z uzasadnienia: W przypadku przeksztacenia spki z ograniczon odpowiedzialnoci w spk osobow, w sytuacji podejmowania w poprzednich latach uchwa o podziale zysku i przeznaczenia na kapita zapasowy/rezerwowy lub inny fundusz w spce przeksztacanej nie mamy do czynienia z zyskiem niepodzielonym, co skutkuje brakiem konsekwencji podatkowych.
                                          • 29.09.2014Odszkodowanie dla byego pracownika w kosztach dziaalnoci
                                           Pytanie podatnika: W wyniku ugody Wnioskodawca zobowiza si na poczet cakowitego zaspokojenia roszcze ze stosunku pracy czcego strony anulowa pracownikowi rozwizanie umowy o prac bez wypowiedzenia, zmieni tryb rozwizania umowy o prac na „za porozumieniem stron” i sprostowa wiadectwo pracy. Ponadto zobowiza si wypaci pracownikowi odszkodowanie w zwizku z rozwizaniem umowy o prac. Czy wypacone ugodowe pozasdowe odszkodowanie jako kosztem podatkowym?
                                           • 11.09.2014Czy odszkodowanie dla pracownika moe by kosztem podatkowym?
                                            Pytanie podatnika: Czy Spka prawidowo zakwalifikowaa wypacone ugodowe pozasdowe odszkodowanie jako koszty Spki bdce kosztami podatkowymi?
                                            • 02.07.2014Aspekty podatkowe dopat do spki
                                             Udziaowcy, chcc dokapitalizowa spk, w ktrej maj udziay, mog tego dokona na wiele sposobw. Jednym z nich jest wniesienie dopat do spki. Naley jednak pamita, e wniesienie dopaty moe wiza si z konsekwencjami podatkowymi dla spki, ktra j otrzymuje.
                                             • 01.07.2014Aspekty podatkowe dopat do spki
                                              Udziaowcy, chcc dokapitalizowa spk, w ktrej maj udziay, mog tego dokona na wiele sposobw. Jednym z nich jest wniesienie dopat do spki. Naley jednak pamita, e wniesienie dopaty moe wiza si z konsekwencjami podatkowymi dla spki, ktra j otrzymuje.
                                              • 17.06.2014Skutki w PIT wypaty rodkw pieninych z tytuu umowy ubezpieczenia
                                               Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni zawara z Towarzystwem Ubezpieczeniowym na ycie umow ubezpieczenia, ktr rozwizaa w maju 2013 r. Towarzystwo Ubezpieczeniowe dokonao rozliczenia i odprowadzio do urzdu skarbowego naleny podatek od zysku kapitaowego. Czy Wnioskodawczyni musi jeszcze zapaci jaki podatek od kwoty otrzymanej z tytuu rozwizania ww. umowy ubezpieczenia?
                                               • 16.04.2014Moment powstania przychodu przy przeniesieniu wasnoci nieruchomoci w ramach ugody
                                                Z uzasadnienia: Zarwno w przypadku dalszej odsprzeday, jak i w przypadku pozostawienia w majtku spki nieruchomoci nabytych w zwizku z rozliczeniem kary umownej, po stronie skarcej spki powstanie przychd w wysokoci ustalonej przez strony w zwizku z przeprowadzon transakcj, stosownie do art. 14 ustawy o CIT, przy czym przychd ten powstanie w momencie przeniesienia wasnoci nieruchomoci na rzecz strony, nie za w momencie faktycznego uzyskania rodkw z tytuu sprzeday tej nieruchomoci, czy te w momencie wykrelenia wszystkich wpisw hipotecznych.
                                                • 10.03.2014Przeksztacenie spki kapitaowej w spk osobow a skutki podatkowe
                                                 Pytanie podatnika: Czy pod dat przeksztacenia spki z o.o. w spk komandytow powstanie u Wnioskodawcy osoby fizycznej, dotychczasowego gwnego udziaowca spki z o.o., przychd z tytuu udziau w zyskach osb prawnych w wysokoci odpowiadajcej niepodzielonemu zyskowi za biecy rok obrotowy, czy te przychodem bdzie dla Wnioskodawcy rwnie kwota zysku spki za lata ubiege podzielona poprzez jej przekazanie na kapita zapasowy?
                                                 • 21.01.2014Moment powstania obowizku w PCC przy wniesieniu dopat do udziaw
                                                  Pytanie podatnika: Czy obowizek podatkowy Wnioskodawcy (Sp. z o.o.) w podatku od czynnoci cywilnoprawnych powsta z chwil podjcia przez zgromadzenie wsplnikw uchway o wniesieniu dopat do udziaw czy w momencie faktycznego dokonywania tych dopat przez poszczeglnych wsplnikw?
                                                  • 28.10.2013Koszt uzyskania przychodu w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowoci
                                                   Tezy: Pojcia „koszty” w ujciu ustawy o rachunkowoci nie naley utosamia z definicj okrelon dla potrzeb prawa podatkowego. Wycena aktyww zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowoci nie moe by elementem kosztotwrczym rzutujcym na poniesie kosztu w rozumieniu prawa podatkowego, ktre wie si z faktycznym i definitywnym uszczupleniem majtku podatnika, a zwaszcza z przesuniciem okrelonej wartoci z jego majtku do majtku innego podmiotu.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] nastpna strona »