Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

amortyzacja odsetki

 • 13.07.2020rodek trway do 10 tys. z jednorazowo w koszty
  Przypomnijmy, e od pocztku 2018 r. obowizuje przepis, zgodnie z którym limit wartoci rodków trwaych lub wartoci niematerialnych i prawnych umoliwiajcy jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych rodków lub wartoci do kosztów uzyskania przychodów zosta podwyszony z 3500 z do 10 000 z. Stosowne zmiany w ustawie o PIT, a take w ustawie o CIT, wprowadzia tzw. dua nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych. Dodajmy, e nowy limit dotyczy skadników majtku przyjtych do uywania po dniu 31 grudnia 2017 r.
  • 10.06.2020Najem i amortyzacja: Meble i sprzt AGD nie zwiksz wartoci pocztkowej budynku
   Czy przy oddaniu do uytkowania budynku mieszkalnego wartoci:  mebli wolno stojcych i sprztu AGD,  opraw owietleniowych,   zlewozmywaków, natrysków, umywalek, sedesów, baterii,  wymienników ciepa, kolektorów, regulatorów, grzejników,  przewodów ciepocigowych,  sterowników naciennych do regulacji ogrzewania podogowego,  instalacji RTV i Internet (wiatowody) niewbudowanych w konstrukcj budynku,  naley wliczy do wartoci pocztkowej budynku czy te (zalenie od wartoci jednostkowej lub wartoci zestawu) wliczy do kosztów uzyskania przychodu bd amortyzowa jako odrbny rodek trway?
   • 11.12.2019Jednoosobowa dziaalno i dwa samochody w kosztach firmy
    Pytanie: Czy w jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawczyni moe Ona zalicza do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne oraz koszty eksploatacji zwizane z pierwszym samochodem H., który jest rodkiem trwaym oraz raty leasingowe i koszty eksploatacyjne zwizane z drugim samochodem S. (umowa leasingu operacyjnego)?
    • 02.09.2019Uproszczenia dla jednostek maych w ustawie o rachunkowoci
     Ogólnie moliwo stosowania uproszcze w ramach przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci wynika z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowoci, który stanowi, e jednostka moe w ramach przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci stosowa uproszczenia, jeeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpywu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majtkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Okrelenie zakresu tych uproszcze naley do kierownika jednostki, ale cz z nich zostaa wprost okrelona w ustawie, i dedykowana jest jednostkom mikro i maym. Dzisiaj zajmiemy si jednostkami maymi.
     • 30.08.2019Uproszczenia dla jednostek maych w ustawie o rachunkowoci
      Ogólnie moliwo stosowania uproszcze w ramach przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci wynika z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowoci, który stanowi, e jednostka moe w ramach przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci stosowa uproszczenia, jeeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpywu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majtkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Okrelenie zakresu tych uproszcze naley do kierownika jednostki, ale cz z nich zostaa wprost okrelona w ustawie, i dedykowana jest jednostkom mikro i maym. Dzisiaj zajmiemy si jednostkami maymi.
      • 14.05.2019rodek trway do 10 tys. z jednorazowo w koszty
       Przypomnijmy, e ju kilkanacie miesicy obowizuje przepis, zgodnie z którym limit wartoci rodków trwaych lub wartoci niematerialnych i prawnych umoliwiajcy jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych rodków lub wartoci do kosztów uzyskania przychodów zosta podwyszony z 3500 z do 10 000 z. Stosowne zmiany w ustawie o PIT, a take w ustawie o CIT, wprowadzia tzw. dua nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych. Dodajmy, e nowy limit dotyczy skadników majtku przyjtych do uywania po dniu 31 grudnia 2017 r.
       • 26.11.2018Zrozumie PKPiR - ostatnia w tym roku edycja e-kursu
        Wydaje si, e PKPiR to prosta ewidencja i ksigowanie w niej nie powinno sprawia nikomu problemów. Nic bardziej mylnego. Osoby potrafice biegle porusza si w zagadnieniach dotyczcych PKPiR - i ogólniej podatku dochodowego - w zakresie ustalania kosztów i przychodów s bardzo poszukiwane na rynku pracy, nie ma ich bowiem zbyt wiele. Tymczasem zagadnienia zwizane z prowadzeniem PKPiR mona zrozumie i w cigu zaledwie paru miesicy sta si ekspertem w prowadzeniu tej ewidencji. Wystarczy po prostu zapoznawa si z zagadnieniami w logicznej kolejnoci. W sytuacji, w której mamy podstawy do zdobycia nastpnej porcji wiedzy, jej przyswojenie jest proste, skuteczne i - co istotne - trwae. Dzisiaj koczymy przyjmowa zapisy na ostatni w tym roku edycj e-kursu.
        • 21.06.2018Wyjanienia KAS: Ograniczenie wysokoci kosztów nabycia niektórych rodzajów usug i praw
         Ustawa z dnia 27 padziernika 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczatowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne (dalej: ustawa nowelizujca) od 1 stycznia 2018 r. wprowadzia do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) nowy przepis art. 15e, którego istota polega na ograniczeniu wysokoci kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez podatnika na nabycie okrelonych usug niematerialnych i praw.
         • 01.02.2018Podatki 2018: rodek trway do 10 tys. z jednorazowo w koszty
          Od pocztku roku limit wartoci rodków trwaych lub wartoci niematerialnych i prawnych umoliwiajcy jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych rodków lub wartoci do kosztów uzyskania przychodów zosta podwyszony z dotychczasowych 3500 z do 10 000 z. Stosowne zmiany w ustawie o PIT, a take w ustawie o CIT, wprowadza tzw. dua nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych (Dz.U. poz. 2175). Nowy limit ma zastosowanie do skadników majtku przyjtych do uywania po dniu 31 grudnia 2017 r.
          • 01.12.2017Podatki 2018: rodek trway do 10 tys. z jednorazowo w koszty
           Od nowego roku limit wartoci rodków trwaych lub wartoci niematerialnych i prawnych umoliwiajcy jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych rodków lub wartoci do kosztów uzyskania przychodów zostanie podwyszony z obecnych 3500 z do 10 000 z. Stosowne zmiany w ustawie o PIT, a take w ustawie o CIT, wprowadza tzw. dua nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych (Dz.U. poz. 2175). Nowy limit bdzie mie zastosowanie do skadników majtku przyjtych do uywania po dniu 31 grudnia 2017 r.
           • 14.08.2017Sprzeda firmowego mieszkania bez podatku od dziaalnoci
            Z uzasadnienia: Do przychodów z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT) nie zalicza si przychodów z odpatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby zwizane z dziaalnoci gospodarcz m.in. lokalu mieszkalnego stanowicego odrbn nieruchomo lub udziau w takim lokalu. Wobec tego sprzeda t naley zakwalifikowa do róda przychodu okrelonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.
            • 17.05.2017Amortyzacja mieszkania wykorzystywanego w czci w dziaalnoci
             Pytanie podatnika: Czy po wprowadzeniu lokalu do ewidencji rodków trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych Wnioskodawca bdzie móg, zgodnie z art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rozpocz jego amortyzacj i na podstawie art. 22j ustawy stosowa stawk amortyzacyjn w wysokoci 10% rocznie od wartoci pocztkowej lokalu, w czci, w jakiej jest wykorzystywany na cele dziaalnoci gospodarczej?
             • 15.03.2017Amortyzacja lokalu mieszkalnego wykorzystywanego czciowo w dziaalnoci
              Pytanie podatnika: Czy po wprowadzeniu lokalu do ewidencji rodków trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych Wnioskodawca bdzie móg rozpocz jego amortyzacj i stosowa stawk amortyzacyjn w wysokoci 10% rocznie od wartoci pocztkowej lokalu, w czci, w jakiej jest wykorzystywany na cele dziaalnoci gospodarczej?
              • 24.06.2016WSA. Odsetki od kredytu jako koszt zbycia nieruchomoci
               Z uzasadnienia: Zdefiniowanie pojcia ceny nabycia zostao dokonane przez ustawodawc na potrzeby ustalania wartoci pocztkowej rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych (tj. art. 22g ustawy), w ramach ktrej to pojcie funkcjonuje, a nie w art. 5a ustawy, ktry ustanawia znaczenie okrelonych zwrotw na potrzeby caego aktu prawnego. Nie sposb tym samym przyj, e cen nabycia w znaczeniu, o ktrym mowa w art. 22g ust. 3 ustawy naley odnosi w jakikolwiek sposb do ustalania kosztw uzyskania przychodw z odpatnego zbycia nieruchomoci na podstawie art. 22 ust. 6c ww. ustawy, tym bardziej, e w dyspozycji art. 22 ust. 6c nie wystpuje pojcie "ceny nabycia", ale "kosztw nabycia".
               • 07.06.2016Dokumentowanie najmu. Czynsz i opaty za media jako jedno wiadczenie
                Pytanie podatnika: Czy Spka powinna zastosowa stawk VAT zwolnion zarwno do czynszu najmu lokali mieszkalnych jak i do pozostaych elementw opaty miesicznej tj. rwnie do kosztw mediw, ktrymi obciani s najemcy lokali mieszkalnych? Czy Spka powinna zastosowa 23% stawk VAT, zarwno do czynszu najmu budynkw, gruntw i lokali uytkowych wynajmowanych na cele inne ni mieszkaniowe, jak i pozostaych elementw opaty miesicznej (mediw)? Czy Spka moe wystawi jedn faktur dokumentujc usug najmu ze wskazaniem opaty miesicznej, obejmujcej czynsz najmu i opaty za media?
                • 19.02.2016Uchwaa NSA. Moment korekty kosztw po otrzymaniu dotacji
                 W przypadku jednorazowego zaliczenia do kosztw uzyskania przychodw wydatkw (kosztw) poniesionych w celu osignicia przychodw lub zachowania albo zabezpieczenia rda przychodw, ktre nastpnie zostay zrefundowane ze rodkw stanowicych dochody (przychody) zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 i pkt 52 ustawy o CIT, podatnik - stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 58 - zobowizany jest do zmniejszenia zrefundowanych kosztw uzyskania przychodw w miesicu otrzymania dofinansowania - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                 • 12.02.2016Najem w ramach dziaalnoci gospodarczej. Co mona wrzuci w koszty podatkowe?
                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest wacicielem, wraz z maonk, kilku nabytych lokali mieszkalnych. Z dniem 1 stycznia 2016 r. ma zamiar prowadzi dziaalno gospodarcz w przedmiocie ich najmu. Tym samym Wnioskodawca wniesie wskazane lokale owiadczeniem do tej dziaalnoci i ujmie je w rejestrze rodkw trwaych. Czy amortyzacja bdzie kosztem podatkowym? Czy wyposaenie mieszka w niezbdny sprzt bdzie kosztem podatkowym? Czy opata czynszu i poniesienie innych opat np. za prd, bdzie kosztem podatkowym w przypadku braku najemcy?
                  • 22.01.2015Jednorazowa amortyzacja samochodu
                   Pytanie podatnika: Czy w sytuacji opisanej we wniosku Wnioskodawca ma prawo jednorazowo zaliczy do kosztw uzyskania przychodw koszty zakupu samochodu, ktry nie bdzie stanowi rodkw trwaych firmy?
                   • 13.01.2015Amortyzacja mieszkania jako koszt firmy
                    Z uzasadnienia: Gdy podatnik nie podj decyzji o amortyzowaniu, to niezalenie od tego czy dokona wpisu do ewidencji rodkw trwaych, jego sytuacja prawna jest analogiczna do sytuacji podatnika, ktry nie wprowadzi rodka trwaego do ewidencji i z tego powodu nie ma prawa do zaliczenia do kosztw odpisw amortyzacyjnych. Ewentualnego kosztu amortyzacji nie mona ustali "wstecznie". Pozostawaoby to w sprzecznoci z zasadami zaliczania odpisw amortyzacyjnych do kosztw uzyskania przychodw. Decyzja o amortyzowaniu lokalu mieszkalnego musi by podjta przed rozpoczciem dokonywania odpisw amortyzacyjnych od tego lokalu.
                    • 14.11.2014Inwestycja w obcym rodku trwaym w kosztach podatkowych
                     Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni moe zaliczy odsetki od kredytu hipotecznego, zacignitego na adaptacj wynajtego lokalu w Galerii oraz zakup wyposaenia, przeznaczonego na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej do kosztw uzyskania przychodw? Czy wydatki na nabycie rodkw trwaych i amortyzacja nakadw w obcych rodkach trwaych sfinansowane poyczk hipoteczn zabezpieczon na majtku Wnioskodawczyni mog stanowi koszty uzyskania przychodw?
                     • 08.04.2014Moment korekty kosztw w zwizku z otrzymaniem dotacji
                      Z uzasadnienia: Jeeli podatnik amortyzuje rodek trway i ujmuje w kosztach podatkowych ca warto odpisu amortyzacyjnego, a dopiero pniej otrzyma dotacj, to jest zobowizany zmniejszy koszty uzyskania przychodw o warto ujtych w nich odpisw - w czci odpowiadajcej otrzymanej dotacji. Przepisy nie okrelaj, w ktrym momencie naley dokona takiego zmniejszenia. Powinno to by dokonane jednorazowo - w miesicu otrzymania dotacji. Nie ma natomiast uzasadnienia do dokonywania korekty wstecz, tj. za miesice, w ktrych odpisy te byy ujmowane w kosztach podatkowych.
                      • 18.06.2013PIT: Podatkowe skutki prowadzenia firmy w domu
                       Przedsibiorcy, a zwaszcza ci, ktrzy prowadz jednoosobow dziaalno gospodarcz bez zatrudniania pracownikw, niejednokrotnie wykonuj j we wasnym mieszkaniu. Czasem przeznaczaj na ten cel jedynie may fragment powierzchni, jeden pokj, rzadziej cay lokal. W ten sposb zmniejszaj ekonomiczne koszty prowadzonej dziaalnoci. Zainteresowani s jednak tym, by w kosztach uzyskania przychodw mc rozliczy cz wydatkw mieszkaniowych, takich jak opaty eksploatacyjne, czy ewentualnie take cz kosztw zakupu tego lokalu. Powinni pamita o tym, e nie zawsze jest to moliwe.
                       • 17.04.2013Uywanie firmowego samochodu do celw prywatnych a koszty dziaalnoci
                        Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni w ramach dziaalnoci gospodarczej wykorzystuje samochd osobowy, stanowicy rodek trway w firmie. Na zakup tego samochodu zacigna kredyt. Jest to jej jedyny rodek lokomocji, dlatego te czasami wykorzystuje go do celw prywatnych. Czy w przypadku sporadycznego uytkowania samochodu (rodka trwaego) na cele prywatne, poza pomniejszeniem iloci zuytego paliwa, naley pomniejszy amortyzacj, odsetki od kredytu, koszty zakupu czci, remontw i ubezpieczenia?
                        • 28.12.2012Podatki 2013. Zmiany w PIT i CIT: Amortyzacja
                         Ustawa z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektrych obcie administracyjnych w gospodarce (Dz.U. z 2012 r., poz. 1342) wprowadza istotne zmiany w ustawach podatkowych. Dotycz one midzy innymi ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz.U. z 2012 r,. poz. 361, z pn. zm., dalej: ustawa o PIT) oraz ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (Dz.U. z 2011 r., nr 74, poz. 397, z pn. zm., dalej: ustawa o CIT). Znowelizowane w nich bd zasady zaliczania do kosztw uzyskania przychodw odpisw amortyzacyjnych i ewentualnej koniecznoci ich korygowania.
                         • 23.11.2012Amortyzacja rodka trwaego wybudowanego za poyczk od udziaowca
                          Z uzasadnienia: Z uwagi na tre art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, spka nie miaa moliwoci zwikszenia wartoci pocztkowej rodka trwaego o odsetki zapacone, jak i naliczone od poyczki od udziaowca, poniewa wysoko udzielonej poyczki trzykrotnie przewyszaa wysoko kapitau zakadowego spki. W wietle art. 16g ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy za koszt wytworzenia we wasnym zakresie rodka trwaego uznaje si odsetki od poyczek, naliczone do dnia przekazania rodka trwaego do uywania. Niemniej jednak art. 15 ust. 6 zastrzega, e odpisw z tytuu zuycia rodkw trwaych, jak i ustalenia wartoci niematerialnych i prawnych rodkw trwaych dokonuje si z uwzgldnieniem art. 16 ustawy.
                          • 13.02.2012Wydatki na remont budynku w kosztach uzyskania przychodw
                           Z uzasadnienia: Jeeli obiekt budowlany zosta wpisany do rodkw trwaych to oznacza, e jest on kompletny i zdatny do uytkowania. Okoliczno, e obiekty te nie przynosz obecnie dochodu nie moe by rwnoznaczna z ich niezdatnoci do uytkowania czy niekompletnoci. Zatem, jeli roboty w budynkach maj charakter remontowy, a budynek zosta wpisany do ewidencji rodkw trwaych, to nie sposb uzna, e wydatki zwizane z tymi robotami bd miay istotne znaczenie dla wartoci pocztkowej rodka trwaego, po oddaniu go do uytku. Wydatki te powinny wic stanowi koszt podatkowy w momencie poniesienia.
                           • 24.01.2012Podatek odroczony w ksigach rachunkowych
                            Do podstawowych zasad rachunkowoci zwizanych z wycen aktyww i pasyww oraz ustaleniem wyniku finansowego nale midzy innymi zasada memoriau, wspmiernoci przychodw i kosztw oraz zasada ostronoci. Zastosowanie tych zasad pozwala na przedstawienie rzetelnego obrazu sytuacji majtkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.
                            • 03.01.2012Ewidencja ksigowa aktyww i rezerw z tytuu odroczonego podatku dochodowego
                             Ustawa o rachunkowoci nakada na jednostk obowizek naliczenia rezerw i aktyww z tytuu odroczonego podatku. Podmioty naliczaj podatek odroczony na dzie koczcy rok obrotowy.
                             • 31.10.2011Jak rozlicza podatek odroczony? Wynik bilansowy a wynik podatkowy
                              Jakie s przyczyny rnicy pomidzy wynikiem brutto a podstaw opodatkowania? Przede wszystkim, ustawa podatkowa wycza pewne kategorie z kosztw/przychodw podatkowych oraz w niektrych przypadkach odmiennie reguluje moment uznania kosztu za poniesiony, a przychodu za osignity.
                              • 05.01.2010Amortyzacja lokalu uytkowego
                               Pytania podatnika: 1. Czy w sytuacji, gdy kredyty przyznane zostay na inny cel, a wykorzystane na dziaalno gospodarcz mona: a) zwikszy warto nieruchomoci o koszty finansowe (odsetki, prowizje od kredytw i rnice kursowe), b) poniesione do dnia przekazania rodka trwaego do uytkowania, koszty finansowe powstae po oddaniu rodkw trwaych do uytkowania zalicza do kosztw uzyskania przychodw? 2. Czy po skorygowaniu wartoci pocztkowej rodkw trwaych naley zmieni warto odpisw amortyzacyjnych poczwszy od miesica nastpujcego po miesicu przyjcia rodkw trwaych do uytkowania?
                               • 14.09.2009Orzecznictwo: Delegacje trzeba waciwie dokumentowa
                                Z uzasadnienia: Odnonie do zaksigowanych w koszty uzyskania przychodw spornych wydatkw z tytuu podry subowych pracownikw spki organ wskaza, e wystawione w zwizku z nimi dokumenty ksigowe obrazuj fikcyjne operacje i s niezgodne ze stanem rzeczywistym. Nie pozwala to na zaliczenie tych wydatkw do kosztw uzyskania przychodw w myl art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 30 lit. a) i ust. 5 p.d.o.p.
                                • 08.09.2009Nie wszystkie odsetki mog by kosztem uzyskania przychodu w ramach amortyzacji
                                 Pytanie podatnika: Czy odsetki od poyczki, za ktr zosta nabyty rodek trway, naliczone do dnia przekazania rodka trwaego do uywania, ktre nie mogyby zosta zaliczone do kosztw uzyskania przychodu, powikszaj cen nabycia zgodnie z art. 16g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych?
                                 • 17.08.2009Zaliczenie do KUP odpisw amortyzacyjnych urzdze wykorzystywanych rwnie dla celw osobistych
                                  Z uzasadnienia: "Funkcjonalnie wystarczajce jest wykazanie zwizku uywania okrelonego rodka trwaego z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, w taki sposb, e dany rodek suy przede wszystkim teje dziaalnoci. Z przyczyn prakseologicznych ustawa nie wymaga ani wykazania, ani zaistnienia wycznoci takiego zwizku. Przy ustaleniu gwnego celu wykorzystania rodka trwaego jego osobiste i uboczne wykorzystywanie przez podatnika lub czonkw jego rodziny nie jest wystarczajcym powodem wyczenia".
                                  • 18.06.2009VAT i CIT 2009 – Konferencja w Sopocie
                                   Ju wkrtce, w dniach 29.06.2009 – 1.07.2009 ksigowi i doradcy podatkowi bd mieli okazj spotkania si na trzydniowej konferencji, powiconej VAT i CIT w 2009, organizowanej w niebanalnym otoczeniu. Gospodarzem bdzie bowiem sopocki hotel Zhong Hua, pooony bezporednio na play. Lokalizacja konferencji umoliwi poczenie obowizkw i przyjemnoci – a zarwno pierwszych jak i drugich nie zabraknie. Otoczenie, warunki i morska atmosfera z pewnoci sprzyja bd oywionym dyskusjom i wymianie dowiadcze. Prowadzcymi konferencj s wybitni specjalici, wykadowcy i doradcy podatkowi, a o atrakcje popoudniowe i wieczorne dba bd organizatorzy – Akademia Biznesu MDDP i www.podatki.biz  
                                   • 20.03.2009Koszty uzyskania przychodw z tytuu wynajmu lokalu mieszkalnego
                                    Pytanie podatnika: Ktre czynniki s moimi kosztami pomniejszajcymi przychd: 1. Amortyzacja lokalu 2,5% od wartoci (netto czy brutto) w skali roku, 2. Odsetki od kredytu hipotecznego na zakup mieszkania, 3. Czynsz z tytuu uytkowania lokalu do Spdzielni?
                                    • 15.01.2009Dotacja z UP na rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej a koszty podatkowe
                                     Pytania podatnika: 1) Czy amortyzacja przedmiotowych rodkw i urzdze sfinansowana z dotacji z Urzdu Pracy jest kosztem podatkowym u danego podatnika oraz dokonane zakupy s kosztem do wysokoci 3.500 z? Jeeli wczamy w koszty to kwot netto, czy brutto otrzymanej dotacji? 2) Czy po roku zakupione rodki mona zaewidencjonowa w firmie na dowodzie przekazania i amortyzowa?
                                     • 24.07.2007Orzecznictwo: Zakwestionowane koszty uzyskania
                                      Wyrokiem z 2 marca 2005 r. sygn. akt l SA/Sz 419/04 Wojewdzki Sd Administracyjny w Szczecinie oddali skarg Przedsibiorstwa Produkcyjno-Handlowego A Spki z o.o. w S na decyzj Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z 30 marca 2004 r. Nr PB. 1.27-4218/823-76/2003 w sprawie podatku dochodowego od osb prawnych za 2000 r.  
                                      • 04.07.2007Musisz by wacicielem, eby amortyzowa
                                       Podatnik moe amortyzowa dla celw podatkowych wycznie te rodki trwae, do ktrych przysuguje mu prawo wasnoci. Wyjtki od tej zasady dotycz jedynie amortyzacji rodkw trwaych, uywanych przez leasingobiorc na podstawie umowy leasingu finansowego (kapitaowego) — orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                       • 02.05.2007Pozyskanie zewntrznych rde finansowania
                                        Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione w zwizku z obsug poszczeglnych procesw pozyskiwania rde finansowania (prowizje bankowe, zapacone odsetki) bd uznane za koszt uzyskania przychodw?
                                        • 26.01.2007Rozliczenie kosztw ksigowych, podatkowych oraz podatku naliczonego VAT przez leasingobiorc – leasing finansowy
                                         Umow leasingu w sensie bilansowym klasyfikuj do leasingu finansowego przepisy art. 3 ust. 4 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowoci (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.). W przypadku oddania przez finansujcego (leasingodawc, wynajmujcego, wydzierawiajcego) aktyww trwaych korzystajcemu (leasingobiorcy, najemcy i dzierawcy) do odpatnego uywania lub pobierania poytkw na czas oznaczony na podstawie umowy leasingu, najmu lub dzierawy o klasyfikacji umowy decyduje zasada przewagi treci ekonomicznej umowy nad jej form prawn co oznacza, e skadniki zalicza si do aktyww trwaych tej strony, na ktr przechodzi ryzyko i korzyci wynikajce z umowy.