Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

adwokackiej

 • 13.08.2019NSA. Opłacona przez spółkę składka OC jest przychodem komplementariusza
  Z uzasadnienia: Skoro spółka komandytowo-akcyjna, w ramach której Skarżący wykonuje usługi prawne, zamierza opłacać za Skarżącego - na którym spoczywa obowiązek ich poniesienia - składki na obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz składki korporacyjne, to należy przyjąć, że Skarżący czyni w ten sposób w swoim budżecie oszczędności, gdyż nie ponosi ww. wydatku, jaki byłby zobowiązany ponieść, gdyby nie działanie SKA. Skarżący uzyskuje więc realną korzyść, stanowiącą nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  • 15.10.2018Wydatki na studia w trakcie zawieszenia działalności w kosztach firmy
   Pytanie: Czy wydatki poniesione na studia będą kosztem uzyskania przychodu prowadzonej działalności? W szczególności chodzi o: czesne, opłaty poniesione za udział w kursie językowym; koszty biletów lotniczych oraz wydatki związane z zakwaterowaniem i zakupem niezbędnych materiałów szkoleniowych (podręczników). Czy wydatki te mogą zostać zaliczone jako koszt również w przypadku, gdy zostaną poniesione w okresie zawieszenia działalności gospodarczej?
   • 25.02.2018Ocena skutków regulacji do projektu zmian w ustawie o VAT z 13.02.2018 r.
    Na stronach rządowego centrum legislacyjnego pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z 13.02.2018 r., wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji. Niżej przedstawiamy rządowy dokument stanowiący ocenę skutków regulacji.
    • 19.07.2017Sądowe spory z ZUS. Koniec prawniczego eldorado?
     Interpelacja nr 13240 do ministra sprawiedliwości w sprawie nadmiernych kosztów sądowych odwołań od orzeczeń i decyzji ZUS
     • 08.05.2017Postępowanie podatkowe. Doręczanie pism w formie elektronicznej
      Tezy: Dopóki organ podatkowy nie poweźmie informacji o wniosku podatnika lub jego pełnomocnika o doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, złożonym w trybie art. 144a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm., dopóty organ ten uprawniony jest do kierowania pism do strony w formie pisemnej za pośrednictwem operatora wyznaczonego. 
      • 19.01.2016Nauka w czasie zawieszenia działalności może być kosztem
       Koszty opłat za szkolenie w ramach aplikacji adwokackiej oraz koszty składek korporacyjnych za okres, w którym działalność gospodarcza była zawieszona, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.
       • 18.01.2016Nauka w czasie zawieszenia działalności może być kosztem
        Koszty opłat za szkolenie w ramach aplikacji adwokackiej oraz koszty składek korporacyjnych za okres, w którym działalność gospodarcza była zawieszona, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.
        • 06.08.2015Rejestr biegłych rewidentów. Nowe zasady wpisu?
         Interpelacja nr 33463 w sprawie wpisu do rejestru biegłych rewidentów.
         • 27.11.2013MF o kwalifikacji wynagrodzenia pełnomocnika z urzędu na gruncie PIT
          Kwalifikacja do źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu, jest zależna od formy prawnej wykonywania przez niego zawodu adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego czy rzecznika patentowego - wyjaśnił Minister Finansów z interpretacji ogólnej.
          • 23.10.2013Uchwała NSA: Wynagrodzenie prawnika z urzędu a źródło przychodu w PIT
           Wynagrodzenie z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu, zależnie od formy prawnej w jakiej wykonuje on swój zawód, należy kwalifikować do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w przypadku gdy pomoc prawną z urzędu pełnomocnik wykonuje prowadząc działalność zawodową w formie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 lit. a ustawy, a gdy czyni to w ramach innych form wykonywania swojego zawodu - wynagrodzenie to należy kwalifikować do źródła przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.
           • 16.07.2013Podatek od wynagrodzenia za pomoc prawną z urzędu
            Interpelacja nr 17636 do ministra sprawiedliwości oraz ministra finansów w sprawie wyrażenia stanowiska na temat charakteru pomocy prawnej z urzędu w aspekcie podatku dochodowego
            • 11.07.2013Zawody adwokata i radcy prawnego. Co zmieni deregulacja?
             Dostęp do zawodów prawniczych zostanie wyraźnie poszerzony – zmiany wprowadza tzw. I ustawa deregulacyjna, przewidująca ułatwienie dostępu do 51 zawodów, która niedługo wejdzie w życie. W przypadku zawodów adwokata i radcy prawnego zlikwidowana zostanie np. część testowa egzaminów.
             • 13.10.2011Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej nie podlega VAT
              Pytanie podatnika: Wnioskodawca jako adwokat wykonuje zawód w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii adwokackiej. Czy usługa, świadczona poza siedzibą kancelarii, w postaci prostej porady prawnej świadczona na rzecz osób niezamożnych, które złożą pisemne oświadczenie w trybie § 3 ust 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, stanowi dla Wnioskodawcy osobiście lub kancelarii Wnioskodawcy przychód, który należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz czy jest taka usługa opodatkowana podatkiem VAT?
              • 08.03.2011Ważne jest, kto odbiera pocztę w firmie
               Tezy: 1. Prowadzenie działalności przez adwokata zarówno w ramach kancelarii indywidualnej, jak i spółki partnerskiej powoduje, że siedziba spółki partnerskiej również jest "miejscem pracy" pełnomocnika w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej P.p.s.a.). 2. Upoważnienie do odbioru pism sądowych jest czynnością, której dokonanie nie wymaga zachowania żadnej szczególnej formy, a udzielenia takiego upoważnienia można domniemywać na podstawie innych czynności i zachowań, takich jak na przykład wcześniejsze lub późniejsze wielokrotne odbieranie przez daną osobę pism i niekwestionowanie (w innych przypadkach) skuteczności takich doręczeń przez stronę (art. 72 § 2 P.p.s.a.).
               • 04.08.2010Przekształcenia przedsiębiorstw – zagadnienia ogólne
                Dla realizacji zamierzonego celu gospodarczego w trakcie prowadzenia działalności mogą zaistnieć warunki, które skłaniać będą przedsiębiorcę do zmiany, przekształcenia dotychczas prowadzonej działalności w inną formę prawną. Przy podejmowaniu decyzji przedsiębiorca winien jednak każdorazowo ocenić zalety i wady danej formy oraz jej specyfikę.
                • 30.03.2010Państwo wrogie przedsiębiorcy? - konferencja
                 Dwadzieścia lat od zapoczątkowania przemian wolnorynkowych w Polsce paradoksem pozostaje, że główni autorzy sukcesu transformacji gospodarczej – polscy przedsiębiorcy – nadal pozostają nie tylko niedocenianą, ale często wręcz szykanowaną grupą społeczną.
                 • 12.10.2009Konferencja: PODATKI 2009/2010 - już w najbliższą środę w Warszawie
                  W dniach 14-16.10.2009 r. w Warszawie, w Hotelu Sofitel Victoria odbędzie się konferencja organizowana wspólnie przez Akademię Biznesu MDDP oraz www.podatki.biz. Podczas dwóch dni konferencji zostaną wyczerpująco omówione bieżące problemy i zmiany, zarówno te dokonane jak i planowane w podatku VAT i podatku dochodowym od osób prawnych. Tematem przewodnim trzeciego, specjalnego dnia konferencji będzie MSR / MSSF. Konferencję poprowadzą znani praktycy stosowania prawa. Wśród prowadzących znajdują się:
                  • 21.09.2009Orzecznictwo podatkowe: Doręczenie kopii to nie doręczenie decyzji
                   Wymóg "doręczenia" spełniony jest wówczas, gdy strona otrzyma oryginał decyzji zawierający wszystkie wymagane w art. 210 Ordynacji podatkowej elementy. Nie spełnia tego wymogu doręczenie stronie wydruku komputerowego, kopii, kserokopii lub innego rodzaju odbitki oryginału decyzji bądź uwierzytelnionego odpisu. W rozumieniu cytowanego przepisu strona powinna otrzymać dokument z własnoręcznym podpisem osoby reprezentującej organ (wydającej decyzję). Bez znaczenia prawnego jest fakt dowiedzenia się przez stronę o treści decyzji poza przewidzianym w prawie trybem doręczenia decyzji. Dopóki decyzja nie zostanie doręczona stronie w sposób zgodny z przepisami o doręczeniach, nie wchodzi ona do obrotu prawnego. Obowiązkiem organu, który decyzję wydał jest podjęcie wszystkich przewidzianych prawem czynności zmierzających do doręczenia decyzji wszystkim stronom postępowania.
                   • 02.09.2009Doradcę podatkowego z tajemnicy zawodowej będzie mógł zwolnić tylko sąd
                    Interpelacja nr 10748 do ministra finansów w sprawie nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym
                    • 29.06.2009Reforma prawa gospodarczego: Powstanie Instytut Allerhanda
                     Giełda Papierów Wartościowych przystąpiła do koalicji instytucji dążących do utworzenia Instytutu Allerhanda – ośrodka studiów interdyscyplinarnych, który ma dostarczać systemowych koncepcji dla reformy prawa gospodarczego i rozwoju infrastruktury rynku finansowego w Polsce. Nazwa Instytutu stanowi odwołanie do postaci prof. Maurycego Allerhanda, twórcy komentarza do polskiego przedwojennego kodeksu handlowego.
                     • 18.06.2009VAT i CIT 2009 – Konferencja w Sopocie
                      Już wkrótce, w dniach 29.06.2009 – 1.07.2009 księgowi i doradcy podatkowi będą mieli okazję spotkania się na trzydniowej konferencji, poświęconej VAT i CIT w 2009, organizowanej w niebanalnym otoczeniu. Gospodarzem będzie bowiem sopocki hotel Zhong Hua, położony bezpośrednio na plaży. Lokalizacja konferencji umożliwi połączenie obowiązków i przyjemności – a zarówno pierwszych jak i drugich nie zabraknie. Otoczenie, warunki i morska atmosfera z pewnością sprzyjać będą ożywionym dyskusjom i wymianie doświadczeń. Prowadzącymi konferencję są wybitni specjaliści, wykładowcy i doradcy podatkowi, a o atrakcje popołudniowe i wieczorne dbać będą organizatorzy – Akademia Biznesu MDDP i www.podatki.biz  
                      • 03.09.2008Konferencja: Podatki 2008/2009 - Warszawa
                       W dniach 13.10 i 14.10.2008 r. w Warszawie, w Hotelu Mercure odbędzie się konferencja organizowana wspólnie przez MDDP Akademia i www.podatki.biz. Tematem konferencji będą bieżące problemy podatkowe i planowane zmiany w VAT, CIT i PIT, które omówią zaproszeni do uczestnictwa w konferencji znani praktycy stosowania prawa. Wśród prowadzących znajdują się: