Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bez podpisu

 • 13.05.201917.05.2019, Warszawa: Obowi您ek przekazywania informacji o schematach podatkowych
  W konsekwencji implementacji prawa unijnego do polskiego systemu prawnego wprowadzono obowi您ek raportowania schematów podatkowych. Obowi您ek ten zosta na這穎ny na szeroki kr庵 podmiotów - nie tylko na doradców podatkowych i finansowych, tworz帷ych rozwi您ania optymalizacyjne dla podatników, ale równie na podatników, korzystaj帷ych z tych rozwi您a oraz tych, którzy uczestnicz we wdra瘸niu rozwi您a optymalizacyjnych w sposób po鈔edni. Znacznie - w stosunku do wymaga unijnych - poszerzono zakres regulacji. Poza rozwi您aniami dotycz帷ymi podatków dochodowych obowi您kiem raportowania obj皻o równie schematy dotycz帷e podatku VAT. Zapraszamy Pa雟twa na szkolenie: Obowi您ek przekazywania informacji o schematach podatkowych. Ka盥y uczestnik w ramach ceny szkolenia otrzyma w wersji edytowalnej "Wewn皻rzn procedur w zakresie przeciwdzia豉nia niewywi您ywaniu si z obowi您ku przekazywania informacji o schematach podatkowych".
  • 08.05.2019Taksa notarialna, czyli ile zap豉cimy u notariusza?
   Wi瘯szo嗆 czynno軼i prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeda篡 samochodu czy te sporz康zenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewa積o軼i, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno嗆 musi mie posta dokumentu sporz康zonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przyk豉dem umów, które musz mie form aktu notarialnego, s:
   • 07.05.2019Taksa notarialna, czyli ile zap豉cimy u notariusza?
    Wi瘯szo嗆 czynno軼i prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeda篡 samochodu czy te sporz康zenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewa積o軼i, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno嗆 musi mie posta dokumentu sporz康zonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przyk豉dem umów, które musz mie form aktu notarialnego, s:
    • 25.04.2019Uwa瘸j, aby nie wsi捷 nie鈍iadomie na karuzel VAT
     Z orzecznictwa TS UE: ...Podatnik, który wiedzia lub powinien by wiedzie o tym, 瞠 nabywaj帷 towar, uczestniczy w transakcji wykorzystanej do pope軟ienia oszustwa w podatku VAT (...) powinien zosta uznany za osob bior帷 udzia w tym oszustwie, bez wzgl璠u na to, czy czerpie on korzy軼i z odsprzeda篡 dóbr.
     • 27.03.2019Podatki 2019: Nowe rozporz康zenie ws. przesy豉nia deklaracji podatkowych
      Rozporz康zenie dotycz帷e sposobu przesy豉nia deklaracji i poda oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny by opatrzone, zostanie dostosowane do zmian ustawowych. W przygotowanym przez Ministerstwo Finansów projekcie przewidziano dalsze poszerzenie mo磧iwo軼i przesy豉nia deklaracji bez konieczno軼i stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
      • 26.03.2019Podatki 2019: Nowe rozporz康zenie ws. przesy豉nia deklaracji podatkowych
       Rozporz康zenie dotycz帷e sposobu przesy豉nia deklaracji i poda oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny by opatrzone, zostanie dostosowane do zmian ustawowych. W przygotowanym przez Ministerstwo Finansów projekcie przewidziano dalsze poszerzenie mo磧iwo軼i przesy豉nia deklaracji bez konieczno軼i stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
       • 20.03.2019Prawo i termin odliczenia VAT z duplikatów faktur
        Pytanie: Czy Wnioskodawca mo瞠 odliczy VAT od zakupu nieruchomo軼i, w miesi帷u grudniu 2018 r., lub dwóch nast瘼nych okresach rozliczeniowych, z duplikatów faktur VAT otrzymanych od sprzedawcy w dniu 12 grudnia 2018 r.; w fakturach VAT duplikat ani w fakturach pierwotnych nie zosta podany numer NIP?
        • 15.03.2019Podpis czy parafka? - praktycznie bez ró積icy
         W obrocie powszechnym (cywilnoprawnym) wystarczaj帷e jest, aby podpis by unikalny (pozwalaj帷y na identyfikacj autora podpisu), chocia nie zawsze mo瞠 by odbierany jako ca趾owicie czytelny. W ww. obrocie forma pisemna dla czynno軼i prawnych jest bowiem wyj徠kiem od regu造, a gdy jest ju stosowana (cz瘰to fakultatywnie), to okre郵enie np. stron umowy wynika ju z jej wst瘼u - wyja郾i這 MSWiA odpowiadaj帷 na interpelacj poselsk.
         • 06.03.2019Podatki 2019: CIT-8 tylko z kwalifikowanym e-podpisem
          Od dnia 1 stycznia 2019 r. na podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych spoczywa obowi您ek sk豉dania zezna podatkowych o wysoko軼i dochodu osi庵ni皻ego (straty poniesionej) w roku podatkowym (CIT-8) za pomoc 鈔odków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. Ka盥e zeznanie sk豉dane przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, niezale積ie od jego wielko軼i i zakresu dzia豉nia, wymaga opatrzenia podpisem kwalifikowanym - wyja郾i這 Ministerstwo Finansów.
          • 26.02.2019Sprawozdania finansowe w 2019 roku - nowe zasady sporz康zania i udost瘼niania
           Sprawozdanie finansowe to zestaw informacji obrazuj帷ych sytuacj firmy, zawieraj帷y dane wskazane w ustawie o rachunkowo軼i. Podmioty zobowi您ane do prowadzenia ksi璕owo軼i w formie okre郵onej w tej ustawie zobowi您ane s do sporz康zenia - a nast瘼nie udost瘼nienia sprawozdania finansowego. Od 1.10.2018 r. obowi您uj w tym zakresie istotne zmiany, dotycz帷e wszystkich bez wyj徠ku zobowi您anych firm.
           • 25.02.2019Sprawozdania finansowe w 2019 roku - nowe zasady sporz康zania i udost瘼niania
            Sprawozdanie finansowe to zestaw informacji obrazuj帷ych sytuacj firmy, zawieraj帷y dane wskazane w ustawie o rachunkowo軼i. Podmioty zobowi您ane do prowadzenia ksi璕owo軼i w formie okre郵onej w tej ustawie zobowi您ane s do sporz康zenia - a nast瘼nie udost瘼nienia sprawozdania finansowego. Od 1.10.2018 r. obowi您uj w tym zakresie istotne zmiany, dotycz帷e wszystkich bez wyj徠ku zobowi您anych firm.
            • 20.02.2019Egzekucja wobec by造ch wspólników spó趾i po zmianach
             Nowelizacja przepisu art. 7781 Kodeksu post瘼owania cywilnego dotyczy kwestii nadania przez s康 klauzuli wykonalno軼i tytu這wi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko wspólnikom osobowych spó貫k handlowych. Nowelizacja ta nie wp造n窸a na zakres odpowiedzialno軼i wspólników spó趾i cywilnej. Zatem, wierzyciel spó趾i cywilnej mo瞠, wed逝g w豉snego wyboru, przy zachowaniu wy瞠j opisanych warunków, skierowa egzekucj do maj徠ku osobistego wybranego lub wszystkich wspólników spó趾i cywilnej, jak równie do maj徠ku wspólnego tych wspólników - wyja郾i這 Ministerstwo Sprawiedliwo軼i.
             • 18.02.2019Odliczenie VAT z faktury od niezarejestrowanego podatnika
              Maj帷 na uwadze, 瞠 czynno軼i udokumentowane wskazanymi we wniosku fakturami by造 opodatkowane w豉軼iw stawk podatku VAT a podatnik nabyte od kontrahenta towary wykorzystywa do czynno軼i opodatkowanych, podatnikowi przys逝guje prawo do obni瞠nia kwoty podatku nale積ego o kwot podatku naliczonego z faktur wystawionych przez kontrahenta, za okresy gdy dokonuj帷 dostaw towarów na rzecz podatnika, kontrahent zachowywa si jak podatnik podatku VAT, pomimo 瞠 nie figurowa w rejestrze podatników VAT czynnych - wyja郾i Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
              • 13.02.2019Umowa o wspó責zia豉nie wed逝g projektu nowej Ordynacji podatkowej
               Celem projektu nowej Ordynacji podatkowej jest wprowadzenie kompromisowych rozwi您a na linii podatnik – organ podatkowy. Autorzy projektu chc wyeliminowa w豉dcz postaw fiskusa wobec przedsi瑿iorców i zast徙i j ró積orodnymi formami wspó逍racy mi璠zy tymi podmiotami. Jednym z nowych rozwi您a ma by umowa o wspó責zia豉nie (ang. cooperative compliance). Jednak jej idea, pozornie s逝szna, budzi liczne w徠pliwo軼i.
               • 28.01.2019WSA. Darowizna w gotówce bez zwolnienia z podatku
                Z uzasadnienia: Warunku udokumentowania otrzymania 鈔odków pieni篹nych w sposób, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, nie spe軟ia otrzymanie 鈔odków gotówk "do r瘯i". Przepis ten wyra幡ie bowiem wskazuje, 瞠 otrzymanie 鈔odków ma by udokumentowane dowodem ich przekazania na rachunek bankowy nabywcy, na jego rachunek, inny ni p豉tniczy, w banku lub spó責zielczej kasie oszcz璠no軼iowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.
                • 25.01.2019Rozliczenie roczne 2018: Wspólne rozliczenie z dzie熤i
                 Osoba wychowuj帷a dziecko sama b璠帷a opiekunem prawnym dziecka lub jednym z rodziców (biologicznym lub przysposabiaj帷ym), b璠帷a jednocze郾ie pann, kawalerem, wdow, wdowcem, rozwódk, rozwodnikiem albo osob, w stosunku do której s康 orzek separacj w rozumieniu odr瑿nych przepisów, lub osob pozostaj帷 w zwi您ku ma鹵e雟kim, je瞠li jej ma鹵onek zosta pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa kar pozbawienia wolno軼i, ma mo磧iwo嗆 rozliczenia si w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowuj帷ych. Ten preferencyjny sposób rozliczenia mo磧iwy jest po spe軟ieniu kilku warunków.
                 • 24.01.2019Rozliczenie roczne 2018: Wspólne rozliczenie z dzie熤i
                  Osoba wychowuj帷a dziecko sama b璠帷a opiekunem prawnym dziecka lub jednym z rodziców (biologicznym lub przysposabiaj帷ym), b璠帷a jednocze郾ie pann, kawalerem, wdow, wdowcem, rozwódk, rozwodnikiem albo osob, w stosunku do której s康 orzek separacj w rozumieniu odr瑿nych przepisów, lub osob pozostaj帷 w zwi您ku ma鹵e雟kim, je瞠li jej ma鹵onek zosta pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa kar pozbawienia wolno軼i, ma mo磧iwo嗆 rozliczenia si w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowuj帷ych. Ten preferencyjny sposób rozliczenia mo磧iwy jest po spe軟ieniu kilku warunków.
                  • 24.01.2019NSA: Pomoc w 鈍iadczeniu us逝gi nie oznacza automatycznie 鈍iadczenia us逝gi pomocniczej
                   W przypadku 鈍iadczenia z這穎nego (kompleksowego) przyjmuje si, 瞠 ma ono miejsca wówczas, gdy relacja poszczególnych 鈍iadcze wykonywanych na rzecz jednego nabywcy dzieli je na 鈍iadczenie podstawowe i 鈍iadczenia pomocnicze – tzn. takie, które umo磧iwiaj skorzystanie ze 鈍iadczenia podstawowego lub s niezb璠ne dla mo磧iwo軼i skorzystania ze 鈍iadczenia podstawowego. Je瞠li jednak 鈍iadczenia te mo積a rozdzieli, tak 瞠 nie zmieni to ich charakteru ani warto軼i z punktu widzenia nabywcy, wówczas 鈍iadczenia takie powinny by traktowane jako dwa niezale積e opodatkowane 鈍iadczenia.
                   • 21.01.2019Przedsi瑿iorcy czekaj na u豉twienia dotycz帷e profilu zaufanego
                    W marcu br. w 篡cie wej嗆 maj nowe regulacje ws. profilu zaufanego i podpisu zaufanego. Zmiany powinny u豉twi uzyskanie profilu zaufanego, co b璠zie mo磧iwe równie przy u篡ciu profilu osobistego. Projekt rozporz康zenia w tej sprawie pozytywnie oceniaj eksperci Business Centre Club, którzy wskazuj, 瞠 z u豉twie skorzystaj zarówno osoby fizyczne, jak i przedsi瑿iorcy.
                    • 02.01.2019Wynajem kilku mieszka nie wyklucza rycza速u
                     Pytanie: Wnioskodawca jest osob fizyczn zatrudnion w firmie budowlanej w Norwegii i nie prowadzi dzia豉lno軼i gospodarczej. Niedawno sprzeda dom w Norwegii, a uzyskany kapita zainwestowa w lokale mieszkalne, które nast瘼nie ma zamiar odda w najem. Obecnie zakupi pi耩 mieszka. Czy najem tych mieszka mo積a traktowa jako najem prywatny i opodatkowa jak dotychczas 8,5% stawk rycza速u od przychodów ewidencjonowanych?
                     • 04.12.2018NSA. 安iadczenia na etacie nie zawsze pozbawiaj liniowego z dzia豉lno軼i
                      Z uzasadnienia: U篡ty w art. 9a ust. 3 pkt 2 ustawy o PIT zwrot "odpowiadaj帷y czynno軼iom" nale篡 odnosi do przychodów ze 鈍iadczenia us逝g na rzecz by貫go lub obecnego pracodawcy, które s takie same (to窺ame) jak czynno軼i, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywa w ramach stosunku pracy lub spó責zielczego stosunku pracy (…) Nie b璠 to窺ame czynno軼i, które pokrywaj si tylko w cz窷ci (...) Brak to窺amo軼i wykonywanych czynno軼i w ramach stosunku pracy i dzia豉lno軼i gospodarczej, wyklucza zastosowanie art. 9a ust. 3 pkt 2 ww. ustawy.
                      • 04.12.2018Przekazywanie pracownikom PIT-11 za pomoc 鈔odków komunikacji elektronicznej
                       Pytanie: Czy sposób przes豉nia przez Wnioskodawc pracownikom informacji PIT-11 za pomoc 鈔odków komunikacji elektronicznej, tj. przes豉nia jej na wskazany przez pracownika adres e-mail w formie za陰cznika w postaci pliku w formacie PDF opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, je瞠li Wnioskodawca b璠zie dysponowa potwierdzeniem wys豉nia wiadomo軼i e-mail, ale nie b璠zie dysponowa potwierdzeniem dostarczenia e-maila do Pracownika, jest dopuszczalny w 鈍ietle wymogów stawianych przez art. 39 ust. 1 ustawy o PIT?
                       • 30.11.2018Podatki 2019: Nowe przepisy ws. przesy豉nia JPK_VAT
                        Dost瘼ny obecnie sposób opatrywania ksi庵, bez konieczno軼i u篡wania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym, b璠zie kontynuowany bezterminowo – wynika z projektu rozporz康zenia, który przygotowa這 Ministerstwo Finansów. Na kontynuacji mo磧iwo軼i korzystania z tego sposobu skorzystaj przede wszystkim mali podatnicy przesy豉j帷y pliki JPK_VAT.
                        • 13.11.2018Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA - wszystko, co powinni wiedzie p豉tnicy
                         Od 1 grudnia 2018 r. obowi您ek wystawiania zwolnie lekarskich w formie elektronicznej staje si powszechny. Dla p豉tników i pracodawców oznacza to kilka nowych obowi您ków, ale równie du瞠 u豉twienia dotycz帷e spraw kadrowo-p豉cowych zwi您anych z chorobowymi absencjami pracowników. Publikujemy odpowiedzi na kilkadziesi徠 najcz窷ciej zadawanych pyta, zwi您anych z pojawieniem si e-ZLA, opracowane przez Zak豉d Ubezpiecze Spo貫cznych.
                         • 09.11.2018Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA - wszystko, co powinni wiedzie p豉tnicy
                          Od 1 grudnia 2018 r. obowi您ek wystawiania zwolnie lekarskich w formie elektronicznej staje si powszechny. Dla p豉tników i pracodawców oznacza to kilka nowych obowi您ków, ale równie du瞠 u豉twienia dotycz帷e spraw kadrowo-p豉cowych zwi您anych z chorobowymi absencjami pracowników. Publikujemy odpowiedzi na kilkadziesi徠 najcz窷ciej zadawanych pyta, zwi您anych z pojawieniem si e-ZLA, opracowane przez Zak豉d Ubezpiecze Spo貫cznych.
                          • 08.11.2018NSA: Decyzja za po鈔ednictwem ePUAP, ale skarga ju tylko na papierze
                           Z uzasadnienia: Skar膨cy z這篡 we w豉軼iwym czasie za po鈔ednictwem organu podatkowego skarg przy zastosowaniu platformy ePUAP i opatrzy j podpisem w豉軼iwym dla tego rodzaju kana逝 komunikacyjnego, bo tak uprzednio korespondowa z tym organem. Jednocze郾ie dzia豉niom tym towarzyszy uprzedni brak pe軟ego pouczenia w decyzji o dopuszczalnej formie prawnej takiej skargi oraz faktyczne niepoinformowanie go przez S康, 瞠 pozostawa on w b喚dzie co do skuteczno軼i wskazanego adresu korespondencyjnego na tej瞠 platformie. Nieuprawnione by這 wi璚 - bez wcze郾iejszego faktycznego poinformowania Skar膨cego o niemo積o軼i respektowania w uj璚iu procesowym tego adresu elektronicznego - poprzestanie na s豉niu korespondencji na inny adres (nawet gdyby w normalnych okoliczno軼iach by to adres w豉軼iwy dla przesy貫k pocztowych) i wywiedzenie z tego faktu, na zasadzie fikcji dor璚zenia, negatywnych dla Skar膨cego skutków procesowych.
                           • 12.10.2018NSA: Sprzeda gruntu rolnego - stosowanie zwolnienia z podatku dochodowego
                            Z uzasadnienia: Dla ustalenia, czy grunt utraci charakter rolny w zwi您ku z jego sprzeda膨, miarodajny jest dzie sprzeda篡. Przy czym chodzi tu o ka盥y zwi您ek, w nast瘼stwie którego grunty trac swój charakter rolny, byle tylko mo積a by這 go powi您a ze sprzeda膨. Przyj璚ie dnia sprzeda篡 jako decyduj帷ego dla oceny wyst徙ienia tej przes豉nki przes康za tak瞠 o tym, 瞠 badaj帷 jej wyst徙ienie nale篡 uwzgl璠ni wszystkie okoliczno軼i dotycz帷e przeznaczenia gruntu, znane na dzie dokonania transakcji. Okoliczno軼i te mog dotyczy zarówno podatnika, jak i nabywcy.
                            • 11.09.2018Odliczenie VAT od kampera
                             Pytanie: Czy u篡tkowanie kampera na podstawie umowy leasingu uprawnia Wnioskodawc do pe軟ego (100%) odliczenia VAT naliczonego wykazanego w fakturach dotycz帷ych rat leasingowych, zakupu paliwa oraz wszelkich innych kosztów bie膨cej eksploatacji? Kamper ma by wykorzystywany na cele prowadzonej dzia豉lno軼i. Na co dzie kamper b璠zie spe軟ia funkcj „mobilnego biura”, a w przypadku wykonywania robót poza terenem równie funkcj transportow osób, materiaów, sprz皻u i narz璠zi niezb璠nych na budowie oraz miejsca zakwaterowania.
                             • 04.09.2018Wynagrodzenie prezesa zarz康u w kosztach uzyskania przychodów
                              Wynagrodzenie prezesa zarz康u w cz窷ci zarówno sta貫j jak i zmiennej, która jest zale積a od efektów ekonomicznych (wyników spó趾i), nie jest obj皻e zakresem art. 15e ust.1 ustawy o CIT i w spó販e mo瞠 podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu - wyja郾i這 Ministerstwo Finansów w odpowiedzi za zapytanie poselskie.
                              • 29.08.2018Zmiany w firmie - kogo trzeba powiadomi
                               Prowadzisz firm? Pami皻aj, 瞠 je郵i zmienisz np. nazw, adres, numer konta, form opodatkowania Twoim obowi您kiem b璠zie poinformowanie urz璠ów. W wi瘯szo軼i przypadków, wystarczy, 瞠 zmiany zg這sisz do rejestru, w którym wpisana jest Twoja firma (CEIDG, KRS). Dodatkowo, w przypadku spó貫k, zmiany b璠zie zg豉sza do urz璠u skarbowego (w zale積o軼i od spó趾i b璠 to formularze NIP-2, NIP-8). Dane z tych rejestrów trafiaj do innych urz璠ów zwi您anych z dzia豉lno軼i (np. ZUS).
                               • 20.08.2018Dojazd do pracy s逝瘺owym samochodem a przychód pracownika
                                Pytanie: Czy przejazdy pracownika samochodem s逝瘺owym pomi璠zy miejscem parkowania lub gara穎wania samochodu s逝瘺owego znajduj帷ym si w miejscu zamieszkania lub pobytu tego pracownika, a miejscem pracy lub siedzib spó趾i stanowi realizacj obowi您ków s逝瘺owych tego pracownika i nie prowadz do powstania po stronie tego pracownika jakiegokolwiek przychodu podatkowego, a tym samym nie prowadz po stronie p豉tnika do powstanie obowi您ku odprowadzenia zaliczek z tyt. podatku dochodowego?
                                • 30.07.2018Elektroniczna ewidencja przebiegu pojazdu bez podpisu r璚znego i kwalifikowanego
                                 Je郵i podpis sk豉dany w formie elektronicznej, z這穎ny z imienia i nazwiska przedsi瑿iorcy lub osoby przez niego upowa積ionej (np. pracownika), umieszczany automatycznie na ewidencji po uprzednim u篡ciu stosownego, zindywidualizowanego has豉/loginu, umo磧iwia jednoznaczne wskazanie jego autora, to mo積a uzna go za „podpis podatnika” - wyja郾i這 Ministerstwo Finansów.
                                 • 13.07.2018Stawki VAT: Najpierw zmiana interpretacji, a potem kontrole
                                  Z odpowiedzi MF: „...Przek豉daj帷 powy窺ze wyja郾ienia na grunt interpelacji Pana Pos豉 nale篡 wskaza, 瞠 minister w豉軼iwy do spraw finansów publicznych na skutek ponownej analizy zagadnienia przedstawianego we wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnych dotycz帷ego opodatkowania VAT us逝g utrzymaniowych dróg doszed do przekonania, i jego pierwotne stanowisko jest nieprawid這we i w zwi您ku z powy窺zym skorzysta z przys逝guj帷ego mu prawa dokonuj帷 ich zmiany.”
                                  • 03.07.2018Podatki 2018: 1 lipca ruszy JPK na 膨danie
                                   Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to zbiór danych, generowany z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego (przez bezpo鈔edni eksport danych), który zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. JPK posiada uk豉d i format (schemat XML), który umo磧iwia jego 豉twe przetwarzanie.  JPK na 膨danie obejmuje 6 struktur:  ksi璕i rachunkowe – JPK_KR,  wyci庵 bankowy – JPK_WB,  magazyn – JPK_MAG,  faktury VAT – JPK_FA,  podatkowa ksi璕a przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,  ewidencja przychodów – JPK_EWP.
                                   • 03.07.2018Rozliczanie delegacji s逝瘺owych w formie elektronicznej a prawo do odliczenia VAT
                                    Pytanie: Czy Wnioskodawcy b璠zie przys逝giwa這 prawo do odliczenia podatku naliczonego (na zasadach przewidzianych w ustawie o VAT), zawartego na fakturach dotycz帷ych rozliczenia delegacji s逝瘺owych, je瞠li b璠 one przechowywane wy陰cznie w formie elektronicznej – przy za這瞠niu, 瞠 spe軟ione zostan zasadnicze warunki do odliczenia podatku VAT, o których mowa w art. 86 ustawy o VAT? 
                                    • 02.07.2018Podatki 2018: 1 lipca ruszy JPK na 膨danie
                                     Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to zbiór danych, generowany z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego (przez bezpo鈔edni eksport danych), który zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. JPK posiada uk豉d i format (schemat XML), który umo磧iwia jego 豉twe przetwarzanie.  JPK na 膨danie obejmuje 6 struktur:  ksi璕i rachunkowe – JPK_KR,  wyci庵 bankowy – JPK_WB,  magazyn – JPK_MAG,  faktury VAT – JPK_FA,  podatkowa ksi璕a przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,  ewidencja przychodów – JPK_EWP.
                                     • 27.06.2018Przechowywanie e-faktur
                                      Zgodnie z art. 2 pkt 32 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g faktur elektroniczn jest faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w formacie elektronicznym. Pomijaj帷 nie najszcz窷liwsze z punktu widzenia logicznego wyja郾ienie poj璚ia (skonstruowane wbrew zasadzie logiki niedopuszczaj帷ej wyja郾iania poj璚ia przez nie samo: idem per idem), chwa豉 ustawodawcy, 瞠 nie okre郵i jako faktury elektronicznej dokumentu opatrzonego np. jedynie kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dzi瘯i temu mi璠zy innymi ten sposób dokumentowania transakcji mo瞠 si rozwija bez skr瘼owania ramami prawnymi.
                                      • 26.06.2018Przechowywanie e-faktur
                                       Zgodnie z art. 2 pkt 32 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g faktur elektroniczn jest faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w formacie elektronicznym. Pomijaj帷 nie najszcz窷liwsze z punktu widzenia logicznego wyja郾ienie poj璚ia (skonstruowane wbrew zasadzie logiki niedopuszczaj帷ej wyja郾iania poj璚ia przez nie samo: idem per idem), chwa豉 ustawodawcy, 瞠 nie okre郵i jako faktury elektronicznej dokumentu opatrzonego np. jedynie kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dzi瘯i temu mi璠zy innymi ten sposób dokumentowania transakcji mo瞠 si rozwija bez skr瘼owania ramami prawnymi.
                                       • 11.06.2018NSA. Kto mo瞠 odebra pismo za podatnika?
                                        Dla uznania okre郵onej osoby za domownika jest wystarczaj帷e, aby osoba odbieraj帷a pismo zamieszkiwa豉 z adresatem, prowadz帷 z nim wspólne gospodarstwo domowe lub te, b璠帷 krewnym lub powinowatym, przebywa豉 ona w mieszkaniu adresata za jego zgod okresowo, przy czym bez znaczenia jest, jakiego okresu to dotyczy oraz czy osoba ta prowadzi z adresatem wspólne gospodarstwo domowe. Za uznaniem danej osoby za domownika nie jest konieczne, aby osoba ta by豉 zameldowana w mieszkaniu, w którym nast瘼uje dor璚zenie zast瘼cze - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
                                        • 22.05.2018Elektroniczna ewidencja przebiegu pojazdu a podpis pracownika - fiskus zmienia zdanie
                                         Je郵i podpis sk豉dany w formie elektronicznej, z這穎ny z imienia i nazwiska upowa積ionego pracownika spó趾i (podatnika), umieszczany automatycznie na ewidencji po uprzednim u篡ciu stosownego, zindywidualizowanego has豉/loginu umo磧iwia jednoznaczne wskazanie jego autora, to mo積a uzna go za „podpis podatnika”, o którym mowa w art. 16 ust. 5 ustawy o CIT.
                                         • 10.05.2018Rz康 zapowiada zmiany w dowodach osobistych i nowy e-podpis
                                          Dowody osobiste b璠 zawiera specjaln warstw elektroniczn, która pozwoli na pos逝giwanie si uwzgl璠nionymi w niej 鈔odkami elektronicznymi – wynika z projektu zmian w ustawie o dowodach osobistych. Nowe dowody maj by wyposa穎ne w tzw. profil osobisty. Nowela wejdzie w 篡cie prawdopodobnie w marcu 2019 r.
                                          • 09.05.2018Rz康 zapowiada zmiany w dowodach osobistych i nowy e-podpis
                                           Dowody osobiste b璠 zawiera specjaln warstw elektroniczn, która pozwoli na pos逝giwanie si uwzgl璠nionymi w niej 鈔odkami elektronicznymi – wynika z projektu zmian w ustawie o dowodach osobistych. Nowe dowody maj by wyposa穎ne w tzw. profil osobisty. Nowela wejdzie w 篡cie prawdopodobnie w marcu 2019 r.
                                           • 24.04.2018Odwrotne obci捫enie VAT przy refakturowanie us逝g budowlanych
                                            Sprzedawca, czynny podatnik VAT, sprzedaje urz康zenia i przyrz康y pomiarowe ciep豉 i wody. Czasami lokatorzy b璠帷y cz這nkami spó責zielni mieszkaniowej zwracaj si do spó責zielni z wnioskiem o zainstalowanie podzielników ciep豉 w ich mieszkaniach. W rezultacie czego spó責zielnia mieszkaniowa podpisuje stosown umow na mocy której wykonywane s us逝gi monta簑. W tym przypadku koszty wykonania us逝gi s refakturowane przez spó責zielni mieszkaniow na ka盥ego z lokatorów, u których wykonywane s te us逝gi. Czy spó趾a b璠zie zobowi您ana do wystawienia faktury w ramach procedury odwrotnego obci捫enia?
                                            • 23.04.2018Odwrotne obci捫enie VAT przy refakturowanie us逝g budowlanych
                                             Sprzedawca, czynny podatnik VAT, sprzedaje urz康zenia i przyrz康y pomiarowe ciep豉 i wody. Czasami lokatorzy b璠帷y cz這nkami spó責zielni mieszkaniowej zwracaj si do spó責zielni z wnioskiem o zainstalowanie podzielników ciep豉 w ich mieszkaniach. W rezultacie czego spó責zielnia mieszkaniowa podpisuje stosown umow na mocy której wykonywane s us逝gi monta簑. W tym przypadku koszty wykonania us逝gi s refakturowane przez spó責zielni mieszkaniow na ka盥ego z lokatorów, u których wykonywane s te us逝gi. Czy spó趾a b璠zie zobowi您ana do wystawienia faktury w ramach procedury odwrotnego obci捫enia?
                                             • 04.04.2018Taksa notarialna, czyli ile zap豉cimy u notariusza?
                                              Wi瘯szo嗆 czynno軼i prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeda篡 samochodu czy te sporz康zenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewa積o軼i, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno嗆 musi mie posta dokumentu sporz康zonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przyk豉dem umów, które musz mie form aktu notarialnego, s:
                                              • 21.03.2018Ulga internetowa w PIT za rok 2017
                                               Pocz患szy od rozliczenia podatkowego za rok 2013 obowi您uj nowe zasady korzystania z tzw. ulgi internetowej. Warto je sobie przypomnie, zanim sporz康zimy zeznanie za rok 2017. Mo瞠 si bowiem okaza, 瞠 mamy prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków z tytu逝 u篡tkowania sieci Internet, w wysoko軼i nieprzekraczaj帷ej w roku podatkowym kwoty 760 z.
                                               • 20.03.2018Ulga internetowa w PIT za rok 2017
                                                Pocz患szy od rozliczenia podatkowego za rok 2013 obowi您uj nowe zasady korzystania z tzw. ulgi internetowej. Warto je sobie przypomnie, zanim sporz康zimy zeznanie za rok 2017. Mo瞠 si bowiem okaza, 瞠 mamy prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków z tytu逝 u篡tkowania sieci Internet, w wysoko軼i nieprzekraczaj帷ej w roku podatkowym kwoty 760 z.
                                                • 13.03.2018Przechowywanie faktur i paragonów wy陰cznie w wersji elektronicznej
                                                 Pytanie: Czy przechowywanie przez spó趾 paragonów fiskalnych do陰czanych do faktury, faktur sprzeda穎wych oraz raportów dobowych wy陰cznie w elektronicznej bazie dokumentów po zniszczeniu wersji papierowych b璠zie prawid這we?
                                                 • 28.02.2018Ostatni dzie na z這瞠nie PIT-11
                                                  28 lutego br. mija termin z這瞠nia do urz璠u skarbowego za pomoc 鈔odków komunikacji elektronicznej przez p豉tnika/biuro rachunkowe dzia豉j帷e w jego imieniu informacji: PIT-8C, PIT-11, PIT-R oraz IFT-1/IFT-1R. Do ko鎍a lutego informacje te powinny by równie przekazane podatnikowi, przy czym w tym przypadku nie ma znaczenia forma sporz康zenia druku - papierowa czy elektroniczna.
                                                  • 28.02.2018Ostatni dzie na z這瞠nie PIT-11
                                                   28 lutego br. mija termin z這瞠nia do urz璠u skarbowego za pomoc 鈔odków komunikacji elektronicznej przez p豉tnika/biuro rachunkowe dzia豉j帷e w jego imieniu informacji: PIT-8C, PIT-11, PIT-R oraz IFT-1/IFT-1R. Do ko鎍a lutego informacje te powinny by równie przekazane podatnikowi, przy czym w tym przypadku nie ma znaczenia forma sporz康zenia druku - papierowa czy elektroniczna.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 13 ] nast瘼na strona »