Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bez podpisu

 • 11.08.2020PIT-11 mona udostpni pracownikowi na firmowej platformie
  Pracownicy przedsibiorcy maj dostp do zabezpieczonej platformy internetowej, tzw. XYZnetu, który realizowany jest przy uyciu indywidualnego loginu oraz hasa. Za pomoc platformy mog sprawdza informacje m.in. o swoim zatrudnieniu, nieobecnociach, szkoleniach, a w przyszoci równie wywietla fiszki wynagrodze. Czy przekazanie pracownikom za pomoc ww. platformy informacji PIT-11 (PDF) stanowi realizacj obowizku wynikajcego z art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
  • 04.08.2020Skan lub zdjcie faktury pozwala odliczy VAT
   W stosunku do faktur, które zostan przez kontrahentów wystawione w formie papierowej, a nastpnie po ich zdigitalizowaniu - poprzez skanowanie lub fotografowanie - wysanych do spóki bdzie przysugiwao jej prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z tych faktur, zgodnie z art. 86. ust. 1 ustawy, przy zachowaniu pozostaych warunków do odliczenia podatku VAT. Tak stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
   • 03.08.2020Skan lub zdjcie faktury pozwala odliczy VAT
    W stosunku do faktur, które zostan przez kontrahentów wystawione w formie papierowej, a nastpnie po ich zdigitalizowaniu - poprzez skanowanie lub fotografowanie - wysanych do spóki bdzie przysugiwao jej prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z tych faktur, zgodnie z art. 86. ust. 1 ustawy, przy zachowaniu pozostaych warunków do odliczenia podatku VAT. Tak stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
    • 30.07.2020Przychody maonków z najmu w PIT-28 po rozwodzie
     Podatniczka we wrzeniu 2010 r. wspólnie z mem zawarli umow najmu czci mieszkania, stanowicego ich wspówasno majtkow. Mieszkanie byo wynajmowane w celu prowadzenia dziaalnoci najemcy. Zeznania podatkowe PIT-28 skadane byy przez oboje maonków. Od 11 lutego 2019 r. podatniczka jest rozwódk na podstawie prawomocnego wyroku sdu. Wraz z rozwodem nie zosta przeprowadzony podzia majtku dorobkowego maonków. Czy podatniczka bya zobowizana do zoenia zeznania PIT-28 za 2019 r.?
     • 29.07.2020Brana muzyczna wci czeka na powrót do pracy
      Brana muzyczna to 3,5% PKB. To tysice zatrudnionych osób i tysice kooperantów. Jest istotnym elementem gospodarki. Muzyczna spoeczno to nie tylko sami artyci, którzy s widoczni na scenie, ale cay sztab ludzi, którzy razem z nimi tworz wydarzenia artystyczne i bez których artysta nie mógby funkcjonowa. Jak dugo jeszcze brana muzyczna bdzie czeka na powrót do pracy? Czy rzd przygotowuje jasne zasady powrotu na koncerty? Czy zostanie zniesiony zapis o udziale 150 osób w imprezach plenerowych na rzecz zapisów procentowych? - pytaj posanki w interpelacji do do prezesa Rady Ministrów.
      • 22.07.2020Bon turystyczny - odpowiedzi na najczciej zadawane pytania
       Polski Bon Turystyczny to narzdzie, które ma na celu wsparcie finansowe zarówno polskich rodzin jak i brany turystycznej, osabionej przez skutki pandemii COVID-19. Program ruszy ju wkrótce! Nowe wiadczenie wzbudza ogromne i pozytywne zainteresowanie zarówno wród przedsibiorców turystycznych jak i samych turystów. Jaka bdzie warto bonu, komu bdzie przysugiwa i gdzie bdzie mona go zrealizowa? Polska Organizacja Turystyczna przedstawia odpowiedzi na najczciej pojawiajce si pytania. 
       • 21.07.2020Bon turystyczny - odpowiedzi na najczciej zadawane pytania
        Polski Bon Turystyczny to narzdzie, które ma na celu wsparcie finansowe zarówno polskich rodzin jak i brany turystycznej, osabionej przez skutki pandemii COVID-19. Program ruszy ju wkrótce! Nowe wiadczenie wzbudza ogromne i pozytywne zainteresowanie zarówno wród przedsibiorców turystycznych jak i samych turystów. Jaka bdzie warto bonu, komu bdzie przysugiwa i gdzie bdzie mona go zrealizowa? Polska Organizacja Turystyczna przedstawia odpowiedzi na najczciej pojawiajce si pytania. 
        • 26.06.2020Wnioski o wsparcie z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej tylko elektronicznie
         Od 24 czerwca 2020 r. wnioski:  o zwolnienie z opacania skadek (RDZ),  o wiadczenie postojowe i o kontynuacj jego wypaty (RSP-D, RSPC, RSP-DK i RSP-CK),  o odstpienie od pobierania odsetek za zwok (RDO),  o udzielenie ulgi w opacaniu skadek bez opaty prolongacyjnej – odroczenie terminu patnoci lub rozoenie na raty nalenoci z tytuu skadek (RDU),  mona skada tylko elektronicznie – przez Platform Usug Elektronicznych (PUE) ZUS.  Wnioski zoone w inny sposób (papierowo, mailowo, przez ePUAP) nie bd rozpatrywane.
         • 26.06.2020VAT. Potrcenia umowne nie zwolni ze split payment
          Spóka w celu realizacji Inwestycji podpisuje take jako zlecajcy umowy z wykonawcami. Przedmiotem umów s prace budowlane i budowlano montaowe objte Inwestycj (dalej: Kontrakty). Zgodnie z planowanym sposobem rozlicze kontraktów strony zamierzaj dopuszcza stosowanie potrce dwustronnych (spóka, wykonawca) i wielostronnych (spóka, wykonawca, podwykonawcy). Czy dokonujc ww. kompensaty/potrcenia wierzytelnoci spóka nie jest zobligowana do stosowania mechanizmu podzielonej patnoci?
          • 25.06.2020Wnioski o wsparcie z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej tylko elektronicznie
           Od 24 czerwca 2020 r. wnioski:  o zwolnienie z opacania skadek (RDZ),  o wiadczenie postojowe i o kontynuacj jego wypaty (RSP-D, RSPC, RSP-DK i RSP-CK),  o odstpienie od pobierania odsetek za zwok (RDO),  o udzielenie ulgi w opacaniu skadek bez opaty prolongacyjnej – odroczenie terminu patnoci lub rozoenie na raty nalenoci z tytuu skadek (RDU),  mona skada tylko elektronicznie – przez Platform Usug Elektronicznych (PUE) ZUS.  Wnioski zoone w inny sposób (papierowo, mailowo, przez ePUAP) nie bd rozpatrywane.
           • 25.06.2020Odliczenie VAT z e-dokumentów potwierdzajcych wydatki subowe
            Celem usprawnienia procesu rozliczania kosztów zwizanych z wydatkami ponoszonymi przez pracowników w celach subowych, spóka planuje przej wycznie na elektroniczn form rozliczania i archiwizowania dokumentów. Czy spóce bdzie przysugiwao prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT, zawartego na ww. dokumentach potwierdzajcych wydatki subowe, jeeli dokumenty te bd przechowywane wycznie w formie elektronicznej?
            • 23.06.2020Nowy plik JPK_VAT zoysz dopiero za padziernik 2020 r.
             Jak poinformowao Ministerstwo Finansów, obowizek skadania plików JPK_VAT wraz z deklaracj VAT zostanie przesunity z 1 lipca na 1 padziernika 2020 r. dla wszystkich podatników VAT. Sejm uchwali ustaw, która zmienia termin wejcia w ycie nowego rozwizania. Termin wejcia w ycie cznego raportowania JPK_VAT z deklaracj VAT zosta przesunity w zwizku z licznymi wnioskami przedsibiorców o trudnociach we wdroeniu nowego rozwizania od lipca 2020 r. z uwagi na stan epidemii.
             • 19.06.2020Uniknij kary nawet do 1 mln z. Zgo beneficjentów rzeczywistych spóki do CRBR
              Do 13.07.20 musisz zgosi Beneficjenta Rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), albo zapacisz kar nakadan przez Ministerstwo Finansów do 1 mln z. Lepiej nie czeka na ostatni chwil.
              • 08.06.2020Kto i kiedy musi skada sprawozdania finansowe
               W zwizku z epidemi COVID-19 w 2020 r. terminy sporzdzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wyduono o 3 miesice. Te terminy, za rok obrotowy 2019, który jest równy kalendarzowemu, upywaj:  30 czerwca 2020 r. (nie póniej ni w cigu 6 miesicy od dnia bilansowego) - termin na sporzdzenie sprawozdania finansowego i jego podpisanie,  30 wrzenia 2020 r. (nie póniej ni w cigu 9 miesicy od dnia bilansowego) - termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego.
               • 05.06.2020Kto i kiedy musi skada sprawozdania finansowe
                W zwizku z epidemi COVID-19 w 2020 r. terminy sporzdzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wyduono o 3 miesice. Te terminy, za rok obrotowy 2019, który jest równy kalendarzowemu, upywaj:  30 czerwca 2020 r. (nie póniej ni w cigu 6 miesicy od dnia bilansowego) - termin na sporzdzenie sprawozdania finansowego i jego podpisanie,  30 wrzenia 2020 r. (nie póniej ni w cigu 9 miesicy od dnia bilansowego) - termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego.
                • 03.06.2020Taksa notarialna, czyli ile zapacimy u notariusza?
                 Wikszo czynnoci prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeday samochodu czy te sporzdzenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewanoci, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno musi mie posta dokumentu sporzdzonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przykadem umów, które musz mie form aktu notarialnego, s:
                 • 29.05.2020Podatki 2020: Dokumentowanie WDT
                  Kwestia ta bya regulowana przez normy dotyczce VAT w poszczególnych krajach unijnych z osobna. W celu zmiany tego stanu rzeczy przed kilku laty rozpoczy si zabiegi majce na celu ujednolicenie na obszarze caej UE sposobu dokumentowania omawianych transakcji. W ich rezultacie doszo do uchwalenia Rozporzdzenia Wykonawczego Rady (UE) nr 2018/1912 z 4 grudnia 2018 r. zmieniajcego rozporzdzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnie zwizanych z transakcjami wewntrzwspólnotowymi (Dz.Urz. UE L 311/10). Dokument ten wprowadzi jednolite zasady dokumentowania wewntrzwspólnotowych dostaw towarów. Wszed on w ycie 27 grudnia 2018 r., a ma zastosowanie do transakcji, które maj miejsce od 1 stycznia 2020 r.
                  • 28.05.2020Podatki 2020: Dokumentowanie WDT
                   Kwestia ta bya regulowana przez normy dotyczce VAT w poszczególnych krajach unijnych z osobna. W celu zmiany tego stanu rzeczy przed kilku laty rozpoczy si zabiegi majce na celu ujednolicenie na obszarze caej UE sposobu dokumentowania omawianych transakcji. W ich rezultacie doszo do uchwalenia Rozporzdzenia Wykonawczego Rady (UE) nr 2018/1912 z 4 grudnia 2018 r. zmieniajcego rozporzdzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnie zwizanych z transakcjami wewntrzwspólnotowymi (Dz.Urz. UE L 311/10). Dokument ten wprowadzi jednolite zasady dokumentowania wewntrzwspólnotowych dostaw towarów. Wszed on w ycie 27 grudnia 2018 r., a ma zastosowanie do transakcji, które maj miejsce od 1 stycznia 2020 r.
                   • 19.05.2020Koszt pracownika na zleceniu i umowie o dzieo
                    Zobacz, jak rozliczy pracownika zatrudnionego na podstawie umów cywilnoprawnych - zlecenie i o dzieo. Jakie poniesiesz koszty i ile pracownik otrzyma „na rk”.
                    • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
                     Przedstawiamy list odpowiedzi na pytania, które mog pojawia si w odniesieniu do Programu rzdowego dotyczcego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorstw w zwizku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rzdowej Tarczy Antykryzysowej.
                     • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
                      Przedstawiamy list odpowiedzi na pytania, które mog pojawia si w odniesieniu do Programu rzdowego dotyczcego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorstw w zwizku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rzdowej Tarczy Antykryzysowej.
                      • 10.05.2020Ochrona konsumencka dla firm dopiero od 2021 r.
                       1 czerwca 2020 r. miay wej w ycie zmiany w Kodeksie cywilnym i ustawie o prawach konsumenta dziki którym przedsibiorcy objci maj by ochron przewidzian dla konsumentów, w zakresie stosowania klauzul abuzywnych, rkojmi za wady oraz w zakresie prawa odstpienia od umowy zawartej na odlego lub poza lokalem przedsibiorstwa. Niestety pandemia koronawirusa wymusia na rzdzcych zmian tego terminu. I tak, w ramach tzw. "Tarczy antykryzysowej" zmiany te wejd w ycie dopiero 1 stycznia 2021 r.
                       • 08.05.2020Ochrona konsumencka dla firm dopiero od 2021 r.
                        1 czerwca 2020 r. miay wej w ycie zmiany w Kodeksie cywilnym i ustawie o prawach konsumenta dziki którym przedsibiorcy objci maj by ochron przewidzian dla konsumentów, w zakresie stosowania klauzul abuzywnych, rkojmi za wady oraz w zakresie prawa odstpienia od umowy zawartej na odlego lub poza lokalem przedsibiorstwa. Niestety pandemia koronawirusa wymusia na rzdzcych zmian tego terminu. I tak, w ramach tzw. "Tarczy antykryzysowej" zmiany te wejd w ycie dopiero 1 stycznia 2021 r.
                        • 04.05.2020Odbiór faktury korygujcej mona potwierdzi e-mailem
                         Czy w przypadku otrzymania drog mailow potwierdzenia odbioru wiadomoci mailowej lub odesania przez nabywc maila z potwierdzeniem otrzymania faktury korygujcej, która w zaczeniu zawieraa faktur korygujc w formacie pdf, naley uzna, e podatnik posiada potwierdzenie otrzymania faktury korygujcej przez nabywc towaru lub usugobiorc, dla którego wystawiono faktur, uprawniajce do obnienia podstawy opodatkowania?
                         • 13.03.2020PIT za 2019: Opodatkowanie dochodów maoletnich dzieci
                          Podatnicy (rezydenci i nierezydenci), którzy wychowuj maoletnie dzieci (lub dziecko), zarówno wasne, jak i przysposobione, powinni dochody tych dzieci podlegajce opodatkowaniu na terytorium Polski (w tym dochody zagraniczne) doliczy do wasnych dochodów wykazanych w zeznaniu rocznym, o ile przysuguje im prawo pobierania poytków ze róde przychodów dzieci.    Zasada ta nie dotyczy:  dochodów z pracy dzieci,  stypendiów,  dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego uytku.  Do dochodów rodziców dolicza si tylko te dochody, które dziecko uzyskao przed osigniciem penoletnoci.
                          • 12.03.2020PIT za 2019: Opodatkowanie dochodów maoletnich dzieci
                           Podatnicy (rezydenci i nierezydenci), którzy wychowuj maoletnie dzieci (lub dziecko), zarówno wasne, jak i przysposobione, powinni dochody tych dzieci podlegajce opodatkowaniu na terytorium Polski (w tym dochody zagraniczne) doliczy do wasnych dochodów wykazanych w zeznaniu rocznym, o ile przysuguje im prawo pobierania poytków ze róde przychodów dzieci.  Zasada ta nie dotyczy:  dochodów z pracy dzieci,  stypendiów,  dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego uytku.  Do dochodów rodziców dolicza si tylko te dochody, które dziecko uzyskao przed osigniciem penoletnoci.
                           • 28.02.2020Ulga internetowa w PIT za rok 2019
                            Poczwszy od rozliczenia podatkowego za rok 2013 obowizuj nowe zasady korzystania z tzw. ulgi internetowej. Warto je sobie przypomnie, zanim sporzdzimy zeznanie za rok 2019. Moe si bowiem okaza, e mamy prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków z tytuu uytkowania sieci Internet, w wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 760 z.
                            • 27.02.2020Ulga internetowa w PIT za rok 2019
                             Poczwszy od rozliczenia podatkowego za rok 2013 obowizuj nowe zasady korzystania z tzw. ulgi internetowej. Warto je sobie przypomnie, zanim sporzdzimy zeznanie za rok 2019. Moe si bowiem okaza, e mamy prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków z tytuu uytkowania sieci Internet, w wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 760 z.
                             • 25.02.202016.03.2020 - Obowizek przekazywania informacji o schematach podatkowych
                              W konsekwencji implementacji prawa unijnego do polskiego systemu prawnego wprowadzono obowizek raportowania schematów podatkowych. Obowizek ten zosta naoony na szeroki krg podmiotów - nie tylko na doradców podatkowych i finansowych, tworzcych rozwizania optymalizacyjne dla podatników, ale równie na podatników, korzystajcych z tych rozwiza oraz tych, którzy uczestnicz we wdraaniu rozwiza optymalizacyjnych w sposób poredni. Znacznie - w stosunku do wymaga unijnych - poszerzono zakres regulacji. Poza rozwizaniami dotyczcymi podatków dochodowym obowizkiem raportowania objto równie schematy dotyczce podatku VAT.
                              • 14.02.2020Sprawozdanie finansowe - kto je powinien przygotowa i w jakich terminach?
                               Sprawozdanie finansowe to dokument zawierajcy podstawowe informacje o rocznej dziaalnoci przedsibiorstwa, ujte pod wzgldem finansowym. Sporzdza je na koniec kadogo roku wiele zobowizanych do tego firm, a dzie, na który sporzdza si sprawozdanie finansowe nazywa si dniem bilansowym. Jeeli rok obrotowy firmy pokrywa si z rokiem kalendarzowym, to dzie bilansowy jest ostatnim dniem roku.
                               • 12.02.2020Rozliczenie roczne za rok 2019 - Wspólne rozliczenie z dzieckiem
                                Osoba samotnie wychowujca dziecko, bdca opiekunem prawnym dziecka lub jednym z rodziców (biologicznym lub przysposabiajcym) - która jest pann, kawalerem, wdow, wdowcem, rozwódk, rozwodnikiem albo osob, w stosunku do której sd orzek separacj w rozumieniu odrbnych przepisów, lub osob pozostajc w zwizku maeskim, jeeli jej maonek zosta pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa kar pozbawienia wolnoci, ma moliwo rozliczenia si w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujcych.
                                • 10.02.2020Rozliczenie roczne za rok 2019 - Wspólne rozliczenie z dzieckiem
                                 Osoba samotnie wychowujca dziecko, bdca opiekunem prawnym dziecka lub jednym z rodziców (biologicznym lub przysposabiajcym) - która jest pann, kawalerem, wdow, wdowcem, rozwódk, rozwodnikiem albo osob, w stosunku do której sd orzek separacj w rozumieniu odrbnych przepisów, lub osob pozostajc w zwizku maeskim, jeeli jej maonek zosta pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa kar pozbawienia wolnoci, ma moliwo rozliczenia si w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujcych.
                                 • 24.01.2020Zasady kontroli prowadzonych przez ZUS
                                  Interpelacja Posa Pawa Papke dotyczca sytuacji nieustannie kontrolowanych przez ZUS bdcych przedsibiorcami kobiet w ciy staa si przyczynkiem dla wyjanienia zasad, motywów i sposobów kontroli, prowadzonych przez Zakad. Kwestia jest kontrowersyjna, jako i mona odnie wraenie, e w stosunku do przedsibiorczych kobiet ZUS stosuje rodki nadzwyczajne. Nie zmienia to faktu, e odpowied na interpelacj zawiera wiele przydatnych przedsibiorcom informacji.
                                  • 17.01.2020E-sprawozdania finansowe - podstawowe informacje
                                   Kada jednostka prowadzca ksigi rachunkowe zobowizana jest do sporzdzania sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (dotychczas nazywanym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP) przez osob, której powierzono prowadzenie ksig rachunkowych i kierownika jednostki (cay zarzd).
                                   • 16.01.2020PIT-28 za 2019 naley zoy do 2 marca
                                    Masz przychody z dziaalnoci gospodarczej lub np. z umowy najmu czy dzierawy? Chcesz rozliczy si z urzdem skarbowym? Jeli korzystasz z opodatkowania ryczatem od przychodów ewidencjonowanych (tzw. ryczat), zó PIT-28/PIT-28S. Zeznanie naley zoy w terminie od dnia 15 lutego do koca lutego roku nastpujcego po roku podatkowym, a poniewa 29 lutego wypada w sobot, kocowa data to 2 marca 2020 r.
                                    • 15.01.2020PIT-28 za 2019 naley zoy do 2 marca
                                     Masz przychody z dziaalnoci gospodarczej lub np. z umowy najmu czy dzierawy? Chcesz rozliczy si z urzdem skarbowym? Jeli korzystasz z opodatkowania ryczatem od przychodów ewidencjonowanych (tzw. ryczat), zó PIT-28/PIT-28S. Zeznanie naley zoy w terminie od dnia 15 lutego do koca lutego roku nastpujcego po roku podatkowym, a poniewa 29 lutego wypada w sobot, kocowa data to 2 marca 2020 r.
                                     • 15.01.2020Zwrot kosztów uywania prywatnego samochodu subowo bez PIT
                                      Z uzasadnienia: Nalenoci, które wypaca na rzecz pracowników tytuem zwrotu wydatków dotyczcych wykorzystywania prywatnych samochodów osobowych w celach subowych, nie naley traktowa jako przychodów ze stosunku pracy (...) Skoro pracownik otrzymuje tylko zwrot wydatków, które obowizany jest ponosi pracodawca, to z tytuu uzyskania tego wiadczenia nie osiga adnego przysporzenia, a przez to przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 updof.
                                      • 13.01.2020Prosta spóka akcyjna (PSA) – nowe moliwoci od 1.03.2020 r.
                                       Od 1 marca 2020 r. bdzie mona skorzysta z nowej formy prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. To prosta spóka akcyjna (PSA). Bdzie j atwiej zaoy i prowadzi ni klasyczn spók akcyjn, atwiej bdzie te j rozwiza.
                                       • 10.01.2020Prosta spóka akcyjna (PSA) – nowe moliwoci od 1.03.2020 r.
                                        Od 1 marca 2020 r. bdzie mona skorzysta z nowej formy prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. To prosta spóka akcyjna (PSA). Bdzie j atwiej zaoy i prowadzi ni klasyczn spók akcyjn, atwiej bdzie te j rozwiza.
                                        • 13.12.2019Klauzula wykonalnoci
                                         Klauzula wykonalnoci jest aktem sdowym zawierajcym stwierdzenie sdu, e tytu uprawnia do egzekucji, oraz oznaczajcym w razie potrzeby jej zakres. Tre brzmienia klauzuli okrela rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z 6 sierpnia 2014 r. w sprawie okrelenia brzmienia klauzuli wykonalnoci (Dz.U. poz. 1092).
                                         • 05.12.2019Podatki 2019: Nowe wzory zawiadcze podatkowych
                                          W ycie weszo rozporzdzenie zmieniajce przepisy ws. zawiadcze wydawanych przez organy podatkowe. Wszystkie wzory zawiadcze dostosowano tak, aby moliwe byo podpisywanie zawiadcze wydawanych w formie dokumentów elektronicznych za pomoc nowych form podpisów, czyli podpisu zaufanego i podpisu osobistego.
                                          • 04.12.2019Podatki 2019: Nowe wzory zawiadcze podatkowych
                                           W ycie weszo rozporzdzenie zmieniajce przepisy ws. zawiadcze wydawanych przez organy podatkowe. Wszystkie wzory zawiadcze dostosowano tak, aby moliwe byo podpisywanie zawiadcze wydawanych w formie dokumentów elektronicznych za pomoc nowych form podpisów, czyli podpisu zaufanego i podpisu osobistego.
                                           • 02.12.2019Podatki 2020: Zgoszenia ZAP-3 i NIP-7 take z podpisem zaufanym i osobistym
                                            W 2020 r. moliwe bdzie przesyanie zgosze ZAP-3 i NIP-7 z wykorzystaniem podpisu zaufanego i podpisu osobistego – wynika z projektu rozporzdzenia, który przygotowano w Ministerstwie Finansów. Przepisy dotyczce sposobu przesyania zgosze oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny by opatrzone, zostan te dostosowane do zmian ustawowych i nowych regulacji unijnych.
                                            • 29.11.2019Podatki 2020: Zgoszenia ZAP-3 i NIP-7 take z podpisem zaufanym i osobistym
                                             W 2020 r. moliwe bdzie przesyanie zgosze ZAP-3 i NIP-7 z wykorzystaniem podpisu zaufanego i podpisu osobistego – wynika z projektu rozporzdzenia, który przygotowano w Ministerstwie Finansów. Przepisy dotyczce sposobu przesyania zgosze oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny by opatrzone, zostan te dostosowane do zmian ustawowych i nowych regulacji unijnych.
                                             • 22.11.2019Pobór opat na drogach - w 2021 zmiana systemu?
                                              Korki na bramkach s dlatego, e w Polsce z roku na rok wzrasta liczba osób posiadajcych samochody osobowe, czego konsekwencj jest nie tylko zwikszona mobilno, ale równie zatory na drogach. Ale w pierwszym kwartale 2021 roku nastpi wygaszenie obecnego systemu opat i uruchomienie odrbnego oraz nowoczesnego (opartego na technologii GNSS) systemu poboru opaty elektronicznej, charakteryzujcego si wysok uytecznoci dla pastwa i przewoników drogowych oraz efektywnoci kosztow - poinformowao Ministerstwo Infrastruktury w odpowiedzi na interpelacj.
                                              • 15.11.2019WSA: O zamiarze wycinki drzewa na dziace prywatnej trzeba powiadomi
                                               Usunicie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoci moe nastpi co do zasady wyacznie po uzyskaniu zezwolenia, ale wymogu tego nie stosuje si midzy innymi do drzew lub krzewów, które rosn na nieruchomociach stanowicych wasno osób fizycznych i s usuwane na cele niezwizane z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej. Trzeba jednak pamita, e waciciel nieruchomoci jest obowizany dokona zgoszenia zamiaru usunicia drzewa, jeeli obwód pnia drzewa przekracza wielkoci wskazane w przepisach ustawy o ochronie przyrody.
                                               • 13.11.2019ZUS dyskryminuje przedsibiorcze matki?
                                                W 2018 r. oddziay ZUS wyday 687 decyzji stwierdzajcych niepodleganie ubezpieczeniom spoecznym osób zgoszonych z tytuu prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. Byy to osoby, które wystpiy o wiadczenie krótkoterminowe. Osobom tym wydawane byy take decyzje o braku prawa do zasiku. 33% tych decyzji dotyczyo kobiet w ciy. Stanowi to 8% decyzji o niepodleganiu ubezpieczeniom i 3% wszystkich decyzji dotyczcych obowizku ubezpiecze spoecznych (podlegania, niepodlegania i przebiegu ubezpiecze).
                                                • 08.11.2019Cyfrowy dowód osobisty nie zawsze jest wystarczajcy
                                                 Usuga mTosamo moe by wykorzystywana przez obywateli do potwierdzania ich tosamoci we wszystkich sytuacjach tego wymagajcych, z wyjtkiem tych przypadków, w których z przepisów prawa jednoznacznie wynika konieczno takiego potwierdzenia na podstawie dokumentu tosamoci, tj. dowodu osobistego lub paszportu.
                                                 • 31.10.2019Podatki 2019: Zmiany w rozporzdzeniu ws. przesyania deklaracji
                                                  W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporzdzenie zmieniajce przepisy dotyczce sposobu przesyania deklaracji i poda oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny by opatrzone. Od 1 listopada br. w niektórych sytuacjach mona bdzie skada zgoszenia o planowanym nabyciu wewntrzwspólnotowym bez koniecznoci uycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
                                                  • 30.10.2019Podatki 2019: Zmiany w rozporzdzeniu ws. przesyania deklaracji
                                                   W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporzdzenie zmieniajce przepisy dotyczce sposobu przesyania deklaracji i poda oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny by opatrzone. Od 1 listopada br. w niektórych sytuacjach mona bdzie skada zgoszenia o planowanym nabyciu wewntrzwspólnotowym bez koniecznoci uycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 14 ] nastpna strona »