Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akcyzowy oleje

 • 13.02.2015Opodatkowanie olejów smarowych - Polska wygrywa w TS UE
  12 lutego 2015 r. został ogłoszony wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w polskiej sprawie C-49/13 (Oil Trading Poland) dotyczący zasad opodatkowania olejów smarowych podatkiem akcyzowym. Wyrok ten jest skutkiem wystąpienia do Trybunału Sprawiedliwości UE, na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przez Naczelny Sąd Administracyjny z następującym pytaniem prejudycjalnym:
 • 10.09.2014Podatki 2015: Zmiany ws. opodatkowania ubytków wyrobów akcyzowych
  W ustawie akcyzowej zmianie ulegnie definicja ubytków wyrobów akcyzowych. W efekcie jako ubytki traktowane będą wszystkie straty wyrobów akcyzowych, które nie są wymienione w załączniku do ustawy i objęte są stawką akcyzy inną niż stawka zerowa. Przygotowane przez Ministerstwo Finansów zmiany wejdą w życie 30 czerwca 2015 r.
 • 08.09.2014Akcyza. Powstanie obowiązku podatkowego
  Z uzasadnienia: Tym samym wystawienie faktury VAT czasami nie będzie okolicznością decydującą dla powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym. Zgodnie z przepisami ustawy obowiązek podatkowy w akcyzie powstanie z dniem wystawienia faktury, pod warunkiem że będzie ona dokumentować dokonanie czynności opodatkowanej podatkiem akcyzowym.
 • 25.08.2014Sprzedaż zużytego oleju a podatek akcyzowy
  Pytanie podatnika: Czy sprzedaż oleju odpadowego powstałego w wyniku zużycia nabywanych olejów z zapłaconą akcyzą jak i powstałego w wyniku prawidłowego zużycia olejów objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie podlega opodatkowaniu akcyzą?
 • 01.04.2014Akcyza na olej opałowy
  Interpelacja nr 24233 do ministra finansów w sprawie ceny oleju opałowego dla odbiorców indywidualnych
 • 12.02.2014Akcyza od oleju opałowego - ważny wyrok TK
  Przepisy nakładające wysoką stawkę podatku akcyzowego na sprzedawców oleju opałowego nie są niezgodne z ustawą zasadniczą – orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny. Sprawa dotyczy przypadków, kiedy sprzedawcy nie wywiązują się z obowiązku sporządzenia i dostarczenia organom podatkowym zestawienia miesięcznego, obejmującego oświadczenia nabywców oleju.
 • 12.12.2013Opozycja proponuje zwolnienie z akcyzy paliwa do autobusów
  Paliwo zużywane w autobusach wykonujących publiczny transport osób powinno być zwolnione z akcyzy – uważa Sojusz Lewicy Demokratycznej. Przygotowany przez partię projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym trafił w tym tygodniu do Sejmu.
 • 27.11.2013Posłowie chcą zliberalizować ustawę akcyzową
  Do Sejmu trafił w tym tygodniu poselski – zgłoszony przez klub Solidarnej Polski – projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Projektodawcy proponują w nim ułatwienie stosowania obniżonej stawki akcyzy na niektóre wyroby. Na zmianach skorzystać mieliby przedsiębiorcy, głównie w zakresie obrotu olejem napędowym do celów opałowych.
 • 09.10.2013Zmiany w VAT: Częstotliwość składania deklaracji VAT
  Głównym celem nowelizacji ustawy o VAT, która w odniesieniu do większości przepisów weszła w życie 1 października 2013 r., jest ochrona budżetu państwa przed stratami wynikającymi z przestępczej działalności podmiotów dokonujących dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT (dalej towary te nazwane są towarami wrażliwymi). Ustawodawca postanowił zapobiec coraz większym stratom podatkowym wynikającym z niepłacenia VAT od dokonanych dostaw towarów wrażliwych, poprzez przeniesienie na nabywców odpowiedzialności za zaległości podatkowe dostawców tych towarów.
 • 02.10.2013Zmiany w VAT: Odpowiedzialność nabywcy za zaległości sprzedawcy
  Nowością wynikającą ze zmian ustawy o VAT, które weszły w życie 1 października 2013 r., jest wprowadzenie odpowiedzialności nabywcy pewnej grupy towarów za zaległości podatkowe sprzedawcy tych towarów. Celem omawianych przepisów jest głównie zabezpieczenie budżetu państwa przed stratami wynikającymi z nielegalnych zachowań sprzedawców (wyłudzanie zwrotów VAT, niepłacenie podatku).
 • 19.06.2013Wyższa akcyza za drobny błąd w oświadczeniu
  Interpelacja nr 16865 do ministra finansów w sprawie zmiany obowiązujących przepisów ustawy o podatku akcyzowym
 • 19.02.2013Służbowe przeloty pracowników a zwolnienie od akcyzy paliwa lotniczego
  Wykorzystanie posiadanych statków powietrznych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celach przewozu pracowników mieści się w pojęciu "prywatnych rejsów rekreacyjnych" (art.32 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym) zdefiniowanym na wzór, przepisów wspólnotowych, a więc za nie może korzystać z obligatoryjnego zwolnienia ustanowionego w art. 32 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
 • 21.12.2012Wartość początkowa środka trwałego zakupionego na raty w walucie obcej
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca złożył zamówienie do spółki Y GmbH na talerz obrotowy do wtryskarki. Na podstawie złożonego zamówienia została podpisana umowa kupna-sprzedaży, z której wynika, że: cena zakupionego talerza wyniosła 73 tys. EUR, warunki płatności zostały ustalone w następujący sposób: 10% zaliczki, pozostała kwota to 24 miesięczne raty w kwocie 2 971,43 EUR, po zapłaceniu ostatniej raty lub wpłacie pozostałej kwoty talerz przechodzi na własność kupującego, raty są płatne każdorazowo na koniec danego miesiąca, termin zapłaty 10 dni. Jak ustalić wartość początkową ww. środka trwałego?
 • 27.06.2012Opłata za rejestrację samochodu w kosztach podatkowych
  Z uzasadnienia: Wydatki na zarejestrowanie pojazdów zaliczanych do majątku trwałego podatnika nie mogą być kosztem uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia. Nie stanowią bowiem one kosztu uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uiszczona opłata rejestracyjna powinna wchodzić w skład wartości początkowej będącej podstawą naliczania amortyzacji.
 • 23.05.2012Akcyza: Kary dla sprzedających olej napędowy
  Interpelacja nr 3337 do ministra finansów w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku akcyzowym
 • 31.01.2012Opłata paliwowa od ubytków w transporcie
  Pytanie podatnika: Czy opisane w stanie faktycznym ujemne różnice w ilości paliw transportowanych za pomocą cystern samochodowych i kolejowych podlegają opłacie paliwowej na mocy ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2571 ze zm.)?
 • 07.12.2011Sprzedaż zużytego oleju smarowego nie podlega akcyzie
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca (spółka) nabywa z akcyzą zapłaconą olej smarowy oraz olej turbinowy klasyfikowany do kodu 2710 19 81 do posiadanych maszyn i urządzeń. Po zużyciu przedmiotowy olej podlega sprzedaży podmiotowi, który przetwarza i unieszkodliwia odpady niebezpieczne. Przedsiębiorstwo, które zakupiło zużyty olej dostarcza go następnie do rafinerii. Tam odpad podlega recyklingowi. Czy sprzedaż oleju smarowego przepracowanego przez spółkę podlega opodatkowaniu akcyzą?
 • 07.11.2011Zakup oleju do generatora a podatek akcyzowy
  Pytanie podatnika: Czy posiadając generatory o mocy nieprzekraczającej 1 MW, wytwarzające energię elektryczną na potrzeby produkcji energii elektrycznej dla potrzeb własnych podmiot będzie zobligowany do odprowadzenia akcyzy od zakupionego na potrzeby produkcji energii oleju napędowego, opałowego lub spożywczego (rzepakowego), w sytuacji kiedy te oleje zostały zakupione jako zwolnione z akcyzy?
 • 25.10.2011Zasady zwrotu nienależnie zapłaconej akcyzy
  Pytanie podatnika: Czy w polskim systemie prawa podatkowego podmiot uiszczający kwotę nienależnej akcyzy, który nie jest wyraźnie określony jako podatnik podatku akcyzowego, ale jednocześnie, który uiszcza tę akcyzę w cenie nabycia i jeżeli z treści dokumentu zakupu – faktury VAT wynika wysokość i podstawa naliczenia podatku akcyzowego, może domagać się zwrotu tego podatku w trybie nadpłaty podatku, o której mowa w art. 73 ustawy Ordynacja podatkowa?
 • 29.06.2011MF: Nie będzie zmian w opodatkowaniu olejów smarowych
  Zapytanie nr 9286 do ministra finansów w sprawie zgodności z prawodawstwem unijnym ustawy o podatku akcyzowym
 • 09.02.2011Zwolnienia od podatku akcyzowego – nowelizacja rozporządzenia
  Projekt zmian w obowiązującym rozporządzeniu z 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego przedstawiło Ministerstwo Finansów. Konieczność przeprowadzenia nowelizacji przepisów została podyktowana m.in. potrzebą dostosowania przepisów akcyzowych do nowelizacji rozporządzenia ministra finansów z 14 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne.
 • 29.03.2010Jak rząd obniżał podatki
  Interpelacja nr 13901 do ministra finansów w sprawie obietnicy obniżenia podatków
 • 20.12.2007MF: Ustawa o podatku akcyzowym zgodna z prawem UE
  Interpelacja nr 9450 do ministra finansów w sprawie sprzeczności przepisów ustawy o podatku akcyzowym z prawem wspólnotowym i skutków ekonomicznych tej sprzeczności dla przedsiębiorców
 • 27.07.2007Składy podatkowe — poselskie wątpliwości
  Interpelacja nr 7779 do ministra finansów w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych
 • 25.07.2007Komunikat MF w sprawie stawki podatku akcyzowego dla olejów opałowych
  Ministerstwo Finansów informuje, że zgodnie z projektem nowej ustawy o podatku akcyzowym wszystkie ropopochodne oleje opałowe mają przewidzianą stawkę na poziomie obecnie stosowanym, tj. 232,00 zł/1.000 kg dla tzw. lekkich olejów opałowych i 60,00 zł/1.000 kg dla pozostałych. Powyższe stawki będą obecnie maksymalnymi stawkami, jakie będą stosowane dla olejów opałowych.
 • 18.07.2007Kto odpowiada za właściwą stawkę akcyzy
  Interpelacja nr 7617 do ministra finansów w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego lub zwolnienia od podatku akcyzowego w przypadku wprowadzenia przez nabywcę sprzedawcy w błąd co do przeznaczenia wyrobu
 • 28.09.2006Akcyza i banderole
  Zgodnie z przepisami prawa podatkowego określone wyroby podlegają obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy. Załącznik nr 3 do Ustawy o podatku akcyzowym zalicza do nich: produkty rafinacji ropy naftowej, preparaty zawierające w masie 70% olejów mineralnych, oleje do różnych celów, piwo otrzymywane ze słodu, wina musujące gronowe, wina ze świeżych winogron, napoje fermentowane, różnego rodzaju napoje alkoholowe, cygara, papierosy i tytoń do palenia. Powszechnie stosowanymi znakami akcyzy są przede wszystkim banderole, rzadziej odciski pieczęci lub znaki cechowe.
 • 06.06.2006Zwrot części wydatków ponoszonych w latach 2006-2012 na ogrzewanie olejem opałowym powierzchni bytowych
  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zwrocie części wydatków ponoszonych w latach 2006-2012 na ogrzewanie olejem opałowym powierzchni bytowych oraz o zmianie niektórych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Projekt ustawy zrównuje stawkę podatku akcyzowego na olej opałowy ze stawką podatku akcyzowego na olej napędowy. Tym samym zlikwidowana zostanie patologiczna sytuacja, w której olej opałowy wykorzystywany był do celów napędowych.
 • 17.04.2006Zwrot akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych
  Przewidziana w Ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257, z późn. zm.) możliwość ubiegania się o zwrot akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych zapobiegać ma podwójnemu opodatkowaniu tym podatkiem: na terytorium Polski i w kraju przeznaczenia towarów. Zgodnie z art. 60 ustawy możliwość ta odnosi się do dwóch sytuacji związanych z przemieszczaniem towarów akcyzowych: dostawy wewnątrzwspólnotowej oraz eksportu. Zanim przybliżona zostanie ta regulacja, omówić należy podstawowe dla jej stosowania terminy.

« poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ]