Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bhp

 • 15.06.2020Okulary/soczewki korekcyjne dla przedsibiorcy w kosztach podatkowych
  Czy osoba wykonujca pozarolnicz dziaalno gospodarcz i wykonujca w jej ramach czynnoci, przy których naraona jest na czynniki szkodliwe w rodowisku swojej pracy, moe zaliczy do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup rodków ochrony osobistej przewidzianych w przepisach BHP, w szczególnoci wydatki na zakup zaleconych przez lekarza-okulist okularów ochronnych?
  • 12.06.2020Okulary/soczewki korekcyjne dla przedsibiorcy w kosztach podatkowych
   Czy osoba wykonujca pozarolnicz dziaalno gospodarcz i wykonujca w jej ramach czynnoci, przy których naraona jest na czynniki szkodliwe w rodowisku swojej pracy, moe zaliczy do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup rodków ochrony osobistej przewidzianych w przepisach BHP, w szczególnoci wydatki na zakup zaleconych przez lekarza-okulist okularów ochronnych?
   • 09.06.2020Koronawirus generuje dodatkowe koszty dla firm
    W niektórych przypadkach wydatki zwizane z dostosowaniem si do dziaalnoci w czasie pandemii stanowi nawet ponad 5 proc. budetu kosztowego firm – wynika badania przeprowadzonego w ramach projektu „Bezpieczny powrót do pracy w nowej normalnoci". Jednoczenie przeszo 85 proc. badanych przedsibiorstw ocenia swoje przygotowanie do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy jako dobre albo bardzo dobre.
    • 09.06.2020Praca zdalna – wkrótce nowe przepisy
     Niebawem w ycie wejd nowe przepisy, które ureguluj kwestie dotyczce pracy zdalnej. Po wprowadzeniu zmian pracodawca powinien m.in. sprawdza umiejtnoci pracownika oraz warunki, w jakich wykonywana ma by praca zdalna. Pracodawcy otrzymaj take prawo do wymagania od pracowników prowadzenia odpowiedniej ewidencji wykonywanych zdalnie czynnoci.
     • 08.06.2020Praca zdalna – wkrótce nowe przepisy
      Niebawem w ycie wejd nowe przepisy, które ureguluj kwestie dotyczce pracy zdalnej. Po wprowadzeniu zmian pracodawca powinien m.in. sprawdza umiejtnoci pracownika oraz warunki, w jakich wykonywana ma by praca zdalna. Pracodawcy otrzymaj take prawo do wymagania od pracowników prowadzenia odpowiedniej ewidencji wykonywanych zdalnie czynnoci.
      • 28.05.2020Bezpieczestwo i ochrona zdrowia pracujcych w czasie epidemii COVID-19
       Centralny Instytut Ochrony Pracy - Pastwowy Instytut Badawczy w uzgodnieniu z Gównym Inspektorem Pracy przygotowa materia "Bezpieczestwo i ochrona zdrowia osób pracujcych w czasie epidemii COVID-19". Materia, oprócz zalece dotyczcych bezpieczestwa epidemiologicznego, zawiera praktyczn list kontroln, uatwiajc wprowadzenie rozwiza pozwalajcych szybciej reagowa na zagroenia, zarówno w trakcie epidemii, jak równie po jej zakoczeniu.
       • 27.05.2020Uregulowanie pracy zdalnej. Co szykuje rzd?
        W Sejmie rozpoczto prace nad projektem tzw. tarczy antykryzysowej 4.0. Rzd proponuje m.in. uregulowanie formuy pracy zdalnej. Taka praca ma by zawona do osób posiadajcych umiejtnoci, moliwoci techniczne i lokalowe. Pracodawcy bd mogli wymaga prowadzenia ewidencji czynnoci wykonywanych w sposób zdalny. Eksperci Business Centre Club przewiduj, e cz nowych regulacji moe stanowi pewne wyzwanie dla firm.
        • 26.05.2020Uregulowanie pracy zdalnej. Co szykuje rzd?
         W Sejmie rozpoczto prace nad projektem tzw. tarczy antykryzysowej 4.0. Rzd proponuje m.in. uregulowanie formuy pracy zdalnej. Taka praca ma by zawona do osób posiadajcych umiejtnoci, moliwoci techniczne i lokalowe. Pracodawcy bd mogli wymaga prowadzenia ewidencji czynnoci wykonywanych w sposób zdalny. Eksperci Business Centre Club przewiduj, e cz nowych regulacji moe stanowi pewne wyzwanie dla firm.
         • 20.05.2020Badania lekarskie i szkolenia BHP w dobie koronawirusa
          Zatrudniasz pracownika? Kocz Ci si badania okresowe? - w zwizku z zagroeniem zwizanym z COVID-19 wprowadzono przepisy szczególne. Przeczytaj, jakie zmiany obowizuj w zakresie wykonywania profilaktycznych bada lekarskich pracowników oraz szkole BHP.
          • 15.05.2020Obowizki BHP przedsibiorcy wobec zleceniobiorcy czy samozatrudnionego
           Obowizki okrelone w art. 207 § 2 Kodeksu pracy (w szczególnoci ochrona zdrowia i ycia pracowników) stosuje si odpowiednio do przedsibiorców niebdcych pracodawcami, organizujcych prac wykonywan przez osoby fizyczne na innej podstawie ni stosunek pracy jak te przez osoby prowadzce na wasny rachunek dziaalno gospodarcz. Jednoczenie przepisy KP nie nakadaj na tych przedsibiorców obowizku np. zapewnienia odziey i obuwia roboczego ani rodków ochrony indywidualnej, czy te przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego w sposób wyrany.
           • 08.05.2020Bezpieczny powrót do pracy - zalecenia PIP
            Waciwe zorganizowanie obszaru BHP zapewni praktyczne wsparcie w procesie powrotu do miejsca pracy – waciwe rodki prewencyjne pomog w bezpiecznym i zdrowym powrocie do pracy po zagodzeniu rodków fizycznej izolacji oraz przyczyni si do ograniczenia rozprzestrzeniania COVID-19. Podobnie jak w normalnych warunkach pracy, take w czasie obowizywania ogranicze zapobiegajcych rozprzestrzenianiu si koronawirusa identyfikacja zagroe fizycznych, biologicznych, chemicznych, a take psychospoecznych oraz prawidowo przeprowadzona ocena ryzyka w rodowisku pracy to punkt wyjciowy w zarzdzaniu bezpieczestwem i higien pracy (BHP).
            • 07.05.2020Bezpieczny powrót do pracy - zalecenia PIP
             Waciwe zorganizowanie obszaru BHP zapewni praktyczne wsparcie w procesie powrotu do miejsca pracy – waciwe rodki prewencyjne pomog w bezpiecznym i zdrowym powrocie do pracy po zagodzeniu rodków fizycznej izolacji oraz przyczyni si do ograniczenia rozprzestrzeniania COVID-19. Podobnie jak w normalnych warunkach pracy, take w czasie obowizywania ogranicze zapobiegajcych rozprzestrzenianiu si koronawirusa identyfikacja zagroe fizycznych, biologicznych, chemicznych, a take psychospoecznych oraz prawidowo przeprowadzona ocena ryzyka w rodowisku pracy to punkt wyjciowy w zarzdzaniu bezpieczestwem i higien pracy (BHP).
             • 16.04.2020Odmraanie gospodarki – przedsibiorcy chc zmian w prawie
              Rzd zapowiedzia wstpnie stopniowe odmraanie polskiej gospodarki. Eksperci oceniaj, e w sytuacji walki z pandemi koronawirusa przywracanie ycia gospodarczego powinno by poprzedzone zmianami w prawie. Postulaty biznesu obejmuj m.in. okrelenie nowych standardów bhp, zdefiniowanie zasad telepracy oraz wprowadzenie nowych moliwoci weryfikacji zdrowia pracowników.
              • 15.04.2020Odmraanie gospodarki – przedsibiorcy chc zmian w prawie
               Rzd zapowiedzia wstpnie stopniowe odmraanie polskiej gospodarki. Eksperci oceniaj, e w sytuacji walki z pandemi koronawirusa przywracanie ycia gospodarczego powinno by poprzedzone zmianami w prawie. Postulaty biznesu obejmuj m.in. okrelenie nowych standardów bhp, zdefiniowanie zasad telepracy oraz wprowadzenie nowych moliwoci weryfikacji zdrowia pracowników.
               • 09.04.2020wiadczenia w razie choroby: zasiek chorobowy, wiadczenie rehabilitacyjne i zasiek wyrównawczy
                Zasiek chorobowy i wiadczenie rehabilitacyjne otrzymasz, jeli jeste np. pracownikiem, zleceniobiorc lub przedsibiorc. Z kolei na zasiek wyrównawczy moesz liczy tylko wtedy, gdy jeste pracownikiem. Prawo do wiadcze w razie choroby zaley od tego, czy jeste objty ubezpieczeniem (chorobowym, wypadkowym). Jeli prowadzisz dziaalno i nie masz obowizku opacania ubezpieczenia chorobowego - take od tego, czy dobrowolnie opacasz skadki na to ubezpieczenie. Jeli jeste pracownikiem lub zleceniobiorc, skadki do ZUS przekazuje za Ciebie Twój pracodawca lub - odpowiednio - zleceniodawca. Jeli jeste przedsibiorc, musisz opaci je sam.
                • 25.03.2020Badania profilaktyczne i szkolenia BHP - Stanowisko GIP
                 Stanowisko Gównego Inspektora Pracy z dnia 23 marca 2020 r. w zakresie:  obowizku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz  obowizku terminowego przeprowadzania szkole w dziedzinie bezpieczestwa i higieny pracy.
                 • 25.03.2020Badania profilaktyczne i szkolenia BHP - Stanowisko GIP
                  Stanowisko Gównego Inspektora Pracy z dnia 23 marca 2020 r. w zakresie:  obowizku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz  obowizku terminowego przeprowadzania szkole w dziedzinie bezpieczestwa i higieny pracy.
                  • 04.03.2020Badania lekarskie i szkolenia BHP osoby na umowie cywilnoprawnej
                   Zgodnie z obowizujc w polskim prawie cywilnym zasad swobody umów strony posiadaj swobod wyboru rodzaju umowy oraz ksztatowania jej treci równie w odniesieniu do bezpieczestwa i higieny pracy. W zwizku z powyszym kwestie dotyczce profilaktycznych bada lekarskich oraz szkole w dziedzinie bezpieczestwa i higieny pracy, w tym pokrywania ich kosztów, powinny by regulowane indywidualnie w umowie zawartej pomidzy podmiotami (np. umowie cywilnoprawnej) - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                   • 06.12.2019Opodatkowane i nieopodatkowane wiadczenia dla zleceniobiorców z Ukrainy
                    Zatrudniajc na umowach cywilnoprawnych cudzoziemców i analizujc, czy udostpniane im wiadczenia w postaci sprztu, pomieszcze itp. s opodatkowane i w jaki sposób, trzeba rozstrzygn, czy zleceniobiorcy s dla celów podatkowych rezydentami i czy charakter wiadcze nakazuje ich opodatkowanie. Szczegóowe wyjanienia w tej sprawie zawiera publikowana dzisiaj interpretacja.
                    • 28.11.2019Aktywne formularze i wzory dokumentów w podatki.biz
                     Z przyjemnoci informujemy, e rozpoczlimy wspóprac z dostawc systemu aktywnych formularzy i wzorów dokumentów - firm Signform.pl. System obejmuje tysice formularzy i wzorów stosowanych w obrocie gospodarczym oraz administracji. Od dzisiaj na naszych stronach znajdziecie je zarówno w wersjach aktualnie obowizujcych, jak i archiwalnych. Formularze, dostpne przy uyciu mikropatnoci, podzielone s na nastpujce dziay (kliknicie w link przenosi na stron szczegóowego spisu):
                     • 21.11.2019PIP o nieprawidowociach dotyczcych szkole bhp
                      W latach 2018-2019 inspektorzy pracy przeprowadzili przeszo 24 tys. kontroli dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy, w których stwierdzono róne nieprawidowoci – wynika z danych przedstawionych przez Pastwow Inspekcj Pracy. Wród najczciej wystpujcych nieprawidowoci znajduj si dopuszczanie do pracy pracowników bez instruktau ogólnego oraz brak instruktau stanowiskowego.
                      • 17.10.2019Przedsibiorcy w dugotrwaych delegacjach zagranicznych - diety zaliczamy do KUP
                       Za podró subow naley uzna bezporednie wykonywanie przez przedsibiorc zada zwizanych z prowadzon dziaalnoci gospodarcz poza siedzib firmy, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami w celu osigniciu przychodów lub zachowaniu albo zabezpieczeniu róda przychodów. Jeli dziaalno ta nie jest wykonywana poprzez zakad, dugo pobytu nie ma znaczenia dla moliwoci zaliczenia do KUP wartoci diet.
                       • 25.09.2019Paragon fiskalny jako dowód poniesienia kosztu
                        Pytanie: Wnioskodawca jest firm, która prowadzi dziaalno poza granicami kraju w zwizku z czym zdarzaj si sytuacje gdzie Spóka wydaje pienidze firmowe na narzdzia poza granicami kraju za co dostaje paragon fiskalny, który jest faktur uproszczon - kwoty te nie przekraczaj wysokoci 100 EUR. Czy Wnioskodawca moe odliczy od kosztów uzyskania przychodu paragony fiskalne na podstawie których zakupilimy narzdzia, elektronarzdzia bd m.in. rkawice ochronne dla pracowników w innym kraju UE jeli uzyskanie faktury VAT nie byo moliwe?
                        • 17.09.2019Wyposaenie budynku jako element wartoci pocztkowej
                         W zwizku z inwestycjami dot. nabycia/wytworzenia okrelonego rodka trwaego spóka dokonuje zakupu tzw. skadników niskocennych (o wartoci nie przekraczajcej 10 000 z), które w zwizku z wymogami prawa co do okrelonych rodzajów obiektów (np. prawa budowlanego, górniczego, prawa pracy) warunkuj uzyskanie decyzji odpowiednich organów o dopuszczeniu danego rodka do uytkowania (m.in. ganice, koce ganicze czy ubrania ochronne BHP). W którym momencie spóka ma prawo zaliczy do kosztów wydatki na zakup ww. skadników?
                         • 16.09.2019Wyposaenie budynku jako element wartoci pocztkowej
                          W zwizku z inwestycjami dot. nabycia/wytworzenia okrelonego rodka trwaego spóka dokonuje zakupu tzw. skadników niskocennych (o wartoci nie przekraczajcej 10 000 z), które w zwizku z wymogami prawa co do okrelonych rodzajów obiektów (np. prawa budowlanego, górniczego, prawa pracy) warunkuj uzyskanie decyzji odpowiednich organów o dopuszczeniu danego rodka do uytkowania (m.in. ganice, koce ganicze czy ubrania ochronne BHP). W którym momencie spóka ma prawo zaliczy do kosztów wydatki na zakup ww. skadników?
                          • 09.09.2019PIP i UDT zacieniaj wspóprac. Planowane s m.in. wspólne kontrole
                           Pastwowa Inspekcja Pracy i Urzd Dozoru Technicznego zawary nowe porozumienie dotyczce wspódziaania. W uzasadnionych przypadkach urzdy maj informowa si wzajemnie o stwierdzanych w trakcie dozoru i kontroli naruszeniach. W niektórych sytuacjach PIP i UDT bd mogy prowadzi wspólne kontrole.
                           • 06.09.2019VAT: Posiki i poczstunki dla pracowników i kontrahentów
                            W praktyce gospodarczej zakres dodatkowych wiadcze dla pracowników i kontrahentów jest zrónicowany. Dzisiejsza interpretacja rozstrzyga (w sposób wyczerpujcy i szczegóowy) wtpliwoci, zwizane z prawem do odliczenia podatku VAT oraz koniecznoci jego naliczania w rónych sytuacjach nieodpatnego przekazania skadników spoywczych, napojów i posików.
                            • 29.08.2019Skadki na ubezpieczenie wypadkowe – ZUS przedstawi nowe dane
                             W 2018 r. informacje o danych do ustalenia skadki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA zoyo w sumie 184 tys. patników skadek, co oznacza wzrost o 2,8 proc. w skali roku – wynika z danych opublikowanych przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych. Wysoko skadek jest rónicowana gównie w zalenoci od liczby zatrudnionych w warunkach zagroenia i poszkodowanych w wypadkach przy pracy.
                             • 28.08.2019Skadki na ubezpieczenie wypadkowe – ZUS przedstawi nowe dane
                              W 2018 r. informacje o danych do ustalenia skadki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA zoyo w sumie 184 tys. patników skadek, co oznacza wzrost o 2,8 proc. w skali roku – wynika z danych opublikowanych przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych. Wysoko skadek jest rónicowana gównie w zalenoci od liczby zatrudnionych w warunkach zagroenia i poszkodowanych w wypadkach przy pracy.
                              • 20.08.2019Napoje i posiki profilaktyczne dla pracowników. Nieprecyzyjne przepisy do zmiany?
                               Wraz ze wzrostem temperatury zewntrznej powraca zagadnienie zapewnienia pracownikom przez pracodawc profilaktycznych posików, a w szczególnoci napojów. Zagadnienie to reguluje rozporzdzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. W zwizku z obnianiem kosztów zdarzaj si przypadki nadinterpretacji tego rozporzdzenia, wykorzystujc fakt, e nie wskazano w nim sposobu i miejsca dokonywania pomiaru podanej temperatury, a take iloci napojów zaspokajajcej potrzeby pracowników - dotyczy to szczególnie pracowników biurowych.
                               • 02.07.2019WSA. Wzgldy techniczne w podatku od nieruchomoci
                                Z uzasadnienia: Okoliczno, czy w sprawie zachodz "wzgldy techniczne", moe by dowodzona wszelkimi rodkami dowodowymi (...) O ile wic zgodzi si przyjdzie, e co do zasady to na podatniku ciy obowizek wykazania, e dany przedmiot opodatkowania "ze wzgldów technicznych" nie jest i nie moe by wykorzystywany do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej - to jednak nie zwalnia to organu z koniecznoci wnikliwego i wszechstronnego wyjanienia tej kwestii w postpowaniu podatkowym (...) w roli biegego nie moe wystpowa pracownik organu podatkowego, nawet jeli ma wiadomoci specjalne w okrelonym zakresie. Biegym moe by tylko osoba nie zainteresowana rozstrzygniciem sprawy.
                                • 28.05.2019Czym si róni telepraca od home office?
                                 Telepraca ma charakter stay, nie incydentalny. W przypadku home office pracownik wykonuje prac zarówno w zakadzie pracy, jak i w domu. Ten rodzaj pracy moe mie charakter epizodyczny. W obecnej sytuacji home office to tylko zwyczajowa praktyka. W firmach midzy pracownikami a pracodawc ustalana jest zasada, e np. raz w tygodniu moemy pracowa w domu. Jednak pracodawca nie ma wpywu na warunki bhp panujce w mieszkaniu pracownika, wic jak przykadowo rozpoznawa sprawy z zakresu wypadków przy pracy?
                                 • 16.05.2019Przerwa niadaniowa
                                  Pytanie: W jakiej porze dnia powinna zosta udzielona 15-minutowa przerwa (niadaniowa)?
                                  • 15.05.2019Przerwa niadaniowa
                                   Pytanie: W jakiej porze dnia powinna zosta udzielona 15-minutowa przerwa (niadaniowa)?
                                   • 08.03.2019Co bdzie kontrolowaa Pastwowa Inspekcja Pracy w 2019?
                                    Pastwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna realizacj I etapu dugofalowych dziaa kontrolno-prewencyjnych dotyczcych wielu obszarów, w których wystpuj ryzyka naruszenia prawa przez pracodawców. W 2019 r. PIP planuje przeprowadzi 70 tys. kontroli, a przedmiotem kontroli bdzie midzy innymi przestrzeganie obowizku zawierania umów o prowadzenie PPK i umów o zarzdzanie PPK, a take obowizku dokonywania wpat do PPK.
                                    • 07.03.2019Co bdzie kontrolowaa Pastwowa Inspekcja Pracy w 2019?
                                     Pastwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna realizacj I etapu dugofalowych dziaa kontrolno-prewencyjnych dotyczcych wielu obszarów, w których wystpuj ryzyka naruszenia prawa przez pracodawców. W 2019 r. PIP planuje przeprowadzi 70 tys. kontroli, a przedmiotem kontroli bdzie midzy innymi przestrzeganie obowizku zawierania umów o prowadzenie PPK i umów o zarzdzanie PPK, a take obowizku dokonywania wpat do PPK.
                                     • 28.02.2019Zrozumie ZUS, zrozumie prawo pracy - rozpoczynamy w najbliszy pitek
                                      Przy zatrudnianiu pracowników czsto pojawiaj si problemy ze skadkami, zasikami, urlopami, umowami, ewidencjami, delegacjami itp. Liczba zagadnie, które musi pozna i opanowa pracodawca, jest ogromna - dlatego w podatki.biz stworzylimy e-kurs "Zrozumie ZUS, zrozumie prawo pracy." Uczestniczcy w kursie przejd drog od nowicjusza do eksperta w zakresie zagadnie z ubezpiecze spoecznych i prawa pracy. W pitek rozpoczynamy kolejn edycj - zapraszamy do zapoznania si z programem.
                                      • 21.02.2019Szkolenia BHP – dokumenty nie bd wymagay piecztek
                                       Wypenianie karty szkolenia wstpnego oraz zawiadczenia o ukoczeniu szkolenia w dziedzinie BHP nie bdzie ju wymaga od przedsibiorców stosowania pieczci/piecztek – wynika z projektu rozporzdzenia, który przygotowao Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                                       • 20.02.2019Szkolenia BHP – dokumenty nie bd wymagay piecztek
                                        Wypenianie karty szkolenia wstpnego oraz zawiadczenia o ukoczeniu szkolenia w dziedzinie BHP nie bdzie ju wymaga od przedsibiorców stosowania pieczci/piecztek – wynika z projektu rozporzdzenia, który przygotowao Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                                        • 13.02.2019Zmiany, zmiany, zmiany..., czyli rzd uawia ycie przedsibiorcom
                                         Trwaj prace nad projektem kolejnej ustawy, która bdzie stanowi kontynuacj zmian wprowadzonych w ramach tzw. pakietu 100 zmian dla firm, Konstytucji Biznesu czy Pakietu MP. MF pracuje równie nad projektem zmian, który ma uproci system stawek VAT i zapewni prostot, przejrzysto i przyjazno w ich stosowaniu. Tocz si prace nad zmianami, które zakadaj zastpienie deklaracji dla podatku od towarów i usug VAT-7 i VAT-7K przez przesyanie nowej deklaracji w formie pliku JPK. W ramach innych projektów MF planuje równie m.in. obniy wysoko sankcji w VAT w przypadku, gdy podatnik zoy korekt deklaracji podatkowej po wszczciu kontroli celno-skarbowej.
                                         • 29.01.2019Co zmienia si w przepisach dla przedsibiorców od 2019 roku
                                          Nowa ulga ZUS (may ZUS), uatwienia w rozliczaniu straty, wynagrodzenie maonka doliczane do kosztów, obniony CIT, mniej formalnoci podatkowych – to kilka przykadów zmian w przepisach, które obowizuj od 1 stycznia 2019 roku. Poniej prezentujemy najwaniejsze zmiany.
                                          • 28.01.2019Co zmienia si w przepisach dla przedsibiorców od 2019 roku
                                           Nowa ulga ZUS (may ZUS), uatwienia w rozliczaniu straty, wynagrodzenie maonka doliczane do kosztów, obniony CIT, mniej formalnoci podatkowych – to kilka przykadów zmian w przepisach, które obowizuj od 1 stycznia 2019 roku. Poniej prezentujemy najwaniejsze zmiany.
                                           • 12.12.2018Kodeks pracy 2019: Koniec z okresowymi szkoleniami BHP w biurach
                                            Z pocztkiem przyszego roku zmieni si przepisy Kodeksu pracy w zakresie szkole BHP, a mianowicie ograniczony zostanie obowizek przeprowadzania okresowych szkole BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach o najniszych wskanikach wypadkowoci i warunkach rodowiska pracy, w których wystpuj najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia. Ponadto, wicej pracodawców bdzie mogo wykonywa zadania suby BHP. Zwikszony zostanie bowiem limit zatrudnionych, z 20 do 50 pracowników, który to umoliwia.
                                            • 23.11.2018Kupony ywieniowe zamiast posików profilaktycznych - nie zawsze zwolnione z PIT
                                             W sytuacji, gdy pracodawca nie ma kontroli nad tym jakie posiki lub produkty spoywcze s kupowane przez pracownika i czy produkty te istotnie maj suy przygotowaniu przez niego waciwego posiku speniajcego normy okrelone w rozporzdzeniu w sprawie profilaktycznych posików i napojów – brak jest moliwoci zastosowania zwolnienia przedmiotowego z PIT.
                                             • 21.11.2018Nieodpatne wiadczenie na rzecz pracownika a VAT
                                              Zgodnie z generaln zasad VAT, okrelon w art. 5 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, opodatkowaniu tym podatnikiem podlega odpatna dostawa towarów i odpatne wiadczenie usug na terytorium kraju, eksport i import oraz wewntrzwspólnotowe nabycie i wewntrzwspólnotowa dostawa towarów. W okrelonych sytuacjach ustawodawca zrówna pod wzgldem VAT wiadczenie nieodpatne z odpatnym. Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy za odpatne wiadczenie usug uznaje si równie m.in. nieodpatne wiadczenie usug na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byych pracowników, oraz wszelkie inne nieodpatne wiadczenie usug do celów innych ni dziaalno gospodarcza podatnika.
                                              • 20.11.2018Nieodpatne wiadczenie na rzecz pracownika a VAT
                                               Zgodnie z generaln zasad VAT, okrelon w art. 5 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, opodatkowaniu tym podatnikiem podlega odpatna dostawa towarów i odpatne wiadczenie usug na terytorium kraju, eksport i import oraz wewntrzwspólnotowe nabycie i wewntrzwspólnotowa dostawa towarów. W okrelonych sytuacjach ustawodawca zrówna pod wzgldem VAT wiadczenie nieodpatne z odpatnym. Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy za odpatne wiadczenie usug uznaje si równie m.in. nieodpatne wiadczenie usug na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byych pracowników, oraz wszelkie inne nieodpatne wiadczenie usug do celów innych ni dziaalno gospodarcza podatnika.
                                               • 14.11.2018Podatki 2019: Pakiet MSP coraz bliej wejcia w ycie
                                                Z pocztkiem 2019 r. w ycie wejdzie dua cz przepisów tzw. pakietu MSP. Przygotowana przez Ministerstwo Przedsibiorczoci i Technologii ustawa zostaa ju przyjta przez Sejm. Zmiany maj obj m.in. wprowadzenie moliwoci wliczania w koszty uzyskania przychodów wartoci pracy maonka oraz jednorazowego rozliczania straty podatkowej do wysokoci 5 mln z.
                                                • 13.11.2018Podatki 2019: Pakiet MSP coraz bliej wejcia w ycie
                                                 Z pocztkiem 2019 r. w ycie wejdzie dua cz przepisów tzw. pakietu MSP. Przygotowana przez Ministerstwo Przedsibiorczoci i Technologii ustawa zostaa ju przyjta przez Sejm. Zmiany maj obj m.in. wprowadzenie moliwoci wliczania w koszty uzyskania przychodów wartoci pracy maonka oraz jednorazowego rozliczania straty podatkowej do wysokoci 5 mln z.
                                                 • 18.10.2018KUP: Usugi wiadczone przez firmy maonków
                                                  W przypadku, gdy kady z maonków prowadzi odrbn dziaalno gospodarcz i w jej ramach wykonuje usugi na rzecz firmy maonka, to wykonanie tych usug nie stanowi pracy wasnej maonka. W tej sytuacji mamy bowiem do czynienia z dwoma odrbnymi podmiotami gospodarczymi; kady z maonków jako odrbny przedsibiorca bdzie wykonywa usugi dla firmy drugiego maonka i wystawia faktury za wykonane usugi.
                                                  • 12.10.2018Ocena ryzyka zawodowego - nie tylko dla celów konkursu ZUS
                                                   Obowizek dokonania oceny ryzyka zawodowego spoczywa na kadym pracodawcy i wynika z przepisów kodeksu pracy. Zgodnie z artykuem 226 Kodeksu pracy pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe zwizane z wykonywan prac oraz stosuje niezbdne rodki profilaktyczne zmniejszajce to ryzyko, informuje pracowników o zasadach ochrony przed zagroeniami.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] ... [ 7 ] nastpna strona »