Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bhp

 • 14.01.2009Koszty szkolenia pracowników
  Pytanie podatnika: Czy koszty finansowania lub współfinansowania szkoleń pracowników i egzaminów potwierdzających zdobytą przez nich wiedzę, ponoszone przez Wnioskodawcę, stanowią dla Niego koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
  • 13.01.2009Obowiązek zatrudnienia pracownika odpowiedzialnego za ochronę przeciwpożarową
   18 stycznia 2009 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie obowiązków pracodawcy dotyczących bhp, wprowadzająca m.in. wymóg wyznaczenia pracowników do wykonywania czynności związanych z ochroną przeciwpożarową i ewakuacją pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej. To ważne przepisy, zmierzające na pewno do zwiększenia bezpieczeństwa wykonywania pracy. Niestety, ustawodawca, nakładając ten obowiązek, nie zróżnicował pracodawców – każdy z nich, bez względu na poziom zatrudnienia, będzie musiał zatrudniać pracownika, który posiada kwalifikacje wymagane przez przepisy o ochronie przeciwpożarowej.
   • 05.01.2009Orzecznictwo podatkowe: Charakter prawny interpretacji organów statystycznych
    Interpretacja organów statystycznych powinna dotyczyć charakteru działań, które będą mieściły się w zakresie danego grupowania, takich jak realnie wykonywane czynności, ich efekt czy okoliczności towarzyszące ich realizacji. Interpretacja taka w żadnym przypadku, zważywszy na jej charakter, nie powinna modyfikować zapisów poczynionych przez prawodawcę w powszechnie obowiązującym akcie prawnym.
    • 24.10.2008MPiPS: Od skuteczności działań PIP zależy przestrzeganie przepisów BHP przez pracodawców
     Interpelacja nr 4904 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie konieczności dokonywania przez pracodawców ocen ryzyka zawodowego
     • 18.09.2008Prawie 100 tys. wypadków przy pracy
      W ubiegłym roku nastąpił wzrost liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy, mniej było natomiast przypadków śmiertelnych – wynika z oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w 2007 r., sporządzonej przez ministra pracy i polityki społecznej.
      • 19.08.2008Termin zakończenia umowy na zastępstwo
       Pytanie: W jaki sposób w umowie zawieranej na zastępstwo określamy termin końcowy jej trwania?
       • 08.08.2008Obowiązki pracodawcy zatrudniającego pracowników tymczasowych
        Pytanie: Jakie obowiązki ma pracodawca użytkownik – pracodawca korzystający z pracy pracowników tymczasowych?
        • 28.07.2008Podstawa wymiaru składek ZUS przedsiębiorcy
         Interpelacja nr 2916 do ministra gospodarki w sprawie wysokości ubezpieczenia społecznego osób prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą
         • 24.07.2008Szkolenia finansowane przez pracodawcę nie stanowią przychodu pracownika
          Zaskarżoną decyzją, wydaną na podstawie art. 14b § 5, art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. powoływanej w dalszej części jako „O.p.”), w związku z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.– powoływanej jako „u.p.d.o.f.”), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, odmówił zmiany postanowienia Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 5 czerwca 2007 r., którym uznano za nieprawidłowe stanowisko P. sp. z o.o. (dalej zwanej „skarżącą”) przedstawione we wniosku o udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przesłanych do Sądu akt sprawy wynika, iż skarżąca złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego. W opisanym przez siebie stanie faktycznym wskazała, że podnosi kwalifikacje swoich pracowników poprzez:
          • 21.07.2008Zatrudnianie pracowników tymczasowych
           Interpelacja nr 2775 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości zmiany ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
           • 14.07.2008Zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
            Komisja Nadzwyczajna „Przyjazne Państwo” do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji zajmowała się zmianami do ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Przyjęła zasadę, że wydłużenie lub skrócenie okresu wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego nie będzie wymagało zgody związków zawodowych.
            • 04.07.2008Świadczenia bhp dla zleceniobiorcy
             W jednym z poprzednich numerów „Eksperta Księgowego” opisaliście Państwo zasady przyznawania, opodatkowania i „ozusowania” świadczeń wydawanych pracownikom (odzież robocza, obuwie ochronne, ekwiwalenty itd.). Jak traktować takie same świadczenia wypłacane zleceniobiorcom, bowiem w mojej firmie takim osobom przekazuję te same środki ochrony co pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Czy wydatki będą kosztem uzyskania przychodu dla firmy?
             • 24.04.2008Szkolenie za granicą również w kosztach uzyskania
              Rozstrzygając zagadnienie, które z wydatków poniesionych na szkolenie pracowników będziemy mogli zaliczyć w koszty uzyskania przychodu musimy na wstępie odwołać się do ogólnych zasad zaliczania poszczególnych wydatków w koszty uzyskania przychody. Zasady te wynikają z przepisów art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.; dalej: CIT) oraz odpowiednio z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm., dalej: PIT).
              • 02.04.2008Ustalanie katalogu prac szkodliwych
               Pytanie: W jaki sposób ustala się katalog prac szkodliwych i innych wymagających stosowania skróconego czasu pracy?
               • 13.03.2008Czas pracy i impreza integracyjna ze szkoleniem
                Pytanie: Pracodawca zorganizował w czasie weekendu wyjazd integracyjny dla pracowników, podczas którego ma zostać przeprowadzone trzygodzinne szkolenie z zakresu wewnętrznych procedur obowiązujących w firmie. Wyjazd nie jest obowiązkowy, ale osoby, które nie będą uczestniczyły w szkoleniu muszą je odbyć w innym terminie poza godzinami pracy (pracodawca zapewnił ten dodatkowy termin). Czy czas tego szkolenia będzie czasem pracy?
                • 19.02.2008Zmiany w Kodeksie pracy
                 Równego tratowania wszystkich pracowników bez względu na płeć i pochodzenie rasowe, czasu pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczy przyjęty we wtorek przez rząd projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Zmiany dostosowują polskie przepisy do prawodawstwa unijnego.
                 • 24.01.2008Odzież służbowa dla pracowników a koszty podatkowe
                  Pytanie podatnika: Czy w związku z faktem, iż ubiory służbowe użytkowane są przez okres dłuższy niż rok podatkowy, poniesione z tego tytułu koszty potrącalne są w odpowiedniej wysokości za każdy rok użytkowania lub proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą, czy też podatnik może w całości dokonać potrącenia tych kosztów w roku ich poniesienia?
                  • 07.12.2007Posiłki i napoje dla zleceniobiorcy
                   Pytanie: Czy zleceniobiorcy trzeba zapewnić profilaktyczne posiłki i napoje?
                   • 28.11.2007Wyniki kontroli agencji pracy
                    Nieprawidłowości w umowach o pracę tymczasową, w treści świadectw pracy oraz naliczaniu wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych - to najczęstsze uchybienia, jakie zostały wykryte podczas kontroli agencji pracy tymczasowej przeprowadzonych przez PIP.
                    • 02.11.2007Pracodawcy chcą ratyfikacji 181. konwencji MPO
                     Konfederacja Pracodawców Polskich apeluje, by polskie władze ratyfikowały konwencję dotyczącą prywatnych biur pośrednictwa pracy. Dokument został przyjęty w czerwcu 1997 roku przez Międzynarodową Organizację Pracy (MPO).
                     • 03.10.2007Dodatkowe przerwy przy pracach monotonnych
                      Pytanie: W jaki sposób należy organizować czas pracy przy pracach monotonnych?
                      • 28.09.2007PKPP Lewiatan: Lepsza nowelizacja prawa pracy
                       Opublikowany ostatnio projekt nowelizacji kodeksu pracy zyskał akceptację przedsiębiorców zrzeszonych w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Organizacja brała udział w konsultacjach społecznych nt. wstępnej wersji zmian w przepisach prawa pracy.
                       • 28.09.2007Projekt zmian w kodeksie pracy
                        Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy zmieniającej kodeks pracy. Nowe przepisy mają zostać wprowadzone w celu dostosowania polskiego prawa do unijnych dyrektyw w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu, czasu pracy oraz bhp.
                        • 18.09.2007„Pracujący Polacy 2007”: Robotnicy wykwalifikowani chcą wyjechać
                         Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” ogłosiła pełny raport z badań polskiego rynku pracy przeprowadzonych od 21 czerwca do 8 lipca br. przez CBOS oraz naukowców z SGH i UW. Respondentów pytano m.in. o stosunek do emigracji. Blisko 44 proc. robotników wykwalifikowanych deklaruje chęć wyjazdu do pracy za granicą.
                         • 03.09.2007Czas pracy – Co podlega zaliczeniu do czasu pracy pracownika
                          Zgodnie z zawartą w Kodeksie pracy definicją czasu pracy jest nim czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Jak wynika z przytoczonej definicji, czasem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy nie jest jedynie czas wykonywania efektywnie pracy, ale wszelki czas (poza wyjątkami ściśle wynikającymi z przepisów, jak np. czas dyżuru), w trakcie którego pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy.
                          • 27.08.2007Czas pracy — Przerwa dla pracownika pracującego przy komputerze
                           Pytanie: Kiedy pracownikowi pracującemu przy komputerze przysługuje przerwa?
                           • 21.08.2007Czas pracy — Szkolenie BHP
                            Pytanie: Nie mam możliwości zapewnienia szkolenia bhp w całości w czasie pracy niektórych osób. Czy okres tego szkolenia, który wykracza poza zwykłe ich godziny pracy, będzie wliczany do czasu pracy?
                            • 06.08.2007Potrącenia z wynagrodzeń pracownika – rozliczenie zaliczki
                             Pytanie: W jakim terminie pracownik powinien rozliczyć otrzymana zaliczkę na zagraniczną podroż służbową i co się stanie, jeśli w tym terminie jej nie rozliczy?
                             • 03.08.2007Wstępne wyniki badania "Pracujący Polacy 2007"
                              Ze zleconych przez PKPP Lewiatan, reprezentatywnych badań pracujących Polaków, wyłania się obraz społeczeństwa w większości zadowolonego ze swojej pracy i pracodawców, nieobawiającego się bezrobocia, mniej skłonnego do migracji zarobkowej niż by to wynikało z tonu medialnych dyskusji.
                              • 27.07.2007Projekt zmiany ustawy - Kodeks pracy
                               Do Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, który zakłada zmiany w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu, czasu pracy oraz bhp. W związku z powyższym PKPP Lewiatan zwraca się z prośbą o zapoznanie się z ww. projektem i przedstawienie ewentualnych uwag i opinii.
                               • 25.06.2007Dokumentowanie wydatków w pytaniach i odpowiedziach – część I
                                Dokumentowanie wydatków w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Rodzaj poniesionego wydatku ma znaczenie dla powinności jego udokumentowania w sensie odzwierciedlenia zaistniałych zdarzeń, skutkujących określonym rodzajem wydatku. Jednak nie wystarczy samo przedstawienie dowodu poniesienia wydatku, lecz konieczne jest, aby wydatek mieścił się w definicji kosztów uzyskania przychodów zapisanej w art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), z uwzględnieniem art. 23 ustawy.
                                • 30.05.2007Pobyt na szkoleniu i czas pracy
                                 Pytanie: Czy do czasu pracy podlega wliczeniu czas przebywania pracownika na szkoleniu?
                                 • 07.01.2007MG szacuje obciążenia administracyjne
                                  Redukcja obciążeń administracyjnych o 25 proc. może przynieść polskiej gospodarce nawet 1,9 proc. PKB – wynika z analiz Komisji Europejskiej. Ministerstwo Gospodarki chcąc ocenić rzeczywiste obciążenia biurokratyczne polskich przedsiębiorców rozpoczęło w grudniu 2006 r. badania.
                                  • 23.11.2006Resort uwzględni poprawki Lewiatana dotyczące telepracy
                                   Rząd przygotowuje poprawki do Kodeks pracy dotyczące telepracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zobowiązało się do uwzględnienia postulatów partnerów społecznych, w tym także uwag zgłaszanych przez Lewiatana w przekazywanym Radzie Ministrów projekcie nowelizacji ustawy.
                                   • 26.10.2006PKPP Lewiatan: Prezydencka PIP przestarzała i niesystemowa
                                    Prezydencki projekt ustawy o PIP jest zbyt restrykcyjny, niesystemowy i utrzymuje przestarzałe rozwiązania. Lewiatan jest za rozwiązaniami gwarantującymi prawa pracownicze. Zaostrzanie kar dla pracodawców nie podniesie jednak standardów przestrzegania prawa pracy. Doświadczenia europejskie pokazują, że osiąga się to przede wszystkim prewencją, edukacją i popularyzacją dobrych praktyk.
                                    • 18.10.2006Kary porządkowe dla pracownika
                                     Pracownikowi, który naruszył spoczywające na nim obowiązki, grozi sankcja w postaci kary porządkowej, wymierzana na podstawie przepisów Kodeksu pracy (art. 108 – 113 k.p.). System kar porządkowych, uregulowanych w Kodeksie pracy, nie dotyczy pracowników, których obowiązki normują tzw. pragmatyki służbowe. Kary porządkowe zgodnie z przepisami k.p. grożą pracownikom za nieprzestrzeganie: ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bhp, przepisów przeciwpożarowych, ustalonego sposobu potwierdzania przybycia do pracy, obecności i nieobecności. Jednakże kary porządkowe mogą zostać nałożone na pracownika tylko wtedy, gdy jego zachowanie było zawinione.
                                     • 27.09.2006Seminaria BHP dla pracodawców w Bydgoszczy
                                      Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy informuje, że przy współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy w Warszawie organizuje bezpłatne jednodniowe seminaria dla pracodawców z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
                                      • 06.09.2006Nowa ustawa o PIP zaostrzy sankcje wobec pracodawców za łamanie prawa pracy
                                       Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec prezydenckiego projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej. Rząd pozytywnie ocenia projekt ustawy. Nowa ustawa zastąpi obecnie obowiązującą ustawę o Państwowej Inspekcji Pracy. Nie zmieni ona dotychczasowego statusu PIP jako organu podlegającego Sejmowi RP, ale poprawi ochronę praw pracowników. Ma zapobiegać zjawisku nielegalnego zatrudniania, usprawnić kontrole i nadzór prowadzone przez Inspekcję, zaostrzy też sankcje wobec pracodawców za łamanie prawa pracy.
                                       • 07.08.2006Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – trochę teorii i odpowiedzi na pytania
                                        Przepisy prawa pracy zawierają generalną zasadę, zgodnie z którą urlop wypoczynkowy może zostać wykorzystany tylko w naturze. Ma to na celu zapobieganiu sytuacjom, w których pracownicy nie realizują swojego prawa do wypoczynku, zamieniając je na wynagrodzenia. Nic nie zmienia tutaj zgoda czy nawet wniosek pracownika – jest to zasada bezwzględna, której wola stron stosunku pracy nie może zmienić.Jedynym wyjątkiem od wykorzystywania urlopu w naturze jest jego zamiana na świadczenie pieniężne w przypadkach, w których urlop wypoczynkowy nie został wykorzystany w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.
                                        • 22.06.2006Seminarium „Zdrowe i przyjazne miejsce pracy”
                                         Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy zaprasza małe i średnie przedsiębiorstwa na bezpłatne seminarium "Zdrowe i przyjazne miejsce parcy", które odbędzie się 30 czerwca br. w Warszawie, Pałac Lubomirskich - Business Centre Club, Plac Żelaznej Bramy 10.
                                         • 04.06.2006Szkolenia BHP w małych i średnich firmach.
                                          Jednym z obowiązków pracodawcy wynikającym z Kodeksu pracy, m. in. z art. 94 k.p. jest prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z art. 2373 § 1 pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
                                          • 31.05.2006Wypłata świadczeń byłym pracownikom a koszty uzyskania przychodu
                                           Pytanie podatnika: Czy płatnik, wypłacając byłemu pracownikowi premię, prowizję lub nagrodę, powinien uwzględnić koszty uzyskania przychodów i ulgę podatkową?
                                           • 05.04.2006Czesne w kosztach uzyskania
                                            Pytanie: Prowadzę jednoosobową firmę. Czy w koszty mogę wprowadzić opłaty za studia zawodowe? Zajmuję się usługami informatycznymi, a studia zbieżne są z wykonywaną przeze mnie działalnością.
                                            • 02.04.2006Proponowane zmiany w systemie podatkowym (1)
                                             Część zaproponowanych przez MF zmian jest korzystna dla podatników. Oto one:
                                             • 12.02.2006Czekają nas zmiany w systemie podatkowym
                                              W sobotę na konferencji prasowej urzędnicy ministerstwa finansów przedstawili kilkadziesiąt propozycji zmian i ułatwień, które mają zostać wprowadzone jeszcze w tym roku lub od pierwszego stycznia roku 2007. Zmiany można podzielić na dwie grupy – ułatwiające życie podatnika, ale nie mające wpływu na wysokość obciążeń podatkowych oraz na zmiany, które będą miały wpływ na wysokość podatków płaconych przez podatników (niektóre proponowane zmiany mogą zwiększyć obciążenia podatkowe).
                                              • 09.02.2006Organizacja nowego miejsca pracy
                                               Kodeks pracy nakłada na pracodawców szereg obowiązków związanych z właściwych organizowaniem pracy w firmie. Nie chodzi tu tylko o podstawowe obowiązki związane z prowadzeniem stosunku pracowniczego, polegające na przestrzeganiu wymogów związanych z zawarciem umowy o pracę, jak też i jej rozwiązaniem, udzieleniem pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia, terminową wypłatą uposażenia czy ustalaniem i udzielaniem urlopów pracowniczych.
                                               • 11.01.2006Gdy do firmy przychodzi PIP (1)
                                                Nikt nie lubi być kontrolowany. Decydując się jednak na prowadzenie własnej firmy, każdy przedsiębiorca powinien liczyć się z tym, iż różne organy państwowe nie tylko mogą, ale na pewno będą go kontrolować. Jednym z organów, z którym może mieć kontakt przedsiębiorca występujący w charakterze pracodawcy, jest Państwowa Inspekcja Pracy.
                                                • 19.09.2005Interpretacja PD.423-43/05 z dnia 15.04.2005 - Lubelski Urząd Skarbowy
                                                 Pytanie podatnika Stan faktyczny Spółka wypłacała w 2004 r. i wypłaca w roku 2005 ekwiwalent za pranie odzieży roboczej zatrudnionym pracownikom. Spółka jako pracodawca nie może zapewnić prania, konserwacji, naprawy, odpylania i odkażania odzieży roboczej i zgodnie z przepisami BHP i Kodeksu pracy wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika.
                                                 • 29.08.2005Obowiązki pracodawcy wynikające z kodeksu pracy
                                                  Pracodawca ma niezliczone obowiązki. Tutaj wymienimy jedynie te, o których mowa w kodeksie pracy, w kolejności ich pojawiania się w kodeksie. Pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy - jest niedopuszczalna.

                                                 « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ]