Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bhp

 • 25.05.2011Absurdalne przepisy hamują rozwój telepracy
  Telepraca cieszy się zdecydowanie mniejszą popularnością w Polsce niż w innych krajach Europy. Jedynie 2% pracowników zatrudnionych jest w systemie telepracy, w zachodniej Europie – 15%. Negatywny wpływ na rozwój telepracy mają przede wszystkim regulacje prawne kodeksu pracy, które są nieprzystosowane do specyfiki tej formy zatrudnienia. Według Pracodawców RP, prawo powinno regulować tylko podstawowe kwestie związane z telepracą, szczegółowe zasady powinny być natomiast określone w umowie z danym telepracownikiem.
  • 17.05.2011Telepraca – najważniejsze zasady
   Telepraca to regularne wykonywanie obowiązków poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Środki tymi są rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
   • 10.05.2011Umowa na zastępstwo
    Umowa zawierana na czas zastępstwa nieobecnego pracownika nie stwarza silnej więzi pomiędzy stronami stosunku pracy. Z założenia ma ona służyć czasowemu (co nie oznacza, że chwilowemu) uzupełnieniu braków kadrowych w firmie spowodowanych nieobecnością stałych pracowników.
    • 06.05.2011WSA: Motocykl wykorzystywany w działalności – odzież motocyklowa w KUP
     Teza: Skoro organy podatkowe a priori uznały, że skarżąca wykorzystuje motocykl w działalności gospodarczej, to niezrozumiałe jest dlaczego organy nie uznały za koszty uzyskania przychodów wydatków na odzież specjalistyczną motocyklową, w szczególności na nabycie butów, kurtki skórzanej, kamizelki, spodni i rękawic. Skoro bowiem w obecnych czasach jeżdżenie motocyklem wymaga używania odzieży specjalistycznej ze wzmocnieniami, stanowiącymi ochronę przed niższymi temperaturami oraz przed skutkami ewentualnych wypadków drogowych, a ponadto zasady bezpieczeństwa wymagają, aby motocyklista był ubrany w odzież specjalnie przystosowaną do jazdy motocyklem, to w konsekwencji należy zgodzić się z tym, że wydatki na nabycie specjalistycznej (ochronnej) odzieży motocyklowej pozostają w związku z osiąganymi przychodami, tym bardziej, że odzież motocyklowa różni się istotnie od odzieży standardowej.
     • 05.05.2011Szkolenia redakcji serwisu podatki.biz - biuletyn szkoleniowy
      Dział szkoleń serwisu podatki.biz zaprasza Państwa serdecznie na organizowane w najbliższym czasie szkolenia, których listę i opisy prezentujemy poniżej. Pełna oferta wszystkich naszych szkoleń znajduje się na stronie www.podatki.biz/szkolenia.  
      • 13.04.2011Odliczenie VAT od wydatków na eksploatację użyczonego budynku
       Pytanie podatnika: Podatnicy prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Wspólnikami w spółce cywilnej są członkowie rodziny należący do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej jeden ze wspólników użyczył spółce cywilnej budynek gospodarczy wraz z częścią podwórza (parking) będące jego własnością. Czy od poniesionych wydatków na eksploatację użyczonego budynku wraz z placem, tj. koszty energii, ogrzewania, bieżące naprawy i remonty oraz wydatków na inwestycję ponoszoną na adaptację, modernizację i ulepszenie ww. budynku Wnioskodawca może odliczać podatek VAT?
       • 02.03.2011Inspekcja pracy – raport z działań prewencyjnych
        Na 2,3 mln osób pracujących w zakładach skontrolowanych w ubiegłym roku w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez Państwową Inspekcję Pracy działaniami w zakresie prewencji wypadkowej zostało objętych 163 tys. osób – poinformowali kontrolerzy. Sejmowa komisja do spraw kontroli państwowej przyjęła informację głównego inspektora pracy dotyczącą wyników przeciwdziałania wypadkom przy pracy.  
        • 01.03.2011Ogłoszenia rekrutacyjne nie mogą dyskryminować kandydatów
         Przy konstruowaniu treści ogłoszenia o pracę należy pamiętać, by nie zawierać w nim kryteriów niemających jakiegokolwiek znaczenia merytorycznego, a mogących zostać uznane za dyskryminacyjne.
         • 23.02.2011Wysokiemu bezrobociu towarzyszy niedobór wykwalifikowanych pracowników
          Przy 13-proc. bezrobociu aż 51 proc. pracodawców sygnalizuje problem ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników – zwracali uwagę uczestnicy konferencji „Czego nie wiemy o rynku pracy: dylematy, wątpliwości, złudzenia”, zorganizowanej przez  Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy. Wzięli w niej udział naukowcy, przedstawiciele administracji państwowej, związków zawodowych oraz pracodawców.  
          • 14.02.2011Obowiązki informacyjne firm – propozycje zmian
           Odejście od obowiązku przekazywania zatrudnionemu co miesiąc informacji RMUA, likwidacja obowiązku przesyłania zwolnienia lekarskiego pracownika do ZUS, możliwość przekazywania do ZUS deklaracji rozliczeniowych oraz raportów imiennych raz na kwartał - to najważniejsze propozycje zniesienia obowiązków informacyjnych (OI) dla firm które przedstawiło Ministerstwo Gospodarki.  
           • 11.02.2011Usługa wynajmu pracowników jest usługą kompleksową
            Pytanie podatnika: Spółka zawarła z hiszpańskim kontrahentem umowę na podstawie, której wynajęła temu kontrahentowi zatrudnionych przez spółkę pracowników tymczasowych na okres określony w umowie. Spółka ponosi koszty zatrudnienia pracowników i obciąża kontrahenta miesięcznymi opłatami za wynajem pracowników skalkulowanymi na podstawie kosztów wynagrodzeń i ZUS powiększonymi o określoną marżę. Wnioskodawca ponosi także koszty ściśle związane z zatrudnionymi pracownikami w szczególności koszty szkoleń (BHP i innych) badań lekarskich, podróży służbowych itp. na podstawie umowy spółka obciąża poniesionymi kosztami kontrahenta. Czy na potrzeby podatku VAT spółka może uznać zwrot przez kontrahenta wydatków ściśle związanych z pracownikami tymczasowymi jako część usługi głównej i potraktować podatkowo analogicznie do usługi głównej (opodatkowanie w miejscu siedziby odbiorcy usługi)?
            • 03.02.2011Wypadek przy pracy
             Co to jest wypadek przy pracy? W jaki sposób ustalane są okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy? Jak przebiega procedura powypadkowa? Odpowiedzi na te pytania i wiele przydatnych informacji znajdziesz w tym artykule.
             • 01.02.2011Wiekszość ułatwień dla przedsiębiorców nadal w sferze planów
              Interpelacja nr 19668 do prezesa Rady Ministrów w sprawie realizacji obietnic złożonych przez premiera podczas exposé w 2007 r., dotyczących wspierania przedsiębiorczości i zmiany prawa na korzystniejsze dla pracowników i pracodawców oraz uproszczenia procedur zakładania firm
              • 21.01.2011Telepraca a obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
               Interpelacja nr 19488 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zatrudnienia pracowniczego w formie telepracy oraz związanych z tym przepisów bhp
               • 17.01.2011Czy szkolenia z zakresu bhp są od 1 stycznia 2011 r. zwolnione z VAT?
                Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów usług, zwolnione od podatku są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługamizwiązane. Dla oceny, czy określone usługi są zwolnione na podstawie powołanego wyżej przepisu od podatku od towarów i usług konieczne jest zatem stwierdzenie:
                • 06.12.2010Paragon jako dowód poniesienia kosztu
                 Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie Polski oraz Niemiec w zakresie: usług mechaniki samochodowej, handlu częściami samochodowymi, autami, itp. Często zdarza się, że w Niemczech zakupuje części, jako towar handlowy i sprzedaje je w Polsce. Jako dowód zakupu dostaje jedynie paragon fiskalny, gdzie widnieją dane sprzedawcy oraz towaru który zakupił. Czy otrzymany paragon spełnia wymogi dowodu księgowego i czy tym samym stanowi podstawę księgowania, jako koszt prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej?
                 • 28.10.2010Administracja publiczna – jest projekt cięć
                    Ograniczenie zatrudnienia w administracji publicznej, poprawa jej efektywności poprzez zmiany w strukturze zatrudnienia oraz obniżka kosztów jej funkcjonowania – to najważniejsze cele ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011 i 2013, której projekt przyjęła Rada Ministrów. Regulacja jest częścią pakietu konsolidacji finansów publicznych.
                  • 24.09.2010Zewnętrzne służby bhp tylko w małych firmach
                   Zapytanie nr 7442 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie art. 23711 ustawy Kodeks pracy dotyczącego służby bhp w zakładzie pracy
                   • 22.09.2010Rządowy program poprawy warunków pracy
                    Na wniosek minister pracy i polityki społecznej rząd ustanowił wieloletni program poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy na lata 2011-2013. To kontynuacja programu na lata 2008-2010. Jego podstawowym celem jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych oraz rozwój nowych wyrobów i technologii, które zostaną wykorzystane do znacznego ograniczenia liczby zatrudnionych w warunkach narażających na oddziaływanie czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia. Efektem ma być ograniczenie wypadków przy pracy, chorób zawodowych i związanych z tym strat ekonomicznych i społecznych.
                    • 07.09.2010Telepraca: Pracodawców zniechęcają mało precyzyjne przepisy bhp
                     Interpelacja nr 16847 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie likwidacji barier rozwoju elastycznych form zatrudnienia
                     • 07.09.2010Medycyna pracy: Pracodawcy RP nawołują do zmian
                      Zwiększenie fachowego nadzoru nad lekarzami medycyny pracy i zmiana systemu zapoznawania lekarzy tej specjalności z zagrożeniami na stanowiskach pracy – to postulaty Pracodawców RP dotyczące zmian w systemie medycyny pracy. Według organizacji, projekty resortu zdrowia dotyczące funkcjonowania w firmach medycyny pracy można streścić zdaniem: Jeśli pracodawcy będą płacić więcej, to system być może się poprawi.
                      • 01.09.2010Ubiór służbowy bez logo jest przychodem pracownika
                       Pytanie podatnika: Czy wartość przekazanego pracownikowi stroju jest przychodem pracownika zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                       • 09.07.2010PIP: Firmy zaniedbują obowiązek oceny ryzyka zawodowego
                        Firmy zatrudniające do 49 pracowników zbyt często nie wywiązują się z obowiązku dokonania oceny ryzyka zawodowego – poinformowała Państwowa Inspekcja Pracy. Nieprawidłowości w tym zakresie stanowiły ponad 90 proc. przypadków uchybień odkrytych przez inspektorów w ubiegłym roku. Stan bezpieczeństwa pracy w małych zakładach produkcyjnych był głównym tematem posiedzenia Rady Ochrony Pracy, która obradowała w gmachu Sejmu. Przedstawiciel Głównego Inspektoratu Pracy przedstawił dotychczasowe wyniki kontroli tych zakładów, jak również prowadzone i planowane działania prewencyjne na rzecz ograniczania i eliminowania zagrożeń dla zdrowia i życia w miejscu pracy.
                        • 29.04.2010Państwowa Inspekcja Pracy skontrolowała Ministerstwo Finansów
                         Interpelacja nr 14450 do ministra finansów w sprawie przypadków łamania praw pracowniczych w izbach i urzędach skarbowych
                         • 29.04.2010Telepraca: Chętnych tylko jedenastu na stu
                          Niemal 83 proc. Polaków słyszało o telepracy, jednak chęć wykonywania swoich obowiązków zawodowych wyłącznie na zasadach pracy zdanej deklaruje zaledwie 11 proc. respondentów – wynika z badania poziomu znajomości i nastawienia do telepracy przeprowadzonego przez Polskę Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wspólnie z Instytutem Badawczym MillwardBrown SMG/KRC. Pozytywną zmianę mają przynieść działania realizowane w ramach projektu „Telepraca – nowa forma organizacji pracy w przedsiębiorstwach”, który ma na celu popularyzację zatrudnienia telepracowników przez polskich przedsiębiorców.
                          • 07.04.2010Wydatki na kurs prawa jazdy w kosztach firmy
                           Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione na kurs prawa jazdy stanowią koszt uzyskania przychodu w świetle art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                           • 26.02.2010Dostosowanie sanitariatów w ramach środków Funduszu Pracy
                            Interpelacja nr 13608 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości rozszerzenia koszyka refundowanych kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy
                            • 03.02.2010Jak prawidłowo zaliczać wydatki remontowe do KUP
                             W sytuacji gdy wydatki remontowe zostały poniesione przed oddaniem środka trwałego do używania, a ich celem było przystosowanie tego środka do używania, wydatki takie powinny być zaliczane do kosztów nabycia środka trwałego, które zwiększają wartość początkową. Mogą zatem wpływać na wysokość kosztów uzyskania przychodów, ale jedynie poprzez odpisy amortyzacyjne, a nie bezpośrednio – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu.
                             • 22.12.2009PKPiR krok po kroku – odcinek 14
                              W tej części omówienia zasad prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów w dalszym ciągu przedstawiam dokumenty i ewidencje stanowiące podstawę dokonywania zapisów w księdze. W dzisiejszym odcinku o paragonach, dokumentach „Kasa przyjmie” i „Kasa wyda”, listach płac, dziennym zestawieniu sprzedaży, miesięcznym zestawieniu raportów dobowych oraz o nocie księgowej.
                              • 04.12.2009Państwo nie dofinansuje pracodawców w zakresie organizacji szkoleń BHP
                               Interpelacja nr 11853 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmniejszenia liczby wypadków podczas pracy
                               • 01.12.2009Orzecznictwo: Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi

                                Z uzasadnienia: Wszystkie dokonane przez organy podatkowe ustalenia faktyczne są spójne i jednoznacznie dowodzą, że działalność zarejestrowana na nazwisko małżonki skarżącego była fikcyjna i została zgłoszona tylko w celu zwiększenia kosztów firmy skarżącego (a przez to obniżenia jego obciążeń podatkowych), a faktycznie wykonane w ramach niej czynności (na które wystawiono sporne faktury) wchodziły w istocie w zakres działalności prowadzonej przez skarżącego. Powyższe dodatkowo potwierdza okoliczność zlikwidowania działalności gospodarczej małżonki skarżacego z końcem 2006 r., tj. po wszczęciu postępowania kontrolnego w firmie skarżącego.
                                • 24.11.2009PKPiR krok po kroku – odcinek 9
                                 Od 2009 r. ustawodawca wprowadził nowe, bardziej korzystne niż przed nowelizacją, zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (metodą memoriałową). W roku 2008 wynagrodzenia i składki ZUS zaliczane były do kosztów podatkowych w dacie faktycznej zapłaty. Od 1 stycznia 2009 r. należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 updof, oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty podatkowe w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego (art. 22 ust. 6ba updof).
                                 • 16.11.2009Pojęcie utworu w rozumieniu prawa autorskiego
                                  Gdy zamierzamy zawrzeć umowę, w ramach której ma być stworzony utwór oraz mają zostać przeniesione autorskie prawa majątkowe do korzystania z tego utworu, często zastanawiamy się nad tym, czy przedmiotem umowy jest rzeczywiście utwór w rozumieniu prawa autorskiego.
                                  • 22.09.2009Lewiatan chwali nowe przepisy o stażach absolwenckich
                                   PKPP Lewiatan uważa, że stworzenie takiej formy zdobywania doświadczenia jak staż absolwencki będzie sprzyjać poszerzeniu możliwości praktycznego zapoznania się z zawodem przez osoby, które opuszczają szkoły i uczelnie. Zdaniem Konfederacji, dotychczasowy brak ustawy obejmującej kwestie związane z zatrudnianiem absolwentów czy studentów w ramach tzw. praktyk powodował, że działania podejmowane w tym zakresie przez pracodawców zawsze były obarczone ryzykiem.
                                   • 21.09.2009Szkolenia BHP i badania pracownika tymczasowego
                                    Interpelacja nr 10064 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie braku regulacji dotyczących badań lekarskich i szkoleń BHP w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
                                    • 14.09.2009Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla zleceniobiorcy
                                     Pytanie podatnika: Czy wypłacone środki u zleceniobiorcy będą zwolnione z podatku dochodowego w myśl art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub będą traktowane jako przychód ze zlecenia na podstawie art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bądź jako inny przychód wykazany rozliczeniem rocznym PIT-8C?
                                     • 17.07.2009Jest podpis prezydenta pod ustawą dotyczącą ochrony przeciwpożarowej w firmach
                                      Wkrótce przestanie obowiązywać przepis nakładający na pracodawców kosztowny obowiązek specjalistycznego przeszkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Prezydent podpisał ustawę z 7 maja 2009 r. zmieniającą Kodeks pracy w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Ustawa uwzględnia poprawki zgłaszane przez organizacje pracodawców, m.in. PKPP Lewiatan.
                                      • 06.07.2009Wypadki przy pracy: 5 mld z ZUS w 2008 r.
                                       Mimo rozwoju technologii, wprowadzenia nowoczesnych zabezpieczeń stanowisk oraz systematycznych kontroli w firmach liczba wypadków przy pracy nie maleje, lecz wzrasta. W ubiegłym roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych na sfinansowanie świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wydał prawie 5 mld zł. Aby zmniejszyć te wydatki i poprawić bezpieczeństwo pracy, ZUS wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy rozpoczynają kampanię społeczną pod hasłem "Bezpieczeństwo pracy w budownictwie".
                                       • 29.06.2009Praktyki absolwenckie według nowych zasad
                                        26 czerwca br. Sejm przyjął ustawę o praktykach absolwenckich, która zakłada, że będą one odbywane bez ingerencji urzędów, na podstawie zgody zainteresowanych stron. Zdaniem wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda, który odpowiadał za przygotowanie nowych przepisów, dzięki uchwalonym rozwiązaniom młodzi ludzie będą mogli łatwiej odnaleźć się na rynku pracy.
                                        • 10.06.2009Wystąpienie do sądu o uznanie umowy za umowę o pracę
                                         Uznanie umowy cywilnoprawnej za umowę o pracę rodzi poważne konsekwencje dla pracodawcy. Z powództwem o ustalenie istnienia stosunku pracy wystąpić może nie tylko osoba zatrudniona na podstawie tej umowy, ale także inspekcja pracy.
                                         • 15.05.2009Wydatki na posiłki profilaktyczne a zwolnienie od PIT
                                          Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione od opodatkowania są m.in. świadczenia rzeczowe, np. produkty żywnościowe, przysługujące pracownikom na podstawie przepisów o BHP. Jeśli pracownicy sami kupują produkty do posiłków profilaktycznych, a pracodawca zwraca im koszty z tego tytułu, wtedy zwrot kosztów będzie podlegał zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych tylko wówczas, gdy pracownicy działają na rzecz i w imieniu pracodawcy, tj. gdy faktury zakupowe są wystawiane na pracodawcę. Zwolnienie podatkowe nie obowiązuje natomiast w sytuacji, gdy faktury są wystawiane na samych pracowników.
                                          • 09.04.2009Paragon zamiast faktury
                                           Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży detalicznej artykułów gospodarstwa domowego. Mam możliwość dokonywania zakupu towarów handlowych po okazyjnej cenie na aukcjach internetowych. Zdarza się, że sprzedawcy nie chcą wystawiać faktur zakupu, a jedynie paragony z kasy fiskalnej. Czy w przypadku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów będę mógł ująć te zakupy w księdze?
                                           • 08.04.2009Ekwiwalent za używanie własnej odzieży
                                            Pytanie: Warunki użytkowania odzieży ochronnej przez pracowników wynikają z obowiązującego w naszej firmie regulaminu, który zawiera: zasady użytkowania odzieży ochronnej, tabelę przydziału, normy zużycia, okres używania, stanowisko, którym przysługuje, oraz kwotę. Ponieważ pracownicy, za ich zgodą, używają własną odzież i obuwie robocze spełniające wymagania BHP, chcę wypłacić im ekwiwalent pieniężny w wysokości przedstawionej w tabeli norm przydziału. Czy ekwiwalent ten podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                                            • 20.03.2009Zmiany w prawie już nie zaskoczą przedsiębiorców
                                             Obserwowanie i komentowanie planowanych zmian w prawie ma umożliwić uruchomione 19 marca Centrum Monitoringu Legislacji Konfederacji Pracodawców Polskich. CML to pierwsza w Polsce instytucja – powołana do życia głównie z myślą o przedsiębiorcach – pozwalająca śledzić drogę legislacyjną nowo powstających aktów prawnych.
                                             • 18.03.2009Cross-financing w projektach realizowanych w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki
                                              Realizując projekty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, niemal zawsze mamy do czynienia z cross-financingiem. Zanim omówimy podstawowe założenia dokonywania wydatków projektu w ramach cross-financingu, wyjaśnijmy zasadę elastycznego (krzyżowego) finansowania. Chociaż kwalifikowalność kosztów POKL odnosi się głównie do Europejskiego Funduszu Społecznego, to jednak Instytucja Zarządzająca POKL dopuściła możliwość poszerzenia katalogu wydatków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego o koszty kwalifikowalne w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zasadzie cross-financingu, umożliwiając realizatorom projektów zakup składników majątku, niezbędnych do wykonywania zadań.
                                              • 10.03.2009Praktyki absolwenckie bez umów o pracę
                                               Praktyki absolwenckie będą mogły być prowadzone na zasadzie wyłącznej zgody zainteresowanych stron, bez ingerencji organów państwowych – przewiduje projekt ustawy o praktykach absolwenckich, przygotowany pod kierunkiem wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda. Według wiceszefa MG, nowe przepisy dają młodym ludziom szansę na łatwiejsze odnalezienie się na rynku pracy.
                                               • 09.03.2009Podatkowe sposoby na kryzys
                                                Globalny kryzys dociera również do Polski. W styczniu przybyło ponad 160 tys. bezrobotnych, firmy, dążąc do redukcji kosztów, zwalniają pracowników. Tymczasem redukcję kosztów zatrudnienia można osiągnąć bez zwolnień pracowników czy obniżania wynagrodzeń. Wymierne korzyści można osiągnąć, wykorzystując możliwości podatkowej optymalizacji wynagrodzeń. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych daje możliwości zmniejszenia wydatków związanych z zatrudnieniem bez zmniejszania wynagrodzeń lub zwiększenia wynagrodzeń pracowników bez zwiększania funduszu płac. Odpowiednio wykorzystując zwolnienia podatkowe, można zmniejszyć wysokość przychodu, natomiast wykorzystując możliwości zwiększenia pracowniczych kosztów uzyskania przychodu, zmniejszymy podstawę opodatkowania, a co za tym idzie wysokość należnego podatku.
                                                • 16.02.2009Refundacja kosztów kształcenia a PIT
                                                 Pytanie podatnika: Czy kwota otrzymanego z Urzędu Gminy „dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników” na podstawie art. 70b ustawy o systemie oświaty jest przychodem wolnym od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy w przypadku ww. zwolnienia przedmiotowego, ma zastosowanie art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Jeżeli tak, to co zrobić z zaksięgowanymi w podatkowej księdze przychodów i rozchodów kosztami kształcenia ucznia z 2 lat (2005-2007) a dotyczącymi płac, ZUS, kosztów bhp, szkoleń itp.?
                                                 • 26.01.2009Pracodawcy specjalistami od ochrony przeciwpożarowej w małych firmach?
                                                  Związek Rzemiosła Polskiego proponuje, by w firmach, które zatrudniają wyłącznie pracowników młodocianych, funkcję specjalisty do spraw ochrony przeciwpożarowej mogli pełnić sami pracodawcy. ZRP opracował projekt stosownej poprawki do kolejnej zmiany kodeksu pracy, którą przygotowuje MPiPS.
                                                  • 14.01.2009Koszty szkolenia pracowników
                                                   Pytanie podatnika: Czy koszty finansowania lub współfinansowania szkoleń pracowników i egzaminów potwierdzających zdobytą przez nich wiedzę, ponoszone przez Wnioskodawcę, stanowią dla Niego koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] następna strona »