Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bhp

 • 05.04.2012Kontrola PIP u przedsibiorcy
  Interpelacja nr 2493 do ministra gospodarki w sprawie zmiany przepisw ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej w zakresie kontroli
  • 29.03.2012Koszty uzyskania przychodw: wiadczenie usug dla firmy maonka
   Pytanie podatnika: Czy wynagrodzenie (wynikajce z rachunkw) z tytuu wiadczenia usug przez ma Wnioskodawczyni (prowadzcego wasn, odrbn pozarolnicz dziaalno gospodarcz) na Jej rzecz (wykonujcej odrbn, wasn pozarolnicz dziaalno gospodarcz) - stanowi dla Niej koszty uzyskania przychodw z tytuu tej dziaalnoci i jako koszty poniesione w celu osignicia przychodw pomniejsza przychody osigane przez Wnioskodawczyni z prowadzonej dziaalnoci?
   • 13.03.2012Badania lekarskie i szkolenia bhp zatrudnionych na umowy cywilnoprawne
    Zgodnie z art. 304 § 1 Kodeksu Pracy, pracodawca jest obowizany zapewni bezpieczne i higieniczne warunki pracy, osobom fizycznym wykonujcym prac na innej podstawie ni stosunek pracy w zakadzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawc, a take osobom prowadzcym w zakadzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawc na wasny rachunek dziaalno gospodarcz.
    • 27.02.2012Gruby dostaje ksiki od szefa
     - Dzie bez wizyty w gabinecie szefa dniem straconym - powiedzia Gruby i poszed pitro wyej. - No, nareszcie, si kolega tak nie powica robocie, na kaw te trzeba znale czas - radonie powita Grubego szef- Pani Kasiu, dwie kawy i nie ma mnie dla nikogo, chyba, e minister Mucha zadzwoni. - Co tam, panie kolego, jak tam? - zapyta szef jak zwykle niezwykle szczegowo. - Walczymy szefie, wszystko pod kontrol - odpowiedzia Gruby jak zwykle niezwykle dokadnie.
     • 24.02.2012Polacy dobrze oceniaj swoich pracodawcw
      Co drugi polski pracownik uwaa, e jego pracodawca udziela urlopw w penym wymiarze, a prawie poowa (45%) twierdzi, i przestrzega przepisw BHP – wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut GfK Polonia. Polacy zazwyczaj gorzej oceniaj natomiast innych pracodawcw.
      • 23.02.2012Napoje dla pracownikw a rozliczenie VAT
       Pytanie podatnika: Wnioskodawca ponosi koszty nabycia produktw spoywczych, takich jak: kawa, herbata, mleko, napoje chodzce (woda mineralna, napoje, soki), cukier, sodycze. Zgodnie z przepisami BHP Spka zapewnia pracownikom napoje, natomiast pozostae art. spoywcze przekazywane s podczas zebra zarzdu, narad, spotka z pracownikami oraz klientami/gomi w czasie pracy w siedzibie firmy. Nabyte artykuy s wykorzystywane w zwizku z prowadzon dziaalnoci opodatkowan. Spka odlicza podatek naliczony zwizany z zakupem artykuw bdcych przedmiotem wniosku. Czy w takiej sytuacji nieodpatne przekazanie ww. artykuw spoywczych naley opodatkowa podatkiem nalenym?
       • 10.01.2012Kary porzdkowe nakadane na pracownika
        Niewykonywanie przez pracownika obowizkw, wynikajcych z istniejcego pomidzy nim a pracodawc stosunku pracy, pociga moe za sob rnego rodzaju skutki. Zalee bd one od stopnia naruszenia i oceny skutkw tego naruszenia dla zakadu pracy. Naruszenie obowizkw przez pracownika prowadzi moe do zakoczenia stosunku pracy.
        • 04.01.2012O moliwoci palenia decyduje pracodawca
         Ju od przeszo roku pracodawca nie ma obowizku tworzenia palarni w miejscu pracy. Nie oznacza to jednak, e pracownik moe pali w dowolnym miejscu na terenie nalecym do firmy. – Obie strony musz przestrzega zasad BHP oraz kierowa si rozsdkiem, aby nie doprowadzi do zagroenia w miejscu pracy – przypomina Wioletta ukowska, ekspert Pracodawcw RP.
         • 27.12.2011Zmiany w Kodeksie pracy od 1 stycznia 2012 r.
          Z dniem 1 stycznia 2012 r. wchodz w ycie zmiany w Kodeksie pracy. W przyszym roku wydueniu ulega wymiar dodatkowego urlopu macierzyskiego. Duszy bdzie take okres do skorzystania z zalegego urlopu wypoczynkowego przez pracownika. Ponadto, pracodawca nie bdzie ju potrzebowa opinii rzeczoznawcy ds. bhp przy budowie lub przebudowie obiektu z pomieszczeniami pracy.
          • 19.12.2011Telepraca dla bezrobotnych rodzicw - nowe granty z Funduszu Pracy
           Pracodawcy lub jednoosobowi przedsibiorcy bd mogli ubiega si o wsparcie zatrudnienia w formie telepracy bezrobotnych rodzicw, ktrzy powracaj na rynek pracy – wynika z projektu zaoe do nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia.
           • 19.12.2011Paragony za przejazd takswkami w PKPiR
            Pytanie podatnika: Czy wydatki z tytuu przejazdu takswk w miecie (poza miastem), w ktrym znajduje si siedziba firmy Wnioskodawcy, udokumentowane paragonami, mog by zaliczane do kosztw uzyskania przychodw, czy te musz by udokumentowane faktur lub rachunkiem?
            • 12.10.2011Komisja Trjstronna pracuje nad zmianami ws. telepracy
             Trwaj rozmowy w zespole ds. prawa pracy i ukadw zbiorowych Komisji Trjstronnej nt. zmian w przepisach dotyczcych telepracy. Wedug organizacji pracodawcw, obecne regulacje hamuj rozwj tego typu zatrudnienia, dlatego potrzebne jest inne podejcie. Najwicej problemw sprawiaj aktualne przepisy BHP oraz ograniczony katalog stanowisk, ktre mog by organizowane w formie telepracy.
             • 04.10.2011MPiPS szykuje zmian przepisw BHP ws. promieniowania optycznego
              MPiPS szykuje zmian przepisw BHP dotyczcych pracy zwizanej z naraeniem pracownika na promieniowanie optyczne. Projektowane zmiany s zgodne z nowymi regulacjami Ministra Zdrowia; cz laserw i lamp zostaa uznana jako niegrone dla pracownikw – wynika z projektu rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej zmieniajcego rozporzdzenie ws. bezpieczestwa i higieny pracy przy pracach zwizanych z ekspozycj na promieniowanie optyczne.
              • 07.09.2011Pracodawca moe sprawdzi, czy pracownik jest pod wpywem narkotykw
               Coraz czciej pracownicy zaywaj rodki odurzajce lub substancje psychotropowe. Obecne przepisy nie reguluj jednak sposobu, zakresu i formy przeprowadzania bada na obecno narkotykw we krwi danego pracownika. W opinii Pracodawcw RP, w takim przypadku naley stosowa, w drodze analogii, przepisy dotyczce kontroli trzewoci.
               • 10.08.2011Telepraca wci mao popularna w polskich firmach
                W 10% polskich przedsibiorstw pracownicy s czciowo zatrudnieni w systemie telepracy, z kolei 3% firm zatrudnia pracownikw tylko w tym systemie – wynika z bada Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczoci. W krajach Europy Zachodniej w systemie telepracy zatrudnionych jest z kolei ok. 20% ogu pracownikw.
                • 26.07.2011Rozwizanie umowy o prac z winy pracodawcy
                 Przepisy Kodeksu pracy daj moliwo natychmiastowego rozwizania umowy o prac nie tylko pracodawcy, ale take pracownikowi. Pracownik moe skorzysta z tego prawa wwczas, gdy zostao wydane orzeczenie lekarskie, stwierdzajce szkodliwy wpyw wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, za pracodawca nie przenis pracownika w terminie wskazanym w tym orzeczeniu do pracy odpowiedniej ze wzgldu na jego stan zdrowia i kwalifikacje zawodowe, a take gdy pracodawca dopuci si cikiego naruszenia podstawowych obowizkw wobec pracownika.
                 • 04.07.2011Pracodawcy mog bada trzewo pracownikw
                  Od 1 lipca 2011 r. pracodawcy mog bada trzewo swych pracownikw. To efekt wejcia w ycie ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsibiorcw. Obowizujce wczeniej przepisy nie pozwalay na przeprowadzanie takich bada bez zgody pracownika. Wprowadzenie zmian pozytywnie oceniaj przedsibiorcy.
                  • 20.06.2011ZUS: Ponad 6 mld zotych na renty wypadkowe w 2010 roku
                   ZUS i Pastwowa Inspekcja Pracy prowadz trzeci edycj kampanii spoecznej, powiconej bezpieczestwu w pracy. Haso kampanii to „Szanuj ycie! Bezpieczna praca na wysokoci” – bo to wanie przy pracach budowlanych najczciej dochodzi do wypadkw, i to tych najbardziej tragicznych.
                   • 14.06.2011Zwolnienie dyscyplinarne – podstawowe zasady
                    Dyscyplinarne zwolnienie pracownika moliwe jest w przypadku zaistnienia pewnych sytuacji wskazanych w przepisach Kodeksu pracy. Rozwizanie umowy o prac bez wypowiedzenia z winy pracownika nie moe nastpi po upywie 1 miesica od uzyskania przez pracodawc wiadomoci o okolicznoci uzasadniajcej rozwizanie umowy.
                    • 25.05.2011Absurdalne przepisy hamuj rozwj telepracy
                     Telepraca cieszy si zdecydowanie mniejsz popularnoci w Polsce ni w innych krajach Europy. Jedynie 2% pracownikw zatrudnionych jest w systemie telepracy, w zachodniej Europie – 15%. Negatywny wpyw na rozwj telepracy maj przede wszystkim regulacje prawne kodeksu pracy, ktre s nieprzystosowane do specyfiki tej formy zatrudnienia. Wedug Pracodawcw RP, prawo powinno regulowa tylko podstawowe kwestie zwizane z teleprac, szczegowe zasady powinny by natomiast okrelone w umowie z danym telepracownikiem.
                     • 17.05.2011Telepraca – najwaniejsze zasady
                      Telepraca to regularne wykonywanie obowizkw poza zakadem pracy z wykorzystaniem rodkw komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisw o wiadczeniu usug drog elektroniczn. rodki tymi s rozwizania techniczne, w tym urzdzenia teleinformatyczne i wsppracujce z nimi narzdzia programowe, umoliwiajce indywidualne porozumiewanie si na odlego przy wykorzystaniu transmisji danych midzy systemami teleinformatycznymi, a w szczeglnoci poczt elektroniczn.
                      • 10.05.2011Umowa na zastpstwo
                       Umowa zawierana na czas zastpstwa nieobecnego pracownika nie stwarza silnej wizi pomidzy stronami stosunku pracy. Z zaoenia ma ona suy czasowemu (co nie oznacza, e chwilowemu) uzupenieniu brakw kadrowych w firmie spowodowanych nieobecnoci staych pracownikw.
                       • 06.05.2011WSA: Motocykl wykorzystywany w dziaalnoci – odzie motocyklowa w KUP
                        Teza: Skoro organy podatkowe a priori uznay, e skarca wykorzystuje motocykl w dziaalnoci gospodarczej, to niezrozumiae jest dlaczego organy nie uznay za koszty uzyskania przychodw wydatkw na odzie specjalistyczn motocyklow, w szczeglnoci na nabycie butw, kurtki skrzanej, kamizelki, spodni i rkawic. Skoro bowiem w obecnych czasach jedenie motocyklem wymaga uywania odziey specjalistycznej ze wzmocnieniami, stanowicymi ochron przed niszymi temperaturami oraz przed skutkami ewentualnych wypadkw drogowych, a ponadto zasady bezpieczestwa wymagaj, aby motocyklista by ubrany w odzie specjalnie przystosowan do jazdy motocyklem, to w konsekwencji naley zgodzi si z tym, e wydatki na nabycie specjalistycznej (ochronnej) odziey motocyklowej pozostaj w zwizku z osiganymi przychodami, tym bardziej, e odzie motocyklowa rni si istotnie od odziey standardowej.
                        • 05.05.2011Szkolenia redakcji serwisu podatki.biz - biuletyn szkoleniowy
                         Dzia szkole serwisu podatki.biz zaprasza Pastwa serdecznie na organizowane w najbliszym czasie szkolenia, ktrych list i opisy prezentujemy poniej. Pena oferta wszystkich naszych szkole znajduje si na stronie www.podatki.biz/szkolenia.  
                         • 13.04.2011Odliczenie VAT od wydatkw na eksploatacj uyczonego budynku
                          Pytanie podatnika: Podatnicy prowadz dziaalno gospodarcz w formie spki cywilnej. Wsplnikami w spce cywilnej s czonkowie rodziny nalecy do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisw ustawy o podatku od spadkw i darowizn. Na potrzeby prowadzonej dziaalnoci gospodarczej jeden ze wsplnikw uyczy spce cywilnej budynek gospodarczy wraz z czci podwrza (parking) bdce jego wasnoci. Czy od poniesionych wydatkw na eksploatacj uyczonego budynku wraz z placem, tj. koszty energii, ogrzewania, biece naprawy i remonty oraz wydatkw na inwestycj ponoszon na adaptacj, modernizacj i ulepszenie ww. budynku Wnioskodawca moe odlicza podatek VAT?
                          • 02.03.2011Inspekcja pracy – raport z dziaa prewencyjnych
                           Na 2,3 mln osb pracujcych w zakadach skontrolowanych w ubiegym roku w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy przez Pastwow Inspekcj Pracy dziaaniami w zakresie prewencji wypadkowej zostao objtych 163 tys. osb – poinformowali kontrolerzy. Sejmowa komisja do spraw kontroli pastwowej przyja informacj gwnego inspektora pracy dotyczc wynikw przeciwdziaania wypadkom przy pracy.  
                           • 01.03.2011Ogoszenia rekrutacyjne nie mog dyskryminowa kandydatw
                            Przy konstruowaniu treci ogoszenia o prac naley pamita, by nie zawiera w nim kryteriw niemajcych jakiegokolwiek znaczenia merytorycznego, a mogcych zosta uznane za dyskryminacyjne.
                            • 23.02.2011Wysokiemu bezrobociu towarzyszy niedobr wykwalifikowanych pracownikw
                             Przy 13-proc. bezrobociu a 51 proc. pracodawcw sygnalizuje problem ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracownikw – zwracali uwag uczestnicy konferencji „Czego nie wiemy o rynku pracy: dylematy, wtpliwoci, zudzenia”, zorganizowanej przez  Obserwatorium Regionalnych Rynkw Pracy. Wzili w niej udzia naukowcy, przedstawiciele administracji pastwowej, zwizkw zawodowych oraz pracodawcw.  
                             • 14.02.2011Obowizki informacyjne firm – propozycje zmian
                              Odejcie od obowizku przekazywania zatrudnionemu co miesic informacji RMUA, likwidacja obowizku przesyania zwolnienia lekarskiego pracownika do ZUS, moliwo przekazywania do ZUS deklaracji rozliczeniowych oraz raportw imiennych raz na kwarta - to najwaniejsze propozycje zniesienia obowizkw informacyjnych (OI) dla firm ktre przedstawio Ministerstwo Gospodarki.  
                              • 11.02.2011Usuga wynajmu pracownikw jest usug kompleksow
                               Pytanie podatnika: Spka zawara z hiszpaskim kontrahentem umow na podstawie, ktrej wynaja temu kontrahentowi zatrudnionych przez spk pracownikw tymczasowych na okres okrelony w umowie. Spka ponosi koszty zatrudnienia pracownikw i obcia kontrahenta miesicznymi opatami za wynajem pracownikw skalkulowanymi na podstawie kosztw wynagrodze i ZUS powikszonymi o okrelon mar. Wnioskodawca ponosi take koszty cile zwizane z zatrudnionymi pracownikami w szczeglnoci koszty szkole (BHP i innych) bada lekarskich, podry subowych itp. na podstawie umowy spka obcia poniesionymi kosztami kontrahenta. Czy na potrzeby podatku VAT spka moe uzna zwrot przez kontrahenta wydatkw cile zwizanych z pracownikami tymczasowymi jako cz usugi gwnej i potraktowa podatkowo analogicznie do usugi gwnej (opodatkowanie w miejscu siedziby odbiorcy usugi)?
                               • 03.02.2011Wypadek przy pracy
                                Co to jest wypadek przy pracy? W jaki sposb ustalane s okolicznoci i przyczyny wypadkw przy pracy? Jak przebiega procedura powypadkowa? Odpowiedzi na te pytania i wiele przydatnych informacji znajdziesz w tym artykule.
                                • 01.02.2011Wiekszo uatwie dla przedsibiorcw nadal w sferze planw
                                 Interpelacja nr 19668 do prezesa Rady Ministrw w sprawie realizacji obietnic zoonych przez premiera podczas expos w 2007 r., dotyczcych wspierania przedsibiorczoci i zmiany prawa na korzystniejsze dla pracownikw i pracodawcw oraz uproszczenia procedur zakadania firm
                                 • 21.01.2011Telepraca a obowizki pracodawcy w zakresie BHP
                                  Interpelacja nr 19488 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie zatrudnienia pracowniczego w formie telepracy oraz zwizanych z tym przepisw bhp
                                  • 17.01.2011Czy szkolenia z zakresu bhp s od 1 stycznia 2011 r. zwolnione z VAT?
                                   Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku od towarw i usug, w brzmieniu nadanym ustaw z dnia 29 padziernika 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarw usug, zwolnione od podatku s usugi ksztacenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrbnych przepisach oraz wiadczenie usug i dostawa towarw cile z tymi usugamizwizane. Dla oceny, czy okrelone usugi s zwolnione na podstawie powoanego wyej przepisu od podatku od towarw i usug konieczne jest zatem stwierdzenie:
                                   • 06.12.2010Paragon jako dowd poniesienia kosztu
                                    Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz na terenie Polski oraz Niemiec w zakresie: usug mechaniki samochodowej, handlu czciami samochodowymi, autami, itp. Czsto zdarza si, e w Niemczech zakupuje czci, jako towar handlowy i sprzedaje je w Polsce. Jako dowd zakupu dostaje jedynie paragon fiskalny, gdzie widniej dane sprzedawcy oraz towaru ktry zakupi. Czy otrzymany paragon spenia wymogi dowodu ksigowego i czy tym samym stanowi podstaw ksigowania, jako koszt prowadzonej przez Wnioskodawc dziaalnoci gospodarczej?
                                    • 28.10.2010Administracja publiczna – jest projekt ci
                                       Ograniczenie zatrudnienia w administracji publicznej, poprawa jej efektywnoci poprzez zmiany w strukturze zatrudnienia oraz obnika kosztw jej funkcjonowania – to najwaniejsze cele ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w pastwowych jednostkach budetowych i niektrych innych jednostkach sektora finansw publicznych w latach 2011 i 2013, ktrej projekt przyja Rada Ministrw. Regulacja jest czci pakietu konsolidacji finansw publicznych.
                                     • 24.09.2010Zewntrzne suby bhp tylko w maych firmach
                                      Zapytanie nr 7442 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie art. 23711 ustawy Kodeks pracy dotyczcego suby bhp w zakadzie pracy
                                      • 22.09.2010Rzdowy program poprawy warunkw pracy
                                       Na wniosek minister pracy i polityki spoecznej rzd ustanowi wieloletni program poprawy bezpieczestwa i warunkw pracy na lata 2011-2013. To kontynuacja programu na lata 2008-2010. Jego podstawowym celem jest opracowanie innowacyjnych rozwiza organizacyjnych i technicznych oraz rozwj nowych wyrobw i technologii, ktre zostan wykorzystane do znacznego ograniczenia liczby zatrudnionych w warunkach naraajcych na oddziaywanie czynnikw niebezpiecznych, szkodliwych i uciliwych dla zdrowia. Efektem ma by ograniczenie wypadkw przy pracy, chorb zawodowych i zwizanych z tym strat ekonomicznych i spoecznych.
                                       • 07.09.2010Telepraca: Pracodawcw zniechcaj mao precyzyjne przepisy bhp
                                        Interpelacja nr 16847 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie likwidacji barier rozwoju elastycznych form zatrudnienia
                                        • 07.09.2010Medycyna pracy: Pracodawcy RP nawouj do zmian
                                         Zwikszenie fachowego nadzoru nad lekarzami medycyny pracy i zmiana systemu zapoznawania lekarzy tej specjalnoci z zagroeniami na stanowiskach pracy – to postulaty Pracodawcw RP dotyczce zmian w systemie medycyny pracy. Wedug organizacji, projekty resortu zdrowia dotyczce funkcjonowania w firmach medycyny pracy mona streci zdaniem: Jeli pracodawcy bd paci wicej, to system by moe si poprawi.
                                         • 01.09.2010Ubir subowy bez logo jest przychodem pracownika
                                          Pytanie podatnika: Czy warto przekazanego pracownikowi stroju jest przychodem pracownika zgodnie z ustaw o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                                          • 09.07.2010PIP: Firmy zaniedbuj obowizek oceny ryzyka zawodowego
                                           Firmy zatrudniajce do 49 pracownikw zbyt czsto nie wywizuj si z obowizku dokonania oceny ryzyka zawodowego – poinformowaa Pastwowa Inspekcja Pracy. Nieprawidowoci w tym zakresie stanowiy ponad 90 proc. przypadkw uchybie odkrytych przez inspektorw w ubiegym roku. Stan bezpieczestwa pracy w maych zakadach produkcyjnych by gwnym tematem posiedzenia Rady Ochrony Pracy, ktra obradowaa w gmachu Sejmu. Przedstawiciel Gwnego Inspektoratu Pracy przedstawi dotychczasowe wyniki kontroli tych zakadw, jak rwnie prowadzone i planowane dziaania prewencyjne na rzecz ograniczania i eliminowania zagroe dla zdrowia i ycia w miejscu pracy.
                                           • 29.04.2010Pastwowa Inspekcja Pracy skontrolowaa Ministerstwo Finansw
                                            Interpelacja nr 14450 do ministra finansw w sprawie przypadkw amania praw pracowniczych w izbach i urzdach skarbowych
                                            • 29.04.2010Telepraca: Chtnych tylko jedenastu na stu
                                             Niemal 83 proc. Polakw syszao o telepracy, jednak ch wykonywania swoich obowizkw zawodowych wycznie na zasadach pracy zdanej deklaruje zaledwie 11 proc. respondentw – wynika z badania poziomu znajomoci i nastawienia do telepracy przeprowadzonego przez Polsk Agencj Rozwoju Przedsibiorczoci wsplnie z Instytutem Badawczym MillwardBrown SMG/KRC. Pozytywn zmian maj przynie dziaania realizowane w ramach projektu „Telepraca – nowa forma organizacji pracy w przedsibiorstwach”, ktry ma na celu popularyzacj zatrudnienia telepracownikw przez polskich przedsibiorcw.
                                             • 07.04.2010Wydatki na kurs prawa jazdy w kosztach firmy
                                              Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione na kurs prawa jazdy stanowi koszt uzyskania przychodu w wietle art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                                              • 26.02.2010Dostosowanie sanitariatw w ramach rodkw Funduszu Pracy
                                               Interpelacja nr 13608 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie moliwoci rozszerzenia koszyka refundowanych kosztw wyposaenia i doposaenia stanowiska pracy
                                               • 03.02.2010Jak prawidowo zalicza wydatki remontowe do KUP
                                                W sytuacji gdy wydatki remontowe zostay poniesione przed oddaniem rodka trwaego do uywania, a ich celem byo przystosowanie tego rodka do uywania, wydatki takie powinny by zaliczane do kosztw nabycia rodka trwaego, ktre zwikszaj warto pocztkow. Mog zatem wpywa na wysoko kosztw uzyskania przychodw, ale jedynie poprzez odpisy amortyzacyjne, a nie bezporednio – orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Opolu.
                                                • 22.12.2009PKPiR krok po kroku – odcinek 14
                                                 W tej czci omwienia zasad prowadzenia Podatkowej Ksigi Przychodw i Rozchodw w dalszym cigu przedstawiam dokumenty i ewidencje stanowice podstaw dokonywania zapisw w ksidze. W dzisiejszym odcinku o paragonach, dokumentach „Kasa przyjmie” i „Kasa wyda”, listach pac, dziennym zestawieniu sprzeday, miesicznym zestawieniu raportw dobowych oraz o nocie ksigowej.
                                                 • 04.12.2009Pastwo nie dofinansuje pracodawcw w zakresie organizacji szkole BHP
                                                  Interpelacja nr 11853 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie zmniejszenia liczby wypadkw podczas pracy
                                                  • 01.12.2009Orzecznictwo: Transakcje pomidzy podmiotami powizanymi

                                                   Z uzasadnienia: Wszystkie dokonane przez organy podatkowe ustalenia faktyczne s spjne i jednoznacznie dowodz, e dziaalno zarejestrowana na nazwisko maonki skarcego bya fikcyjna i zostaa zgoszona tylko w celu zwikszenia kosztw firmy skarcego (a przez to obnienia jego obcie podatkowych), a faktycznie wykonane w ramach niej czynnoci (na ktre wystawiono sporne faktury) wchodziy w istocie w zakres dziaalnoci prowadzonej przez skarcego. Powysze dodatkowo potwierdza okoliczno zlikwidowania dziaalnoci gospodarczej maonki skaracego z kocem 2006 r., tj. po wszczciu postpowania kontrolnego w firmie skarcego.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] nastpna strona »