Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bhp

 • 26.02.2013Telepraca dla bezrobotnych rodziców - nowe granty z Funduszu Pracy
  Pracodawcy lub jednoosobowi przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o wsparcie zatrudnienia w formie telepracy bezrobotnych rodziców, którzy powracają na rynek pracy – wynika z projektu założeń do nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia.
  • 21.02.2013Temperatura w miejscu pracy
   Interpelacja nr 12335 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie braku zaleceń bhp dotyczących maksymalnej temperatury w miejscu pracy
   • 04.01.2013Obowiązki pracodawcy zimą
    Główny Inspektor Pracy apeluje o przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa przy odśnieżaniu dachów oraz podczas wykonywania innych prac na wysokościach. Przypomina również o zimowych obowiązkach pracodawców.
    • 10.12.2012Usługi firmy małżonka w kosztach podatkowych
     Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług notarialnych. Moja żona również prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której świadczy na zlecenie innych podmiotów usługi związane z administracyjną obsługą biura. Zamierzam, na podstawie umowy cywilnoprawnej, zlecić jej wykonywanie usług na rzecz mojej kancelarii. Czy będę mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności wydatki na administracyjną obsługę biura kancelarii, wynikające z rachunków wystawionych przez żonę jako przedsiębiorcę, czyli przez firmę żony?
     • 28.11.2012PKPiR: Paragon za przejazd taksówką jako dowód poniesienia wydatku
      Zagadnienie, czy przejazd taksówką może być dokumentowany w podatkowej księdze przychodów i rozchodów paragonem z kasy fiskalnej, czy też konieczne jest posiadanie faktury lub rachunku wystawionego przez taksówkarza, budzi ciągłe kontrowersje. Działy księgowe podatników zwykle twierdzą, że paragon jest niewystarczającym dokumentem. Podatnicy uważają natomiast, że skoro ponieśli koszt i są w stanie udowodnić związek przyczynowo-skutkowy np. z osiągniętym przychodem, to należy ten koszt zaksięgować także na podstawie paragonu.
      • 27.11.2012Badania lekarskie i szkolenia bhp zatrudnionych na umowy cywilnoprawne
       Czy pracownik zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej musi odbyć badania lekarskie i szkolenie bhp?
       • 21.11.2012Dowód wewnętrzny jako potwierdzenie zakupu towaru
        Pytanie podatnika: Wnioskodawca część towarów przeznaczonych do sprzedaży będzie nabywał w sklepach, gdzie jedynym dostępnym dowodem sprzedaży będzie paragon. Na podstawie otrzymanego paragonu będzie przygotowywał dowód wewnętrzny. Tak przygotowany dokument (wraz z paragonem, będącym jego załącznikiem) zostanie oznaczony numerem kolejnym i podpisany przez Wnioskodawcę. Czy tak sporządzony dowód wewnętrzny może zostać uznany za dowód księgowy?
        • 24.10.2012Zwrot innych wydatków w podróży służbowej
         Pracownikowi w rozliczaniu podróży służbowej przysługuje zwrot kosztów nie tylko biletów za przejazd, noclegów czy diety. Rozporządzenie MPiPS w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, jak również analogiczne rozporządzenie w sprawie podróży zagranicznych, określając, zwrot jakich kosztów należy się pracownikowi z tytułu podróży służbowej, wymienia także zwrot kosztów „innych udokumentowanych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb” (§ 3 pkt 4 rozporządzenia w sprawie podróży krajowych oraz § 2 pkt 2 lit. c rozporządzenia w sprawie podróży zagranicznych).
         • 23.10.2012Przychody pracownika: Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
          Pytanie podatnika: Wnioskodawca posiada szereg stanowisk pracy, z których zajmowaniem wiąże się konieczność dostarczania pracownikom nieodpłatnie odzieży roboczej. Przy czym, pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej i z tego powodu postanowił, że wypłacać będzie środki pieniężne celem zapewnienia prania tej odzieży przez pracowników, tj. ryczałt brutto ustalany kwotowo, nie stanowiący równowartości poniesionych przez pracownika kosztów. Czy ww. świadczenie jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
          • 19.10.2012Szkolenia pracowników w kosztach firmy
           Pytanie podatnika: Wnioskodawca organizuje szkolenia wewnętrzne mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników, które są ściśle związane z wykonywanym zawodem i zakresem obowiązków. W związku z przeprowadzanymi szkoleniami pracodawca zapewnienia napoje, posiłki, noclegi dla pracowników podczas pobytu na takich szkoleniach. Wnioskodawca ponosi również koszty związane z podróżą służbową (tj. wydatki na noclegi, posiłki i dojazd), w sytuacji gdy szkolenia odbywają się poza miejscem pracy pracownika. Czy podatnik postępuje prawidłowo zaliczając wydatki na ww. szkolenia do kosztów uzyskania przychodów?
           • 17.10.2012Przychody pracownika: Zakwaterowanie podczas oddelegowania
            Z uzasadnienia: Przychodem poszczególnych pracowników spółki, realizujących projekty w ramach czasowej zmiany miejsca świadczenia pracy, będzie przypadająca na każdego z nich część ceny zakupu usługi z tytułu wynajmowanych miejsc noclegowych. Pracownicy ci uzyskają bowiem konkretną korzyść finansową w wysokości wartości zakupionej przez pracodawcę usługi przypadającej na każdego z nich, za którą nie muszą sami zapłacić, a mają pełne prawo z niej skorzystać.
            • 11.10.2012Zawieszenie wykonywanej działalności gospodarczej
             Zapytanie nr 1656 do ministra gospodarki w sprawie nowelizacji przepisów związanych z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej
             • 03.10.2012Umowa na zastępstwo
              Umowa na zastępstwo jest szczególną odmianą umowy zawieranej na czas określony. Jej specyfika polega na tym, że jest zawierana na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika zatrudnionego u danego pracodawcy. Umowa o pracę na zastępstwo nie stwarza więc silnej więzi pomiędzy stronami stosunku pracy. Z założenia ma ona bowiem służyć czasowemu (co nie oznacza, że chwilowemu) uzupełnieniu braków kadrowych w firmie spowodowanych nieobecnością stałych pracowników.
              • 26.09.2012Odpowiedzialność porządkowa pracowników
               Interpelacja nr 6374 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie gradacji kar porządkowych
               • 14.09.2012Zamówienia publiczne – nowelizacja poprawi sytuację podwykonawców
                Regulacje dotyczące podwykonawstwa w zamówieniach publicznych zostaną rozszerzone i doprecyzowane – wynika z projektu nowelizacji Prawa zamówień publicznych, przygotowanego przez Urząd Zamówień Publicznych. Zmiany wzmocnią m.in. ochronę praw podwykonawców i zapewnią większe bezpieczeństwo realizacji płatności za wykonane prace. Projekt czeka aktualnie na rozpatrzenie przez Radę Ministrów.
                • 28.08.2012Co dziesiąta firma korzysta z telepracy
                 Pięć lat temu do Kodeksu pracy wprowadzono telepracę. Obecnie, jak wynika z badań przeprowadzonych przez PKPP Lewiatan, z telepracowników korzysta jednak jedynie ok. 10% mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie Polski.
                 • 28.08.2012Praca w ciąży – podstawowe zasady
                  Czy, będąc w ciąży, mogę wykonywać wszelkie prace, czy są jakieś ograniczenia?
                  • 23.08.2012Apteczka w zakładzie pracy
                   Czy pracodawca ma obowiązek zapewnić apteczki w zakładzie pracy? Jeżeli tak, to jakie są szczegółowe zasady rozmieszczenia apteczek?
                   • 25.07.2012Szkodliwa praca w ciąży
                    Pytanie: Czy będąc w ciąży mogę wykonywać wszelkie prace, czy są jakieś ograniczenia?
                    • 10.07.2012Stres w miejscu pracy – metody walki
                     Zapobieganie niekorzystnym skutkom stresu w miejscu pracy wymaga prewencyjnego podejścia do niego i jego źródeł.
                     • 15.06.2012Rekrutacja pracowników: Nie można żądać zdjęcia i numeru telefonu
                      Interpelacja nr 4412 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie katalogu informacji, które pracodawca ma prawo uzyskać od kandydata do pracy
                      • 04.06.2012Kontrola legalności zatrudnienia
                       Interpelacja nr 4035 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie omijania przez pracodawców przepisów dotyczących zatrudniania na umowę o pracę
                       • 30.05.2012Dyscyplinarne rozwiązanie umowy z pracownikiem
                        Kodeks pracy ściśle określa sytuacje, kiedy dopuszczalna jest „dyscyplinarka”, czyli – poprawnie mówiąc - rozwiązanie umowy z pracownikiem bez wypowiedzenia. Jest to sformułowanie o tyle mylące, że pracownicy często w takich sytuacjach posługują się określeniem „otrzymałem wypowiedzenie”, mając na myśli pismo, informujące o rozwiązaniu umowy. Przepisy o „dyscyplinarce” znajdziemy w art. 52 i 53 Kodeksu pracy.
                        • 18.05.2012Przekazanie artykułów spożywczych a opodatkowanie VAT
                         Pytanie podatnika: Czy nieodpłatne przekazanie artykułów spożywczych należy opodatkować podatkiem należnym?
                         • 14.05.2012Powstanie obowiązku podatkowego od usług dodatkowych
                          Pytanie podatnika: Wnioskodawca dokonuje dostawy towarów (odzież robocza, artykuły BHP). Nabywcy mogą dodatkowo zlecić wykonanie na ich rzecz także innych usług związanych z kupowanym towarem (organizacja transportu - firma kurierska, wykonanie haftów i nadruków, przepakowanie towarów itp.). Usługi te związane są z określoną dostawą towarów oraz wykonywane są przez firmy zewnętrzne. Dokonując odsprzedaży ww. usług Wnioskodawca wystawia fakturę VAT, która jest wystawiana odrębnie w stosunku do faktury dokumentującej dostawę towarów. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od usług dodatkowych związanych z dostawą towarów?
                          • 10.05.2012Apteczka w zakładzie pracy
                           Pytanie: Czy pracodawca powinien zapewnić apteczki w zakładzie pracy? Jeżeli tak, to jakie są szczegółowe zasady rozmieszczenia apteczek?
                           • 18.04.2012Odliczenie VAT od zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika
                            Pytanie podatnika: Spółka zapewnia pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną. Jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach ww. profilaktycznej opieki wykażą potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora wówczas Spółka zapewnia takie okulary. Czy można odliczyć VAT z faktury za zakup okularów dla pracownika?
                            • 10.04.2012Przepisy blokują rozwój pracy tymczasowej
                             Złe przepisy blokują rozwój pracy tymczasowej w Polsce – twierdzi Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Organizacja wskazuje m.in. na ograniczenie do 18 miesięcy długości zatrudnienia oraz dyskryminację pracowników tymczasowych przy wyliczaniu wysokości zasiłku chorobowego.
                             • 05.04.2012Kontrola PIP u przedsiębiorcy
                              Interpelacja nr 2493 do ministra gospodarki w sprawie zmiany przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie kontroli
                              • 29.03.2012Koszty uzyskania przychodów: Świadczenie usług dla firmy małżonka
                               Pytanie podatnika: Czy wynagrodzenie (wynikające z rachunków) z tytułu świadczenia usług przez męża Wnioskodawczyni (prowadzącego własną, odrębną pozarolniczą działalność gospodarczą) na Jej rzecz (wykonującej odrębną, własną pozarolniczą działalność gospodarczą) - stanowi dla Niej koszty uzyskania przychodów z tytułu tej działalności i jako koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów pomniejsza przychody osiągane przez Wnioskodawczynię z prowadzonej działalności?
                               • 13.03.2012Badania lekarskie i szkolenia bhp zatrudnionych na umowy cywilnoprawne
                                Zgodnie z art. 304 § 1 Kodeksu Pracy, pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą.
                                • 27.02.2012Gruby dostaje książki od szefa
                                 - Dzień bez wizyty w gabinecie szefa dniem straconym - powiedział Gruby i poszedł piętro wyżej. - No, nareszcie, się kolega tak nie poświęca robocie, na kawę też trzeba znaleźć czas - radośnie powitał Grubego szef- Pani Kasiu, dwie kawy i nie ma mnie dla nikogo, chyba, że minister Mucha zadzwoni. - Co tam, panie kolego, jak tam? - zapytał szef jak zwykle niezwykle szczegółowo. - Walczymy szefie, wszystko pod kontrolą - odpowiedział Gruby jak zwykle niezwykle dokładnie.
                                 • 24.02.2012Polacy dobrze oceniają swoich pracodawców
                                  Co drugi polski pracownik uważa, że jego pracodawca udziela urlopów w pełnym wymiarze, a prawie połowa (45%) twierdzi, iż przestrzega przepisów BHP – wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut GfK Polonia. Polacy zazwyczaj gorzej oceniają natomiast innych pracodawców.
                                  • 23.02.2012Napoje dla pracowników a rozliczenie VAT
                                   Pytanie podatnika: Wnioskodawca ponosi koszty nabycia produktów spożywczych, takich jak: kawa, herbata, mleko, napoje chłodzące (woda mineralna, napoje, soki), cukier, słodycze. Zgodnie z przepisami BHP Spółka zapewnia pracownikom napoje, natomiast pozostałe art. spożywcze przekazywane są podczas zebrań zarządu, narad, spotkań z pracownikami oraz klientami/gośćmi w czasie pracy w siedzibie firmy. Nabyte artykuły są wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością opodatkowaną. Spółka odlicza podatek naliczony związany z zakupem artykułów będących przedmiotem wniosku. Czy w takiej sytuacji nieodpłatne przekazanie ww. artykułów spożywczych należy opodatkować podatkiem należnym?
                                   • 10.01.2012Kary porządkowe nakładane na pracownika
                                    Niewykonywanie przez pracownika obowiązków, wynikających z istniejącego pomiędzy nim a pracodawcą stosunku pracy, pociągać może za sobą różnego rodzaju skutki. Zależeć będą one od stopnia naruszenia i oceny skutków tego naruszenia dla zakładu pracy. Naruszenie obowiązków przez pracownika prowadzić może do zakończenia stosunku pracy.
                                    • 04.01.2012O możliwości palenia decyduje pracodawca
                                     Już od przeszło roku pracodawca nie ma obowiązku tworzenia palarni w miejscu pracy. Nie oznacza to jednak, że pracownik może palić w dowolnym miejscu na terenie należącym do firmy. – Obie strony muszą przestrzegać zasad BHP oraz kierować się rozsądkiem, aby nie doprowadzić do zagrożenia w miejscu pracy – przypomina Wioletta Żukowska, ekspert Pracodawców RP.
                                     • 27.12.2011Zmiany w Kodeksie pracy od 1 stycznia 2012 r.
                                      Z dniem 1 stycznia 2012 r. wchodzą w życie zmiany w Kodeksie pracy. W przyszłym roku wydłużeniu ulega wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Dłuższy będzie także okres do skorzystania z zaległego urlopu wypoczynkowego przez pracownika. Ponadto, pracodawca nie będzie już potrzebował opinii rzeczoznawcy ds. bhp przy budowie lub przebudowie obiektu z pomieszczeniami pracy.
                                      • 19.12.2011Telepraca dla bezrobotnych rodziców - nowe granty z Funduszu Pracy
                                       Pracodawcy lub jednoosobowi przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o wsparcie zatrudnienia w formie telepracy bezrobotnych rodziców, którzy powracają na rynek pracy – wynika z projektu założeń do nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia.
                                       • 19.12.2011Paragony za przejazd taksówkami w PKPiR
                                        Pytanie podatnika: Czy wydatki z tytułu przejazdu taksówką w mieście (poza miastem), w którym znajduje się siedziba firmy Wnioskodawcy, udokumentowane paragonami, mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, czy też muszą być udokumentowane fakturą lub rachunkiem?
                                        • 12.10.2011Komisja Trójstronna pracuje nad zmianami ws. telepracy
                                         Trwają rozmowy w zespole ds. prawa pracy i układów zbiorowych Komisji Trójstronnej nt. zmian w przepisach dotyczących telepracy. Według organizacji pracodawców, obecne regulacje hamują rozwój tego typu zatrudnienia, dlatego potrzebne jest inne podejście. Najwięcej problemów sprawiają aktualne przepisy BHP oraz ograniczony katalog stanowisk, które mogą być organizowane w formie telepracy.
                                         • 04.10.2011MPiPS szykuje zmianę przepisów BHP ws. promieniowania optycznego
                                          MPiPS szykuje zmianę przepisów BHP dotyczących pracy związanej z narażeniem pracownika na promieniowanie optyczne. Projektowane zmiany są zgodne z nowymi regulacjami Ministra Zdrowia; część laserów i lamp została uznana jako niegroźne dla pracowników – wynika z projektu rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie ws. bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne.
                                          • 07.09.2011Pracodawca może sprawdzić, czy pracownik jest pod wpływem narkotyków
                                           Coraz częściej pracownicy zażywają środki odurzające lub substancje psychotropowe. Obecne przepisy nie regulują jednak sposobu, zakresu i formy przeprowadzania badań na obecność narkotyków we krwi danego pracownika. W opinii Pracodawców RP, w takim przypadku należy stosować, w drodze analogii, przepisy dotyczące kontroli trzeźwości.
                                           • 10.08.2011Telepraca wciąż mało popularna w polskich firmach
                                            W 10% polskich przedsiębiorstw pracownicy są częściowo zatrudnieni w systemie telepracy, z kolei 3% firm zatrudnia pracowników tylko w tym systemie – wynika z badań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W krajach Europy Zachodniej w systemie telepracy zatrudnionych jest z kolei ok. 20% ogółu pracowników.
                                            • 26.07.2011Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracodawcy
                                             Przepisy Kodeksu pracy dają możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę nie tylko pracodawcy, ale także pracownikowi. Pracownik może skorzystać z tego prawa wówczas, gdy zostało wydane orzeczenie lekarskie, stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, zaś pracodawca nie przeniósł pracownika w terminie wskazanym w tym orzeczeniu do pracy odpowiedniej ze względu na jego stan zdrowia i kwalifikacje zawodowe, a także gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.
                                             • 04.07.2011Pracodawcy mogą badać trzeźwość pracowników
                                              Od 1 lipca 2011 r. pracodawcy mogą badać trzeźwość swych pracowników. To efekt wejścia w życie ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Obowiązujące wcześniej przepisy nie pozwalały na przeprowadzanie takich badań bez zgody pracownika. Wprowadzenie zmian pozytywnie oceniają przedsiębiorcy.
                                              • 20.06.2011ZUS: Ponad 6 mld złotych na renty wypadkowe w 2010 roku
                                               ZUS i Państwowa Inspekcja Pracy prowadzą trzecią edycję kampanii społecznej, poświęconej bezpieczeństwu w pracy. Hasło kampanii to „Szanuj życie! Bezpieczna praca na wysokości” – bo to właśnie przy pracach budowlanych najczęściej dochodzi do wypadków, i to tych najbardziej tragicznych.
                                               • 14.06.2011Zwolnienie dyscyplinarne – podstawowe zasady
                                                Dyscyplinarne zwolnienie pracownika możliwe jest w przypadku zaistnienia pewnych sytuacji wskazanych w przepisach Kodeksu pracy. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.
                                                • 25.05.2011Absurdalne przepisy hamują rozwój telepracy
                                                 Telepraca cieszy się zdecydowanie mniejszą popularnością w Polsce niż w innych krajach Europy. Jedynie 2% pracowników zatrudnionych jest w systemie telepracy, w zachodniej Europie – 15%. Negatywny wpływ na rozwój telepracy mają przede wszystkim regulacje prawne kodeksu pracy, które są nieprzystosowane do specyfiki tej formy zatrudnienia. Według Pracodawców RP, prawo powinno regulować tylko podstawowe kwestie związane z telepracą, szczegółowe zasady powinny być natomiast określone w umowie z danym telepracownikiem.
                                                 • 17.05.2011Telepraca – najważniejsze zasady
                                                  Telepraca to regularne wykonywanie obowiązków poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Środki tymi są rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
                                                  • 10.05.2011Umowa na zastępstwo
                                                   Umowa zawierana na czas zastępstwa nieobecnego pracownika nie stwarza silnej więzi pomiędzy stronami stosunku pracy. Z założenia ma ona służyć czasowemu (co nie oznacza, że chwilowemu) uzupełnieniu braków kadrowych w firmie spowodowanych nieobecnością stałych pracowników.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] następna strona »