Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bhp

 • 08.06.2015Badania lekarskie i szkolenia bhp przy umowie cywilnej
  Czy pracownik zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej musi odbyć badania lekarskie i szkolenie bhp?
  • 03.06.2015Badania lekarskie i szkolenia bhp przy umowie cywilnej
   Czy pracownik zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej musi odbyć badania lekarskie i szkolenie bhp?
   • 01.06.2015Kto musi przejść szkolenie bhp?
    Czy każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy musi odbyć szkolenie bhp?
    • 27.05.2015Szkolenie BHP pracownika tymczasowego
     Zapytanie nr 8161 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie konieczności przeprowadzenia badań wstępnych bhp dla pracowników tymczasowych
     • 21.05.2015Jakie prawa ma pracownica w ciąży?
      Czy będąc w ciąży można wykonywać wszelkie prace, czy są jakieś ograniczenia?
      • 15.05.2015Przepisy BHP – PIP proponuje zmianę regulacji
       W prawie co drugiej firmie, gdzie pracownicy eksploatują urządzenia energetyczne, dochodzi do nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – podaje Państwowa Inspekcja Pracy, która proponuje doprecyzowanie obecnych regulacji.
       • 04.03.2015Wstępne badania lekarskie - nowe zasady będą prowadziły do nadużyć?
        Interpelacja nr 30480 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wprowadzenia do Kodeksu pracy art. 229 § 11 pkt 2
        • 03.03.2015Odliczenie VAT z faktury za zakup okularów dla pracownika
         Pytanie podatnika: Spółka pokrywa koszt okularów do wysokości określonego limitu. W sytuacji, gdy faktura opiewa na kwotę wyższą niż limit, spółka zwraca jedynie wartość limitu, a różnicę pracownik pokrywa we własnym zakresie, natomiast w sytuacji gdy faktura opiewa na kwotę niższą niż limit, spółka zwraca wydatki do wysokości kwoty brutto z faktury. Czy można odliczyć VAT z faktury wystawionej na spółkę, a dotyczącej zakupu okularów dla pracownika? Czy spółka ma obowiązek wykazać podatek należny w związku z przekazaniem okularów pracownikowi?
         • 17.02.2015Wynagrodzenie minimalne dla pracowników delegowanych - ważny wyrok TS UE
          Wysłani do pracy poza granicę państwa Polacy mogą liczyć na płacę minimalną, której wysokość określają zagraniczne układy zbiorowe pracy kraju przyjmującego – wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE). Trybunał wydał korzystne orzeczenie dla pracowników pracujących przy budowie elektrowni atomowej w Finlandii.
          • 16.02.2015Wynagrodzenie minimalne dla pracowników delegowanych – ważny wyrok TS UE
           Wysłani do pracy poza granicę państwa Polacy mogą liczyć na płacę minimalną, której wysokość określają zagraniczne układy zbiorowe pracy kraju przyjmującego – wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE). Trybunał wydał korzystne orzeczenie dla pracowników pracujących przy budowie elektrowni atomowej w Finlandii.
           • 08.01.2015Bezpieczeństwo pracy zimą. Obowiązki pracodawcy
            Pracodawcy mają obowiązek przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa przy odśnieżaniu dachów oraz zapewnienia odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach pracy.
            • 08.12.2014PIP skontroluje blisko 90 tys. podmiotów
             W przyszłym roku Państwowa Inspekcja Pracy zamierza skontrolować ok. 88 tys. podmiotów. Nacisk położony zostanie m.in. na zatrudnianie pracowników sklepów wielkopowierzchniowych i agencji ochrony. Inspektorzy zajmą się też np. zatrudnianiem pracowników tymczasowych oraz wypłatami wynagrodzeń.
             • 05.12.2014PIP skontroluje blisko 90 tys. podmiotów
              W przyszłym roku Państwowa Inspekcja Pracy zamierza skontrolować ok. 88 tys. podmiotów. Nacisk położony zostanie m.in. na zatrudnianie pracowników sklepów wielkopowierzchniowych i agencji ochrony. Inspektorzy zajmą się też np. zatrudnianiem pracowników tymczasowych oraz wypłatami wynagrodzeń.
              • 25.11.2014Usługi otrzymane od firmy współmałżonka jako koszt podatkowy
               Pytanie podatnika: Czy do celów odrębnej działalności gospodarczej Wnioskodawca może korzystać z firmowych samochodów żony na zasadzie odpłatnych usług transportowych udokumentowanych fakturą, a wynagrodzenie poniesione na podstawie otrzymanej od firmy żony faktury za usługi transportowe stanowić będzie u Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu i podstawę odliczenia podatku od towarów i usług?
               • 18.11.2014Data zawarcia umowy o pracę: Luka w Kodeksie pracy sprzyja oszustom
                Interpelacja nr 28295 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie art. 29 Kodeksu pracy, który pozwala zawrzeć pisemną umowę z pracownikiem w dniu podjęcia przez niego pracy
                • 04.11.2014Kiedy pracownik musi odbyć szkolenie bhp?
                 Przepisy stanowią, iż pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
                 • 03.11.2014Kiedy pracownik musi odbyć szkolenie bhp?
                  Przepisy stanowią, iż pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
                  • 02.10.2014Dodatkowe badania pracowników w kosztach podatkowych
                   Pytanie podatnika: Czy w przypadku przeprowadzenia dodatkowych jednorazowych badań krwi dla pracowników oraz sfinansowania ich w pełnej wysokości przez pracodawcę, Wnioskodawca może uznać poniesione koszty jako koszt uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
                   • 26.09.2014Zwolnienie podatkowe na świadczenia rzeczowe BHP
                    Pytanie: Zgodnie z zapisami, zawartymi w regulaminie pracy, pracownikom przysługują środki higieny osobistej i herbata. Środki higieny osobistej (mydło ręcznik, pasta bhp, proszek do prania) wydawane są pracownikom 2 razy w roku na koniec każdego półrocza, herbata wydawana jest pracownikom raz na rok na koniec I kwartału za dany rok kalendarzowy. Jakie są skutki podatkowe wydania pracownikom środków higieny osobistej oraz herbaty?
                    • 25.09.2014Opodatkowanie ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej i umundurowania
                     Pytanie podatnika: Czy wypłacany pracownikom na podstawie art. 2379 Kodeksu pracy, ekwiwalent pieniężny z tytułu zwrotu kosztów prania odzieży roboczej i umundurowania, poniesionych przez pracownika, jest przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych czy też ww. ekwiwalent jest zwolniony z opodatkowania?
                     • 14.07.2014Śmierć pracownika, przepisy BHP a odpowiedzialność karna członka zarządu
                      Czy członek zarządu dużego zakładu produkcyjnego, może ponosić odpowiedzialność karną za śmierć pracownika? Okazuje się, że osobom kierującym pracą innych osób, może być w takiej sytuacji postawiony zarzut niedopełnienia obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy w podległym zakładzie. Wsparciem w takiej sytuacji może być ubezpieczenie D&O (Directors & Officers), które obejmuje władze spółki.
                      • 07.07.2014Ubezpieczenie D&O - kto jest objęty ochroną?
                       Polisa D&O obejmować może szerokie grono ubezpieczonych, a do jej głównych adresatów należy zaliczyć członków zarządu. Są to osoby, które bezsprzecznie ponoszą odpowiedzialność za zarządzanie firmą. Liczne przepisy określają np. odpowiedzialność zarządu w stosunku do szkód wyrządzonych spółce, wierzycielom spółki, czy odpowiedzialność za prawidłowość dokumentacji w przypadku oferowania papierów wartościowych.
                       • 22.05.2014ABC BHP: Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
                        Pomieszczenie higieniczno-sanitarne to, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów bhp: szatnie, umywalnie, ustępy, pomieszczenia z natryskami, pomieszczenia higieny osobistej kobiet, jadalnie (z wyjątkiem stołówek), pomieszczenia służące do schronienia się przed zimnem oraz pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia, odpylania odzieży roboczej lub ochronnej.
                        • 21.05.2014ABC BHP: Odzież i obuwie robocze oraz środki higieny osobistej
                         Pracodawca musi dostarczyć pracownikowi odzież i obuwie robocze w dwóch przypadkach: gdy odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, gdy występują szczególne wymogi technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.
                         • 20.05.2014Podatki 2015: Zmiany w ustawie o urzędach i izbach skarbowych
                          Część procesów pomocniczych realizowanych przez administrację podatkową zostanie skonsolidowana na poziomie województw – wynika z projektu nowelizacji ustawy o urzędach i izbach skarbowych, opublikowanego w poniedziałek przez resort finansów. Projektodawca zapewnia, że nie ma zamiaru zmniejszać liczby urzędów skarbowych.
                          • 20.05.2014Podatki 2015: Zmiany w ustawie o urzędach i izbach skarbowych
                           Część procesów pomocniczych realizowanych przez administrację podatkową zostanie skonsolidowana na poziomie województw – wynika z projektu nowelizacji ustawy o urzędach i izbach skarbowych, opublikowanego w poniedziałek przez resort finansów. Projektodawca zapewnia, że nie ma zamiaru zmniejszać liczby urzędów skarbowych.
                           • 16.04.2014Dokument celny z błędami a termin odliczenia VAT od importu towarów
                            Pytanie podatnika: W którym miesiącu przysługuje firmie prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu zaimportowanych towarów? W miesiącu otrzymania dokumentu celnego (PZC) oraz dwóch kolejnych, czy też dopiero w miesiącu otrzymania decyzji z Urzędu Celnego? Jeżeli prawo do odliczenia podatku ma przysługiwać dopiero w momencie otrzymania decyzji, to dotyczy to całego dokumentu celnego, czy tylko pozycji w których stwierdzono błędy?
                            • 13.03.2014Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i ochronnej a PIT
                             Wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej z uwagi na fakt, że ekwiwalent ten został przyznany zgodnie z przepisami bhp, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym pracodawca jako płatnik nie jest obowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od tych świadczeń – wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 16 stycznia 2014 r., sygn. ILPB1/415-1162/13-2/TW.
                             • 12.03.2014Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i ochronnej a PIT
                              Wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej z uwagi na fakt, że ekwiwalent ten został przyznany zgodnie z przepisami bhp, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym pracodawca jako płatnik nie jest obowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od tych świadczeń – wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 16 stycznia 2014 r., sygn. ILPB1/415-1162/13-2/TW.
                              • 20.02.2014WSA: Nadpłata PIT pracownika nie dla pracodawcy
                               Z uzasadnienia: Nadpłata w podatku, w przypadku płatnika lub inkasenta, dotyczy jedynie tych przypadków w których dochodzi do uszczerbku majątku u płatnika łub inkasenta, na skutek zapłacenia należnego świadczenia w większej wysokości od tej w której zostało pobrane i winno być uiszczone zgodnie z przepisami na rzecz wierzyciela; jeżeli bowiem wadliwość ich postępowania prowadzi do uszczuplenia majątku podatnika na skutek spełnienia przez niego nienależnego świadczenia (lub wysokości większej od należnej) w następstwie błędnego obliczenia, pobrania oraz odprowadzenia podatku, nadpłata powstaje u podatnika, który w takim przypadku jest jedynym podmiotem uprawianym do jej zwrotu.
                               • 23.01.2014Obowiązki pracodawcy w okresie zimowym
                                Sorry, ale taki mamy klimat – tłumaczy wicepremier Bieńkowska. Takie wyjaśnienie nie zwalnia jednak pracodawców z dodatkowych obowiązków związanych z zimową aurą. Główny Inspektor Pracy apeluje o przestrzeganie przepisów. Poznajmy zimowe obowiązki pracodawców.
                                • 03.01.2014Odliczenie VAT od okularów dla pracownika
                                 Zapytanie nr 5036 do ministra finansów w sprawie wątpliwości, które budzi odliczenie podatku VAT od zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika
                                 • 09.12.2013Podróże służbowe: Wysokość diety przy częściowo odpłatnych posiłkach
                                  Pytanie podatnika: Czy w przypadku rozliczania podróży służbowych pracowników budowlanych, wypłata pełnej diety (100%) w wysokości określonej rozporządzeniem w sprawie podróży służbowych korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 16 (jeżeli chodzi o przychód pracowników) jeśli pracodawca zapewniałby pracownikom inne niż profilaktyczne posiłki, ale w części płatne przez pracownika (np. 5%)?
                                  • 25.11.2013Zatrudnianie młodocianych. Pracodawcy masowo łamią prawo
                                   Pracodawcy zatrudniający młodocianych pracowników masowo naruszają przepisy – wynika z pokontrolnych informacji przedstawionych przez Państwową Inspekcję Pracy. W 2012 r. inspektorzy skontrolowali pod kątem zatrudniania młodocianych osób 884 pracodawców. W efekcie wydano ponad 4000 decyzji i wniosków nakazujących usunięcie uchybień i nieprawidłowości.
                                   • 22.11.2013Zapewnienie pracownikom okularów korekcyjnych przed upływem terminu badań okresowych a PIT
                                    Pytanie podatnika: Czy, gdy pracownik zwraca się do pracodawcy z prośbą o skierowanie na badania przed upływem terminu badań okresowych (np. w przypadku pogorszenia wzroku) a lekarz w wyniku przeprowadzonego badania wskażę potrzebę ich stosowania lub wymiany dotychczas stosowanych okularów na inne, to czy koszty badań oraz refundacja za okulary stanowią przychód pracownika, który należy opodatkować podatkiem dochodowym?
                                    • 21.11.2013Zwolnienie z PIT ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej
                                     Pytanie podatnika: Wnioskodawca jako pracodawca jest zobowiązany nieodpłatnie dostarczyć odzież i obuwie robocze pracownikom wykonującym prace związane z bezpośrednią obsługa maszyn i urządzeń technicznych oraz prace powodujące brudzenie odzieży roboczej. Pranie odzieży i obuwia dokonywane jest przez pracowników we własnym zakresie. Pracownicy otrzymują za te czynności ekwiwalent pieniężny w kwocie 30 zł na miesiąc. Czy ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej korzysta ze zwolnienia z opodatkowania? Czy Wnioskodawca jako płatnik jest zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
                                     • 31.10.2013Szkolenia bhp dla pracowników
                                      Czy każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy musi odbyć szkolenie bhp?
                                      • 16.10.2013Podróże służbowe: Posiłek profilaktyczny a wysokość diety
                                       Pytanie podatnika: Czy wypłata diety pracownikowi z tytułu wyjazdu służbowego do wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej - bez uwzględnienia obniżki diety o 30% z tytułu obowiązku zapewnienia posiłki profilaktycznego - korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                       • 09.10.2013Ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży i obuwia roboczego a PIT
                                        Pytanie podatnika: W związku z brakiem możliwości zapewnienia prania i konserwacji odzieży roboczej przez Wnioskodawcę (pracodawcę), czynności te będą wykonywane przez pracownika za jego zgodą. Wnioskodawca zobowiązany jest wypłacić pracownikom ekwiwalent pieniężny będący rekompensatą poniesionych przez nich kosztów. Czy Wnioskodawca będzie mógł nieopodatkowywać podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłacanych ekwiwalentów za pranie i konserwację odzieży i obuwia roboczego?
                                        • 26.09.2013Kwalifikacje osób wykonujących zadania służby BHP
                                         Interpelacja nr 19598 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów dotyczących powierzenia wykonywania zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy
                                         • 19.09.2013Nieodpłatna dostawa towarów i świadczenie usług a VAT
                                          Pytanie podatnika: Czy udostępnienie artykułów spożywczych należy traktować jako nieodpłatne przekazanie lub zużycie towarów na potrzeby osobiste pracowników lub kontrahentów, a w przypadku usługi cateringowej lub gastronomicznej jako nieodpłatne świadczenie usług na potrzeby osobiste pracowników, kontrahentów lub jako inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika?
                                          • 09.09.2013Ograniczenia pracy w ciąży
                                           Czy będąc w ciąży mogę wykonywać wszelkie prace, czy są jakieś ograniczenia?
                                           • 30.08.2013Świadczenia BHP a przychód pracownika
                                            Zwolnione z podatku są świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Ulga ta dotyczy jednak tylko tych świadczeń, których zasady przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub wydanych na ich podstawie rozporządzeń.
                                            • 08.08.2013Okresowe szkolenie bhp
                                             Co ile lat pracownik zatrudniony na stanowisku kasjer – sprzedawca musi przechodzić szkolenie okresowe bhp?
                                             • 14.06.2013VAT: Ulga na złe długi w przypadku dłużnika w upadłości
                                              Interpelacja nr 16409 do ministra gospodarki w sprawie ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce
                                              • 31.05.2013Refundacja wynagrodzeń i składek ZUS pracowników młodocianych
                                               Interpelacja nr 16426 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zaprzestania od 2014 r. refundowania wynagrodzeń i składek ZUS młodocianych uczniów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
                                               • 20.03.2013Podatkowe skutki finansowania zleceniobiorcy badań z zakresu medycyny pracy
                                                Umowa zlecenia jest regulowana przepisami ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93, z późn. zm.). Niekiedy jednak mogą mieć do niej zastosowanie przepisy ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94, z późn. zm., dalej: K.p.). I tak, na podstawie art. 304 § 1 K.p. pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy (...) osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą.
                                                • 13.03.2013Badania lekarskie i szczepienia związane z delegacją a PIT pracownika
                                                 Zwrot kosztów prywatnej wizyty lekarskiej, szczepień oraz leków, które podatnik jako pracodawca refunduje pracownikowi wyjeżdżającemu w podróż służbową, stanowi dla tego pracownika przychód ze stosunku pracy, który nie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego – wyjaśnił dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 1 marca 2013 r., sygn. IPPB4/415-951/12-4/MP.
                                                 • 13.03.2013Koszty uzyskania przychodów: Kupony na posiłki profilaktyczne dla pracowników
                                                  Pytanie podatnika: Spółka rozważa nabywanie dla swoich pracowników kuponów żywieniowych na posiłki profilaktyczne. Wnioskodawca prowadzi działalność usługową dla górnictwa. Jego pracownicy wykonują pracę pod ziemią w szczególnych warunkach. Kupony żywieniowe na posiłki profilaktyczne na jednego pracownika opiewałyby na kwotę około 200 zł miesięcznie. Czy kupony żywieniowe na posiłki profilaktyczne są kosztem uzyskania przychodu pracodawcy?
                                                  • 07.03.2013Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej a PIT
                                                   Jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te mogą być wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika. Sprawdźmy, czy wypłacony ekwiwalent podlega opodatkowaniu PIT.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] następna strona »