Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podstawa wymiaru urlopu wypoczynkowego

 • 29.06.2020Tarcza 4.0. Jakie nowe rozwizania dotycz pracodawców i pracowników
  W okresie epidemii wprowadzono tymczasowe rozwizania dotyczce organizacji pracy i relacji pracodawca – pracownik. Sprawd, co Tarcza 4.0 moe zmieni w twojej firmie. Przepisy o którym mowa to ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsibiorcom dotknitym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postpowaniu o zatwierdzenie ukadu w zwizku z wystpieniem COVID-19, która wesza w ycie 24 czerwca 2020 r.
  • 26.06.2020Tarcza 4.0. Jakie nowe rozwizania dotycz pracodawców i pracowników
   W okresie epidemii wprowadzono tymczasowe rozwizania dotyczce organizacji pracy i relacji pracodawca – pracownik. Sprawd, co Tarcza 4.0 moe zmieni w twojej firmie. Przepisy o którym mowa to ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsibiorcom dotknitym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postpowaniu o zatwierdzenie ukadu w zwizku z wystpieniem COVID-19, która wesza w ycie 24 czerwca 2020 r.
   • 27.05.20201 czerwca mija termin przekazania I raty odpisu na ZFS
    Pracodawca tworzcy Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych ma obowizek do koca maja danego roku do wpacenia co najmniej 75% równowartoci odpisów podstawowych na wyodrbniony rachunek bankowy ZFS. Z uwagi na to, e 31 maja w tym roku przypada na dzie ustawowo wolny od pracy (niedziela), termin ten przesuwa si na 1 czerwca.
    • 26.05.20201 czerwca mija termin przekazania I raty odpisu na ZFS
     Pracodawca tworzcy Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych ma obowizek do koca maja danego roku do wpacenia co najmniej 75% równowartoci odpisów podstawowych na wyodrbniony rachunek bankowy ZFS. Z uwagi na to, e 31 maja w tym roku przypada na dzie ustawowo wolny od pracy (niedziela), termin ten przesuwa si na 1 czerwca.
     • 25.02.2020Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych: Wyszy odpis w 2020 r.
      W tym roku, zgodnie z ustaw z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwizaniach sucych realizacji ustawy budetowej na rok 2020 (Dz.U. poz. 278), znacznie wzrosa podstawa naliczania odpisów na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych. Od 1 stycznia 2020 r. przy jej obliczaniu naley bowiem stosowa przecitne miesiczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, w drugim póroczu 2018 r. ogoszone przez Prezesa GUS, tj. 4134,02 z. Dla porównania, do koca lipca 2019 r. stosowana bya kwota przecitnego miesicznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z drugiego pórocza 2013 r. w kwocie 3278,14 z, natomiast od 1 sierpnia 2019 r. - kwota przecitnego miesicznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z drugiego pórocza 2014 r., które wynioso 3389,90 z.
      • 24.02.2020Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych: Wyszy odpis w 2020 r.
       W tym roku, zgodnie z ustaw z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwizaniach sucych realizacji ustawy budetowej na rok 2020 (Dz.U. poz. 278), znacznie wzrosa podstawa naliczania odpisów na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych. Od 1 stycznia 2020 r. przy jej obliczaniu naley bowiem stosowa przecitne miesiczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, w drugim póroczu 2018 r. ogoszone przez Prezesa GUS, tj. 4134,02 z. Dla porównania, do koca lipca 2019 r. stosowana bya kwota przecitnego miesicznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z drugiego pórocza 2013 r. w kwocie 3278,14 z, natomiast od 1 sierpnia 2019 r. - kwota przecitnego miesicznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z drugiego pórocza 2014 r., które wynioso 3389,90 z.
       • 30.01.2020Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych w 2020 r.
        Zakadowy fundusz wiadcze socjalnych tworz pracodawcy zatrudniajcy wedug stanu na dzie 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pene etaty. Pracodawcy zatrudniajcy wedug stanu na dzie 1 stycznia danego roku, co najmniej 20 i mniej ni 50 pracowników w przeliczeniu na pene etaty, tworz zakadowy fundusz wiadcze socjalnych na wniosek zakadowej organizacji zwizkowej.
        • 17.01.2020Uzyskanie prawa do zasiku chorobowego w przykadach
         Zakad Ubezpiecze Spoecznych udostpni ostatnio zaktualizowany komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa. Publikujemy dzisiaj cz tego opracowania, powicon zasadom, na jakich pracownik uzyskuje prawo do zasiku chorobowego.
         • 23.05.2019Jak prawidowo ustali podstaw wymiaru zasiku chorobowego - cz. 1
          Zakad Ubezpiecze Spoecznych udostpni zaktualizowany do biecego stanu prawnego komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa, wyjaniajc szczegóowo i na przykadach wybrane kwestie dotyczce poszczególnych rodzajów wiadcze. Rozpoczynamy publikacj ilustrowanej przykadami czci, powiconej ustaleniu podstawy wymiaru zasiku chorobowego i pozostaych zasików dla pracowników.
          • 23.04.2019Prawo do zasiku chorobowego
           Zasady ustalania prawa do zasików, ich wysoko oraz zasady wypaty dla osób podlegajcych ubezpieczeniu chorobowemu okrela ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa.
           • 19.04.2019Prawo do zasiku chorobowego
            Zasady ustalania prawa do zasików, ich wysoko oraz zasady wypaty dla osób podlegajcych ubezpieczeniu chorobowemu okrela ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa.
            • 12.02.2019Skadki ZUS 2019: Fundusz Pracy i Solidarnociowy Fundusz Wsparcia Osób Niepenosprawnych
             Obowizek opacania skadek na Solidarnociowy Fundusz Wsparcia Osób Niepenosprawnych (SFWON) zosta wprowadzony od 1 stycznia 2019 r. Patnik zobowizany do opacania skadek na Fundusz Pracy, poczwszy od rozlicze za stycze 2019 r. opaca je razem ze skadkami na SFWON (których wysoko wynosi 0,15%) w cznej wysokoci 2,45% podstawy ich wymiaru, która w obu przypadkach jest taka sama.
             • 11.02.2019Skadki ZUS 2019: Fundusz Pracy i Solidarnociowy Fundusz Wsparcia Osób Niepenosprawnych
              Obowizek opacania skadek na Solidarnociowy Fundusz Wsparcia Osób Niepenosprawnych (SFWON) zosta wprowadzony od 1 stycznia 2019 r. Patnik zobowizany do opacania skadek na Fundusz Pracy, poczwszy od rozlicze za stycze 2019 r. opaca je razem ze skadkami na SFWON (których wysoko wynosi 0,15%) w cznej wysokoci 2,45% podstawy ich wymiaru, która w obu przypadkach jest taka sama.
              • 12.09.2018Zmiana iloci dni przysugujcego urlopu w trakcie roku
               Pytanie: W jaki sposób ustali wymiar urlopu, jeli w trakcie roku pracownik nabywa prawo do wikszej iloci dni urlopu wypoczynkowego?
               • 11.09.2018Zmiana iloci dni przysugujcego urlopu w trakcie roku
                Pytanie: W jaki sposób ustali wymiar urlopu, jeli w trakcie roku pracownik nabywa prawo do wikszej iloci dni urlopu wypoczynkowego?
                • 31.07.2018Podstawa wymiaru skadek ZUS osób na urlopach wychowawczych
                 Dla osób, które przebywaj na urlopach wychowawczych, podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe stanowi kwota 60% prognozowanego przecitnego wynagrodzenia miesicznego. Jednoczenie podstawa ta nie moe by wysza ni przecitne miesiczne wynagrodzenie wypacone za 12 miesicy poprzedzajcych urlop wychowawczy i nie moe by nisza ni 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.
                 • 30.07.2018Podstawa wymiaru skadek ZUS osób na urlopach wychowawczych
                  Dla osób, które przebywaj na urlopach wychowawczych, podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe stanowi kwota 60% prognozowanego przecitnego wynagrodzenia miesicznego. Jednoczenie podstawa ta nie moe by wysza ni przecitne miesiczne wynagrodzenie wypacone za 12 miesicy poprzedzajcych urlop wychowawczy i nie moe by nisza ni 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.
                  • 22.02.2018Poradniki ZUS: Zasady opacania skadek na Fundusz Pracy z przykadami
                   Zakad Ubezpiecze Spoecznych udostpnia okresowo aktualizowane poradniki dotyczce realizowania obowizków zwizanych z opacaniem skadek na ubezpieczenia, ilustrujc je praktycznymi przykadami. Dzisiaj publikujemy poradnik, powicony opacaniu skadek na Fundusz Pracy.
                   • 19.01.2018Ustalanie podstawy wymiaru zasików w przykadach
                    Prawidowe ustalenie podstawy wymiaru zasików to skomplikowane zadanie, a pracownicy wyliczajcy wynagrodzenia powicaj wiele czasu, aby przeprowadzi rachunki w nie cakiem typowych sytuacjach. ZUS, w komentarzu do ustawy o wiadczeniach pieninych szczegóowo i na przykadach wyjania zasady ustalenia tych zasików.
                    • 04.05.2017Ustalanie podstawy wymiaru skadek pracownikw delegowanych za granic po zmianach
                     W rozporzdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegóowych zasad ustalania podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od 1.10.2016 r. obowizuj zmiany dotyczce podstawy wymiaru skadek pracowników zatrudnionych za granic u polskich pracodawców. Przypominamy dzisiaj wyjanienia Zakadu Ubezpiecze Spoecznych opracowane w zwizku z t zmian.
                     • 07.11.2016Podstawa wymiaru skadek pracowników delegowanych od 1 padziernika 2016 r.
                      Podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytuu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wyczeniem:  wynagrodzenia za czas niezdolnoci do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w zwizku z chorob zakan,  zasików z ubezpiecze spoecznych.[1]
                      • 25.10.2013Podstawa naliczenia skadek ZUS oddelegowanych pracownikw
                       W przypadku, gdy praca za granic jest wykonywana przez cz miesica zastosowanie bdzie mia art. 18 ust. 9 ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych, zgodnie z ktrym za miesic, w ktrym nastpio odpowiednio objcie ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi lub ich ustanie i jeeli trway one tytko przez cz miesica, kwot najniszej podstawy wymiaru skadek zmniejsza si proporcjonalnie dzielc j przez liczb dni kalendarzowych tego miesica i mnoc przez liczb dni podlegania ubezpieczeniu. Do dni pobytu nie wlicza si dniu urlopu bezpatnego pracownika.
                       • 04.10.2013Kontrakt menederski a podatek od towarw i usug
                        Z uzasadnienia: Zwaywszy na wskazane aspekty prowadzonej przez menedera dziaalnoci gospodarczej, w ramach ktrej zawar on ze spk, w ktrej peni rwnoczenie funkcj czonka zarzdu, kontrakt menederski o wiadczenie usug w zakresie zarzdzania, przewidujcy zarwno brak podporzdkowania wobec spki, jak i ponoszenie penej odpowiedzialnoci za podejmowane przez siebie dziaania, naley skonstatowa, e stosunek prawny czcy wnioskodawc ze spk nie nosi cech waciwych zarwno stosunkowi pracy, jak i stosunkowi do niego zblionemu, co uniemoliwia zastosowanie wyczenia z VAT do kontraktu.
                        • 16.11.2012Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – zasady ustalania
                         Wedug jakich zasad oblicza si wysoko ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy? Czy takie same zasady odnosz si do pracownikw niepenoetatowych?
                         • 06.08.2012Sta urlopowy: Nie tylko wiadectwa pracy
                          Na podstawie art. 154 Kodeksu Pracy, wymiar urlopu pracownika jest uzaleniony cile od okresw zatrudnienia. Kodeks Pracy nakazuje wliczanie do tych „urlopowych” okresw zatrudnienia rwnie okrelony okres czasu z tytuu ukoczenia szkoy (zawodowej, liceum, policealnej lub wyszej). Std te pracownicy, w celu wyliczenia stau urlopowego, doczaj do swoich dokumentw wiadectwa pracy oraz dyplomy z ukoczonych szk. Okazuje si, e jest wiele innych przypadkw, poza wymienionymi w art. 154 i 155 K.p., ktre naley wlicza pracownikom do stau urlopowego. Oto przegld takich sytuacji, wraz z podstaw prawn.
                          • 29.03.2012Urlop wychowawczy a podstawa wymiaru skadek ZUS
                           Od 1 stycznia 2012 r. podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osb przebywajcych na urlopach wychowawczych stanowi kwota przecitnego miesicznego wynagrodzenia wypaconego za okres 12 miesicy kalendarzowych poprzedzajcych urlop. Ustalona podstawa nie moe by jednak wysza ni kwota 60% przecitnego miesicznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (za stycze i luty 2012 r. nie moga by wysza ni 2.049,60 z, natomiast za marzec, kwiecie i maj nie moe by wysza ni 2.152,05 z).
                           • 02.02.2012PIT 2011: Dochody zagraniczne
                            Uzyskujc dochody z tytuu pracy najemnej wykonywanej za granic, w wikszoci przypadkw naley rozliczy si z nich take w Polsce. Naley o tym pamita szczeglnie obecnie, gdy wiele osb majcych miejsce zamieszkania w Polsce podejmuje prac za granic.
                            • 25.02.2011Podstawa wymiaru zasikw przysugujcych ubezpieczonym bdcym pracownikami
                             Podstaw wymiaru zasiku chorobowego stanowi przecitne miesiczne wynagrodzenie wypacone pracownikowi za okres 12 miesicy kalendarzowych poprzedzajcych miesic, w ktrym powstaa niezdolno do pracy. Podstawa wymiaru moe by ustalana z okresu krtszego w szczeglnych przypadkach, ktre s omwione niej.
                             • 24.07.2009Zatrudnienie opiekunki przez osob prywatn
                              Pytanie: Czy jako osoba fizyczna, ktra nie prowadzi dziaalnoci gospodarczej, mog zatrudni na podstawie umowy o prac opiekunk dla mojej mamy? Jeli tak, to czy od takiej umowy bd miaa obowizek opaca podatek, skadki ZUS?
                              • 13.05.2009Rozwizanie umowy z winy pracodawcy
                               Pytanie: Firma, w ktrej pracuj od 2 lat, prowadzi tzw. pogotowie komputerowe – usugi komputerowe w siedzibie klienta. Mam stae godziny pracy i stae miesiczne wynagrodzenie. Za dyury telefoniczne poza godzinami pracy otrzymuj premi, ktrej wypata nastpuje dopiero, gdy klient ureguluje rachunek za usugi. Z wypat wynagrodzenia te bywa rnie. Z tego powodu chciabym wypowiedzie umow o prac, ale jednoczenie mam wiadomo, e przez 3 miesice nie otrzymam zasiku dla bezrobotnych. Syszaem o art. 55 § 11 Kodeksu pracy. Jednak nie mam pewnoci, czy w moim przypadku ma on zastosowanie.
                               • 16.05.2008wiadczenie urlopowe
                                Pytanie: Czy wypacone osobie zatrudnionej w niepenym etacie wiadczenie urlopowe w wysokoci takiej samej, jak pracownikom penoetatowym podlega skadkom na ubezpieczenia spoeczne?
                                • 17.03.2008Zmiana rozkadu czasu pracy pracownicy w ciy
                                 Pytanie: W jaki sposb naley zmieni rozkad czasu pracy pracownicy zatrudnionej w rwnowanym czasie pracy, ktra dostarczya zawiadczenie o ciy?
                                 • 07.01.2008Obliczenie wynagrodzenia za czas przerwy przy przerywanym czasie pracy
                                  Pytanie: Czy przerwa w przerywanym czasie pracy jest w jaki sposb rekompensowana pracownikowi?
                                  • 27.11.2007Skadki na ubezpieczenie spoeczne osb zatrudnionych sezonowo w krajach UE
                                   Interpelacja nr 6486 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie obowizkw ubezpieczeniowych zwizanych z zatrudnianiem w pracach sezonowych w krajach czonkowskich Unii Europejskiej
                                   • 12.11.2007Zadaniowy czas pracy — pracownik choruje
                                    Pytanie: Czy choroba pracownika wpywa na wymiar zada w zadaniowym czasie pracy?
                                    • 25.06.2007Podstawa wymiaru zasiku i urlop wypoczynkowy
                                     Pytanie: Jak wpywa na wysoko podstawy wymiaru zasiku chorobowego wczeniejsza nieobecno spowodowana wykorzystywaniem urlopu wypoczynkowego?
                                     • 02.04.2007Zmiana pracodawcy i urlop wypoczynkowy
                                      Pytanie: W jaki sposb ustali wymiar urlopu w przypadku zatrudnienia u nowego pracodawcy w cigu roku kalendarzowego, a w jaki po powrocie do pracy - do tego samego przedsibiorstwa?
                                      • 29.03.2007Zmiana iloci dni przysugujcego urlopu w trakcie roku
                                       Pytanie: W jaki sposb ustali wymiar urlopu, jeli w trakcie roku pracownik nabywa prawo do wikszej iloci dni urlopu wypoczynkowego?
                                       • 08.02.2007Urlop dodatkowy
                                        Pytanie: Co to jest urlop dodatkowy i jaki jest jego wymiar (czy urlop dodatkowy zawiera si w puli przysugujcego urlopu wypoczynkowego)?
                                        • 06.02.2007Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
                                         Pytanie: W jakim przypadku wypaca si ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy? W jaki sposb naley go wylicza?
                                         • 02.02.2007Wyliczanie wynagrodzenia za czas urlopu
                                          Pytanie: W jaki sposb naley wyliczy wynagrodzenie za czas urlopu?
                                          • 31.01.2007Dokumentacja w sprawach zwizanych ze stosunkiem pracy: akta osobowe
                                           Zgodnie z ustaw z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z pn. zm.; dalej: Kp) pracodawca ma obowizek dla kadego pracownika zaoy i prowadzi w okrelony przepisami sposb, teczk z ca dokumentacj zwizan z przebiegiem zatrudnienia, tzw. akta osobowe. Teczka powinna by podzielona na 3 czci: A, B i C, ktre obejmuj:
                                           • 17.01.2007Urlop na danie
                                            Pytanie: Co to jest urlop na danie, w jaki sposb go uzyska?
                                            • 03.01.2007Urlop bezpatny a urlop wypoczynkowy
                                             Pytanie: Czy urlop bezpatny ma wpyw na dugo urlopu wypoczynkowego?
                                             • 19.12.2006Prawo do pierwszego urlopu
                                              Pytanie: Kiedy uzyskuje si prawo do urlopu - jaki okres czasu naley przepracowa aby mc skorzysta z urlopu po raz pierwszy? Jaki bdzie wymiar tego urlopu?
                                              • 20.11.2006Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych w pytaniach i odpowiedziach (1)
                                               Przedstawiamy pierwsz cz odpowiedzi na pytania dotyczce Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych.
                                               • 05.09.2006Ustalanie podstawy wymiaru i wyliczanie wynagrodzenia za czas urlopu
                                                Generaln zasad, ktr kierujemy si przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy jest to, e przysugiwa ono powinno w takiej wysokoci, w jakiej pracownik otrzymaby je, gdyby w tym czasie pracowa. Dlatego te przy ustalaniu tego wynagrodzenia musimy bra pod uwag nie tylko sta, miesiczn pensj, ale rwnie skadniki wynagrodzenia przysugujce w zmiennej wysokoci, jak np. wszelkie dodatki do wynagrodzenia, wynagrodzenie prowizyjne itp.
                                                • 04.07.2005Urlop wypoczynkowy – wymiar i czas trwania
                                                 Pracownikowi przysuguje prawo do corocznego, nieprzerwanego, patnego urlopu wypoczynkowego. Naley doda, e pracownik nie moe zrzec si tego prawa. Pracownik podejmujcy prac po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w ktrym podj prac, uzyskuje prawo do urlopu z upywem kadego miesica pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysugujcego mu po przepracowaniu roku. Natomiast prawo do kolejnych urlopw pracownik nabywa w kadym nastpnym roku kalendarzowym.
                                                 • 08.06.2005Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego
                                                  Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego ustala si z uwzgldnieniem wynagrodzenia i innych wiadcze ze stosunku pracy. Przy obliczaniu sumy wynagrodze, branych pod uwag przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, nie uwzgldnia si jednak: